У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Маркетинг та його організація на підприємстві (швейне підприємство «Каштан»)
Количество страниц 106
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20254.doc 
Содержание Вступ 3
Розділ 1.Теоретичні та методичні основи маркетингової діяльності підприємства в ринковому середовищі 5
1.1.Сутність та роль маркетингу як складової комерційної діяльності підприємства 5
1.2. Структурно-функціональна модель маркетингу 14
1.3.Сегментація товарного ринку та позиціонування підприємством свого товару на ринку 28
Розділ 2.Аналіз маркетингової діяльності підприємства "Каштан" 38
2.1.Сучасний стан та розвиток ринку, на якому працює підприємство 38
2.2.Аналіз складових маркетингової діяльності підприємства 52
2.3.Аналіз діяльності служби маркетингу на підприємстві 60
Розділ 3.Основні напрямки покращення маркетингової діяльності на підприємстві 69 3.1.Оптимізація служби маркетингу на підприємстві 69
3.2.Формування ефективної цінової політики на підприємстві 74
3.3.Формування оптимальної стратегії маркетингу на підприємстві 78
3.4.Розроблення рекламної кампанії як спосіб удосконалення комунікаційної політики підприємства 88
Розділ 4. Методика вчення дисципліни "Маркетинг" у вищих навчальних закладах 91
Висновок 103
Список використаних джерел 106Становлення ринкових відносин в Україні вимагає формування основних інсти¬тутів сучасної економіки, серед яких вирішальне значення має маркетинг. В основу концепції маркетингу покладено ідею задоволення потреб потенціальних споживачів. Вона сформувалась як відповідь на удосконалення та ускладнення збутової діяль¬ності в умовах нарощування обсягів виробництва продукції. Це означає, що на зміну "ринку продавця" прийшов "ринок покупця", тобто тепер необхідно виробляти саме ті товари, які погодиться купувати споживач. В основу розвитку виробництва заклада¬ють дані, які одержують у результаті вивчення різних ринкових сегментів, окремих груп населення, підприємств тощо, яким буде адресовано нову продукцію. Вироб¬ництво та збут в умовах "ринку покупця" і становить зміст маркетингової діяльності. Управління економікою і фінансами підприємства неможливо без добре працюючих маркетингових служб. Необхідно завжди тримати руку на пульсі ринку. Треба завжди знати які співвідношення ціни, якості, сервісу й обсягу продажів існують на ринку, які його тенденції й обсяги, що починають конкуренти, у чому вони сильніше або слабкіше. Перед тим, як витрачати чималі гроші на рекламу, непогано б зрозуміти, а чи буде ефект від неї. Якщо підприємство збирається розширюватися в регіони, то необхідно завжди знати положення в кожнім з них. Але крім зовнішньої інформації необхідно мати і зведення про ситуації на підприємстві. Як витрачаються гроші на виробничий і комерційний цикл? Який з підрозділів найбільше рентабельно? У якого виду продукції найбільша рентабельність, самий маленький термін оборотності? Як побудувати систему управління й оплати за результатами? Ці і багато інших питань вирішуються планово-економічними або фінансовими підрозділами. Дана інформація є основою для управління витратами і собівартістю. Маркетинг, як підкреслюють багато фахівців, є не стільки теоретичною, скільки переважно практичною дисципліною, що виникла і розвивалася як результат господарської діяльності в умовах ринку. Разом з тим маркетинг у ході свого розвитку широко використовував передові досягнення науки, тому він являє собою свого роду арсенал сучасних прийомів і методів різних наукових дисциплін, що використовуються для рішення широкого діапазону задач маркетингової діяльності. В умовах розвиненого ринку розробка і застосування стратегій маркетингової діяльності – одна з найважливіших функцій керівників фірм вищої ланки. Предметом дослідження даної роботи виступає маркетингова діяльність підприємства. Мета даної роботи – визначити сутність і зміст маркетингової діяльності, обґрунтувати необхідність управління нею. Для досягнення мети роботи були поставлені наступні завдання: • розглянути сутність та необхідність управління маркетинговою діяльністю підприємства, • з’ясувати сутність управління маркетингом, • вивчити механізм здійснення контролю за маркетинговою діяльністю підприємства, • провести аналіз маркетингової діяльності на підприємстві, • розробити заходи підвищення ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства. • удосконалити управління комплексом маркетингу, • підвищити конкурентноздатність підприємства на основах маркетингу. Об'єктом дослідження виступає ЗАТ ВТШФ „Каштан”. Для написання роботи була використана методична, наукова та учбова література провідних вітчизняних та зарубіжних економістів та маркетологів.


Маркетингову діяльність слід розглядати як основу підприємництва в цілому; ринкову теорію управління; комплекс взаємозалежних елементів ділової активності; певну систему господарювання; філософію бізнесу; комплексну систему виробництва і збуту; елемент стратегічного планування і т.д. Комплекс маркетингу – це набір факторів маркетингу, що піддаються контролю і використовуються фірмою для досягнення своїх цілей. Основними компонентами цього комплексу є: товар, ціна, методи розповсюдження товару на ринку, комплекс маркетингових комунікацій товару. Управління маркетингом - це аналіз, планування, втілення в життя та контроль за проведенням заходів, розрахований на встановлення, зміцнення і підтримку взаємовигідних обмінів із цільовим ринком для досягнення конкретної мети підприємства (отримання прибутку, зростання обсягів збуту, збільшення частки ринку, проникнення на ринок тощо). При цьому система таких заходів містить маркетингову політику стосовно продукту підприємства, ціноутворення, комунікацій та розподілення. Організація управління маркетингу – це структурна побудова для управління маркетинговим функціями, встановлення підпорядкованості і відповідальності за виконання поставлених перед підприємством задач. Юридична адреса підприємства ЗАТ ВТШФ „Каштан”: м.Київ -04050, вул.. Глибочицька 58. зареєстрована в Шевченківській районній адміністрації м. Києва. Основний поточний рахунок гривневий відкрито в Шевченківській філії М. Києва АКБ ”Укрсоцбанк” Метою діяльності ЗАТ ВТШФ „Каштан” є найповніше задоволення попиту покупців швейними виробам, покращення їх асортименту та якості, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та трудових ресурсів і одержання високого прибутку акціонерів та забезпечення добробуту працівників товариства. Предметом діяльності товариства є промислова, комерційна, зовнішньоекономічна та інші види діяльності, які не заборонені законодавством України, в тому числі: виробництво швейних та трикотажних виробів; здійснення торгівельної діяльності у сфері громадського харчування щодо реалізації продовольчих товарів; оптово, оптово-роздрібна, роздрібна та комісійна торгівля швейними та трикотажними виробами та іншими товарами і продовольчими товарами народного споживання, торгово-посередницька діяльність; надання додаткових платних послуг покупцям швейних виробів та ін. Важливим елементом маркетингової діяльності ЗАТ ВТШФ „Каштан” є сегментування ринку. Головною метою сегментування на підприємстві є визначення найбільш важливих параметрів попиту на окремі види продукції, що їх висувають певні групи споживачів з урахуванням специфічних рис як самої продукції, так й попиту на неї. У кінцевому підсумку керівництво підприємство передбачає, що за рахунок сегментування будуть вироблені конкретні рекомендації щодо ринкової поведінки ЗАТ ВТШФ „Каштан”, використання конкретних заходів стимулювання попиту й просування продукції, виходячи із встановлених специфічних рис сприйняття окремих видів продукції. До головних завдань відділу маркетингу ЗАТ ВТШФ „Каштан” мають входити: розробка маркетингової політики на підприємстві на основі аналізу споживчих властивостей продукції, що виробляється і прогнозування попиту і ринкової кон’юнктури. проведення досліджень основних чинників, що формують динаміку споживчого попиту на продукцію підприємства, проведення досліджень співвідношення попиту і пропозиції на аналогічні види продукції. Дуже важливою складовою організаційної структури ЗАТ ВТШФ „Каштан” повинен стати реструктурований маркетинговий департамент. В структурі маркетингового департаменту слід виділити три підрозділи: відділ стратегічного маркетингового планування; аналітичний відділ; група підтримки. Найбільшого розповсюдження на практиці як виробничих, так і комерційних підприємств закордонних країн отримали середньо витратний та маржинальний методи ціноутворення. У вітчизняних літературних джерелах метод середніх витрат іноді розглядають як аналог витратного методу ціноутворення, який застосовувався в командно-адміністративній економіці. Однак більш глибоке ознайомлення з технікою цього методу та особливо з практикою його використання свідчить про помилковість такої аналогії. На підприємстві пропонується випуск нових видів продукції – сумок, що користуються високим попитом. Також показаний приклад розробки рекламної кампанії. У процесі придбання студентами знань, умінь і навичок важливе місце займає їхня пізнавальна активність, уміння вчителя активно керувати нею. З боку вчителя навчальний процес може бути керованим пасивно й активно. Пасивно керованим процесом вважається такий його спосіб організації, де основна увага приділяється формам передачі нової інформації, а процес придбання знань для студентів залишається стихійним. У цьому випадку на перше місце виступає репродуктивний шлях придбання знань. Активно керований процес спрямований на забезпечення глибоких і міцних знань всіх студентів, на посилення зворотного зв'язку. Тут передбачається облік індивідуальних особливостей студентів, моделювання навчального процесу, його прогнозування, чітке планування, активне управління навчанням і розвитком кожного студента.
Список литературы 1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Центр экономики и маркетинга. 2002. 2. Азоев Г.Л., Челноков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. – М.: ОАО “Типография НОВОСТИ”, 2001. 3. Ансофф Игорь. Новая корпоративная стратегия.- СПб.: Питер Ком, 1999.- 416 с. 4. Белошапка В.А., Загородний Г.В. Стратегическое управление: принципи международной практики: Учебник.-К.:Абсолют-В,1998.-352 с. 5. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления.-М.:ИВЦ "маркетинг", 1997. 6. Кононенко І. Метод експрес – аналізу рівня конкурентоспроможності подукції // Економіка України. – 1998. - №3 . 7. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990 8. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией: Учебник для вузов.-М.: Русская деловая литература,1998.-768 с. 9. Малаева Т. Оценка конкурентоспособности фирм. (Методический подход) // Бизнес Информ. 1998. №17- 18 10. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций.- М.:ИНФРА-М; Новосибирск, 1999.- 287 с. 11. Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров. Модуль 4. – М.: Инфра-М, 2000. 12. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції. – К: Основи, 1997. 13. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент:Учебник для вузов.-М.:Банки и биржи:ЮНИТИ, 1998.- 576 с. 14. Старостіна А. О. Маркетингові дослідження. — К.; М.; СПб: Вільямс, 1998. 15. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. — Издательский Дом «Вильямс», 2001. 16. Киреев И. Маркетинг в России и за рубежом. — 2001. — №5. 17. Ламбен Жан-Жак. Стратегічний маркетинг. Європейська перспектива. Пер. с французького. - Спб.: Наука, 2003.-589 с. 18. Моррис Р. Маркетинг: ситуації і приклади : Пер. с англ. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1999.- 192 с. 19. Маркетинг / Під ред. проф. Уткіна Э.А.- М.: Асоціація авторів і видавців «ТАНДЕМ». Видавництво ЭКМОС, 1998.- 320 с. 20. Маркетинг: Підручник / А.Н. Романов, Ю.Ю.Корялогов, С.А. Красильников і ін.; Під ред. А. Н. Романова. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2001.- 560 с. 21. Маркетинг в зовнішньоекономічній діяльності підприємства.: М.: Внешторгиздат, 2002.- 152 с. 22. Молчанов Н.Н. "Инновационный процесс: организация и маркетинг". — СпбГУ,2001. 23. Основи маркетингу : Учеб. Посібник/ Р.А. Крыжановский, И.П. Продиус.- К.: УМК У, 2000.- 164 с. 24. Основи менеджменту і маркетингу : Навчальний посібник/ В. Б. Зубик, А.И. Ільїн, Г.Я. Кожекин і ін. ; Під общ. Ред. Р. С. Седегова.- Мн.: Высш. Шк., 2002.- 382 с. 25. Онищенко В. П. Проблеми довгострокової зовнішньоекономічної політики України // Економіка України.- 2001. - №2. - С.24-36. 26. Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів/Пер. з англ. - К.: Основи, 2000 - 390 с. 27. Прокушев Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность-Учеб.-практ. пособие. - М., 2002. 28. Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг: Краткий курс. — СПб.: Питер, 1999. 29. Ринкова економіка в 15 книгах. Бьярне Бакка. Малі промислові фірми на міжнародних ринках. Маркетинг. Кн. 5. Осло/ Москва : West International Publishing 1999.-311 с. 30. Саати Т., Кернис К. Аналитическое планирование организации систем / Пер. с англ. - М., 1999. 31. http://www.industry.gov.ua
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
309
Скачать бесплатно 20254.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.