У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Маркетингова програма підприємства
Количество страниц 118
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20255.doc 
Содержание ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ ТА РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ПРОГРАМ В ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 5

1.1. Суть та пріоритети маркетингової діяльності вітчизняних підприємств 5

1.2. Передумови розробки маркетингових програм підприємств 18

1.3. Види маркетингових програм 36

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ „БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ” 45

2.1. Аналіз ринку будівництва та програмного забезпечення для будівельників 45

2.2. Загальна характеристика організаційно-економічної діяльності підприємства 52

2.3. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища ТОВ „Будівельні технології” 56

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПРОГРАМИ ТОВ „БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ” 69

3.1. Розробка маркетингової програми та стратегії розвитку ТОВ „Будівельні технології” 69

3.2. Планування маркетингових досліджень з метою виведення на ринок програмного забезпечення 77

3.3. Розробка комунікаційної програми маркетингу 95

ВИСНОВКИ 107

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 112

ДОДАТКИ 118Актуальність теми. Глобалізація бізнесу, посилення конкуренції, підвищення ролі споживача у формуванні попиту на товари, широке включення українських підприємств у міжнародний поділ праці висувають нові вимоги до системи управління підприємствами та використання інструментів стратегічного менеджменту і маркетингу для досягнення конкурентних переваг й довгострокового успіху. Необхідність перебудови діяльності підприємства на основі стратегічного управління зумовлена змінами в зовнішньому середовищі і, насамперед, зростанням його невизначеності, а також змінами в організації великих підприємств у результаті їх концентрації і диверсифікації. Ігнорування нових обставин, що виникають унаслідок посилення глобалізації, може призвести до значних негативних наслідків. Тому постає гостра потреба у дослідженні процесу глобалізації бізнесу, аналізі впливу факторів його розвитку на зміну як макро-, так і мікроекономічних процесів, конкурентного середовища, розробці маркетингових заходів підприємства та їх адаптації в умовах розвитку глобалізації. Сучасна наука і практика постійно висувають низку нових вимог, щодо методології та методичного забезпечення конкурентоспроможності підприємств та їх продукції в умовах розвитку глобалізації. Одним з інструментів вирішення цієї проблеми є адекватний вибір, розробка й реалізація конкурентної стратегії, що забезпечує стійке й довгострокове фінансове становище підприємства у відповідній галузі. Оскільки дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі маркетингу впродовж останніх десятиліть були присвячені лише окремим процедурам, вивченню окремих проблем без визначення й обґрунтування концептуальних основ, нормативних і прикладних елементів технології вироблення маркетингових рішень, у них недостатньо відображені теоретичні основи маркетингової орієнтації управління, не виявлений взаємозв'язок сучасної парадигми управління й стратегічного маркетингу. Крім того, не має єдиної думки щодо розуміння основ нової концепції маркетингу, не завершено оформлення ролі маркетингу в розробці конкурентної стратегії підприємства. Метою роботи є теоретичне узагальнення й обґрунтування методологічних та методичних засад формування маркетингової програми підприємства як інструменту розвитку й існування підприємства в умовах глобалізації бізнесу для отримання довгострокових і стійких конкурентних переваг. Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення низки завдань, перелік, зміст та пріоритетність яких зумовлено зміною в оточуючому середовищі, передусім, його дедалі більшою невизначеністю, поглибленням глобалізації бізнесу та її впливу на загострення конкурентної боротьби на міжнародних та національних ринках, а також зміною парадигми управління підприємством на засадах стратегічного маркетингу та визначення його ролі в розробці конкурентної стратегії підприємства.


Провівши дослідження, можна зробити наступні висновки. Предметом маркетингу є сукупність взаємин між діячами ринку, що виникають унаслідок їх ділової активності - відносин купівлі-продажу. Об'єктом маркетингу є ринок. Суб‘єктами – виробники, посередники, банки, державні органи, агенти, брокери, фірми, що пропонують послуги, які офіційно діють на цьому ринку, вступають у відносини один з одним і здійснюють свою діяльність в рамках, передбачених законами України і статутами самих підприємств. Суб‘єкти ринку взаємодіють між собою з метою отримання певного ефекту у формі прибутку - вони підписують угоди про спільну діяльність. Маркетингова політика є дуже важливою складовою загальної економічної політики підприємства, яка підвищує рівень його конкурентоспроможності та розвитку в умовах нестабільності ринкової економіки. Головне в маркетинговій діяльності - розробка програм, їхнє основне завдання - дати можливість визначити оптимальну структуру виробництва, що орієнтується на одержання бажаного рівня прибутку. У процесі розробки маркетингової програми потрібно пам’ятати про те, що маркетинг є інтегрованою частиною усього бізнесу, а не окремим його компонентом. В роботі наводяться шість головних компонентів для створення успішної маркетингової програми. В роботі розглянуті основні задачі, які вирішує маркетингова програма - Визначення об'єму випуску нової і удосконалення старої продукції в натуральному і вартісному виразі на поточний і перспективний період. Вибір цільового ринку і кінцевого споживача з урахуванням їх вимог і потреб в продукції. Зіставлення витрат виробництва, ціни і прибутки по кожному конкретному продукту – та п'ять основних етапів її розробки. В другому розділі роботи проведено аналіз маркетингової діяльності ТОВ „Будівельні технології”, яке обрано об’єктом дослідження. Основними напрямками діяльності ТОВ „Будівельні технології” є продаж програмного забезпечення для будівельної галузі. Підприємство повністю забезпечене кадровим персоналом з відповідною до службових обов’язків кваліфікацією. ТОВ „Будівельні технології” виходить на ринок з новим програмним комплексом «Будівельні Технології - КОШТОРИС» («Будівельні Технології - СМЕТА»), який призначений для автоматизації розрахунку кошторисної документації за однорівневою методикою ціноутворення, відповідно до вимог ДБН Д.1.1-1-2000. При складанні маркетингової програми ТОВ „Будівельні технології” враховувалися такі основні напрямки діяльності маркетингу: вивчення оточуючого середовища; комплексне вивчення ринку, позиції конкурентів; оцінка власних можливостей ТОВ „Будівельні технології”; формування маркетингових цілей на перспективу; максимально можливий контроль за збутом; координацію всієї маркетингової діяльності, оскільки стан ТОВ „Будівельні технології” залежить не тільки від діяльності самого підприємства та її співробітників, але і від протиборства комплексів маркетингу, застосовуваних різними фірмами, від тенденцій і подій, що відбуваються в маркетинговому середовищі. Визначені основні маркетингові проблеми галузі, в якій працює ТОВ „Будівельні технології”, а саме те, що ринок збуту обмежується тими споживачами, які не тільки потребують впровадження певних технологій, але і розуміють їх суть, неможливість точного прогнозування попиту потенційних користувачів, роздробленість ринків, необхідність уніфікації продукту до вимог споживача. Відповідно до цього, були сформовані вимоги до маркетингової стратегії ТОВ „Будівельні технології”, а саме те, що управління всіма бізнес-процесами повинно бути динамічним, виробництво повинно постійно вдосконалюватись, потрібно розширювати номенклатуру товарів та підвищувати цінність товару. Визначені сегменти ринку для програмного продукту ТОВ „Будівельні технології” - Промисловий ринок (ринок будівельної галузі) - продукт використовується для подальшого виробництва інших товарів чи надання послуг. Корпоративний ринок великих замовників - споживачі цього сегменту це великі підприємства. Корпоративний ринок - споживачами виступають підприємства малого та середнього бізнесу. Для обґрунтування маркетингової стратегії підприємства використано метод побудови матриць. Для визначення позицій, які займає підприємство у зовнішньому середовищі, а також для генерування адекватних альтернативних стратегій розвитку використовувався метод SWOT – аналізу. По результатам проведення SWOT-аналізу, можна зробити такі підсумки, що ТОВ „Будівельні технології” має більше можливостей ніж загроз. А також більше сил ніж слабкостей. І тому, можна зробити висновок, що для даного підприємства можна запропонувати стратегію „Сили-Можливості”, тобто „Максі-Максі”. Підприємству слід використовувати можливості, що відкриваються перед ним за рахунок стратегічного потенціалу. ТОВ „Будівельні технології” має достатньо переваг перед своїми конкурентами, займає велику частку на ринку програмного забезпечення будівельної галузі та не дивлячись на це підприємство не повинно зволікати. ТОВ „Будівельні технології” необхідно посилювати конкурентні переваги – покращити рекламну діяльність, як можна більше надавати інформацію не лише своїм клієнтам, а й потенційним споживачам, підвищувати імідж підприємства як єдиної альтернативи на ринку, заохочувати персонал до стрімкої роботи та виходити на нові, не заповнені ніші на ринку, постійно заповнювати ринок новинками світового масштабу. Було проведене маркетингове дослідження серед потенційних покупців програмного забезпечення будівельної галузі з метою визначення їх ставлення до зміни ціни та складено 7 сценаріїв реакції попиту на підвищення/зниження ціни. За проведеними розрахунками рекомендовано ТОВ „Будівельні технології” зниження ціни на 5%. Була розроблена комунікаційна програма маркетингу ТОВ „Будівельні технології”. Окремі види реклами охоплять: друкована реклама та статті у газеті „Бізнес” (дана газета є щотижневим виданням і тиражується по всій території України) та спеціалізованих журналах „СтройПрайс” та „Прораб” (дані видання є щомісячними виданнями і також тиражуються по всій території України) охоплять всю територію України; пряма поштова розсилка спрямована на потенційних клієнтів буде проходити на території м. Київ, оскільки саме тут сконцентрована основна маса великих будівельних підприємств, що працюють по всій Україні; пряма поштова розсилка спрямована на вже існуючих партнерів та клієнтів підприємства буде проходити на всій території України. Бюджет рекламної кампанії складе 90834 грн. Основну частку в рекламному бюджеті рекламної кампанії займає реклама в засобах масової інформації і складає 94,06% від загальної суми. Пряма поштова розсилка становить 5,94% від загальної суми бюджету рекламної кампанії. В жовтні 2008 року заплановано участь в виставці «Будівельні матеріали й технології 2008», бюджет якої складе 8250 грн. Таким чином, розробка програми маркетингу передбачає обгрунтований вибір найбільш привабливих ринків, технологій, номенклатури виробів і визначення потреби у фінансових, матеріальних, людських ресурсах для досягнення запланованих показників прибутку і рентабельності виробництва. Пропонована до закупівлі програма дозволяє: 1. Використовуючи убудований механізм формування складу й правил розрахунку додаткових витрат набудовувати програмний комплекс із урахуванням специфіки роботи і оперативно враховувати будь-які інші зміни в мінливому законодавстві. 2. Внести в програму й автоматизувати використання виправлень по відомчих кошторисних нормах. 3. Використовуючи механізм редагування й архівування нормативних збірників і наявний досвід по створенню й внесенню нових норм, створювати на користувальницькому рівні відомчі нормативні збірники й передавати їх іншим учасникам будівництва. 4. Програма, що містить галузеві збірники й відпрацьовані технології їхнього практичного застосування (пуск і налагодження, горнопроходческие, реставраційно-відбудовні роботи, промисловий ремонт) роблять програму информационно більше насиченої. 5. Використовуючи механізм архівування цін по постачальниках на матеріали, устаткування й машини - формувати корпоративні ціни й передавати їх проектним і підрядним організаціям для використання. 6. Зменшити строки створення й перевірки кошторисної документації. 7. Можливість експорту даних у формат MS Excel, дає можливість автоматизувати передачу даних в інші додатки (обліку й планування). 8. Можливість формування розділів глав зведеного кошторисного розрахунку, і підрозділів кошторисів будь-якої глибини вкладеності дозволяє споконвічно, при проектуванні закладати структуру проектів з урахуванням галузевих вимог і можливості наступного переходу до планування провадження робіт. 9. Використання сучасних мережних технологій і програмних засобів дозволить підвищити ефективність роботи кошторисних підрозділів, підтримувати програмне середовище й кваліфікацію персоналу підприємства на сучасному рівні, удешевить витрати на супровід програмних засобів для кошторисних розрахунків і в остаточному підсумку підвищити конкурентоспроможність підприємств галузі.
Список литературы 1. Закон України “Про рекламу”//Урядовий кур’єр.-1996. - №137-138. - с.6-7. 2. Азарян О. М., Баширов І. Х., Воробйов Б. З., Жаболенко М. В., Криковцева Н. О. Маркетинг: принципи та функції: Навч. посіб.- 2. вид., перероб. і доп. - К. : НМЦВО МОіН України, 2001. – 319 с. 3. Акимова И. М. Промышленный маркетинг. - К.: Знання, 2000. - 294 с. 4. Акимова И. М. Промышленный маркетинг. - 2.изд., стер. - К.: О-во "Знання", КОО, 2008. – 294 с. 5. Александрова Е. И., Аникин А. В., Архипов А. И., Асатрян Р. С., Афанасьев В. С. Экономическая энциклопедия / Институт экономики РАН / Л.И. Абалкин (ред.). — М. : Экономика, 1999. — 1055с. 6. Анурин В. Ф., Муромкина И. И., Евтушенко Е. В. Маркетинговые исследования потребительского рынка: Уникальный отечественный опыт:Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 061500 - Маркетинг. - СПб. : Питер, 2004. -269 с. 7. Архипова Т. В. Розвиток ринку телевізійної реклами в Україні:- К., 2004. - 223 8. Астахова І. Е. Маркетинг: Конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. - Х. : ХНЕУ, 2005. – 144 с. 9. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг: Учебник для вузов / Под общ. ред. ГЛ. Багиева. - М.: ОАО "Изд-во "Экономика", 1999. - 703 с. 10. Баженов Ю. К., Васькин Е. В. Организация рекламы в магазине: Учеб.-практ. пособие / Информационно- внедренческий центр "Маркетинг" - М.: Маркетинг, 1998. – 124 с. 11. Балабанова Л.В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств: Монографія/Л.В.Балабанова, О.А.Бриндіна.-Донецьк: ДонДУЕТ, 2006.-230с. 12. Балабанова Л. В., Холод В. В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: стратегічний підхід. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 294 с. 13. Балабанова Л. В., Мажинський Р. В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства. - Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. – 144 с. 14. Балабанова Л. В., Бриндіна О. А.. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. — 230с. 15. Бебик В.“Політичний менеджмент і маркетинг” - К.: КНЕУ, 2001. 16. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: Информация, анализ, прогноз: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 320 с. 17. Безкоровайна С. В. Управління ціновою політикою підприємства / Національний ун-т харчових технологій. — К., 2005. — 20с. 18. Бондаренко И.В., Дубницкий В.И. Современный маркетинг: Учебное пособие. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2001. – 354 с. 19. Войчак А., Примак Т. Маркетинговий комунікатор - це реальність?//Маркетинг в Україні.- 2005.-№3.-С. 27-29. 20. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. - К КНЕУ, 1998. 21. Герасимчук В. І'. Маркетинг: теорія і практика. - К.: Вища шк.1994. 22. Герасимчук В. Г. Управление маркетингом. - К.: ИСИО, 1993. 23. Голубков Е. П. Маркетинг: стратегия. плани, структура - М Дело, 1995. 24. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финпресс, 2000. – 464 с. 25. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации. Серия Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом". - М.:ФИНПРЕСС, 2000. 26. Гольман И.А. Реклама плюс. Реклама минус-2. - М.: Гелла-принт, 2002. - 288 с. 27. ГончароваН. П., Перерва П. Г. и др. Маркетинг инновационного процесса. - К.: ВИРА-Р, 1998. 28. Гула Т.П., Маршук М.П. Економічні проблеми рекламознавства // Львівська політехніка . Вісник. - Львів, 2001. - №284: Проблеми економіки та управління. - с. 97-99 29. Гутиря Іван Іванович. Економіка засобів масової комунікації: Навчальний посібник. - Інститут журналістики, 2002. – 120 с. 30. Дайян А.,Букерель Ф.,Ланкар Р. и др. Академия рынка. Маркетинг. - М.: Экономика, 1993. 31. Дайян А. Реклама. – М.: Прогрес-Универс, 1993. 32. Денисов Д., Тоби Л. Учебник по рекламе: Как стать известным, не тратя денег на рекламу. – Минск: СЛК, 1996. 33. Джефкінс Ф. Реклама: Практичний посібник: пер. з 4-го англ. вид. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. - 456 с. 34. Дэй Дж., Кумар В., Аакер Д. Маркетинговые исследования. - 1-е изд. – СПб: Питер, 2004. – 848 с. 35. Зозульов О.В. Методика проведення маркетингових досліджень споживчих мотивацій на основі сумісного аналізу. // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – Вип. 6. – К.: КНЕУ, 2001. – с. 341-345 36. Зуев А., Мясникова Л. Электронный рынок и "новая экономика"//Вопросы экономики.- 2004.-№2.-с. 55-71 37. Козак Ю. Г., Логвінова Н. С., Сіваченко І. Ю., Якубовський С. О., Левицький М. А., Ковальов А. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Одеський держ. економічний ун-т / Ю.Г. Козак (ред.), І.Ю. Сіваченко (ред.). — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 791с. 38. Корольчук О.П., Шульгіна Л.М. Маркетинг. Ситуативні, творчі та контрольні завдання. Практикум. Київ: КНТЕУ, 2003, 259 с 39. Котлер Филип, Армстронг Гари, Сондерс Джон, Вонг Вероника. Основы маркетинга: Пер. с англ.. — 2. европ. изд. — М.; СПб.; К. : Издательский дом "Вильямс", 2006. — 943с. 40. Кузнецов А. Электронные рынки и конкуренция//Вопросы экономики.- 2004.-№2.- с. 72-108 41. Левешко Р. Анализ эффективности рекламы. 2-е изд. - М.: Вира-Р, 2001. - 112 с. 42. Лютий І.О., Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку України // Фінанси України. – 2006. - №10. – С. 3-12. 43. Малхотра, Нэреш. Маркетинговые исследования: Практ. рук-во / Пер. с англ. - 3-е изд. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 960 с. 44. Матанцев А.Н. Эффективность рекламы. - М.: Финпресс, 2002. - 416 с. 45. Минетт Стив. Промышленный маркетинг. Принципиально новый подход к решению маркетинговых задач / Э.В. Кондукова (пер.с англ.), О.Л. Пелявский (пер.с англ.). — М. : Издательский дом "Вильямс", 2003. — 208с. 46. Мочерний Степан Васильович. Економічна теорія: навч. посіб.. — Вид. 3-тє, доп. і перероб. — К. : Академія, 2008. — 640с. 47. Новікова Т.М. Планування рекламної діяльності підприємства. – К. 2001 48. Обрытько Б. А. Рекламный менеджмент: Конспект лекций. - К.: МАУП, 2000. - 120 с. 49. Осовська Г. В., Копитова І. В. Комунікації в менеджменті. Практикум: Навч. посіб.. - Житомир : ЖІТІ, 2002. – 568 с. 50. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 246 с. 51. Павленко А. Ф., Войчак А. В., Примак Т. О. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика. - К. : КНЕУ, 2005. – 408 с. 52. Панкратов Ф.Г. Рекламная деятельность. – М.: Маркетинг, 2002. 53. Пелішенко В.П. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб.- К.: ЦНЛ, 2003.- 200 с. 54. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. .- М.: РЕФЛ-бук,2003.- 630 с. 55. Примак Т.О. Маркетингові комунікації на сучаному ринку.-К.: МАУП,2003.- 200 с 56. Примак Т. О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством. - К. : ООО "Експерт", 2001. – 384 с. 57. Примак Т. О. Моделювання визначення та розподілу витрат підприємства на маркетингові комунікації. - К. : Логос, 2003. – 36 с. 58. Радаев В.В.. Социология потребления: основные подходы.- Социологические исследования.- 2005 № 1. 59. Радаев В.В.. Социология потребления: основные подходы.- Социологические исследования.- 2005 № 2. 60. Решетнікова І.Л. Створення ефективної організації маркетингу на підприємстві //Маркетинг в Україні. - 2000. - №1. – с. 46-48. 61. Рожков И.Я. Реклама: Планка для «профи». – М.: Юрайт, 2001. 62. Ромат Е.В. Реклама: Учебник. - 5-е изд. - Спб.: Питер, 2002. – 544 с. 63. Рыбалка А..Т., Кавыршина В.А. Содержание и обслуживание многоквартирных домов в свете реформирования городского хозяйства // Економіка промисловості. – 2007. - №2 (37). – С. 77-84. 64. Сардак Е. В. Ценовая политика в условиях маркетинговой ориентации торговых предприятий / Донецкий гос. ун-т экономики и торговли. — Донецк, 1999. — 34с. 65. Сахарова Т.В. Суб'єктивні товарні аргументи в маркетинговій комунікаційній практиці//Актуальні проблеми економіки.- 2006.-№7.- с. 73-77. 66. Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління. - К. : МАУП, 2001. – 104 с. 67. Смит П.Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный подход.-К.: Знання- Прес,2003 -796 с. 68. Старостіна А. О., Длігач А. О., Кравченоко В. А. Промисловий маркетинг: Теорія, світовий досвід, українська практика: Підручник / А.О. Старостіна (ред.). — К. : Знання, 2005. — 764с. 69. Старостіна А.О., Черваньов О.В., Зозульов О.В. Маркетинг. Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 191 с. 70. Старостіна А.О., Зозульов О.В. Основи маркетингу. Теорія та господарські ситуації. Навчальний посібник. – К.: Торгмарк, 1998. - 132 с. 71. Стахорська С. І. Управління асортиментною політикою підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Харківський держ. економічний ун-т. — Х., 1999. — 16с. 72. Судак В. Система пуск -інструменти та технології підвищення ефективності роботи підприємств будівельного комплексу . А.С.С. 2002 №3 C.60-61 73. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации: Учеб.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Эксмо, 2005.- 544 с. 74. Цены и ценообразование: Учебник для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. / И.К. Салимжанов (ред.). — М. : ЗАО "Финстатинформ", 2007. — 300с. 75. Черчилль, Гилберт. Маркетинговые исследования. – СПб: Питер, 2000. – 752 с. 76. Шеркавин Ю. Реклама и психология // Проблемы, теория и практика управления. – 1993. - №3. – с.105-111. 77. Якокка Ли. Карьера менеджера. – СПб: Питер, 2005. 560 с 78. 22 непорушних закони маркетингу//Легка промисловість.- 2005.-№3.- с. 37-38. 79. Статистичний щорічник України за 2005 рік.– К.: Консультант, 2006. – 576 с. 80. Статистичний щорічник України за 2006 рік.– К.: Консультант, 2007. – 606 с. 81. Статистичний щорічник України за 2007 рік.– К.: Консультант, 2008. – 598 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
660
Скачать бесплатно 20255.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.