У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Кон'юнктура ринку промислової продукції
Количество страниц 126
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20256.doc 
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методологічні основи дослідження кон’юктури ринку промислової продукції 5
1.1. Особливості кон’юнктури ринку 5
1.2. Методики аналізу кон’юнктури промислового ринку 10
1.3. Зарубіжний досвід вивчення кон’юнктури ринку 20
РОЗДІЛ 2. Аналіз кон’юктури ринку промислової продукції на прикладі підприємства „ГарантБудІнвест” 42
2.1. Комплексний аналіз будівельного ринку України 42
2.2. Аналіз діяльності ПП „ГарантБудІнвест” на будівельному ринку України 47
2.3. Маркетинг і проблематика функціонування підприємства на будівельному ринку 75
РОЗДІЛ 3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства на будівельному ринку 90
3.1. Застосування досліджень до організації маркетингової діяльності 90
3.2. Розробка комплексу заходів для ПП „ГарантБудІнвест” 92
3.3. Визначення перспективних напрямків підвищення якості робіт 111
ВИСНОВКИ 115
ЛІТЕРАТУРА 120
ДОДАТКИ 126Дипломна робота на тему “Кон’юктура ринку промислової продукції на прикладі підприємства ПП „ГарантБудІнвест”” присвячена питанням аналізу дослідження кон’юнктури ринку, яка є важливою складовою маркетингової діяльності будь-якого підприємства, на прикладі підприємства ПП „ГарантБудІнвест”.
Зроблено аналіз поняття та основних характеристик кон’юнктури ринку, проведено дослідження кон’юнктури ринку промислової продукції на підприємстві „ГарантБудІнвест”, виявлені шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства на будівельному ринку.
Дипломна робота складається з трьох розділів: Дипломна робота складається з трьох розділів:
1 розділ.
Теоретичні та методологічні основи дослідження кон’юнктури ринку промислової продукції;
2 розділ.
Аналіз кон’юнктури ринку промислової продукції на прикладі підприємства „ГарантБудІнвест”,
3 розділ.
Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства на будівельному ринку.
У першому розділі дипломної роботи проведене теоретичне дослідження кон’юнктури ринку промислової продукції.
У другому розділі дипломної роботи проведений аналіз кон’юнктури ринку промислової продукції на прикладі підприємства „ГарантБудІнвест”.
У третьому розділі надані рекомендації підприємству:
У роботі розглядається методи, види, аналіз вивчення кон’юнктури промислового ринку.
Ретельним чином описані прийоми аналізу та діагностики діяльності ПП „ГарантБудІнвест” на будівельному ринку України.
У ході написання роботи розроблені заходи підвищення конкурентоспроможності підприємства на будівельному ринку, надані відповідні рекомендації об’єкту дослідження.
Робота виконана відповідно до вимог ГОСТу. Вона актуальна, повна, якісна.
Дипломна робота на тему “Кон’юктура ринку промислової продукції на прикладі підприємства ПП „ГарантБудІнвест”” містить 135 сторінок друкованого тексту та 80 використаних джерел, 4 додатки в кінці роботи, насичена графічними матеріалами, ілюстраціями, рисунками, таблицями.


Актуальність теми. Світовий досвід свідчить, що на сучасному етапі розвитку в умовах глобалізації економічних відносин, лібералізації механізмів державного регулювання економіки, загострення конкуренції товаровиробників, диференціації запитів споживачів, скорочення життєвого циклу продукції основою конкурентного успіху підприємства є аналіз кон’юнктури ринку, прогнозування тенденцій її розвитку та розробка на цій основі заходів активного впливу на цільовий ринок.
Особливої важливості набуває уміння швидко перебудуватися, не втратити нові можливості розвитку, що виникають при змінах ситуації на ринку, своєчасно виявити зміни існуючих чи можливості виникнення нових потреб споживачів та знайти шляхи їх задоволення більш ефективним, ніж конкуренти, способом. З огляду на це однією з головних передумов тривалого виживання і стійкого розвитку підприємства на ринку є ефективна робота його маркетингових підрозділів.
За своєю суттю маркетингова діяльність спрямована на визначення, аналіз урахування факторів, які впливають на процеси виробництва продукції та її просування на ринку. В її основі лежить детальний і об’єктивний аналіз ринку за обраними напрямками (аналіз споживачів, товарів, цін, конкурентів тощо) і точна інтерпретація його результатів. Спираючись на результати роботи маркетингових підрозділів, керівництво підприємства приймає рішення про вибір стратегії і тактики розвитку, планує виробничо-збутову і фінансову діяльність.
У цьому плані дослідження кон’юнктури ринку, є важливою складовою маркетингової діяльності будь-якого підприємства, що обумовлює актуальність дослідження.
Теоретичні проблеми аналізу кон’юнктури ринку на прикладі будівельних підприємств висвітлені у літературі недостатньо і потребують поглибленого вивчення, що посилює актуальність обраної теми.
Метою дипломної роботи є комплексний аналіз кон’юнктури ринку промислової продукції в Україні та механізмів її дослідження в умовах окремого підприємства.
Об’єктом дослідження є підприємство „Гарант БудІнвест”, яке працює на ринку будівельних матеріалів.
Предметом дослідження виступають організаційно-економічні механізми, задіяні у процесі дослідження, аналізу, прогнозування кон’юнктури ринку промислової продукції.
Досягнення встановленої мети вимагає виконання наступних завдань дослідження:
- дослідити теоретичні основи кон’юнктури ринку;
- здійснити аналіз кон’юнктури ринку на прикладі підприємства „Гарант БудІнвест”;
- здійснити аналіз конкурентів, споживачів та виокремити напрямки удосконалення кон’юнктури ринку будівельної продукції.
Методи дослідження. Дипломна робота ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. Діалектичний метод пізнання супроводжував весь процес дипломного дослідження і дозволив розглянути тенденції кон’юнктури ринку в Україні.
Також у ході роботи використані методи системного аналізу та синтезу, метод наукової абстракції, анкетування, прогнозування.
Теоретичною та методологічною основою дипломного дослідження стало вивчення й творче переосмислення основних досягнень вітчизняної і зарубіжної науки в галузі маркетингу.
Структура роботи складається зі вступу, у якому обґрунтовується актуальність теми дипломного дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження, трьох розділів, у яких здійснено вирішення основних завдань дипломної роботи.
Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.


Отже, провівши дослідженя, можна зробити наступні висновки та узагальнення:
Кон’юнктура ринку – це реальна економічна ситуація, яку характеризують співвідношення між попитом та пропонуванням, рівень і динаміка цін, промислових запасів, а також інші показники та чинники (історичні, національні, природнокліматичні, територіальні, політичні, соціально-економічні тощо)
Для кон’юнктури ринку притаманнi чотири стадiї (кон’юнктурний цикл):
1) пiдйом кон’юнктури;
2) кон’юнктурний бум;
3) послаблення кон’юнктури;
4) спад кон’юнктури.
Прогноз кон’юнктури промислового ринку – це об’єктивне імовірнісне судження про динаміку його найважливіших характеристик та їх альтернативні варіанти за умови справдження певних припущень.
Місткість ринку – це обсяги продажу товарів на конкретному ринку (продажу конкретній групі споживачів даного регіону в заданий проміжок часу в тому самому бізнес-середовищі в рамках конкретної маркетингової програми). Уже із самої суті такого визначення логічно випливає те, що місткість ринку – це не фіксована величина, а функція кількох змінних. Отож, у процесах маркетингових досліджень визначають два значення місткості ринку.
Реальна місткість ринку – це обсяги продажу товарів у даний час конкретній групі споживачів.
Потенційна місткість ринку (ринковий потенціал) – це максимально можливі обсяги продажу товарів за конкретний проміжок часу, яких можна досягти завдяки реалізації відповідних маркетингових програм.
Можливі два підходи до визначення місткості ринку:
- ринкове агрегування: ринок розглядають як одне неподільне ціле;
- ринкове сегментування – ринок розподіляють на окремі однорідні частини (сегменти) або проводять типологізацію споживачів за окремими однорідними групами.
Ринкове сегментування може бути проведене з використанням двох підходів.
Перший підхід – сегментування за характерними ознаками продукції (призначення, вартість, відповідність моді, популярність, технічна складність, міра новизни тощо).
За другим підходом сегментування здійснюється з використанням характеристик та особливостей поведінки споживачів:
а) за географічними ознаками: країна, регіон, тип населеного пункту, клімат, густота населення;
б)демографічними ознаками: вік, стать, сімейний стан, склад сім’ї;
в)психографічними ознаками: спосіб та стиль життя, тип особистості;
г)соціально-економічними ознаками: соціальний клас, вид занять, рівень доходів, структура витрат;
д)культурними ознаками: освіта, релігія, традиції, цінності;
є) параметрами поведінки: причини купівлі, статус користувача, міра потреби в продукції, емоційне ставлення до продукту.
Прогноз збуту (продажу) – це визначення того, що підприємство розраховує продати, виходячи із існуючої кон’юнктури, ринкового потенціалу і власних можливостей. Відомі некількісні та кількісні методи прогнозування збуту.
Некількісні методи – це експертна оцінка майбутніх обсягів збуту підприємства. Як експертів використовують працівників вищого та середнього менеджменту підприємства, торговельних агентів, покупців, незалежних фахівців. З-поміж кількісних методів найвідомішими є множинна регресія (пошук рівнянь, які описують залежність майбутніх обсягів збуту від набору незалежних змінних), кореляційний аналіз, аналіз рядів динаміки, прогнозування на основі частки ринку, метод стандартного розподілу ймовірності та ін.
Особливу актуальність у системі маркетингових досліджень ринку має вивчення поведінки споживачів. Якісний і кількісний склад, що і навіщо вони купують, хто бере участь у процесі купівлі, коли, де і за яку ціну вони купують.
Алгоритм дослідження кон’юнктури ринку та її прогнозування складається з наступних етапів:
1 етап - Аналіз стану економіки в цілому, її комплексна характеристика за попередній період.
2 етап - Аналіз виробництва продукції, яка досліджується (динаміка, причина змін, вплив науково-технічного прогресу, поява нових товарів, їх удосконалення, завантаження виробництва, виробничі витрати).
3 етап - Визначення величини попиту і пропозиції.
4 етап - Вивчення товару та його збуту (конкурентноздатність, товари-конкуренти, інтенсивність впровадження товарів - новинок, форми і методи збуту).
5 етап - Вивчення ринку й динаміки цін, цінової політики.
6 етап - Кон’юнктурний прогноз.
Аналіз кон’юнктури ринку проводиться на трьох рівнях: загальноекономічному, галузевому і промисловому.
Отже, кон’юнктура ринку є станом економіки загалом, окремої галузі або конкретного промислового ринку, що формується певними чинниками і виражається в конкретних показниках.
На практиці фахівцям у галузі будівництва часто доводиться вирішувати проблеми, що майже не висвітлюються в сучасній науковій літературі з маркетингу, логістики та менеджменту. А стрімкий розвиток будівельного ринку України потребує знань не тільки основ маркетингу, а й впливу змін і вимог сьогодення.
В сучасних умовах з кожним роком з’являються все більше нових підприємств. Нові концепції створюються з метою максимально повного задоволення потреб певних груп споживачів. Підприємства створюються, а через деякий час частина з них не витримує конкуренції і виходить з бізнесу. Адже сьогодні недостатньо одного розуміння споживачів. Наступив час напруженої конкуренції на всіх ринках.
Таким чином, будівельне підприємство може бути конкурентоспроможним завжди, коли володіє перевагою перед конкурентами в залученні споживачів і захищене від дії конкурентних сил. Тому компанія повинна постійно порівнювати свої будівельні об’єкти, ціни, канали збуту з тими, які використовує її найбільш близькі конкуренти. Вона може залучити проти своїх конкурентів ефективніші маркетингові кампанії і підготувати сильніші захисні сили у відповідь на дії конкурентів. Тому підприємству нічого не залишається, як сподіватися тільки на власні сили і методом спроб і помилок осягати уроки будівельного бізнесу в умовах зростаючої конкуренції.
Підприємство "ГарантБудІнвест" є генеральним інвестором в будівництві житлово-офісних та торгових комплексів. Вже сьогодні компанія має репутацію стабільної та надійної організації, яка завдяки ефективній праці займає почесне місце на будівельному ринку України.
Зроблений фінансовий аналiз "ГарантБудІнвест" дозволяє зробити висновок: розрахунковi показники загальної платоспроможностi (лiквiдностi), абсолютної платоспроможностi (лiквiдностi), фiнансової стабiльностi, фiнансової незалежностi та промiжний коефiцiєнт покриття вiдповiдають нормативним значенням. У цiлому фiнансове становище можна вважати задовiльним. Отже, пiдприємство ПП «ГарантБудІнвест» лiквiдне, фiнансово стабiльне, фiнансово незалежне та рентабельне. Одержаний прибуток говорить про достатньо ефективну роботу пiдприємства.
Пріоритетним стратегічним напрямом для ПП „ГарантБудІнвест” є сервіс, оскільки він дуже важливий для споживача, і фірма має великі можливості для його вдосконалення на відміну від конкурента. Тому стратегія даної фірми щодо показника "сервіс" полягає у підтримуванні позицій. Таким чином, одним із головних завдань аналізу сильних і слабких сторін даної фірми є визначення її конкурентної переваги.
Одним із головних зовнішніх факторів, що впливають на діяльність організації, є конкуренція. Вона може бути як можливість, так і загроза.
Найважливішими конкурентами для підприємства ПП „ГарантБудІнвест” є підприємство «Мастер» та ТОВ «Експріелтсервіс».
Після проведеного аналізу можна остаточно визначити позицію яку займає підприємство ПП „ГарантБудІнвест” - це є поле СіМ, який відповідає стратегія «Максі-Максі».
Таким чином, підприємство повинно вживати дії для зміцнення своєї позиції на ринку, збільшувати свою частку ринку, проводити науково-дослідні роботи, поглинати дрібних конкурентів.
Отже, щоб і надалі утримувати високі конкурентні позиції, необхідно надання рекомендацій.
В силу нинішньої ситуації на підприємстві, було запропоновано 4 підходи для підвищення конкурентноздатності ПП „ГарантБудІнвест”. Це впровадження підходу до маркетингових досліджень, вдосконалення маркетингової діяльності, підвищення якості робіт, розробка комплексу маркетингу.
Список литературы
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
661
Скачать бесплатно 20256.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.