У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Конкурентоспроможність продукції
Количество страниц 44
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20258.doc 
Содержание РОЗДІЛ 1
СТАНОВЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ДИСПАРИТЕТНОСТІ ТОРГІВЛІ МІЖ КРАЇНАМИ З РІЗНИМ РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 2
1.1. Причини виникнення диспаритетності міжнародних торговельних зв’язків між країнами з різним рівнем економічного розвитку в умовах лібералізації зовнішньоторговельних відносин 2
1.2. Глобалізаційні процеси та нерівноправність умов торгівлі між країнами з різним рівнем економічного розвитку 19
1.3. Розбіжності в темпах розвитку зовнішньої торгівлі лідируючих економічних систем та країн периферії, як джерело міжнародної конкуренції 32
ВИСНОВКИ ДО 1 РОЗДІЛУ 42
Перелік використаних джерел 44Між розвитком торгівлі і людським розвитком існує складний взаємозв'язок. Для розуміння цього взаємозв'язку необхідно з'ясувати, що складний комплекс торгової політики і людський розвиток є елементами більш широкої політики розвитку.
Хоча взаємозв'язок між торгівлею і розвитком оцінюється авторами різних робіт по-різному, навряд чи викликає сумнів той факт, що торгівля може бути могутнім стимулом економічного зростання. Але широкомасштабне економічне зростання є необхідним, але недостатньою умовою людського розвитку. У людей, особливо з бідних верств населення, повинне бути більше свободи вибору самого оптимального для себе способу життя і можливостей його реалізації.
Розвиток міжнародної торгівлі може сприяти розширенню ринків збуту, розвитку конкуренції, розповсюдженню знань, стимулюючи таким чином економічне зростання і людський розвиток. Розвиток торгових відносин може також сприяти підвищенню продуктивності економіки і отриманню доступу до нових технологій, що, у свою чергу, стимулюватиме розвиток економіки. І дійсно, за останні двадцять літ на регіони, що найбільш бурхливо розвиваються, миру доводяться найвищі темпи зростання експорту продукції.
Але сама по собі лібералізація торгівлі не є гарантією людського розвитку. В окремих випадках розширення торгівлі веде до зниження якості життя. Розвиток торгівлі не є ні гарантією негайного економічного зростання, ні економічного або людського розвитку в довгостроковій перспективі. Чи зможе дана країна або група населення отримати користь з розвитку торгівлі, в значній мірі залежить від інституційних і соціальних передумов, що є як усередині країни, так і за її межами.
Будь-яка система міжнародної торгівлі, заснована на переговорному процесі, виявиться несправедливою, якщо у учасників цієї системи не буде можливості не тільки брати участь в переговорах по виробленню і укладанню міжнародних торгових угод, але і отримувати з вказаних угод відповідну користь. Жодна із запропонованих в нашій книзі рекомендацій по реформуванню системи міжнародної торгівлі не дасть очікуваних результатів, якщо країни, що розвиваються, будуть не в змозі ефективно використовувати вказані рекомендації для досягнення цілей розвитку. Тому зміцнення потенціалу країн, що розвиваються, особливо слаборозвинених, є життєво важливим компонентом режиму багатобічної торгівлі, орієнтованого на людський розвиток.
Результати розвитку міжнародної і вітчизняної економіки свідчать про важливість вироблення країнами, що розвиваються, офіційної політики в області конкуренції. Усередині країн ця потреба обумовлена величезними структурними перетвореннями, викликаними відміною державного регулювання і процесом приватизації. У відсутності обгрунтованої політики в області конкуренції приватизація, швидше за все, приведе до зниження рівня соціального добробуту населення і гальмуванню людського розвитку. На міжнародному рівні бум міжнародного злиття породжує досить серйозну загрозу розвитку конкуренції в країнах, що розвиваються. Злиття може істотним чином усилити ринкові позиції філіалів міжнародних корпорацій, що здійснюють свою діяльність в країнах, що розвиваються, і створити "додаткові бар'єри для входу на ринок інших компаній, перешкоджаючи конкуренції". Таке злиття може завдати особливо серйозної шкоди інтересам країн, які досягли високого рівня промислового розвитку в більш пізній період, і фірми яких поки що продовжують нарощувати свої потужності для того, щоб конкурувати на міжнародних ринках. Більш того, крім потенційної користі, притока прямих іноземних інвестицій несе з собою і потенційні ризики. Один з таких ризиків полягає в зниженні рівня конкуренції в тій області діяльності, яка сприяє поліпшенню соціального стану населення
Список литературы 1. Аннан, Кофи (2004). Справедливая глобализация: осуществление Декларации тысячелетия. Выступление 20 сентября.
2. Белоусов А. Клуб сомнительных преимуществ. // Компаньон. - № 40 (348), 3 октября 2003 г. - с. 26-27.
3. Білорус О. Г., Лук’яненко Д.Г. та ін. Глобальні трансформації та стратегії розвитку. Монографія. – К., 1998. – 416 с.
4. Білорус О. Глобалізація і соціальна доля людини в ХХІ столітті // Економічний часопис. – 2001. - № 1 - С. 3-6.
5. Білорус О. Г. та ін. Глобалізація і міжнародні стратегії розвитку. К., 1998.
6. Білорус О. Г., Мацейко Ю. М. Конкурентоспроможність у сучасному глобальному світі. // Економічний часопис. 2002. № 9.
7. Богатырева Т., Янковский Р. Стратегии глобализации… // Безопасность глобализации… // Безопасность Евразии. 2001. № 1.
8. Брун Манфред. Гиперконкуренция: характерные особенности, движущие силы и управление // Проблемы теории и практики управления. – 1998. - № 3 - С. 104-110.
9. Вплив глобалізації на формування та розвиток зовнішньоекономічних зв’язків. К., 2002.
10. Всемирная торговая организация и национальные экономические интересы / Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. - М.: Наука, 2003. - 328 с.
11. Глобализация как источник международных конфликтов и обострения конкуренции. Майкл Д. Интриллигейтор. / www.http://www.ptpu.ru/issues/6_98/6_6_98.htm
12. Глобализация, ВТО и ННГ: расширение диалога для устойчивого развития – Нью-Йорк, США. ООН – 2006 – 27 с.
13. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія / Кер. авт. кол. і наук. ред. Т.М. Циганкова. - К.: КНЕУ, 2003. - 660 с.
14. Доклад о мировой торговле // Конференция ООН по мировой торговле и развитию – Нью-Йорк, UN, UNCTAD -2006 - 84 c.
15. Доклад о мировом социальном положении, 2005 год – ООН
16. Доклад о развитии человека 2004: Культурная свобода в современном многообразном мире. - New York: Oxford University Press.
17. Доклад о развитии человека за 2003 год . Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия: межгосударственная договоренность об избавлении человечества от нищеты. -. New York: Oxford University Press.
18. Дюмулен И.И. Международная торговля услугами. - М.: Издательство "Экономика", 2003. - 320 с.
19. Иноземцев В. Парадоксы постиндустриальной экономики // МэиМО. - 2000. - № 3. - С.3-11.
20. Иноземцев В.Л. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их неэкономические следствия. - М.: ЗАО "Издательство "Экономика", 2003. - 776 с.
21. Иноземцев В.Л. Технологический прогресс и социальная поляризация в ХХІ столетии // Полис. – 2000. - № 6. - С.28 – 40.
22. Клочко В. Глобалізація та її вплив на країни з перехідною економікою // Економіка України – 2001. - № 10. - С. 51-58.
23. Маслов С. Негативні наслідки глобалізації економіки. // Економіка. Фінанси. Право.- 2000. - №8.- с.13-18.
24. Мировые рынки продолжают закрываться. // Бизнес. - №45 (564), 10 ноября 2003 г. - с. 27.
25. Мовсесян А., Огнивцев С. Некоторые тенденции мировой экономики // Экономист. - 2000. - № 7. - С. 85-94.
26. Мозиас П. Кризис финансовых рынков в развивающихся странах // МэиМО. - 1999. - № 1. - С.38-47.
27. Нечестные правила игры и двойные стандарты: торговля, глобализация и борьба против бедности // Доклады ООН и ОБСЕ – Нью-Йорк, ООН – 2005 г. – 154 с.
28. Новые Независимые Государства, ВТО и устойчивое развитие: Декларация Доха - Нью-Йорк, США. ООН – 2006 – 17 с.
29. Осика С., Пятницький В. Світова організація торгівлі. - К., 2001.
30. Павловський М.А. Стратегія розвитку суспільства: Україна і світ (економіка, політологія, соціологія). – К.: Техніка, 2001. – 312 с.
31. Панарин А. С. Глобальное прогнозирование - М., 2000.
32. Пахомов Ю. М., Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. – К.: Україна, 1997. – 237 с.
33. Пефтиев В., Черновская В. Развивающийся мир: глобализация или регионализация? // МэиМО. - 2000. - № 7. - С. 39-47.
34. Проскурин С.А. Глобализация как фактор поляризации современного мира // Социально-гуманитарные знания. – 2001. - №4. - С. 41-65.
35. Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: Тексти офіційних документів. - К.: "Вимір", Секретаріат Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ, 1998. - 520 с.
36. Рогач О. Транснаціональні корпорації та економічне зростання. – К.: ВПЦ “Київський Університет”, 1997. – 144с.
37. Рогач О., Шнирков О. Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки: навчальний посібник. – К.: ВЦ “Київський Університет”, 1999. – 302с.
38. Рут Ф., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції.- К.: “Основи”, 1998.
39. Рыбаков В. “Розовая Европа” в час глобализации. // Мировая экономика и международные отношения . – 2001. - №3. – с. 77-83.
40. Савчук В. С., Зайцев Ю. К. Глобалізація і соціалізація світової економіки. // Науковий збірник. К., КНЕУ. 2001.
41. Світова економіка / А.С. Філіпенко, О.І. Рогач, ОЛ. Шнирков та ін. — К.: Либідь, 2000.
42. Світова економіка: Підручник / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков та ін. – К.: Либідь, 2000. – 582 с.
43. Симония Н.. Глобализация и неравномерность мирового развития. // Мировая экономика и международные отношения . – 2001. - №3. - с. 35-44.
44. Сорос Дж. Кризис мировой системы капитализма. Открытое общество в опасности. Пер. с англ. –М.: ИНФРА – М., 1999 – 262 с.
45. Філіпенко А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації. К.: “Знання”, 2000. – 174 с.
46. ЮНКТАД XI . Дух Сан-Паулу. TD/L.382. 17 июня. Представлено Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию на ее одиннадцатой сессии, Сан-Паулу, 13.18 июня.
47. Юрлов Ф.Н. Социальные издержки глобализации // Социс. – 2001. - № 7. - С. 13 – 22.
48. Altimir, O. (1996). Economic development and social equity: a Latin American perspective.
49. Journal of Interamerican Studies and World Affairs (summer/fall).
50. Ten Years of World Investment Reports: The Challenges Ahead. Proceedings of an UNCTAD special event on future challenges in the area of FDI.
51. United Nations Conference on Trade and Development (2000). Доклад Конферен ции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию о работе ее десятой сессии, Бангкок, 12.19 февраля. TD/390. 21 сентября 2000 года.
52. United Nations Conference on Trade and Development. Доклад о торговле и развитии, 2003 год: Накопление капитала, экономический рост и структурные изменения.
53. World Economic Forum (2004). Voice of the people, 2004: survey on trust, 2004.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
141
Скачать бесплатно 20258.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.