У нас уже 242733 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Діяльність банків з іноземним капіталом в Україні
Количество страниц 76
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20263.doc 
Содержание РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ 3

2.1.Аналіз діяльності банків з іноземним капіталом в розвинених країнах світу 3

2.2.Дослідження особливостей функціонування банків з іноземним капіталом 13

2.3.Аналіз проблем та перспектив розвитку міжнародної діяльності банків 29

2.4.Аналіз діяльності банків з іноземним капіталом 34

РОЗДІЛ 3.ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 38

3.1.Розвиток ринку банківських послуг України 38

3.2.Роль та місце банків з іноземним капіталом в економіці України 45

3.3.Проблеми та шляхи вдосконалення діяльності банків з іноземним капіталом в Україні 56

3.4.Рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності банку з іноземним капіталом на прикладі ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» 66

ВИСНОВКИ 73

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 77

На основі проведеного дослідження участі іноземною капіталу в банківському секторі України, можна зробити наступні висновки.

Зростання частки іноземного капіталу нарівні з привнесенням позитивних аспектів щодо розвитку банківської системи України може також спровокувати ріст низки ризиків, серед яких: втрата контролю за банківською системою з боку вітчизняних інвесторів; можливість зниження стабільності роботи банківської системи внаслідок відпливу іноземного капіталу в разі погіршення економічної ситуації в Україні; порушення роботи конкурентного механізму ринку банківських послуг. Також варто відзначити високий рівень сприйняття Україною зазначених ризиків, про що свідчать результати проведеного дослідження вітчизняних фінансово-економічних умов.

Для мінімізації цих ризиків доцільним є розробка та прийняття Закону України “Про діяльність іноземних банків” та реалізації низки заходів, серед яких: уведення нормативу мінімальної частки інвестування банками за участю іноземного капіталу вітчизняних підприємств; перегляд мінімального розміру регулятивного капіталу для банків з частковою та повною участю іноземного капіталу в бік його збільшення; розробка чіткого механізму відбору потенційних претендентів на купівлю значної частки вітчизняного банку чи заснування банку з іноземним капіталом; застосування протекціоністських заходів, а саме встановлення максимальної частки іноземного капіталу в капіталі української банківської системи.

Найоптимальнішим вирішенням даної проблеми було б прийняття низки нових законів та змін до вже існуючих. Наведені зауваження свідчать про комплексність проблеми доступу іноземного капіталу в банківську сферу України. Зміни повинні торкатись не тільки Закону України “Про банки і банківську діяльність”, а й інших законів, таких як: Закон України “Про НБУ”, “Про оподаткування прибутку підприємств”, Господарського кодексу тощо.

Поспішність в прийнятті цих змін, недостатня спрацьованість законопроектів може призвести до втрати української банківської системи, залишаться лише банки в Україні.

Протягом останніх 15 років економіка України розвивалася дуже нерівномірно. Навіть до цього часу немає вмотивованого пояснення економічного спаду в Україні. Україна є єдиною країною серед пострадянських країн, де спад економіки тривав більше 10 років.

Частка іноземного капіталу в банківській системі України зросла, проте, незважаючи на це, сума іноземного капіталу в українському банківському секторі є однією із найнижчих серед країн Центральної та Східної Європи. Приплив нового іноземного капіталу став чинником небезпеки для вітчизняних банкірів, оскільки іноземні банки є більш ефективними, а їхня поява збільшує конкуренцію як на кредитному, так і на депозитному ринку.

Тож сума активів, зважених з урахуванням ризику, має визначатись шляхом множення значення нормативних вимог капіталу до рівня ринкового та операційного ризиків на коефіцієнт 12,5 (який є оберненим мінімальному показнику структури капіталу), а також додаванням отриманих результатів до суми активів, зважених на значення кредитного ризику банку.

Банки повинні продемонструвати, що встановлені ними внутрішні орієнтири по капіталу відповідають загальному характеру ризику операційного середовища. При оцінці достатності капіталу керівникам банків необхідно враховувати також стадію циклу ділової активності. Доцільно також провести ретельне, орієнтоване на перспективу стрес-тестування для виявлення можливих змін у ринковій кон’юнктурі, що можуть спричинити негативний вплив на діяльність банку.

Дослідивши праці вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків, можна виділити такі основні ринкові ризики, пов’язані зі збільшенням частки іноземного капіталу в банківській системі:

1. Втрата контролю за банківською системою з боку вітчизняних інвесторів, що може змінити напрямок фінансових потоків у країні з підтримки вітчизняних та стратегічно важливих для економіки підприємств і виробників на фінансування виробництв за участю іноземного капіталу та більш економічно вигідних іноземним інвесторам, що в перспективі може призвести до втрати фінансової та економічної незалежності країни та погіршить її економічну безпеку.

2. Можливість зниження стабільності роботи банківської системи внаслідок відпливу іноземного капіталу в разі погіршення економічної ситуації в Україні, східноєвропейському регіоні чи країні його походження.

3. Порушення роботи конкурентного механізму ринку банківських послуг, що зумовлено відносно вищим рівнем конкурентоспроможності банків з іноземним капіталом над українськими і, за певних обставин, може призвести до монополізації українського ринку банківських послуг зарубіжними банками.

2. Найбільш вагомий вплив на показники розвитку банківської системи справляє зміна (ріст) кількості іноземних банків, а не самої частки капіталу в банківській системі.

3. Структура операційної діяльності іноземних банків фактично не відрізняється від структури діяльності українських (вони, проте, не займаються операціями з цінними паперами та кредитуванням державних і житлово-комунальних підприємств). Це може бути свідченням того, що зарубіжні банки, не привносячи суттєвих змін у практику банківської діяльності в Україні, реалізовують стратегію “збирання вершків”, отримуючи прибутки від високого рівня маржі між закордонними та українськими процентними ставками на ринку банківських послуг.

Однак тенденції діяльності банків з іноземним капіталом в Україні, у цілому, відповідають світовому досвіду. Це лише підтверджує можливість реалізації в Україні зазначених ризиків, що у комплексі з відносно високим рівнем їх сприйняття українським ринком банківських послуг обґрунтовує доцільність розробки заходів щодо їх мінімізації.

Для мінімізації ризику втрати контролю за банківською системою з боку вітчизняних інвесторів Національному банку доцільно застосувати механізм виконання банками обов’язкових економічних нормативів у тій його частині, яка стосується кредитної активності банків. Для прикладу, максимальне значення нормативу максимального розміру наданих кредитів одному позичальникові повинно бути для банку за участю іноземного капіталу нижче від значення, ніж для вітчизняного. У такому разі банки зі 100 %-ю участю іноземного капіталу змушені будуть сильніше диференціювати свій кредитний портфель. Можливе також уведення нормативу мінімальної частки інвестування банками за участю іноземного капіталу вітчизняних підприємств.

Кроком до збільшення підтримки вітчизняної економіки та підвищення стабільності роботи банків з іноземним капіталом також є перегляд мінімального розміру регулятивного капіталу для банків з частковою та повною участю іноземного капіталу в бік його збільшення. Вагомим фактором тут також є відносно вищі вимоги до функціонування банківських установ у країнах ЄС порівняно з українськими.
Список литературы 1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // www.rada.gov.ua.

2. Барановський О.І. Іноземний капітал у банківській системі України / Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Вип. 3 (LIX). Євроінтеграційцний курс: фінансовий вимір / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2006. – С. 257-264.

3. Барановський О. Іноземний капітал на ринках банківських послуг України, Росії та Білорусі// Вісник НБУ, вересень 2007. – С. 12 – 20.

4. Бабенко В.В. Статистичний аналіз впливу іноземного капіталу на роботу банківської системи України. / Вплив іноземного капіталу на роботу банківської системи України: Матеріали круглого столу 28 вересня 2006 року, м. Київ / Відп. ред. Т.С. Смовженко. – Львів: Львівський банківський інститут НБУ, 2006. – С. 18-24.

5. Банки на обломках Югославки // Банковская практика за рубежом. – 2005. - №5. –с. 87.

6. Банковское дело по-румынски // Банковская практика за рубежом. – 2004. -№8. – с. 82

7. Банковское дело по-румынски // Банковская практика за рубежом. – 2004. -№8. – с. 84.

8. Банковское дело по-румынски // Банковская практика за рубежом. – 2004. -№8. – с. 90.

9. Ващенко В.В. Проблеми адаптації банківської системи України до умов СОТ // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. пр. – Т. 14. – Суми: УАБС НБУ, 2005. – С. 180-183.

10. Версаль Н.І. Проблеми відкриття філій іноземних банків.// Фінанси України. – 2004. – № 5. – С. 131-137.

11. Галіцейська Ю.М. Перспективи діяльності іноземних банків у банківській системі України // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика Текст: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2008 р.) / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 180 с.

12. Геєць В.М. Іноземний капітал у банківській системі України // Дзеркало тижня. – № 26 (605). – 2006 р.

13. Дмітрієв В.С. Транснаціоналізація банківської діяльності в Україні // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика Текст: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2008 р.) / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 180 с.

14. Д’яконова І.І. Роль і перспективи діяльності банків з іноземним капіталом в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України Текст : збірник тез доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2008 р.) : у 2-х т. / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – Т. 1. – 113 с.

15. Журавская Г., Олейник Р. Иностранный капитал в банковских системах Польши и Украины (сравнительный анализ) // Журнал европейской экономики. Т.2. – 2003. с. 414.

16. Задерій Н. Частка вітчизняного капіталу в банківському ceктopi стрімко зменшується, поступаючись місцем західноєвропейським інвестиціям // Контракти. - 2005. - № 45. - С. 33-37.

17. Иванов Е. Либерализация банковского дела: трансграничные операции // Банковское дело в Москве. – 2003. – № 5 (101).

18. Иностранные банки скупят Украину за три года // Экономические новости. – 14 травня. – 2007.

19. Европейский плацдарм для расширения // Банковская практика за рубежом. – 2005. - №1. с. 71.

20. Ершов М., Зубов В. Возможности и риски финансовой интеграции // Вопросы экономики. – 2005. – № 12.

21. Козоріз М.А. Теоретичні аспекти дослідження впливу іноземних банків на розвиток вітчизняної банківської системи / Вплив іноземного капіталу на роботу банківської системи України: Матеріали круглого столу 28 вересня 2006 року, м. Київ / Відп. ред. Т.С. Смовженко. – Львів: Львівський банківський інститут НБУ, 2006. – С. 14-18.

22. Козьменко Л.С. Влияние кредитования со стороны иностранных банков

на стабильность банковской системы. // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика Текст: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2008 р.) / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 180 с.

23. Крамаренко Г.А. Оценка влияния иностранного капитала на функционирование банковской системы украины// Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика Текст: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2008 р.) / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 180 с.

24. Манжос C.Б., Даниленко О.М. Вплив іноземного капіталу на банківську систему України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції: У 2-х т. – Т. 1. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 206 с.

25. Ліневич Ю.В. Законодавче регулювання доступу та діяльності філій іноземних банків у країнах з перехідною економікою // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 6(48).

26. Міщенко В.І., Шаповалов А.В., Салтинський В.В., Вядрова І.М. Реорганізація та реструктуризація комерційних банків: Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 216 с.

27. Міщенко В., Набок Р. Роль іноземного капіталу в банківському секторі країни // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 10. – С. 38-44.

28. Науменкова С. Оцінка впливу галузевої приналежності на рівень перспективної платоспроможності позичальника // Вісник НБУ. – 2005. – № 7. – С. 14-21.

29. Павлюк К.В. Діяльність іноземних комерційних банків в Україні: тенденції та проблеми // Фінанси України. – 2006. – № 6. – С. 143-150.

30. Патрікац Л., Крохмалюк Д. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України // Вісник національного банку України. – 2004. – № 1. – С. 38-43.

31. Прімєрова О.К. Особливості діяльності банків з іноземним капіталом// Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – 3. – С. 40 – 43.

32. Расширение ЕС и банковская система // Банковская практика за рубежом. – 2004. -№5. – с.4-5.

33. Романчукевич В.В. Проблеми залучення банками іноземних інвестицій

та їх вплив на стабільність банківської системи України // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика Текст: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2008 р.) / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 180 с.

34. Самсоненко Л. Філії інобанків: персона нон грата чи запорука конкуренції? // Урядовий кур’єр. – 2004 р., 5 лютого. – С. 8.

35. Слобода Л.Я. Ризики збільшення присутності іноземного капіталу в банківській системіта методи їх регулювання // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика: Збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції (31 травня – 1 червня 2007 р.). – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 184 с.

36. Смовженко Т., Другов О. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в умовах євроінтеграції України // Вісник НБУ. – 2005. – № 11. – С. 34-37.

37. Смовженко Т.С., Другов О.О. Створення та діяльність філій іноземних банків в Україні: регуляторні аспекти// Фінанси України. – 2007. – 7. – С. 98 – 105.

38. Сугоняко О.А. Доповідь на круглому столі “Вплив іноземного капіталу на роботу банківської системи України”, м. Київ, 28 вересня 2006 р., Національний банк України. 2008. – С. 12-15.

39. Сугоняко О. Експансія іноземного капіталу: пошук міри // Урядовий кур’єр, № 121 (3286), 4 липня 2006 р.

40. Сугоняко О. Експансія іноземного капіталу: пошук міри // Урядовий кур’єр. – 7 квітня. – 2006.

41. Філіповський О. В. Розвиток малого та середнього банківництва в регіонах Текст : зб. наук. праць / О. В. Філіповський // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Євроінтеграційний курс України: фінансовий вимір. – Львів : ІРД НАН України, 2006. – Вип. 3(LIX). – Ч. 1. – С. 361-373.

42. Філіповський О. В. Перспективи впливу нових базельських нормативів на конкурентоспроможність малих і середніх банків Текст : зб. наук. праць. – Суми : УАБС НБУ, 2006. – Т. 17. – С. 99-104.

43. Циганова Н.В. Конкурентне середовище у банківському секторі України в умовах глобалізації // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика Текст: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2008 р.) / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 180 с.

44. Швець Ю.В. Оцінка впливу іноземного капіталу на банківську систему України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.24 : збірник наукових праць : наукове видання. - Суми : УАБС НБУ, 2006. - 380 c.

45. Шелудько Н.М. Іноземний капітал у банківському секторі України: тенденції, проблеми, перспективи // Фінанси України. – 2004. – № 12. – С. 100-107.

46. Шелудько Н.М. Сучасні тенденції фінансової глобалізації та їх вплив на розвиток банківського сектора України // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 2. – С. 85-92.

47. Щербак В.Д. Стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку

банківської системи України в умовах глобалізації // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика Текст: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2008 р.) / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 180 с.

48. Annual report 2005 // European Central Bank. – 2008. – P. 228.

49. The Banker. - 2001. – November. c. 50 Evromoney.-2002 .- January. c. 58.

50. Inflation persistence and price setting behaviour in the euro area and financial integration in Europe results and experience // European Central Bank. – 2005. – June. – 57 p.

51. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. – Bank for international settlements.– 2006. – June. – 239 p.

52. Pavlovsky V. Banking protectionists rattle sabres // Kyiv Post. – 2007. – Vol.11. – P. 8.

53. http://www.aval.ua/

54. Офіційний сайт Національного банку України // http://www.bank.gov.ua/
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
570
Скачать бесплатно 20263.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.