У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Грошово - кредитна політика НБУ та її вплив на зовнішньоекономічну діяльність українських компаній під час світової фінансової кризи
Количество страниц 88
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20267.doc 
Содержание ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ6

1.1. Розвиток грошово-кредитної політики в Україні 6

1.2. Інструменти грошово-кредитної політики 17

1.3. Теоретико-методичні підходи до формування грошово-кредитної політики України 27

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ГРОШОВО – КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ У 2008 – 2009 РР 34

2.1. Механізм реалізації грошово-кредитної політики НБУ 34

2.2. Аналіз грошово-кредитної політики НБУ у 2008 р. 37

2.3. Програма грошово – кредитної політики НБУ на 2009 р. 55

РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ГРОШОВО – КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ НА ГІРНИЧО – МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС ПІД ЧАС ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 64

3.1. Розгортання світової фінансової кризи України та її вплив на гірничо – металургійний комплекс 64

3.2. Вплив грошово – кредитної політики НБУ на гірничо – металургійний комплекс під час фінансової кризи 75

ВИСНОВКИ 82

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 89

ДОДАТКИ 96

Актуальність теми дипломної роботи. Проблема становлення української національної системи грошово-кредитних відносин є основоположною у сфері економічного реформування держави, їх роль на сучасному етапі зростає, оскільки відбувається зростання фінансового сектора, до змін якого особливо чутливими є перехідні економіки.

Актуальність теми визначається необхідністю застосування в Україні комплексного підходу до розвитку економіки загалом та фінансово-грошової сфери зокрема, який потребує глибокого розуміння відповідних економічних процесів і визначення ролі державного управління в нових умовах розвитку економіки.

На сучасному етапі становлення України та її інтеграції до європейського співтовариства важливим стає впровадження стандартів існуючої демократичної системи та формування відповідних механізмів державного управління.

Велика кількість різноманітних теоретичних підходів до визначення суті грошей та грошово-кредитних відносин, а отже, вибору і використання грошово-кредитних важелів державного управління розвитком економіки потребує їх системного аналізу, синтезу та порівняння.

Актуальність розгляду особливостей грошово-кредитної політики України зумовлена важливістю утримання та примноження досягнень фінансової стабілізації та посилення ролі державної грошово-кредитної політики в реалізації стратегії економічного зростання України. Досвід багатьох країн світу доводить, що ефективне поєднання різних інструментів державного регулювання грошово-кредитної сфери дає змогу вирішити проблему тимчасової нестачі ліквідності фінансових посередників, запобігаючи при цьому її переростанню в кризу платоспроможності, а також ефективно використовувати можливості для зростання та розвитку економіки як єдиного цілого.

Окремі правові аспекти організації та функціонування грошової системи СРСР, а пізніше України і Російської Федерації досліджувались у роботах М.М. Агаркова, Є.О. Алісова, А.Б. Альтшулера, В.А. Бєлова, О.Г. Братка, Л.В. Бричко, О.Ю. Вікуліна, Л.К. Воронової, Я.А. Гейвандова, Л.Г. Єфимової, Б.М. Іванова, М.В. Карасьової, В.П. Корякова, В.Л. Кротюка, В.Ф. Кузьміна, Я.А. Куника, Л.А. Лунца, М.С. Матрохіна, Л.О. Новосьолової, О.М. Олейник, П.С. Пацурківського, О.П. Подцерковного, Ю.А. Ровинського, А.О. Селіванова, Г.А. Тосуняна, О.І. Худякова та ін. Значний вплив на опрацювання теоретичних положень курсового дослідження мали класичні роботи Ф. Бендиксена, Р.Дж. Гоутрі, Дж.М. Кейнса, Д. Львова, К. Менгера, О. Миклашевського, Дж.С. Мілля, Ф. Нітті, І. Озерова, Д. Рікардо, А. Сміта, І. Тарасова, Л. Ходського, Л. Яснопольського.

Детальна розробка теоретичних положень грошового обороту і грошової системи проведена у дослідженнях учених-економістів. Це зумовило необхідність аналізу наукових праць І.П. Айзенберга, З.В. Атласа, Р. Барра, А.С. Гальчинського, Г.А. Козлова, Я.А. Кронрода, М.А. Портного, М.І. Савлука, В. Сміт, І.А. Трахтенберга, В.М. Федоренка, Ф. Хайєка, Л. Харріса, Н.М. Шабанової, Г.А. Шварца, Ю.Є. Шенгера, В.А. Ющенка та ін.

Метою дипломної роботи є розгляд та аналіз грошово - кредитної політикої НБУ та її вплив на зовнішньоекономічну діяльність українських компаній під час світової фінансової кризи.

Об’єктом дослідження є грошово – кредитна політика НБУ, предметом дослідження є організаційно-економічні механізми впливу грошово - кредитної політикої НБУ на гірничо – металургійний комплекс під час фінансової кризи.

Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є:

- розглянути сутність та інструменти грошово-кредитної політики;

- здійснити аналіз основних засад грошово – кредитної політики НБУ у 2008 – 2009 рр.;

- обґрунтувати вплив грошово – кредитної політики НБУ на гірничо – металургійний комплекс під час фінансової кризи.

Теоретичною основою даного дипломного дослідження стало вивчення й творче переосмислення основних досягнень вітчизняної і зарубіжної науки в галузі економіки підприємств, банківської діяльності, міжнародного бізнесу.

Методи дослідження. Дипломна робота ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. У ході написання роботи використовувалися економічні, статистичні методи дослідження, метод порівняння, методи стратегічного управління, системного підходу й аналізу.

Інформаційну базу дослідження склали підручники, наукові публікації з обраної тематики, звітні матеріали об’єкту дослідження, публікації у пресі, матеріали науково-практичних конференцій, власні спостереження.

Структура роботи. Дипломна робота складається з 3-х розділів, узагальнюючих висновків, списку використаних джерел та додатків. У вступі обґрунтовується актуальність теми дипломного дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження. Вирішення основних завдань дипломного дослідження, визначених їх метою, здійснено шляхом дослідження проблем, згрупованих у трьох розділах.

Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.

Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення:

Політика у сфері грошового обігу та кредиту має велике значення для кожної країни, оскільки шляхом регулювання пропозиції грошей вона спрямована на забезпечення ефективного функціонування економіки і її ключовими цілями є цінова стабільність, стабільність обмінного курсу, зростання економіки, забезпечення зайнятості, збалансування платіжного балансу, зростання добробуту населення тощо.

Грошово-кредитна політика є основною складовою системи загальнодержавної економічної політики, її роль у розвитку економічних процесів дуже важлива. Гро¬шово-кредитна політика базується на прогнозній економічній та фіскальній політиці. На підставі прогнозних макроекономічних показників, Закону України "Про Державний бюджет України" на відповідний період Національний банк України розробляє Основні засади грошово-кредитної політики на відповідний рік.

Грошово-кредитна політика в Україні в різні періоди розвитку її економіки здійснювалась адекватно до тих процесів, які відбувалися в сферах макроекономіки, фіскальної і структурної реформ. Вона сприяла економічному зростанню, зупиненню галопуючої інфляції, а також спрямовувалася на забезпечення стабільності національної валюти.

В Україні головним суб’єктом грошово-кредитної політики є Національний банк. Крім нього, у виробленні грошово-кредитної політики беруть участь інші органи державного регулювання економіки - Міністерство фінансів, міністерство економіки, безпосередньо уряд, Верховна Рада.

Значну роль кредит відіграє у розвитку різних галузей економіки України. Одна з провідних позицій у зміцненні кредитних відносин належить комерційним банкам. Комерційні банки значну частину кредитних ресурсів вкладають у сферу матеріального виробництва, тим самим кредит сприяє оздоровленню багатьох галузей господарського виробництва. Проте і теоретики і практики відмічають недостатній рівень правового регулювання діяльності комерційних банків у сфері кредитних відносин.

У своїх проявах кредит розмаїтий, тому в теорії і на практиці розрізняють цілий ряд форм і видів кредиту, їм властиві свої особливості. З розвитком людського суспільства чільне місце займає та чи інша форма або навіть вид кредиту. Але на будь-якому етапі розвитку людства кредит відіграє досить важливу роль. У перші роки існування України як незалежної держави кредитні відносини в ній розвивались суперечливо і поки що не відповідають суспільним потребам. Тому його реформування є необхідного умовою подальшого розвитку системи кредитування в Україні.

На мою думку, постійне підвищення ефективності державної грошово-кредитної політики є запорукою поглиблення економічних реформ у перехідній економіці. Підвищення ефективності державного регулювання грошової пропозиції дає змогу стабілізувати економіку, забезпечити економічне зростання, подолати інфляцію та безробіття.

Грошово-кредитна політика була і залишається визначальним каналом економічного регулювання, що обумовлює необхідність її модернізації для сприяння активізації економічного розвитку України та забезпечення максимального рівня фінансової стабільності держави. Особливої актуальності вона набуває із врахуванням того, що за відсутності стабілізаційної політики існуючий інфляційний потенціал, який нині вдається стерилізувати, може досягти надмірної величини і перевищити критичну масу, а це неодмінно призведе до інфляційного сплеску і неминучої дестабілізації виробництва. У зв’язку з цим, перспективами подальших досліджень у даному напрямку є наукове обґрунтування та розробка принципів реалізації монетарної політики із врахуванням сучасного стану фінансово-економічних відносин, а також формування стратегії грошово-кредитної політики НБУ у контексті загальноекономічної політики держави.

У 2008 році розвиток зовнішньоекономічного сектору України зазнав значних змін. Так, у січні-серпні продовжились і навіть посилились тенденції минулих років:

1) надвисокі темпи зростання вартісних обсягів експорту та імпорту насамперед внаслідок стрімкого підвищення цін на світових товарних ринках,

2) розширення дефіциту товарного балансу через розігрітий внутрішній попит та укріплення реального обмінного курсу,

3) значні обсяги надходжень за фінансовим рахунком, в першу чергу прямих іноземних інвестицій та довгострокових кредитів, що дозволяли не тільки фінансувати зростаючий дефіцит поточного рахунку, а й збільшувати міжнародні резерви.

Однак розгортання світової фінансової кризи та поширення її ефектів на Україну з вересня зумовило уповільнення притоків довгострокового капіталу, значний відтік короткострокових фінансових ресурсів та падіння експортних надходжень, і як наслідок, суттєве послаблення обмінного курсу гривні.

В умовах складної макроекономічної ситуації та впливу світової фінансової кризи грошово-кредитна політика в 2008 р. була спрямована на виконання основної функції Національного банку України – забезпечення стабільності національної грошової одиниці. З початку 2008 р. Національний банк України в контексті здійснення антиінфляційних заходів продовжував проводити процентну політику, спрямовану на підвищення вартості національної валюти та вживав заходів щодо стимулювання позитивних зрушень у структурі активно-пасивних операцій банків. Утім такі заходи не були механічним обмеженням грошової пропозиції.

Грошово-кредитна політика у 2008 році здійснювалася за складних макроекономічних умов. Зростання ВВП становило 2,1%, що є найнижчим показником за період після відновлення у 1999 р. процесів економічного зростання. Упродовж останнього кварталу відбулося зменшення обсягів виробництва, яке за підсумками року скоротилося на 3,1%. Погіршення економічної ситуації в Україні певною мірою було наслідком зниження рівня глобальної ліквідності та темпів економічного розвитку в більшості країн світу, що, з одного боку, обмежувало доступ підприємств реального сектору і банків до зовнішніх джерел запозичень, а з іншого – через несприятливу кон’юнктуру знижувався попит на продукцію традиційного українського експорту. Зазначене призвело до суттєвого погіршення показників платіжного балансу та було одним із чинників посилення тиску на обмінний курс гривні.

В Основних засадах грошово-кредитної політики на 2009 рік ураховано сучасні тенденції в економіці країни, грошово-кредитній сфері та їх взаємний вплив на суспільний розвиток, а також оцінка подальшої перспективи, обґрунтовано напрями монетарної політики і передбачено комплекс змінних індикаторів фінансової сфери, спрямованих на регулювання грошового обігу та кредитування економіки з метою забезпечення стабільності національної грошової одиниці.

Головною метою грошово-кредитної політики Національного банку України у 2009 р. і надалі відповідно до Конституції України лишатиметься забезпечення стабільності національної грошової одиниці, що виступає основою досягнення збалансованого економічного розвитку, підтримання рівня зайнятості та реальних доходів населення. Внутрішні аспекти стабільності гривні розглядатимуться в контексті забезпечення цінової стабільності, головним критерієм якої слугуватиме динаміка індексу споживчих цін. Передумовами цього має бути досягнення збалансованого розвитку всіх секторів фінансового ринку та поліпшення на цій основі трансмісійних механізмів, нівелювання дисбалансу в розвитку окремих сегментів реального сектору економіки, можливість максимального згладжування впливу зовнішніх шоків на внутрішній ринок за рахунок швидкого перетікання потоків капіталу, високий рівень довіри до національної валюти, зменшення присутності іноземної валюти в операціях на внутрішньому ринку та як засобу заощаджень.

Зовнішні аспекти стабільності національної грошової одиниці розглядатимуться не лише з точки зору утримання обмінного курсу гривні в певних межах, а й з урахуванням необхідності забезпечення таких умов і параметрів функціонування валютного сегменту ринку, які не мають негативного впливу на інвестиційні рішення та очікування економічних агентів, дають змогу мінімізувати вплив зовнішніх шоків фінансового характеру.

Світова фінансова криза, що розпочалась у 2007 році зачепила в тій чи іншій мірі економіки більшості країн світу. В тому числі наслідки кризи були відчутні і в Україні.

Україна побила рекорди падіння промислового виробництва за всю історію статистики галузі. Перевищено темп спаду січня 1994 р. - 32,7%. Однак тоді падіння було після гіперінфляції 1993 р., коли ціни збільшились у 100 разів. Такі втрати промислового виробництва були ще у 1941 р. і були зумовлені втратами території і матеріально-технічної бази галузі. За останні 6 міс. падіння галузь опустилася до рівня п'ятирічної давності - 2004 р. У 2007 р. промисловість вперше вийшла на рівень 1990 р. За якихось півроку змарновані зусилля 18-річного періоду виходу з трансформаційної кризи. Такий спад означає деіндустріалізацію економіки.

Фінансова криза дуже зачепила металургію. У IV кварталі 2008 року спад експорту чорних металів (на які припадає трохи більше третини українського експорту) становив шалені 31,2%. Водночас у експорті виробів з чорних металів, навпаки, спостерігалося зростання експорту на 23,4%.

Ці дві цифри яскраво свідчать про те, чому потрібні модернізація вітчизняної металургійної промисловості та посилення частки продукції з доданою вартістю у її збуті.

Глобальна металургійна галузь вкотре показала: під час обвалу попиту головні негативні тенденції одразу падають на виробництво чавуну та необробленої сталі. А виробництво металічних виробів має можливості уникати впливу сировинних циклів.

Аналогічні тенденції підтверджуються і імпортом української металургії. Імпортери марганцевої руди, чиї виробничі потужності зосереджено у Австралії та країнах Африки, кризу відчувають не сильно.

А імпорт якісного сталевого листа, який українська промисловість сама не в змозі виробляти у достатньо великих обсягах, утримується у більш-менш стабільній зоні порівняно до інших товарних позицій гірничо-металургійного комплексу. Але це тимчасове явище, адже він ще не встиг повністю відчути кризу в українському машинобудуванні.

Останні місяці 2008 року нерівнозначно позначилися на різних галузях екпорту і імпорту України.

В умовах фінансової кризи актуальним є питання про місце гірничо-металургійного в промисловості світу загалом. Як ми побачили з попереднього пункту дипломної роботи, глобальна економічна криза не обійшла стороною гірничо-металургійний комплекс України.

На зниження експорту продукції гірничо-металургійного комплексу України вплинуло зниження потреб у продукції гірничо-металургійного комплексу у світі. Так, світова фінансова криза дуже негативно відобразилася на світовій промисловості, особливо зачепивши металургію та машинобудування.

Розгортання світової фінансової кризи та поширення її ефектів на Україну з вересня зумовило уповільнення притоків довгострокового капіталу, значний відтік короткострокових фінансових ресурсів та падіння експортних надходжень, і як наслідок, суттєве послаблення обмінного курсу гривні.

Найгострішою проблемою українського гірничо-металургійного комплексу є девальвація гривні. Деякі підприємства залучали великі закордонні кредити, які тепер необхідно віддавати за вищим курсом долара. При цьому чимало компаній гірничо-металургійного комплексу виробляють продукцію з імпортних комплектуючих, які також закуповують за валюту. У результаті підприємства почали підвищувати ціни на свою продукцію, що знову ж таки негативно вплинуло на продажі компаній.

Отже, політика НБУ щодо девальвації гривні негативно відбилася на розвитку українського гірничо-металургійного комплексу.

Наслідки світової фінансової кризи для підприємств гірничо-металургійного комплексу проявляються у зростанні боргів та нездатності здійснювати фінансове забезпечення виробничо-господарської діяльності, нестачі грошових ресурсів та зростанні простроченої кредиторської заборгованості, спаді обсягів продаж тощо. Сьогодні підприємства гірничо-металургійного комплексу обирають різні варіанти реакції на світову фінансову кризу: у більшості випадків захисну стратегію, яка характеризується згортанням діяльності, у меншості – наступальну. Нажаль, світова фінансова криза призводить до збільшення кількості фінансово неспроможних підприємств в досліджуваній галузі, що пояснюється, по-перше, об’єктивною макроекономічною нестабільністю, а по-друге, рядом суб’єктивних чинників, серед яких на перше місце виходить нездатність керівництва здійснювати ефективне антикризове управління підприємством, своєчасно виявляти проблеми та вживати необхідних заходів.

Оскільки основні напрями подолання світової фінансової кризи не можуть фінансуватися тільки за рахунок внутрішніх джерел, то виникає необхідність залучення позикових коштів, що сьогодні є особливо складною проблемою. Тому важливо визначити оптимальне співвідношення та послідовність всіх дій механізму антикризового управління суб’єктом господарювання, необхідних для того, щоб підприємство спочатку мало змогу не збанкрутіти, а потім уже відновити свою платоспроможність та почати новий більш ефективний етап в своїй діяльності.
Список литературы 1. Закон України «Про Національний банк України» від

20 травня 1999 р.

2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від

7 грудня 2000 р.

3. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 5 квітня 2001 р.

4. Указ Президента України «Про грошову реформу в Україні» // Вісник НБУ. – 1996. – № 5.

5. Aнтонечко Т., Пруненко Д., Іткін О., Жилякова О. Фактори, що впливають на іноземні інвестиції // "Фінанси України" №10, 2002, с. 35-40.

6. Global Development Finance. Mobilizing Finance and Managing Vulnerability. – Washington: The World Bank, 2005. – Р. 3.

7. Human Development Report, 1999. – N.Y.: UNDP, 1999. – P. 2.

8. Sachs J. International economist: Unlocking the mysteries of globalization // Foreign policy. – N.Y., 1999. – №110. – P. 101.

9. Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика. – Т.: Карт-бланш, 2002. – 278 с.

10. Анилионис Г. П., Зотова Н. А. Глобальный мир: единый и разделенный. Эволюция теорий глобализации. – М.: Междунар. отношения, 2005. – С. 458.

11. Аспекти регулювання діяльності іноземних інвесторів / Панкова М.О. // Економ. пром-сті.- 2001.- №1.- С. 90-92.

12. Бакаєв О. Л. Розвиток фінансових ринків в умовах глобалізації (спеціальність 08.05.01 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини): Дис. … канд. екон. наук. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 108.

13. Богомолов О., Некипелов А. Экономическая глобализация и кризис мирового хозяйственного порядка // Горбачев М.С. и др. Грани глобализации: Трудные вопросы современного развития. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – С. 121.

14. Бойко А.В. Прямі іноземні інвестиції як фактор підвищення національної tонкурентоспроможності // Творча спадщина Й.А. Шумпетера та трансформація учасної економіки України. – Чернівці,2003. – с.203-210.

15. Бондарчук І. В. Особливості інвестиційної стратегії нерезидентів в Україні // Інвестиції: практика та досвід. – 2006. – № 4. – c.10.

16. Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: НІОС, 2002. – 608 с.

17. Гальчинський А. С. Теорія грошей. – К.: Основи. – 2001.

18. Герасимчук М, Губський Б. Державне регулювання іноземного інвестування. "Фінанси України" №11, 2002, с. 90-98.

19. Горбачова О.М. Проблеми залучення прямих іноземних інвестицій в Україну // Проблеми інформатизації та управління. – Вип.. 7. – К., 2003. – с. 118 – 121.

20. Гребеник Н. Особливості інструментів монетарної політики Національного банку України //Вісник Національного банку України. – 2002. – №6. – С. 2-4.

21. Гребенюк Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні // Вісник Національного банку України. – 2007. – №5.

22. Гриценко А., Кричевська Т. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики // Вісник Національного банку України. – 2006. – №7.

23. Гриценко А.А. Забезпечення макроекономічної стабільності: грошово-кредитна та валютно-курсова політика / Центральний банк в країнах з перехідною економікою: Національний банк України. - Доповіді на засіданні міжнародного круглого столу 3 грудня 2001 року ум. Києві. За редакцією Януша Ширмера. – К.: Альтер-прес. 2002. – С. 69-71.

24. Грищенко О. Гроші та грошово-кредитна політика. Навч. посібник. – К.: Основи, 1996.

25. Гроші та кредит / За ред. Б. С. Івасіва. – К., 1999.

26. Деньги / Под ред. А. А. Чухно. – К., 1997.

27. Деньги, кредит, банки / Под ред. О. И. Лаврушина. – М., 1998.

28. Деякі теоретичні аспекти аналізу інвестиційної стратегії транснаціональних корпорацій у сучасних умовах / Руденко Л.В. // регіональні перспективи. – 2001.- №4.- С. 13-15.

29. Дзись Г. Структура перебудови економіки України // Економіка України. – 2007. – № 6. – С. 24–25.

30. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. – К.: Поліграфкнига, 2000. – 512 с.

31. Дзюблюк О.В. Особливості застосування політики облікової ставки як інструмента управління грошово-кредитними відносинами // Банківська справа. – 2000. – №3. – С. 39-42.

32. Динаміка облікової ставки НБУ в 1992-2005 рр. // Вісник Національного банку України. – 2006. – №2. – С. 25.

33. Дієвість нормативно-правових чинників приваблення іноземних інвестицій в Україну / Борщ Л. // Банківська справа. – 2001.- №5.- С. 20-24.

34. Діяльність спільних підприємств з іноземними інвестиціями в Україні / Пазиніч О.В. // Регіональні перспективи. – 2000.- №5.- С. 12-13.

35. Долан Э. Дж., Кэмпбэлл К. Л., Кэмпбэлл Г. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – М.; Л., 1991.

36. Ефремов В.А. Перспективные направления и механизмы стимулирования инвестиций// "Экономика Украины" - К. 2003 №9, с 86-92.

37. Закон України "Про Національний банк України" № 679-ХІУ від 20.05.1999 р. (із змінами та доповненнями).

38. Зарубіжний досвід і особливості залучення іноземних інвестицій підприємницькими структурами України / Сікора В.Д. // Актуальні пробл. екон.- 2002.- №8.- С. 48-49.

39. Из мирового опыта инвестиционной деятельности / Гуткевич С.А. // Актуальні проблеми економіки.- 2002.- №2.- С. 13-17.

40. Інвестиційний клімат України: створення сприятливих умов для залучення іноземних капіталів / Ландарь І.В. // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2007.- №6.- С. 28-36.

41. Іноземні інвестиції в економіку України / Кулік О.О. // Укр. геогр. журнал.- 2006.- №1.- С. 9-15.

42. Кейнс Дж. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей. – К., 1999.

43. Козик В.В Павлова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. Посіб. – Львів: Львівська політехніка, 1999. - 267 с.

44. Козоріз Г. Г. Вплив глобалізації на становлення і розвиток фінансових ринків в Україні // Регіональна економіка. – 2002. – №4 (26). – С. 162.

45. Козюк В.В. Сучасні центральні банки: середовище функціонування та монетарні рішення. – Тернопіль: Астон, 2001. – 300 с.

46. Костіна Н.І. Гроші та грошова політика. Навч. посібник для вищих закладів освіти. – К.: НІОС, 2001.

47. Литвиненко Я. Податкові пільги: їх вплив, значення і зарубіжний досвід застосування // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – №6. – С.21-25

48. Лук’яненко Д., Мозговий О. Фінансово-інвестиційна асиметрія глобального економічного розвитку // Ринок цінних паперів України. – 2006. – №11–12. – С. 3–4.

49. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в Умовах перехідної економіки. Монографія. – К.: АТІКА, 2000.

50. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. – К., 1998.

51. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С. Панчишин, А. Стасишин, Г. Стеблій. – К.: Основи, 1999. – 963 с.

52. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник/ М58 А.С. Філіпенко , В.І. Мазуренко , В.Д. Сікора та ін; за ред. А.С. Філіпченка. - К.: Либідь, 1997. - 208с.

53. Монтес М. Ф., Попов В. В. «Азиатский вирус» или «Голландская болезнь»? Теория и история валютных кризисов в России и других странах: Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – 136 с.

54. Оніщук М. Бюджетний процес і грошово-кредитна політика Національного банку України: економіко-правові нотатки // Голос України. – 2006. – 27 жовтня.

55. Петрова Ю.В. Значення спільних підприємств в економічній розбудові держави // Зовнішня торгівля: проблеми та перспективи: Зб. наук. праць. – К.: УАЗТ, 1997.- C.13.

56. Полякова Ю.В. Внутрішньорегіональні особливості прямого інвестування в Україні // Регіональна економіка. – 2001. - №1(19).- C.91-98.

57. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 480 с.

58. Рудый К. Финансовые кризисы: теория, история, политика / К. В. Рудый. – М.: Новое знание, 2003. – 399 с.

59. Савлук М. І. Грошово-кредитна політика Національного банку України та оцінка її ефективності // Вісник НБУ. – 1999. – № 1.

60. Савлук М. І. Нова національна валюта гривня працює на економіку України // Фінанси України. – 1997. – № 2.

61. Савлук М. І., Сугоняко О. А. Чи вистачає грошей економіці України? // Вісник НБУ. – 1997. – № 4.

62. Савчук Н. Глобалізаційні процеси на світовому фінансовому ринку // Ринок цінних паперів України. – 2005. – №11–12. – С. 21.

63. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 288 с.

64. Солдатенко В.В. Теоретико-методологічні основи прямого іноземного інвестування в системі сучасного економічного знання // Економіка та держава. – 2004. - №11. – С. 12-18.

65. Сорос Дж. О глобализации. – М.: Эксмо, 2004. – С. 5).

66. Стельмах В.С, Єпіфанов А.О., Гребеник Н.І., Міщенко В.І. Грошово-кредитна політика. – К.: Знання, КОО, 2003. – 421 с.

67. Сухоруков А. І., Ладюк О. Д. Фінансова безпека держави. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С. 83.

68. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М., 1993.

69. Фридмен М. Количественная теория денег. – М., 1996.

70. Юрчишин В. Валютна політика країн з перехідною економікою: Навч. посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 28 с.

71. Яременко О.Л. Особливості монетарних процесів в Україні в 2001-2003 роках / Монетарна політика в умовах економічного зростання: Матеріали науково-практичної конференції. – К., 2004.

72. Яремко Л.А., Петрова Ю.В. Регіональна політика у сфері залучення іноземних інвестицій // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна фінансово-кредитна та податкова політика. Щорічник наукових праць. Вип. VI / НАН України. – Львів: Інститут регіональних досліджень, 1998. – C.59-66.

73. О сновная причина ипотечного кризиса в США – снижение стоимости жилья // http://news.mail.ru/economics/1451078/.

74. Платіжний баланс України // режим доступу http://www.bank.gov.ua/Balance/2005_PB/state%202005.pdf

75. Финансовые кризисы: причины и последствия. // http://riskway.ru/2008/04/12/finansovye-krizisy-prichiny-i-posledstviya-globalnye-finansovye-krizisy-i-krizisy-v-rossii/.

76. Финансовый кризис 2007 года в США и его причины. Часть III. // http://iee.org.ua/ru/detailed/prognoz/955.

77. Офіційний сайт НБУ http://www.bank.gov.ua/

78. Офіційний сайт Держкомстату України www.ukrstat.gov.ua/
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
660
Скачать бесплатно 20267.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.