У нас уже 242733 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ЄС, взаємодія з Україною в енергетичній сфері
Количество страниц 94
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20272.doc 
Содержание ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ І ЄС 6

1.1. Загальна характеристика та індикатори рівня енергозабезпеченості України 6

1.2. Аналіз внутрішньої та зовнішньої енергетичної політики ЄС 13

1.3. Дослідження стану енергозабезпечення України та її ролі на світовому ринку енергоносіїв 25

РОЗДІЛ 2. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РИНОК 31

2.1. Стратегічні пріоритети та інструменти енергетичної політики в умовах глобалізації 31

2.2. Вплив інтеграційних процесів на формування енергетичного сектору 41

2.3. Оцінка співробітництва України та ЄС в енергетичній галузі 46

РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ 57

3.1. Пріоритетні напрямки посилення співпраці України та ЄС в енергетичному секторі 57

3.2. Шляхи гармонізації стратегічних орієнтирів розвитку вітчизняного енергетичного сектору та зовнішньої енергетичної політики ЄС 62

3.3. Прогностичні оцінки можливостей використання співробітництва з ЄС для посилення ролі України на світовому ринку енергоносіїв 71

ВИСНОВКИ 80

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 84

ДОДАТКИ 94

Актуальність теми. Енергетична галузь України, як одна із системоутворюючих галузей економіки України, яка має важливе значення в системі національної безпеки, є і однією з найбільш технічно відсталих та економічно малоефективних. Принциповою особливістю ПЕК України є те, що він був сформований як складова частина ПЕК СРСР і тому не відповідає вимогам до енергокомплексу незалежної держави. Навіть за умови відсутності економічних кризових явищ ПЕК і енергетичне господарство країни в цілому вимагають докорінної перебудови.

Створення конкурентоспроможної і ефективної економіки України в перспективі значною мірою залежатиме від стану базових галузей промисловості, серед яких важливе місце займає паливно-енергетичний комплекс (ПЕК). ПЕК визначає можливість забезпечення стабільного функціонування і розвитку матеріальної і нематеріальної сфер виробництва, безпосередньо впливаючи на конкурентоспроможність вітчизняної продукції, а отже і рівень добробуту населення. З огляду на специфіку вітчизняної економіки, а саме велику кількість крупних і енергоємних виробництв, продукція яких складає основу промисловості країни та її експорту, роль ПЕК відповідно зростає.

Повільне і здебільшого суперечливе реформування економіки за умов економічного занепаду, лібералізації економічних відносин, посилення конкуренції та зростання нестабільності кон’юнктури зовнішніх паливно-енергетичних ринків створило принципово нові умови господарювання для підприємств вітчизняного ПЕК, що суттєво послабило економічну стабільність та конкурентоспроможність суб’єктів господарювання (СГ), мінімізувавши таким чином їх можливості не лише з точки зору інвестиційно-інноваційного розвитку, але й простого відтворення основних виробничих фондів (ОВФ). Найбільш загрозливою є наявність стійкої тенденції до зростання собівартості виробництва продукції практично у всіх галузях ПЕК та критичний знос ОВФ при гострому дефіциті інвестиційних ресурсів, перш за все в електроенергетиці. Нинішній стан ПЕК суттєво обмежує конкурентоспроможність вітчизняних товаровиробників, а відтак й національної економіки в цілому, обмежує можливості інноваційного розвитку і водночас активізує комплекс загроз економічній безпеці (ЕКБ) держави та її територіальних утворень.

Відновлення економічної стабільності суб’єктів ПЕК і активізація на цій основі інвестиційних процесів є сьогодні найважливішою передумовою подолання кризових явищ у ПЕК та підвищення конкурентоспроможності економіки. Вирішити дану проблему у коротко- або середньотерміновій перспективі, з огляду на особливості макросередовища і обмеженість джерел інвестиційного капіталу, вельми складно. Об’єктивно виникає необхідність пошуку інноваційних рішень, які б сприяли конкурентоспроможному розвитку підприємств, перш за все за рахунок мобілізації їх власного потенціалу. Досягнути цього можна через реалізацію управлінських інноваційних рішень, спрямованих на активізацію кооперації між підприємствами ПЕК та суміжних із ними галузями, що передбачає розвиток інтеграційних процесів. На такий напрямок у реформуванні ПЕК акцентують увагу В.Ю. Алекперов, О.І. Амоша, Є.Р. Говсієвич, В.Й. Едельман, Л.І. Іршинська, А.І. Кабанов, В.І. Колібаба, В.А. Педос, Б.Г. Санєєв та інші дослідники. У відомих роботах дослідження зазначеного напрямку обмежується в основному відносинами мікрорівня. Саме цим визначається актуальність теми дипломної роботи.

Метою дипломної роботи є визначення тенденції та перспектив взаємодії ЄС з Україною в енергетичній сфері.

Об’єктом дослідження є енергетичний сектор України та Євросоюзу, предметом дослідження є стратегія взаємодії Євросоюзу з Україною в енергетичній сфері.

Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є:

- розглянути теоретико-методологічні засади дослідження рівня енергозабезпеченості країни;

- здійснити комплексну оцінку взаємодії ЄС з Україною в енергетичній сфері;

- обґрунтувати перспективи співпраці ЄС з Україною в енергетичній сфері.

Теоретичною та методологічною основою дипломної роботи стало вивчення й творче переосмислення основних досягнень вітчизняної і зарубіжної науки в галузі енергетичної політики.

Методи дослідження. Дипломна робота ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. У ході написання роботи використовувалися економічні, статистичні методи дослідження, метод порівняння, методи стратегічного управління, системного підходу й аналізу.

Структура роботи складається зі вступу, у якому обґрунтовується актуальність теми дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження, трьох розділів, у яких здійснено вирішення основних завдань дипломної роботи.

Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.

Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення:

На сучасному етапі розвитку України, в умовах політичних та економічних змін, суспільних перетворень, спрямованих на поступ суспільства, нагальними залишаються питання, пов’язані з енергетикою та еколого-економічною безпекою. І хоча ці сфери нині як ніколи знаходяться в центрі уваги політиків, дипломатів та науковців, і дотепер мають чимало невирішених проблем.

Головним пріоритетом у зовнішній енергетичній політиці України є розширення співробітництва з ЄС. Інтеграція України у світову економіку і європейський вибір України повинні підкріплюватися поступовим; досягненням європейських стандартів рівня життя, у тому числі енергоефективності, енергооснащеності, і поступовим виконанням вимог ЄС до країн-кандидатів у сфері ПЕК і суміжних екологічних питаннях. Адаптація законодавства України в сфері енергетики до норм і стандартів ЄС передбачає зменшення впливу держави в цьому секторі економіки, лібералізацію ринків енергоносіїв, залучення іноземного капіталу до ПЕК за рахунок створення прийнятного інвестиційного клімату, створення стратегічних запасів нафти тощо.

Інтеграція української енергосистеми до європейської є складовою стратегічної мети України щодо входження до ЄС.

Україна займає важливе місце, як у Європейському так і у світовому ринках енергії. З одного боку, вона є значним транзитером російського (і не тільки) газу та нафти на європейський та світові ринки, з іншого боку, вона сама займає провідне місце в Європі, як виробник та споживач енергії.

Напружена ситуація у забезпеченні електроенергетики, комунальної сфери та населення вугіллям належної якості, вугільними та торфобрикетами, скрапленим газом призводить до їх заміщення природним газом, що збільшує енергозалежність України. У цьому контексті доцільно провести техніко-економічні розрахунки щодо заміщення газу та інших побутових видів палива, що використовуються для опалення, на електроенергію, перш за все, у зонах розташування атомних електростанцій, у гірських та поліських селах і віддалених населених пунктах, а також використання електроенергії для опалення новозбудованого житла.

19 лютого 1997р. після багаторічної боротьби в Євросоюзі вступили в дію Директиви щодо внутрішнього електроенергетичного ринку ЄС, спрямовані на підвищення ефективності виробництва, передачу й розподіл енергії за рахунок поступового відкриття ринків для конкуренції.

Директиви ЄС дають змогу сприяти національним виробництвам окремих видів енергії. Так, країнам ЄС надається право сприяти електростанціям, що використовують відновлювані джерела енергії або одночасно виробляють тепло і електроенергію (теплоелектроцентралі).

Основні тенденції розвитку енергозабезпечення країн ЄС це:

- зменшення рівня залежності за рахунок розвитку власної енергетичної бази, управління попитом, збільшення енергоефективності та пошук нових шляхів постачання ПЕР;

- поступове впровадження принципу управління зовнішньою залежністю за рахунок забезпечення надійності постачань, підвищення рівня відносин з країнами-постачальниками;

- зміна структури енергетичних балансів за рахунок збільшення частки газу та відновлюваних джерел енергії в загальному енергоспоживанні;

- підвищення безпеки та екологічної прийнятності енергетичних виробництв.

Європейський енергетичний ринок досяг значного прогресу в своєму розвитку, базуючись на простих та загальноприйнятих принципах: конкуренція, енергоефективність, безпека.

Основні тенденції розвитку енергозабезпечення країн ЄС це:

- зменшення рівня залежності за рахунок розвитку власної енергетичної бази, управління попитом, збільшення енергоефективності та пошук нових шляхів постачання ПЕР;

- поступове впровадження принципу управління зовнішньою залежністю за рахунок забезпечення надійності постачань, підвищення рівня відносин з країнами-постачальниками;

- зміна структури енергетичних балансів за рахунок збільшення частки газу та відновлюваних джерел енергії в загальному енергоспоживанні;

- підвищення безпеки та екологічної прийнятності енергетичних виробництв.

Розвитку відносин європейських країн в енергетичній сфері та впровадженню ефективних ринків повинен сприяти ДЕХ. Україна, яка є членом ДЕХ, ще не використала всі можливості для досягнення відкритих і конкурентноспроможних ринків, сприятливого інвестиційного клімату, прийнятного рівня ефективності та безпеки енерговиробництва і споживання. Україна має певні передумови для успішного входження в європейські енергетичні ринки.

Серед цих передумов можна відзначити важливе геополітичне положення України на шляху головного руху енергоносіїв з Азії та Росії в Європу та значний власний потенціал ПЕК країни. Разом з цим, існує ряд проблем, які необхідно вирішити для досягнення цілей євроінтеграції у сфері енергетики.

Серед них, найбільш важливими є: недостатній загальний економічний розвиток, низький рівень енергоефективності виробництва, несприятливий інвестиційний клімат, не досконала законодавча база та рівень виконання вже прийнятних норм і законів.

Основними напрямками вирішення названих проблем є:

- становлення та розвиток енергетичних ринків на основі прозорих правил гри, зваженої цінової та тарифної політики, встановлення сприятливого інвестиційного клімату та інших ринкових механізмів;

- підвищення енергоефективності за рахунок модернізації потужностей, нових технологій та енергозбереження при генерації, передачі і споживанні енергії;

- впровадження принципів управління зовнішньою енергетичною залежністю за рахунок взаємовигідних домовленостей з постачальниками та обов’язковості виконання цих домовленостей, підвищення престижу країни, як надійного партнера у взаємовідносинах;

- впровадження подальшого пошуку шляхів диверсифікації енергопостачань;

- розробка та реалізація державної політики у сфері транспортування енергоносіїв;

- поступового впровадження еколого-економічного механізму природокористування, який би стимулював енерговиробників до зменшення забруднення природного середовища;

- розробка та законодавче оформлення державної приватизаційної політики у енергетичній сфері, яка б дозволяла використати кошти від приватизації для оновлення енергетики, була прозорою та виключала зловживання;

- зменшення в енергетичному балансі долі використання газу за рахунок вугілля (разом з підвищенням ефективності його спалювання) та АЕС (разом з підвищенням рівня безпеки АЕС та вирішенням проблем безпеки робот з відпрацьованим ядерним паливом);

- більш значне впровадження НВДЕ, як перспективного та екологічно прийнятного джерела енергопостачання.
Список литературы 1. Закон України “Про ратифікацію Договору до Енергетичної Хартії та Протоколу до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних екологічних аспектів” . – К. - 6 лютого 1998 року N 89/98-ВР.

2. Послання Президента України до Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 – 2011 року”/ Урядовий кур’єр. - 4 червня 2002 року.

3. Европейская стратегия безопасности в Европе. Зеленая книга / Перевод на русский язык подготовленный Центром Солнечной Энергетики «Интерсоларцентр».- М.- 2002.

4. Договор к Энергетической хартии / http://www.encharter.org/.

5. Договор к Энергетической хартии. Путеводитель для читателя. http://www.encharter.org/.

6. А.К.Шидловский, Г.М.Федоренко. Энергетическая и экологическая эффективность ВВП в странах с переходной экономикой //Доповіді регіонального енергетичного форуму ВЕР “Київ-2000” Ринкові перетворення в енергетиці. Перспективи на початок III-го тисячоліття.-Київ, 17-19 травня 2000.

7. А.Ю.Майстренко, А.Н.Дудник, А.И.Топал. Сравнительный анализ технико-экономических показателей работы ТЭС использующих чистые угольные энерготехнологии // Энергетика и электрификация. -1997, - №5.

8. Актуальні питання вітчизняної етнополiтики: шляхи модернізації, врахування міжнародного досвіду / Н.В. Белiцер та iн.; Пiд ред. Ю. Тищенко. – К. : УНЦПД, 2004. – 260 с.

9. Анiловська Г. Інтеграція України у світове господарство // Фінанси України. - К., 2003. - № 10. - С.14-21.

10. Аргументи нафтової галузі // Енергетична політика України. – 2001. – № 4. – С. 14-17.

11. Асланян Г. Проблеми удосконалення інституційних механізмів європейської інтеграції України / Г.Асланян, Д.Ковриженко // Часопис Парламент. - К., 2005. - № 5. - С. 19-42.

12. Асланян Г.П. Крок до євроiнтеграцiї чи тупцювання на місці // Євробюлетень. – 2004. – № 1. – С. 1-10.

13. Асланян Г.П. План дiй Україна – Європейський Союз та його законодавча імплементація // Часопис “Парламент”. – 2005. – № 1. – С. 4-16.

14. Асланян Г.П. Проблеми імплементації Угоди про партнерство i співробітництво між Європейськими Спiвтовариствами та їх державами-членами та Україною // Часопис “Парламент”. – 2006. – № 5. – С. 12-19.

15. Асланян Г.П. Проблеми вдосконалення інституційних механізмів європейської інтеграції України // Часопис “Парламент”. – 2005. – № 5. – С. 2-15.

16. Бiлозiр О. На шляху до європейського Року рівних можливостей // Голос України. - 2007. - № 4. - 12 сiч. - С. 3

17. Базiв В. Iнiцiатива Президента України в контексті європейської політичної моди // Голос України. - 2003. - № 29. - 14 лют. - С. 9.

18. Базилюк Я. Б. Забезпечення конкурентоспроможності економіки України на євразійському просторі // Економіка та держава, 2004. - №8. – С. 15-19.

19. Базилюк Я.Б. Про пріоритети України у здійсненні економічної інтеграції // Стратегічна панорама. – №1. – 2005. – С. 4-14.

20. Бакаєва I.Г. Проблемы конвергенции стран центральной и восточной Европы с Европейским Союзом // Экономист. – 2006. – № 2. – С. 15-16.

21. Бараш Ю. Європейський нейтралiтет i невизначенiсть України: Моногр. / Ю.Бараш, О.Їжак, Г.Мернiков; Пiд ред А.Шевцова; Нац. iн-т стратегiчних досл. Днiпропетр. фiл. - Д., 2002. - 166 с.

22. Баронiн А. Iнтеграцiйнi перспективи України очима керiвництва Європейського Союзу // Трибуна. - К., 2002. - № 11-12. - С. 33-34.

23. Бережна К. Питання правового забезпечення інтеграції України до Європейського Союзу.// Вiсник Днiпропетровського унiверситету. Світова економіка i міжнародні відносини. - Д., 2002. - № 1. - С. 21-25.

24. Бєлоглавек О. Економічне право Європейського Союзу. - Пер. с англ. - К.: Таксон, 2003. - 746 с.

25. Близнюк В. Соціальна політика України в контексті інтеграції до Європейського Союзу // Економіка i прогнозування. - К., 2002. - № 3. - С. 58-70.

26. В., Ядренко М. И. Элементы комбинаторики. – М.: Наука, ГРФМЛ, 1977. – 80 с.

27. Вибори Президента України: інтереси та можливості євроатлантичної спільноти. - Iнформацiйно-аналiтична доповідь IЄАС № 4, - 2004. – 100 с.

28. Воздействие либерализации рынка на политику в области энергоэффективности. http://www.encharter.org/.

29. Гакман С. Вплив розширення ЄС на транскордонне співробітництво України з центральноєвропейськими сусідами // Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами / Інститут регіональних та євроiнтеграцiйних дослiджень “ЄвроРегiоУкраїна”. – К.: “К.I.С”, 2004. – 160 с.

30. Гакман С. Розвиток контактів між людьми та питання етнічних меншин у відносинах між Україною та центральноєвропейськими сусідами // Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами / Інститут регіональних та євроiнтеграцiйних дослiджень “ЄвроРегiо Україна”. – К.: “К.I.С”, 2004. – 144 с.

31. Гладенко О.М. Зовнiшньополiтичнi положення конституцiї Європейського Союзу // Актуальні проблеми держави i права. - О.: Юрид. лiт, 2005. - Вип. 25. - С. 575-581.

32. Гнидюк Н.А. Механізми координацiї європейської політики: практика країн-членiв та країн-кандидатiв (у співавторстві) – Київ: Мiленiум, 2006. – 211 с.

33. Головатий С. Європейський вибір чи азіатська деспотія?: Коментар Послання Президента // Шлях перемоги. - 2002. - № 24. - 12 черв. - С. 2.

34. Голубєва В.О. Деякі питання інтеграції України до Європейського Союзу // Зовнішня торгівля: Проблеми та перспективи. - К.: УАЗТ, 2000. - Вип. 4. - С. 19-26

35. Гончаренко О. Ступаючи на європейський шлях: Проблеми та перспективи євроатлантичної інтеграції України // Політика i час. - К., 2002. - № 11. - С. 33-38.

36. Горенко О. Соціальні горизонти європейського єднання i Україна: Концептуально-iсторичнi підходи та політична практика / Ін-т історії України НАН України. - К., 2007. - 376 с.

37. Горенко О.М. Соціально-політичний вимiр європейської інтеграції та Україна / НАН України; Ін-т історії. - К., 2002. - 169 с.

38. Грамацкi Г. Політика просторового розвитку в Європейському Союзі: європейські, національні i регіональні виміри // Регіональна економіка. - Л., 2003. - № 4. - С. 146-155.

39. Гуцал А. Ф., Корнілов І. Є., Пирожков С. І., Прейгер Д. К. Від безпеки національної енергетичної компанії до енергетичної безпеки держави / Національний інститут проблем міжнародної безпеки. – К., 2004. – 72 с.

40. Енергетика та енергозбереження. Диверсифікація систем енергопостачання. Матеріали до Проекту “Україна – 2010”. - ДФ НИСИ. - 1999.

41. Енергетичні баланси та енергетична безпека держави. Аналітичний матеріал. ДФ НІСД. - 2000.

42. Етапи Європейської інтеграції // Європейський Союз: структура, функції, механізми. Навч. посiбник / За редакцією д-ра iст. наук Н.В. Антонюк. - Львів: Простiр-М, 2006. – 255 с.

43. Євроiнтеграцiя України: перші кроки нової влади/European Integration of Ukraine: The First Steps of the New Regime //Національна безпека та оборона. - 2005. - №7. – С. 3-10.

44. Європарламент-2004: новий формат старого світу. - Iнформацiйно-аналiтична доповідь IЄАС № 6, - 2004. – 155 с.

45. Європейські iнтеграцiйнi процеси i транскордонне співробітництво: Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів i молодих науковців (м. Луцьк, 18-19 травня 2006 р.): У 2-х т. Т.1 / Уклад.: В.Й. Лажнiк, С.В. Федонюк. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту iм. Л. Українки, 2006. - 468 с.

46. Європейська інтеграція: процес та ідеологія. / Матеріали міжнародної конференції: “Глобалізація та iнтеграцiйнi процеси в сучасному світі: виклики та шанси для України”. - Львів, 15-17 липня, 2006 р. – С. 4-16.

47. Європейська політична інтеграція: проблеми i перспективи. // Вiсник Львівського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка: Серiя міжнародні відносини. – Вип. 5. – 2006. – 100 с.

48. Європейський Союз. Договiр про заснування Європейської Спiльноти: консолiдована версiя станом на 1 сiч. 2005 року // Конституцiйнi акти Європейського Союзу. - К.: Юстiнiан, 2005. - Ч. 1. - С. 45-185.

49. Європейський Союз. Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими Спiвтовариствами i Україною: Витяги: Підписано 14.06.94 р. // Авторське право i сумiжнi права. Європейський досвiд. - К.: Iн Юре, 2001. - Кн. 1. - С. 8-29.

50. Європейський Союз: політика, економіка, право. / За ред. д-ра iст. Н. Антонюк Н. – Львів, 2005. – 244 с.

51. Закономiрностi європейської інтеграції: вiд економіки до політики // Економiст (Київ). - 2007. - №2. – С. 2-14.

52. Кiнах А. ЦЄI - важливий механiзм інтеграції в європейський економiчний i полiтичний простiр// Робiтнича газета. - 2001. - № 177. - 30 листоп. - С. 3.

53. Кiндратець О. Мiжцивiлiзацiйнi конфлiкти в Європейському Союзі та шляхи їх врегулювання // Політика i час. - К., 2006. - № 6. - С.14 - 21.

54. Калина М. Євроiнтаграцiйна політика України в контексті необхiдностi досягнення вiдповiдностi копенгагенським критерiям Європейського Союзу // Вiсник Нацiональної Академiї державного управлiння при Президентовi України. - К., 2005. - № 1. - С. 346 – 351.

55. Кампо В. Європейська модель. Дострибнути чи дозрiти? // Вiче. - К., 2003. - № 2. - С. 22 – 27.

56. Кашпiр Р. Євролiзацiя - шлях України в Європейський Союз // Банкiвська справа. - К., 2004. - № 1. - С. 35-42.

57. Ковальова О. Концептуальнi засади процесу розширення Європейського Союзу // Гранi. - Д., 2003. - № 2 (берез-квiт.). - С. 79-83.

58. Ковальова О.О. Європейсьий Союз i країни Центральної та Схiдної Європи: полiтичнi стратегiї інтеграції // Держава i право. - К., 2002. - Вип. 18. - С.403-409.

59. Концепція Державної енергетичної політики України на період до 2020 року. Центр Розумкова // Національна безпека і оборона. - 2001, - №2.

60. Концепція державної політики у сфері постачання та транзиту сирої нафти.Затверджена розпорядженням КМ України від 5 квітня 2002 року №187-р // http://www.rada.gov.ua

61. Корнiєвський О. Європейський Союз i Україна: перспективи та можливості спiвробiтництва у сферi безпеки / О.Корнiєвський, С.Терешко // Стратегічна панорама. - К., 2006. - № 1. - С. 60-63.

62. Корнилов И. Ситуативная модель функционирования рынков нефти и нефтепродуктов Украины в 2005 году // Терминал. – 2004. – № 52(222). – С. 29; 2005. – № 2(224). – С. 29; – № 3(225). – С. 29; – № 4(226). – С. 29; – № 5(227). – С. 30–32.

63. Корнілов І. Є. Моніторингові системи у світовій практиці регулювання енергоринків: досвід для України // Стратегічна панорама. – 2004. – № 4. – С. 67–75.

64. Коцко Т.А. Вертикальна інтеграція підприємств нафтопромислового комплексу, як фактор досягнення стратегічних переваг // Матеріали ІІІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління”. – К.: Пошуково-видавниче агентство “Книга Пам’яті України”, 2004. – С. 60-61.

65. Коцко Т.А. Інтеграція підприємств як інвестиційний ресурс енергетики // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Економіка підприємства: проблеми теорії та практики”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Том І. – С. 41-43.

66. Коцко Т.А. Організаційні перетворення як фактор конкурентоспроможності підприємств паливно-енергетичного комплексу // Матеріали ІІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління”. – К.: Пошуково-видавниче агентство “Книга Пам’яті України”, 2003. – С. 95-96.

67. Коцко Т.А. Удосконалення організації управління як чинник забезпечення конкурентоспроможності нафтопереробних підприємств // Наука молода. – 2004. – Вип. 2. – С. 171-176.

68. Коцко Т.А., Недин И.В. Возможности повышения конкурентоспособности предприятий топливно-энергетического комплекса на основе интегрированных организационных структур управления // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта ‘2004”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Том 66. – С. 27-29. Особистий внесок – визначено основну мету формування інтегрованих ЕПК та поняття конкурентоспроможності підприємства в контексті розвитку інтеграційних процесів у вітчизняному ПЕК.

69. Методические вопросы оценки и учета фактора энергетической безопасности в решении задач ТЭК. Научно-технический отчет. - ДФ НИСИ. - 1998.

70. Мировая энергетика будущего / Мировой Энергетический Совет - Документ МирЭс 2000, ETV, 2000,172c. (справочный перевод).

71. Мрiнська О.В. Регіональна політика в країнах Європейського Союзу i можливості використання її досвіду в Українi (суспiльно-географiчне дослiдження): Дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / НАН України; Інститут географiї. – К., 2005. – 111 с.

72. Оптимальні стратегії, як основа для домовленостей щодо газотранспортної системи України. Аналітична записка. ДФ НІСД. - 2002..

73. Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття / За загальною редакцією А.К. Шидловського, М.П. Ковалка // “Українські енциклопедичні знання”. – Київ. - 2001.

74. Паливно-енергетичний комплекс України: готовність до євроінтеграції // Національна безпека і оборона. - Київ. - 2002. - № 9.

75. Праховник А.В. Шляхи подолання перешкод та створення ефективної енергетики України; Энергетика и электрификация №1, 2003, 7-13с.

76. Праховник А.В., Іншеков Є.М. Енергозбереження України: стратегія та гармонізація до світових тенденцій; Праці Інституту електродинаміки НАН України. Спеціальний випуск. 2004, с. 22-27.

77. Прогресс в ходе выполнения Протокола к ЭХ по вопросам энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспектам /Доклад для Конференции по Харити. - декабрь 2001. http://www.encharter.org/.

78. Разработка методических материалов для проведения анализа решений, предлагаемых в сфере ТЭК с учетом интересов энергетической безопасности. Научно-технический отчет. - ДФ НИСИ, -1997.

79. Рекомендации по уменьшению проблемы неплатежей. Секретариат ЭХ. http://www.encharter.org/.

80. Руководящие принципы реформирования ценообразования на энергию и субсидий в энергетике / ЕЭК ООН, Нью-Йорк и Женева, The ECE Energy series, №21, 2003, 71с.

81. Сапрыкин В. «Газовый треугольник» ЕС – Украина – Россия: единство и борьба интересов // Зеркало недели. – 2002. – № 14.

82. Система показателей и методика оценки состояния энергетической безопасности. Научно-технический отчет. ДФ НИСИ. - 1999.

83. Стратегия развития атомной энергетики Украины в контексте мировых тенденций. Аналитический материал // ДФ НИСИ. - 2006.

84. Суперечностi членства у Європейському Союзі. Засади субсидiарностi та еластичностi. / Європейський Союз: структура, функції, механізми. Навч. посiбник / За редакцією д-ра iст. наук Н.В. Антонюк. – Львів: Простiр-М, 2006. – 244 с.

85. Тенденції розвитку енергетики в країнах Центральної та Східної Європи з перехідною економікою // Енергоінформ. – 1999. – № 8.

86. Теплицький Г.М. Інтеграція України у свiтову економiку через функцiонування територiй зi спецiальним iнвестицiйним режимом: Дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Донецький нацiональний ун-т. – Донецьк, 2005. – 120 с.

87. Торговля енергоресурсами. Правила ВТО, применимые по договору к ЭХ. Секритариат ЭХ. - декабрь 2001. http://www.encharter.org/.

88. Украина как несостоявшийся газотранспортній узел Евразии. // Економічний часопис. - 2001, - №7-8.

89. Чала Н.Д. Європейська інтеграція як фактор розвитку України: Дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. – К., 2005. – 280 с.

90. Чукаєва І. Особливості досягнення Україною енергетичної безпеки // Віче. – 2001. – № 4. – С. 64-73.

91. Annual Energy Outlook 2002. With Projections to 2020. Desember 2001. http://eia.org

92. Energy Balances of non-OECD Countries. 2001 – 2002. – OECD/IEA. Head of Publications Service, Paris. – 2004. – 364 p.

93. Global Energy Perspectives to 2050 and Beyond / WEC, IIASA, report, 1995, 110p.

94. International Energy Annual 2000 // Energy Information Administration, US Department of Energy, Washington- may 2002.

95. Key World Energy Statistics, 2005.

96. N. Nakicenovic, K. Riahi An Assessment of Technological Change Across Selected Energy Scenarios / Reprint Research Report of IIASA - RR-02-005, Austria, 2002, 138p.

97. Regional Indicators: European Union (EU) http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/euro.html

98. Глобальні енергетичні процеси, роль і місце енергетики україни в їх розвитку http://esco-ecosys.narod.ru/2005_11/art06_1.htm.

99. Стан та перспективи розвитку енергетичного сектору економіки http://www.niss.gov.ua/book/Vlasyuk_mon/06-6.pdf.

100. Возможные состовляющие энергонезависимости Украины http://www.zerkalo-nedeli.com/.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
607
Скачать бесплатно 20272.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.