У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Аналіз сучасного стану та проблем іноземного інвестування туристичної індустрії України
Количество страниц 95
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20273.doc 
Содержание ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ТУРИСТИЧНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ 6
1.1. Суть та необхідність іноземного інвестування в туристичну галузь України 6
1.2. Класифікація іноземних інвестицій в туристичну галузь 16
1.3. Методи оцінки ефективності іноземного інвестування в туристичну індустрію України 20
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ ЕТАПИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ТУРИСТИЧНУ ІНДУСТРІЮ УКРАЇНИ 38
2.1. Загальна характеристика процесу іноземного інвестування в туристичну індустрію України 38
2.2. Регіональні аспекти залучення і використання іноземних інвестицій в Україні 45
2.3. Проблеми процесу іноземних інвестицій туристичної індустрії України 57
РОЗДІЛ ІІІ. АКТИВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ТУРИСТИЧНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ 66
3.1. Розвиток туристичного комплексу України 66
3.2. Підвищення ефективності використання іноземного інвестування 75
ВИСНОВКИ 87
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 89
ДОДАТКИ 95

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах трансформації економіки України, чимале значення для розвитку туристичної галузі має іноземне інвестування, однак дотепер Україна не має чіткого механізму залучення і ефективного використання інвестиційних ресурсів. Тому пошук засобів удосконалення управління інвестиційною діяльністю, з метою збільшення кількості туристів при повному задоволенні їхніх потреб є надто актуальним. Туризм є галуззю економіки та сфери послуг, що дає можливість при порівняно невеликих капіталовкладеннях забезпечити економічно рентабельне використання "місцевих ресурсів": історико–культурної спадщини, традицій, природи тощо. Він є відповідним стимулом для розвитку інших секторів економіки (транспорту, зв'язку, торгівлі та ін.), сприяє створенню значної кількості робочих місць, збільшенню бази оподаткування і надходжень до державного і місцевих бюджетів. Туризм пережив складні роки, але підйом протягом 2000–2004 років свідчить, що туристська інфраструктура поступово стає однією з тих сфер, що найбільш динамічно розвиваються і все більше і більше привертає інвесторів. Розвиток туризму є сьогодні одним з найважливіших напрямів зміцнення економіки міст. Туризм створює нові робочі місця, справляє позитивний вплив на інші галузі економіки. У багатьох містах світу туризм розвивається як система, що надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даного міста та його народу, і дає дохід до місцевого бюджету. Крім значної статті доходу, туризм є одним з потужних чинників посилення престижу міста, зростання його значення в очах світового співтовариства. У даний час в усьому світі значення туризму як джерела валютних надходжень, забезпечення зайнятості населення, розширення міжособових контактів зростає. Фундаментальні теоретичні аспекти з проблем менеджменту та міжнародного туризму знайшли своє відображення в роботах таких вітчизняних і закордонних вчених, як Багров М.В., Балабанова Л.В., Герасименко В.Г., Герчикова І.М., Гуляєв В.Г., Єфремов О.В., Кабушкін М.І., Каспар К., Квартальнов В.О., Мескон М.Х., Папирян Г.А., Подсолонко В.А., Полонська Л.А., Романов А.О., Рюттер Х., Сенін В.С., Троісі М., Фрейер В. та ін. Разом з тим, у вітчизняній економічній літературі проблеми удосконалення менеджменту у галузі міжнародного туризму не знайшли достатнього висвітлення, а зарубіжний досвід потребує значної адаптації до сучасних умов. Надзвичайно мало уваги приділено проблемам розвитку ефективного менеджменту туристичного комплексу, розрахунку ефективності міжнародного туризму та засобів залучення максимальної кількості відпочиваючих в цілому, та на Кримський півострів зокрема. Зазначені вище положення обумовили об’єктивну необхідність подальшого розвитку теоретичних та науково–методичних основ формування ефективної системи управління міжнародним туризмом із урахуванням особливостей сучасних ринкових відносин, зменшення впливу державних органів на регулювання розвитку туризму. Все це доказує актуальність теми даної роботи, її цільову спрямованість і зміст. Наукова новизна проведеного дослідження: Конкретизовано сутність іноземного інвестування як економічної категорії. Визначено специфіку менеджменту інвестицій в туристичну сферу та розкрито механізм їх функціонування. Виявлено та сформульовано закономірності залучення прямих іноземних інвестицій в туристичну галузь України. Узагальнено і систематизовано проблеми залучення прямих іноземних інвестицій в туристичну галузь України. Запропоновано шляхи залучення іноземних інвестицій та підвищення їх ефективності в галузі туризму. Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розвиток теоретичних питань і розробка методичних рекомендацій щодо удосконалення управління туристичним комплексом шляхом залучення іноземних інвестицій в умовах ринкових відносин, на основі аналізу й узагальнення наукових праць вітчизняних і закордонних авторів, а також дослідження стану і тенденцій розвитку міжнародного туризму. Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлено й вирішено такі задачі: ? уточнено сутність та необхідність іноземного інвестування в туристичну галузь; ? дано класифікацію іноземних інвестицій в туристичну галузь; ? визначено методи оцінки ефективності іноземного інвестування в туристичній індустрії України; ? проаналізовано процес іноземного інвестування в туристичну індустрію України; ? виявлено можливості та перспективи розвитку туризму та інвестиційної діяльності в регіонах України; ? досліджено проблеми процесу іноземних інвестицій; ? визначено напрямки підвищення ефективності використання іноземних інвестицій в туристичній індустрії України Предмет дослідження – процес іноземного інвестування туристичної галузі України. Об'єкт дослідження – структурні підрозділи туристичної галузі України.
Національний туристичний ринок України належить до реформованого типу і характеризується відносно незначною участю у світовому туристичному процесі з переважанням імпорту туристичних послуг. Україна на ринку міжнародного туризму перетворилась на країну–генератора туристичних потоків і ця тенденція утримується при одночасному перерозподілі мотивації і географії туристичних потоків та переорієнтації на зовнішніх ринках. Перебудовчі процеси позначились скороченням виробничих потужностей і зайнятості в галузях функціонально–господарської підсистеми і територіальною концентрацією туристичної діяльності в межах елементів територіальних структур з визначеною рекреаційно–туристичною спеціалізацією, формуванням на їх основі місцевих ринків. Конкурентні позиції національного туристичного ринку в межах субрегіону, виділеного за країноцентричним підходом, оцінені за як середні. Наявність таких потужних конкурентів як Польща та Угорщина, ускладнює для України просування власного турпродукту на міжнародний туристичний ринок. Основними конкурентами виступають Болгарія, з якою співпадають традиційні турпродукти на ринках рекреаційно–оздоровчого (Чорноморське узбережжя), курортно–лікувального, гірськолижного туризму, та Росія, з якою подібні ринкові умови, традиційні зв`язки обумовлюють співпадіння інтересів з посиленням конкуренції по всіх напрямках. Посилення конкурентних позицій України в першу чергу має бути основане на розбудові внутрішнього ринку туристичних послуг. Основою цього процесу є реструктуризація індустрії туризму, оновлення її матеріально–технічного і кадрового забезпечення за європейськими стандартами при стимулюючій державній туристичній політиці. Другим напрямком є проведення регіональної туристичної політики стимулювання малого та середнього підприємництва в першу чергу соціально–економічно депресивних територій. Третім напрямком є цільова інвестиційна політика, спрямована на посилення процесів центрованості внутрішнього ринку, формування туристичної транспортно–логістичної системи з розподільчими вузлами–координаторами туристичних потоків, що надасть країні можливість підключитися до європейської лінійно–вузлової системи. Урізноманітнення і розвиток пропозиції України можливі на видових ринках рекреаційного, культурно–пізнавального (екскурсійного), оздоровчо–спортивного, а також агротуризму. Потребує маркетингових зусиль ринок курортно–лікувального, релігійного туризму, підтримки та відновлення – ринок спортивного, круїзного та автотуризму, розбудови – ринок гірськолижного туризму. Це основні напрямки, які можна розвивати завдяки іноземному інвестуванню. І якщо український уряд прийме до уваги всі можливі напрямки розвитку, здійснить реформи для забезпечення припливу іноземних інвестицій в туристичну галузь України, то наша країна зможе зайняти гідне місце серед основних туристичних країн.
Список литературы 1. Закон України „Про курорти” від 5 жовтня 2000 року №2026–ІІІ. 2. Закон України про туризм: За станом на 20 січня 2003 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське видавництво, 2003. – 20с. 3. Закон України „Про спеціальну економічну зону туристсько–рекреаційного типу „Курортополіс Трускавець” 18.03.1999 р. № 514–14. 4. Постанова Кабінету Міністрів „Про спеціальну економічну зону туристсько–рекреаційного типу „Курортополіс Трускавець” №1441 від 09.08.1999 р. 5. Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Київський ун–т туризму, економіки і права. – К.: Знання України, 2002. – 352 с. 6. Агеева О.А., Акуленок Д.Н., Васильев Н.М., Васянин Ю.Л., Жукова М.А. Туризм и гостиничное хозяйство: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Менеджмент" / Ассоциация авторов и издателей "Тандем". – М.: Экмос, 2000. – 400с. 7. Азар В. И. Конъюнктура туристского рынка. М.: Финансы и статистика, 1998. – 214 с. 8. Азар В. И., Туманов С. Ю. Экономика туристского рынка. / М., Институт междунар. туризма. 1998. – 221 с. 9. Арутюнян М.І. Розвиток ринку міжнародного туризму в Україні: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.07.02 / Київський міжнародний ун–т цивільної авіації. – К., 2000. – 19 с. 10. Батура О.В., Комарова К.В. Іноземні інвестиції в системі становлення ринкової економіки України. – Д.: Наука і освіта, 2002. – 180 с. 11. Борщ Л.М. Інвестиції в Україні: Стан, проблеми і перспективи. – К.: Знання, 2002. – 318 с. 12. Гуляев В.Г. Туризм: экономика и социальное развитие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 303 с. 13. Гудзь П.В. Економічні проблеми розвитку курортно–рекреаційних територій / НАН України; Інститут економіко–правових досліджень. – Донецьк: ТОВ "Юго–Восток, ЛТД", 2001. – 269 с. 14. Дворниченко В.В., Чудновский А.Д., Кормишова А.В. Некоторые аспекты функционирования индустрии туризма. М.: Вестн., 2001. – 245 с. 15. Дмитрук О.Ю. Урбанізація та екологічний туризм: теорія і практика конструктивно–географічного дослідження / Київський національний ун–т ім. Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2002. – 76 с. 16. Добровольська А.Б. Формування ринку міжнародного туризму в Україні і організаційні пріоритети його розвитку: Дис. канд. екон. наук: 08.05.03 / Інститут світової економіки і міжнародних відносин. – К., 1997. – 170 с. 17. Дурович А.П., Кабушкин Н.И., Сергеева Т.М., Бирицкая Н.М., Бондаренко Г.А. Организация туризма: Учеб. пособие для студ. вузов / Н.И. Кабушкин (ред.), А.П. Дурович (ред.). – Мн.: ООО "Новое знание", 2003. – 630 с. 18. Євдокименко В.К. Регіональна політика розвитку туризму: Методологія формування, механізм реалізації Регіональна політика розвитку туризму: Методологія формування, механізм реалізації / НАН України; Інститут регіональних досліджень. – Чернівці: Прут, 1995. – 118 с. 19. Єлейко Я.І., Єлейко О.І., Раєвський К.Є. Інвестиції, ризик, прогноз: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін–т. – К.; Л., 2000. – 176 с. 20. Загородній А.Г., Стадницький Ю.І. Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посіб. Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посіб. – К.: Знання, 2000. – 210 с. 21. Ільїна О.В. Туризм. Рекреаційна географія: Поняття і терміни / Луцький ін–т розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна". – Луцьк: Терен, 2004. – 104 с. 22. Інвестуйте в Україну – Нормативно–правова база та хроніка подій // http://ipa.net.ua. 23. Исмаев Д. К. Основы стратегии планирования и маркетинга в иностранном туризме. М.: ТОО „Луч”, 2000. – 125 с. 24. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме: современный опыт управления. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 491 с. 25. Колесник В.И. Социально–экономическая оценка развития рекреационных комплексных городов– курортов: Дис. канд. экон. наук: 08.10.03 / Институт экономико–правовых исследований НАН Украины; Симферопольский гос. ун–т им. М.В.Фрунзе. – Донецк; Симферополь, 1995. – 165 л. 26. Крым. Курорты и туризм. Здравницы и курортно–туристические организации Крыма: Каталог 2000 / Андрей Мальгин (рабочая группа). – Симф.: ФОТОбанк "Ривьера", 2000. – 82 с. 27. Лугова О.І. Внутрішній туризм в Україні: окремі аспекти Внутрішній туризм в Україні: окремі аспекти / Інститут туризму Федерації профспілок України. – К., 2002. – 162 с. 28. Лушкін В.А. Інвестиції та економічний розвиток. – Житомир: Житомир, 2002. – 256 с. 29. Миронов Ю.Б. Формування інвестиційної привабливості СЕЗ „Курортополіс Трускавець” // Науково–технічний розвиток: економіка, технології, управління. Матеріали ІІІ Міжнародної конференції (24–27 березня 2004 р., м. Київ) – К.: Книга Пам’яті України, 2004. – 408 с. – С.97–98. 30. Мокляк А. Туристські ресурси для потреб іноземного туризму в Україні (в контексті українсько–польських туристичних зв'язків): Дис. канд. геогр. наук: 11.00.02 / Київський національний ун–т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 206 арк. 31. Ополченов И.И. Маркетинг в туризме: обеспечение рыночной позиции: Учеб. пособие. – М.: Советский спорт, 2003. – 187 с. 32. Пазенок В.С., Федорченко В.К. Філософія туризму: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. / Київський ун–т туризму, економіки і права. – К.: Кондор, 2004. – 268 с. 33. Папуша І.Д. Маркетингова стратегія розвитку туристично–курортного комплексу (на прикладі курортно–рекреаційного комплексу Велика Ялта): Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.02 / Київський національний економічний ун–т. – К., 2000. – 18 с. 34. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: экономика туризма. М.: Финансы и статистика, 2000. – 114 с. 35. Полюга В.О. Економічні і організаційні важелі регуляторної політики розвитку туризму: Дис. канд. екон. наук: 08.02.03 / НАН України; Інститут регіональних досліджень. – Л., 2004. – 226 арк. 36. Попов Л. А., Козлов Д. А. Методы прогнозирования в индустрии гостеприимства. М.: Изд–во Рос. экон. акад., 2000. – 114 с. 37. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Станом на 1 трав. 2002 р. / Київський ун–т туризму, економіки і права / В.К. Федорченко (ред.), Л.В. Малюга (упоряд.). – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 640с. 38. Пропозиція для польських підприємців // Українсько–польський Інтернет–журнал http://www.ukraine–Рoland.com/u/publicystyka/publicystyka .php?id =1584. 39. Прохода С.В. Інвестиції в Україну / Кабінет Міністрів України; Міжнародна Кадрова Академія. – Запоріжжя, 2004. – 163 с. 40. Розанова Т. П. Российский туризм в условиях рынка (организационно–экономический аспект). М.: Изд–во Рос. экон. акад., 1999. – 68 с. 41. Савко Т.М. Хоч Закарпаття не Багами й не Канари, однак і задніх не пасе... // Репортер. – 2004. – №178. – С. 3. 42. Сміян І. С. Реабілітаційні фактори курортів: Лекція / Тернопільський медичний ін–т ім. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, 1995. – 50с. 43. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 роки) „Шляхом Європейської інтеграції” / Авт. кол.: А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін. – К.: ІВЦ держкомстату України, 2004. 44. Тараканов Н.Л., Живицкий А.В. Формирование свободных экономических зон курортно–рекреационного назначения: основные направления, хозяйственный механизм и эффективность / НАН Украины; Институт проблем рынка и экономико–экологических исследований. – О., 1996. – 20 с. 45. Татаренко Н.О., Поручник А.М. Теорії інвестицій: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун–т. – К.: КНЕУ, 2000. – 160 с. 46. Токарєв С.О. Функціонально–планувальна організація санаторно–реабілітаційних комплексів (в умовах бальнеогрязьових курортів: Автореф. дис. канд. архітектури: 18.00.04 / Київський держ. технічний ун–т будівництва і архітектури. – К., 1999. – 16 с. 47. Токарев С.А. Функционально–планировочная организация санаторно–реабилитационных комплексов (в условиях бальнеогрязевых курортов): Дис. канд. архитектуры: 18.00.04 / Научно–исследовательский и проектный ин–т градостроительства. – К., 1997. – 196 л. 48. Туризм по–українські. Повз чиї двері проходять доходи від туристичної діяльності? // Газета „Правовий тиждень”, 13 лютого 2007 року №7, ст. 14. 49. Туризм у ХХІ столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості: Матеріали міжнарод. наук.–практ. конф. (10–11 жовтня 2001 року) / Київський ун–т туризму, економіки і права; Товариство "Знання" України /В.І. Цибух (голова ред. кол.), Т.С. Пархоменко (упоряд.), С.В. Горський (упоряд.) – К.: Знання України, 2002. – 560 с. 50. Туроператори відзначають падіння популярності вітчизняних курортів // електронний ресурс http://5.ua/newsline/184/0/31317/. 51. Чернюк Л.Г., Кравченко Н.О., Зеленська О.О. Розвиток екологічного туризму в Україні Розвиток екологічного туризму в Україні / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Ніжин: Видавництво НДПУ ім. Миколи Гоголя, 2004. – 92 с. 52. Чечель А.О. Удосконалення державних механізмів управління розвитком туризму в Україні: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр. / Донецька держ. академія управління. – Донецьк, 2004. – 20 с. 53. Шинкарук Л.В. Іноземні інвестиції: їх роль у становленні та розвитку економіки (регіональний аспект). – Чернівці: Рута, 2000. – 174 с. 54. Шмагина В. В., Харичков С. К. Рекреация и туризм в системе современных приоритетов социально– экономического развития / НАН Украины; Институт проблем рынка и экономико–экологических исследований. – О., 2000. – 70 с. 55. XI Міжнародна виставка "Україна – подорожі та туризм" (UITT 2005), 30 березня – 2 квітня 2005 року, МВЦ, Броварський пр–т, 15, Київ, Україна. Офіц. каталог. – К., 2005. – 156 с. 56. www.hotellinx.com. 57. www.hotel–technology.com. 58. www.msue.msu.edu. 59. www.spbstat.comprice.ru. 60. http://e–finance.com.ua/events/Kruglyj_stol_Investitsii_v.htm 61. www.ukrstat.gov.ua.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
261
Скачать бесплатно 20273.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.