У нас уже 242733 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Аналіз комплексних технологій створення інформаційного ресурсу мережі інтернет
Количество страниц 95
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20274.doc 
Содержание ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ

1.1. Сутність та основні характеристики технологій, технології створення інформації

1.2. Аналіз технологій

1.3. Порівняльний аналіз обробки інформації в Україні та за кордоном

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ

2.1. Накопичення інформації у бази, розповсюджування інформації

2.2. Значення інформаційних ресурсів в сучасному світі

2.3. Інформація та інформаційні ресурси за межами інтернету

РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

3.1. Створення інформаційних ресурсів мережі Інтернет

3.2. Способи використання та накопичення інформаційних ресурсів в Інтернеті

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Актуальність теми дипломної роботи. Кінець XX століття відзначився інтенсивним розвитком та впровадженням в усі сфери життя суспільства інформатики. Це проявилось в інтенсивному вдосконаленні засобів обчислювальної техніки та техніки зв’язку, у появі нових та у подальшому вдосконаленні існуючих інформаційних технологій, а також у реалізації прикладних інформаційних систем.

Досягнення інформатики зайняли вагоме місце в організаційному управлінні, в промисловості, у проведенні наукових досліджень та автоматизованому проектуванні. Інформатизація охопила і соціальну сферу: освіту, науку, культуру, медицину. Через Інтернет значна кількість користувачів звертається до послуг, що надають ці сфери. Все це підтверджує, що процес інформатизації стає інтенсивнішим, завершується етап некерованої інформатизації.

На сьогоднішній день Україна, незважаючи на скрутне економічне становище, робить рішучі кроки до влиття в Світовий інформаційний простір, вбачаючи одним з головних пріоритетів – інформатизацію освіти, як запоруку майбутнього інтелектуального потенціалу нації.

Метою дипломної роботи є розгляд та аналіз комплексних технологій створення інформаційного ресурсу мережі Інтернет.

Об’єктом дослідження є мережа Інтернет, предметом дослідження є комплексні технології створення інформаційного ресурсу мережі Інтернет.

Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є:


- розглянути теоретично-методологічні основи дослідження технологій створення інформаційного ресурсу;


- здійснити аналіз інформаційних ресурсів;


- провести аналіз комплексних технологій створення інформаційного ресурсу мережі Інтернет.


Теоретичною основою даного дипломного дослідження стало вивчення й творче переосмислення основних досягнень вітчизняної і зарубіжної науки в галузі міжнародної інформації.


Методи дослідження. Дипломна робота ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. У ході написання роботи використовувалися економічні, статистичні методи дослідження, метод порівняння, методи стратегічного управління, системного підходу й аналізу.

Інформаційну базу дослідження склали підручники, наукові публікації з обраної тематики, звітні матеріали об’єкту дослідження, публікації у пресі, матеріали науково-практичних конференцій, власні спостереження.

Новизна роботи: проведений комплексний аналіз існуючих технологій (українські та іноземні)

Структура роботи. Дипломна робота складається з 3-х розділів, узагальнюючих висновків, списку використаних джерел та додатків. У вступі обґрунтовується актуальність теми дипломного дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження, формулюється новизна дипломної роботи. Вирішення основних завдань дипломного дослідження, визначених їх метою, здійснено шляхом дослідження проблем, згрупованих у трьох розділах. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.

Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення:

Кінець XX століття відзначився інтенсивним розвитком та впровадженням в усі сфери життя суспільства інформатики. Це проявилось в інтенсивному вдосконаленні засобів обчислювальної техніки та техніки зв’язку, у появі нових та у подальшому вдосконаленні існуючих інформаційних технологій, а також у реалізації прикладних інформаційних систем.

В останні роки в літературі з інформаційного менеджменту приділяється багато уваги вивченню різних аспектів формування інформаційних систем. Однак, велика складність і виняткова значимість проблеми вимагають рішення ще багатьох питань. Зокрема, поки не розроблена теоретична концепція розуміння ролі інформаційних систем в управлінні й маркетингу, необхідності впровадження інформаційних систем у виробництво. По суті, саме поняття інформаційної системи неконкретно й широко й застосовується на всіх рівнях прийняття рішень - від стратегічного до оперативного.

Технологія – це сукупність прийомів, застосовуваних у якій-небудь справі, майстерності, мистецтві (тлумачний словник).

Технологія – це запас знань, який дозволяє створювати нові продукти або нові процеси. Разом з тим, технологія – це матеріальне втілення знань про певні види діяльності. Таким чином, це поняття поширюється як на виробничий процес, так і на продукт. Технологія може мати «матеріальну» форму (уречевлена технологія), або бути «нематеріальною» (не уречевлена технологія). До першої категорії належать машини та устаткування, до другої – технічна інформація та ноу-хау.

Відповідно до визначення, прийнятого ЮНЕСКО, інформаційна технологія - це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих опрацюванням і збереженням інформації; обчислювальну техніку і методи організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, практичні додатки, а також пов’язані з усім цим соціальні, економічні і культурні проблеми. Самі інформаційні технології вимагають складної підготовки, великих початкових витрат і наукомісткої техніки. Їхнє введення повинно починатися зі створення математичного забезпечення, формування інформаційних потоків у системах підготовки спеціалістів.

Науково-технічна революція відкрила небачені раніше можливості для збільшення масштабів і темпів розвитку виробництва, впровадження автоматизації виробничих процесів, ускладнивши при цьому не лише матеріальні, а й інформаційні потоки між ланками господарства. Підвищення ефективності виробництва значною мірою визначалось інтенсивністю розвитку наукових методів керування, використанням технічних засобів для обробки економічної інформації.

Обробка інформації - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних.

Рішення окремих, або навіть багатьох задач без їх взаємозв’язку, як свідчить практика, не є ефективним. Тільки системна обробка одноразово зібраної первинної (фактичної) інформації при вирішенні всього комплексу задач принесе відчутну вигоду.

Нова інформаційна технологія може бути впроваджена на об’єкті управління як свідчить практика, двома способами; в локальні інформаційні структури які засновані на адаптації нової інформаційної технології до діючої організаційної структури, на удосконаленні докорінним чином діючої організаційної структури управління.

База даних (БД) - це сукупність взаємозв’язаних даних, що зберігаються разом. Основними та невід’ємними властивостями БД є такі:

- для даних допускається така мінімальна надлишковість, яка сприяє їх оптимальному використанню в одному чи кількох застосуваннях;

- незалежність даних від програм;

- для пошуку та модифікації даних використовуються спільні механізми;

- як правило, у складі БД існують засоби для підтримки її цілісності та захисту від неавторизованого доступу.

Розвиток сучасних інформаційних технологій та мережі Інтернет викликали зміни в управлінні маркетинговими каналами. Чим більша ступінь сумісного використання електронних даних і розробки сучасних технологій учасниками каналу, тим більшу вигоду для себе одержує кожен учасник.

Однією з цілей електронної комерції є перехід на систему постачання точно в строк. Компанії, які розробляють програмне забезпечення і розповсюджують свою продукцію через Інтернет, вже досягли цієї мети. Компанії, які продають цифрові продукти (їх можна перевести в електронну форму), можуть розглядати мережу Інтернет як самостійний маркетинговий канал. Щоб впровадити систему постачання точно в строк на всіх етапах маркетингового каналу потрібно змінити систему управління зовнішніми взаємовідносинами та внутрішніми процесами. Для реалізації системи постачання точно в строк потрібен ефективний обмін інформацією між постачальником і покупцем. Відповідно організації повинні мати більш тісне співробітництво та встановити єдині вимоги до вхідної і вихідної інформації. Системи електронної комерції - це перший крок у цьому напрямі.

Під інформаційними ресурсами на мікрорівні розуміють інформацію, яка є цінністю для підприємства і може дістати таку саму оцінку, як і інший матеріальний ресурс. Якщо ж розглядати інформаційні ресурси на мікрорівні, то вони виступають безпосереднім продуктом інтелектуальної діяльності найбільш кваліфікованої й творчо активної частини працездатного населення країни. Інакше кажучи, інформаційні ресурси ототожнюються, по суті, зі всією корисною інформацією, що її виробляє суспільство або світове співтовариство. Основу інформаційних ресурсів складають результати наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок (НДДКР), які дають змогу створювати наукомісткі вироби, використовувати технічні та наукові ідеї, зафіксовані в різних документах та виданнях. Як особливу частину виділяють активні інформаційні ресурси, тобто інформацію, доступну для автоматизованого пошуку, зберігання та обробки (програми, бази даних, бази знань, документи тощо) й для широкого користування. Ефективність використання інформаційних ресурсів визначається відношенням активної їх частини до загального обсягу інформаційних ресурсів.

У сучасному світі інформація ставиться в одну шеренгу з матеріальними та енергетичними ресурсами і розглядається як важливий фактор якісних змін у житті суспільства. При цьому в повній відповідності до реалій сучасної цивілізації виділяють два варіанти експлуатації інформаційних ресурсів: з одного боку, використання інформатизації у промисловості та соціальній сфері, а з іншого - перехід до високоорганізованих індустріальних методів здійснення самих інформаційних процесів. Отже, перетворення інформації в економічний ресурс привело до взаємопроникнення двох значних соціально-економічних процесів - індустріалізації інформатики та інформатизації суспільства, що створило важливі передумови для формування й реалізації нової моделі розвитку економіки і суспільства, становлення постіндустріальної цивілізації.

Портали як самостійні інформаційні одиниці виникли в 1998 р. Основна ідея їхнього створення полягала в прагненні, поряд із можливостями навігації в мережі, надати користувачеві максимальний рівень сервісу, а також зробити так, щоб кожний сеанс своєї роботи в Інтернеті він починав саме з даного ресурсу.

Створення порталів – одна з найбільш популярних тем у індустрії інформаційних технологій вже на протязі останніх 5-7 років. Пошукова система Google на запит “portal” дає близько 514 млн. посилань, а на українсько-російсько-мовний варіант запиту «портал» - близько 14 млн. Досвід використання порталів у світі протягом останніх 10 років довів, що створення інформаційного порталу є найбільш ефективним сучасним засобом як організації роботи державної установи (або комерційної компанії), так і забезпечення її взаємодії з зовнішнім середовищем. Аналітики індустрії технологій компанії Meta Group стверджують, що портали займуть домінуючу роль серед усіх інструментів вдосконалення діяльності у 35% з 2000 провідних компаній у світі вже у 2007 році.

Базовими для корпоративного інформаційного порталу і, відповідно, для порталу управління знаннями є технології, згадані в правому нижньому квадранті моделі SECІ (Комбінація знань).

Модернізація телекомунікаційної інфраструктури України і зовнішніх каналів передачі інформації на базі сучасних телекомунікаційних технологій з метою гарантії високошвидкісного доступу до універсальних інформаційних ресурсів і послуг.

Вітчизняні вищі навчальні заклади поки ще слабко використовують інформаційно-технологічне забезпечення для підтримки навчального процесу майбутніх викладачів у магістратурі і для відображення своєї діяльності у мережі. Разом із тим у вітчизняних вищих навчальних закладах є передумови для якісної підготовки магістрів у області освіти. Накопичено певний методичний досвід, зростає кількість магістерських програм і слід очікувати якісного росту нового ступеню в українській системі освіти. Необхідно ширше залучати інформаційні ресурси Інтернет і досвід зарубіжних вищих навчальних закладів з об’єднання зусиль для підготовки магістрів. Необхідно впроваджувати інформаційно-технологічне забезпечення та створювати системи проекцій навчального процесу вищого навчального закладу у мережі Інтернет.

Потребує уваги проблема розробки наукових засад комп’ютерного аналізу змісту інформаційних ресурсів. При проведенні теоретичних досліджень слід надати певних пріоритетів науковому обґрунтуванню шляхів трансформації бібліотек у базові документально-комунікаційні комплекси глобального електронного середовища, головні центри забезпечення суспільства загальнодоступною інформацією.

Мережа Інтернет являє собою глобальне об’єднання комп’ютерних мереж і інформаційних ресурсів, що належать безлічі різних людей і організацій.

Створення i накопичення iнформацiйних ресурсiв, з одного боку, є результатом інформаційної дiяльностi, а з іншого – складовою програм і проектiв рiзних рiвнiв, зокрема галузевих.

Аналіз інтенсивності використання онлайнових ресурсів здійснюється шляхом автоматизованого опрацювання log-файлів, які формуються щодня операційною системою Порталу. Програма аналізу дозволяє отримувати широкий спектр даних, зокрема, кількість виданих файлів, їхній загальний обсяг, кількість абонентів (хостів) тощо. Предметом особливої уваги є відповіді порталу про те, що абоненту не надано інформації на його запит. Вони виникають, наприклад, при реорганізації порталу, зокрема, у разі переміщення файлів у каталогах, що не може бути оперативно враховано пошуковими системами Інтернет.

При роботі в мережі Інтернет користувач стає її повноправним учасником, що створює потенційну можливість для використання мережних ресурсів, що належать користувачу, третіми особами. У зв’язку з цим користувач повинний ужити належних заходів до такого настроювання своїх ресурсів, яке б перешкоджало несумлінному використанню цих ресурсів третіми особами, а також оперативно реагувати при виявленні випадків такого використання.

Використання ресурсів мережі Інтернет і інших мереж, наприклад: каналів передачі даних, серверів і наданих ними сервісів і інформації, одержуваної з їхньою допомогою, повинне вироблятися відповідно до загальнодоступних правил використання цих ресурсів і діючих норм. Правила використання ресурсів або посилання на них публікуються власниками або адміністраторами цих ресурсів у точці підключення до таких ресурсів і є обов’язковими до виконання всіма користувачами цих ресурсів. Відсутність явних опублікованих правил використання ресурсів означає, що їхнє використання припустиме відповідно до правил і способів, що визначені технологією (технічними умовами і протоколами) їхнього використання, а діючими нормами.
Список литературы


1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учеб. / М. И. Семенов и др.; Под общ. ред. И. Т. Трубилина. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 416 с.

2. Белова Е.Б., Бородкин Л.И., ГарсковаИ.М., Изместьева Т.Ф., Лазарев В.В. Историческая информатика / Под ред. Л.И.Бородкина и И.М.Гарсковой. – М., 1996.

3. Бесєдков С. В., Василенко О. С., Пустовіт В. А., Триус Ю. В. Структурні та технологічні особливості створення освітньо-наукового порталу ВНЗ // Інформаційні технології в освіті, науці і техніці: Матеріали ІV Всеукраїнської конференції молодих науковців ІТОНТ-2004: Черкаси, 28-30 квітня 2004 р. – Черкаси: ЧНУ, 2004. – Ч2. – С. 6-9.

4. Биков В.Ю., Задорожна Н.Т., Омельченко Т.Г. Сучасні підходи та принципи побудови порталів // Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю. Бикова, Ю.О. Жука / Інститут засобів навчання АПН України. – К.: – Атіка, 2004. – С. 17–44.

5. Бородкин Л.И. Историческая информатика: этапы развития // Новая и новейшая история. – 1996. – № 1.

6. Веллинг Л., Том сон Л. Разработка Web-приложений с помощью PHP и MySQL, 2-е издание + CD-ROM. – М.: Вільямс, 2003. – 800 с.

7. Галіцин В. К., Бакаєв О. О., Геєць В. М. та ін. Економічна кібернетика: Підручник. – Д.: Юго-Восток, 2005. – 260 с.

8. Дюбуа П. MySQL 2-е издание. – СПб.: Вильямс, 2004. – 1056 с.

9. Елманова Н. Web-портали: класифікація і призначення // Комп’ютер Прес. – 2001. – №6.

10. Єршова О.Л. Моделі, методи та засоби інформаційної технології прийняття управлінських рішень в соціально-економічних системах. – К.: Либідь, 2000. –21 с.

11. Жабін О.І. Структуризація інформаційних ресурсів бібліотечного сайту // Документо-знавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 травня 2004 р. – К., 2004. – С. 160-161.

12. Жиляков Е.Г. Информационные технологии для реализации интернет-порталов обучающего пространства. – Вестник // Национальный технический университет «ХПИ». – Х. Информатика и моделирование. – 2003. - № 26. - С. 147−156.

13. Задорожна Н.Т., Омельченко Т.Г., Валь К.Л. Підходи до створення та підтримки порталів” // Проблеми програмування: Матеріали П’ятої Міжнар. наук.-практ. конф. з програмування УкрПРОГ’2006, 23–25 трав. 2006 р. / НАН України, Інститут програмних систем. – К., 2006. – №2–3. – С. 569–579.

14. Информатика: базовый курс / Под ред. С.В.Симоновича и др. – СПб., 2001.

15. Информациионные и компьютерные технологии. Моделиррование процессов. Секция 2, «Труды пятой Междунар. науч.-техн. конф. «Современные информационные и электролнные технологии». – Одесса, 2004. - С. 71−156.

16. Информационная безопасность / Под ред. М.А.Вуса. – СПб., 1999.

17. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.І.Пушкаря. – К., 2003.

18. Калина И.Т. Новые информационные технологии – математическая основа. Одеська нац. акад. зв’язку. – Одеса, 2003, № 2, С. 108−111.

19. Катаєв Є.Ю. Інформаційні технології автоматизованого навчання та контролю знань в управлінні учбовим процесом // Автор. Черкаський держ. технічний ун-тет.– Черкаси. 2004 – С. 18.

20. Керівництво з питань проектного менеджменту/Інститут проектного менеджменту США / Пер. з англ. Української асоціації управління проектами. – К.: Видавництво „ВІПОЛ”, 1999. – 197 с.

21. Колесников А. Excel 2000. – К., 1999.

22. Колисниченко Д.Н. Самоучитель Linux. Установка, настройка, использование. – СПб., 2004.

23. Костенко Л.Й. Онлайнові ресурси бібліотеки: створення, використання // Бібл. вісн. – 2003. – № 1. – С. 13-17.

24. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

25. Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних: Посібник. – К., 2003.

26. Монсен Л. Использование Microsoft Excel 97. – К., М., СПб., 1998.

27. Орлов П.І., Луганський О.М. Інформаційні системи і технології в управлінні, освіті, бібліотечній справі: Наук.-практ. посіб. – Донецьк: Альфа-прес, 2004. – 292 с.

28. Основы современных компьютерных технологий: Учебное пособие / Под ред. А.Д.Хоменко.– СПб., 1998.

29. Пасько В. Access 2000 (русифицированная версия). – К., 1999.

30. Пасько В. Word 6.0 для Windows. Русифицированная версия. – К., 1995.

31. Перевозчикова О.Л. Сучасні інформаційні технології. – К.: Інститут економіки і права “Крок”, 2002. – 121 с.

32. Перспективи створення національного наукового порталу в мережі Internet на базі Web-сайта НБУВ Електронний ресурс / О. В. Баркова // Нові обличчя бібліотек та організацій: від надій до партнерства і профусіоналізму: Фокусний семінар. – Б.м., 2001. – С. 24-28.

33. Пройдаков Е.М., Теплицький Л.А. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування (видання перше). – К.: Софтпрес, 2005. – 549 с.

34. Симоненко Т.В. Науково-інформаційний портал НАН України: становлення, напрями розвитку // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16-18 травня 2005 р. – К., 2006. – С. 147-149.

35. Симоненко Т.В. Оптимізація використання мережевих науково-інформаційних ресурсів зарубіжних видавництв // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. – 2005. – Т. 7, № 1. – С. 62-69.

36. Сколло К., Эгервари К., Коггсхол Д., Чой В., Аргерих Л. Профессиональное РНР программирование. – Символ-Плюс. – 1048 с.

37. Соловйов В. М., Сердюк О. А., Триус Ю. В. Організаційні особливості створення регіонального освітнього порталу // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій технічній школі: Зб. наук. праць. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2003. – С. 225-234.

38. Степанов А.Н. Информатика для студентов гуманитарных специальностей. – СПб., 2002.

39. Томсон Л. Разработка Web-приложений на PHP и MySQL (2-е издание). – К.: ДИАСОФТ, 2003. – 672 с.

40. Триус Ю.В., Мещеряков А.П., Коваль Н.О. Віртуальне середовище для дистанційного навчання в Internet // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті: Збірник наукових праць. – Черкаси: Брама ІСУЕП, 2003. – С. 161-165.

41. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере / Отв. ред. В.Э.Фигурнов. – М., 1995.

42. Ульман Л. MySQL. Руководство по изучению языка. – СПб.: Питер, 2004. – 352 с.

43. Урсул А.Д. Информатизация общества. Введение в социальную информатику. – М., 1990.

44. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. – М., 1997.

45. Шаров Ю. Введение в базы данных. – М., 1995.

46. Щедріна О.І. Нові інформаційні технології: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 445 с.

47. Ярочкин В.И. Информационная безопасность. – М., 2000.


Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
675
Скачать бесплатно 20274.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.