У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Рекламна кампанія промислового підприємства
Количество страниц 675
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20349.doc 
Содержание ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 8

1.1. Поняття та зміст рекламної кампанії промислового підприємства 8

1.2. Принципи розробки рекламної кампанії промислового підприємства 20

1.3. Фактори, що впливають на ефективність рекламної кампанії промислового підприємства 27

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ЗАТ „ОБОЛОНЬ” ТА ПРАКТИКИ ЇЇ РОЗРОБКИ 37

2.1. Аналіз конкурентного середовища ЗАТ „Оболонь” 37

2.2. Дослідження рекламної кампанії ЗАТ „Оболонь” 50

2.3. Аналіз процесу та методичного забезпечення розробки рекламної кампанії 64

РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ЗАТ „ОБОЛОНЬ” 73

3.1. Удосконалення методичних підходів до розробки рекламної кампанії 73

3.2. Удосконалення методичного інструментарію дослідження економічної ефективності рекламної кампанії 80

3.3. Обґрунтування медіа-плану проведення рекламної кампанії ЗАТ „Оболонь” 86

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 90

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 93

ДОДАТКИ 99


Актуальність теми дослідження. Почате дослідження перебуває в руслі характерного для сучасної економіки руху, спрямованого на осмислення й введення в практику нових методів управління господарським життям суспільства у зв’язку зі зростанням його процесуальності й динамізму. Усе більш необхідною стає переорієнтація економіки з технократичної і статичної моделі на динамічну. Разом з тим, для сучасного українського суспільства особливо актуальними є мотиви радикального реформування власного економічного життя, вироблення його теоретичних і організаційно-управлінських основ. Ці найважливіші напрямки переломлюються в контексті нашого дослідження як теоретико-методологічний і практичний аналіз організації рекламної діяльності. Здійснення реформи господарського життя виявило безліч проблем, пов’язаних із введенням нових методів управління, заснованих переважно на маркетинговій політиці. У цих умовах особливого значення набуває організація рекламної діяльності як елемент комплексу маркетингу. Підприємства, функціонуючи в ринкових умовах, змушені розробляти власні стратегії управління і розробки рекламної кампанії. Однак у силу історичних обставин в Україні ще не накопичений достатній досвід такого управління. Доводиться констатувати, що складності, з якими зіштовхуються підприємства при проведенні ефективної рекламної політики, переконливо показують необхідність створення організаційно-методичних основ управління рекламною діяльністю. Це, у свою чергу, вимагає побудови цілісної програми управління рекламною діяльністю на даному рівні, створення алгоритму формування рекламної стратегії, розробки методик оцінки ефективності рекламних заходів, проведення спеціального теоретичного й прикладного пророблення проблеми. На наш погляд, вирішити перераховані вище завдання можна на основі сучасної концепції реклами, що зв’язує воєдино теоретичні підходи до реклами із практикою управління рекламною діяльністю на вітчизняних підприємствах. Однак зовсім очевидно, що питання розробки рекламної кампанії розроблені нерівномірно для підприємств різних сфер економіки. Зокрема, недостатньо вивченими дотепер залишаються багато аспектів реклами товарів промислового призначення. Таким чином, актуальність даного дослідження обумовлена наступними обставинами: - необхідністю пошуку й впровадження нових підходів до планування, спрямованих на маркетингову діяльність і на один з головних її елементів - рекламу; - відсутністю в безпосередніх товаровиробників систематизованого досвіду управління рекламною діяльністю; - необхідністю рішення питань прогнозування й оцінки витрат і ефективності рекламних заходів у зв’язку зі значним погіршенням фінансового стану деяких українських підприємств. Ступінь наукової розробленості проблеми. У наш час у вітчизняній і закордонній економічній літературі існує не багато робіт, присвячених дослідженню питань управління рекламною діяльністю на рівні підприємств. Насамперед ця тема аналізується в рамках маркетингових досліджень, де реклама розглядається як складовий елемент комплексу маркетингу. До їхнього числа варто віднести роботи Б.Бермана, В.Н. Володєєвої, Л.Ю.Гермогенової, В.Е.Демидова, Е.Діхтля, Ф.Котлера, Ж.-Ж.Ламбена, Н.В.Маркіної, Д.В.Мінаєва, Т.М.Орлової, І.Я.Рожкова, Д.Хершгена, Д.Еванса та ін. Особливий інтерес представляють роботи економістів, що досліджували проблеми організації рекламної діяльності. Зокрема, специфіка управління рекламою освітлена в працях Г.Г. Абрамішвілі, У.Ф.Аренса, Е.Н.Асєєвої, П.В.Асєєва, К.Л.Бове, Н.М.Волкова, І.А.Гольмана, А.Дейяна, Г.Картера, А.М.Немчіна, Ф.Г. Панкратова, К.Ротцолла, Т.К.Серегіної, Ч.Сендіджа, Л.М.Титкової, В.Фрайбургера, В.Т.Шахурдіна та ін. Разом з тим, варто відмітити, що роботи, присвячені рекламі, її організації, розробці й оцінці мають скоріше «позитивістський» характер, обумовлений насамперед методичними й дидактичними міркуваннями. Автори зазначених робіт досліджують переважно теоретичні питання реклами, не розглядаючи проблеми організації рекламної діяльності на підприємствах. Проблемність ситуації полягає ще й у тому, що в наявності, з одного боку, достатня теоретична пропрацьованність загальних питань розробки рекламної кампанії, а з іншого боку - найчастіше неадекватна теоретичному рівню пропрацьованність організаційно-методичних основ рекламної діяльності стосовно до українських підприємств. Актуальність і практична значимість проблеми організації рекламної діяльності на підприємствах, а також її недостатній ступінь вивченості визначили вибір мети й завдань, предмета й об’єкта дослідження даної роботи. Об’єктом дослідження виступає рекламна діяльність промислового підприємства. Предметом дослідження є рекламна кампанія промислового підприємства. Мета дослідження – розробити рекомендації щодо удосконалення рекламної кампанії промислового підприємства. Досягнення встановленої мети вимагає виконання наступних завдань дослідження: - розглянути теоретичні основи розробки рекламної кампанії промислового підприємства; - здійснити всебічний аналіз рекламної кампанії ЗАТ „Оболонь” та практики її розробки; - на основі проведених досліджень обґрунтувати шляхи підвищення ефективності рекламної кампанії ЗАТ „Оболонь”. Теоретико-методологічна основа дослідження. Початий аналіз рекламної діяльності здійснений за допомогою понятійного апарата маркетингових досліджень. У той же час методологічною основою послужили сучасні теорії організації рекламної діяльності, принципи системного підходу до аналізу явищ економічного життя. Аналіз рекламної діяльності здійснений за допомогою матеріалу конкретного дослідження розробки рекламної кампанії на підприємстві, проведеного у ЗАТ „Оболонь”. У роботі також використаний ряд загальнонаукових і спеціальних методів дослідження процесів і явищ у їхньому взаємозв’язку й розвитку. Серед загальнонаукових методів пізнання необхідно виділити: теоретичний, історичний, статистичний, аналізу й синтезу, порівняння й узагальнення. Практична значимість дослідження. Отримані в ході дослідження результати можуть бути використані в якості організаційно-методичних і науково-практичних рекомендацій для вдосконалювання організації рекламної діяльності на підприємствах і вироблення на цій основі адекватних рекламних стратегій. Наукові висновки й рекомендації, що наведені в дипломному дослідженні, мають практичну значимість і можуть бути використані органами управління, маркетинговими відділами, рекламними службами на підприємствах, економічними службами й інститутами. Робота містить конкретні пропозиції й рекомендації з організації рекламної кампанії й оцінки ефективності рекламної діяльності на підприємствах на прикладі ЗАТ „Оболонь”. Інформаційну базу дослідження склали теоретична та практична інформація, дані, опубліковані у наукових роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, науково-практичних конференціях, періодичних виданнях, методичних посібниках. Структура й обсяг роботи. Мета й завдання дослідження визначили логіку й структуру роботи, що складається із вступу, у якому обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету та завдання; трьох розділів. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.


Проведено дослідження основних аспектів розробки і аналізу ефективності проведення рекламної кампанії у ЗАТ „Оболонь”. Основні результати дослідження полягають у наступному. Було визначено, що реклама – діяльність багатофункціональна. Реклама сприймається як частина нашої повсякденної загальнодоступної культури. У ході проведеного дослідження встановлено, що перед рекламою можуть бути поставлені безліч конкретних задач в області комунікації і збуту, залежно від того для чого вона призначена: інформувати, перестерігати або нагадувати. З проведеного дослідження можна сказати, що, розробляючи програму рекламної діяльності, підприємству необхідно прийняти низку важливих рішень, які прямо стосуються складання системи цілей (мета, завдання, організація), формування бюджету, вибору варіантів звернення, визначення засобів розповсюдження інформації, оцінки виконання програмних заходів. Практика показує, що найбільш значимими факторами, що визначає збільшення або зменшення збуту якої-небудь продукції, є в першу чергу якість і споживчі властивості самих товарів, їхня ціна, загальна кон’юнктурна обстановка на ринку, дії конкурентів і т.п. У процесі дослідження виявлено, що реклама вимагає великих грошей, які легко розтратити впусту, якщо фірма не зуміє точно сформулювати завдання, прийме недостатньо продумані рішення щодо рекламного бюджету, вибору засобів реклами, не зуміє зробити оцінку результатів рекламної діяльності. В останній час реклама міцно влаштувалася в нашому житті. Ця сфера маркетингу активно розвивається в нашій країні. Відкриваються різні установи, що навчають мистецтву реклами. Вже можна з упевненістю сказати, що реклама прижилася на ринку нашої країни. Залишається тільки вірити, що з кожним роком рівень її якості буде підніматися усе вище й вище, і вона стане справжнім провідником споживача у світі величезної кількості товарів і різноманітних послуг. Сучасний маркетинг потребує від фірм набагато більшого, ніж просто створити гарний товар, призначити на нього привабливу ціну і забезпечити його приступність для цільових покупців. Фірми ще повинні здійснювати комунікації зі своїми замовниками, при цьому в складі комунікації не повинно бути нічого випадкового. У контексті даного курсового проекту розглядалися лише дві складових маркетингової комунікації: реклама і стимулювання збуту. Кожна з цих складових являє собою складну систему маркетингових рішень, що повинні задовольняти цілям і виконувати задачі, поставлені перед ними в рамках маркетингової політики фірми в цілому. У залежності від цілей, задач, спеціалізації, розміру і багатьох інших характеристик підприємства будується і його комплекс стимулювання. На великих підприємствах розробкою цього комплексу займаються цілі відділи, а на дрібних – це 1-2 особи. Тому часто гроші ідуть на неефективну рекламу чи непродумане стимулювання збуту. У світлі цього задачею фахівців є виправлення цього недоліку в міру знань і здібностей. У результаті проведеного аналізу рекламної діяльності встановлено, що підприємством ЗАТ „Оболонь” використовуються досить різноманітні засоби реклами і стимулювання збуту. У результаті проведеного опитування й анкетування, однак, був виявлений ряд недоліків у використанні рекламних засобів. На мою думку, своєчасне усунення і виявлення таких недоліків неодмінно приведе до підвищення ефективності комплексу стимулювання і не сповільнить позначитися на економічних показниках фірми. Отже, у результаті всебічного вивчення теорії і практики рекламної діяльності на ЗАТ „Оболонь” мною: - сформульовані принципово важливі особливості організації рекламної діяльності на підприємстві; - створено сукупність теоретичних положень й практичних методів, що розкривають рекламну діяльність із погляду неринкових механізмів відтворення на підприємствах, згідно яким реклама підкоряється принципу цілеспрямованої систематичної діяльності по непродуктивним, надлишковим витратам; - розроблено організаційно-методичну програму організації рекламної діяльності, що дозволяє розглянути рекламу як цілісну систему, що робить істотний вплив на всі рівні роботи підприємства; - розроблено алгоритм формування рекламної кампанії підприємства, практичне застосування якого показане на прикладі рекламної кампанії ЗАТ „Оболонь”; - проаналізована економічна ефективність реклами ЗАТ „Оболонь” та надані рекомендації щодо покращення рекламної кампанії підприємства.
Список литературы 1. ОВУ № 27/2008: Закон України „Про рекламу” від 18 березня 2008 року № 145-VІ. 2. Академия рынка: маркетинг. Пер. с фр. / А.Дайан, Р.Ланкар и др. Научн. ред. А.Д.Худокормов. – М.: Экономика, 2003. – 572 с. 3. Багієв Г.Л., Тарасевич В.М., Анн. Х. Маркетінг. – М.: Академія, 2001. – 288 с. 4. Бімер С.Б. Наскільки ефективна моя реклама? – К.: Знання, 2005. – 16 с. 5. Блажнов Е.А. Паблик Рилейшнз. Приглашение в мир цивилизованных рыночных и общественных отношений. Учебное пособие для деловых людей. – М.: ИМА-пресс, 2006. – 165 с. 6. Блэк С. Паблик Рилейшнз. Что это такое? – М.: СП "ФСЭС-Москва", 2004. 7. Вандермейкер Дж. Вимір ефективності реклами. – К.: Либідь, 2005. – 69 с. 8. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламы. – Х.: Олди-Плюс, 2006. – 720 с. 9. Все о маркетинге. Сборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб. – М.: Азимут-центр, 2002. – 315 с. 10. Гаврилішин І.П., Славута Є.І. Проблеми реклами в Україні: Зб. наук. ст. – К.: Либідь, 2005. – 246 с. 11. Гермогенова Л. Ю. Эффективная реклама. Практика и рекомендации. – М.: Рус Партнер Лтд, 2004. 12. Гермогенова Л.Ю. Эффективная реклама. Практика и рекомендации. Сер. "Практика бизнеса" (Выпуск 1.) – М.: РусПартнер Лтд, 2004. – 252 с. 13. Гольдман И. А., Добробабенко Н.С. Практика рекламы. – Х.: Олди-Плюс, 2005. – 217 с. 14. Грядущая реклама. 199 правил и примеров достижения успеха // Шенерт В. – М.: Академия, 2005. – 302 с. 15. Гуляев П.П. Организация рекламной деятельности. – М.: Высшая школа, 2006. – 345 с. 16. Дейян А. Реклама. Пер. с фран. / Общ. ред. В.С. Загашвили. – М.: А/О Издательская группа "Прогресс", 2003. – 288 с. 17. Дымшиц М. Манипулирование покупателем. – К.: Генеза, 2005. – 252 с. 18. Еремин В. Маркетинг: основы и маркетинг информации. Учебник. –К.: Академия, 2004. – 656 с. 19. Жих Е.М. Маркетинг: как завоевать рынок. – СПб.: Питер, 2001. – 199 с. 20. Завьялов П., Демидов В. Формула успеха: Маркетинг. – М.: Международные отношения, 1998. – 217 с. 21. Згінов А. Аналіз ефективності реклами. Практикум маркетолога. – М.: Академія, 2006. – 56 с. 22. Иванов А.В. Настольная книга маркетолога. – М.: Юнити-Дана, 2004. – 256 с. 23. Ильинский С.В. Общественные связи. Реклама. Маркетинг. Оперативный словарь-справочник. – К.: Высшая школа, 2005. – 480 с. 24. Картер Гарри. Эффективная реклама. – М.: Прогресс, 2005. – 197 с. 25. Катернюк А.В. Рекламні технології. Комерційна реклама. – М.: Вища школа, 2004. – 146 с. 26. Качалов І., Євдокимов М. Ефективність рекламної кампанії. – К.: Академія, 2006. – 66 с. 27. Кирилов А.Т., Волкова Л.А. Маркетинг. – Спб.: СГУ, 2006. – 184 с. 28. Король О. Д. Реклама та її використання // Чернівец. ун-т. Наук. вісн. – Ч.: ЧУНВ, 2006. – 269 с. 29. Корсаков Д. Б. Как увеличить прибыль. Часть 1. – СПб.: Образование-культура, 1999. – 216 с. 30. Котлер Ф. Основи маркетингу. – М.: Вища школа, 2000. – 349 с. 31. Кристи Ли. Законы успеха. – М.: Высшая школа, 2005. – 246 с. 32. Крылов И. В. Теория и практика рекламы. – М.: Центр, 2006. – 184 с. 33. Левешко Р.Н. Анализ эффективности рекламы. – К.: Основа, 2005. – 112 с. 34. Лора Райс, Эл Райс. Расцвет пиара и упадок рекламы. Как лучше всего представить фирму. – М.: Юнити-Дана, 2005. – 320 с. 35. Макиенко И.И. Метод определения оптимального рекламного бюджета. Маркетинг и маркетинговые исследования. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2005. – 197 с. 36. Маркетинг: учеб. / под ред. Э. А. Уткина. – К.: Основа, 1999. – 246 с. 37. Морозов А. Оцінка ефективності рекламної кампанії. – К.: Ґенеза, 2004. – 58 с. 38. Наймушин А.Д. Основы организации рекламы. – М.: Внешторгиздат, 2002. – 214 с. 39. Ноздрева Р.Б., Цыпичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 164 с. 40. Огилви Д. Тайны рекламного двора. – М: Международный рекламный центр НТД, 2006. – 244 с. 41. Основы предпринимательской деятельности (Экономическая теория. Маркетинг. Финансовый менеджмент). Под ред. Власовой В.М. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 496 с. 42. Основы рекламного дела: пер. с англ. – У.: Дом печати, 2005. – 216 с. 43. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К. Рекламная деятельность. – М.: Экономика, 1999. – 219 с. 44. Понкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность. – М.: Аспект-пресс, 2004. – 249 с. 45. Рассел Дж. Т., Лейн Р. Реклама. – М.: Аспект-Пресс, 2006. – 544 с. 46. Рассел Дж. Т., Лейн Р. Рекламные процедуры Клеппнера. – М.: Академия, 2006. – 928 с. 47. Реклама в бизнесе: Учеб. Пособие. – М: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 2005. – 244 с. 48. Реклама и бизнес: Уч. пособие / Сост. Т.К. Серегина, Л.М. Титкова. – М.: Маркетинг, 2005. – 219 с. 49. Рожков И.Я. Реклама: планка для профи. Реклама в условиях рынка. – М.: Юрайт, 2007. – 208 с. 50. Розенталь Д.Э., Кохтев Н.Н. Язык рекламных текстов. – М.: Высшая школа, 1999. – 195 с. 51. Романов А.Н. Маркетинг. – М.: Маркетинг, 2005. – 378 с. 52. Ромат Е. Реклама в системе маркетинга. – Х.: Сфера, 2005. – 287 с. 53. Сборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб. Всё о маркетинге. – М.: Академия, 2003. – 244 с. 54. Симіонова Н.Е. Методи аналізу ринку. – К.: Ґенеза, 2006. – 143 с. 55. Сиссорс Дж., Бэрон Р. Рекламное медиа-планирование. – Х.: Олди-Плюс, 2004. – 416 с. 56. Современная реклама: пер. с англ. – Т.: Издательский Дом Довгань, 2005. – 388 с. 57. Старобинский Е.Е. Самоучитель по рекламе: издание III. – М: ЗАО "Бизнес-школа" Интел-Синтез", 2004. – 246 с. 58. Сэндидж Ч.Г., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. – М.: Прогресс, 1999. – 267 с. 59. Фарби Э. Как создать успешную рекламу. – К.: Знание, 2005. – 256 с. 60. Фурсов М. Оцінка ефективності рекламної кампанії: міф або реальність? – М.: Справа, 2005. – 55 с. 61. Хромов Л.Н. Рекламная деятельность: искусство, теория, практика. –П.: Фолиум, 2004. – 267 с. 62. Чорняк Т. Як оцінити ефективність рекламної кампанії? – К.: Знання, 2005. – 59 с. 63. Шарков Ф.И., Гостенина В.И Разработка и технологии производства рекламного продукта. – М.: Академия, 2004. – 340 с. 64. Борова К.О. Реклама // „Маркетинг і маркетингові дослідження”, №№ 1-2. – 2005. – 35 с. 65. Владика С. Реклама - оптимізм без авантюризму // Столиця. – 2004. – № 5 (верес.). – 24 с. 66. Воронова Э.Ю. Социально-економическое значение рекламы // Бизнес и политика. – 2006. – № 5. – 59 с. 67. Гайдук А. Эффективность рекламы // Региональная экономика. – 1999. – № 2. – 78 с. 68. Завьялов П. Конкурентоспособность и маркетинг // Экономический журнал – №12 – 2005. – 49 с. 69. Іванух Р., Жученко В. Стратегія рекламної діяльності // Економіка України. – 2005 – №1. – 67 с. 70. Іваськов В. Про особливості і можливості реклами // Діловий вісн. – 1999, № 10. – 47 с. 71. Інтерв’ю з директором ЗАТ „Оболонь” Г.В. Михайловим // „Гривна”, № 46 (513), 11 березня 2007 року. – 36 с. 72. Капуста Т. Реклама // Уряд. кур’єр. – 2006. – 2 листоп. – 22 с. 73. Кобржицький А. Реклама: учора, сьогодні, завтра // Персонал. – 1999, № 1. – 56 с. 74. Песиков Э., Фомичев М. Реклама-Модель-Бюджет. Методы расчета рекламного бюджета в примерах // PRINT & PUBLISHING. – №4(29). – 2006. – 29 с. 75. Реклама в мережі Інтернет // „Інтернет”, № 3, 2002. – 38 с. 76. Реклама в СМИ. Нравственные проблемы рекламы // Персонал. – №2. – 2005. – 29 с. 77. Роль рекламы в условиях рынка // Персонал. – №6. – 2006. – 29 с. 78. Социально-психологические особенности воздействия рекламы на поведение потребителей // Персонал. – №3. – 2005. – 29 с. 79. http://puvo.bezpredel.com - Пиво блог. 80. www.credit-rating.com.ua/ - Огляд ринку виготовлення пива. Динаміка розвитку. 81. www.pivnoe-delo.com – портал про пиво.. 82. www.ukrpyvo.kiev.ua – портал про пиво. 83. www.pravda.com.ua/news/2006/11/13/50640.htm - В Україні зріс ринок пива. 84. http://www.kontrakty.com.ua/show/ukr/article/34/1720078863.html -Реклама пива на телебаченні. 85. www.obolon.ua – Офіційний сайт ЗАТ „Оболонь”.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
90
Скачать бесплатно 20349.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.