У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Количество страниц 263
ВУЗ ННЦ „ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ”
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20546.doc 
Содержание ЗМІСТ
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 11
1.1. Економічна сутність і зміст кредитного забезпечення 11
1.2. Особливості кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарського призначення 40
Висновки до розділу 1 59
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 61
2.1. Аналіз забезпечення основними засобами сільськогосподарських підприємств 61
2.2. Сучасна практика кредитного забезпечення відтворення основних засобів 78
2.3. Державна підтримка кредитного забезпечення відтворення основних засобів 105
2.4. Фінансовий лізинг як джерело кредитного забезпечення відтворення основних засобів
Висновки до розділу 2 131
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 134
3.1. Удосконалення методики аналізу ефективності кредитного забезпечення відтворення основних засобів 134
3.2. Джерела формування кредитного забезпечення відтворення основних засобів 148
3.3. Пріоритетні напрями державної підтримки кредитного забезпечення відтворення основних засобів у сільському господарстві 160
Висновки до розділу 3 175
ВИСНОВКИ 177
ДОДАТКИ 181
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 237


ВСТУП

Актуальність теми. Серед істотних факторів економічного поступу сільського господарства набуває виняткового значення відтворення основних засобів. З множини витоків їх фінансування, провідне місце належить кредитному забезпеченню. Трансформаційні процеси в царині економіки передусім позначилися на механізмі кредитного забезпечення господарюючих суб’єктів, що окреслило основне проблемне поле досліджень та зумовило необхідність наукового пошуку і обґрунтування напрямів адаптації та удосконалення даного механізму до викликів сучасних умов. Актуальність розгляду зазначених проблем посилюється тією обставиною, що у переважній більшості сільськогосподарських підприємств сучасний стан основних засобів характеризується низьким рівнем ліквідності, значним перевищенням амортизаційного строку над нормативами та високим рівнем зношеності і поряд з цим відсутністю необхідних власних коштів для фінансування відтворювальних процесів та низькою інвестиційною привабливістю. Це зумовлює неухильне зростання значущості розкриття фундаментальних характеристик та теоретичного опрацювання якісно нових тематично конкретизованих орієнтирів до кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств і розробки векторів практичної реалізації рекомендацій щодо розвитку його цілісної конструкції й активізації ролі кредитних інструментів у відтворювальних процесах сільськогосподарських підприємств.
Основні дослідження теоретико-методологічних основ процесів кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств сконцентровано в теоретичному доробку видатних представників економічної думки, таких як, В. Алексійчук, В. Аранчій, О. Гудзь, В. Борисова, М. Дем’яненко, П. Лайко, І. Лукінов, Ю. Лупенко, М. Малік, О. Могильний, П. Саблук, А. Сомик, Л. Худолій, А.Чупіс та ін. Вони збагатили економічну науку глибокими конструктивними ідеями, які стали підвалинами якісних позитивних змін кредитного забезпечення підприємств АПК. Під впливом їхніх концептуальних положень істотно змінилися наукові уявлення про складові системи кредитного забезпечення, галузеві особливості кредитування й необхідність державної підтримки його розвитку кредитування, ефективність використання кредитних ресурсів і чинники, що впливають на ці діалектично суперечливі процеси, їх взаємозв’язок, специфіку та взаємозумовленість.
На противагу цьому залишається недостатньо висвітленою винятково складна та актуальна проблема кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств. Більшість вчених розглядають фрагментарно організаційно-економічні чи галузеві аспекти зазначеної проблеми, що унеможливлює комплексне її вирішення. Цим зумовлюється актуальність теми дисертаційного дослідження та її вибір.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою наукових досліджень Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки” УААН: „Формування системи та механізмів фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників у ринкових умовах” (номер державної реєстрації 0102U000266). У межах даної теми обґрунтовано теоретичні засади кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств в умовах ринкових трансформацій; „Розробити теоретичні та методологічні засади управління фінансово-кредитними і податковими відносинами в АПК” (номер державної реєстрації 0106U006639), у межах якої визначено й обґрунтовано шляхи удосконалення кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретичних підвалин та методичних рекомендацій щодо кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств в умовах трансформації економічної системи та впливу ринкових чинників на його розвиток. Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань:
– конкретизувати та поглибити розуміння сутності кредитного забезпечення як економічної категорії, уточнити його складові, удосконалити класифікацію кредитного забезпечення відтворення основних засобів з огляду на необхідність вирішення сучасних проблем функціонування сільськогосподарських підприємств крізь призму ринкових трансформацій;
– розкрити економічний зміст і принципи функціонування механізму кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств, обґрунтувати структуру та склад його елементів і особливості взаємодії в контексті ринкових перетворень;
– здійснити оцінку сучасної практики кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств, виявити тенденції і витоки його розвитку та причини, фактори, об’єктивні умови, які вирішальним чином впливають на ці безперервні суперечливі процеси;
– обґрунтувати пріоритетні напрями удосконалення кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств та розробити дієві рекомендації щодо їх застосування;
– удосконалити модель розвитку кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств;
– розробити методику визначення ефективності кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств з урахуванням сукупності чинників, які впливають на ці процеси.
Об’єктом дослідження є економічні та фінансово-кредитні процеси, які відбуваються в аграрному секторі економіки в умовах трансформаційних змін.
Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні аспекти кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств.
Методи дослідження. Теоретико–методологічну основу дисертаційного дослідження становлять методи діалектичного пізнання економічно-фінансових явищ, системний підхід до оцінки стану та результатів кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств, положення провідних наукових шкіл з питань теорії кредиту. У дослідженні використано методи індукції та дедукції за допомогою яких виявлені тенденції розвитку кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств; методи аналізу та синтезу, теоретичного узагальнення, групування і порівняння для з’ясування змісту категорії кредиту; спеціальні економіко-статистичні методи, зокрема: метод кореляційно-регресійного аналізу застосовано для виявлення та оцінки зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств. В дисертаційній роботі систематизовано й узагальнено наступні інформаційні джерела: закони України; нормативно-правові акти; публікації Державного комітету статистики України, публічна інформація Міністерства аграрної політики України, дані річної звітності сільськогосподарських підприємств Вінницької області, наукові публікації, особисті розробки автора.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у здійсненні комплексного теоретико- методичного та практичного обґрунтування напрямів удосконалення кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств, у процесі якого:
вперше:
– розроблено модель розвитку кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств, яка передбачає розширення ринкових економічних стосунків та органічний взаємозв'язок і взаємодію таких складових, як, „Агрокредит”, парабанківська система, різноманітні інституції гарантування та забезпечення повернення кредитів, інституції, що здійснюють нормативно-правове регулювання відносин між кредиторами та позичальниками;
– запропоновано методику визначення ефективності кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств з урахуванням викликів сьогодення і сукупності чинників, які впливають на обсяг та структуру джерел кредитних ресурсів, а також особливостей залучення ними позикових коштів;
удосконалено:
– теоретичні підвалини побудови системи кредитного забезпечення, зокрема обґрунтовано доцільність виокремлення таких підсистем, як базової, економіко-організаційної та управлінської і включення наступних елементів: суб'єкти кредитного процесу; організаційних структур кредитних операцій; кредитна інфраструктура, макроекономічне середовище; правове поле; організаційне, технологічне та інформаційне забезпечення;
– класифікацію кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств ґрунтуючись на здійсненій систематизації визначальних ознак, виявлених закономірностей і тенденцій руху кредитних ресурсів та з урахуванням специфіки функціонування сільськогосподарських підприємств, зокрема обґрунтовано розподіл за кредиторами, формою власності, цільовими потребами позичальника, формою вартості, суб’єктами кредитних відносин, цільовим призначенням кредиту, забезпеченням, ступенем ризику, строковістю, терміном користування, величиною процентних ставок, видом гарантії, порядок погашення кредиту, порядком сплати процентів;
– пріоритетні напрями кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств та запропоновані дієві заходи стосовно їхньої практичної реалізації;
дістали подальший розвиток:
– економічна інтерпретація змісту поняття „кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств” з позицій інтересів і спроможності сільськогосподарського підприємства до залучення кредитних ресурсів;
– методичні підходи щодо визначення критеріїв оцінки ефективності кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств, серед яких істотними є: стан основних засобів, забезпеченість ними та ефективність їх використання і залучення кредитних ресурсів.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні теоретико-методичні розробки дисертаційного дослідження доведено до рівня методичних і практичних рекомендацій. Окремі з них стосовно удосконалення діючого механізму кредитування придбання основних засобів розглянуті та використані в роботі Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики Міністерства аграрної політики України (довідка № 37-18-3-15/5595 від 14.04.2008 р. та №21-1 від 14.04.2008р). Впровадження методичних розробок з ефективності кредитного забезпечення відтворення основних засобів сприятиме прийняттю зважених управлінських рішень щодо фінансування сільськогосподарських підприємств та підвищенню їх прибутковості. Практичне впровадження здійснено в аграрному секторі економіки України. Так, запропоновані рекомендації використані в окремих підприємствах Вінницької області, зокрема, в агропромисловому науково-виробничому підприємстві „Візит” м. Хмільник (довідка №5-136 від 12 березня 2008 року), сільськогосподарському товаристві з обмеженою відповідальністю „Дружба”, с. Уланів Хмільницького району (довідка від 21.03. 2008 №195). Одержані в дисертації висновки і результати використовуються в навчальному процесі Вінницького державного аграрного університету при викладанні дисципліни „Фінанси”, „Гроші і кредит”, „Банківська справа” (довідка від 16 березня 2008 р. №294).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є результатом особистого наукового осмислення та пошуку. Його основні положення, висновки і пропозиції розроблені автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, використано лише ті положення які є результатом особистого дослідження здобувача.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації, доповідались і обговорювалися на науково-практичних, науково-теоретичних міжнародних, всеукраїнських і регіональних семінарах і конференціях, зокрема: „Малий і середній бізнес в Україні і на Вінниччині: менеджмент, організація, планування, фінанси та облік” (м. Вінниця, 2003 р.); „Науковий потенціал світу 2004” (м. Дніпропетровськ, 2004 р.); „Сучасна аграрна наука, напрями дослідження: стан і перспективи” (м. Вінниця, 2004 р.); „Динаміка наукових досліджень-2004” (м. Дніпропетровськ, 2004 р.); „Наука і освіта 2004” (м. Дніпропетровськ, 2004 р.); „Сучасні проблеми економічного розвитку України” (м. Дніпропетровськ, 2006 р.); „Дні науки – 2006” (м. Дніпропетровськ, 2006 р.). Materialy IV mezinarodni vedecko–prakticka conference “Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2008” (м. Прага, 2008 р.).
Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано у 16 наукових працях, у тому числі 7 статтях у фахових виданнях, та 9 тез доповідей на науково-практичних конференціях. Загальний обсяг опублікованого матеріалу, що належить особисто автору, становить 3,0 д.а.
Список литературы ВИСНОВКИ

Проведене комплексне дисертаційне дослідження проблем кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств дало змогу одержати нові наукові положення теоретичного і методичного змісту та практичні результати, які розв’язують основні завдання відповідно до поставленої мети, а саме:
1. Уточнено економічну сутність поняття “кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств”, з позицій інтересів та спроможності сільськогосподарського підприємства до залучення кредитних ресурсів. Така позиція дає можливість під особливим кутом зору чітко визначити склад елементів, структуру кредитного забезпечення, досконаліше розкрити специфіку взаємозв’язків елементів і форм кредитного забезпечення; виявлено їх цінність, принципові особливості як джерел відтворювальних процесів, що активно впливають на функціонування сільськогосподарських підприємств та запропоновано уточнену класифікацію, що істотно розширює діапазон інформаційного поля для застосування кредитних механізмів та дає змогу вийти за межі усталених уявлень відкриваючи нові горизонти щодо удосконалення і покращання кредитного забезпечення та підвищення його результативності.
2. З’ясовано, що фінансовий потенціал, конкурентоспроможність кожного господарства залежить від забезпечення основними засобами, їх складу і раціонального співвідношення. Встановлено, що особливістю основних засобів сільськогосподарських підприємств є їх органічний склад, родові ознаки, функціональне призначення. Обґрунтовано, що характеристику відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств доцільно здійснювати за результатами їх кругообігу, при якому вони проходять три стадії.
Виявлено, що процес відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств має низку специфічних ознак. Доведено, що ефективне функціонування механізму кредитного забезпечення відтворення основних засобів потребує врахування об’єктивних особливостей галузевої специфіки, стану, структури основних засобів і визначення різновидів кредиту.
3. З’ясовано, що вартість основних засобів сільськогосподарських підприємств щорічно зменшується (у 2006 р. – 47,13 млрд. грн., у 2000 р. – 88,76 млрд. грн., а в 1996 р. – 121,33 млрд. грн.). Виявлено, що наявність та стан основних засобів сільськогосподарських підприємств за регіонами має істотні відмінності, що зумовлене розміром земельних угідь, зональною спеціалізацією та працезабезпеченістю галузі.
4. Доведено, що одним із ефективних інструментів державної політики став механізм здешевлення кредитів, а таке джерело, як кредитне забезпечення для сільськогосподарських підприємств набуває особливої актуальності. Так, лише у 2007 р. залучено в 25 разів більше кредитних ресурсів, ніж в 1999 р. У той же час виявлено, що його стан характеризується низкою недоліків: відсутністю надійного забезпечення; високим ризиком кредитних операцій; високими процентними ставками; невідповідністю структурних змін в мережі фінансово-кредитних інституцій потребам сільськогосподарських підприємств; та недостатнім спектром додаткових фінансових послуг для їх обслуговування.
5. Встановлено, що в структурі залучених ресурсів сільськогосподарських підприємств на відтворення основних засобів за останні роки банківські кредити складають лише 15%. Найбільшу питому вагу займають витрати на будівництво об'єктів виробничого і соціального призначення, придбання техніки, транспортних засобів. З’ясовано, що залежно від спеціалізації підприємств частка цих витрат істотно змінюється.
6. В останні роки склалася позитивна тенденція до збільшення обсягів надходження кредитних ресурсів для сільськогосподарських підприємств Вінницької області. Обґрунтовано, що для виявлення ступеня взаємозв’язку між придбаними основними засобами та обсягом одержання кредитів сільськогосподарськими підприємствами доцільно використовувати кореляційно-регресійний метод аналізу.
7. З’ясовано, що крім банківських кредитів на відтворення основних засобів, сільськогосподарські підприємства одержують і лізингові кредити. Так, за період з 1998р. по 2004 р. обсяг лізингових операцій збільшився у 4,3 рази. У той же час, встановлено, що негативною стороною лізингу є те, що багато техніки, отриманої за лізинговими угодами, є неякісною за високої вартості лізингових операцій, вигідність лізингу, в порівнянні з кредито зумовлена гнучкістю цього інструменту, а розподіл платежів в часі є ключовим чинником, що визначає ефективність лізингу.
8. Визначено та обґрунтовано пріоритетні напрями удосконалення кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств, серед яких формування спеціальної кредитної системи, для розвитку інфраструктури якої мають бути застосовані особливі методи державного регулювання. Запропоновано конкретні заходи щодо їх практичного застосування на макро- та мікрорівнях, які покликані слугувати базисом розвитку кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств і стати підґрунтям для підвищення їх конкурентоспроможності та стабілізації і економічного зростання.
9. Обґрунтовано, що кредитне забезпечення сільськогосподарських підприємств має формуватися на ринкових засадах, але з елементами державного регулювання, і саме цей вихідний принцип став теоретичним джерелом розробленої моделі розвитку кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств. У такому підході запропоновано нові концептуальні засади побудови моделі взаємовідносин між сільськогосподарськими підприємствами, фінансово-кредитними інституціями та державою, що в свою чергу сприятиме кредитному забезпеченню.
10. З’ясовано, що нині спостерігається відсутність комплексних методичних підходів щодо оцінки впливу кредитного забезпечення на результати виробничо-фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств та визначення ефективності відтворювального процесу основних засобів в сільськогосподарських підприємствах за допомогою кредитних ресурсів. Запропонована методика щодо визначення ефективності кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств кількісно виражає результати впливу використання кредитних ресурсів на процеси відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств й на цій основі забезпечує об’єктивною й повною інформацією систему управління для ретроспективного, оперативного і перспективного аналізу та прийняття економічно виважених управлінських рішень. Крім того її застосування дозволяє оцінити оптимальні обсяги потреби сільськогосподарського підприємства у кредитах, обсяги та структуру активів, доцільний рівень кредитних ставок, їх вплив на результативність виробництва, показники фінансового стану та забезпеченість і ефективне використання основних засобів. Доцільність застосування та обгрунтованість даної методики з використанням розробленої системи показиників, підтверджена на прикладі досліджуваних підприємств АНВП “Візит” та СТОВ “Дружба” Хмільницького району Вінницької області.

Список використаних джерел

1. Абрамова М.А. Финансы рыночных хозяйств / Абрамова М. А., Лаврушин О. И., Родионова В. М. – М. : Путь России, 2003. – 478 с.
2. Агафонов В. Выгодно ли лизинговой компании освобождение от НДС / В. Агафонов, М. Мурзин // Лизинг-ревю. – 1996. – № 3/4. – С. 39–46.
3. Алексійчук В. М. Гроші та кредит в системі відтворення АПК / Алексійчук В. М. – К. : ІАЕ, 1999. – 383 с.
4. Алексійчук В. М. Кредитне обслуговування АПК: досвід та напрямки розвитку / Алексійчук В. М. – К. : ІАЕ, 1998. – 92 с.
5. Алескерова Ю.В. Аналіз стану та ефективності кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств // Облік і фінанси АПК. – 2008. – №3. – С. 125 – 128.
6. Алескерова Ю. В. Визначення кредитного потенціалу сільськогосподарських підприємств / Ю. В. Алескерова // Materialy IV mezinarodni vedecko–prakticka conference “Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2008”. – Dil 1. Ekonomike vedy: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o –. 77–82 Stran.
7. Алескерова Ю. В. Зростання ролі кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств / Ю. В. Алескерова // Вісн. Сумського держ. аграр. ун-ту. – Суми. – 2007. – Вип. № 2. – С. 57–60.
8. Амбросов В. Я. Організація кредитування підприємств АПК / Амбросов В. Я., Войчук Г. І., Малій О. Г. – Х. : Основа, 2002. – 198 с.
9. Амбросов В. Я. Совершенствование финансово-кредитного механизма АПК: Проблеми економіки агропромислового комплексу і формування його кадрового потенціалу : кол. моногр. в 2 т. / Амбросов В. Я.; за ред. П. Т. Саблука, В. Я. Амбросова, Г. Є. Мазнєва. – К. : ІАЕ, 2000. – Т. 1. – 732 с.
10. Англо-російсько-український словник з економіки та фінансів : 10000 термінів-слів і словосполучень / ред. Д.П. Богиня. – 2-ге вид., стереотип. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 448 с.
11. Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз / Андрійчук В. Г. – К. : КНЕУ, 2005. – 292 с.
12. Аніловська Г. Я. Інформаційні системи та технології у фінансах : метод. вказівки / Г. Я. Аніловська, І. В. Артищук – Львів : ЛКА, 2005. – 44 с.
13. Аранчій В.І. Фінансова діяльність підприємств/ Аранчій В.І., Чумак В.Д., Смолянська О.Ю., Черненко Л.В. – К.: «ВД Професіонал», 2004. – 240 с.
14. Аранчій В.І. Фінанси підприємств/ Аранчій В.І. – К.: «ВД Професіонал», 2004. – 304 с.
15. Архипов А. И. Финансы : учебник / Архипов А. И., Погосов И. А., Караваева И. В. – М. : Велби Проспект, 2008. – 632 с.
16. Балахнічова М. М. Розвиток фінансово-кредитного забезпечення переробних підприємств АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг та кредит» / М. М. Балахнічова ; Дніпропетровський держ. аграр. ун-т. – Д., 2006. – 20 с.
17. Балацкий Е. Эффективность инвестиций в открытой экономике / Е. Балацкий // Мировая экономика и международные отношения. – 1996. – № 9. – С. 40–49.
18. Балянт Г. Р. Кредитування інвестиційних проектів в умовах становлення та розвитку ринкових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг та кредит» / Г. Р. Балянт ; Тернопільський держ. екон. ун-т. – Т., 2006. – 20 с.
19. Бандурка А.М. Финансово-экономический анализ : учебник / Бандурка А. М., Червяков И. М., Посылкина О. В. – Х. : Ун-т внутр. дел, 1999. – 394 с.
20. Банковское дело / под ред. О. И. Лаврушина. – М. : Финансы и статистика, 1998. – 484 с.
21. Баранова С. В. Формування ефективної сиситеми фінансово-кредитних відносин в АПК : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. екон. наук. : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг та кредит» / С. В. Баранова. – К., 2006. – 24 с.
22. Барбакадзе М. Берите технику в долг / М. Барбакадзе, И. Телятицкий // Риск. – 1995. – № 1. – С. 40–45.
23. Батракова Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка / Батракова Л. Г. – М. : Логос, 1999. – 214 с.
24. Безуглый А. Об изъятии части амортизационных отчислений и использовании мощностей предприятий / А. Безуглый // Экономика Украины. – 2000. – № 1. – С. 34.
25. Березовик В. М. Кредитні відносини банків з агропромисловим комплексом України / В. М. Березовик // Економіка України. – 2003. – № 1. – С. 18–23.
26. Березовик В. Кредитные отношения банков с агропромышленным комплексом Украины / В. Березовик // Экономика Украины. – 2003. – № 1. – С. 18–23.
27. Березовик В. М. Кредитування банками України сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг та кредит» / В. М. Березовик ; Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К., 2006. – 20 с.
28. Благодатний А. В. Розвиток і вдосконалення фінансово-кредитного механізму АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг та кредит» / А. В. Благодатний ; Дніпропетровський держ. аграр. ун-т. – Д., 2004. – 22 с.
29. Благодир Я. Я. Управління кредитними ризиками на основі удосконалення їх оцінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг та кредит» / Я. Я. Благодир ; НАН України ; Ін-т регіональних досліджень. – Л., 2006. – 20 с.
30. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент / Бланк И. А. – К. : МП "ИТЕМ" ЛТД, "Юнайтед Лондон Трейд Лимитед", 1995. – 448 с.
31. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. В 2 т. Т. 2 / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр : Эльга, 1999. – 512 с.
32. Бобаковський В.С. Управління кредитними ресурсами на промислових підприємствах України: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг та кредит» / Львівський національний університет імені Івана Франка / В.С. Бобаковський. – Л., 2006. – 22 с.
33. Боброва О. Г. Відтворення основних засобів аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг та кредит» / О. Г. Боброва ; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2002. – 20 с.
34. Богатін Ю. В. Економічне управління бізнесом [Електронний ресурс] / Ю. В. Богатін, В. А. Швандар : http : // polbu.ru / bogatin_econmanage / ch57_i.html.
35. Большая экономическая энциклопедия. – М. : Эксмо, 2007. – 816 с.
36. Бондар К. В. Короткострокове банківське кредитування аграрного сектора в умовах трансформаційних процесів економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг та кредит» / К. В. Бондар ; Луганський нац. аграр. ун-т. – Луганськ, 2005. – 20 с.
37. Бондаренко О. А. Організаційно-економічний механізм відтворення основних засобів в АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг та кредит» / О. А. Бондаренко. – Д., 2002. – 22 с.
38. Бочарова И. В. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика : учеб.-практ. пособие / И. В. Бочарова, Д. А. Ендовицкий. – М. : КноРус, 2008. – 264 с.
39. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент : полный курс : в 2 т. / Ю. Бригхем, Л. Гапенски ; пер. с англ. В. В. Ковалева. – СПб. : Экономическая школа, 1998. – Т. 2. – 669 с.
40. Букенов А. Ж. Финансово-кредитні ресурси в інвестуванні економічного розвитку: моделювання показників взаємовпливу на регіональному рівні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг та кредит» / А. Ж. Букенов. – К., 2001. – 26 с.
41. Бутенко О. І. Організація управління та регулювання фінансово-кредитних систем у перехідних економіках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємством» / О. І. Бутенко ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2007. – 16 с.
42. Важеевская Т. А. Кредитные отношения в хозяйственном механизме агропромышленного комплекса : дис. канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Кредитование агропромышленного комплекса» / Т. А. Важеевская ; АН УССР ; Институт экономики. – К., 1991. – 178 л.
43. Ван Хорн Джеймс К. Основы управления финансами / Ван Хорн Джеймс К. ; пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 794 с.
44. Вишневський В. О. В новом порядке амортизации основних фондов / В. О. Вишневський, Д. Липницкий // Экономика Украины. – 1998. – № 3. – С. 42.
45. Все о кредитах. – Режим доступу [Електронний ресурс] : http: //www.ukcredit.ru /venture_business_ ru/index. htm.
46. Всеукраїнський семінар «Кредитне забезпечення і розвиток підприємництва в сільскій місцевості» 30.05.2003. – Черкаси, 2003.
47. Гавриленко С. М. Забезпечення стратегічного розвитку підприємств харчової промисловості шляхом залучення кредитних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємством» / С. М. Гавриленко ; Нац. ун-т харчових технологій. – К., 2007. – 21 с.
48. Гареева Л. С. Кредитное обеспечение инвестиционных проектов. – Режим доступу [Електронний ресурс] / Л. С. Гареева : http : // www.tisbi.ru / science/vestnik/2003/issue4/econom4.html.
49. Глущенко А. В. Заем, кредит и ссуда – категориальный анализ / А. В. Глущенко, А. П. Слепова // Финансы и кредит. – 2003. – № 14 (128). – С. 18–21.
50. Господарський кодекс України : прийнятий 16 січ. 2003 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 392 с.
51. Гроші та кредит: підруч. / [Савлук М. І., Мороз А. М., Пуховкіна М. Ф. та ін.] ; pа ред. М. І. Савлука. – К. : КНЕУ, 2001. – 602 с.
52. Гудзь О. Як селянам отримати кредит : практ. поради / Гудзь О., Зуб Г., Корінець Р. – К. : УОЦР, 2003. – 56 с.
53. Гудзь О. Є. Кредитування і банківське обслуговування підприємств агропромислового виробництва: сучасні тенденції та особливості / Гудзь О. Є. – К. : ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2005. – 168 с.
54. Гудзь О. Є. Кредитування сільгоспвиробника: і захист, і турбота про врожай [Електронний ресурс] / О. Є. Гудзь ; Урядовий портал. – Режим доступу : http://www.lol.org.ua/ukr /vegetables/showart.php?id=12441.
55. Гудзь О. Є. Проблеми удосконалення державної фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів / О. Є. Гудзь // Облік і фінанси АПК. – 2005. – № 6. – С. 120-121.
56. Ґудзь О. Є. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств : моногр. / Ґудзь О. Є. – К. : ННЦ, ІАЕ, 2007. – 578 с.
57. Гуков Я. С. Стан механізації сільськогосподарського виробництва України / Я. С. Гуков, М. І. Грицишин // Механізація сільськогосподарського виробництва : зб. наук. праць Національного аграр. ун-ту. – К. : НАУ, 2003. – Т. XIV. – С. 4–70.
58. Гумеров Р. Разработка эффективной модели госфинансирования российского АПК: новые подходы к анализу его консолидированного бюджета / Р. Гумеров // Российский экономический журнал. – 2003. – № 4. – С. 50–60.
59. Гуцал І. Мотиваційні фактори у забезпеченості ефективності кредитування / І. Гуцал // Банківська справа. – 2002. – № 33. – С. 38–45.
60. Дадашев Б. А. Анализ финансовых ресурсов на примере предприятий АПК / Б. А. Дадашев, С. А. Кравченко. – Сумы : Инициатива, 2000. – 154 с.
61. Дем’яненко М. Кредитна політика держави щодо аграрного сектора економіки в ринкових умовах / М. Дем’яненко // Економіка України. – 2002. – № 1. – С. 51–59.
62. Дем'яненко М. Я. Кредитування сільськогосподарських підприємств: теорія і практика / М. Я. Дем'яненко // Облік і фінанси АПК. – 2005. – № 7. – С. 9–19.
63. Дем’яненко М. Я. Фінансові проблеми формування та розвитку аграрного ринку / Дем’яненко М. Я. – К. : ННЦ ІАЕ, 2007. – 64 с.
64. Державна цільова программа розвитку українського села на період до 2015 року / затв. постановою КМУ від 19 верес. 2007 р. № 1158 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 73. – С. 2715.
65. Державний механізм здешевлення кредитів для агропідприємств на 2007 рік. Департамент комунікацій влади та громадськості Секретаріату Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс] : http: // www.rbc.ua / ukr / newsline /2008/01/26/299702.shtml.
66. Державний механізм здешевлення кредитів для агропідприємств на 2007 рік [Електронний ресурс] : http : // www.dkrs.gov.ua / kru / control / uk / publish/article?art_id=38099&cat_id=37935.
67. Довбня И. Источники финансирования инвестиционных проектов / И. Довбня, Т. Божко // Бизнесинформ. – 1999. – № 1-2. – С. 50.
68. Едронова В.Н. Классификация банковских кредитов и методов кредитования / В. Н. Едронова, С. Ю. Хасянова // Финансы и кредит. – 2002. №1 (91). – С. 2–6.
69. Економічна енциклопедія : у 3т. Т.І. / відп. ред. С. В. Мочерний. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.
70. Євтух Л. Б. Управління механізмом кредитування довгострокових програм розвитку економіки в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Економіка управління» / Л. Б. Євтух ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2005. – 20 с.
71. Євтушенко О.А. Вплив держави на формування фінансових джерел відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств / О.А. Євтушенко. – Режим доступу: http: // www.rusnauka.com / 11._NPRT_2007/Economics/22326.doc.htm
72. Жарков Д. Методика оценки эффективности применения лизинга и банковского кредита для финансирования обновления основных средств / Д. Жарков // Лизинг-ревю. – 1999. – № 9/10. – С. 8–10.
73. Жуков Е. Ф. Деньги, кредит, банки / Жуков Е. Ф. – М. : ЮНИТИ, 2008. – 703 с.
74. Забезпечення умов розвитку банківського кредитування агропромислового виробництва: Формування ринкового механізму в аграрному секторі АПК / за ред. В. К. Терещенка. – К. : ЗАТ “НІЧЛАВА”. – 384 с.
75. Закоморный С. Н. Оптимизация структуры финансовых ресурсов предприятий / Закоморный С. Н. – Сумы : Козацкий вал, 1997. – 24 с.
76. Замуруев А. С. Классификация кредитов и ссуд для предприятий сельского хозяйства / А. С. Замуруев // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 1998. – № 6. – С. 34–37.
77. Зарук Н. Оценка кредитного потенциала сельхоз- товаропроизводителей / Н. Зарук, Д. Мурзин // АПК: экономика, управление. – 2007. – № 2. – С. 25–27.
78. Захарченков С. П. Кредитний ризик: оцінка та управління при фінансуванні інноваційних проектів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг та кредит» / С. П. Захарченков ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2004. – 20 с.
79. Экономические проблемы воспроизводства в АПК России / [Ушачев И. Г., Бондина Н. Н., Борхунов Н. А. и др.] ; редкол.: И. Г. Ушачев (отв. ред.) [и др.]) ; Рос. акад. с.-х. наук, Всерос. ин-т экономики сел. хоз-ва. – М. : Энцикл. рос. деревень, 2003. – 455, [1] с.
80. Ібатуллін Ш.І. Визначення потреби підприємств АПК у кредитних ресурсах / Ш. І. Ібатуллін // Науковий вісник НАУ : зб. наук. праць – К., 2000. – № 24. – С. 282–288.
81. Ібатуллін Ш. І. Кредитна інфраструктура АПК України: стан та перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг та кредит» / Ш. І. Ібатуллін ; Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 2001. – 20 с.
82. Ібатуллін Ш. І. Лізингове забезпечення агропромислових підприємств / Ш. І. Ібатуллін // Вісн. Сумського держ. аграр. ун-ту. ; Наук.-метод. журн. Серія “Економіка та менеджмент”. – Суми, 2001. – № 2. – С. 265–268.
83. Ібатуллін Ш. І. Моделювання розвитку сільського господарства за різних умов кредитування / Ш. І. Ібатуллін // Зб. наук. праць Луган. держ. аграр. ун-ту. – Луганськ, 2001. – № 9. – С. 208–216.
84. Ібатуллін Ш. І. Особливості кредитного механізму АПК та його державне регулювання / Ш. І. Ібатуллін // Науковий. вісник Національного аграрного університету : зб. наук. праць – К., 2000. – № 23. – С. 164–168.
85. Іпотечне кредитування в аграрному секторі економіки України / М. Я. Дем'яненко, В. М. Алексійчук, О. Є. Гудзь, А. В. Сомик. – К. : ННЦ "ІАЕ", 2005. – 106 с.
86. Ісмаілов В. Б. Банківське кредитування суб'єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг та кредит» / В. Б. Ісмаілов ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 18 с.
87. Кащенко О. Л. Фінанси як система / Кащенко О. Л. – К. : Вища школа, 1999. – 78 с.
88. Кириченко О. Банківський менеджмент : навч. посіб. / Кириченко О., Гіленко І., Ятченко А. – К. : Основи, 1999. – 671 с.
89. Кірейцев Г. Фінанси підприємств : навч. посіб: курс лекцій / Кірейцев Г., Виговська Н., Петрук О. – Житомир : ЖІТІ, 2002. – 272 с.
90. Киселева О. Стабилизация финансового положения сельхозпредприятий / О. Киселева // АПК: экономика, управление. – 2003. – № 7. – С. 70–77.
91. Ковалів В. М. Кредитні відносини сільськогосподарських підприємств з банками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / В. М. Ковалів ; Львівський держ. аграр. ун-т. – Л., 2006. – 20 с.
92. Ковалів В. М. Сучасний стан та шляхи вдосконалення механізму відшкодування кредитної ставки сільськогосподарським підприємствам Львівської області / В. М. Ковалів // Зб. наук. праць Луганського нац. аграр. ун-ту. Серія „Економічні науки” / за ред. В. Г. Ткаченко. – Луганськ : ЛНАУ, 2006. – № 62 (85). – С. 319–323.
93. Ковбасюк Ю. В. Державні цільові фонди : навч. посіб. / Ковбасюк Ю. В. – К. : НАДУ, 2004. – 411 с.
94. Колесніченко В. Ф. Гроші та кредит : конспект лекцій / Колесніченко В. Ф. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 208 с.
95. Колотуха С. М. Реформування кредитних відносин в аграрному секторі економіки / С. М. Колотуха, К. М. Мельник // Економіка АПК. – 2002. – № 12. – С. 74.
96. Колотуха С. М. Удосконалювати систему кредитування сільськогосподарських підприємств / С. М. Колотуха, К. М. Мельник // Економіка АПК. – 2003. – № 6. – С. 64–69.
97. Копелець О. О. Державне регулювання інноваційної діяльності в сільському господарстві / О. О. Копелець // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Х. : ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – № 3 (26). – С. 54–62.
98. Cocheo S. Banking's New Life on Lease / S. Cocheo // ABA Banking Journal. – November 1996. – PP. 40–48.
99. Contino R.M. Handbook of Equipment Leasing. A Deal Maker's Guide, 2nd ed. - New York : AMACOM, 1996.
100. Коробейников М. М. Зарубежная практика кредитования сельского хозяйства и ее позитивное использование в условиях современной России / М. М. Коробейников // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2001. – № 4. – С. 3–9.
101. Короткий оксфордський політичний словник / пер. з англ. ; за ред. І. Макліна, А. Макмілана. – К. : Основи, 2005. – 789 с.
102. Костіна Н. І. Фінанси: система моделей і прогнозів : навч.посіб. / Костіна Н. І., Алєксєєв А. А., Василик О. Д. – К. : Четверта хвиля, 1998. – 303 с.
103. Котик А. В. Історичні витоки грошово-кредитних відносин / А. В. Котик // Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК / за ред. П. Т. Саблука. – К. : ІАЕ УААН. – Ч. 3. – С. 79–82.
104. Краснікова О. М. Фінанси та кредит у сільському господарстві Лівобережної України епохи вільного підприємництва (1861- 1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.04 «Фінанси, грошовий обіг та кредит» / О. М. Краснікова ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 17 с.
105. Кредитне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників : зб. рек. // Міністерство аграрної політики України, ННЦ «ІАЕ», Проект «ТАСІС». – Ч.1. / за ред. М. Я. Дем’яненка. – К. : Знання-Прес, 2005. – 199 с.
106. Крупка М. І. Фінанси і підприємництво в Україні на межі тисячоліть / Крупка М. І. – Львів : Діалог, 1997. – 270 с.
107. Крупка М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг та кредит» / М. І. Крупка ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 40 с.
108. Кручок Н. С. Аналіз розвитку банківського кредитування аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Економічний аналіз» / Н. С. Кручок ; Нац. аграр. ун-т. – К., 2004. – 20 с.
109. Україна. Закони. Про фінансовий лізинг : Закон … від 16 груд. 1997 р. №723/97 -ВР// Відомості Верховної Ради України. –1997. – № 6. – Ст. 60.
110. Кудінов А. С. Кредитне обслуговування сільськогосподарських кооперативів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси, кредит» / А. С. Кудінов ; Нац. наук. центр "Інститут аграрної економіки" УААН. – К., 2007. – 20 с.
111. Кудряшов С. В. Споживчий банківський кредит в Україні: ресурсне забезпечення та ефективність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси, кредит» / С. В. Кудряшов ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2007. – 19 с.
112. Кузьмінова А. Корпорація СТРАТУМ [Електронний ресурс] / А. Кузьмінова : http: //stratum.ru/ru/publication/101.html.
113. Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика : навч. посіб. / Лагутін В. Д. – К. : Т-во “Знання”, 2000. – 215 с.
114. Лайко П. А. Ефективність використання та відтворення основного капіталу сільськогосподарських підприємств / П. А. Лайко, Л. О. Березовська. – К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2006. – 192 с.
115. Лайко П. А. Фінанси АПК : навч. посіб / П. А. Лайко, Ю. І. Ляшенко – К. : Дія, 2000. – 225 с.
116. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств : навч. посіб. / Лахтіонова Л. А. – К. : КНЕУ, 2004. – 365 с.
117. Ліга еліт Закон копірінг, 2004–2008.
118. Лизинг. Нормативные документы, методические рекомендации. – М. : Издательский дом «Деловая пресса», 1996. – 55 с.
119. Логвіна О. В. Удосконалення фінансово-кредитних відносин в АПК Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / О. В. Логвіна ; Кримський держ. аграр. ун-т. – Сімф., 2000. – 16 с.
120. Логинов В. Программа финансового оздоровления предприятий АПК России / В. Логинов // Экономика сельского хозяйства России. – 2001. – № 12. – С. 3–4.
121. Лузан Ю.Я. Концептуальні основи розробки та організації здійснення Національної програми розвитку агропромислового виробництва і соціального відродження села України на 1999-2010 рр. / Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. – 1999. – № 7. – С. 3–8.
122. Лукасевич И. Я. Анализ финансовых операций: методы, модели, техника вычислений / Лукасевич И. Я. – М. : Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 400 с.
123. Люта О. В. Форми фінансово-кредитної підтримки підприємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економіка підприємництва» / О. В. Люта ;Українська академія банківської справи. – Суми, 2000. – 20 с.
124. Лютий І. О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки : моногр. / Лютий І. О. – К. : Атіка, 2000. – 240 с.
125. Макконел К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Т. I. / К. Р. Макконел, С. Л. Брю. – М. : Республика, 1992. – 399 с.
126. Малахова О. Л. Стратегия краткострочных кредитов и состояние кредитного обеспечения предпринимательской деятельности в Украине / О. Л. Малахова // Материалы международной науч.-практ. конф. молодых ученых “Актуальные проблемы финансового менеджмента на предприятиях”. – Донецк : ТОВ “Каштан”, 2003. – С. 71–76 (0,42 д. а.).
127. Малій О. Г. Кредитоспроможність позичальника – особливості аграрної сфери / О. Г. Малій // Економіка АПК. – 2004. – № 5. – С. 89–98.
128. Малій О. Г. Формування та розвиток фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг та кредит» / О. Г. Малій ; Дніпропетровський держ. аграр. ун-т. – Д., 2006. – 20 с.
129. Малышенко К. К вопросу об эффективности лизинга в Украине / К. К. Малышенко // Економіка, фінанси, право. – 1998. – № 3. – С. 44.
130. Мармуль Л. О. Ефективність використання основних засобів аграрних підприємств : моногр. / Л. О. Мармуль, О. М. Федорчук – К. : ННЦ ІАЕ, 2007. – 208 с.
131. Матвієнко П. В. Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці Україн / Матвієнко П. В. – К. : Наукова думка, 2004. – 254 с.
132. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран. В 2 т.: Пер. с фр. Т. 1 в 2 кн. / Кн. 1 / Ж. Матук. – М.: АО «Финстатинформ», 1994. – 326 с.
133. Меджибовська Н. С. Методи підтримки прийняття управлінських рішень щодо фінансово-кредитних операцій підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Менеджмент підприємств» / Н. С. Меджибовська ; Одеський держ. економічний ун-т. – О., 1996. – 24 с.
134. Мельник Л.О. Кредитование предприятий : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.01.04 «Фінанси, грошовий обіг та кредит» / Л. О. Мельник ; Дніпропетровський держ. аграр. ун-т. – Д., 2006. – 20 с.
135. Мельник Л. А. Экономические признаки необходимости кредита / Л. А. Мельник // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Вип. 178. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – С. 188–194.
136. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации: [Официальный сайт]. – М., 2003-2008. – Режим доступу : < http : // www.mcx.ru /index.html>.
137. Міністерство аграрної політики. Урядовий портал. – Режим доступу [Електронний ресурс] : http://www.minagro.kiev.ua.
138. Мочерний С. Кредит і кредитні відносини в контексті економічної власності / С. Мочерний, О. Усенко // Банківська справа. – 2000. – № 5. – С. 3–6.
139. Мочерний С.В. Основи економічної теорії / Мочерний С. В. – Тернопіль : АТ «Тарнекс», 2003. – 435 с.
140. Наконечний Т.С. Оцінка доцільності кредитування підприємств аггропромислового комплексу / Т. С. Наконечний, Т. Я. Наконечний // Економіка АПК. – 2000. – № 7. – С. 58–61.
141. Няньчук Н. Ю. Фінансово-кредитне забезпечення розвитку інноваційної діяльності малих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг та кредит» / Н. Ю. Няньчук ; Одеський держ. економічний ун-т. – О., 2006. – 22 с.
142. Народне господарство Української РСР у 1990 р. : стат. щорічник. – К. : Техніка, 1991. – 496 с.
143. Нідзельська І. А. Ефективність використання короткострокових кредитів аграрними підприємствами та шляхи її підвищення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит» / І. А. Нідзельська ; Нац. наук. центр "Інститут аграрної економіки" УААН. – К., 2007. – 19 с.
144. Овчинникова С. В. Организационно-методические механизмы управления эффективностью бюджетным финансированием сельскохозяйственного производства региона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. экон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит» / С. В. Овчинникова ; Київськ. націон. ун-т. – К, 2007. – 24 с.
145. Олійник О. Аналіз фінансового стану аграрних підприємств як передумова їх довгострокового банківського кредитування / О. Олійник // Економіка, фінанси, право. – 2003. – № 1. – С. 20–24.
146. Олійник О. О. Розвиток довгострокового банківського кредитування сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг та кредит» / О. О. Олійник ; Нац. наук. центр "Інститут аграрної економіки" УААН. – К., 2005. – 20 с.
147. Онисько С. М. Вдосконалення кредитних відносин сільськогосподарських підприємств з банками / Онисько С. М., Ковалів В. М., Синявська Л. В. – Л. : Апріорі, 2007. – 145 с.
148. Опенышев С. П. Государственное регулирование и бюджетная поддержка АПК: система, механизм, эффективность / Опенышев С. П. – М. : [б. и.], 2002. – 254 с.
149. Орлов О. О. Що заважає розвитку лізингу в Україні / О. О. Орлов, Є. Г. Рясних // Фінанси України. – 1999. – № 7. – С. 3.
150. Орлов П. Ускоренная амортизация и ускоренный износ основных фондов / П. Орлов, С. Орлов // Экономика Украины. – 1999. – № 5. – С. 30.
151. Осадець С. С. Кредитування сільського господарства / Осадець С. С. – К. : Урожай, 1976. – 176 с.
152. Пасічник І. В. Фінансово-кредитне забезпечення інноваційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг та кредит» / І. В. Пасічник ; Українська академія банківської справи. – Суми, 2000. – 19 с.
153. Перминов И. В. Финансово-кредитное обеспечение хозяйственной деятельности. © НИСИПП 2000-2004. – Режим доступу [Електронний ресурс] / И. В. Перминов: http : // www.nisse.ru / analitics.html?id=fincredohdmp.
154. Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности / Пересада А. А. – К. : Либра, 1994. – 86 с.
155. Пиріг Г. І. Удосконалення кредитних відносин в сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Г. І. Пиріг ; Тернопільська академія народного господарства. – Т., 2004. – 20 с.
156. Плотников В. Условия финансового оздоровления предприятий АПК / В. Плотников // Экономист. – 2001. – № 5. – С. 92–94.
157. Поченчук Г. М. Кредит в системі чинників економічного зростання України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Г. М. Поченчук ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 19 с.
158. Проблеми фінансової підтримки малих і середніх підприємств на селі / за ред. М. Я. Дем’яненка. – К. : ННЦ ІАЕ, 2004. – 240 с.
159. Прокопенко І. Ф. Методика і методологія економічного аналізу : навч.посіб. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 430 с.
160. Проскурин А. Анализ "мертвой точки" доходности банковских вложений / А. Проскурин // Бюллетень финансовой информации. – 1997. – № 4. – С. 44–46.
161. Про функції кредиту [Електронний ресурс] : Ttp : // www. nadpsu. kiev. ua / tema5.html.
162. Пушкар М. С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів) : моногр. / Пушкар М. С. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2006. – 334 с.
163. Рекомендації з кредитування підприємств АПК / [Амбросов В. Я., Мельник С. І., Лобас С. В. та ін.]. – Х. : Основа, 2002. – 208 с.
164. Рекомендації з отримання кредитів для малих і середніх сільськогосподарських підприємств / Асоціація орендарів та власників землі ; Проект паювання сільськогосподарських земель ; сост. Є. В. Милованов. – К., 2000. – 62 с.
165. Рыманова Л. Теоретические аспекты обеспечения финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий / Л. Рыманова // АПК: экономика, управление. – 2002. – № 9. – С. 38–46.
166. Рыманова Л. Управление финансовыми потоками сельхозпредприятий / Л. Рыманова // АПК: экономика, управление. – 2005. – № 4. – С. 39–44.
167. Різник В. Поняття лізингу в законодавстві України / В. Різник // Лізинг в Україні. – 2005. – № 2. – С.11–12.
168. Рябініна Л. Теорія і практика кредитних відносин в Україні / Л. Рябініна // Вісник НБУ. – 2002. – № 1. – С. 26–29.
169. Саблук П. Т. Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого та погляд у майбутнє: наук.-попул. нариси : у 3 т. Т.1. – К. : ІАЕ, 2001. – 432 с.
170. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб. пособ. / Савицкая Г. В. – Минск : Новое знание, 2001. – 704 с.
171. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая : учеб. пособ. для вузов. – М.: ИП "Экоперспектива",1997. – 214 с.
172. Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні”№ 368 від 28 серпня 2001р // Офіційний вісник України. – 2001. – № 13. – Ст. 529.
173. Система банківського менеджменту : навч. посіб. / [Головко А. Т., Грушко В. І., Денисенко М. П. та ін.] ; за ред. О. С. Любуня, В. І. Грушко. – К. : “Інкос”, 2004. – 480 с.
174. Сільське господарство України: стат. зб. / за ред. Ю. М. Остапчука. – К. : Держкомстат, 2007. – 365 с.
175. Смолянинов С. В. Взаимодействие бюджетной системы с сельским хозяйством в Российской Федерации: вопросы эволюции и проблемы эффективности / С. В. Смолянинов ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – СПб., 2004. – 279 с.
176. Соколов Ю. А. Организация денежно-кредитного регулирования: учеб. пособ. / Ю. А. Соколов, С. Е. Дубова. – М. : Флинта МПСИ. Серия «Экономика и управление», 2008. – 248 с.
177. Сомик А. В. Аналіз стану банківського кредитування сільськогосподарських виробників / А. В. Сомик // Вісн. Сумського держ. аграр. ун-ту. – 2003. – № 1 (14). – С. 30–34.
178. Сомик А. В. Кредитні відносини сільськогосподарських підприємств з комерційними банками : дис... канд. екон. наук: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг та кредит» / А. В. Сомик ; УААН ; ННЦ "Інститут аграрної економіки". – К., 2005. – 224 арк.
179. Сомик А. В. Об'єктивні вимоги галузі сільського господарства щодо кредитного забезпечення / А. В. Сомик // Вісн. Харк. нац. аграр. ун-ту. – 2004. – № 9. – С. 138–141.
180. Сомик А. В. Особливості розвитку системи сільськогосподарського кредитування в зарубіжних країнах / А. В. Сомик // Економіка АПК. – 2002. – № 8. – С. 136–141.
181. Сомик А. В. Кредитні відносини сільськогосподарських підприємств з комерційними банками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг та кредит» / А. В. Сомик ; Нац. наук. центр "Інститут аграрної економіки" УААН. – К., 2005. – 20 с.
182. Старіков О. Гарантування кредитів сільгоспвиробникам / О. Старіков // Економіка Украни. – 2001. – № 3. – С. 65–69.
183. Старіонов О. Гарантування кредитів сільгоспвиробникам / О. Старіонов // Економіка України. – 2000. – № 3. – С. 65–70.
184. Статистичний збірник "Діяльність підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності" 2006. Ч. І. – К., 2006. – 216 с.
185. Статистичний щорічник Вінничини за 2006 рік. Державний комітет статистики України. Головне управління статистики у Вінницькій області / за ред. С. Ігнатова. – Вінниця, 2007. – 246 с.
186. Сьомченков О. А. Організація короткострокового банківського кредитування сільськогосподарських товаровиробників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг та кредит» / О. А. Сьомченков ; Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 2000. – 20 с.
187. Танклевська Н.С. Основні проблеми фінансового забезпечення сталого розвитку АПК. Херсонський державний аграрний університет [Електронний ресурс] / Н. С. Танклевська : // http : // www.rusnauka.com / ONG_2006 Economics / 17911.doc.htm.
188. Тарасова В. В. Ресурсоємність і ресурсовіддача в агровиробництві : моногр. / Тарасова В. В. – Житомир : ДВНЗ «Державний агроекологічний університет», 2007. – 348 с.
189. Терентьев С. Пути финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций / С. Терентьев // АПК: экономика, управление. – 2002. – № 11. – C. 44–51.
190. Тиводар Т. М. Товарний кредит у забезпеченні процесу агропромислового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг та кредит» / Т. М. Тиводар ; Нац. наук. центр "Інститут аграрної економіки" УААН. – К., 2006. – 20 с.
191. Титарчук І.М. Державна підтримка сільського господарства в умовах трансформації економіки АПК: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / І.М. Титарчук / Національний аграрний університет. – К., 2006. – 20 с.
192. Титарчук І. М. Напрями фінансово-кредитного обслуговування аграрного сектору України / І. М. Титарчук // Наукові записки. – Острог, 2004. – Вип. 6. – С. 277–284.
193. Тодосійчук Ю. В. Види та форми кредитів у забезпеченні основних засобів / Ю. В. Тодосійчук // Економіка АПК. – 2007. – № 4. – С. 98–101.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50
Скачать бесплатно 20546.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.