У нас уже 242733 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ВИБІРКОВИХ СУКУПНОСТЕЙ НАСЕЛЕННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Количество страниц 497
ВУЗ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20552.doc 
Содержание ЗМІСТ


Вступ 4
Розділ 1. Населення як об’єкт статистичного спостереження 15
1.1. Населення, сім’я, домогосподарство 15
1.2. Статистичне спостереження населення 27
1.3. Необхідність реформування проведення вибіркових обстежень населення в системі державної статистики 49
Висновки за розділом 1 67
Розділ 2. Теоретико-методологічні засади формування вибіркових сукупностей населення
70
2.1. Етапи організації та проведення вибіркових обстежень 70
2.2. Теоретичні основи формування вибіркових сукупностей 93
2.3. Методологічні особливості реалізації окремих етапів формування вибірки
114
2.4. Дизайн вибірки та проблема надійності даних 169
Висновки за розділом 2 178
Розділ 3. Концептуальні та методологічні основи формування вибірок для державних статистичних спостережень населення
182
3.1. Базові положення щодо формування вибіркових сукупностей для постійних обстежень населення
182
3.2. Методологічні та методичні особливості формування вибіркових сукупностей для проведення у 1999–2003 роках вибіркових обстежень умов життя домогосподарств та економічної активності населення


211
3.3. Методологічні та методичні особливості формування вибіркових сукупностей для проведення у 2004–2008 роках базових державних вибіркових обстежень населення

244
3.4. Методологічні та методичні особливості формування вибіркових сукупностей для проведення вибіркових обстежень населення з соціальних проблем

264
Висновки за розділом 3 278
Розділ 4. Методологічні засади гармонізації вибіркових обстежень населення
280
4.1. Методологічні та організаційні основи гармонізації 280
4.2. Статистична модель використання гармонізованих показників 291
4.3. Методологічні особливості застосування моделі для показників різного типу
303
4.4. Окремі питання практичного застосування моделі 343
Висновки за розділом 4 349
Розділ 5. Методологічні підходи до оптимізації дизайну вибірки 352
5.1. Дизайн вибірки та дизайн-ефект 352
5.2. Методологічні особливості проведення оптимізації 363
Висновки за розділом 5 390
Висновки 393
Перелік використаних джерел 398
Додатки 424


ВСТУП


Актуальність теми.
Статистична звітність через свою специфіку не може забезпечити потребу в інформації щодо багатьох аспектів життєдіяльності людини. Це унеможливлює повноцінну розробку різних соціально-економічних програм, моніторинг ефективності їх виконання, а також проведення теоретичних та прикладних наукових розвідок. Отримання багатоаспектної та взаємопов’язаної інформації можливе лише безпосередньо від населення, що забезпечують вибіркові обстеження.
Для визначення стану суспільства, розробки дієвих соціально-економічних програм завжди необхідно мати інформацію щодо стану населення, його самопочуття, бачення перспектив, психологічного сприйняття реалій сьогодення. Це дозволяє робити узагальнення на принципово іншій інформаційній базі, дослідити зв’язки між окремими показниками із соціальними та демографічними характеристиками особи чи сім’ї (домогосподарства). Така інформація має велике значення для успішності реформ та їх підтримки населенням.
Основним виробником статистичної інформації щодо населення є органи державної статистики, які все більше і більше застосовують вибіркові методи спостереження. Переваги вибіркових обстежень полягають у тому, що вони можуть проводитись з будь-якою періодичністю, дозволяють оперативно отримати результати, гнучко змінювати програму обстеження.
Теоретичний розвиток та активізація використання вибіркового методу у практичних дослідженнях пов’язані з дослідженнями В. Гурвица, Р. Джессена, Ф. Йейтса, Г. Калтона, Л. Кіша, У. Кокрена, В. Мадова, М. Хансена, Д. Шварца, а також Н.Ч. Бокун, А.Г. Волкова, Н. К. Дружиніна, Г.С. Кільдишева, Т.М. Чернишової та ін.
В Україні дослідження різних аспектів вибіркового методу здійснювали такі вчені, як О.О. Васєчко, А.М. Єріна, В.С. Михайлов, В.М. Пархоменко, М.В. Пугачова, В.Г. Саріогло, О.І. Черняк та ін.
При проведенні вибіркових спостережень постає проблема надійності даних, яка є складовою загальної проблеми якості статистичної інформації. Її вирішення обумовлюється вирішенням питань щодо різноманітних аспектів статистичного спостереження: методологічного, технологічного, організаційного, технічного, кадрового тощо.
Окремим питанням забезпечення якості та надійності статистичної інформації присвячені праці таких українських вчених, як С.С. Герасименко, А.В. Головач, В.Б. Захожай, А.М. Єріна, О.Г. Осауленко, А.П. Ревенко, Е.М. Лібанова, В.І. Паніотто, Н.О. Парфенцева, С.І. Пирожков та ін.
Зокрема, одним із напрямів підвищення надійності оцінок показників вибіркових обстежень є використання статистико-математичних методів. Фундаментальними у цьому напрямі є роботи М. Гхоша, Дж.С. Девіла, К. Д’єрфа, Р. Лехтонена, Н. Лонгфорда, Е. Пахкінена, К.-Е. Сандала, Дж.К. Рао та ін.
На початок дев’яностих років минулого століття в Україні на постійній основі проводились два вибіркових обстеження населення – бюджетів сімей та з питань економічної активності населення (ЕАН), результати яких дозволяли проводити аналіз джерел засобів існування, структури витрат, оцінки рівня зайнятості та безробіття за методологією Міжнародної організації праці (МОП) тощо. Проте методологія їх проведення, зокрема в частині формування вибірки, потребувала удосконалення. Ситуацію, що склалась, критично оцінювали фахівці Держкомстату, які займались проведенням цих обстежень: Н.С. Власенко, Н.В. Григорович, І.І. Осипова. За їх висновками було прийняте рішення про створення нової системи проведення вибіркових обстежень населення. Ця система мала будуватись на новітніх розробках у галузі вибіркового методу з урахуванням міжнародних стандартів і рекомендацій щодо методології отримання статистичної інформації та її якості.
Створення нової системи проведення вибіркових обстежень населення потребувало розробки відповідного наукового забезпечення щодо загальної концепції побудови вибірок, методологічних основ та методичних положень з формування вибіркових сукупностей населення, забезпечення відповідної надійності оцінок показників з урахуванням конкретних умов функціонування органів державної статистики.
Таким чином, проблема розробки методологічних засад формування вибіркових сукупностей при проведенні обстежень населення з урахуванням необхідності отримання оцінок показників відповідної надійності та дотримання міжнародних рекомендацій є актуальною для сучасної статистичної науки та практики.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
В основу дисертації покладені результати теоретичних досліджень та практичних розробок, що виконувались у Науково-дослідному інституті статистики Держкомстату України на реалізацію пункту 3 „Створення методології та впровадження у практику проведення вибіркових обстежень домашніх господарств відповідно до міжнародних вимог” розділу ІІ „Перехід до нових форм статистичного спостереження” Заходів реалізації Програми реформування державної статистики на період до 2002 року, яка затверджена Постановою Кабінету міністрів України від 27 червня 1998 р. № 971 (подовжена до 2004 року) у рамках таких науково-дослідних робіт:
договір „Розробка методологічних положень статистики соціально-економічного розвитку України”, теми „Розробка принципової технологічної схеми статистичного спостереження соціально-демографічних процесів на базі обстежень домашніх господарств” (номер державної реєстрації 0197U004013) та „Розробка та впровадження методології формування вибіркової сукупності для обстеження бюджетів домашніх господарств, її ротації та розповсюдження результатів на генеральну сукупність (1998–1999 рр.)” (номери державної реєстрації 0198U007212 та 0199U003752);
договір „Розробка основних методологічних положень проведення вибіркових державних статистичних спостережень”, теми „Формування методологічних засад конструювання вибіркової сукупності для проведення обстеження домогосподарств з питань економічної зайнятості та зайнятості у неформальному секторі” (номер державної реєстрації 0197U004018) та „Розробка методичних рекомендацій по відбору та ротації домашніх господарств при проведенні вибіркових обстежень економічної активності населення” (номер державної реєстрації 0198U007211);
теми „Організація системи вибіркових статистичних спостережень з питань статистики сільського господарства” (номер державної реєстрації 0102U001799) та „Організація системи вибіркових статистичних спостережень з питань статистики праці” (номер державної реєстрації 0102U005914).
Також в основу дисертації покладені результати теоретичних досліджень та практичних розробок, що виконувались під час роботи в Інституті демографії та соціальних досліджень НАН України у рамках таких науково-дослідних робіт:
„Розробка методологічного забезпечення формування вибіркової сукупності домогосподарств для проведення демосоціального обстеження населення України” (номер державної реєстрації 0105U003132);
„Побудова системи показників соціально-демографічного розвитку регіонів різного рівня” за програмою „Демографія та проблеми людського розвитку”, затвердженою Постановою Бюро Відділення економіки НАН України від 11 червня 2003р., протокол №4 (номер державної реєстрації 0103U005822).
Автор є науковим керівником та/або відповідальним виконавцем зазначених науково-дослідних робіт.
Мета та завдання дослідження.
Метою дисертаційної роботи є розробка теоретико-методологічних засад та методичних положень формування вибіркових сукупностей населення для проведення статистичних спостережень в системі державної статистики України.
Досягнення поставленої мети потребує вирішення двох взаємопов’язаних завдань: 1) розробка теоретичних основ формування вибіркових сукупностей населення; 2) вирішення проблеми забезпечення відповідної надійності оцінок показників у контексті формування вибірок.
Відповідно до мети дослідження, визначені та вирішені такі завдання методологічного, методичного та практичного характеру:
– обґрунтувати необхідність реформування системи побудови вибіркових сукупностей при проведенні обстежень населення в системі державної статистики;
– виокремити етапи вибіркового обстеження, визначити їх зміст та вплив на якість даних та процедуру формування вибірки;
– розробити концептуальні положення та методологічні засади формування вибіркових сукупностей населення в системі державної статистики України;
– адаптувати методологічні засади формування вибірок для проведення конкретних обстежень населення в системі державної статистики України;
– визначити напрями вирішення проблеми надійності даних вибіркових обстежень у контексті проведення базових державних обстежень населення;
– розробити статистичну модель підвищення надійності оцінок показників на основі спільного використання даних будь-якої кількості обстежень;
– удосконалити методологічні підходи до оптимізації дизайну вибірки.

Об’єктом дослідження є вибіркові обстеження населення.
Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади та методичні положення формування вибіркових сукупностей населення для проведення вибіркових обстежень в системі державної статистики України.
Методи дослідження базуються на загальнонаукових засадах і фундаментальних положеннях економічної та статистичної науки. У процесі дослідження використані методи системного аналізу, узагальнення і систематизації, а також статистичні та математичні методи, зокрема вибірковий метод, метод композиційного оцінювання та метод групувань.
Інформаційною базою дослідження є рекомендації міжнародних організацій у галузі статистики взагалі та вибіркового методу зокрема; законодавчі та нормативні акти, що регулюють статистичну діяльність в Україні; результати досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених; дані вибіркових обстежень населення та статистична інформація Держкомстату України і проведені на її основі власні розрахунки автора.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розв’язанні важливої наукової проблеми – розробці методологічних засад формування вибіркових сукупностей населення, з урахуванням відповідних міжнародних рекомендацій та необхідності забезпечення відповідної надійності оцінок показників, і їх адаптації до умов функціонування органів державної статистики України. Це створює теоретико-методологічну базу отримання якісної та надійної статистичної інформації для прийняття відповідних рішень на різних рівнях управління.
Основні здобутки здобувача, що містять наукову новизну та виносяться на захист, є такими:
вперше:
– розроблені концептуальні положення та методологічні засади формування вибіркових сукупностей для проведення обстежень населення в системі державної статистики України, що створює теоретичні основи для здійснення відповідних статистичних спостережень на державному та регіональному рівнях;
– розроблено методологічно-методичне забезпечення формування вибіркових сукупностей населення для здійснення чотирьох обстежень в системі державної статистики України (умов життя домогосподарств, економічної активності населення, базової соціальної захищеності населення та мультикативного кластерного обстеження населення з питань становища дітей та жінок);
– розроблені статистична модель використання гармонізованих показників та формула розрахунку їх вагових коефіцієнтів, що дозволяє отримувати більш надійні оцінки для різних типів показників за будь-якої кількості обстежень;
– розроблена організаційна схема розрахунку композиційних оцінок гармонізованих показників для державного та регіонального рівнів, що дозволяє отримати узгоджені між собою оцінки;
удосконалено:
– метод визначення обсягу вибірки з використанням коефіцієнту варіації та дизайн-ефекту, що забезпечує можливість формування вибірок будь-якого дизайну за показниками різних типів;
– метод стратифікації вибіркової сукупності шляхом розширення поняття пріоритету, за рахунок включення до формули Є. Неймана коефіцієнта бажаного підвищення надійності оцінки показника та коефіцієнта однорідності, що дозволяє проводити стратифікацію з використанням більшої кількості параметрів та відповідно з наявною інформацією;
одержало подальший розвиток:
– напрями реформування програм здійснення державних вибіркових обстежень населення в Україні у частині формування вибірок;
– зміст етапів проведення вибіркового обстеження, що дозволяє дослідити вплив окремих етапів на процедуру формування вибірки;
– метод визначення можливості спільного використання показників, отриманих за даними різних обстежень;
– зміст окремих складових гармонізації, що забезпечує спільне коректне використання даних різних державних вибіркових обстежень;
– процедура узгодження результатів стратифікації, отриманих за розрахунками для різних показників, що дозволяє проводити оптимізацію з урахуванням рівня їх надійності.
Практичне значення одержаних результатів.
Доведені до рівня конкретних пропозицій, рекомендацій, методик та інструкцій і використані Держкомстатом України при впровадженні, проведенні та обробці результатів обстежень умов життя домогосподарств та економічної активності населення основні результати наукових досліджень, які здійснювались на виконання Заходів реалізації Програми реформування державної статистики на період до 2002 року, що затверджена Постановою Кабінету міністрів України від 27 червня 1998 р. № 971, щодо розробки дизайну вибірки, методологічних принципів формування територіальної вибірки та вибіркової сукупності домогосподарств (довідка Держкомстату України № 07-1-2-08/72 від 15 липня 2004 р.).
Держкомстатом України використано при впровадженні та проведенні двох обстежень за міжнародними проектами: „Базова захищеність населення України” (проект МОП та Програми розвитку ООН „Вимірювання бідності: розроблення індикаторів соціально-економічної захищеності”) та „Мультиіндикативне кластерне обстеження населення щодо становища жінок та дітей в Україні” (проект ЮНІСЕФ) результати наукових досліджень щодо методологічного та методичного забезпечення формування вибіркових сукупностей населення (довідка Держкомстату України № 05/6-27/87 від 8 серпня 2006 р.).
Міністерством праці та соціальної політики України при розробці планів робіт та створенні спеціалізованих статистичних моделей для підвищення надійності оцінювання показників бідності на регіональному рівні з метою забезпечення щоквартального моніторингу бідності, що передбачено Стратегією подолання бідності, яка затверджена Указом президента України від 15 серпня 2001 року № 637, використані результати наукових розробок в частині досліджень дизайну вибірки обстеження умов життя домогосподарств (довідка Міністерства праці та соціальної політики України № 024-180 від 13 грудня 2004 р.).
Також окремі методологічні та методичні розробки дисертаційного дослідження, використовуються у навчальному процесі Київського національного економічного університету при викладанні навчальної дисципліни „Організація вибіркових обстежень” при підготовці магістрів за спеціальністю „Прикладна статистика” (довідка від 18 жовтня 2004 р.) та Державної академії статистики обліку та аудиту при викладанні навчальної дисципліни „Організація вибіркових обстежень” при підготовці бакалаврів за спеціальністю „Прикладна статистика” (довідка №361/1 від 21 квітня 2008 р.).
Особистий внесок здобувача.
Наукові результати та висновки, що викладені в дисертації та виносяться на захист, отримані автором особисто. Наукове дослідження є самостійно виконаною науковою працею, відображає авторський підхід до вирішення проблеми формування вибіркових сукупностей населення виходячи із завдань, які стоять перед державною статистикою України з урахуванням її інституційних можливостей. Зокрема, це стосується використання наукових розробок дисертації для створення системи вибіркових обстежень населення та здійснення автором контролю дотримання правильності впровадження розробок.
У дисертації не використовувались ідеї і розробки, що належать співавторам опублікованих наукових праць чи співвиконавцям наукової тематики. У дослідженні не використовувались матеріали кандидатської дисертації здобувача.
Апробація результатів дисертації.
Основні положення та результати дисертації доповідались на міжнародних та національних наукових та науково-практичних конференціях, сесіях, семінарах, круглих столах. Зокрема на: семінарі „Організація проведення щоквартальних вибіркових обстежень домогосподарств з питань економічної активності населення” (Київ, 1999 р.); науково-практичній конференції „Соціально-економічний розвиток України. Проблеми статистики – 99” (Коктебель, 1999 р.); круглому столі по обговоренню Комплексної програми забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності (Київ, 2001 р.); 8-му українсько-польсько-словацькому науковому семінарі „Проблеми економічної статистики у країнах з перехідною економікою” (Київ, 2001 р.); національній науково-практичній конференції „Сучасний стан та перспективи розвитку регіональної статистики” (Ялта, 2002 р.); 5-й міжнародній науковій конференції „Регіональна статистика в Європі, що об’єднується” (Познань-Лагов, Польща, 2002 р.); 7-й та 8-й міжнародних школах „Математичні та статистичні методи в економіці, фінансах та страховій справі” (Ласпі, 2003 р.; Форос, 2004 р.); 54-й сесії Міжнародного інституту статистики (Берлін, Німеччина, 2003 р.); ІІ-й, ІV-й та V-й науково-практичних конференціях з нагоди Дня працівників статистики „Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи” (Київ, 2004 р., 2006 р., 2007 р.); 11-му українсько-польсько-словацькому науковому семінарі „Статистика в управлінні соціально-економічним розвитком” (Київ, 2004 р.); міжнародній науково-практичній конференції „Демографічний розвиток України та пріоритетні завдання демографічної політики” (Київ, 2005 р.); міжнародній науково-практичній конференції „Людський розвиток в Україні: проблеми та перспективи” (Київ, 2006 р.); міжнародній науково-практичній конференції „Теорія і методологія статистичного аналізу”, присвяченій 100-річчю від дня народження Й.С.Пасхавера (Київ, 2006 р.); міжнародній науково-практичній конференції “Парадигма соціальної політики України на зламі тисячоліть” (Київ, 2007 р.).
Публікації.
Основні результати проведеного наукового дослідження висвітлені в опублікованих автором 43 роботах (у тому числі 13 у співавторстві). Загальний обсяг публікацій, які належать особисто автору, становить 39,18 д.а., у тому числі: 20,20 д.а. – одноосібна монографія, 15,38 д.а. – 27 статей у наукових фахових виданнях, 3,60 д.а. – 15 публікацій в інших виданнях.
Список литературы ВИСНОВКИ


Відповідно до мети та завдань у дисертації запропоновано рішення нової актуальної наукової проблеми, а саме – розробки теоретико-методологічних засад формування вибіркових сукупностей населення для проведення статистичних спостережень в системі державної статистики України. Здійснені автором дослідження дозволили сформулювати такі висновки теоретико-методологічного та науково-практичного характеру.
1. Методологія проведення вибіркових обстежень населення, яка використовувалась органами державної статистики в дев’яностих роках минулого століття, містила певні недоліки, при цьому система формування вибіркових сукупностей не відповідала міжнародним принципам та рекомендаціям щодо організації та проведення таких обстежень.
Відповідно до цих принципів, формування вибіркових сукупностей населення повинне забезпечувати певну надійність оцінок показників, вимоги до якої визначають нові функції та завдання, що їх мають вирішувати органи державної статистики.
2. Враховуючи нееквівалентне використання окремих термінів щодо вибіркового методу у сучасних публікаціях, у роботі уточнений їх зміст, що забезпечує уніфікацію понятійного апарату.
3. Запропонована формалізована схема організації та проведення вибіркових обстежень, розкритий зміст та взаємозв’язок їх окремих етапів, що уможливлює комплексність проведення робіт при здійсненні вибіркового обстеження.
Одним з відповідальних етапів проведення вибіркового обстеження є формування вибірки, помилки на якому призводять до зміщень оцінок показників, оцінити які важко, або роблять вибіркові дані взагалі непридатними для використання. З метою зменшення похибок у роботі визначений вплив на етап формування вибірки інших етапів, що обумовлює необхідність комплексного підходу до обстеження ще на стадії його планування.
4. Обґрунтовано, що концептуально вибірки для проведення обстежень населення повинні бути безповторними, об’єктивними, ймовірнісними, стратифікованими, багатоступеневими, територіальними, систематичними, індивідуальними, однофазними, ротаційними.
5. Обґрунтовано, що до найважливіших елементів формування вибірки мають бути віднесені: розрахунок обсягу вибірки, вибір схеми ротації, формування основи вибірки та визначення способу відбору.
Доведено, що для розрахунку обсягу вибірки доцільно використовувати універсальну формулу, яка враховує бажану надійність (коефіцієнт варіації), значення ознаки, її дисперсію та дизайн-ефект. Перевагою цієї формули є те, що вона може бути використана для розрахунку обсягу вибірки для різних типів показників та різного дизайну вибірки.
Визначено десять принципів, яким повинна відповідати основа вибірки, розкритий їх зміст та висвітлені окремі практичні питання формування основи вибірки, що забезпечує отримання якісної основи вибірки.
Обґрунтовано, що при проведенні обстежень населення найбільш доцільним є застосування при відборі систематичного відбору. Якщо ж при відборі необхідно враховувати розмір одиниці відбору, доцільно застосовувати процедуру систематичного відбору з нерівними ймовірностями, а саме – відбір з імовірностями, пропорційними розміру, що забезпечує побудову самозваженої вибірки.
6. Підсумком проведення робіт з формування вибірки є розробка дизайну вибірки, який являє собою модель структури вибіркової сукупності, перелік етапів та принципів її формування. Дизайн вибірки повинен розроблятись виходячи з умов формування вибірки та врахування системи обмежень (наявна інформаційна база, інституційні та фінансові можливості тощо) і особливостей інших етапів проведення вибіркового обстеження (включаючи і обробку даних).
7. Враховуючи розроблений дизайн вибірки для обстежень УЖД та ЕАН та орієнтацію дослідження на практичне застосування розробок органами державної статистики, обґрунтована необхідність проведення актуалізації основи вибірки та здійснення спеціальних процедур контролю формування вибіркової сукупності та її актуалізації. Здійснення процедур актуалізації та контролю забезпечує підвищення якості інформаційної бази та отриманих за результатами обстеження даних.
8. Розроблені у роботі методологічні засади були використані при підготовці методик формування вибірок для обстежень УЖД, ЕАН, Базова соціальна захищеність населення та Мультикативного кластерного обстеження населення з питань становища дітей та жінок в Україні.
9. Зроблено висновок щодо необхідності здійснення заходів для підвищення надійності оцінок показників, які розраховуються по регіонах або окремих групах населення. Обґрунтовано, що з урахуванням існуючих в органах державної статистики умов здійснення вибіркових обстежень, вирішення проблеми отримання надійних оцінок показників доцільно реалізувати за двома напрямами: використання статистичних моделей і оптимізація дизайну вибірки.
10. Один з напрямів вирішення проблеми надійності вибіркових даних ґрунтується на запропонованому автором підході об’єднання прямого та непрямого оцінювання показників з використанням методу композиційного оцінювання щодо даних різних вибіркових обстежень. Передумовою застосування вказаного підходу є належність всіх вибірок до однієї генеральної сукупності та гармонізація проведення вибіркових обстежень (у роботі визначені і стосовно трьох постійних державних вибіркових обстежень домогосподарств (УЖД, ЕАН та СГД) дослідженні сім складових гармонізації).
11. Спільне використання гармонізованих показників різних обстежень вимагає створення відповідного інструментарію. Автором запропоновані статистична модель та формула розрахунку вагових коефіцієнтів, які можуть бути застосовані при необмеженій кількості вибірок та для різних типів показників з метою здійснення оцінок показників, розрахунку варіації їх вибіркових оцінок, коефіцієнта варіації та композиційної оцінки на базі показників різних обстежень.
Теоретичні розробки були апробовані з використанням модельних та реальних вибіркових сукупностей на базі даних трьох державних вибіркових обстежень домогосподарств, які відповідають умовам використання моделі. Для впровадження результатів дослідження автором розроблена організаційна схема проведення розрахунків, яка забезпечує отримання узгоджених оцінок показників.
12. Вплив дизайну вибірки на надійність оцінок показників у контексті проведення вибіркових обстежень населення на постійній основі вимагає його оптимізації.
Обґрунтовано, що при здійсненні органами державної статистики України вибіркових обстежень населення на постійній основі, найбільш прийнятним є проведення оптимізації дизайну вибірки за формулою Є. Неймана з використанням поняття пріоритету. Поняття пріоритету розширене автором за рахунок включення до нього коефіцієнта бажаного підвищення надійності оцінки показника та коефіцієнта однорідності. З метою перерозподілу обсягу вибірки між стратами запропонована універсальна формула, особливості використання якої обумовлені наявною інформацією та метою оптимізації. Запропоновані методологічні підходи апробовані на реальних даних вибіркових обстежень населення.
13. Необхідність одночасного підвищення надійності оцінок декількох показників призводить до неспівпадання результатів перерозподілу обсягу вибірки для різних показників. Для узгодження результатів, отриманих для різних показників, у роботі запропонована формула, яка враховує існуючу надійність оцінок показників.
Особливості організації проведення обстеження дають підстави зробити висновок, що отриманий у підсумку дизайн буде відрізнятись від теоретично розрахованого. Тобто оптимальність реального дизайну слід розуміти у відносному, а не в абсолютному значенні. Ця відносність обумовлена конкретними умовами проведення обстежень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Валентей Д. И. Основы демографии / Д. И. Валентей, А. Я. Кваша. – М.: Мысль, 1989. – 286 с.
2. Стеценко С. Г. Статистика населення / С. Г. Стеценко, В. Г. Швець. – К.: Вища школа, 1993. – 463 с.
3. Многоязычный демографический словарь. – Нью-Йорк: ООН, 1964. –113 с.
4. Демографический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1985. – 608 с.
5. Інструкція щодо проведення Всеукраїнського перепису населення 2001 року і заповнення переписної документації. – К.: Державний комітет статистики України, 2001. – 56 с.
6. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства / Ф. Энгельс. – М.: Политиздат, 1973. – 240 с.
7. Тумусов Ф. С. Семья и постиндустриальная цивилизация / Ф. С. Тумусов // Вопросы философии. – 2001. – №12. – С. 153–163.
8. Парик И. Ю. Структура семей и домохозяйств / И. Ю. Парик // В кн.: Социальная статистика : Учебник [под ред. И. И. Елисеевой]. – М.: Финансы и статистика, 2002. – С. 50–71.
9. Чуйко Л. В. Место семьи в системе воспроизводства населения / Л. В. Чуйко // В кн.: Воспроизводство населения в условиях развитого социализма (на примере Украинской ССР). – К.: Наукова думка, 1978. – С. 108–120.
10. Філософія : Навчальний посібник / за ред. І. Ф. Надольного. – К.: Вікар, 2001. – 457 с.
11. Чуйко Л. В. До концепції демоекономічного розвитку сім’ї в контексті реформування економіки / Л. В. Чуйко // Демоекономічні дослідження : зб. наук. пр. – К.: Інститут економіки НАН України, 1995. – С. 19–29.
12. СНС 1993. [Комиссия Европейских сообществ, Евростат, МВФ, Организация экономического сотрудничества и развития, ООН, Всемирный банк]. – Брюссель/Люксембург, Вашингтон, О.К., Нью-Йорк, Париж: 1998. – 724 с.
13. Національні рахунки України за 2006 рік : Статистичний збірник / за ред. І. М. Нікітіної. – К.: Держкомстат України, 2008. – 224 с.
14. Валовий внутрішній продукт за категоріями кінцевого використання : Статистична інформація Держкомстату України [Електронний ресурс]. – Назва з титул. екрану. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/vvpzkkv_u.htm.
15. Гладун О. М. Домогосподарство як елемент економічної системи / О. М. Гладун // Наукові записки університету „Києво-Могилянська академія”. – К.: КМ Академія, 2003. – Т. 22, частина ІІ „Суспільні науки”. – С. 342–345.
16. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки : Указ Президента України від 3 грудня 1999 року.
17. Про удосконалення системи статистичного обліку в сільському господарстві України : наказ Мінагрополітики, Держкомстату, та Держкомзему України від 26 квітня 2000 року.
18. Ковалюк О. М. Сімейні господарства України: принципи, механізм, перспективи / Ковалюк О. М., Лех Г. А., Реверчук С. К. – К.: Атака, 2002. – 176 с.
19. Мордвинов О. Особисте підсобне господарство в перехідній економіці України / О. Мордвинов // Вече. – 2000. – №3. – С. 76–85.
20. Вдосконалення статистичного обліку виробничих ресурсів і витрат в господарствах населення : науковий звіт. – К.: Інститут економіки НАНУ, 2000. – 129 с.
21. Чуйко Л. В. Браки и разводы (Демографическое исследование на примере Украинской ССР) / Л. В. Чуйко. – М.: Статистика, 1975. – 176 с.
22. Чуйко Л. В. Трансформація трудового потенціалу сімейних домогосподарств у контексті відтворення їх демографічного потенціалу в нових умовах / Л. В. Чуйко // Демографічні дослідження : зб. наук. пр. – К.: Інститут економіки НАН України, 2003. – Вип. 25.– С. 145–183.
23. Ревенко А. П. Бідні верстви населення в Україні (за даними досліджень сімейних бюджетів Держкомстатом України) / А. П. Ревенко // Україна: аспекти праці. – 1997, № 7. – С. 13–25.
24. Черенько Л. М. Демографічні чинники бідності / Л. М. Черенько // Демографія та соціальна економіка. – 2005, № 1. – С. 28–36.
25. Черенько Л. М. Регіональні чинники бідності / Л. М. Черенько // Вісник Прикарпатського університету. Серія Економіка. – 2007. – Вип. 4. – С. 162–167.
26. Рівень життя населення України [за ред. Черенько Л.М]. – К.: ТОВ Видавництво Консультант, 2006. – 428 с.
27. Калачева І. В. Інформаційне забезпечення соціального управління : Монографія / І. В. Калачева. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. – 352 с.
28. Про державну статистику : Закон України у редакції від 13 липня 2000 року [Електроний ресурс]. – Назва з титул. екрану. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
29. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 лютого 1993 р. №74-р.
30. Симоненко В. Список збитків замість реєстру виборців / В. Симоненко // Дзеркало тижня, 30 червня 2007 р. – С. 1, 4.
31. Альбом форм державних статистичних спостережень на 2007 рік [Електронний ресурс]. – Назва з титул. екрану. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/.
32. Measuring Population and Housing. Practices of UNECE countries in the 2000 rounding censuses. – New York, Geneva: UNECE, 2007. – 207 p.
33. Матеріали Робочої сесії ЄЕК ООН та Євростату з питань переписів населення. – Женева, 2004.
34. Рекомендации Конференции европейских статистиков по проведению переписи населения и жилищного фонда 2010 года. – Нью-Йорк, Женева: ЕЭК ООН, 2006. – 301 с.
35. Птуха М. Очерки по истории статистики XVII- XVIII веков // Вопросы статистики / М. Птуха. – М.: ОГИЗ Государственное издательство политической литературы, 1945. – 352 с.
36. Демография и социально-экономические проблемы народонаселения / Информационно-библиографический бюллетень литературы, изданной в 1997–1998 гг. – Выпуск 3. – М.: Диалог. – 1999. – 80 с.
37. Rao J. N. K. Interplay Between Sample Survey Theory and Practice: An Appraisal / J. N. K. Rao // Survey Methodology. – 2005. – Vol. 31, № 2. – P. 117–138.
38. Птуха М. Международный статистический институт и его XVI сессия / М. Птуха // Вестник статистики. – 1926. – Кн. 24. – C. 155–192.
39. Кильдишев Г. С. Выборочное наблюдение / Г. С. Кильдишев. – М.: МЭСИ, 1965. – 47 с.
40. Выборочное наблюдение в Статистике СССР [сб. статей]. – М.: Статистика, 1966. – 351 с.
41. Матюха И. Я. Выборочный метод в современной статистике бюджетов населения / И. Я. Матюха // В кн.: Выборочное наблюдение в статистике СССР. – М.: Статистика, 1966. – С. 77–96.
42. Матюха И. Я. О необходимости перестройки выборочных обследований домашних хозяйств / И. Я. Матюха // Вопросы статистики. – 1995. – №1. – С. 26–30.
43. Матюха И. Я. Статистика бюджетов населения / И. Я. Матюха. – М.: Статистика, 1967. – 248 с.
44. Волков А. Г. Вопросы применения выборочного метода при обследовании населения / А. Г. Волков // Применение математических и статистических методов в изучении проблем народного потребления. – Вып. ІІ. – М.: НИИТруда, 1962. – С. 50–57.
45. Волков А. Г. Выборочное наблюдение населения / А. Г. Волков // Учёные записки по статистике АН СССР. Т. VI. – М.: изд-во АН СССР, 1961. – С. 157–184.
46. Ревенко А. П. Статистика України: від бюджетних обстежень сімей до обстежень умов життя домогосподарств (не опубліковано) / А. П. Ревенко // К.: PADCO. – 2001. – 68 с.
47. Крапивина М. С. Примение выборочного метода при обследовании бюджетов семей рабочих и служащих в 1918 – 1951 гг. / М. С. Крапивина // В кн.: Выборочное наблюдение в статистике СССР. – М.: Статистика. – 1966. – С. 33–52.
48. Постников С. В. Примение выборочного метода при бюджетном обследовании крестьянского населения в 1918 – 1951 гг. / С. В. Постников // В кн.: Выборочное наблюдение в статистике СССР. М.: Статистика, 1966. – С. 53–76.
49. Якиманський В. А. Бюджети селян в 1923–24 р. / В. А. Якиманський // Харків: ЦСУ У.С.Р.Р., 1927. – 62 с.
50. Економічна активність населення у 1995 році : Статистичний збірник. –К.: Держкомстат України. – 1996. – 163 с.
51. Економічна активність населення у 1996 році : Статистичний збірник. –К.: Держкомстат України. – 1998. – 185 с.
52. Економічна активність населення у 1997 році : Статистичний збірник. –К.: Держкомстат України. – 1998. – 152 с.
53. Економічна активність населення у 1998 році : Статистичний збірник. –К.: Держкомстат України. – 1999. – 184 с.
54. Корчак-Чепурковский Ю. А. К истории применения выборочного метода для изучения состава населения Украинской ССР в 20-х и 30-х годах текущего столетия / Ю. А. Корчак-Чепурковский // Вопросы демографии : материалы Первой республиканской научной конференции по демографии, 27–29 октября 1966 г., Киев. – К.: Статистика, 1968. – С. 186–188.
55. Йейтс Ф. Выборочный метод в переписях и обследованиях / Ф. Йейтс. – М.: Статистика, 1965. – 435 с.
56. Кокрен У. Методы выборочного исследования / У. Кокрен. – М.: Статистика, 1976. – 440 с.
57. Шварц Д. Выборочный метод: руководство по применению статистических методов оценивания / Д. Шварц. – М.: Статистика, 1978. – 213 с.
58. Кэндалл М. Многомерный статистический анализ и временные ряды / М. Кэндалл, Ю. Стьюарт. – М.: Наука, 1976. – 736 с.
59. Джессен Р. Методы статистических обследований / Р. Джессен. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 478 с.
60. Дружинин Н. К. Выборочное наблюдение и эксперимент / Н. К. Дружинин. – М.: Статистика, 1977. – 176 c.
61. Дружинин Н. К. Выборочный метод и его применение в социально – экономических исследованиях / Н. К. Дружинин. – М.: Статистика, 1970. – 104 с.
62. Бокун Н. Ч. Методы выборочных обследований. / Н. Ч. Бокун, Т. М. Чернышова. – Минск: НИИ статистики, 1997. – 416 с.
63. Чернышова Т. М. Теоретические и практические основы выборки для обследования бюджетов домашних хозяйств / Т. М. Чернышова. – М.: МИПК учета и статистики, 2000. – 160 с.
64. Черняк О. І. Техніка вибіркових досліджень / О. І. Черняк. – К.: МІВВЦ, 2001. – 248 с.
65. Пархоменко В. М. Методи вибіркових обстежень / В. М. Пархоменко. – К.: 2001. – 148 с.
66. Єріна А. М. Організація вибіркових обстежень / А. М Єріна. – К.: КНЕУ, 2004. – 127 с.
67. Саріогло В. Г. Проблеми статистичного зважування вибіркових даних : Монографія / В. Г. Саріогло. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2005. – 264 с.
68. Вибіркове спостереження: Термінологічний словник / [за наук. кер. О. О. Васечко]. – К.: НТК статистичних досліджень Держкомстату України, 2004. – 140 с.
69. Інформаційне забезпечення державного і регіонального соціального управління : Монографія [О. Г. Осауленко, О. Ф. Новикова, Н. С. Власенко та ін.]. – К.: Донецьк: Ін-т економіки промисловості НАН України, Держкомстат України, 2004. – 656 с.
70. Осауленко О. Г. Сталий соціально-економічний розвиток: моделювання та управління / О. Г. Осауленко. – К.: Держкомстат України, 2000. – 174 с.
71. Геєць В. М. Соціально-економічна статистика та прогнозування / В. М. Геєць, А. П. Ревенко // Статистика України. – 2000. – № 2. – C. 14–17.
72. Пирожков С. І. Концептуальні підходи до формування системи національної безпеки України / С. І. Пирожков // Стратегічна панорама. – 2003. – С. 93–106.
73. Пирожков С. І. Демографічний фактор у глобальній стратегії розвитку України / С. І. Пирожков // Демографія та соціальна економіка. – 2004, № 1–2. – С. 5–20.
74. Показатели для мониторинга прогресса в достижении Целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. – Нью-Йорк: ООН, 2006. – 124 с.
75. Quality Report of Europe Union Labour Forces Survey 2005. – Luxembourg: Eurostat, – 2007. – 30 p.
76. Материалы четвертого семинара по измерению качества труда – Женева: МОТ, Евростат, 2007.
77. Об основных принципах официальной статистики в регионе Европейской экономической комиссии : материалы 8 заседания Комиссии, 15 апреля 1992 г. – Е/1992/32 – Е/ЕСЕ/1266. – С. 45–46.
78. Principles Governing International Statistical Activities [Електронний ресурс]. – Назва з титул. екрану. – Режим доступу:
http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx.
79. Основные принципы официальной статистики [Електронний ресурс]. – Назва з титул. екрану. – Режим доступу:
http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx.
80. Коммуникат Комиссии Европейскому Парламенту и Совету о независимости, целостности и подотчетности статистических органов государств-членов ЕС и Сообщества. Рекомендация комиссии о независимости, целостности и подотчетности статистических органов государств-членов ЕС и Сообщества – Брюссель: Комиссия Европейских сообществ. – 2005. – 24 с.
81. The Special Data Dissemination Standard. – Washington: International Monetary Found, 2007. – 105 p.
82. Quality Framework and Guidelines for OECD Statistical Activities / [STD/QFS(2003)]. – OECD. – 2003. – 114 p.
83. Towards an International Quality of Employment Framework: Conceptual paper of the Task Force on the Measurement of Quality of Work : Document of Joint UNECE/ILO/Eurostat Seminar on quality of work, 18-20 April 2007, Geneva. – 54 p.
84. National Household Survey Capability Programme: Sampling Frames and Sample Designs for Integrated Survey Programmes. Preliminary version. – New York: UN Statistical Office, 1986. – 254 p.
85. National Household Survey Capability Programme: Sampling errors in household surveys. – New York: UN Statistical Division, 1993. – 215 p.
86. Household Budget Survey in EU. Methodology and recommendation for harmonization – 2003. – Luxembourg: European Communities, Eurostat. – 2003. – 217 р.
87. Survey sampling reference guidelines. Introduction to sample design and estimation techniques. – Luxembourg: Eurostat, European Communities, 2008. – 38 c.
88. Волков А. Г. О единице отбора при выборочном изучении населения / А. Г. Волков // Вопросы демографии (исследования, проблемы, методы). – М.: Статистика, 1970. – С. 104–115.
89. Волков А. Г. Выборочное наблюдение населения : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. экон. наук / А. Г. Волков. – М., Московский экономико-статистический институт, 1971. – 30 с.
90. Осипова І. І. Про необхідність реформування програми обстежень бюджетів домашніх господарств / І. І. Осипова // Статистика України. – 1998. – №2. – С. 19–24.
91. Населення України, 1995 рік : Демографічний щорічник. – К.: Держкомстат України, 1997. – 913 с.
92. Гладун О. М. Методологічні підходи до визначення критеріїв бідності і запровадження моніторингу бідності в України / О. М. Гладун, Н. П. Сотніченко // Статистика України. – 1998. – №2. – С. 14–18.
93. Гладун О. М. Розробка та впровадження в Україні нової методології формування вибіркової сукупності домашніх господарств для проведення соціально-економічних обстежень / О. М. Гладун // Проблеми статистики : Щорічник наук. праць. – К.: НДІ статистики Держкомстату України. – 1999. – Вип. 1. – С. 28–32.
94. Гладун О. М. Домогосподарства: функції та проблеми дослідження / О. М. Гладун // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. – К.: НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень. – 2005. – №1. – С. 177–185.
95. Стельмах Л. М. Демосоціальне вибіркове обстеження населення України: цілі, методологія, проблеми / Л. М. Стельмах, О. М. Гладун // Формування ринкової економіки : Зб. наук. праць (спеціальний випуск: Демографічний розвиток України та пріоритетні завдання демографічної політики. – Т. 1: Відтворення населення та його природний рух) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 жовтня 2005 р., Київ. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 187–194.
96. Гладун О. М. Особливості формування вибірок при проведенні крупних демосоціальних вибіркових обстежень населення / О. М. Гладун // Проблеми статистики : Щорічник наук. праць. – К.: НТК статистичних досліджень Держкомстату України. – 2005. – Вип. 7. – С. 102–112.
97. Гладун О. М. Вибіркові обстеження домогосподарств в Україні: історичний аспект / О. М. Гладун // Статистика України. – 2007. – №3. – С. 4–12.
98. Гладун О. М. Вибіркові обстеження населення: методологія, методика, практика : Монографія / О. М. Гладун. – Ніжин: ТОВ „Видавництво „Аспект-Поліграф”, 2008. – 348 с.
99. Marker D. A. Producing Small Area Estimates From National Surveys: Methods for Minimizing use of Indirect Estimators / D. A. Marker // Survey Methodology. – 2001. – Vol. 27, Nо2. – P. 183–188.
100. Kish L. Survey sampling / L. Kish. – Wiley Classics Library Edition Published. – 1995. – 643 p.
101. Verma V. Workshop on Labour Force Surveys for CIS Countries and the Baltic States. Part Three: sample design, data evalution, field operations : run by the International Labour Office, Bureau of Statistics hosted by State Statistics Committee of Ukraine, 14–19 September 1998, Kyiv / V. Verma. – Kyiv: 1998.
102. Гладун О. М. Проблеми оцінювання якості даних вибіркових обстежень домашніх господарств / О. М. Гладун // Проблеми статистики : Щорічник наук. праць. – К.: НДІ статистики Держкомстату України. – 2000. – Вип. 2. – С. 242–244.
103. Головач А. В. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика : Навч. посіб. / Головач А. В., Захожай В. Б., Головач Н. А. – К.: КНЕУ, 2005. – 333 с.
104. Герасименко С. С. Достовірна інформація як база прийняття ефективних управлінських рішень / С. С. Герасименко // Порівняльний аналіз соціально-економічного розвитку країн : Зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 32–39.
105. Герасименко С. С. Якість статистичних даних / С. С. Герасименко // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи : зб. текстів доповідей ІІ-ї науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики, 2 грудня 2004 р., Київ / Держкомстат України, Державна академія статистики обліку та аудиту. – К.: ДАСОА, 2004. – С. 49–58.
106. Єріна А. М. Гармонізація національної системи статистичної інформації з міжнародними стандартами / А. М Єріна // Наукові записки НаУКМА. – 2002. – Т. 2. – C. 411–415.
107. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування / А. М Єріна. – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с.
108. Захожай В. Б. Статистика якості : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. Б. Захожай, А. Ю. Чорний. – К.: МАУП, 2005. – 576 с.
109. Парфенцева Н. О. Міжнародні статистичні класифікації в Україні: Впровадження й використання / Н. О. Парфенцева. – К.: Основи, 2000. – 351 с.
110. Паниотто В. И. Качество социологической информации / В. И. Паниотто. – К.: Наук. думка, 1986. – 208 с.
111. Чирков В. Г. Оптимизация точности и надежности выборочных данных / В. Г. Чирков, С. А. Погодин // Проблеми статистики : щорічник наук. пр. –К.: НДІ статистики Держкомстату України. – 2001. – № 3. – С. 95–96.
112. Чирков В. Г. Точність та надійність вибіркових даних / В. Г. Чирков, С. А. Погодин // Статистика України. – 2001. – №1. – С. 11–16.
113. Чирков В. Г. Методологія формування складу показників вибіркових спостережень / В. Г. Чирков // Статистика України. – 2000. – №3. – С. 15–17.
114. Lyberg L., Japec L., Biemer P. Quality Improvement in Surveys – a Process Perspectiv / L. Lyberg., L. Japec, P. Biemer // Journal of the American Statistical Association. – 1998. – Vol. 87, No. 418. – P. 23–31.
115. Васєчко О. О. Методологічні основи статистики підприємств : Монографія. / О. О. Васечко. – К.: НТК статистичних досліджень, 2005. – 296 с.
116. Михайлов В. С. Методологічні проблеми впровадження вибіркових спостережень підприємств оптової торгівлі / В. С. Михайлов. // Прикладна статистика: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць. – Вип. 1 [редкол.: І.І.Пилипенко (голова) та ін.]. – К.: ДП Інформаційно-аналітичне агентство. – 2007. – С. 76–84.
117. Пугачова М. В. Методологічні засади статистичного моніторингу ділової активності підприємств : Монографія / М. В. Пугачова. – К.: ДП Інфор.-анал. агентство, 2007. – 535 с.
118. Designing Household Survey Samples: Practical Guidelines / UN. – New York. – 2005. – 255 p.
119. Household Sample Surveys in Developing and Transition Countries / UN. – New York. – 2005. – 619 p.
120. Розробка методологічних положень статистики соціально-економічного розвитку України : звіт про НДР (наукова тема: Розробка принципової технологічної схеми статистичного спостереження соціально-демографічних процесів на базі обстежень домашніх господарств) / НДІ статистики. – № держреєстрації 0197U004013; – К.: 1997. – 64 с.
121. Литтл Р. Дж. А. Статистический анализ данных с пропусками / Р. Дж. А. Литтл, Д. Б. Рубин ; пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 336 с.
122. Лущик Л. В. Методологічний підхід до побудови системи редагування та імпутації даних вибіркових обстежень населення України / Л. В. Лущик // Проблеми статистики : щорічник наук. праць. – К.: НТК статистичних досліджень Держкомстату України. – 2004. – Вип. 6. – С. 119–124.
123. Саріогло В. Г. Калібрація статистичних ваг для підвищення репрезентативності даних вибіркових обстежень домогосподарств / Саріогло В. Г., Гладун О. М., Валькова Т. О. // Статистика України. – 2001. – №3. – С. 21–25.
124. Саріогло В. Г. Принципи побудови системи ваг для розповсюдження результатів вибіркового обстеження домогосподарств на генеральну сукупність / Саріогло В. Г., Гладун О. М., Гніпа С. О. // Проблеми статистики : Щорічник наук. праць. – К.: НДІ статистики Держкомстату України. – 2000. – Вип. 2. – С. 245–248.
125. Гихман И. И. Теория вероятностей и математическая статистика / И. И. Гихман, А. В. Скороход, М. И.Ядренко. – К.: Вища школа, 1979. – 408 с.
126. Жлуктечко В. І. Теорія ймовірностей і математична статистика : Навч.-метод. посібник. У 2-х ч. Ч. І. Теорія ймовірностей / В. І. Жлуктенко, С. І. Наконечний. – К.: КНЕУ, 2005. –– 304 с.
127. Уманець Т.В. Загальна теорія статистики : Навчальний посібник / Т. В. Уманець. – К.: Знання, 2006. – 239 с.
128. Статистика : Підручник / [С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін.]; за наук. ред. С. С. Герасименка. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.
129. Словник синонімів української мови : [в 2 т.] / [А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін.]. – К.: Наукова думка, 2006. – Т. 1: А-Н. – 1040 с.
130. Словник синонімів української мови : [в 2 т.] / [А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін.]. – К.: Наукова думка, 2006. – Т. 1: О-Я. – 960 с.
131. Новий тлумачний словник української мови : [у 3 т.] / [Укладачі В. В. Яременко, О. М. Сліпушко]. – К.: Аконіт, 2006. – Т. 3: П-Я. – 862 с.
132. Hansen M. H. Sample Survey Methods and Theory. Volume I: Methods and Applications / Hansen M. H., Hurwitz W. N., Madow W. G. – New York: John Wiley & Sons, Inc., 1953. – 638 p.
133. Moser C. A. Survey Methods in Social Investigation / C. A. Moser, G. Kalton. – Gower Publishing Company Limited, 1989. – 555 p.
134. Survey Methods and Practices. – Ottawa: Statistics Canada, 2003. – 396 p.
135. Deville J.-C. A Theory of Quota Surveys / J.-C. Deville // Survey Methodology. A Journal of Statistics Canada. – 1991. – Vol. 17, № 2. – P. 163–182.
136. Single Stage Cluster Sampling in Prevalence-Incidence Surveys: Some Issues Suggested by the Survey of Alzheimer’s Disease and Dementia [Xia Z., Levy P. S., Yu E. S. H., Wang Z., Zhang M.] // Survey Methodology. A Journal of Statistics Canada. – 1992. – Vol. 18, № 1. – P. 165–174.
137. Tracy D. S. Estimation in Overlapping Clusters with Unknown Population Size / D. S. Tracy, S. S. Osahan // Survey Methodology. A Journal of Statistics Canada. – 1994. – Vol. 20, № 1. – P. 53–58.
138. Чисельність населення України на 1 січня 2007 року : Статистичний збірник. – К.: Держкомстат України, 2007. – 118 с.
139. Єріна А. М. Порівняння ефективності альтернативних схем вибіркових досліджень / А. М Єріна // Статистика України. – 2003. – № 4. – С. 12–15.
140. Пасхавер И. С. Закон больших чисел и закономерности массового процесса / И. С. Пасхавер. – М.: Статистика, 1966. – 206 с.
141. Паніотто В. І. Количественные методы в социологических исследованиях / В. І. Паніотто, В. С. Максименко. – К.: Наукова думка, 1982. – 272 с.
142. Венецкий И. Г. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе / И. Г. Венецкий, В. И. Венецкая. – М.: Статистика, 1974. – 279 с.
143. Крылов В. Н. Выборочный метод в статистике / В. Н. Крылов. – М.: Госстаиздат, 1957. – 118 с.
144. Kalton G. Introduction to Survey Sampling / G. Kalton. – Newbury Park: SAGE Publications Inc., 1983. – 96 p.
145. Lehtonen R. Practical Methods for Design and Analysis of Complex Surveys (Revised edition) / R. Lehtonen, E. J. Pahkinen. – New Delhi: A John Wiley & Sons, Inc., 1996. – 344 p.
146. Schiopu-Kratina I. Sample Rotation and Estimation in the Survey of Employment, Payroll and Hours / I. Schiopu-Kratina, K. P. Srinath // Survey Methodology. A Journal of Statistics Canada. – 1991. – Vol. 17, № 1. – P. 79–90.
147. Гладун О. М. Реформування статистики смертності населення як складова удосконалення демографічної статистики / О. М. Гладун, Л. В. Задоєнко // Статистика України. – 2000. – №4. – С. 50–60.
148. Spisak A. W. Statistical Process Control of Sampling Frames / A. W. Spisak // Survey Methodology. A Journal of Statistics Canada. – 1995. – Vol. 21, № 2. – P. 185–190.
149. Council Regulation (EC) No 577/98 of 9 March 1998 on the organization of a labour force sample survey in the Community // Official Journal of the European Communities (L 77/3).
150. Гладун О. М. Напрямки підвищення якості даних вибіркового обстеження умов життя домогосподарств та вирішення проблеми „малих територій” / О. М. Гладун, В. Г. Саріогло // Статистика України. – 2003. – №1. – С. 4–11.
151. Гладун О. М. Проблема отримання надійних даних для регіонального рівня при проведенні вибіркових обстежень домогосподарств / О. М. Гладун // Проблеми статистики : Щорічник наук. праць. – К.: НДІ статистики Держкомстату України. – 2001. – Вип. 3. – С. 154–158.
152. Саріогло В. Г. Метод композиційних оцінок у вирішенні проблеми „малих територій” / Саріогло В. Г., Гладун О. М., Лиса О. В. // Статистика України. – 2001. – №4. – С. 28–31.
153. Ghosh M. Small Area Estimation: An Appraisal / M. Ghosh, J. N. K. Rao // Statistical Science. – 1994. – Vol. 9, No1. – P. 55–93.
154. Pfeffermann D. Small Area Estimation – new developments and directions / D. Pfeffermann // International Statistical Review. – 2002. – Vol. 70, № 1. – P.125–143.
155. Rao J. N. K. Small Area Estimation / J. N. K. Rao. – New York: A John Wiley & Sons, Inc., 2003. – 313 p.
156. Longford N. T. Small Area Estimation in National Surveys. Modern Analytical Equipment for the Survey Statistician / N. T. Longford. – Leicester: De Monfort University, 2002. – Part II. – 57 p.
157. Longford N. T. Sample Size Calculation for Small Area Estimation / N. T. Longford // Survey Methodology. A Journal of Statistics Canada. – 2006. – Vol. 32, № 1. – P. 87–96.
158. Singh M. P., Issues and Strategies for Small Area Data / Singh M. P., Gambino J., Mantel J. H. // Survey Methodology. A Journal of Statistics Canada. – 1994. – Vol. 20, № 1. – P. 3–14.
159. Holt D. Small Domain Estimation for Unequal Probability Survey Designs / D. Holt, D. J. Holmes // Survey Methodology. A Journal of Statistics Canada. – 1994. – Vol. 20, № 1. – P. 23–32.
160. You Y. Small Area Estimation Using Area Level Models and Estimated Sampling Variances / Y. You, B. Chapman // Survey Methodology. A Journal of Statistics Canada. – 2006. – Vol. 32, № 1. – P. 97–104.
161. Development and evaluation of a practical system of model-based small area estimation // Eurostat 1998 SUPCOM Lot 15 Project : Office for National Statistics, UK; Statistics Finland, University of Jyvaskyla, University of Southampton, Institute of Education, London University. Vol. I: Research report; Vol. II: Technical manual; Vol. III: The use of geographical information in the production of small area estimations. – 2000.
162. Small Area Estimation : proceeding of International Association of Survey Statisticians Satellite Conference, 20-21 August 1999, Riga, Latvia. – Riga: CSB of Latvia. – 1999. – 297 р.
163. Harmonised Concepts and Questions for Social Data Sources. Introduction to Harmonised Standards [Електроний ресурс]. – Назва з титул. екрану. – Режим доступу: http://www.statistics.gov.uk/harmonisation.
164. Гладун О. М. Гармонізація програм вибіркових обстежень населення: проблеми та шляхи вирішення / О. М. Гладун // Статистика України. – 2005. – №2. – С. 8–13.
165. Будущее европейской социальной статистики. Гармонизация социальной статистики и качество (тема 3: Население и социальные условия) : Материалы 4-го Мондорфского семинара, 26–27 марта 1998 г. – Люксембург, Мондорф. – 238 с.
166. Verma V. EU Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC): Choosing the Survey Structure and Sample Design / V. Verma, G. Betti // Statistics in Transition. Journal of the Polish Statistical Association. – 2006. – Vol. 7, № 5. – P. 935–970.
167. Development of a methodology for the collection of harmonised statistics on childcare (2004 Edition). – Luxembourg: Eurostat, 2004. – 117 p.
168. Guidelines on harmonised European time use survey (2004 Edition) – Luxembourg: Eurostat, 2004. – 199 p.
169. Van der Laan P. Integration administrative registers and household surveys / P. Van der Laan // Netherlands Official Statistics. – 2000. – Number 2. – P. 7–14.
170. Gladun O. M. Problem of small areas by hold the survey of living conditions of the households / O. M. Gladun // Problems of economical statistics in transition countries : proceeding of 8th Ukrainian – Polish – Slovak Scientific Seminar, October 24–26, 2001, Kyiv / Kyiv National Economic University. – Kyiv: KNEU, 2001. – Р. 93–102.
171. Гладун О. М. Гармонізація програм статистичних спостережень при проведенні обстежень домогосподарств / О. М. Гладун // Проблеми статистики : Щорічник наук. праць. – К.: НДІ статистики Держкомстату України. – 2002. – Вип. 4. – С. 86–89.
172. Gladun O. M. Statistical observation programs harmonization at realization of sample surveys of households in Ukraine / O. M. Gladun // Abstract of the 54th Session of the International Statistical Institute: Bulletin of the International Statistical Institute, August 13–20, 2003, Berlin, Federal Republic of Germany / International Statistical Institute. – Berlin, 2003. – Contributed Papers, Volume LX. – Book 1. – Р. 411–412.
173. Гладун О. М. Гармонізація програм вибіркових обстежень: необхідність та проблеми використання / О. М. Гладун // Abstracts of Eighth International School on Mathematical and Statistical Methods in Economics, Finance and Insurance, July 21–26, 2004, Foros, Crimea, Ukraine. – Kyiv, 2004. – Р. 24.
174. Гладун О. М. Питання класифікації вибірок / О. М. Гладун // Статистика України. – 2006. – №1. – С. 8–15.
175. Гладун О. М. Організація проведення вибіркових обстежень та якість даних / О. М. Гладун // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – Житомир. – 2006. – №4(38). – С.234–244.
176. Гладун О. М. Проблемні питання при визначенні обсягу вибірки / О. М. Гладун // Статистика України. – 2007. – №1. – С. 4–9.
177. Гладун О. М. Теоретичні та практичні аспекти застосування методу PPS при формуванні вибіркових сукупностей населення / О. М. Гладун // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – Житомир. – 2007. – № 1(39). – С. 252–257.
178. Gladun O. M. Small Area Composite Estimation on Basis Different Population Sample Surveys Data / O. M. Gladun // Bulletin of the 56th Session of the International Statistical Institute, August 22–29, 2007, Lisboa, Portugal. / International Statistical Institute. – Lisboa, 2007. – Proceeding (CD-ROM).
179. Гладун О. М. Теоретичні засади формування основи вибірки при проведенні вибіркових обстежень населення / О. М. Гладун // Сіверянський літопис. – 2007. – №3. – С. 137–141.
180. Колтон Г. Структура выборки для проведения обследования домашних хозяйств на Украине : отчет Госкомстату Украины (не опубликованный) / Г. Колтон. – Rockville, Maryland, USA: Westat, Inc., – май 1998.
181. Методологічні основи формування вибіркових сукупностей для проведення органами державної статистики України базових державних вибіркових обстежень населення (домогосподарств). – К.: Державний комітет статистики України, 2005. – 40 с.
182. Методика формування у 2004–2008 роках вибіркових сукупностей для проведення базових державних вибіркових обстежень населення: умов життя домогосподарств, економічної активності населення та сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості. – К.: Державний комітет статистики України, 2006 р. – 163 с.
183. Соціально-економічна захищеність населення України (стан, тенденції, напрями використання) : Статистичне видання. – К.: Держкомстат України, 2003. – 147 с.
184. Гладун О. М. Вплив дизайну вибірки на показники вибіркового обстеження економічної активності населення / О. М. Гладун // Проблеми статистики : Щорічник наук. праць. – К.: НТК статистичних досліджень Держкомстату України. – 2004. – Вип. 6. – С. 99–109.
185. Гладун О. М. Вибіркове обстеження базової захищеності населення України / О. М. Гладун // Науковий вісник : Щоквартальний зб. наук. праць. – К.: Держкомстат України, Державна академія статистики обліку та аудиту. – 2006. – Вип. 1. – С. 18–27.
186. Гладун О. М. Методологічні питання отримання композиційних оцінок показників на базі даних різних вибіркових обстежень / О. М. Гладун // Економіка: проблеми теорії та практики : Зб. наук. праць. –Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – Вип. 217, том ІІІ. – С. 753–772.
187. Витрати і доходи домогосподарств України у 2000 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України) : Статистичний збірник, частина І. – К.: Держкомстат України, 2001. – 334 с.
188. Економічна активність населення, 2000 : Статистичний збірник. – К.: Держкомстат України, 2001. – 217 с.
189. Рекомендація опитувачу (інтерв’юеру) з проведення статистичного спостереження за сільськогосподарською діяльністю населення. – К.: Держкомстат України, 2000. – 19 с.
190. Інструкція щодо проведення Всеукраїнського перепису населення 2001 року і заповнення переписної документації. – К.: Держкомстат України, 2001. – 56 с.
191. Статистика ринку праці: міжнародні стандарти та національний досвід : Навчальний посібник / за ред. Н. С. Власенко, Н. В. Григорович, Н. В. Рубльової. – К.: ТОВ Август Трейд, 2006. – 320 с.
192. Про затвердження переліку гармонізованих показників та уніфікованих ознак для обов’язкового включення до програм вибіркових обстежень та переписів населення : наказ від 1 серпня 2003 року №246. – К.: Державний комітет статистики України.
193. Статистика доходов и расходов домохозяйств : материалы 17-ой Международной конференции статистиков труда. – Женева: МБТ, 2003. – 24 с.
194. Закс Л. Статистическое оценивание / Л. Закс. – М.: Статистика, 1976. – 598 с.
195. Гладун О. М. Методологічні аспекти забезпечення коректності проведення композиційного оцінювання / О. М. Гладун, Н. А. Ващаєва // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи : зб. текстів доповідей ІV науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики, 4 грудня 2006 р., Київ / Держкомстат України, Державна академія статистики обліку та аудиту. – К.: ДАСОА, 2006. – С. 136–145.
196. Кордос Я. Проблеми оцінки даних для малих територій / Я. Кордос // Статистичні відомості (пер. з польської). – 1999. – № 1. – С. 85–101.
197. Бююль А. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. / А. Бююль, П. Цёфель. – СПб., 2001. – 608 с.
198. A User’s Guide to WesVarPC. –Rockville, Maryland, USA: Westat, Inc., 1997. – 214 p.
199. Household Expenditure Survey: User Guide. – Australian Bureau of Survey. – 1993–1994. – 59 p.
200. Полард Дж. Справочник по вычислительным методам статистики / Дж. Полард. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 344 с.
201. Морозов И. Д. Матричные расчеты в статистике / И. Д. Морозов. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 216 с.
202. Гладун О. М. Проблеми надійності даних вибіркових обстежень та дизайн – ефект / О. М. Гладун // Abstracts of Seventh International School on Mathematical and Statistical Methods in Economics, Finance and Insurance, Laspi (Crimea, Ukraine). – Kyiv, 2003. – Р. 3.
203. Гладун О. М. Методологічні питання композиційного оцінювання одновимірних розподілів з використанням даних різних обстежень / О. М. Гладун // Науковий вісник : Щоквартальний зб. наук. праць. – К.: Держкомстат України, Державна академія статистики обліку та аудиту. – 2006. – Вип. 3. – С. 20–27.
204. Гладун О. М. Підвищення надійності оцінок показників на базі даних різних вибіркових обстежень / О. М. Гладун // Теорія і методологія статистичного аналізу : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Й.С.Пасхавера, 12–13 грудня 2006 р., Київ / Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 93–100.
205. Гладун О. М. Композиційне оцінювання двовимірних розподілів: методологічні проблеми та шляхи їх вирішення / О. М. Гладун // Науковий вісник : щоквартальний зб. наук. праць. – К.: Держкомстат України, Державна академія статистики обліку та аудиту. – 2006. – Вип. 4. – С. 4–14.
206. Гладун О. М. Статистичне моделювання у підвищенні якості даних вибіркових обстежень населення / О. М. Гладун, Л. В. Лущик // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць. – К.: КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – 2007. – Вип. 75. – С. 75–96.
207. Gladun O.M. The statistics of small areas in Ukraine // Regional statistics in uniting Europe (Statystyka regionalna w jednoczacej sie Europie): 5th International Scientific Conference, Lagow, Poland, September 2–5, 2002. – Poznan: Internetowa oficyna wydawnicza, Centrum Statystyki Regionalnej, 2007. – P. 152–160. 0,45
208. Kalton G. Practical methods for estimating survey sampling errors / G. Kalton // Bulletin ISI. – 1977. – Vol. XLVII (3). – P. 495–514.
209. Методика, технологія і програмне забезпечення з оцінки якості даних вибіркових обстежень : Матеріали навчального семінару / НДІ статистики Держкомстату України, консультативна фірма ПАДКО. – К.: ПАДКО, 2000. – 44 с.
210. Лидл Р. Прикладная абстрактная алгебра : Учеб. пособие / Р. Лидл, Г. Пильц. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1996. – 744 с.
211. Kordos J. Development of Household Surveys in Transition Countries – Some Quality Issues / J. Kordos // Statistics in Transition. – 2003, October. – Volume 6, Number 2. – P. 307–322.
212. Gabler S. Design Effect for Multiple Design Samples / Gabler S., Häder S., Lynn P. // Survey Methodology. A Journal of Statistics Canada. – 2006. – Vol. 32, № 1. – P. 115–120.
213. Design Effects for Correlated (Pi – Pj) / [Kish L., Frankel M. R., Verma V., Kaciroti N.] // Survey Methodology. A Journal of Statistics Canada. – 1995. – Vol. 21, № 2. – P. 117–124.
214. Park I. Design Effect for the weighted Mean and Total Estimators under Complex Survey Sampling / I. Park, H. Lee // Survey Methodology. A Journal of Statistics Canada. – 2004. – Vol. 30, № 2. – P. 183–194.
215. Sirken M. G. Design Effect of Sampling Frames in Establishments Survey / M. G. Sirken // Survey Methodology. A Journal of Statistics Canada. – 2002. – Vol. 28, № 2. – P. 183–191.
216. Armstrong J. B. A Sample Allocation Method for Two-Phase Survey Designs / J. B. Armstrong, C. F. J. Wu // Survey Methodology. A Journal of Statistics Canada. – 1992. – Vol. 18, № 2. – P. 253–262.
217. Design and Methodology // Current Population Survey : Technical Paper 63. – U.S. Bureau of Labor Statistics, U.S. Census Bureau. – 2003. –198 p.
218. Falorsi P. D. Balanced and Coordinated Sampling Designs for Small Domain Estimation / Falorsi P. D., Orsini D., Righi P. // Statistics in Transition. Journal of the Polish Statistical Association. – 2006. – Vol. 7, № 5. – P. 1173–1198.
219. Lehtonen R. Analysis of Complex Survey Data: Lecture Notes of Short Course / R. Lehtonen, K. Djerf. – Riga, 1999. –148 p.
220. Norris D. A. Canada’s General Social Survey: Five Years of Experience / D. A. Norris, D. G. Paton // Survey Methodology. A Journal of Statistics Canada. – 1991. – Vol. 17, № 2. – P. 227–240.
221. Rao J. N. K. Some Recent Work on Resampling Methods for Complex Surveys / J. N. K. Rao, Wu C. F. J., Yue K // Survey Methodology. A Journal of Statistics Canada. – 1992. – Vol. 18, № 2. – P. 209–218.
222. Новий тлумачний словник української мови : [у 3 т.] / [Укладачі В. В. Яременко, О. М. Сліпушко]. – К.: Аконіт, 2006. – Т. 2: К-П. – 926 с.
223. Zeleny M. Optimality and Optimization [Електроний ресурс] / M. Zeleny. – Назва з титул. екрану. – Режим доступу:
http://artkis.ru/optimization.html#metka1.
224. Longford N. T. Programme for Poverty Relief in Ukraine. Development and implementation of methods for survey sampling and estimation of poverty regional rates, based on statistical and mathematical models (unpublished) / N. T. Longford; Final Report for the Ministry of Labour and Social Policy of Ukraine. Japanese Grant No. TF 051134 (SPRAP-20). – 2004.
225. Черняк О. І. Оптимальне розміщення при стратифікованому відборі у випадку нелінійних функцій витрат / О. І. Черняк // Вісник Київського університету. Серія “Економіка”. – 1996. – Вип. 37. – С. 128–133.
226. Черняк О. І. Оптимальна частка відбору серед респондентів, які не відповіли при вибірковому обстеженні / О. І. Черняк // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2004. – № 4. – С. 120–128.
227. Черняк О. І. Знаходження оптимальних розмірів вибірок при стратифікованому відборі з опуклими функціями витрат / О. І. Черняк, А. В. Ставицький // Вісник Київського університету. Серія “Економіка”. – 1998. – Вип. 39. – С. 42–46.
228. Черняк О. І. Оптимальне розміщення при двоетапному стратифікованому відборі у випадку нелінійних функцій витрат / О. І. Черняк. // Вісник Київського університету. Серія “Економіка”. – 1998. – Вип. 39. – С. 63–66.
229. Черняк О. І. Оптимальне проведення соціально-економічних вибіркових обстежень із подвійним відбором / О. І. Черняк. // Вісник Київського університету. Серія “Економіка”. – 1999. – Вип. 40. – С. 68–70.
230. Черняк О. І. Методи оптимізації проведення соціально-економічних вибіркових обстежень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. екон. наук : спец. 08.03.02 „Економіко-математичне моделювання” / О. І. Черняк. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004. – 32 с.
231. Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2007 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) : Статистичний збірник. – К.: Держкомстат України, 2007. – 79 с.
232. Афифи А. Статистический анализ: Подход с использованием ЭВМ. / А. Афифи, С. Эйзен – М.: Мир, 1982. – 488 с.
233. Айвазян С. А. Классификация многомерных наблюдений / Айвазян С. А.,Бежаева З. И., Староверов О. В. ; пер. с англ. И. С. Енюков, И. Д. Новиков. – М.: Статистика, 1974. – 240 с.
234. Дюран Б. Кластерный аналіз / Б. Дюран, П. Оделл – М.: Статистика, 1977. – 128 с.
235. Елисеева И. И. Группировка, корреляция, распознавание образов (Статистические методы классификации и измерения связей) / И. И. Елисеева, В. О. Рукавишников. – М.: Статистика, 1977. – 144 с.
236. Мандель И. Д. Кластерный анализ / И. Д. Мандель. – М.: Финансы и статистика, 1968. – 176 с.
237. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ [Дж.-О. Ким, Ч. У. Мюллер, У. Р. Клекка и др.]. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 215 с.
238. Домогосподарства України. Домогосподарства за розміром та характеристикою членів домогосподарств (за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р.). – К.: Держкомстат України, 2004. – 222 с.
239. Домогосподарства України. Домогосподарства за типами та кількістю дітей (за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р.). – К.: Держкомстат України, 2004. – 376 с.
240. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2006 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України) : Статистичний збірник, частина І. – К.: Держкомстат України, 2007. – 429 с.
241. Гладун О. М. Методи багатовимірного аналізу даних вибіркових обстежень домогосподарств / О. М. Гладун // Науковий вісник : Щоквартальний зб. наук. праць. – К.: Держкомстат України, Державна академія статистики обліку та аудиту. – 2004. – Вип. 4(5). – С. 4–10.
242. Gladun O. M. Sample Design Research on the Basis of Households Samples Simulation / O. M. Gladun // Statistics in management of social and economical development : proceeding of 11th Ukrainian – Polish – Slovak Scientific Conference, October 20–22, 2004, Kyiv / Kyiv National Economic University. – Kyiv: KNEU, 2005. – Р. 124–129.
243. Гладун О. М. Окремі проблеми оптимізації дизайну вибірки / О. М. Гладун, Ващаєва Н. А. // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи : зб. тез виступів V Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики, 5–6 грудня 2007 р., Київ / Держкомстат України, Державна академія статистики обліку та аудиту. – К.: ДАСОА, 2007. – С. 54–56.
244. Гладун О. М. Дизайн вибірки та проблеми його оптимізації / О. М. Гладун, Ващаєва Н. А. // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз : міжнародний зб. наук. праць. – Житомир, Житомирський державний технологічний університет, 2007. – Випуск 2(8). – С. 31–39.
245 Гладун О. М. Методологічні підходи до оптимізації розміщення вибірки для постійних обстежень населення / О. М. Гладун // Науковий вісник : щоквартальний зб. наук. праць. – К.: Держкомстат України, Державна академія статистики обліку та аудиту. – 2007. – Вип. 4. – С. 4–11.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 20552.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.