У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название БАНКІВСЬКІ МЕХАНІЗМИ КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Количество страниц 479
ВУЗ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20559.rar 
Содержание ЗМІСТ
ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКИХ МЕХАНІЗМІВ КРЕДИТУВАННЯ
1.1. Теоретичні основи механізмів кредитування 15
1.2. Методологічне забезпечення банківських механізмів кредитування аграрних підприємств 32
1.3. Механізми взаємовідносин при кредитному забезпеченні аграрних підприємств 61
1.4. Еволюція кредиту та зарубіжний досвід кредитування аграрних підприємств 75
Висновки до розділу 1 88
РОЗДІЛ 2 БАНКІВСЬКИЙ МЕХАНІЗМ КОРОТКОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
2.1. Тенденції банківського кредитування аграрних підприємств 91
2.2. Банківський механізм короткострокового кредитування аграрних підприємств 113
2.3. Етапи банківського кредитування аграрних підприємств 130
2.4. Становлення аграрно-промислово-фінансових груп у кредитному забезпеченні аграрних підприємств 143
2.5. Державне регулювання кредитного забезпечення аграрних підприємств 157
Висновки до розділу 2 185
РОЗДІЛ 3 БАНКІВСЬКІ МЕХАНІЗМИ ДОВГОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
3.1. Механізми довгострокового банківського кредитування 187
3.2. Лізингові механізми кредитування аграрних підприємств 198
3.3. Лізингові платежі в банківських механізмах кредитування 220
3.4. Механізми іпотечного кредитування 246
Висновки до розділу 3 275
РОЗДІЛ 4 КРЕДИТНА КООПЕРАЦІЯ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКИХ МЕХАНІЗМІВ КРЕДИТУВАННЯ
4.1. Формування сучасної системи кредитної кооперації 278
4.2. Фінансовий механізм сільської кредитної кооперації 289
4.3. Шляхи удосконалення кредитної кооперації аграрних товаровиробників 299
Висновки до розділу 4 320
РОЗДІЛ 5 ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКИХ МЕХАНІЗМІВ КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
5.1. Удосконалення інфраструктури банківських механізмів кредитної підтримки сільськогосподарських підприємств 322
5.2. Організація управління банківськими механізмами кредитування аграрних підприємств 332
5.3. Адаптація зарубіжного досвіду державної кредитної підтримки сільськогосподарських товаровиробників до сучасних вітчизняних умов 346
5.4. Формування іпотечного механізму кредитування аграрних підприємств 359
Висновки до розділу 5 375
ВИСНОВКИ 377
ДОДАТКИ 385
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 440


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВВП Валовий внутрішній продукт
НБУ Національний банк України
ДПАУ Державна податкова адміністрація України
ПВБКІ Перше всеукраїнське бюро кредитних історій
АПК Агропромисловий комплекс України
ФПГ Фінансово-промислова група
АПФГ Аграрно-промислово-фінансова група
ФАПГ Фінансово-аграрно-промислова група
ФМК Фермерська м’ясна корпорація
КВЕД Класифікатор видів економічної діяльності
АКБ Акціонерно-комерційний банк
АБ Акціонерний банк
АТ Акціонерне товариство
ВАТ Відкрите акціонерне товариство
КБ Комерційний банк
ФОН Фонд операцій з нерухомістю
ДКЦПФР Державний комітет із цінних паперів і фондового ринку
ДІУ Державна іпотечна установа
ЦПЗЗ Цінні папери забезпечені заставою
УСП Установа спеціального призначення
УНІА Українська національна іпотечна асоціація
НПФ Недержавні пенсійні фонди
НАКСУ Національна асоціація кредитних спілок України
ВАКС Всеукраїнська асоціація кредитних спілок
ОКС Об’єднання кредитних спілокВСТУПАктуальність теми. Реформування підприємств аграрного сектору економіки зумовило суттєві зміни в системі товарно-грошових відносин, зокрема кредитних. У країні створено інституційну базу кредитної системи. Розробляються і набувають практичного застосування нові механізми банківського, комерційного та вексельного кредитування.
У безперервності відтворювального процесу і розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері важливе значення відіграє вітчизняна банківська система через запровадження прогресивних механізмів кредитування сільськогосподарських підприємств. Однак, незадовільний фінансовий стан багатьох підприємств, недостатнє забезпечення кредиту, якого вимагають банки, відсутність позитивної кредитної історії утруднюють, а в окремих випадках унеможливлюють отримання банківських кредитів. Існуючий мораторій на іпотеку земель сільськогосподарського призначення уповільнює розвиток кредитного забезпечення підприємств аграрного сектору економіки.
Враховуючи наявність цих та інших проблем слід зазначити, що питання дослідження й удосконалення банківських механізмів кредитування аграрних підприємств набули актуального значення.
Основоположниками системних досліджень кредиту і кредитних відносин вважають Дж. М. Кейнса, К. Маркса, А. Маршалла, Дж. С. Мілля, Д. Рікардо, А. Сміта, І. Фішера, М. Фрідмана, Й.Шумпетера та інших.
Значний внесок у теорію грошово-кредитних відносин зробили російські та радянські вчені М.Л. Лішанський, О.І. Лаврушин, В.Д. Мартинов, І.Б. Маслова, М.І. Туган-Барановський, М.М. Усоскін, О.В. Чаянов, Ю.Є. Шенгер.
Розробці наукових засад банківської діяльності, кредиту та кредитних відносин, у тому числі і в аграрному секторі економіки, присвячені роботи вітчизняних вчених-економістів В.Г. Андрійчука, В.М. Алексійчука, В.Д. Базилевича, В.А. Борисової, З.М. Васильченко, О.Д. Вовчак, В.В. Гончаренка, О.Є. Гудзь, І.С. Гуцала, М.Я. Дем’яненка, О.В. Дзюблюка, О. Т. Євтуха, В.Д. Лагутіна, П.А. Лайка, Ю.О. Лупенка, І.О. Лютого, М.Й. Маліка, В.І. Міщенка, А.М. Мороза, Л.В. Молдаван, К.В. Павлюк, Д.В. Полозенка, П.Т. Саблука, М.І. Савлука, Т.С. Смовженко, Г.М. Терещенко, М.М. Федорова, Л.М. Худолій, А.В. Чупіса, А.А. Чухна та інші.
Поряд з цим у сучасній вітчизняній літературі відсутні праці, в яких цілісно розглядаються банківські механізми кредитування з власною інфраструктурою та їх роль у розвитку аграрного сектору економіки. Здебільшого дослідження стосуються лише окремих аспектів проблеми: організації коротко- і довгострокового банківського кредитування, лізингового кредитування, кредитної кооперації, кредитних ризиків, аналізу кредитоспроможності позичальників, аналізу окремих видів кредитних продуктів тощо. Актуальність і недостатнє наукове опрацювання питань сучасних банківських механізмів кредитування аграрних підприємств визначили вибір теми, мету і завдання дисертаційного дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційну роботу виконано відповідно до планів науково-дослідної роботи кафедри фінансів і кредиту Уманського державного аграрного університету як складову частину тем: «Грошово-кредитна система України в умовах ринкових перетворень в економіці» (номер державної реєстрації 0108U004174), у межах даної теми обґрунтовано теоретико-методологічні основи банківських механізмів кредитування аграрних підприємств у ринкових умовах; «Адаптація організаційно-економічного механізму господарювання до соціально-орієнтованих ринкових відносин АПК» (номер державної реєстрації 0101U004493), «Організаційно-економічний механізм функціонування підприємницьких структур, система ціноутворення, фінансово-кредитних відносин, страхування» (номер державної реєстрації 0108U004173). В межах цих тем автором розроблено положення, пов’язані із удосконаленням банківського кредитування сільськогосподарських підприємств.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретико-методологічних засад банківських механізмів кредитування та визначення пріоритетних напрямів і перспектив кредитного забезпечення аграрних підприємств із розробкою практичних рекомендацій. Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких основних завдань:
– узагальнити теоретичні основи кредиту, визначити сутність і зміст категорій «банківський кредит» та «кредитні відносини», удосконалити класифікацію банківських кредитів;
– розкрити економічну сутність і особливості банківських механізмів кредитування аграрних підприємств;
 виявити тенденції банківського кредитування аграрних підприємств і визначити фактори, які впливають на механізм взаємовідносин банків із сільськогосподарськими підприємствами;
 розробити практичні рекомендації щодо удосконалення механізму кредитування аграрних підприємств банками у складі фінансово-інноваційних та аграрно-промислово-фінансових груп, а також через застосування вексельних схем розрахунків;
 узагальнити основні напрями державної підтримки аграрних підприємств через механізм здешевлення кредитів і запропонувати шляхи їх удосконалення;
 оцінити банківські механізми довгострокового кредитування аграрних підприємства і запропонувати шляхи їх поліпшення через впровадження схем лізингового кредитування, створення на регіональному ринку системи агрохолдингів за участю банків, лізингових компаній і виробників техніки;
 узагальнити міжнародний та вітчизняний досвід іпотечного кредитування з метою адаптації його до вітчизняних умов, оцінити діяльність банків, пов’язану з іпотечним кредитуванням аграрних підприємств;
 виявити соціально-економічну суть сільськогосподарської кредитної кооперації, визначити теоретичні основи формування, прикладні аспекти функціонування кредитних кооперативних структур і розробити рекомендації щодо розвитку сільськогосподарської кредитної кооперації із створенням кооперативного банку;
 запропонувати основні напрями удосконалення банківських механізмів кредитування аграрних підприємств шляхом розширення кредитної інфраструктури на регіональному рівні та формування сучасного механізму іпотечного кредитування.
Об’єктом дослідження є фінансово-кредитне забезпечення аграрних підприємств.
Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти банківських механізмів кредитування аграрних підприємств.
Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали фундаментальні положення класичної політичної економії, економічної теорії та теорії фінансів, кейсіанства, монетаризму, класичні та новітні погляди на роль банківського кредиту в економічному зростанні, наукові концепції провідних вітчизняних та іноземних фахівців із питань теорії та практики банківського кредитування сільськогосподарських підприємств.
Для реалізації поставлених у дисертаційній роботі завдань використано наступні методи та прийоми: історичний і діалектичний – при дослідженні генезису та концептуальних підходів до становлення й розвитку кредитної системи; абстрактно-логічний – при теоретичному узагальненні суті кредиту та кредитних відносин; монографічний – для детального вивчення проблем кредитування аграрних підприємств, законодавчих і нормативно-правових актів з питань кредитування; конкретно-історичний – для вивчення еволюції кредиту і кредитних відносин; аналізу і синтезу – для деталізації об’єкта дослідження; порівняння – для зіставлення фактичних даних у різні часові періоди з метою виявлення причинно-наслідкового зв’язку, проведення порівняльного аналізу стану кредитування аграрних підприємств; кореляційного аналізу – для оцінки факторів, що впливають на кредитне забезпечення аграрних підприємств; графічний – для наочного відображення динаміки досліджуваних показників; анкетування – для збору інформації з метою виявлення суспільної думки щодо застосування окремих механізмів банківського кредитування; узагальнення – для вивчення сучасних банківських механізмів кредитування та визначення пріоритетних напрямів їх удосконалення.
Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативні акти України, наукова монографічна література, наукові статті вітчизняних та іноземних авторів у періодичних виданнях, матеріали наукових конференцій, дані Національного банку України, Міністерства аграрної політки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, НАК «Украгролізинг», Національної асоціації кредитних спілок України, Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, комерційних банків, інформація з мережі Internet, а також результати власних досліджень дисертанта.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретичному і методологічному обґрунтуванні механізмів кредитування аграрних підприємств банківськими установами, об’єднаними загальною метою кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників. Зміст найбільш значущих наукових результатів, одержаних автором особисто, полягає в тому, що:
вперше:
• запропоновано до впровадження схеми розширення обсягів довгострокового кредитування, що поєднують банківське кредитування аграрних підприємств з використанням вексельних розрахунків залежно від джерел залучення ресурсів і підвищення їх кредитоспроможності;
• запропоновано створити Сільськогосподарський банк із трирівневою організаційно-функціональною структурою, до складу якої входять Центральний сільськогосподарський банк на макрорівні, Регіональні сільськогосподарські банки на мезорівні та їх відділення на мікрорівні відповідно до адміністративно-територіального устрою держави;
• внесено пропозиції щодо створення центрального кооперативного банку за підтримки Аграрної палати України, основою якого є наявність у країні широкої мережі первинних і регіональних кредитних кооперативних структур;
удосконалено:
• трактування економічного змісту банківських механізмів кредитування як сукупності форм і методів, фінансових важелів та інструментів кредитування аграрних підприємств різними банками, що забезпечують підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва;
• систему організаційно-інституціональних заходів щодо збільшення кількості джерел кредитних ресурсів шляхом виконання програм розвитку банківського кредиту, лізингу, кредитної кооперації, у тому числі за підтримки і за участю держави;
• обґрунтування перспектив розвитку кредитних відносин в аграрному секторі економіки на основі диверсифікації форм фінансового посередництва і використання схеми комплексного кредитування аграрних підприємств регіону;
• підходи щодо державної підтримки аграрних товаровиробників шляхом компенсації відсоткових ставок за кредитами комерційних банків і кредитних спілок в умовах адаптації вітчизняного АПК до умов СОТ;
дістали подальший розвиток:
• пропозиції щодо формування фонду кредитної підтримки аграрних підприємств шляхом залучення 0,5 відсотка виручки від реалізації їх продукції без урахування податку на додану вартість та акцизного збору, поверненої заборгованості за раніше одержані позики, коштів, що надходять від повернення наданих Фондом кредитів і плати відсотків за ці кредити, добровільних внесків суб’єктів підприємницької діяльності, інших джерел;
• підходи до створення агрохолдингів та аграрно-промислово-фінансових груп за участю банків, що є передумовою надання товарних і грошових кредитів під гарантію центральної компанії і банку як учасника групи, здійснення лізингового та факторингового кредитування, подолання проблеми неплатежів;
• пропозиції щодо порядку нарахування та сплати лізингових платежів сільськогосподарськими підприємствами в частині зменшення відсоткової ставки лізингової маржі та скасування авансового платежу при реалізації об’єктів фінансового лізингу;
• пропозиції щодо кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу землі та іншої нерухомості через створення Державного земельного (іпотечного) банку за участю та під контролем держави;
• пропозиції щодо створення в Україні трирівневої організаційної системи сільськогосподарської кредитної кооперації: на першому (місцевому) рівні – кредитні спілки та кредитні кооперативи, на другому (регіональному) – обласні кооперативні банки (можливі їх попередники – обласні об’єднання кредитних спілок через прийняття змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність», які передбачають їх право бути учасниками таких банків, при одночасній можливості фізичних та юридичних осіб бути клієнтами обласного кооперативного банку за попереднім погодженням з кредитними спілками/кооперативами) і на третьому (національному) рівні – Центральний кооперативний банк.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що реалізація розроблених пропозицій щодо удосконалення банківських механізмів кредитування аграрних підприємств дасть змогу підвищити ефективність кредитування як на макро-, так і на мікрорівні. Окремі теоретичні положення можуть бути використані при виробленні напрямів розвитку інституціональної, законодавчої та нормативної бази кредитування аграрних підприємств; рекомендації з кредитування сільськогосподарських підприємств можуть застосовуватись у практичній діяльності комерційних банків; рекомендації і висновки, що випливають з результатів дослідження, можуть бути застосовані при вирішенні проблем державної підтримки агропромислового комплексу; основні результати досліджень можуть стати теоретичною основою для розробки регіональних програм розвитку і стабілізації агропромислового комплексу.
Результати дослідження організаційно-економічного механізму земельної іпотеки та діяльності банків, пов’язаної з іпотечним кредитуванням; основ формування і функціонування кредитних кооперативних структур, висновки й рекомендації використовуються у практичній діяльності Центрального Уманського відділення «Райффайзен Банк «Аваль» (довідка №47-00/21-160 від 16.01.2008 р.). Результати дослідження розвитку кредитної інфраструктури в частині впровадження схеми комплексного кредитування аграрних підприємств, а також основних напрямів державної підтримки підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів, висновки й рекомендації використовуються у практичній діяльності Звенигородського відділення Черкаського головного регіонального управління ЗАТ КБ «ПриватБанк» (довідка № 467 від 24.12.2007 р.). Впровадження результатів дисертаційного дослідження здійснюється автором у навчальному процесі Уманського державного аграрного університету при викладанні дисциплін «Фінанси підприємств», «Банківська справа», «Операції комерційних банків» (довідка № 98 від 20.02.2008 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом особистого наукового дослідження автора, в якій комплексно розглядаються теоретичні, концептуальні, методичні та прикладі аспекти банківського кредитування аграрних підприємств у сучасних умовах. Наукові положення, висновки і рекомендації одержані автором самостійно і представлені в одноосібних публікаціях. З опублікованих наукових праць і наукових доповідей, у підготовці та написанні яких брала участь автор, у дисертаційній роботі використані лише ті положення, що належать їй особисто.
Апробація результатів дисертації. Основні результати та положення дисертаційної роботи оприлюднено на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах: науковій конференції Уманської сільськогосподарської академії «Підсумки наукової роботи за 1991-1995 роки» (Умань, 1996); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції Міжнародній науково-практичній конференції «Стан та проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період» (Хмельницький, 2005); Міжнародній науково-практичній конференції «Організаційно-економічні інструменти розвитку інтеграційних процесів в агропромисловому виробництві» (Тернопіль, 2006); І Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансування та кредитування аграрного сектору: проблеми та перспективи» (Мелітополь, 2006); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фінансова система України: становлення та розвиток» (Острог, 2006); Міжнародній науково-практичній конференції «Аграрний форум – 2006» (Суми, 2006); Міжнародній науково-практичній конференції «Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків» (Черкаси, 2006); Міжнародній науково-практичній конференції «Ефективність використання ресурсного потенціалу в умовах сталого розвитку сільського господарства» (Харків, 2007); Міжнародній науково-практичній конференції «Відтворення господарського комплексу регіону: методологія, механізми, інструментарій» (Чернівці, 2007); ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю» (Черкаси, 2007); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Формування і функціонування аграрних ринків та їх інфраструктури» (Мелітополь, 2007); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми на сучасному етапі та перспективи розвитку фінансово-кредитного механізму АПК» (Кам’янець-Подільський, 2007); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні» (Харків, 2007); Міжрегіональній науково-практичній конференції «Проблеми економіки й управління у промислових регіонах» (Запоріжжя, 2008).
Публікації. За результатами наукових досліджень опубліковано 53 наукові праці, у тому числі одноосібна монографія, 28 статей у наукових фахових виданнях; публікації в інших виданнях, зокрема матеріали і тези виступів на науково-практичних конференціях. Загальний обсяг опублікованого матеріалу, який належить особисто здобувачу становить 38,50 ум. друк. арк.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел, що налічує 441 найменування, включає 32 таблиці та 68 рисунків. Повний обсяг дисертації становить 480 сторінок комп’ютерного тексту, в т.ч. таблиці, рисунки, додатки і список літератури займають 116 сторінок.
Список литературы ВИСНОВКИ

Результатом дисертаційного дослідження є теоретичне узагальнення й нове вирішення наукової проблеми забезпечення кредитними ресурсами аграрних підприємств, визначення пріоритетних напрямів і перспектив їх удосконалення. Це дало можливість сформулювати ряд висновків теоретико-методологічного та науково-практичного характеру, які відображають вирішення завдань дисертаційного дослідження відповідно до поставленої мети, а саме:
1. Дослідження теоретичних аспектів банківських механізмів кредитування аграрних підприємств дозволило запропонувати їх визначення, як елемент системи банківського кредитування. Удосконалено класифікацію банківських кредитів, яку доповнено ознаками «за кількістю учасників кредитної операції», «за ступенем укрупнення об’єктів кредитування», а також включено до складу класифікаційної ознаки «за строками використання» кредити до запитання, а до ознаки «за наявністю і характером забезпечення» – кредити, забезпечені договором страхування.
2. Трансформаційні перетворення позитивно вплинули на залучення кредитів як в економіку України, так і в сільськогосподарські підприємства. Відношення кредитних вкладень в економіку до валового внутрішнього продукту за період з 2000 р. по 2007 р. зросло із 11,5 до 61,3%. Обсяг кредитів, наданих сільськогосподарським підприємствам збільшився у 5,6 раза. З’ясовано, що за останніх 6 років відсоткова ставка банків за кредитами знизилась з 65 до 17, а середні терміни кредитування сільськогосподарських підприємств зросли з 4–6 місяців до трьох років. Доведено, що основним чинником, який впливає на величину відсоткової ставки за користування кредитом для сільськогосподарських товаровиробників, є кредитний ризик банків. Виявлено, що збільшення обсягу продукції сільського господарства безпосередньо залежить від вкладених в аграрні підприємства кредитних ресурсів (r =0,897; R =0,805). Виявлено тісний і щільний зв'язок між трендом прибутку та величиною вкладених аграрними підприємствами на 1 гектар сільськогосподарських угідь кредитних коштів (r = 0,757; R = 0,573).
З метою розширення обсягів коротко- і довгострокового кредитування аграрних підприємств, запропоновано схеми, що поєднують банківське кредитування з використанням вексельних розрахунків і визначено, що вартість векселя має включати вартість реалізованої продукції та надбавку за користування позикою і залежати від терміну відстрочення платежу та існуючої комерційної плати за кредит.
3. Дійовим механізмом активізації банківського кредитування на регіональному рівні може стати створення аграрно-промислово-фінансових груп, до складу яких входитиме банк. Організаційна структура таких груп дозволяє поєднувати наукову, виробничу та збутову діяльність підприємств із фінансово-кредитним обслуговуванням виробничого процесу й інвестиційної діяльності. У таких структурах суттєво змінюються функції банку, зростає привабливість співробітництва з аграрно-промисловими підприємствами.
4. Встановлено, що державна підтримка аграрних підприємств через здешевлення відсоткових ставок за кредитами засвідчила свою ефективність: покращується позитивна динаміка кредитних надходжень у підприємства агропромислового комплексу; збільшується частка одержаних довгострокових кредитів; на 1 грн компенсації залучається в середньому 20,3 грн кредитів. Запропоновано підтримати створення фонду кредитної підтримки аграрних підприємств і формувати його з певного (наприклад 0,5) відсотка виручки від реалізації продукції без врахування податку на додану вартість та акцизного збору виробленої всіма товаровиробниками; з одержаних коштів за надання будь-якої допомоги; коштів що надходять від повернення наданих фондом кредитів та плати по процентах за ці кредити; добровільних внесків суб’єктів підприємницької діяльності; інших джерел.
5. Обґрунтовано, що процес вступу України до СОТ вимагав низки заходів, спрямованих на державну підтримку сільського господарства. Це, зокрема, здешевлене кредитування сільгоспвиробників за рахунок бюджету, дотації за вироблену продукцію, списання господарствам державних боргів тощо. Після входження України до СОТ на певний час збільшиться фінансування впровадження міжнародних санітарних стандартів, розвитку інноваційних технологій, а сільськогосподарське виробництво стане ще більш витратним. У зв'язку з цим потреба аграрних підприємств у банківських кредитах відчутно зросте. При цьому через посилення конкуренції передбачається зростання кредитних ризиків, що може спричинити посилення вимог до позичальників і збільшення кредитної ставки, яка на сьогодні є високою.
Запропоновано продовжити практику надання здешевлених кредитів аграрним підприємствам (можливо, й дрібнотоварним виробникам) протягом періоду адаптації аграрного сектору до умов СОТ (3-5 років). Варто оголосити деякі галузі сільського господарства (тваринництво і цукробурякову) стратегічно важливими і не поширювати на них правила СОТ протягом цього періоду.
6. Основними перешкодами у подальшому зростанні довгострокових кредитних вкладень банків як в економіку країни в цілому, так і в підприємства аграрного сектору є дефіцит довгострокових ресурсів комерційних банків.
Одним з основних фінансових інструментів, який дозволяє здійснювати повномасштабні капітальні вкладення в розвиток матеріально-технічної бази виробництва є лізинг. Виявлено, що вартість об’єктів, наданих у лізинг, а також суми лізингових угод зросли у 2006 р., порівняно з 2003 р. у 8 та 9 разів відповідно. У сільськогосподарські підприємства в 2006 р. було вкладено коштів на умовах лізингу в 2,9 раза більше, ніж у 2004 р., але у лізинговому портфелі 2004–2006 рр. кредитування сільського господарства займає трохи більше 2%; комерційні банки України поки що не є активними лізингодавцями – на операції фінансового лізингу в їхній діяльності припадає 0,1%.
З метою розширення лізингового обслуговування та прискорення надходження техніки до аграрних підприємств запропоновано створення банками своїх дочірніх лізингових компаній, на регіональному ринку – створення агрохолдингів за участю банків, лізингових компаній та виробників техніки. З метою розширення агролізингу запропоновано, щоб гарантами банківських кредитів виступали Головні управління агропромислового розвитку обласних державної адміністрацій та місцеві адміністрації які добре знають фінансові можливості аграрних підприємств у регіоні.
7. Встановлено, що лізингові компанії в Україні при оформленні угод вимагають внесення авансового платежу від 20 до 40% початкової вартості об’єкта лізингу. Такий аванс у НАК «Украгролізинг» становить 22-25%, в інших компаніях – 30-40 %. Попередня оплата створює умови, згідно з якими аграрне підприємство змушено відволікати великі грошові суми з виробничого процесу. Крім того, одержувач лізингу ще й сплачує торговельну надбавку. Цим на сільськогосподарські підприємства здійснюється ще більший тиск, а лізингодавець отримує прибуток. У зв’язку з цим, запропоновано порядок нарахування та сплати лізингових платежів аграрними підприємствами НАК «Украагролізинг» із скасуванням авансового платежу при реалізації об’єктів фінансового лізингу, або ж перенесення його сплати на закінчення лізингової угоди.
8. Забезпеченню фінансовими ресурсами дрібних аграрних підприємств сприяє сільськогосподарська кредитна кооперація. В економіці України вона поступово посідає належне місце. Частка кредитних спілок у чисельності небанківських фінансових установ є найбільшою – 59%, але їх активи займають лише 8–10% у сукупних активах. Враховуючи світовий досвід розвитку сільськогосподарської кредитної кооперації, запропоновано послідовні етапи її розвитку в Україні, в результаті здійснення яких буде створено її вищий орган – центральний кооперативний банк. Підтримати заснування цього банку має Аграрна палата України. Основою для його створення буде наявність у країні широкої мережі первинних і регіональних кредитних кооперативних структур. Регіональні об’єднання кредитних спілок або обласні кооперативні банки пропонується заснувати при державній підтримці за двома схемами: держава повністю або частково формує статутний капітал обласних кооперативних банків, а первинні кооперативні кредитні організації (кредитні спілки/ кооперативи) беруть на себе зобов'язання викупити у держави її частку в статутному капіталі кооперативних банків протягом 10–20 років; держава надає первинним кооперативним організаціям (кредитним спілкам/кооперативам) цільовий довгостроковий (10–20 років) безвідсотковий кредит на внесення паю у створення обласного кооперативного банку.
9. Запропонована трирівнева організаційна система сільськогосподарської кредитної кооперації: на першому (місцевому) рівні – кредитні спілки та кредитні кооперативи, на другому (регіональному) – обласні кооперативні банки (можливі їх попередники – обласні об’єднання кредитних спілок через прийняття змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність», які передбачають право бути учасниками таких банків, при одночасній можливості фізичних та юридичних осіб бути клієнтами обласного кооперативного банку за попереднім погодженням з кредитними спілками/кооперативами) і на третьому (національному) рівні – Центральний кооперативний банк. Доведено необхідність доповнень і поправок до чинного законодавства, відповідно до яких сільськогосподарським кредитним кооперативам дозволялося б розширювати свої функції, надаючи закупівельно-збутові, консалтингові послуги та здійснюючи інші господарські операції.
10. Встановлено, що в межах банківських механізмів кредитування аграрних підприємств має діяти змішана система сільськогосподарського кредитування, яка характеризується функціонуванням на кредитному ринку комерційних банків і спеціалізованих кредитних установ. Для розширення ринків кредитування й удосконалення механізмів його функціонування запропоновано створення в неспеціалізованих банках підрозділу – «відділу кредитування аграрних підприємств».
Розгортання діяльності такими спеціалізованими банківськими установами як кооперативні, іпотечні (земельні) банки, фінансово-агропромислові групи сприятиме формуванню комплексної системи банківського обслуговування сільськогосподарських товаровиробників на засадах розмежування можливостей фінансово-кредитних установ і потреб аграріїв. В межах реалізації подібних систем, банки та формування можуть започаткувати нові підходи спеціалізації як за підгалузевим, так і масштабним (за спектром та обсягами операцій) принципом обслуговування своїх клієнтів. Даний напрямок вироблення моделей банківського обслуговування передбачає концентрацію необхідних зусиль відповідних банківських установ з надання інвестиційних (довгострокових) та кредитних (короткострокових) позик, шляхом фінансової підтримки окремих організаційно-виробничих процесів.
11. Важливою інституційною складовою банківського механізму кредитування аграрних підприємств має стати державний аграрний банк. На початковому етапі його створення підтримка держави має передбачати надання допомоги для забезпечення довгостроковими ресурсами.
Запропоновано створення системи регіональних сільськогосподарських банків, серед засновників яких будуть сільськогосподарські підприємства. Відповідно до розробленої перспективної моделі регіональної системи кредитування сільськогосподарських підприємств провідним інститутом кредитування аграрних підприємств в регіоні має стати Сільськогосподарський банк. Пріоритетними завданнями такого банку визначено: участь в освоєнні регіональних програм розвитку і підтримки аграрного кредитування; інвестування в агропромисловий комплекс шляхом кредитування, зокрема надання гарантій із формуванням довгострокових ресурсів шляхом випуску облігацій та інших способів мобілізації капіталу; обслуговування лізингових компаній, діяльність яких спрямована на відновлення основних засобів сільськогосподарських товаровиробників і переробників сільськогосподарської продукції; активізація діяльності, спрямованої на повернення коштів фонду пільгового кредитування та інших бюджетних коштів, одержаних сільськогосподарськими підприємствами.
12. Доведено, що одним із важливих елементів фінансово-господарського механізму країн з розвиненою ринковою економікою є застава нерухомого майна – іпотека. Частка іпотечних кредитів у портфелях українських комерційних банків становить від 3% у 2005 р. до 12% – у 2007 р. Іпотечне кредитування як досить дорогий та ризикований вид діяльності вимагає розробки комплексних механізмів взаємодії всіх банківських служб на всіх етапах протягом терміну кредитування – від моменту звернення за кредитом, процедур перевірки інформації, критеріїв оцінювання потенційного позичальника, оцінки вартості майна, визначення права власності, внутрішнього аудиту, системи дій у разі порушення зобов’язань. Система іпотечного кредитування не може функціонувати без відповідного державного регулювання. Ключовим його напрямом має стати створення прозорого фінансового середовища для діяльності всіх суб’єктів іпотечного ринку, забезпечення дотримання визнаних у світі стандартів (правил) іпотечного кредитування. За сучасних умов важливу роль відіграватимуть також громадські об’єднання позичальників іпотечних позик не як альтернатива, а як доповнення до офіційних інститутів іпотечного ринку.
13. Недосконалість і суперечливість земельного законодавства створює несприятливі умови для розвитку іпотеки. Прискоренню впровадження в аграрну сферу іпотечних відносин сприятимуть активні заходи щодо завершення процесу юридичного та технічного оформлення землеволодінь і землекористувань усіх типів; формування правового поля щодо оцінки, застави, обліку та відчуження земель сільськогосподарського призначення.
Досліджено, що аграрні підприємства Черкаської області під заставу сільськогосподарських угідь, які знаходяться у їх власності, можуть залучити від 157 млн до 313 млн грн кредитних коштів. У середньому на одне підприємство іпотечних кредитів припаде від 441 тис. до 882 тис. грн, що свідчить про досить високий потенціал залучення іпотечних кредитів під заставу земель.
Розроблено організаційну схему взаємодії окремих інститутів, що забезпечують використання іпотечного механізму кредитування аграрних підприємств. Запропоновано на рівні областей залучити до системи іпотечного кредитування сільськогосподарських товаровиробників Агентство інвестицій та розвитку як уповноваженого органу з проведення програм підвищення родючості ґрунтів, впровадження ефективних технологій сільськогосподарського виробництва, поліпшення рівня соціальної інфраструктури села та ін.
14. Рекомендовано запроваджувати кредитування аграрних підприємств за комплексною схемою, яка дасть змогу сільськогосподарським підприємствам отримувати кредити з кількох пов’язаних між собою джерел: комерційних, іпотечних, кооперативних банків та лізингових компаній у тому числі тих, які входять до структури банків або банківських холдингових груп.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аграрная политика Венгрии (дайджест) // Экономика сельского хозяйства России. – 1998. – № 4. – С.30.
2. Аграрна реформа в Україні / [П.І. Гайдуцький, П.Т. Саблук, Ю.О. Лупенко та ін.] ; за ред. П.І. Гайдуцького. – К. : ННЦ ІАЕ, 2005. – 424с.
3. Аграрні новини та оперативна статистика / [Електронний ресурс] // Аграрний сектор України – Режим доступу до журн. : htth://www.agroua.net/news.
4. Аграрный сектор Нидерландов (дайджест) // Экономика сельского хозяйства России. – 1999. – № 2. – С. 33.
5. Актуальна тема. Земельна реформа в Україні стримується через відсутність цілої низки законів [Електронний ресурс] / Іваськів В.// Укрінформ. – 2006. – 24 листопада. – Режим доступу : http: // www.kanzas.ua/go/ru/ articleResourceID22814categorytheearthpage.html.
6. Александрова М.М. Гроші. Фінанси. Кредит : навчально-методичний посібник / М.М. Александрова, С.О. Маслова. – [2-ге вид. перер. і доп.] – К.: ЦУЛ, 2002. – 336с.
7. Алексійчук В.М. Гроші та кредит в системі відтворення АПК / В.М. Алексійчук. – К. : УАЕ, 1999. – 383 с.
8. Алексійчук В.М., Кручок С.І., Ібатуллін Ш.І. Кредитоспроможність сільськогосподарських підприємств як складова фінансового менеджменту / В.М.Алексійчук, С.І. Кручок, Ш.І. Ібатуллін // Економіка АПК. – 1999. – №3. – С. 45-48.
9. Алексійчук В.М. Кредитне обслуговування АПК: досвід та напрями розитку / В.М. Алексійчук. – К. : ІАЕ УААН, 1998. – 91с.
10. Алпатова Э.С. Государственное регулирование банковской системы в институциональной экономике / Э.С. Алпатова. – Казань : Изд-во Казанск. ун-та, 2006. – 228с.
11. Андрєєва Г.І. Діяльність комерційних банків в системі іпотечного кредитування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.04.01 – «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Г.І. Андрєєва. – Суми, 2005. – 19 с.
12. Андрєєва Г.І. Інструменти і технології іпотечного кредитування / Г.І. Андрєєва // Зб. наук. праць «Економіка: проблеми теорії та практики». – Дніпропетровськ : ДНУ. – 2005. – Т. 3. – № 200. – С.641-650.
13. Андрійчук В.Г. Капіталізація сільського господарства: ідентифікація і мотиви здійснення / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2006. – № 1. – С. 40-54.
14. Анненков Б.Н. Кредитная кооперация в России – объективная необходимость, пути возрождения /Б.Н. Анненков, Ю.Д. Карелин // Деньги и кредит. – 1992. – № 11. – С.38-45.
15. Арістова А.М. Аналіз діяльності небанківських фінансових установ / А.М. Арістова // Фінанси України. – 2004. – № 12. – С. 77-82.
16. Анцыферов А.Н. Кооперация в сельском хозяйстве Германии и Франции / А.Н. Анцыферов. – Воронеж, 1907. – 427с.
17. Баєва О.І. Лізингові відносини в аграрному секторі економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / О.І. Баєва – К., 2004. – 20 с.
18. Банківські операції : підруч. / [А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.] : за ред. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.
19. Банківські операції : підручник / [Міщенко В.І., Слав`янська Н.Г.] ; під ред. В.І. Міщенко – К. : Знання, 2006.– 727 с.– (Вища освіта ХХI століття).
20. Банковское дело. Справочное пособие / Под ред. Ю.А. Бабичевой. – М.: Экономика, 1994. – 486 с.
21. Банковское дело : учеб. / Под ред. О.И. Лаврушина - М.: Финансы и статистика, 1998. – 576 с.
22. Баранін Н.М. Актуальність розвитку лізингу в Україні / Н.М. Баранін // Зб. наук. пр. – Луганськ. Вид-во ЛНАУ, 2006. – № 62 (85). – С. 247–249.
23. Башлай С.В. Роль банків у формуванні фінансових ресурсів сільськогосподарських товаровиробників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / С.В. Башлай – Суми, 2003. – С.21.
24. Безуглий М. Якою повинна бути державна фінансова підтримка аграрного сектора? / М. Безуглий // Пропозиція. – 2003. – №12. – С. 12-14.
25. Бєлова Г. Кредитні спілки – слава попереду [Електронний ресурс] / Г. Бєлова // Статус. Економічні Відомості. – 2007.– 6 липня. – Режим доступу до журн. : http://status.net.ua/material?id=417801
26. Берегуля О. Іпотечне кредитування як банківська операція: теоретичні основи й умови проведення / О. Берегуля // Вісник НБУ. – 2007. – № 10. – С.46-48.
27. Берлач А. Система кредитування сільськогосподарських виробників / А. Берлач // Фінанси України. – 2004. – № 3. – С. 44-45.
28. Бесараб Є.О. Роль банку у формуванні інвестиційних ресурсів ФПГ / Є.О. Бесараб // Фінанси України. – 2002. – № 1. – С. 116-120.
29. Бєлєнький П.Ю. Інфраструктура ринку капіталів / [П.Ю. Бєлєнький, О.Л. Вальдрат, Н.І. Гомольська, та ін.] ; під ред. д.е.н., проф. П.Ю. Бєлєнького. – Р.3 «Інфраструктурне забезпечення конкурентної економіки регіонів (методологія і механізми)». – Львів, 2002. – С. 97 165. – (НАН України. Інститут регіональних досліджень).
30. Бик І. Чи бути фінансово-промисловим групам в Україні ? / І. Бик, М. Чумаченко, Л. Соломатіна // Економіка України. – 1997. – № 1. – С. 15-24.
31. Большой экономический словарь / [под ред. А.Н. Азрилияна]. – М. : Фонд «Правовая культура», 1994. – 525 с.
32. Бондар К.В. Короткострокове банківське кредитування аграрного сектора в умовах трансформаційних процесів економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец 08.07.02. «Економіка сільського господарства і АПК» / К.В. Бондар. – Луганськ, 2005. – 20с.
33. Борисова В. А. Організаційно-економічний механізм страхування / В. А. Борисова, О. В. Огаренко. – Суми : Довкілля, 2001. – 194с.
34. Бугель Ю. Основні шляхи вдосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника / Ю. Бугель // Банківська справа. – 2007. – № 4. – С.54-59.
35. Буковина : наукова бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: www.buklib.net
36. Бюлетень Національного банку України / Щомісячне аналітично-статистичне видання Національного банку України. – К., 2002. – № 12. – 165с.
37. Бюлетень Національного банку України / Щомісячне аналітично-статистичне видання Національного банку України. – К., 2004. – № 12. – 152с.
38. Бюлетень Національного банку України / Щомісячне аналітично-статистичне видання Національного банку України. – К., 2006. – № 12. – 178с.
39. Бюлетень Національного банку України / Щомісячне аналітично-статистичне видання Національного банку України. – К., 2008. – № 2. – 164с.
40. Бюлетень Національного банку України / Щомісячне аналітично-статистичне видання Національного банку України. – К., 2008. – № 4. – 182с.
41. Васильченко З. Універсальний комерційний банк як центральна ланка фінансово-промислової групи / З. Васильченко // Банківська справа. – 2002. – № 5. – С. 53-57.
42. Васильченко З.М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація : [монографія] / З.М. Васильченко. – К. : Кондор, 2004. – 528 с.
43. Васюренко О.В. Збалансованість структури зобов’язань банку як фактор забезпечення ефективності кредитних операцій / О.В. Васюренко, О.М. Христофорова // Банківська справа. – 2004. – № 3. – С.3-10.
44. Васюренко О. Ціна кредитних ресурсів як ключова складова системи управління кредитним ризиком / О. Васюренко, В. Подчесова // Банківська справа. – 2008. – № 1. – С.28-34.
45. Вахитов К.И. История потребительской кооперации России / К.И. Вахитов – М. : ЦУЛК Центроюза РФ, 1998. – 224с.
46. Ваш персональный аграрный эксперт [Електронний ресурс] // АПК Информ Online. – Режим доступу : http://www.apk-inform.com/
47. Веремейкина В.Д. Ипотека в России: проблемы и перспективы развития / В.Д. Веремейкина // Банковские услуги. – 2001. – № 11. – С. 34-39.
48. Верховна Рада України : Офіційний ВЕБ-САЙТ [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://rada.gov.ua/-
49. Вінник О.М. Інвестиційне право / О.М. Вінник – К.: Атіка, 2000. – 252с.
50. Вітлінський В.В. Оцінки кредитоспроможності позичальника та ступеня кредитного ризику банку / В.В. Вітлінський, З.В. Пернарівський // Фінанси України. – 1999. – № 12. – С. 22-26.
51. Владичин І.В. Роль кредитування в економічному зростанні України / І.В. Владичин // Фінанси України. – 2004. – № 1. – С. 96-102.
52. Власенко С. Кредити з власної кишені / С. Власенко // Агробізнес сьогодні. – 2003. – № 9. – С. 19-21.
53. Власенко С. Земля як предмет застави / С. Власенко // Агробізнес сьогодні. – 2004. – № 3. – с.13-14.
54. Внукова Н. Мир лизинга / Н. Внукова, О. Ольховиков – Х.: Основа, 1994. – 223с.
55. Вовчак О.Д. Іпотечне кредитування – важливий інструмент збільшення банківських інвестицій / О.Д. Вовчак // Зб. наук. праць. – Острог: Видавництво «Національний університет Острозька академія»; Вип. 8. – Ч. 3. – 2006. – С. 43–53.
56. Воронова Л.К. Советское финансовое право / Л.К. Воронова, И.В. Мартынов – К. : Вища школа, 1983. – 240с.
57. Все про лізинг в Україні [Електронний ресурс] // Лізинг в Україні. – Режим доступу : www. Leasing.org.ua
58. Вулфел Ч.ДЖ. Энциклопедия банковского дела и финансов / Ч.ДЖ. Вулфел ; [пер. с анг. Манзерова Б.Е., Другова А.Ю., Рубцова Б.Б. и др.]. – Самара: Корпорация «Федоров», 2000. – 692с.
59. Галушко В.О. Технологічні карти для села [Електронний ресурс] / В.О. Галушко, С.М. Смик // Аграрний тиждень.UA – 2007.– 27 травня. – Режим доступу: http://a7d.com.ua/2007/05/page/2/.
60. Гальчинський А. Теорія грошей: навч. посіб / А. Гальчинський – К. : Основи, 1996. – 413 с.
61. Ган А. Кредит и банки. Теория банковского кредита. Организация банковского дела / А. Ган. – М.: Госфиниздат, 1929. – С.142
62. Глазьев С.Ю. Стабилизация и экономический рост / С.Ю. Глазьев // Вопросы экономики. – 1997. – № 1. – С. 18-23.
63. Голуб Г. Гроші, кредит, банки / Г. Голуб, Л. Семенюк, Т. Смовженко – Львів : Центр Європи, 1997. – 206с.
64. Гончаренко В. Кредитна кооперація: збудуємо нову фінансову інфраструктуру села [Електронний ресурс] / В. Гончаренко // Дзеркало тижня. – 2006. – № 32(611). – Режим доступу : http://www.dt.ua/2000/2040/54301/
65. Гончаренко В. Про кредитну кооперацію / В. Гончаренко // Економіка України. – 2000. – № 4. – С.24-30.
66. Гончаренко В.В. Становлення світової системи кредитної кооперації: теорія, методологія, практика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора економ. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / В.В. Гончаренко. – К., 2002. – 39с.
67. Гончаренко В.В. Кредитні спілки у сільськогосподарському виробництві / В.В. Гончаренко // Економіка АПК. – 2000. – № 6. – С.36-42.
68. Гончаренко В.В. Проблеми та методологічні засади відродження кооперативних банків у кредитно-банківській системі України / В.В. Гончаренко // Науковий вісник Волинського державного університету. Економічні науки. – 2001. – №4. – 208-211.
69. Горемыкин В.А. Лизинг: учебник / В.А. Горемыкин – М.: Изд. – торг. Корпорация «Дашков и К». – 2003. – 944с.
70. Горленко В. Поняття кооперативу в Україні / В. Горленко / Підприємство, господарство, право. – 2004. – № 6. – С.11-13.
71. Государственная поддержка агропроизводства в Венгрии (дайджест) // Экономика сельского хозяйства России. – 1998. – № 7. – С. 20.
72. Гринчук Ю.С. Лізинг у технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства та АПК» / Ю.С. Гринчук. – Біла Церква, 2006. – 24 с.
73. Гриньова В.М. Проблеми та перспективи структурної перебудови банківської системи України / В.М. Гриньова, О.М. Колодізєв // Фінанси України. – 2006. – № 1. – С. 94-100.
74. Гриценко Р. Національні незалежні рейтингові агентства: концепція створення та функціонування / Р. Гриценко // Вісник НБУ. – 2003. – № 6. – С.22-24.
75. Грищук Н. Правове регулювання іпотечного кредитування та іпотечних ринків в Україні / Н. Грищук // Вісник НБУ. – 2005. – № 4. – С.15-19.
76. Гроші, банки та кредит : у схемах і коментарях : [навч. посібник] ; за ред. Б.П.Луціва. – Тернопіль : Карт-бланш, 2000. –225 с.
77. Гроші та кредит : [підручник] / [М.І.Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.] ; за ред. М. І. Савлука – К. : КНЕУ, 2001. – 602 с.
78. Грудзевич Я. Розвиток інституційної основи грошово-кредитної політики в Україні / Я. Грудзевич // Вісник НБУ. – 2006р. – № 6. – С.27-29.
79. Ґудзь О.Є. Проблеми становлення іпотечного кредитування в аграрному секторі економіки / О.Є. Ґудзь // Економіка АПК. – 2004. – № 9. – С. 68-73.
80. Ґудзь О.Є. Кредитування і банківське обслуговування підприємств агропромислового виробництва: сучасні тенденції та особливості / О.Є. Ґудзь. – К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2005. – 168 с.
81. Гузман В.Д. Лизинг: теория, практика, комментарии / В.Д. Гузман – М. : Фонд «Правовая культура», 1997. – 416 с.
82. Данкен М. Кредитные отношения в аграрном секторе экономики: зарубежный опыт (дискуссионный клуб) / М. Данкен, Ж. Дешам, Г. Педерсон и др. // Экономика сельского хозяйства России. – 1999. – № 5. – С. 9-12.
83. Дем’яненко Н.Я. Аграриям нужен свой банк / Н.Я. Дем’яненко // Фермерське господарство. – 2003 – № 4 (132) – С. 10.
84. Дем’яненко М.Я. Проблеми іпотеки сільськогосподарських земель / М.Я. Дем’яненко // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С.98-104.
85. Дем’яненко М.Я. Фінансові проблеми формування та розвитку аграрного ринку / Доповідь на Дев’ятих річних зборах Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників 26-27 квітня 2007року / М.Я. Дем’яненко // Економіка АПК. – 2007. – № 5. – С.4-13.
86. Дем’яненко М.Я. Кредитування сільськогосподарських підприємств: теорія і практика / М.Я. Дем’яненко // Облік і фінанси АПК. – 2005. – № 7 – С. 9-19.
87. Дем’яненко М.Я. Проблеми забезпечення кредитними ресурсами аграрного сектора економіки // Матеріали Четвертих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів–аграрників 25 – 26 червня 2002 року / М.Я. Дем’яненко – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 730 с.
88. Дем’яненко М.Я. Проблеми іпотечного кредитування в агропромисловому комплексі / М.Я. Дем’яненко // Вісн. Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер. “Економіка”. – К., 2004. – Вип.70. – С. 8-11.
89. Дем’яненко М.Я. Проблеми фінансово-кредитного забезпечення аграрного сектора АПК (Проблеми фінансової підтримки малих і середніх підприємств на селі) ; за ред. М.Я. Дем’яненка. – К. : ННЦ ІАЕ, 2004. – С. 6-11.
90. Дем’яненко М.Я. Стан державної фінансової підтримки сільського господарства / М.Я. Дем’яненко, Ф.В. Іванина // Агропромисловий комплекс України : стан, тенденції та перспективи розвитку / За ред. П.К. Канінського. – К. : ННЦ ІАЕ. – 2005. – С. 233-235.
91. Денежное обращение и кредит СССР ; под ред. проф. В.С. Геращенка. – М. Финансы, 1976. – 312с.
92. Денисенко А.А. Забезпечення ефективної системи кредитування сільськогосподарського виробництва / А.А. Денисенко // Економіка АПК. – 2003 – № 8. – с.89-96.
93. Деньги. Кредит. Банки. ; под ред. О.И. Лаврушина. – М., 1998. – С.182.
94. Дзеркало тижня [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:www.dt.ua.
95. Долгий Л. Роль і місце іпотечного кредитування в умовах відновлення агропромислового виробництва та реальне значення ціни землі як об’єкта застави / Л. Долгий // Вісник НБУ. – 2003. - № 1. – С.26-27.
96. Долішній М. Проблеми та перспективи підтримки банками розвитку економіки регіонів / М. Долішній, О. Другов // Економіка України. – 2005. – № 9. – С. 4-11.
97. Домашенко Ю.В. Лізинг і лізингові операції в сільському господарстві / Ю.В. Домашенко // Економіка АПК. – 2004. – № 10. – С.118-122.
98. Доух Т. Фонд поддержки и гарантий для крестьянских хозяйств и предприятий лесного комплекса в Чешской республике / Т. Доух // АПК : экономика управление. – 1999. –№ 6. – С. 40-50.
99. Другов О. Необхідність та шляхи створення в Україні спеціалізованих банків / О. Другов // Банківська справа. – 2005. – № 4. – С. 47-53.
100. Економічна правда [Електронний ресурс] – 2008. – 28 липня 2008р.– Режим доступу : www.epravda.com. ua/news/4858ca9d95b30
101. Економічні аспекти державної технічної політики в агропромисловому комплексі / Я.К. Білоусько, М.Я. Дем’яненко, В.О. Пітулько, В.Л. Товстопят. – К. : ННЦ ІАЕ. – 2005. – 134с.
102. Економічний довідник аграрника / за ред. Ю.Я. Лузана, П.Т. Саблука. – К. : Пресса України, 2003. – 800с.
103. Энштейн Д. Паритет экономических отношений сельского хозяйства с другими отраслями и оценка финансовых потерь от его отсутствия / Д. Энштейн // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2002. – № 2. – С. 11-12.
104. Євтух О. Іпотека як складова ринкового механізму господарювання / О. Євтух // Економіка України. – 2000. – № 1. – С. 65-69.
105. Євтух О.Т. Іпотека в умовах аграрної реформи / О.Т.Євтух // Фінанси України. – 2001. – № 7. – С.7-18.
106. Євтух О.Т. Іпотечне інвестування аграрного сектора економіки України / О.Т. Євтух // Економіка АПК. – 2001. – № 3. – С.58-61.
107. Евтух А. Т. Виды ипотек и возможности их развития в Украине // Іпотечний ринок в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку іпотечного ринку та шляхи їх розв’язання» / Евтух А. Т. : Київ, 7-8 грудня 2001 року. – К., 2002. – С. 157-162.
108. Євтух О.О. Нові види вартості в іпотеці / О.О. Євтух // Фінанси України. – 2005. – № 6. – С.100-110.
109. Евтух А.Т. Ипотека – механизм эффективного ипользования ресурсов / А.Т. Евтух – Луцк : Волынская областная типография, 2001. – 316с.
110. Экономическая история мира. Европа / Под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. М.Н. Конотопова. – 2-е изд. – М. ; Дашков и К, 2006. – 635с.
111. Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений / Ш. Жид, Ш. Рист.– М. : Экономика, 1995. – 544 с.
112. Житник А. 200 лет сельскохозяйственному кредиту в России / А. Житник // АПК : экономика, управление – 2003. – № 7. – С. 4-11.
113. Закон України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 р. № 2654 – ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47.
114. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14 травня 1992р. № 2344 – ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 31.
115. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 р. № 334/94 ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 4.
116. Закон України «Про страхування» від 7 березня 1996 р. № 85/96 – ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 18.
117. Закон України «Про промислово-фінансові групи в Україні» від 21.11.1995 № 437/95-ВР // Відомості Верховної Ради – 1996. – № 23. – С. 88.
118. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. № 697. – ХІУ // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29.
119. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. № 2121-III. [Електронний ресурс] – Режим доступу: //http://www.dinai.com/Docs/Boss/vruzk2121-2000.doc.
120. Закон України «Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001–2004 років» від 18 січня 2001 р. № 2238–ІІІ. // Відомості Верховної Ради України. – 2001 – № 11.
121. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р., № 2658 – ІІІ // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 164.
122. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 5 квітня 2001 р. № 2374 – ІІІ // Голос України. – 2001. – № 96.
123. Закон України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 р., № 1378 – ІV // Урядовий кур'єр. – 2004 – № 5.
124. Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003р. № 0898. [Електронний ресурс] – Режим доступу : //http://www.rada.gov.ua.
125. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» вiд 19.06.2003 № 979-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 1.
126. Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» 23 червня 2005 року N 2704-IV // Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 32.
127. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про лізинг» від 11.12.2003. № 1381-IV [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.gdo.kiev.ua/files/db.php?st=3&god=2004.
128. Закон України «Про кредитні спілки» № 1096-ІУ від 10.07.2003р. // Баланс. – 2003. – № 7. – С. 12-27.
129. Замуруев А.С. Кредит и ссуда: терминологический анализ, классификация и определение формы / А.С. Замуруев // Деньги и кредит. – 1999. – №4. – С.32-33.
130. Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках : [навч. посібник] / О.Д. Заруба – К. : Товариство «Знання», КОО, 1997. – 172с.
131. Захараш Н.В. Місце кредиту у фінансовому забезпеченні суднобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Н.В. Захараш.– К., 2001.–20 с.
132. Захаров В.С. Коммерческие банки: проблемы и пути развития / В.С. Захаров // Деньги и кредит. – 1997. –№ 9. – С. 9-13.
133. Зельднер А. Государственное регулирование агропромышленного сектора экономики / А. Зельднер // Международный экономический журнал. – 1999.– № 1. – С. 83-90.
134. Земельний Кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 211-212, 15 листопада. – С.3-14.
135. Зіновчук В.В. Місце і роль кооперативів в агробізнесі країн Європейського Союзу / В.В. Зіновчук // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 80-86.
136. Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу / В.В. Зіновчук – [2-е вид. доп. і перероб.] – К. : Логос, 2001. – 380с.
137. Іванишин В. Роль лізингу в забезпеченні сільськогосподарських підприємств засобами механізації / В. Іванишин. – К. : УАЕ УААН, 2003. – 294с.
138. Іванілов О.С.Іпотечне кредитування у країнах Західної Європи, США та України / О.С. Іванілов, М.В. Тітенкова // Фінанси України. – 2007. – № 4. – С. 28-35.
139. Іванов Ю. Умови для розвитку руху у нас вже створені [Електронний ресурс]/ Іванов Ю. // Вісник кредитних спілок. – 2003-2004. – С.22. – Режим доступу до журн. : http://www.ukrcu.kiev. ua/unascu/vis2003-4.pdf
140. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні» [Електронний ресурс] / Затверджена Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368: Офіц. текст із змін. станом на 17.11.2004р. – Р.4. – Гл. 3.–Режим доступу : http://ufs.com.ua/stories/showlaw.php?id=209.
141. Іпотека в Україні [Електронний ресурс] – Ваш іпотечний брокер. – Режим доступу : http://www.ipoteka.net.ua/ 2008/02/21.
142. Іпотечне кредитування в аграрному секторі економіки України (Монографія) / М.Я.Дем’яненко, В.М. Алексійчук, О.Є. Ґудзь, А.В.Сомик. – К. : ННЦ ІАЕ, 2005. – 106с.
143. Іпотечне кредитування: проблеми та перспективи розвитку в Україні: Інформаційно-аналітичні матеріали / За заг. ред. Кіреєва О.І. – К.: Центр наукових досліджень НБУ, 2004. – 104с.
144. Информационный банковский портал [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.uabanker.
145. Карпенко И. Роль государственной финансовой помощи и кредитования сельского хозяйства в развитии сельского хозяйства ФРГ / И. Карпенко // Международный сельскохозяйственный журнал. – 1992. – № 5. – С. 39-44.
146. Капитонов А.А. Страницы истории Самарской кооперации в досоветский период. Экономическая история России: проблемы, поиски, решения / А.А. Капитонов : Ежегодник. Вып. 2.– Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2000 – 470с.
147. Кейнс. Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег: Классика экономической мысли. Сочинения / Дж. М. Кейнс. – М.: ЭКСМО_Пресс., 2000. – С.480-780.
148. Клименко Т. Кредитна діяльність банків України / Т. Клименко // Економіка України. – 2000. – № 3. – С.34-39.
149. Коваль М. Проблеми створення фінансово-промислових груп в Україні / М. Коваль // Економіка України. – 1996. – № 10. – С. 39-41.
150. Ковальчук А.І. Банки. Кредит. Фінанси: законодавчо-правовий вимір / А.І. Ковальчук – К. : Парламентське видавництво, 2004. – 259 с.
151. Коденська М.Ю. Інтеграція як фактор активізації інвестиційної діяльності / М.Ю. Коденська // Економіка АПК. – 2006. – № 6. – С.24-31.
152. Козинець П. Кредитні спілки допомагають державі стати заможнішою / П. Козинець // Вісник кредитних спілок.  1999.  № 6.  С. 4-5.
153. Козаченко Л.П. Передумови та перспективи формування і розвитку іпотечного ринку в Україні / Л.П. Козаченко // Проблеми формування іпотечного ринку в контексті фінансової безпеки України : Зб. матер. круглого столу ( м. Київ, 30 вересня 2002 р.) / Міжвід. комісія з питань фінансової безпеки при РНБОУ. Українське агентство фінансового розвитку. – К., 2002. – С. 8–10.
154. Козинец П. Рейтинговую систему обмануть нельзя / П. Козинец // Финансовые услуги. – 2003.  № 1. – С. 53–56.
155. Колесникова В.И. Банковское дело / В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкая. – М. : «Финансы и статистика», 1995. – 476 с.
156. Колотуха С. Концепція розвитку кредитних відносин сільськогосподарських підприємств / С. Колотуха // Банківська справа. – 2004. – № 4. – С. 45-57.
157. Колотуха С.М. Реформування кредитних відносин в аграрному секторі економіки / С.М. Колотуха, К.М. Мельник // Економіка АПК. – 2002. – № 12. – С. 74-80.
158. Колотуха С. Проблеми інвестиційного забезпечення сільськогосподарського виробництва / С. Колотуха // Банківська справа. – 2006. – № 1. – С.46-54.
159. Конституція України: Офіц. текст із змін. станом на 11.12.2007р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg
160. Корнієнко Т. Методика визначення класу позичальника для розрахунку розміру резерву / Т. Корнієнко // Вісник НБУ. – 2006. – № 3. – С.35-37.
161. Коробейников М.М. Зарубежная практика кредитования сельского хозяйства и ее позитивное использование в условиях современной России / М.М. Коробейников // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2001. – № 4. – С. 3-9.
162. Коробейников М.М. Финансово-кредитный механизм агропро-мышленного комплекса / М.М. Коробейников. – М. : ТЕИС, МАКС Пресс. 2000. – 256 с.
163. Косинский В.А. Учреждения для мелкого кредита в Германии. Их история в святи с некоторыми сторонами экономической жизни этой страны / В.А. Косинский. – М., 1901. – Том І. – 321с.
164. Костюченко В. Огляд іпотеки. Україна та ЄС / В. Костюченко, Р. Набок // Вісник НБУ. – 2005. – № 5. – С.40-44.
165. Крашенникова А.И. Кооперация в современном мире / А.И. Крашенникова – М. : Экономика, 1987. – 247 с.
166. Кредитна спілка «Фермери Київщини» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.farmers.kiev.ua/.
167. Кредитне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників : зб. рекомендацій / Міністерство аграрної політики України; Національний науковий центр; Інститут аграрної економіки; Проект ЄС ТАСІС «Надання підтримки малим і середнім підприємствам на селі». – Ч. 1 / За ред. М.Я.Дем’яненка. – К.: Знання – Прес, 2005. –199 с.
168. Кредитные отношения в аграрном секторе экономики: зарубежный опыт (дискуссионный клуб) // Экономика сельского хозяйства России. – 1999. – № 4. – С. 9.
169. Кредитні спілки так і не стали конкурентами банків [Електронний ресурс] // ICTV. – 2005. – 6 грудня. – Режим доступу: http://ictv.ua/ukr/news_ economics.php? news_id = 75502.
170. Кредитование / [пер. с англ., под ред. М.А. Гольцберга, Л.М. Хасан-Бека]. – К. : Тор. изд. бюро ВНУ, 1994. – 384с.
171. Крисальний О.В. Трансформація колективних сільськогоспо-дарських підприємств у кооперативи / О.В. Крисальний // Економіка АПК. – 2000. – № 3. – С. 12-15.
172. Круглий стіл. «Земельний кодекс прийнято…Що далі?». – Лабораторія законодавчих ініціатив [Електронний ресурс]. – 2001. – 10 грудня. – Режим доступу : http://www.parlament.org.ua/index.php? action=about&as= 0&ar_id=25#ar25.
173. Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / М.І. Крупка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ, 2001. – 608с.
174. Кудрявцев В. Основы организации ипотечного кредитования / В. Кудрявцев, Е. Кудрявцева. – М. : Высш. шк., 1997. – 64с.
175. Кузьмин И. Финансово-кредитное обеспечение сельского хозяйства в развитых странах / И. Кузьмин // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2002. – № 1. – С. 31-34.
176. Куліш Г.П. Створення промислово-фінансових групп в Україні / Г.П. Куліш // Фінанси України. – 2001. – № 11. – С.71.
177. Кулинич П. Іпотека крізь призму земельного законодавства [Електронний ресурс] / П. Кулинич // Інформатично-аналітичний портал: Український земельний ринок – Режим доступу : http://www.land-ukraine.com/index. php?p=article&id=212
178. Кучеренко І.М. Місце споживчих товариств у системі непідприємницьких кооперативів [Електронний ресурс] / І.М. Кучеренко // Університетські наукові записки. – 2005. – № 3. – С. 52-59. – Режим доступу : http://www.univ. km.ua /visnyk /798.pdf.
179. Лаврушин О.И. Кредит как стоимостная категория социалистического воспроизводства / О.И. Лаврушин. М.: Финансы и статистика, 1989. – 175с.
180. Лаврушин О.И. Проблемы реформирования банковской системы России / О.И. Лаврушин // Бизнес и банки. – 2002. –№1-2. – С.1-2.
181. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: навч. посіб / В.Д. Лагутін. – [4-те вид.]. – К. : «Знання», 2004. – 215 с.
182. Лагутін В. Іпотечний кредит в Україні: перспективи і можливі наслідки / В. Лагутін // Банківська справа. – 2003. – № 4. – С. 42-51.
183. Лагутін В.Д. Становлення і розвиток системи іпотечного кредитування / В.Д. Лагутін // Фінанси України. – 2004. – № 1. – С. 27-35.
184. Лайко П.А. Кредитування малих та середніх підприємств у сільській місцевості через кооперативну кредитну систему з урахуванням досвіду держав – членів ЄС / П.А. Лайко, В.М. Алексейчук, О.Є. Гудзь, Г.П. Лайко // Облік і фінанси АПК. – 2005. – № 3. – С. 31-44.
185. Левицький К. Про нові спілки господарські / К. Левицький – Л. : Т-во «Просвіта», 1904. – 37с.
186. Лексис В. Кредит и банки / [пер. с нем. Ф. Лихачевский] / В. Лексис. – М. : «Перспектива», 1994. – 118с.
187. Литвин В.М. Національне відродження на Буковині [Електронний ресурс] / В.М. Литвин. – Режим доступу : http://www.lytvyn-v.org.ua/history _of_ ukraine/index.php?article =ch4
188. Лисенков Ю. Вексель у господарському обігу / Ю. Лисенков, В. Ляшко. – К. : Агенція «Прес-Центр», 1994. – С.3.
189. Лист ДПАУ від 30.11.2000р. № 6630/6/15-1116 «Про деякі питання щодо оподаткування операцій фінансового лізингу» // Вісник податкової служби. – 2001. - № 8. – С. 11.
190. Лифман Р. Формы предприятий. Кооперация и социализм / Р. Лифман. – Берлин, 1924. – 187 с.
191. Лишанский М. Зарубежный опыт кредитования аграрного сектора / М. Лишанский, И. Маслова // Экономика сельского хозяйства России. – 1997. – № 2. – С. 36-37.
192. Лишанский М.Л. Финансы в сельском хозяйстве : учебн. пособ. для вузов / М.Л. Лишанский, И.Б. Маслова. – М. : Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 430с.
193. Лишанский М.Л., Маслова И.Б. Краткосрочное кредитование сельскохозяйственных предприятий: учебн. пособ. для студентов вузов / М.Л. Лишанский, И.Б. Маслова. –М. : ЮНИТИ, 2000. – 286 с.
194. Лузан Ю.Я. Фінансовий стан агропромислового виробництва в Україні та шляхи його удосконалення / Ю.Я. Лузан // Економіка АПК. – 2007. – № 5. – С. 14-18.
195. Лузан Ю.Я. Фінансові аспекти формування ринкового середовища в аграрному секторі АПК / Ю.Я. Лузан // Облік і фінанси АПК. – 2005. – № 6. – С. 5-13.
196. Лупенко Ю.О. Системні трансформації аграрного сектору економіки / Ю.О. Лупенко // Економіка АПК. – 2007. – № 5. – С. 49-52.
197. Лупенко Ю.О. Сучасні тенденції доходів сільського населення / Ю.О. Лупенко // Фінанси України. – 2006. – №5. – С.32-38.
198. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки / І.О. Лютий .– К. : Атіка, 2000.– 240с.
199. Лютий І. О. Банківський маркетинг: навч. посібн. / І.О. Лютий, О.О. Солодка. – К. : Знання, 2006. – 395 с. - (Вища освіта XXI століття).
200. Лютий І.О. Ринок корпоративних облігацій реального сектора економіки / І.О. Лютий, Т.В. Нічосова // Фінанси України. – 2006. – № 7. – С. 59-68.
201. Лютий І.О., Міщенко С.В. Вплив фінансового сектору на функціонування економічної системи / І.О. Лютий, С.В. Міщенко // Фінанси України. – 2007. – № 3. – С. 14-28.
202. Льошенко В. Ідея проста: обєднати зусилля, щоб отримати фінансові послуги / Вісник кредитних спілок [Електронний ресурс]. – 2003-2004. – С.20-21. – Режим доступу: http://www.ukrcu.kiev. ua/unascu/vis2003-4.pdf
203. Макроэкономика: учебное пособие / [Э.Д. Долан, Д.Е. Линдсей; Пер.с англ. В. В. Лукашевич и др.] ; Общ.науч.ред. Б. С. Лесовик и др.– СПб. : Литера плюс, 1994. – 405 с.: ил.
204. Малахова О.Л. Кредитне забезпечення підприємницької діяльності / О.Л. Малахова // Фінанси України. – 2004. – № 6. – С. 113-120.
205. Малій О.Г. Лізингове кредитування: стан та перспективи для аграрної сфери / О.Г. Малій // Облік і фінанси АПК. – 2006. – №7. – С.89-92.
206. Малік М.Й. Фінансово-кредитний механізм у розвитку аграрного підприємництва / М.Й. Малік // Фінанси України. – 2004. – № 5. – С. 47-53.
207. Малік М.Й. Кооперація в сільському господарстві України: стан і перспективи / М.Й. Малік // Економіка АПК. – 2005. – № 12. – С.3-7.
208. Малік М.Й. Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2006. – № 4. – С.3-10.
209. Маркс К. Капитал. Т.1. Кн.1. Процесс производства капитала / К. Маркс, Ф.Энгельс ; соч. – [2-е изд.] – Т. 23 – М. : Гос. изд. полит. лит., 1961г. – 813с.
210. Маркс К. Наемный труд и капитал / К. Маркс, Ф. Энгельс ; соч. – [2-е изд.]. – Т. 6 – М. : Гос. изд. полит. лит. : 2-е изд., 1961г. – 596с.
211. Маркс К. К критике политической экономии (предисловие) / К. Маркс, Ф. Энгельс ; соч. – [2-е изд.]. – Т. 13 – М. : Гос. изд. полит. лит., 1961г. – 508с.
212. Маркс К. Капитал. Т.2. Кн.2. Процесс обращения капитала / К. Маркс, Ф. Энгельс ; соч. – [2-е изд.]. – Т. 24 – М. : Гос. изд. полит. лит., 1961г. – 672с.
213. Маркс К. Капитал. Т.3. Кн.3. Процесс капиталистического производства, взятый в целом. Ч.2. Гл.29. Составные части банковского капитала / К. Маркс, Ф. Энгельс ; соч. – [2-е изд.]. – Т. 25 – М.: Гос. изд. полит. лит. 1961г. – 1086с.
214. Маркус Я. Особливості оцінювання майна при іпотечному кредитуванні / Я. Маркус, Л. Долинський // Банківська справа. – 1999. – № 2. – С.32-33.
215. Мартынов В. Сельскохозяйственное кредитование кооперативов в рыночной экономике / Мартынов В. // Мировая экономика и международные экономические отношения. – 2001. – № 4. – С. 89-95.
216. Мартынов В.Д. Фермерская кооперація / В.Д. Мартынов. – М.: Знание, 1990. – 56с.
217. Мартынов В. Сельскохозяйственные кредитные кооперативы в рыночной экономике / В. Мартынов // Мировая экономика и Международные экономические отношения. – 2002. – № 4. – С. 90.
218. Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3 т. / А. Маршалл.- М. : Прогресс, 1993. – (Экономическая мысль Запада) Т. 1 : – М., 1993. – 416 с.
219. Маслов С.Л. Крестьянское хазяйство и сельскохозяйственная кооперація / С.Л. Маслов. – М., 1919. – 315 с.
220. Маслов С.Л. Экономические основы сельскохозяйственной кооперации / С.Л. Маслов. – М., 1928. – 850 с.
221. Мельничук В. Нові можливості отримання кредиту сільськогосподарськими виробниками / В. Мельничук // Банківська справа. – 2005. – № 1. – С.82-87.
222. Месель-Веселяк В.Я. Розвиток форм господарювання в аграрному секторі України (результати, проблеми) / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2006. – № 12. – С.34-41.
223. Месель-Веселяк В.Я. Фінансування виробництва в сільськогосподарських формуваннях / В.Я. Месель-Веселяк. – Економіка АПК. – 2007. – № 5. – С.18-24.
224. Миль Дж.С. Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии / Дж.С. Миль ; [пер. с англ. М.И. Туган-Барановского]. – М.: Эксмо, 2007. – 1040с.
225. Мир Абдул Каюм Джалал. Іпотечне кредитування під заставу земельної власності / Мир Абдул Каюм Джалал // Вісник НБУ. – 2005. – № 7. – С.55-58.
226. Митяков А.В. Лізинг как форма инвестиций / А.В. Митяков // Юрист. – 2003. – № 4. – С.34-35.
227. Михайленко И. Агропромышленный комплекс Великобританки / И. Михайленко // Международный сельскохозяйственный журнал. – 1997.– № 5. – С. 20.
228. Михалевский Д.И. Ипотечные банки Германии и финансирование жилищного строительства / Д.И. Михалевский. – СПб. : Фин.изд-во, 1925. – 99с.
229. Міщенко В. Проблеми кредитування та оцінки кредитоспроможності клієнтів банку / В. Міщенко, А. Єпіфанов // Банківська справа. – 1997. – № 5. – С. 39-46.
230. Міщенко В.І. Основи лізингу : навч. посіб. ; серія „Бібліотечка банкіра” / Міщенко В.І., Луб’яницький О.Г., Слав’янська Н.Г. К. : Товариство „Знання”, КОО, 1997. – 138с.
231. Міщенко В. Моніторинг позичок у сучасній банківській практиці України / В. Міщенко, В. Пластун // Вісник НБУ. – 2002. – № 18. – С. 9-13.
232. Міщенко В.І. Фінансові складові інноваційно-інвестиційної діяльності в регіоні / В.І. Міщенко, І.Б. Щербань // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 8. – С. 41-51.
233. Мовсесян А. Банковский сектор в экономике России / А. Мовсесян // Политэконом. – 1998 – № 2. – С. 120-124.
234. Молдаван Л.В. Розвиток кооперації в системі кредитного забезпечення сільського господарства / Л.В. Молдаван // Економіка АПК. – 2008. – № 1. – С.58-63.
235. Мэнкью И.Г. Принципы макроэкономики / И.Г. Мэнкью. – СПб.: Питер, 2008. –543с.
236. Нагорный В.Д. Структура, функции и бюджет Министерства сельского хозяйства и продовольства Канады / В.Д. Нагорный // Достижения науки и техники АПК. – 1998. – № 3. – С. 44.
237. Найактивніші банки-кредитори аграрного сектора економіки України // Агросектор. – 2005. – № 3. – C. 20-21.
238. Науковий дослід «Український лізинг» [Електронний ресурс] // Агросектор – 2004. – №2. – Режим доступу до журн. : http://journal.agrosector.com.ua /archive/2.
239. Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukragroleasing.com.ua.
240. Непочатенко О.О. Кредитування селянських (фермерських) господарств / О.О. Непочатенко // Організаційно – економічні проблеми розвитку АПК / У чотирьох частинах. Заред. П.Т. Саблука : Ч.3. – К. – ІАЕ, 2001 р.– С.83-85.
241. Непочатенко О.О. Сучасні проблеми кредитування сільськогосподарських товаровиробників / О.О. Непочатенко, О.А. Гончарук // Зб. наук. праць. – Умань, 2003. – Вип. 56. – С. 130-138.
242. Непочатенко О.О. Проблеми та перспективи кредитування малого і середнього бізнесу в сільському господарстві / О.О. Непочатенко // Зб. наук. праць. – Умань, 2005. – Вип. 59. – С.394-399.
243. Непочатенко О.О. Формування системи кредитної кооперації в сільському господарстві / О.О. Непочатенко // Зб. наук. праць. – Вінниця, 2005. – Вип.23. – С. 100-105.
244. Непочатенко О.О. Сучасні проблеми банківського кредитування аграрних підприємств / О.О. Непочатенко // Фінансова система України: Зб. наук. праць. – Острог: Видавництво «Національний університет «Острозька академія», 2005. – Вип. 7 ; Ч. 2. – С. 222-227.
245. Непочатенко О.О. Кредитування сільськогосподарських підприємств : історія розвитку / О.О. Непочатенко // Агроінком. – 2005.– № 5-6. – с.46-49.
246. Непочатенко О.О. Проблеми правового та методологічного забезпечення банківського кредитування аграрних підприємств / О.О. Непочатенко // Бухгалтерський облік і фінанси. – 2006р. – № 2. – С. 70-76.
247. Непочатенко О.О. Еволюція поглядів на природу і роль кредиту / О.О. Непочатенко //Зб. наук. праць. – Вінниця, 2006. – Вип. 25. – С. 63-68.
248. Непочатенко О.О. Організаційні механізми кредитування аграрних підприємств / О.О. Непочатенко // Вісник ХНАУ, 2006. – № 11.– С.183-188.
249. Непочатенко О.О. Сучасні погляди на суть, функції та роль кредиту / О.О. Непочатенко //Зб. наук. праць. – Умань, 2006. – Вип. 62 ; Ч. 2. – С. 238-246.
250. Непочатенко О.О. Проблеми довгострокового кредитування аграрних підприємств / О.О. Непочатенко // Зб. наук. праць. – Луганськ : Вид-во ЛНАУ, 2006. – Вип. 62 (85). – С.366-370.
251. Непочатенко О.О. Роль кредиту у забезпеченні ресурсами сільськогосподарських товаровиробників / О.О. Непочатенко // Фінансова система України : Зб. наук. праць. – Острог: Видавництво «Національний університет «Острозька академія», 2006. – Вип. 8. ; Ч. 3. – С.115-122.
252. Непочатенко О.О. Удосконалення кредитних відносин в АПК регіону / О.О. Непочатенко // Агроінком. – 2006. – № 7-8. – с.71-74.
253. Непочатенко О.О. Кредитоспроможність як важливий критерій формування кредитних відносин / О.О. Непочатенко // Зб. наук. праць. – Умань, 2006. – Вип. 63. ; Ч.2. – С. 19-26.
254. Непочатенко О.О. Роль банку в діяльності агропромислово-фінансової групи / О.О. Непочатенко // Зб. наук. праць. – Вінниця, 2006. – Вип. 28. – С. 107-113.
255. Непочатенко О.О. Основи визначення кредитоспроможності аграрних підприємств / О.О. Непочатенко // Вісник Сумського аграрного університету. – Суми, 2006. – С.303-307.
256. Непочатенко О.О. Суть і проблеми державного регулювання діяльності кредитних організацій / О.О. Непочатенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук праць. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – С. 128-133.
257. Непочатенко О.О. Державне регулювання кредитного забезпечення аграрних підприємств / О.О. Непочатенко // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків. – Черкаси: ЧБІ УАБС НБУ, 2006. – С. 77-78.
258. Непочатенко О.О. Роль банків у лізингових угодах / О.О. Непочатенко // Економіка АПК. – 2007. – № 1. – С.89-94.
259. Непочатенко О.О. Лізинг як форма фінансування матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва / О.О. Непочатенко // Вісник ХНАУ: Серія «Економіка АПК і природокористування». – 2007. – Вип. 3. – С.129-134.
260. Непочатенко О.О. Актуальні проблеми банківського кредитування економіки інноваційного типу / О.О. Непочатенко // Прометей: Регіональний збірник наукових праць з економіки. 2007. – Випуск 1 (22). – С. 66-68.
261. Непочатенко О.О. Проблеми і необхідність створення сільськогосподарського банку / О.О. Непочатенко // Зб. наук. праць. – Умань, 2007. – Вип.64. ; Ч.2. «Економіка». – С.19-25.
262. Непочатенко О.О. Досвід агролізингу в зарубіжних країнах / О.О. Непочатенко // Зб. наук. праць. – Камянець-Подільський, 2007. – С.65-67.
263. Непочатенко О.О. Лізинг як засіб оновлення основних фондів аграрних підприємств / О.О. Непочатенко // Вісник ХНТУСГ. – Харків: ХНТУСГ, 2007р. – Вип. 54. – С. 215-220.
264. Непочатенко О.О. Фінансові інструменти іпотеки / О.О. Непочатенко // Фінансова система України: Зб. наук. праць. – Острог: Видавництво «Національний університет «Острозька академія», 2007. – Вип. 9.; Ч.3. – С.396-402.
265. Непочатенко О.О. Економічна суть та становлення ринку іпотечного кредитування в Україні / О.О. Непочатенко // Зб. наук. праць – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – Ч. 1. – С. 26-30.
266. Непочатенко О.О. Роль та забезпечення іпотечного механізму кредитування в умовах становлення ринку землі / О.О. Непочатенко // Наук. праці Південного філіалу «Кримський агротехнологічний університет» Національного аграрного університету. – Сімферополь, 2007. – Вип. 106. – С.113-118.
267. Непочатенко О.О. Кредитування сільськогосподарських товаровиробників на основі диверсифікації фінансових послуг / О.О. Непочатенко // Економіка АПК. – 2007. – № 7.– С.61-66.
268. Непочатенко О.О. Організаційно-економічні механізми кредитування аграрних підприємств : (Монографія) / О.О. Непочатенко. – Умань, 2007.– 456с.
269. Непочатенко О.О. Теоретичні основи кредитної кооперації / О.О. Непочатенко // Актуальні проблеми на сучасному етапі та перспективи розвитку фінансово-кредитного механізму АПК. – К.-Подільський., 2007. – Вип. 15. ; Т. 3. – С. 394-400.
270. Непочатенко О.О. Проблеми інституційного забезпечення земельної іпотеки регіону / О.О. Непочатенко // Зб. наук. праць. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2007. – С. 240-256.
271. Непочатенко О.О. Мотиваційні фактори відродження кредитної кооперації в сільському господарстві / О.О. Непочатенко // Зб. наук. праць – Умань, 2008. – Вип. 67 – Ч. 2: Економіка. – С. 343-348.
272. Нідзельська І.А. Обґрунтування необхідності створення системи супроводу кредитів / І.А. Нідзельська // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. – № 1. – С. 25-27.
273. Нилиновский В. Кредитование аграрной недвижимости: зарубежный опит / В. Нилиновский // Экономика сельского хозяйства России. – 2001. – № 12. – С. 32.
274. Ніконов А.А. Спираль многовековой драмы: аграрная политика и политика России / А.А. Ніконов. – М., 1995. – 440с.
275. Новаківський О.Р. Технологія рефінансування іпотечних кредитів: за матеріалами щомісячника «Фінансовий ринок України» [Електронний ресурс] / Режим доступу : www.unif.com.ua.
276. Новіков Ю. До питання про створення національного земельного банку України / Ю. Новіков, О. Логвіна // Економіка України. – 2003. – № 2. – С. 17–22.
277. Олійник Д.С. Кредитна кооперація у сільському господарстві: досвід і шляхи розвитку в Україні / Д.С. Олійник // Фінанси України. – 2003. – № 4. – С.102-109.
278. Онищук Я.В. Розвиток лізингу в Україні / Я.В. Онищук // Фінанси України. – 2005. – № 7. – С. 106-113.
279. Орликовський М.О. Державне регулювання інвестиційного процесу в агропромисловому комплексі / М.О. Орликовський // Економіка АПК. – 2005. – № 6. – С. 91-98.
280. Основи теорії та зарубіжна практика розвитку кредитної кооперації / Гончаренко В.В. Проект ТАСІС “Надання підтримки малим і середнім підприємствам на селі”. – К. – 2005р. – 55с.
281. Основи економічної теорії : навч. посіб. ; за ред. В.О. Білика, П.Т.Саблука. – К. : ІАЕ, 1999. – С.467.
282. Отченаш К. Концептуальні засади створення національної системи іпотечного кредитування / К. Отченаш // Финансовая консультация. – 2004. – №11. – C.11-14.
283. Павлюк К.В. Діяльність іноземних комерційних банків в Україні: тенденції та проблеми / К.В. Павлюк, В.А. Кажан // Фінанси України. – 2006. – № 6. – С.143-150.
284. Папуніцька Н.В. Фінансовий механізм прямої державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників : автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Н.В. Папуніцька. – Київ, 2005. – 22с.
285. Пастернак М. Проблеми і перспективи лізингових відносин в Україні як інструмента фінансування розвитку підприємництва / М. Пастернак // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 6. – С. 131-134.
286. Перзеке М.Б. Банківське кредитування як джерело фінансування інвестиційного процесу / М.Б. Перзеке // Фінанси України. – 2001. – № 3. – С. 138-141.
287. Петренко А. Іпотечне кредитування в Україні [Електронний ресурс] / А. Петренко // Молодь і підприємництво – Режим доступу до журн. : www.minmagazine. com.ua.
288. Пиплз К. Развитие системы сельскохозяйственного кредита в США: уроки для России? / К. Пиплз // Вопросы экономики. – 1997. – № 8. – С. 147-160.
289. Пиріг Г.І. Використання внутрішніх і зовнішніх ресурсів у кредитуванні сільського господарства / Г.І. Пиріг // Економіка АПК. – 2004.– № 4. – С. 73-78.
290. Підприємництво в аграрній сфері / [М.Й. Малік, Ю.О. Лупенко, Л.В. Романова та ін.] ; за ред. П.Т. Саблука, М.Й. Маліка. – К. : ІАЕ, 1998. – 514 с.
291. Погорєльцева Н. Особливості становлення іпотечного ринку в трансформаційній економіці / Н. Погорєльцева // Банківська справа. – 2006. – № 3. – С.26-38.
292. Покотило І. Правове забезпечення лізингових операцій / І. Покотило // Вісник НБУ. – 1997. – № 2. – С. 27-28.
293. Политическая экономия : словарь [сост. Г.В. Донской, Г.И. Либман] ; под ред. М.И. Волкова и др. – М. : Политиздат, 1979 – 463с.
294. Политическая єкономия : учеб. пособ. / Под ред.Ю.В. Яковца. – М.: Политиздат, 1967. – 368с.
295. Положення «Про операції банків з векселями» від 28.05.1999 № 258 / НБУ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 1999. – № 7. – 54с.
296. Положення «Про порядок оформлення та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків» від 06.07.2000 р. № 279 / НБУ // Офіційний вісник України. – 2000. – № 32.
297. Положення НБУ «Про кредитування» від 28 вересня 1995 р. №246 / НБУ – К. : Парламентське видавництво, 2003. – 405 с.
298. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»: Офіц. текст із змін. станом на 24 вересня 2004р / М-во фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.setcom.com.ua/ docs/06bugh_orenda.pdf .
299. Полозенко Д.В. Банківська система України в умовах функціонування іноземних банків / Д.В. Полозенко // Фінанси України. – 2006. – № 5. – С.91-94.
300. Полозенко Д.В. Фінансова політика у сфері виданків бюджету / Д.В. Полозенко, Д.О. Іваніцький // Економіка АПК. – 2006. – № 1. – С.96-99.
301. Полозенко Д.В. Використання фінансових ресурсів України в умовах економічного зростання / Д.В. Полозенко // Економіка АПК. – 2007. – № 5. – С.35-41.
302. Порте Дж. Кредитная система в сельском хозяйстве Нидерландов / Дж. Порте // АПК : экономика, управление. – 1996. – № 3. – С. 53.
303. Постанова Кабінету Міністрів України «Про нові підходи до забезпечення сільськогосподарського товаровиробника матеріально-технічними ресурсами» від 17 січня 2000 р. № 50 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 3. – 214с.
304. Постанова Кабінету Міністрів України «Про додаткові заходи щодо кредитування комплексу сільськогосподарських робіт» від 25 лютого 2000 р. № 398 // Офіційний вісник України – 2000 – № 3. – 214 с.
305. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження методики оцінки майна» від 10 грудня 2003 р. № 1891 // Урядовий кур’єр. –2004. – № 21.
306. Постанова Кабінету Міністрів «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок» від 11 жовтня 2002 р. № 1531 // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 196.
307. Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Положення про створення (реєстрацію, реорганізацію та ліквідацію) промислово-фінансових груп» від 20 липня 1996 р. № 781 // Урядовий кур’єр. –1996. – 1 серпня.
308. Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2004 рік на здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення коротко- і довгострокових кредитів» від 18 лютого 2004 р. № 184 // Офіційний вісник України. – 2004. – №32.
309. Постанова КМУ № 126 від 27.02.2008р. «Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 20559.rar 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.