У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Количество страниц 200
ВУЗ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ імені МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20573.doc 
Содержание ЗМІСТ
ВСТУП …………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ………………………. 10
1.1. Ґенеза та еволюція наукової думки про дефініцію торгівельного та акціонерного капіталу
1.2. Вплив інституціональних перетворень та розвитку підприємництва у торгівлі на формування капіталу підприємств …… 33
1.3. Концепція фінансово-кредитного механізму формування капіталу торговельних підприємств …………………………………… 47
Висновки до розділу 1…………………………………………………… 58
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ДІЮЧОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ …………………….. 61
2.1. Комплексна оцінка формування капіталу торговельних підприємств ………… 61
2.2. Фондові методи формування власного та запозиченого капіталу . 79
2.3. Методи банківського кредитування і посередництва у формуванні капіталу ………. 95
Висновки до розділу 2………………………………………………….. 105
РОЗДІЛ 3. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ …. 110
3.1. Формування рейтингів корпоративного управління як передумови виходу підприємств на фінансово-кредитний ринок …… 110
3.2. Методичні рекомендації щодо вибору типу фінансової політики емітента і інвестора цінних паперів ……………………………………. 135
3.3. Адаптація умов банківського кредитування до галузевих особливостей підприємств торгівлі …………………………………… 148
Висновки до розділу 3…………………………………………………… 156
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………... 161
ЛІТЕРАТУРА ……………………………………………………………. 164
ДОДАТКИ ……………………………………………………………….. 184

ВСТУП

Актуальність теми. Торгівля – це галузь національної економіки, яка потужно розвивається. Починаючи з 2003 р. щорічний приріст роздрібного товарообороту підприємств складає 20-30%. Станом на 01.04.2008 р. у цій галузі використовується 8,63% необоротних і 36,35 % оборотних активів підприємств України. Бурхливий розвиток галузі потребує адекватного збільшення величини капіталу, необхідного для фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємств. Становлення фінансової системи України на ринкових засадах створює передумови використання нових форм і методів формування капіталу торгівельних підприємств. Підвищується роль кредитних ресурсів як важливого джерела фінансування їх діяльності. На долю торгівельних підприємств припадає 38,71% усіх кредитів, наданих комерційними банками нефінансовим корпораціям, у т.ч. 41,32% - терміном до 1 року. Разом з тим на фондовому ринку вони демонструють низьку активність. На долю акціонерних товариств приходиться лише 2,4% торгівельних підприємств. Формування капіталу за рахунок власних джерел обмежується фінансовими результатами діяльності підприємств та потребами забезпечення їх фінансової стійкості.
Функціонування торгівельного капіталу, питання його формування і кругообігу були предметом дослідження зарубіжних вчених Бем-Баверка Е., Брігхема Є., Гелбрейта Дж. К., Каутського К., Кейнса Дж. М., Маркса К., Маршалла А., Менгера К., Норта Д., Рікардо Д., Сміта А. Значний вклад у вирішення проблеми раціональної організації і оптимизації структури капіталу торгівельних підприємств, його формування за рахунок власних джерел, банківських і фондових механізмів, становлення корпоративного управління внесли російські і вітчизняні вчені: Азарян О.М., Антонюк Я.М., Аптекар С.С., Балабанова Л.В., Балдинюк А.Г. , Безгінова Л. І., Бланк І. О., Богачов С.В., Вереітіна І. Ю., Вітлінський В.В., Виноградова О.В., Власова Н.О., Вожжова О.В., Волгін В. В., Гайдук І. О., Косова Т.Д., Костирко Л.А., Лігоненко Л. О., Мелушова І. Ю., Мельник Л. О., Никитенко О.О., Оліфіров О.В., Омелянович Л.О., Папаіка О.О., Попова І.В., Садєков А. А., Слав'юк Р.А., Сорока Р. С., Стужук Л. В. , Татарин Н.Б., Ткаченко С.О., Фролова Л.В., Худа В.В., Циганов О.Р., Чернега О. Б. , Шапран В.С., Шубін О.О.
Однак, попри наявність значної кількості робіт, недостатньо дослідженими залишаються проблеми формування торгівельного капіталу в умовах інституціональних перетворень у національній економіці і становлення рейтингової інфраструктури фінансового ринку, врахування галузевих особливостей торгівельних підприємств в процесі кредитування, при розробці емісійної та дивідендної політики тощо. Актуальність досліджуваної в дисертації проблеми удосконалення фінансово-кредитного механізму формування капіталу торгівельних підприємств, її теоретичне і практичне значення обумовили вибір теми дослідження, її мету та зміст.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася відповідно до плану науково-дослідних робіт Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за темами: держбюджетної «Удосконалення принципів і методів ризик-менеджменту підприємств» (№ держреєстрації 0108U001996), у рамках якої автором розроблено механізм зниження фінансових ризиків торгівельних підприємств, госпдоговірної «Розробка науково-методичних рекомендацій з формування капіталу підприємства за допомогою банківських механізмів» (№ 12/2004), де автором обґрунтовано умови і доцільність зміни організаційно-правової форми підприємств торгівлі.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних положень, методичних основ і практичних рекомендацій щодо удосконалення фінансово-кредитного механізму формування капіталу торгівельних підприємств.
Для реалізації мети було поставлено і вирішено такі завдання:
досліджено генезу та еволюцію наукової думки про дефініцію капіталу;
визначено вплив інституціональних перетворень та розвитку підприємництва у торгівлі на формування капіталу підприємств;
обґрунтовано концепцію фінансово-кредитного механізму формування капіталу торгівельних підприємств;
проведено комплексну оцінку формування капіталу торгівельних підприємств;
досліджено фондові методи формування власного та запозиченого капіталу;
надано оцінку методам банківського кредитування і посередництва у формуванні капіталу торгівельних підприємств;
розроблено науково-практичні рекомендації щодо формування рейтингів корпоративного управління як передумови виходу торгівельних підприємств на фінансово-кредитний ринок;
обґрунтовано методичні рекомендації щодо вибору типу фінансової політики емітента і інвестора цінних паперів;
адаптовано умови кредитування до галузевих особливостей підприємств торгівлі.
Об’єктом дослідження виступають процеси формування капіталу підприємств.
Предмет дослідження є теоретичні, методичні основи і практичні аспекти удосконалення фінансово-кредитного механізму формування капіталу торгівельних підприємств.
Методи дослідження. Теорія і методика дослідження ґрунтуються на фундаментальних положеннях сучасних економічних теорій. У роботі використовувалися такі методи: горизонтального і вертикального аналізу зведених балансів (для встановлення диференціальних особливостей сукупного капіталу підприємств України та торгівлі зокрема), побудови кореляційних матриць (для визначення тісноти зв’язку розміру власного капіталу, довго- і короткострокових зобов’язань підприємства із показниками балансу і звіту про фінансові результати), лінійну регресію (для побудови моделей власного капіталу та його оборотності); коефіцієнтний аналіз (для оцінки фінансового стану підприємств); канонічний аналіз (для визначення кореляції фінансових коефіцієнтів двох груп підприємств, розділених за принципом використання позиченого капіталу і отримання канонічних оцінок); кластерний аналіз (для групування підприємств за рівнем прибутку на одну акцію); рейтингова оцінка (для визначення класів емітентів цінних паперів), ряди ймовірнісного розподілу (для аналізу сум та термінів кредитів, отриманих підприємствами).
Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі і нормативні акти, що регулюють фінансово-кредитний ринок; офіційні статистичні та інформаційно-аналі¬тичні матеріали; дані фінансової звітності торгівельних підприємств-емітентів цінних паперів.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку теоретичних та методичних основ удосконалення фінансово-кредитного механізму формування капіталу торгівельних підприємств, що забезпечило одержання нових положень і розробок.
Удосконалено:
методичні положення щодо оцінки рейтингу корпоративного управління за рахунок внесення нової складової – соціальна відповідальність бізнесу, яка ґрунтується на міжнародних стандартах: Всесвітній Ініціативі Звітування (The Global Reporting Initiative, GRI), Стандарті перевірки звітності AA1000 (The AA1000 reporting assurance standard), Принципах - критеріях всесвітньої корпоративної відповідальності (The Principles for Global Corporate Responsibility – Benchmarks);
методичний підхід до оцінки класу емітента цінних паперів шляхом додання критеріїв - тип стійкості фінансового стану, прогноз зміни фінансового стану, перевагами якого є використання не лише ретро-, а і перспективних оцінок, а також особливостей кругообігу власного капіталу торгівельних підприємств, пов’язаних із більшим порівняно з іншими галузями національної економіки коефіцієнтом фінансового ризику;
інформаційно-методичні підходи до формування резервів за кредитними операціями банків з торгівельними підприємствами під заставу товарів в обороті, які полягають в уточненні граничних значень фінансових коефіцієнтів бальної оцінки кредитоспроможності позичальника, порядку оцінки вартості застави та механізмів контролю за її схоронністю.
Дістало подальший розвиток:
визначення фінансово-кредитного механізму формування капіталу підприємств як сукупності ме¬тодів і форм, інструментів та важелів генерування фінансових ресурсів, авансованих у формування активів підприємства: внутрішніх власних (шляхом акумуляції внесків засновників підприємства і капіталізації прибутку), зовнішніх власних (пайові цінні папери), запозичених (боргові цінні папери, отримані позики), залучених (кредиторська заборгованість, інші зобов’язання довгострокового і поточного характеру).
трактування власного капіталу підприємства як функції трансакційних витрат фірми, результатом чого стала розробка рекомендацій щодо зміни організаційно-правових форм торгівельних підприємств залежно від масштабів операційної і фінансової діяльності, а також рівня розкриття інформації та захисту прав власності (акціонерних товариств у товариства з обмеженою відповідальністю і навпаки);
методичні положення щодо якісної оцінки значущості функцій власного капіталу торгівельних підприємств на основі кореляційно-регресійного аналізу. Отримана модель власного капіталу демонструє важливість функції фінансування поточних активів та забезпечення ліквідності (входження в неї факторів оборотних активів і поточних зобов’язань з коефіцієнтами, близькими відповідно до +1 та -1) та захисної (коефіцієнт більше 0,5 перед фактором чистого прибутку). Разом з тим відсутність істотних кореляційних зв’язків статутного капіталу із узагальнюючими показниками діяльності торгівельних підприємств свідчить про низьку якість реалізації функцій відповідальності та гарантії; бази для нарахування дивідендів і розподілу майна; управління та контролю; реклами (репрезентації);
методичні рекомендації по адаптації дивідендних теорій до галузевих особливостей підприємств торгівлі, яким запропоновано використання залишкової дивідендної політики. Вона полягає в тому, що дивіденди, які виплачуються, дорівнюють тій частині нерозподіленого прибутку, яка залишається після використання частини фактично отриманого прибутку на фінансування оптимального бюджету капіталу фірми. Формалізовано її частковий випадок за критерієм фінансової стійкості.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що теоретичні положення дисертаційної роботи доведені до рівня конкретних методик і рекомендацій щодо формування капіталу торговельних підприємств. До результатів, які мають найбільше практичне значення, належать такі: рекомендації щодо зміни організаційно-правової форми як інструменту підвищення ефективності використання капіталу підприємства та емісії акцій схвалені ТОВ «Спайдер» (акт від 16.12.2007 р.). Залишковий підхід до формування дивідендної політики впроваджено у ВАТ «Торговий дім «Маяк» (лист №99 від 22.10.2008 р.), Проект Кодексу корпоративного управління прийнято за основу ВАТ «Донецький хлібокомбінат» (лист №57 від 14.08.2008 р.). Науково-методичні рекомендації щодо удосконалення оцінки класу емітента цінних паперів та формування резервів за кредитними операціями з торгівельними підприємствами використовуються ВАТ КБ «Промекономбанк» (лист №41106/8Б від 11.06.2008 р.). Методичні рекомендації щодо удосконалення рейтингів корпоративного управління впроваджено в навчальний процес Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського при викладанні дисципліни «Аудит» (лист 13.02/2024 від 30.09.2008 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом самостійних наукових досліджень автора. Внесок автора в опубліковані колективні роботи конкретизовано в списку публікацій.
Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні і практичні результати доповідалися і були схвалені на міжнародних науково-практичних конференціях: «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів» (м. Запоріжжя, 2004 р.), «Фінансові механізми активізації підприємництва в Україні» (м. Львів, 2004 р.), «М.І.Туган-Барановський - видатний вчений-економіст. Спадщина та новації» (м. Донецьк, 2005 р.), «Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика» (м. Суми, 2006 р.); Всеукраїнських конференціях: «Проблеми організації та управління економікою регіону в умовах самоврядування» (м. Івано-Франківськ, 2004 р.), «Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України» (м. Суми, 2004 р.); Міжрегіональній конференції «Оподаткування в промисловому регіоні: теорія, практика та перспективи розвитку» ( м. Донецьк, 2004 p.).
Публікації. За результатами дослідження опубліковано 13 наукових робот, у т.ч. 10 - у провідних фахових виданнях, 3 - у матеріалах конференцій. Загальний обсяг публікацій 6,2 д.а., з яких 5,0 д.а. особисто належить здобувачу.
Список литературы ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення актуального наукового завдання щодо удосконалення фінансово-кредитного механізму формування капіталу торгівельних підприємств. Наукові висновки і рекомендації полягають у такому.
1. Дослідження ґенези та еволюції наукової думки про дефініцію капіталу протягом тривалого історичного періоду дозволило встановити зміщення акцентів із проблем кругообігу, переливу капіталу, його ефективного використання у сферу формування капіталу, регулювання відносин між його власником і менеджерами підприємства, оцінки вартості використання капіталу, зокрема дивідендів. Трактування акціонерного підприємства як відкритої корпорації, доцільність існування якої визначається рівнем трансакційних витрат, дозволило обґрунтувати рекомендації щодо зміни організаційно-правової форми ряду досліджених підприємств, що сприятиме оптимізації процесу формування їхнього капіталу.
2. Інституціональні перетворення та розвиток підприємництва у торгівлі обумовили найбільше поширення таких форм підприємств як товариство з обмеженою відповідальністю (46,5%) і приватне підприємство (36,3%). Галузеві особливості дозволяють ефективно функціонувати торгівельним підприємствам за спрощеною формою обліку і звітності, разом з тим для них значно ускладнюється доступ до зовнішніх фінансових ресурсів, зокрема кредитних. Ділова активність торгівельних підприємств на фондовому ринку є низькою, на кредитному – високою, вони більш інтенсивно порівняно з іншими галузями національної економіки використовують короткострокове фінансування оборотних коштів за рахунок кредитів комерційних банків. Практична реалізація отриманих висновків полягає у розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення методик оцінки класу емітентів цінних і кредитоспроможності позичальника – торгівельного підприємства.
3. Побудовано концепцію фінансово-кредитного механізму формування капіталу торгівельних підприємств, принципова відмінність якої полягає у взаємоузгодженому розвитку внутрішніх стандартів управління підприємством як передумови його виходу на зовнішній ринок грошей і капіталу. Розроблено конкретні механізми її реалізації, які дозволять удосконалити якість корпоративного управління, збільшити активність торгівельних підприємств на ринку пайових і боргових цінних паперів, отримати більш привабливі умови кредитування з боку комерційних банків.
4. Результатом проведення комплексної оцінки формування капіталу торговельних підприємств стала побудова кореляційно-регресійних моделей власного капіталу, оборотності власного капіталу, що дозволятиме підприємствам визначати його оптимальний розмір залежно від інших статей балансу. Проведена якісна оцінка значущості функцій власного капіталу торгівельних підприємств на основі кореляційно-регресійного аналізу дозволила зробити висновок про необхідність встановлення оптимальних пропорцій між нерозподіленим прибутком і статутним капіталом як джерелом відповідальності, гарантії, репрезентації, бази для нарахування дивідендів і розподілу майна, управління та контролю.
5. Узагальнення практики фондових методів формування власного та запозиченого капіталу дозволило систематизувати правопорушення торгівельних підприємств на ринку цінних паперів та виявити вади управління акціонерними товариствами. Для їх подолання на практиці розроблено Проект Кодексу корпоративного управління.
6. Основними формами банківського фінансування торгівельних підприємств є строковий кредит і кредитна лінія, а об’єктом кредитування найчастіше виступає – поповнення оборотних коштів. Особливостям руху оборотного капіталу торговельних підприємств найбільше відповідає кредитування під заставу товарів в обороті, яка розглядається банками як забезпечення невисокої надійності. Запропоновано заходи, спрямовані на зменшення кредитного ризику і поліпшення умов кредитування при використанні застави товарів в обороті.
7. Розроблено науково-практичні рекомендації щодо формування рейтингів корпоративного управління як передумови виходу торгівельних підприємств на фінансово-кредитний ринок. Отримання торгівельним підприємством високих рейтингів із позитивним і стабільним прогнозом підвищуватиме інвестиційну привабливість їх цінних паперів на первинному і вторинному ринку, збільшуватиме їх капіталізацію.
8. Методичні рекомендації щодо удосконалення оцінки класу емітентів -торгівельних підприємств зроблять їх цінні папери більш привабливими для інвесторів, зокрема для комерційних банків, завдяки більш об’єктивній оцінці ризику вкладень, яке виявляється у необхідності формування резервів знецінення у меншому обсязі. Переваги торгівельних підприємств полягають у збільшенні обсягів банківського фінансування, як пайового, так і боргового.
9. Адаптація умов кредитування до галузевих особливостей торгівлі дозволить підприємствам підвищити клас кредитоспроможності, об’єктивно визначати розмір кредиту залежно від виду і вартості товарів в обороті за умови дотримання стандартів контрольних процедур за станом і схоронністю застави. Перевагами банку є зменшення чистого кредитного ризику, торгівельні підприємства отримують полегшення доступу до кредитних ресурсів.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Азарян О.М. Внутрішня торгівля: регіональні аспекти розвитку / О.М., Азарян О.М., Я.М. Антонюк, В.В. Апопій та ін. - Донецьк; Львів, 2007. - 404 с.
2. Антонюк Я.М. Формування фінансового механізму регулювання торгівлі / Я.М.Антонюк // Фінанси України. - 2001. - № 7. - С. 48-57.
3. Аптекар С.С. Інвестиційна політика в Україні: досвід, проблеми, перспективи. / С.С. Аптекар, Л.О. Абсава, В.І. Артемов В.І. та ін. - Донецьк: Юго-Восток, 2003. - 291 с.
4. Бабин І. М. Управління фінансовими ресурсами підприємств сфери побутових послуг як один з напрямів розвитку торгівлі системи споживчої кооперації / І.М.Бабин // Вісник. - Львів, 2005. - Вип.19: Сер.: Економічна. - С.365–370.
5. Бажан А.И. Реструктуризация в сфере кредитования малого бизнеса / А.И. Бажан // Деньги и кредит .- 2000.- № 4.- C.22-28.
6. Балабанова Л. В. Маркетингове управління конкурентоспро-можністю підприємств: стратегічний підхід. / Л.В.Балабанова, В.В.Холод. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. - 294 с.
7. Балдинюк А.Г. Управління фінансуванням оборотних активів торговельних підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / А.Г. Балдинюк; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2005. - 21 с.
8. Бем-Баверк Е. Основы теории ценности хозяйственных благ [Электронный ресурс] / Е.Бем-Баверк// Глава 6. Ценность производительных материальных благ и вообще материальных благ "отдаленного порядка". Отношение между ценностью и издержками производства. - Режим доступа:
9. Безгінова Л. І. Фінансова стійкість як критерій оптимізації структури капіталу підприємства торгівлі / Л.І. Безгінова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - Х., 2005. - Вип.1. - С.283 - 291.
10. Безгінова Л.І. Формування оптимальної структури капіталу в підприємствах роздрібної торгівлі: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / Л.І. Безгінова; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х., 2004. - 18 с.
11. Біла О. Г. Власні оборотні кошти — важлива передумова фінансової стабільності торговельних підприємств споживчої кооперації / О.Г. Біла// Вісник. - Львів, 2003. - Вип.14: Сер.: Економічна. - С.55-59.
12. Бланк І. О. Фінансово-економічний механізм функціонування внутрішньої торгівлі / І.О. Бланк // Вісник. - Львів, 2003. - Вип.14: Сер.: Економічна. - С.59–64.
13. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1.- К.: Ника-Центр, 1999. – 592с.
14. Богачева Г. Фиктивный капитал как обучающая система реального сектора экономики / Г. Богачева // Маркетинг .- 2000.- № 2.- C.3-10.
15. Богачов С.В. Фондові методи фінансування розвитку промислових корпорацій: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра екон. наук. 08.04.01. / С.В. Богачов; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк, 2004. - 32 с.
16. Бодаковський В.Ю. Проблеми залучення кредитних ресурсів вітчизняними підприємствами / В.Ю. Бодаковський // Фінанси України .- 2005.- № 1.- C.106-113.
17. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту / Є.Ф.Брігхем. – К: Видавництво «Молодь», 1997. – 998с.
18. Бугріменко Р. М. Технологія формування політики фінансування оборотних активів торговельного підприємства / Р.М. Бугріменко // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі. - Х., 2003. - Ч.2. - С. 398–404.
19. Бурденко І. М. Комплексне управління фінансовими ресурсами підприємств як метод обмеження фінансового ризику в діяльності підприємств торгівлі / І.М. Бурденко // Теорія і практика перебудови економіки. - Черкаси, 2001. - С.168 - 171.
20. Бутко А. Д. Облік, аналіз та контроль фінансових результатів на підприємствах торгівлі / А.Д. Бутко// Сучасні економічні проблеми розвитку підприємництва. - К., 2000. - С.289-297.
21. Вереітіна І. Ю. Організаційно-методичне забезпечення оцінки ефективності корпоративного управління: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.00.04. / І.Ю. Вереітіна; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Донецьк, 2008. - 20 с.
22. Вітлінський В.В. Кредитний ризик комерційного банку /За ред. В.В.Вітлінського. – К.: Знання, 2000. – 251 с.
23. Виноградова Е.В. Оптимизация управления денежными потоками предприятия / Е.В.Виноградова, А.В.Ластовенко, Т.В.Белопольская. - Донецк: ДонНУЭТ, 2007. - 194 с.
24. Власова Н. О. Оптимізація фінансової структури капіталу підприємств роздрібної торгівлі / Н.О. Власова // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі. - Х., 2003. - Ч.2. - С. 495–503.
25. Власова Н. О. Проблеми стану та оцінки фінансової стійкості підприємств торгівлі за сучасних економічних умов / Н.О. Власова // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі. - Х., 2004. - Ч.2, т.1. - С. 204-211.
26. Власова Н. Система показників для оцінки ефективності формування фінансових результатів на підприємствах торгівлі / Н.О. Власова // Наукові записки - Тернопіль, 2006. - Вип.16. - С.231-234.
27. Вожжов А. Формування сумарної позичкової заборгованості з кредитування за овердрафтом / А. Вожжов, О. Грищенко // Банківська справа.- 2004.- № 5.- C.87-95.
28. Вожжова О.В. Оптимізація фінансових ресурсів акціонерних товариств у торгівлі: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / О.Ф. Вожжова; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Донецьк, 2004. - 19 с.
29. Волгін В. В. Вплив політики реінвестування прибутку на фінансову стійкість підприємств роздрібної торгівлі / В.В.Волгін // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - Х., 2006. - Вип.1 (3). - С.217-225.
30. Волгін В. В. Самофінансування як невід’ємна складова формування власних фінансових ресурсів підприємств торгівлі / В.В.Волгін // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі. - Х., 2004. - Ч.2, т.1. - С. 156-163.
31. Гайдук І. О. Аналіз формування власних фінансових ресурсів торговельного підприємства / І.О. Гайдук // Торгівля, комерція, підприємництво. - Львів, 2005. - Вип.7. - С.135–137.
32. Гайдук І. О. Механізм формування внутрішніх власних фінансових ресурсів торговельного підприємства / І.О. Гайдук // Науковий вісник - Львів, 2005. - Вип.15.1. - С.326–328.
33. Гайдук І. О. Послідовність проведення аналізу формування власних фінансових ресурсів торговельного підприємства / І.О. Гайдук // Вісник. - Львів, 2006. - Вип.22: Серія економічна. - С.366-369.
34. Галь В.М. Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні / В.М. Галь // Вісник Національного банку України.- 2003.- № 1.- C.13-15
35. Гаркуша Н. М. Оцінка фінансової стійкості підприємств торгівлі / Н.М. Гаркуша // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - Х., 2005. - Вип.1. - С.89-96.
36. Германчук А. М. Оцінка рівня фінансового ризику в комерційній діяльності торговельних підприємств / А.М. Германчук // Економіка: проблеми теорії та практики. - Дніпропетровськ, 2001. - Вип.115. - С.103-107.
37. Глущенко С.В. Напрями кредитування суб'єктів малого бізнесу в Україні / С.В.Глущенко // Економіка і прогнозування .- 2005.- № 4.- C.81-95.
38. Гнедов К.М. Формування системи інвестування підприємств в умовах ринкових відносин: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / К.М. Гнедов; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Донецьк, 2003. - 20 с.
39. Горілей О.С. Облігації - інструмент залучення позичкових коштів підприємств / О.С.Горілей // Фінанси України .- 2001.- № 11.- C.30-34.
40. Господарський Кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. N 436-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144.
41. Гуляєва Н. М. Регламентація управлінських рішень як складова кредитної політики підприємств оптової торгівлі / Н.М. Гуляєва // Економіка і підприємництво: стан та перспективи. - К., 2002. - С.252–256.
42. Гусєва О.Ю. Стратегія управління оборотним капіталом торговельних підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / О.Ю. Гусєва; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Донецьк, 2004. - 20 с.
43. Гэлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества [Электронный ресурс] /Дж. К. Гэлбрейт // Глава V. Общая теория высокого уровня развития. - Режим доступа:
44. Дмітрієва О. В. Фінансовий аналіз на підприємствах галузі торгівлі та специфіка його проведення / О.В. Дмітрієва // Теорія і практика перебудови економіки. - Черкаси, 2001. - С.224–225.
45. Докієнко Л. М. Контролінг фінансової стійкості підприємств торгівлі як необхідна передумова забезпечення ефективності процесу управління нею / Л.М. Докієнко // Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період. - Хмельницький, 2004. - С.63–67.
46. Дударь А. П. Роль информационного обеспечения в управлении финансовыми результатами предприятий торговли на современном этапе / А.П. Дударь // Пути ускорения финансово-экономического развития региона. - Симферополь, 2002. - С.34-38.
47. Дядюк М. А. Операційно-фінансові ризики підприємств торгівлі та динамічні ситуації, які їх характеризують / М.А. Дядюк // Торгівля, комерція, підприємництво. - Львів, 2002. - 5. - С.222–227.
48. Дядюк М. А. Оцінка фінансового ризику підприємств торгівлі / М.А. Дядюк // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі. - Х., 2003. - Ч.2. - С. 442–450.
49. Євсюков В. М. Види фінансового контролю та їх завдання стосовно торгівлі цінними паперами / В. М. Євсюков // Проблеми розвитку державних і місцевих фінансів. - К., 2003. - С.116-119.
50. Жарко І. В. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємств торгівлі / В.В. Жарко // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі. - Х., 2003. - Ч.2. - С. 281-288.
51. Забродська Л. Д. Технологія прогнозування фінансової стійкості підприємств торгівлі / Л.Д. Забродська // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі. - Х., 2004. - Ч.2, т.1. - С. 380-386.
52. Загорський В. С. Проблеми фінансової стабілізації внутрішньої торгівлі України / В.С. Загорський // Вісник. - Львів, 2003. - Вип.14: Сер.: Економічна. - С.77-84.
53. Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
54. Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
55. Зоріна О. А. Фінансовий облік у торгівлі: погляд через призму нового законодавства / О.А. Зоріна // Економіка: проблеми теорії та практики. - Д., 2002. - Вип.133. - С.77–83.
56. Зубков С. О. Трансформація джерел фінансування необоротних активів торговельних підприємств / С.О. Зубков // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі. - Х., 2004. - Ч.2, т.1. - С. 173 -177.
57. Игнатьева Д.А. Овердрафт в практике российских банков / Д.А. Игнатьева // Финансы и кредит .- 2002.- № 23.- C.29-33.
58. Именитов Е.Л. Российская практика предоставления кредитов в режиме "овердрафт" / Е.Л. Именитов // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке .- 2002.- № 8.- C.36-44.
59. Институциональная экономика / Под общ. ред. А.Олейника. – М.: ИНФРА-М, 2005. - 413с.
60. История экономических учений: (современный етап) / Под ред. А.Г.Худокормова. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 733с.
61. Іщук С.О. Фінансово-кредитні потреби підприємств України / С.О. Іщук // Регіональна економіка .- 2001.- № 1.- C.98-105.
62. Как взять кредит на выгодных условиях: кредит для юридических лиц от компании Ваш Инвестор [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
63. Калина А.В. Механізм взаємодії ринків в умовах міжсистемної економіки / А.В. Калина // Формування ринкових відносин в Україні .- 2003.- № 3.- C.12-20.
64. Каутский К. Экономическое учение Карла Маркса [Электронный ресурс] / К.Каутский // Глава третья. Превращение денег в капитал. – Режим доступа: http://exsolver.narod.ru/Books/Econom/Kautski/c3.html
65. Качмарик Я. Д. Функціонально-економічні особливості моделювання господарсько-фінансових показників бізнес-плану торговельного підприємства / Я.Д. Качмарик // Вісник. - Львів, 2005. - Вип.19: Сер.: Економічна. - С.177-184.
66. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег [Электронный ресурс] / Д.М. Кейнс. - Режим доступа: http://exsolver.narod.ru/Books/Econom/Keyns.html
67. Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за галузями економіки та організаційно правовими формами господарювання станом на 1.04.2008 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
68. Кирилов С. Облігації як спосіб фінансування підприємства / С. Кирилов // Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- № 1.- C.53-61.
69. Колінець Л.Б. Фінансово-кредитний інструментарій стимулювання зовнішньоекономічної діяльності у світовій економічній системі: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Л.Б. Колінець; Терноп. держ. екон. ун-т. - Т., 2005. - 20 с.
70. Колісник М. Дев’ять видів дивідендної політики [Електронний ресурс] // Києво-Могілянська бізнес-студія. – 2002. – №2. – Режим доступу:
71. Кононенко А. Ф. Фінансовий паспорт торговельного підприємства як інструмент виходу на фондовий ринок / А.Ф.Кононенко // Торгівля і ринок України. - Донецьк, 2004. - Вип. 16, т. 3. - С.176–181.
72. Корнєєв В.В. Інституційні орієнтири ринкових перетворень / В.В. Корнєєв // Економіка і прогнозування .- 2002.- № 3.- C.82-91.
73. Косова Т.Д. Механізм кредитування торгівельних підприємств: досвід і перспективи / Т.Д. Косова, В.І. Славінський. – Схід. – 2008. - №5 (89). – С.3-8.
74. Косова Т.Д. Оцінка ділової активності торгівельних підприємств на фондовому ринку / Т.Д. Косова, В.І. Славінський. – Економіка промисловості. – 2008. - №3 (42). – С.12-23.
75. Косова Т.Д. Фондові операції підприємств у контексті ефективності корпоративного управління / Т.Д.Косова // Вісник ДонНУЕТ. – 2007. - №4 (36)’. – С.170-181.
76. Костирко Л.А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства / Л.А.Костирко: Монографія. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2008. – 336с.
77. Кредити на фінансування оборотних коштів [Електронний ресурс]. –Режим доступу:
78. Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / М.І. Крупка; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 40 с.
79. Курочкін Г.Ф. Вплив інвестицій на підвищення платоспроможності підприємств / Г.Ф. Курочкін, О.М. Охоба // Актуальні проблеми економіки.- 2003.- № 4.- C.11-14.
80. Кушнір Т. Б. Оцінка показників фінансової стійкості підприємств торгівлі в довгостроковому періоді / Т.Б. Кущнір // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі. - Х., 2003. - Ч.2. - С. 438-442.
81. Лаврушин О. И. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент) / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева, З.Г. Ширинская, Й. Х. Штайн. - М. : Юристъ, 2005. - 687с.
82. Лисак Г. Г. Особливості суті фінансового стану підприємств торгівлі / Г.Г. Лисак // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - Х., 2005. - Вип.1. - С.141–145.
83. Лігоненко Л. О. Сучасний стан та фінансово-економічні проблеми підприємств торгівлі України / Л.О. Лігоненко // Економіка і підприємництво: стан та перспективи. - К., 2003. - С.17-25.
84. Лігоненко Л.О. Державне регулювання розвитку внутрішньої торгівлі: сучасний стан та напрямки удосконалення / Л.О. Лігоненко // Актуальні проблеми економіки.- 2003.- № 1.- C.52-58.
85. Мазур О.Є. Напрями фінансової підтримки малого бізнесу / О.Є. Мазур // Фінанси України .- 2001.- № 4.- C.51-56.
86. Манзанов Ю.Е. Анализ картсчета и определение лимита овердрафта / Ю.Е. Манзанов // Финансы и кредит .- 2005.- № 14.- C.40-45.
87. Маньков В.С. Институциональные аспекты в государственном регулировании малого бизнеса / В.С. Маньков // Вестник МГУ. Сер. 6. Экономика .- 2004.- № 2.- C.20-45
88. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т.II, кн.II. Процесс обращения капитала. - М.: Политиздат, 1969. – 648 c.
89. Маршалл А. Принципы экономической науки [Электронный ресурс] / А.Маршалл // Глава IV. Доход. Капитал. – Режим доступу: http://exsolver.narod.ru/Books/Econom/Marshal/c14.html
90. Масленников Е. В. Применение универсальных нормативов (уровней) финансовых коэффициентов при оценке финансовой устойчивости предприятий торговли / Е.В. Масленников // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обгрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі. - Х., 2002. - Ч.2. - С.307–313.
91. Матвеев Д.В. Кредитование банковского счета клиента / Д.В. Матвеев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке .- 2002.- № 1.- C.70-79.
92. Мелушова І. Ю. Вплив зовнішніх факторів на фінансові результати підприємств торгівлі / І.Ю. Мелушова // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі. - Х., 2004. - Ч.2, т.1. - С. 242–248.
93. Мелушова І. Ю. Кореляційний аналіз внутрішніх чинників, що формують фінансові результати у підприємствах роздрібної торгівлі / І.Ю. Мелушова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - Х., 2006. - Вип.1 (3). - С.137–143.
94. Мелушова І. Ю. Фінансові результати — базові показники фінансового аналізу підприємств торгівлі / І.Ю. Мелушова // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі. - Х., 2003. - Ч.2. - С. 330–337.
95. Мельник Л. А. Методика оценки кредитоспособности предприятия торговли / Л.А. Мельник // Економіка: проблеми теорії та практики. — Д., 2006. - Вип.212, т.1. - С.181-188.
96. Мельник Л. А. Состояние кредитных отношений в условиях переходной экономики на предприятиях торговли Украины / Л.А. Мельник // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі. - Х., 2002. - Ч.2. - С.323–330.
97. Мельник Л. О. Технологія формування політики залучення кредитних ресурсів торговельних підприємств / Л.О. Мельник // Економіка: проблеми теорії та практики. - Д., 2006. - Вип.211, т.1. - С.161–167.
98. Мельник Л. О. Формування джерел фінансових ресурсів на підприємствах торгівлі / Л.О. Мельник // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі. - Х., 2003. - Ч.2. - С. 351 - 357.
99. Мельник, С.О. Ефективність кредитування підприємств роздрібної торгівлі: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / Л.О. Мельник; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х., 2006. - 19 с.
100. Менгер К. Основания политической экономии [Электронный ресурс] / К. Менгер // Глава 8. Учение о деньгах. - Режим доступа:
101. Мендрул О.Г. Роль фондового ринку у формуванні вартості підприємств / О.Г. Мендрул // Ринок цінних паперів. Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку .- 2002.- № 5.- C.27-33.
102. Мєшков А.В. Оцінка і підвищення інвестиційної привабливості підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / А.В. Мєшков; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Донецьк, 2004. - 19 с.
103. Милосердов А. Теоретико - возможностная модель анализа и оценки рыночных рисков / А. Милосердов // Управление риском .- 2006.- № 2.- C.49-55.
104. Мікрокредитування [Електронний ресурс] – Режим доступу:
105. Міщенко В.І. Особливості та перспективи розвитку електронної комерції (е-комерції) в банківському бізнесі / В.І. Міщенко, А.В. Шаповалов, Г.В. Юрчук // Банківська справа .- 2001.- № 4.- C.18-28.
106. Москвіна Н. Я. До питання аналізу фінансового стану підприємств торгівлі / Н.Я. Москвіна // Наукові записки. - Тернопіль, 2004. - Вип.13, ч.1. - С.177-181.
107. Назарова К.О. Вплив маркетингу на фінансові результати підприємств торгівлі / К.О. Назарова // Фінанси України. - 2000. - № 12. - С. 117-126.
108. Непоп С. В. Оцінка фінансово-економічної стійкості підприємств торгівлі в сучасних умовах розвитку України / С.В. Непоп // Вісник соціально-економічних досліджень. - Одеса, 2004. - Вип.16. - С.195–199.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 20573.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.