У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ІПОТЕКИ В УКРАЇНІ
Количество страниц 231
ВУЗ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20576.doc 
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ
АГРАРНОЇ ІПОТЕКИ В УКРАЇНІ 11
1.1. Сутність, класифікація та необхідність іпотеки як форми
забезпечення кредиту 11
1.2. Аграрний іпотечний ринок та його місце в структурі фінансового
ринку України 30
1.3. Інституційне забезпечення іпотеки в зарубіжних країнах та
його розвиток в Україні 54
Висновки до розділу 1 70
РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ РОЗВИТКУ
АГРАРНОЇ ІПОТЕКИ
2.1. Аналіз вітчизняних передумов становлення і розвитку
аграрної іпотеки 73
2.2. Методика визначення оптимального співвідношення між сумою
кредиту та вартістю предмета застави на аграрному іпотечному ринку 103
2.3. Оцінка кредитоспроможності аграрних товаровиробників
з позиції можливого використання земель сільськогосподарського
призначення як застави 124
Висновки до розділу 2 138
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АГРАРНОЇ
ІПОТЕКИ В УКРАЇНІ 142
3.1. Іпотечні ризики та проблеми їх уникнення 142
3.2. Удосконалення методів управління ризиками аграрної іпотеки
Висновки до розділу 3 186
ВИСНОВКИ 188
ДОДАТКИ 192
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 216


ВСТУП

Актуальність теми. В контексті економічного розвитку України та її інтеграції у світове господарство особливої актуальності набуває розбудова аграрного сектору, проблема браку фінансових ресурсів якого може бути вирішена шляхом розвитку аграрної іпотеки в Україні. Ефективно функціонуючий іпотечний ринок покликаний вирішувати не тільки економічні, а й соціальні проблеми. В умовах структурної перебудови економіки України іпотечний механізм забезпечує перерозподіл фінансових ресурсів у пріоритетні сектори національної економіки та види економічної діяльності. Іпотека є основою іпотечного кредитування, рівень розвитку якого в Україні залишається недостатнім, оскільки частка сукупного обсягу портфеля іпотечних кредитів у ВВП становить лише 8-10%, у країнах Західної Європи цей показник перевищує 30%, а в США – 40%.
Політика в сфері іпотеки – це ефективний інструмент впливу держави на стимулювання інвестицій, особливо в аграрний, промисловий та будівельний сектори національної економіки. Останнім часом значно зросли попит та пропозиція на іпотечні послуги у житловому будівництві, проте вони є недостатніми в промисловому та аграрному секторах, які гостро потребують довгострокових фінансових ресурсів для оновлення основних засобів. В Україні успішність вирішення накопичених проблем аграрної іпотеки залежить від багатьох факторів, серед яких варто виокремити розбудову інституційної складової аграрної іпотеки, впровадження фінансових інструментів аграрного іпотечного ринку, вдосконалення нормативно-правового забезпечення, що неможливо без опрацювання досвіду розвинених країн. Отже, розвиток іпотеки набуває важливого значення на сучасному етапі функціонування національної економіки.
Вагомий внесок у дослідження проблемних питань іпотеки та розробку рекомендацій щодо їх вирішення здійснили такі зарубіжні вчені, як Р. Джоунз [170], П. МакКвін [171], К. Марк [174], Т. Стейнментц [144], Р. Страйк [84, 145, 175], І. Телгарський [174, 175], Ф. Уітт [144] тощо. Ґрунтовні дослідження, проведені цими вченими, заслуговують на увагу та є цінними для визначення перспектив і шляхів розвитку аграрної іпотеки в Україні.
Слід відмітити, що вітчизняні вчені, серед яких М. Дем’яненко [63], О. Євтух [31, 32, 33, 34, 35, 39], В. Кравченко [86, 87, 88, 146], Т. Ковальчук [80], С. Кручок [26, 92, 93], А. Кутиркін [95], М. Малік [117], В. Паливода [86, 87, 146], І. Пучковська [123], П. Саблук [117, 131, 132], В. Савич [133], І. Цупор [95], О.Чечелюк [161, 162], так і російські – В. Жданов [40], Н. Журкіна [41], Н. Зєлєнкова [57], В. Іванов [60], С. Колобов [81], В. Колобова [81], Н. Косарева [84, 145], В. Кудрявцев [94], О. Кудрявцева [94], В. Смірнов [136], В. Тимофєєв [40] та інші, зробили значний внесок у вирішення проблем іпотеки, іпотечного кредитування та іпотечного ринку на національному рівні.
Віддаючи належне розробкам науковців, здійснених у галузі теорії та практики іпотеки, зокрема аграрної іпотеки, варто зауважити, що до цього часу низка проблем залишається невирішеною. Існує нагальна необхідність обґрунтування посилення ролі аграрної іпотеки у розв’язанні проблеми формування довгострокових фінансових ресурсів сільськогосподарськими товаровиробниками. Все вищевикладене обумовлює актуальність теми дисертаційної роботи, її теоретичну та практичну значущість.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові дослідження, викладені в дисертаційній роботі, відповідають напряму наукових досліджень іпотечного ринку, визначених Указом Президента України від 8 серпня 2002 р. “Про заходи щодо розвитку іпотечного ринку в Україні”.
Дисертаційна робота виконана згідно з планами науково-дослідних робіт кафедри банківської справи Національного аграрного університету, зокрема пов’язана з науково-дослідною темою “Розробка нормативно-правової бази щодо іпотеки земельних ділянок” (номер державної реєстрації 0104U010857) і другим розділом науково-дослідної теми “Розробити пакет проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо розвитку іпотечних відносин у будівництві житла” (державний реєстраційний номер 0105U007594), у межах яких автором розроблено теоретико-методичні засади розвитку аграрної іпотеки в Україні та управління специфічними іпотечними ризиками.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є узагальнення теоретичних засад аграрної іпотеки, визначення перспектив і шляхів її розвитку, а також розробка практичних рекомендацій щодо посилення її ролі в активізації фінансування сільського господарства в Україні.
Відповідно до поставленої мети визначено такі основні завдання дослідження:
• розкрити сутність та соціально-економічні передумови становлення і розвитку іпотеки загалом та аграрної іпотеки зокрема;
• визначити місце ринку аграрної іпотеки в структурі фінансового ринку України;
• обґрунтувати особливості аграрної іпотеки як фактора розвитку сільського господарства в Україні;
• дослідити інституційне забезпечення іпотеки у розвинених країнах та можливості адаптації іноземного досвіду до вітчизняних умов;
• розробити методику визначення оптимального граничного значення LTV (показника відношення суми іпотечного кредиту до вартості предмету іпотеки) для аграрного сектору;
• оцінити потенційні можливості сільськогосподарських товаровиробників щодо залучення довгострокових кредитів за умов використання механізму аграрної іпотеки;
• з’ясувати напрями вдосконалення аграрної іпотеки в Україні з позицій управління іпотечними ризиками.
Об’єктом дослідження є економічні відносини між суб’єктами у сфері аграрної іпотеки.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних та практичних аспектів розвитку аграрної іпотеки в Україні.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основами дисертаційної роботи є наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері іпотеки. В основу дослідження покладено системний підхід. Для вирішення поставлених у дисертації завдань використовувалися методи: логіко-історичний – у частині дослідження історичних етапів становлення аграрної іпотеки та з’ясування її соціально-економічної природи; наукового абстрагування – для визначення сутності іпотеки, її складових елементів, дослідження інституційного забезпечення іпотеки у розвинених країнах, розкриття сутності та природи іпотечних ризиків; статистичний – для оцінки економічних передумов розвитку аграрної іпотеки; системного аналізу – для дослідження стану іпотечного кредитування в Україні; порівняння – для визначення вартості сільськогосподарських угідь у Чернігівський, Київській та Херсонській областях; економіко-математичний – для встановлення величини коефіцієнта LTV для аграрного сектору; наукового обґрунтування та узагальнення – для визначення напрямів удосконалення аграрної іпотеки в Україні з позиції управління ризиками.
Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти, нормативно-правові документи з питань аграрної іпотеки, матеріали Міністерства аграрної політики України, Національного банку України, дані Державного комітету статистики України, сільськогосподарських підприємств Ніжинського району Чернігівської, Тетіївського району Київської та Чаплинського району Херсонської областей, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, матеріали науково-практичних конференцій.
Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі отримано нові наукові результати, які в сукупності вирішують важливе наукове завдання – обґрунтування використання аграрної іпотеки як вагомого інструмента залучення довгострокових фінансових ресурсів в аграрний сектор, що сприятиме стимулюванню соціально-економічного розвитку сільського господарства України. Найбільш суттєвими теоретичними та практичними результатами, які характеризують новизну дослідження, є:


вперше:
 на основі узагальнення теоретичних засад функціонування іпотечного ринку визначено сутність аграрної іпотеки та аграрного іпотечного ринку як важливих стабілізуючих факторів розвитку аграрного сектору економіки України, а саме:
• аграрна іпотека – це боргове обтяження земельних ділянок сільськогосподарського призначення та іншого нерухомого майна, належних на правах власності сільськогосподарським товаровиробникам та обумовлених їх основною діяльністю, що дає можливість спрямовувати тимчасово вільні грошові кошти економічних суб’єктів до аграрного сектору національної економіки;
• аграрний іпотечний ринок є складовою іпотечного ринку, специфіка якого полягає у використанні як предмету іпотеки земельних ділянок сільськогосподарського призначення, так і об’єктів нерухомого майна сільськогосподарських товаровиробників, зокрема, земельних ділянок несільськогосподарського призначення, виробничих або невиробничих споруд, аграрних підприємств як цілісних майнових комплексів з метою залучення довгострокових фінансових ресурсів;
удосконалено:
 групування передумов іпотеки за такими ознаками: економічні (економічне зростання; стабільність національної грошової одиниці; відсоткові ставки на ринку позичкового капіталу; фінансові інструменти іпотеки); організаційно-інституційні (діяльність фінансових установ, що спеціалізуються на іпотеці, розбудова ефективної мережі інститутів, які обслуговують іпотечний процес), що обумовлюють стимулювання розвитку економічних відносин в сфері аграрної іпотеки;
 методику встановлення оптимальної величини коефіцієнта співвідношення суми кредиту до вартості застави (LTV), з метою стандартизації надання аграрних іпотечних кредитів і спрощення процедури визначення їх розміру, що сприятиме підвищенню ефективності прийняття рішень щодо їх надання;
дістали подальшого розвитку:
– трактування поняття “іпотечний ризик” як ймовірності настання такої події, яка виникає у результаті іпотечної діяльності в процесі здійснення товарно-грошових, фінансових, інвестиційних, правових і виробничо-обслуговуючих операцій, та пов’язаної з можливим неотриманням доходу, що може бути спричинена як загальними, так і специфічними чинниками;
 класифікація загальних іпотечних ризиків, які виокремлено в три групи, а саме: ризики кредитора (фінансові та нерухомості), ризики позичальника (функціональні та економічні) і ризики причетних до іпотечної угоди осіб, та специфічних іпотечних ризиків, які поділено на дві групи: ризики, пов’язані зі сферою нерухомості (первинні), та ризики, які залежать від ступеня розвитку фондового ринку (вторинні), що дозволяє спростити процедуру ідентифікації ризиків, а також сприятиме розвитку аграрної іпотеки в Україні;
 визначення терміну “іпотечний ринок” як сукупності соціально-економічних відносин, пов’язаних із використанням нерухомого майна для забезпечення виконання грошових або майнових зобов’язань позичальником та приведенням у рух тимчасово вільних грошових коштів; що враховують особливості переміщення довгострокових фінансових ресурсів, надає можливість спрощення їх управління, аналізу та вивчення.
Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що теоретичні напрацювання доведені до рівня методичних розробок та прикладних рекомендацій. Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці науково обґрунтованих пропозицій, спрямованих на вдосконалення і розвиток системи аграрної іпотеки в частині розвитку довгострокового кредитування сільськогосподарських товаровиробників. Реалізація пропозицій та рекомендацій на практиці сприяє розвитку ринку аграрної іпотеки в Україні.
Окремі положення та практичні рекомендації в частині інформаційно-аналітичних матеріалів та розробок за напрямом дослідження схвалені та рекомендовані Міністерством аграрної політики України до застосування при розробці програмних заходів щодо розвитку сільського господарства шляхом сприяння залученню довгострокових ресурсів і прийняті для застосування аграрними підприємствами (довідка від 14.03.07 р.).
Практична цінність та достовірність наукових результатів роботи підтверджена їх використанням у діяльності АППБ “Аваль” (довідка №60-1-0/1099 від 12.02.07), ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України” (довідка від 10.01.07 р.), ЗАТ КБ “Приватбанк” (довідка від 19.03.07 р.) й аграрними підприємствами-товаровиробниками Ніжинського (довідка від 23.11.06 р.) та Бобровицького (довідка від 07.02.07 р.) районів Чернігівської області.
Результати дослідження використовуються у навчальному процесі під час проведення лекційних та практичних занять для студентів економічного факультету та факультету аграрного менеджменту Національного аграрного університету (довідка від 26.03.07).
Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати і рекомендації, викладені в дисертації, отримані автором самостійно і містяться в одноосібних наукових працях.
Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні положення дисертаційної роботи доповідалися на міжнародних і вітчизняних науково-практичних конференціях: Міжнародній науково-технічній конференції “Сварка Урала – 2003” (м. Кіров, 2003 р.); Другій конференції молодих вчених та спеціалістів “Історія освіти, науки і техніки в Україні” (м. Київ, 2004 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Розвиток аграрного ринку та продовольча безпека України” (м. Київ, 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Євроінтеграція та конкурентоспроможність продукції агропромислового комплексу України” (м. Київ, 2006 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Конкурентоспроможність продукції АПК України та вимоги СОТ” (м. Київ, 2007 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України” (м. Київ, 2008 р.), а також на науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу та аспірантів навчально-наукового Інституту бізнесу Національного аграрного університету (м. Київ, 2002-2008 рр.).
Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено в 10 публікаціях загальним обсягом 3,58 д.а., з них 9 одноосібних статей у наукових фахових виданнях.
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Основний обсяг дисертаційної роботи становить 191 сторінку і містить 15 рисунків на 8 сторінках, 17 таблиць на 16 сторінках, 20 додатків на 24 сторінках, список використаних джерел із 197 найменувань на 16 сторінках.
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абчук В.А. Экономико-математические методы: элементарная математика и логика. Методы исследования операций / В.А. Абчук. – СПб. : Союз, 1999. – 320 с.
2. Базанов И.А. Происхождение современной іпотеки / И.А. Бабанов. – М., 1900. – 451 с.
3. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент / И.Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 187 с.
4. Банківська енциклопедія / [Савлук М.І., Поддрьогін А.М., Пересада А.А. та ін.] ; під ред. А.М. Мороза. – К. : Віпол, 1993. – 336 с.
5. Банковское дело / [Лаврушин О.И., Мамонова И.Д., Валенцева Н.И. и др.] ; под ред. О.И. Лаврушина. – [2-изд.]. – М. : Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 2000. – 667 с.
6. Банковское дело : Учебник / [Александрова Н.Г., Колесников В.И., Кроливецкая Л.П. и др.] ; под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. – [3-изд.]. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 480 с.
7. Барр Р. Политическая экономия : в 2-х т. / Барр Р. ; пер. с фр. Г.А. Абрамов. – М. : Международные отношения, 1995.
Т. 2. – 1995. – 752 с.
8. Батенко Л.П. Управління проектами : Навч. посібник / Л.П. Батенко, О.А.Загородніх, В.В.Ліщинська. – К. : КНЕУ, 2003. – 231 с.
9. Беклешев С.А. Математические методы экспертных оценок / С.А. Беклешев, Г.Ф. Гурвич. – М. : Статистика, 1998. – 260 с.
10. Белых Л.П. Формирование портфеля недвижимости / Л.П. Белых. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 264 с.
11. Бирман Г. Экономический анализ инвестиционных проектов / Бирман Г., Шмидт С. ; пер. с англ. под ред. Л.П.Белых. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 631 с.
12. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента / И.А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1999.
Т. 1. – 1999. – 592 с.
13. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента / И.А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1999.
Т. 2. – 1999. – 512 с.
14. Бригхэм Ю.Ф. Энциклопедия финансового менеджера / Бригхэм Ю.Ф. ; сокр. пер. с англ. ; ред. кол. : А.М. Емельянов, В.В. Воронов, В.И. Кушлин и др. – [5-е изд.]. – М. : РАГС; ОАО Изд-во «Экономика», 1998. – 839 с.
15. Вагацума С. Гражданское право Японии / C. Вагацума, Т. Ариидзуми. – М., 1983. – 365 с.
16. Версаль Н.І. Теорія кредиту : Навч. посіб. / Н.І. Версаль, Т.В. Дорошенко. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2007. – 483 с.
17. Вітлінський В.В. Економічний ризик та методи його вимірювання / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний, О.Д. Шарапов. – К., 1996.- 398 с.
18. Вітлінський В.В. Ризик у менеджменті / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний. – К. : Борисфен-М., 1996. – 336 с.
19. Вітлінський В.В. Аналіз моделювання та управління ризиком / В.В. Вітлінський, П.І. Верчено. – К. : КНЕУ, 2000. – 292 с.
20. Галанець В.Г. Вплив управлінських структур на проведення реформ на селі / В.Г. Галанець, М.Г. Тульський // Економіка АПК. – 1998. - № 2. – С. 6 – 13.
21. Гитман Л.Дж. Основы инвестирования / Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. ; пер. с англ. – М. : Дело, 1999. – 1008 с.
22. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для вузов / В.Е. Гмурман. – [изд. 7-е, стер.]. – М. : Высш. шк., 1999. – 479 с.
23. Господарський кодекс України від 16 січня 2002р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради. – 2003. - № 18-22.
24. Гражданський кодекс Франции // Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран. – М. : Изд-во университета дружбы народов, 1986. – 384 с.
25. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: Учебное пособие / В.М. Гранатуров. – М. : Изд-тво «Дело и Сервис», 1999. – 112 с.
26. Гроші та кредит : Курс лекцій з навчальної дисципліни / [Кручок С.І., Алексійчук В.М., Ляшенко Ю.І. та ін.] ; за ред. С.І. Кручка. – К. : ДІЯ, 2000. – 132 с.
27. Гроші та кредит : Підручник / [Савлук М.І., Мороз А.М., Лазепко І.М. та ін.] ; за заг. ред. М.І. Савлука. – [4-е вид., перероб. і доп.]. – К. : КНЕУ, 2006. – 744 с.
28. Грушко В.І. Фінансові ризики : Навч. посібник / В.І. Грушко, О.І. Пилипченко. – Житомир : ЖІТІ, 1998. – 188 с.
29. Дериг, Ханс-Ульрих. Универсальный банк – банк будущего, финансовая стратегия на рубеже века / Дериг, Ханс-Ульрих ; пер. с нем. Л.Ф.Концебовская. – М. : Международные отношения, 1999. – 384 с.
30. Довдиенко И.В. Ипотека : Учебн.-практ. пособие / И.В. Довдиенко ; под ред. В.З. Черняка. – М. : РДЛ, 2003. – 272 с.
31. Евтух А.Т. Ипотечный механизм инвестирования / А.Т. Евтух. – Луцк : Волинська обласна друкарня, 2001. – 260 с.
32. Евтух А.Т. Доходная ипотека / А.Т. Евтух. – Луцк : Волинська обласна друкарня, 2000. – 207 с.
33. Евтух А.Т. Жилищная ипотека / А.Т. Евтух. – Луцк : Волинська обласна друкарня, 2001. – 180 с.
34. Евтух А.Т. Виды ипотек и возможности их развития в Украине / А.Т. Евтух // Іпотечний ринок в Україні. – К. : НДФІ при Мінфіні України, 2002. – С. 157-162.
35. Евтух А.Т. Ипотека: теория и практика / А.Т. Евтух. – Луцк : Медиа, 1999. – 467с.
36. Економічна теорія: Політекономія : Підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Базилевич К.С., Гражевська Н.І.] ; за ред. В.Д.Базилевича. – [6-те вид., перероб. і доп.]. – К. : Знання-Прес, 2007. – 719 с.
37. Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок / [упоряд. : Л.М.Алєксєєнко, В.М.Олексієнко, А.І.Юркевич]. – К. : Максимум, 2000. – 592 с.
38. Ельяшевичь В. Б. Очеркь развития формь поземельного оборота на Западь / В.Б. Ельяшевичь. – СПб. : Правда, 1913. – 80 с.
39. Євтух О.Т. Типові ризики іпотечного капіталу та управління ними / О.Т. Євтух // Вісн. НБУ. – 2001. - № 11. – С. 43-46.
40. Жданов В.П. Ипотечное жилищное кредитование: региональный аспект / В.П. Жданов, В.В. Тимофеев. – Калининград : Янтарный сказ, 2001. – 117 с.
41. Журкина Н.Г. Современная ипотека: Состояние, проблемы, решения / Н.Г. Журкина // Финансы. – 2002. - № 6. – С. 17-19.
42. Загорий Г.В. О методах оценки кредитного риска / Г.В. Загорий // Деньги и кредит. – 1997. – № 6. – С. 31-37.
43. Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. – К. : Знання, 2000. – 587 с.
44. Закон України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” від 1 липня 2004 року № 1952- IV // Голос України .  2004.  3 серпня.
45. Закон України „Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” 18 листопада 2003 року № 1255- IV // Відомості Верховної Ради.  2004.  № 11.
46. Закон України „Про заставу” від 2 жовтня 1992 року № 2654-ХІІ // Відомості Верховної Ради України.  1992.  № 47.
47. Закон України „Про іпотеку” від 5 червня 2003 року № 898-IV // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 38.
48. Закон України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19 червня 2003 року № 979-IV // Відомості Верховної Ради України.  2004.  № 1.
49. Закон України „Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 року № 2664-ІІІ // Відомості Верховної Ради. 2002. № 1.
50. Закон України „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради.  2003.  № 52.
51. Закон України «Про іпотечні облігації» від 22 грудня 2005р. № 3273-IV // Відомості Верховної Ради. – 2006. - № 16.
52. Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» від 23 червня 2005р. № 2704- IV // Відомості Верховної Ради. – 2005. - № 32.
53. Закон України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998р. № 161-X IV // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 46-47.
54. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит / О.Д. Заруба. – К. : Лібра ТОВ, 1996. – 224 с.
55. Заставне право України: Навч. посіб. / [Завальна Ж.В., Старинський М.В., Сухонос В.В., Щербак С.В.] ; під ред. В.В.Сухоноса. – Суми : Університетська книга, 2004. – 316 с.
56. Збірник виробничих ситуацій з навчальної дисципліни «Банківські операції» / [Мороз А.М., Олексієнко М.Д., Пуховкіна М.Ф. та ін.]; керівник авт. кол. А.М.Мороз. – К. : КНЕУ, 1998. – 379 с.
57. Зеленкова Н.М. Ипотека / Н.М. Зеленкова // Деньги и кредит. – 1992. - № 11. – С. 53-55.
58. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001р. № 2768-III // Земельне законодавство України: Збірник нормативних актів судової та арбітражної(господарської) практики : у 2 кн. / [упоряд. : Є.С. Бердніков, П.П. Пастушенко, Я.М. Конопада] ; за ред. А.С. Даниленка, Ю.Д. Білика, О.О. Погрібного, В.В. Кулініча. – [2-ге вид., переробл. та допов.]. – К. : Урожай, 2002. – 688 с.
Кн. 1. – 2002. – С. 26-101.
59. Золотогоров В.Г. Энциклопедический словарь по экономике / В.Г. Золотогоров. – Минск : Полымя, 1997. – 571 с.
60. Иванов В.В. Ипотечное кредитование / В.В. Иванов. – М. : Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2001. – 273 с.
61. Ипотечно-инвестиционный анализ : Учебное пособие / [Есипов В.Е., Попов А.В., Маховикова Г.А. и др.] ; под. ред. В.Е. Есипова. – СПб., 1998. – 207 с.
62. Інвестологія: наука про інвестування : Навч. посібник / [Реверчк С.К., Реверчук Н.Й., Скоморович І.Г. та ін.] ; за ред. С.К. Реверчука. – К. : Атака, 2001. – 264 с.
63. Іпотечне кредитування в аграрному секторі економіки України / [Дем’яненко М.Я., Алексійчук В.М., Ґудзь О.Є., Сомик А.В.]. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2005. – 106 с.
64. Іпотечне кредитування: проблеми та перспективи розвитку в Україні : Інформаційно-аналітичні матеріали / [автори випуску: Грищук Н.В., Крилова В.В., Набок Р.М. та ін.] ; відповідальний за випуск: О.І. Кірєєв. – К. : Центр наукових досліджень Національного банку України, 2004. – 107 с.
65. Калівошко О.М. Визначення розміру коефіцієнту LTV / О.М. Калівошко // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К. : НАУ, 2007. – Вип. 105. – С. 264-268.
66. Калівошко О.М. Деякі аспекти аналізу фінансового стану аграрних підприємств / О.М. Калівошко // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К. : НАУ, 2007. – Вип. 109. – С. 317-322.
67. Калівошко О.М. Деякі аспекти з історії іпотечних (земельних) банків: Матеріали II конференції молодих вчених та спеціалістів [„Історія освіти, науки і техніки в Україні”], (Київ, 27-28 трав. 2004р.). – К. : [б. в.], 2004. – С. 100-101.
68. Калівошко О.М. До питання управління іпотечним ризиками / О. М. Калівошко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – К. : 2008. – Вип. 5 (84). – С. 95-100.
69. Калівошко О.М. До питання формування іпотечних відносин на селі / О.М. Калівошко // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К. : НАУ, 2003. – Вип. 62. – С. 192-195.
70. Калівошко О.М. До проблеми фінансування та кредитування аграрних підприємств / О.М. Калівошко // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К. : НАУ, 2003. – Вип. 63. – С. 319-323.
71. Калівошко О.М. Ідентифікація та оцінка іпотечних ризиків / О. М. Калівошко // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К. : НАУ, 2008. – Вип. 118. – С. 280-284.
72. Калівошко О.М. Іпотечні ризики / О.М. Калівошко // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К. : НАУ, 2004. – Вип. 72. – С. 316-320.
73. Калівошко О.М. Ризики іпотечного кредитування / О.М. Калівошко // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К. : НАУ, 2003. – Вип. 66. – С. 154-159.
74. Калівошко О.М. Щодо перспектив розвитку аграрної іпотеки / О. М. Калівошко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – К. : 2008. – Вип. 3 (82). – С. 60-64.
75. Каменський А.Б. Економічний ризик і методи його вимірювання / А.Б. Каменський. – К. : Вид. дім «Козаки», 2002. – 120 с.
76. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж.М. Кейнс. – М. : Гелиос АРВ, 1999. – 352 с.
77. Кейнс Дж.М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей. Реферат-дайджест / Дж.М. Кейнс. – К. : АУБ, 1999. – 189 с.
78. Клейнер Г.Б. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность. / Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. ; под. общ. ред. С.А. Панова. – М. : ОАО Изд-во «Экономика», 1997. – 288 с.
79. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / В.В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 432 с.
80. Ковальчук Т.Т. Ліквідність комерційних банків : Навчальний посібник / Т.Т. Ковальчук, М.М. Коваль. — К. : Знання, 1996. — 120 с.
81. Колобов С.С. Жилищное ипотечное кредитование: Состояние и перспективы развития / С.С. Колобок, В.С. Колобова. – М. : «Дашков и К», 2002. – 120 с.
82. Коломойцев В.Э. Универсальный словарь экономических терминов / В.Э. Коломойцев. – К. : Молодь, 2002. – 416 с.
83. Копейкин А.Б. Страхование кредитных рисков при ипотечном жилищном кредитовании (страхование ипотечных рисков) / А.Б. Копейкин, Н.Н. Рогожина. – М. : Фонд «Институт экономики города», 2004. – 79 с.
84. Косарева Н. Создание системы жилищного ипотечного кредитования в России / Н. Косарева, Р. Страйк. – М. : Ин-тут экономики города, 1995. – 29 с.
85. Кочетков В.Н. Экономический риск и методы его измерения / В.Н. Кочетков, Н.А. Шипова. – К. : Изд-во Европ. Ун-та, 2004. – 68 с.
86. Кравченко В.І. Основи житлової економіки: Навч. посіб. / В.І. Кравченко, К.В. Паливода, В.А. Поляченко. — К. : Основа, 2007. — 416 с.
87. Кравченко В.І. Фінансування будівництва житла: Новітні тенденції / В.І. Кравченко, К.В. Паливода. — К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2006.
Ч. 1. – 2006. – 175 с.
88. Кравченко В.І. Теоретичні проблеми становлення іпотечного ринку В Україні / В.І. Кравченко // Іпотечний ринок в Україні. – К. : НДФІ при Мінфіні України, 2002. – С. 58 -63.
89. Краснікова О.М. З історії іпотечного кредитування в Україні / О.М. Краснікова // Фінанси України. – 1998. - № 4. – С.94-104.
90. Кредитний ризик комерційного банку / [Вітлінський В.В., Пернарівський О.В., Наконечний Я.С., Великоїваненко Г.І.] ; за ред. В.В. Вітлінського. – К. : Знання, КОО, 2000. – 251 с.
91. Кручок Н.С. Аналіз розвитку банківського кредитування аграрних підприємств: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ек. наук : спец. 06.06.04 „Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Н.С. Кручок. – К. : Національний аграрний університет, 2004. – 21 с.
92. Кручок С.І. Іпотечне кредитування : Навч. посібник / С.І. Кручок. – К. : Мета, 2002. – 208 с.
93. Кручок С.І. Іпотечне кредитування: європейська практика та перспективи розвитку в Україні / С.І. Кручок. – К. : Урожай, 2003. – 208 с.
94. Кудрявцев В. Основы организации ипотечного кредитования / В. Кудрявцев, Е. Кудрявцева. – М. : Высш. шк., 1997. – 64 с.
95. Кутыркин А.Н. Долгосрочные ипотечные вложения в промышленность / А.Н. Кутыркин, И.И. Цупор. – Донецк : ИЭП ИАН Украины – ДИЭХП, 2001. – 130 с.
96. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика / В.Д. Лагутін. – К. : Знання, 2004. – 215 с.
97. Лапуста М.Г. Риски в предпринимательской деятельности / М.Г. Лапуста, Л.Г. Шаршукова. – М. : ИНФРА-М, 1996. – 224 с.
98. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія / Л.А. Лахтіонова. – К. : КНЕУ, 2001. – 387 с.
99. Лексис В. Кредит и банки / Лексис В. ; пер. с нем. Ф. Михалевский. – М. : Перспектива, 1994. – 118 с.
100. Липсиц И.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. – М. : БЕК, 1996. – 304 с.
101. Лобанов А. Проблема метода при расчете value at risk / А. Лобанів // РЦБ, 2000. - № 21. – С. 54-55.
102. Лютий І.О. Банківський маркетинг : Навч. посіб. / І.О. Лютий, О.О. Солодка. – К. : Знання, 2006. – 395 с.
103. Меджибовська Н. Визначення кредитного ризику на основі методу експертних оцінок / Н. Меджибовська // Банківська справа. – 1996. - № 1. – С. 24-30.
104. Международный опыт жилищного ипотечного кредитования // Фонд „Институт экономики города”. – М. : 2003. – 72 с. – Доклад для Центра Стратегических Разработок. – http://www.urbaneconomics.ru.
105. Миллер Р.Л. Современные деньги и банковское дело / Р.Л. Миллер, Д.Д. Ван-Хуз. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 856 с.
106. Михалевский Д.И. Ипотечные банки Германии и финансирование жилищного строительства / Д. И. Михалевский. – СПБ. : Фин. изд-во, 1925. – 99 с.
107. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Мишкін Фредерік С. ; пер. з англ. С. Панчишин, А. Стасишин, Г. Стеблій. – К. : Основи, 1999. – 967 с.
108. Мур А. Руководство по безопасности бизнеса: Практическое пособие по управлению рисками / Мур А., Хиарнден К. ; пер. с англ. – М. : Филин, 1998. – 328 с.
109. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / Найт Ф.Х. ; пер. с англ. – М. : Дело, 2003. – 360 с.
110. Нікбахт Е. Фінанси / Нікбахт Е., Гроппелі А. ; пер. з англ. В. Овсієнко, В. Мусієнко. – К. : Основи, 1993. – 384 с.
111. Озиус Маргарет Е. Банковское дело и финансовое управление рисками / Озиус Маргарет Е., Путнам Блудфорд Х. ; пер. с англ. – Вашингтон : Институт экономического развития мирового банка, 1992. – 266 с.
112. Ольшаный А.И. Банковское кредитование (российский и зарубежный опыт): Предоставление кредита, обеспечение возврата, предупреждение преступлений / А.И. Ольшаный. – М. : Русская Деловая Литература, 1997. – 352 с.
113. Омельченко О.О. Ключові напрямки розвитку іпотечного ринку / О.О. Омельченко // Іпотечний ринок в Україні. – К. : НДФІ при Мінфіні України, 2002. – С. 37-41.
114. Павлова Л.Н. Финансы предприятий : Учебник для вузов / Л.Н. Павлова. – М. : Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 639 с.
115. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка / Г.С. Панова. – М. : ИКЦ «ДИС», 1997. – 464 с.
116. Пересада А.А. Інвестиційне кредитування : Навч. посібник / А.А. Пересада, Т.В. Майорова. – К. : КНЕУ, 2002. – 271 с.
117. Підприємництво в аграрній сфері економіки / [Cаблук П.Т., Ситник В.П., Малік М.Й. та ін.] ; під ред. П.Т. Саблука, М.Й. Малік. — [2-е вид., доп. і перероб.]. — К., 1998. — 514 с.
118. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків : Постанова Правління Національного банку України від 06.07.00р. № 279. – К. : Інженерно-технічний центр Національного банку України, 2000. – 30 с.
119. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку / Л.О. Примостка. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с.
120. Про заходи щодо розвитку іпотечного ринку України : Указ Президента України від 08.08.2002р. № 695/2002 // Урядовий кур'єр. – 2002. – 13 серпня.
121. Проект Закону України «Про державний земельний кадастр», реєстраційний номер 2613 від 02.01.03. – http://www.myland.org.ua.
122. Проект Закону України «Про ринок земель», реєстраційний номер 2600-1 від 22.03.04. – http://www.myland.org.ua.
123. Пучковская И.И. Ипотека: Залог недвижимости / И.И. Пучковская. – Харьков : Консум, 1997. – 132 с.
124. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 496 с.
125. Райс Т. Финансовые инвестиции и риск / Райс Т., Койли Б. ; пер. с англ. – К. : Торгово-издательское бюро ВМ, 1995. – 592 с.
126. Ренальдас Д. Спроможність банківського сектора долати фінансові ризики житлового будівництва у країнах перехідної економіки / Д. Ренальдас // Іпотечний ринок в Україні. – К. : НДФІ при Мінфіні України, 2002. – С. 152-156.
127. Риски в современном бизнесе / [П.Г. Грабовый, С.Н. Петрова, С.И. Полтавцев и др.]. – М. : Аланс, 1994. – 200 с.
128. Роговий В.В. Макроекономічні передумови впровадження іпотеки в Україні / В.В. Роговий // Іпотечний ринок в Україні. – К. : НДФІ при Мінфіні України, 2002. – С. 28-31.
129. Роуз Питер С. Банковский менеджмент: Предоставление финансовых услуг / Роуз Питер С. ; пер. с англ. М.В. Белова. – М. : Дело Лтд., 1997. – 768 с.
130. Рэдхэд К. Управление финансовыми рисками / К. Рэдхэд, С. Хьюс. – М. : Инфра, 1996. – 450 с.
131. Саблук П.Т. Особливості аграрної реформи в Україні / Саблук П.Т. ; А.А. Фесина (упоряд.). — К. : Нічлава, 1997. — 303 с.
132. Саблук П.Т. Розвиток земельних відносин в Україні / П.Т. Саблук. — К. : ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2006. — 396 с.
133. Савич В.І. Іпотечне кредитування в Україні: суперечності та тенденції розвитку / І.В. Савич. — Івано-Франківськ : ІМЕ "Галицька академія", 2006. — 552 с.
134. Слєсарчук С. Гаряча двадцятка. Спецпроект „Власні фінанси” / С. Слєсарчук // Український діловий тижневик „Контракти”. – 2005. - № 8.
135. Синки, Джозеф Ф. (мл.) Управление финансами в коммерческих банках / Синки, Джозеф Ф. (мл.) ; пер. с англ. под ред. Р.Я. Левиты, Б.С. Пинскера. – [4-е перераб. изд.] – М. : Catallaxy, 1994. – 820 с.
136. Смирнов В.В. Менеджер по ипотечным операциям / В.В. Смирнов. – М. : Издательский дом «Аудитор», 2000. – 120 с.
137. Состояние и перспективы развития системы долгосрочного ипотечного кредитования в Украине : Аналитический отчет / [подготовлен А. Ткаченко, А. Копейкиным, Н. Рогожиной]. – М. : Фонд «Институт Экономики Города», 2002. – 115 с.
138. Спицин И.О. Маркетинг в банке / И.О. Спицын, Я.О. Спицын. – Тернополь : АО «Тариекс», 1993. – 656 с.
139. Статистичний довідник «Україна у цифрах 2005» / Державний комітет статистики України; за ред. О.Г. Осауленка. – К., 2006. – 248 с.
140. Статистичний збірник «Регіони України» за 2006р. Ч.1. / Держ. ком. статистики України; за ред. О.Г. Осауленка. – К., 2006. – 511 с.
141. Статистичний збірник «Регіони України» за 2006р. Ч.2. / Держ. ком. статистики України; за ред. О.Г. Осауленка. – К., 2006. – 805 с.
142. Статистичний щорічник «Сільське господарство України» за 2005р. / Державний комітет статистики України: під заг. керівництвом Ю.М. Остапчука. – К., 2006. – 363 с.
143. Статистичний щорічник України: 2005 / Держ. ком. статистики України; за ред. О.Г. Осауленка. – К. : Техніка, 2006. – 575 с.
144. Стейнментц Т. Ипотечное кредитование / Стейнментц Т., Уитт Ф. ; М.Н. Комегина (пер. с англ.); И.М. Булдакова (ред.). – Екатеренбург : Сфера, 1997. – 208 с.
145. Страйк Р. Жилищное ипотечное кредитование в условиях современной Росии / Р. Страйк, Н. Косарева, А. Сучков // Деньги и кредит. – 1995. - № 8. – С. 52-59.
146. Тігіпко С.Л. Роль національного банку у становленні та функціонуванні системи іпотечного кредитування / Тігіпко С.Л. ; за заг. ред. В.І.Кравченка, К.В.Паливоди // Іпотечний ринок в Україні: проблеми стратегії розвитку. – К. : Міжнародний інститут фінансів, 2004. – С. 12-15.
147. Тян Р.Б. Планирование и контроль деятельности предприятия / Р.Б. Тян, В.А. Ткаченко. – Днепропетровск : Наука и образование, 2003. – 300 с.
148. Устенко О.Л. Предпринимательские риски: основы теории, методология оценки и управление / О.Л. Устенко. – К. : Всеувито, 1996. – 160 с.
149. Федеральный Закон, Российской Федерации «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1197 года № 102-ФЗ // BANKER. – 2002. - № 6. – С. 27-46.
150. Финансовый менеджмент : Учебник для вузов / [Поляк Г.Б., Акодис И.А., Краева Т.А. и др.] ; под ред. Г.Б. Поляка. – М. : Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 518 с.
151. Фінанси зарубіжних корпорацій : Навч.-метод. посібник для самостійного вивч. / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, В.М. Радзієвська, Б.С. Стеценко. – К. : КНЕУ, 2002. – 88 с.
152. Фінанси підприємств : Підручник / [Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д. та ін.] ; за ред. А.М. Поддєрьогіна. – [4-е вид., перероб. та доп.]. – К. : КНЕУ, 2002. – 571 с.
153. Хохлов Н.В. Управление риском : Учеб. пособие для вузов / Н.В. Хохлов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 239 с.
154. Христиановский В.В. Экономический риск и методы его измерения / В.В. Христиановский, В.П. Щербина, Ю.Н. Полшков.- Донецк : ДонГу, 1999. – 250 с.
155. Цай Т.Н. Конкуренция и управление рисками на предприятиях в условиях рынка / Т.Н. Цай, П.Г. Грабовый, Б.С. Марашда. – М. : Аланс, 1997. – 228 с.
156. Цивільний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 вересня 2007р. : (відповідає офіц. текстові). – К. : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 328 с.
157. Цылина Г.А. Ипотека: жилье в кредит / Г.А. Цылина. – М. : Изд-во «Экономика», 2001. – 358 с.
158. Цяпало О.С. Іпотечні банки Галичини наприкінці XIX – на початку XX століть / О.С. Цяпало // Фінанси України. – 1998. - № 5. – С. 103-107.
159. Чепурко В.В. Экономический риск аграрного производства: теория, методы оценки, управление / В.В. Чепурко. – Симф. : Таврия, 2000. – 306 с.
160. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска / Чернов В.А. ; под ред. М.И. Баканова. – М. : Финансы и статистика, 1998. – 128 с.
161. Чечелюк О.А. Іпотека в Україні: потрібна концепція / О.А. Чечелюк // Вісн. НБУ. – 2000. - № 12. – С. 43-44.
162. Чечелюк О.А. Концептуальні засади розвитку іпотеки в Україні / О.А. Чечелюк // Іпотечний ринок в Україні. – К. : НДФІ при Мінфіні України, 2002. – С. 166-173.
163. Шарп У. Инвестиции / Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. ; пер. с англ. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 1024 с.
164. Шелудько В.М. Фінансовий ринок : Підручник / В.М. Шелудько. – [2-ге вид., стер.]. – К. : Знання, 2008. – 535 с.
165. Экономика недвижимости / [Ресин В.И., Артеменко Т.В., Григорьев В.В. и др.] ; под ред. В. Ресина. – М. : Дело, 1999. – 328 с.
166. Энциклопедический словарь бизнесмена: менеджмент, маркетинг, информатика / под общ. ред. М.И. Милованова. – К. : Техника, 1993. – С. 269.
167. Энциклопедический словарь: Т. XIII – С.-Петербург : Типо –Литография И.Я. Ефрона, 1894. – 964 с.
168. Юргилевич С. Основні принципи іпотеки та іпотечне кредитування / С. Юргилевич // Вісник НБУ. – 2002. - № 1. – С. 33-35.
169. Altman E.I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bancruptсy / E.I. Altman // Journal of Finance. – 1968. – 23, no. 4. – pp. 317-352.
170. Jones R. Mortgaging and Risk / R. Jones // Journal of Financial Policy and Banking. – 2000. - № 11. – P. 73-79.
171. McQeen P. Mortgage in American Economy / P. McQeen. – Denver : Merton Press, 1996. – 237 pages.
172. Monte Carlo methods and models for applications in energy and technology: Proccedings of the workshop: Forschungs zentrum Karlsruhe, May 12-14, 1998 / U. Fischer (ред.). – Karlsruhe, 1999. – 334 p.
173. Recent Developments in European Mortgage Markets. - Housing Finance International, 2000. - Vol. XV. December. № 2. - P. 19.
174. Telgarsky I. Alternative Mortgage Instruments for High Inflation Economies / I. Telgarsky, K. Mark // Housing Finance International, 1991.
175. Telgarsky I. Toward a Market-Oriented Housing Sector in Eastern Europe: Developments in Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary, Poland, Romania, and Yugoslavia / I. Telgarsky, R. Struyk. – Washington, DC : The Urban Institute Press, 1990.
176. The Economic and Financial Importance of Mortgage Bonds in Europe. - Housing Finance International, 2001. – Vol. XV. June. № 4. - P. 18 -26.
177. Http://ipoteka.gov.ua // офіційний веб-сайт Державної іпотечної установи.
178. Http://prostobank.com.ua // веб-cайт.
179. Http://www.bancaditalia.it // офіційний веб-сайт центрального банку Італії.
180. Http://www.bank.gov.ua // офіційний веб-сайт Національного банку України.
181. Http://www.bankofengland.co.uk // офіційний веб-сайт центрального банку Великобританії.
182. Http://www.bde.es // офіційний веб-сайт центрального банку Іспанії.
183. Http://www.bportugal.pt // офіційний веб-сайт центрального банку Португалії.
184. Http://www.bundesbank.de // офіційний веб-сайт центрального банку Німеччини.
185. Http://www.centralbank.ie // офіційний веб-сайт центрального банку Ірландії.
186. Http://www.dkzr.gov.ua // офіційний веб-сайт Державного комітету України по земельним ресурсам.
187. Http://www.dnb.nl // офіційний веб--сайт центрального банку Нідерландів.
188. Http://www.federalreserve.gov // офіційний веб-сайт центрального банку США.
189. Http://www.gdo.kiev.ua // веб-cайт Головного державного об’єднання правової інформації Міністерства юстиції України.
190. Http://www.nationalbanken.dk // офіційний веб-сайт центрального банку Данії.
191. Http://www.myland.org.ua // веб-cайт інформаційної підтримки земельної реформи в Україні.
192. Http://www.nbb.be // офіційний веб-сайт центрального банку Бельгії.
193. Http://www.president.gov.ua // офіційний веб-сайт Президента України.
194. Http://www.riksbank.com // офіційний веб-сайт центрального банку Швеції.
195. Http://www.ukrstat.gov.ua // офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України.
196. Http://www.unian.com.ua // офіційний веб-сайт Української національної іпотечної асоціації.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50
Скачать бесплатно 20576.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.