У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ФІСКАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ
Количество страниц 328
ВУЗ АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20593.doc 
Содержание ЗМІСТ
Вступ 4
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади фіскального регулювання соціального розвитку суспільства 16
1.1. Соціальна функція держави: сутність та еволюція концепцій 16
1.2. Зміст і структура фіскального забезпечення соціальної функції держави
38
1.3. Система індикаторів та показників соціодинаміки суспільства 70
1.4. Соціальні імперативи реформування фіскальної системи в Україні 90
Висновки до розділу 1 114
Розділ 2. Податкова система у реалізації соціальної функції держави в Україні 118
2.1. Оподаткування і соціальна справедливість 118
2.2. Непрямі податки в системі фіскальних інструментів соціальної політики держави
134
2.3. Соціально-регулятивний потенціал системи прямого оподаткування 159
Висновки до розділу 2 192
Розділ 3. Видатки бюджету як інструмент реалізації соціальної політики держави в Україні 198
3.1. Державні видатки у забезпеченні соціальної безпеки особи і суспільства
198
3.2. Видатки державного бюджету у формуванні умов для розвитку і реалізації соціального капіталу
221
3.3. Міжбюджетні трансферти та видатки місцевих бюджетів у системі державного регулювання соціальних відносин
241
Висновки до розділу 3 265
Розділ 4. Державні позабюджетні цільові фонди в системі фіскального регулювання соціальних відносин в Україні
270
4.1. Централізовані позабюджетні фонди та їх вплив на соціальні процеси у суспільстві
270
4.2. Державне соціальне страхування як провідний інститут забезпечення соціального захисту населення країни
283
Висновки до розділу 4 311
Розділ 5. Напрями підвищення ефективності фіскального забезпечення реалізації соціальної функції держави в Україні 316
5.1. Посилення соціальної спрямованості реформування податкової системи 316
5.2. Удосконалення механізму бюджетного регулювання соціальних процесів у суспільстві
337
5.3. Оптимізація системи державних позабюджетних цільових фондів 369
5.4. Соціальні пріоритети фіскальної політики України в умовах глобалізації
393
Висновки до розділу 5 407
Висновки 414
Додатки 427
Список використаних джерел 479


ВСТУП
Актуальність теми. До закономірностей розвитку сучасного суспільства слід віднести об’єктивний процес посилення соціалізації економічних систем, підпорядкування економічної політики завданням розвитку людини. Як наслідок, у відповідності з новою домінантою соціально-економічних відносин посилюються роль і значення соціальної функції держави. У країнах з перехідною економікою потреба у розробці та реалізації ефективної соціальної політики зростає у зв’язку зі значними соціальними втратами, якими супроводжуються процеси суспільної трансформації. Оцінка соціального стану українського суспільства свідчить про те, що основні соціальні ризики досягли масштабів, які можуть становити реальну загрозу національній безпеці держави, що є наслідком не тільки системної кризи, яка супроводжує трансформаційні процеси в Україні та в інших країнах перехідного типу, але й недосконалості державного управління соціальними процесами у суспільстві.
Серед інструментів державного впливу на розвиток суспільства провідна роль належить фіскальним засобам, пов’язаним з використанням державних фінансів для регулювання соціальних процесів у суспільстві, що безпосередньо реалізується у цілеспрямованому впливі фіскальних відносин практично на усі найважливіші параметри життєдіяльності соціальних суб’єктів та суспільства в цілому. Виконуючи соціальну функцію, держава в процесі перерозподілу фінансових ресурсів створює умови для забезпечення достатнього життєвого рівня людини, необхідного для її відтворення та розвитку, гарантування рівноправності й особистої свободи, захисту особи від негативного впливу навколишнього природного і соціального середовища, а також соціальних ризиків, пов’язаних з глобалізаційними процесами. Використовуючи фінансові ресурси, держава впливає на формування відповідних пропорцій розвитку продуктивних сил, розподілу факторів виробництва та його результатів для досягнення в країні соціальної злагоди і стабільності як необхідної умови існування та поступального розвитку суспільства.
Соціалізація економічних систем як об’єктивний процес цивілізаційного розвитку, а також суспільна трансформація в Україні суттєво актуалізують проблеми, пов’язані з формуванням ефективної системи фіскального забезпечення реалізації соціальної функції держави, та визначають вагомість і значущість розробки теоретичних засад формування фіскальної системи, адекватної цілям і завданням розбудови в Україні соціально орієнтованої ринкової економіки.
Слід зазначити, що, незважаючи на значну кількість наукових праць у сфері державних фінансів, серед яких найвідомішими є праці зарубіжних вчених: Дж. Б’юкенена, А. Вагнера, К. Ерроу, А. Ігудіна, Дж. М. Кейнса, Е. Ліндала, П. Мальцева, І. Озерова, В. Парето, А. Пігу, Д. Рікардо, П. Самуельсона, А. Сміта, М. Сперанського, Дж. Стігліца, В. Танзі, О. Улюкаєва; наукові роботи українських вчених: В. Андрущенка, В. Базилевича, О. Барановського, Т. Боголіб, С. Буковинського, С. Булгакової, З. Варналія, О. Василика, В. Вишневського, В. Геєця, О. Гребельника, А. Даниленка, М. Дем’яненка, Ю. Іванова, М. Карліна, Б. Кваснюка, О. Кириленко, В. Кравченка, А. Крисоватого, М. Крупки, І. Луніної, І. Лютого, В. Мельника, C. Онишко, В. Опаріна, Ю. Пасічника, Д. Полозенка, Г. П’ятаченка, А. Соколовської, В. Суторміної, В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія та ін.; наукові дослідження закономірностей соціалізації економічних систем, зокрема це роботи Дж. К. Гелбрейта, Ф. Енгельса, Я. Корнаї, В. Леніна, К. Маркса, М. Мюрдаля, В. Ойкена, Г. Плеханова, М. Фрідмена, Ф. Хайєка, а також праці українських науковців О. Бєляєва, О. Білоруса, А. Гальчинського, А. Гриценка, О. Грішнової, А. Колота, В. Лагутіна, Е. Лібанової, В. Мандибури, Л. Мельника, О Новікової, Ю. Пахомова, А. Чухна та російських вчених: Л. Абалкіна, О. Бузгаліна, С. Валентея, С. Глазьєва, В. Іноземцева, Е. Кочетова, Р. Нурєєва та ін., дотепер в економічній літературі бракує комплексних досліджень державних фінансів як засобу реалізації соціальної функції держави. У більшості праць українських вчених аналіз фінансових інструментів державного регулювання не виходить за межі економічної системи, а дослідження фіскального забезпечення соціальної політики держави обмежуються вивченням окремих його аспектів, найчастіше це – добробут та соціальний захист населення. Відтак, необхідність всебічного дослідження соціального призначення державних фінансів, шляхів та механізмів посилення їх соціальної спрямованості, актуальність вирішення зазначених проблем як для економічної науки, так і для господарської практики зумовили обрання теми, мету та завдання дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою комплексних науково-дослідних держбюджетних тем: Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління Міністерства фінансів України: “Науковий супровід пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства” (реєстраційний номер 0103U007209); “Система податкових пільг в Україні в контексті європейського досвіду та шляхи її удосконалення” (реєстраційний номер 0104U010812); “Стратегія розвитку податкової системи України” (реєстраційний номер 0108U008179); економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: “Теорія і практика соціально-економічного розвитку України в умовах ринкових перетворень” (реєстраційний номер 0101U006977). Особистий внесок автора у рамках проведених досліджень полягає в розробці методологічних засад фіскального забезпечення реалізації соціальної функції держави, а також у обґрунтуванні пропозицій щодо запровадження в Україні єдиного соціального внеску, оптимізації системи податкових пільг, посилення соціальної спрямованості податкової системи України.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретико-методологічних засад фіскального забезпечення реалізації соціальної функції держави з визначенням напрямів та обґрунтуванням пропозицій щодо посилення ролі державних фінансів у вирішенні пріоритетних завдань соціальної політики в умовах трансформації суспільних відносин в Україні.
Для досягнення визначеної мети в дисертації поставлені такі завдання:
− удосконалити науковий інструментарій дослідження соціальної функції держави та фіскальних засобів її реалізації з позицій методології складних систем;
− розкрити сутність, еволюцію концепцій і взаємозв’язок соціальної функції та соціальної політики держави;
− визначити сутність та зміст фіскального забезпечення реалізації соціальної функції держави;
− проаналізувати методологічні та методичні підходи щодо визначення системи індикаторів і показників соціодинаміки суспільства;
− з’ясувати соціальні імперативи реформування системи фіскального забезпечення реалізації соціальної функції держави в Україні на сучасному етапі її розвитку;
− проаналізувати структурні компоненти системи фіскального забезпечення функцій держави – бюджетний та податковий механізми, а також механізми формування, розподілу і використання державних позабюджетних цільових фондів – у контексті їх впливу на соціальні процеси в Україні;
− оцінити адекватність діючої в Україні фіскальної системи сучасним потребам та стратегічним орієнтирам державної соціальної політики;
− визначити напрями удосконалення системи фіскального забезпечення реалізації соціальної політики держави за умов трансформації суспільних відносин в Україні;
− з’ясувати роль фіскальної системи держави у забезпеченні соціальної безпеки українського соціуму та його соціальних суб’єктів в умовах глобалізації;
− розробити пропозиції щодо підвищення ефективності фіскальної системи України як засобу державного регулювання соціального розвитку українського суспільства.
Об’єктом дослідження є система фіскального забезпечення функцій держави.
Предметом дослідження є механізм фіскального забезпечення реалізації соціальної функції держави в Україні.
Методи дослідження. Для досягнення поставленої в роботі мети використані загальнонаукові і спеціальні методи пізнання явищ і процесів у сфері фіскального регулювання соціального розвитку суспільства. Використання системного методу дало змогу розкрити сутність соціальної функції держави, зміст і завдання державної соціальної політики, а також місце і роль фіскальної системи у реалізації соціальної функції держави. Метод єдності історичного і логічного надав можливість дослідити еволюцію поглядів на соціальну функцію держави як відбиття закономірного процесу розвитку цивілізації. Для кількісного аналізу базових параметрів стану соціальної безпеки соціального суб’єкта та соціуму, а також ролі фіскального механізму у реалізації соціальної політики держави використані статистичні методи. На основі методу порівняльного аналізу розкрито вплив державних фінансів на стан соціальної безпеки людини і соціуму у розвинених країнах і трансформаційних суспільствах.
Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативні акти України, які визначають правові засади фіскальної й соціальної політики держави, аналітичні матеріали Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики та праці України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету статистики України, міжнародних інституцій, наукові розробки вітчизняних та зарубіжних дослідників.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у системному вирішенні важливої науково-прикладної проблеми – обґрунтуванні теоретико-методологічних засад функціонування системи фіскального забезпечення реалізації соціальної функції держави у суспільстві, що перебуває на етапі системної трансформації. Основні положення дисертаційної роботи, які визначають її наукову новизну, полягають у такому:
вперше:
− на основі методології складних систем визначено зміст соціальної функції держави як її обов’язку щодо формування соціальної безпеки людини, а також забезпечення цілісності та стабільного розвитку суспільства, що дало змогу, на відміну від існуючих концепцій соціального призначення держави, обґрунтувати провідну роль і системоутворююче призначення соціальної функції та фінансових ресурсів держави в ієрархії її функцій та розкрити зміст соціальної політики як процесу реалізації соціальної функції держави в конкретних соціально-економічних умовах розвитку країни;
− визначено зміст фіскального забезпечення реалізації соціальної функції держави як процесу, що охоплює фінансове забезпечення соціальної діяльності держави, а також нагромадження і розширення соціально-регулятивного потенціалу державних фінансів. Встановлено, що фіскальне забезпечення реалізації соціальної функції держави являє собою ієрархічну систему, складовими якої є доходи і видатки бюджету, міжбюджетні трансферти, державні позабюджетні цільові фонди. Розкрито роль цих складових у реалізації соціальної функції держави, визначено їх структурно-функціональні особливості та напрями посилення соціальної спрямованості в умовах трансформації суспільних відносин;
− обґрунтовано необхідність зміни співвідношення між участю держави у соціальному захисті і самозахистом громадян на користь останнього, через механізм реформування фіскальної системи в Україні, зокрема, шляхом реалізації ідеї соціального підприємництва та оптимізації системи державного обов’язкового соціального страхування з метою розв’язання суперечностей у сфері соціальної політики між державними соціальними зобов’язаннями і неможливістю їх належного фінансового забезпечення.
удосконалено:
− методологічні позиції щодо визначення базових категорій соціального порядку: “суспільство”, “соціальні відносини”, “соціальна сфера”, “соціальна безпека” на основі базових положень загальної теорії систем, що дало змогу реалізувати нові концептуальні в частині підходи до розуміння сутності соціальної функції та соціальної політики держави, а також соціальної природи державних фінансів і механізму їх формування, розподілу й використання у процесі регулювання соціального розвитку суспільства;
− науково-методичні підходи до побудови системи соціальних індикаторів і показників на основі реалізації системного підходу до визначення їх сукупності, зокрема, розмежовано функціональне призначення індикаторів та показників соціодинаміки суспільства: на відміну від індикаторів, які в основному фіксують увагу на економічних витратах і ресурсах, необхідних для досягнення певної соціальної мети, показники характеризують динаміку соціально-економічних умов життєдіяльності людини та суспільства й соціальну ефективність цих змін;
− структурування фіскального механізму як системи організаційно-економічних відносин, пов’язаних з мобілізацією грошових коштів до бюджету та державних позабюджетних цільових фондів, використанням фінансових ресурсів держави та їх міжбюджетним розподілом з метою забезпечення базових параметрів життєдіяльності соціальної системи;
− наукові підходи до аналізу впливу глобалізації на стан соціальної безпеки особи і суспільства в цілому; зокрема доведено необхідність посилення ролі фіскального механізму у сфері захисту особи та суспільства від соціальних ризиків, пов’язаних з глобалізацією світогосподарських відносин;
дістали подальшого розвитку:
− методологічні засади дослідження фіскальних важелів державного впливу на соціальний розвиток суспільства на основі застосування базових положень методології складних систем та адаптації принципів синергетики до аналізу сучасних соціально-економічних процесів;
− теоретико-методологічні підходи до обґрунтування ролі податкової системи у реалізації соціальної стратегії держави на основі виявлення позаекономічних функцій податків та доведення необхідності їх використання в процесі фіскального регулювання соціального розвитку суспільства. Визначені напрями удосконалення податкової системи з метою зростання її соціально-регулятивного потенціалу та підвищення ефективності його використання через розширення податкової бази, перегляд системи податкових пільг, реформування системи адміністрування податків;
− організаційно-методичні засади підвищення ефективності використання бюджетних форм і методів регулювання соціальних процесів у суспільстві у напрямі раціоналізації і перерозподілу державних видатків та посилення контролю у сфері формування, розподілу і використання бюджетних коштів;
− науково-практичні підходи до оптимізації системи державних позабюджетних фондів соціального страхування у контексті пріоритетних завдань, пов’язаних із забезпеченням захищеності особи від соціальних ризиків, у частині обґрунтування доцільності та рекомендацій щодо запровадження в Україні єдиного соціального внеску як важливого напряму підвищення ефективності функціонування системи державних фондів соціального страхування.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що основні положення дисертаційної роботи доведені до рівня методичних розробок та практичних рекомендацій і були прийняті до впровадження органами законодавчої та виконавчої влади.
Науково-практичні висновки та рекомендації автора щодо посилення соціальної спрямованості податкових важелів державного впливу на соціальний розвиток суспільства враховані в процесі розробки проекту Податкового кодексу України, проектів Законів України “Про податок з доходів фізичних осіб”, “Про податок на нерухомість”, “Про місцеві податки і збори” (довідка від 04.05.2006 № 06-10/10-307).
Окремі положення та висновки дисертаційної роботи щодо підвищення ролі фіскальної системи у забезпеченні соціальної безпеки особи і суспільства в умовах глобалізації використані в процесі доопрацювання й підготовки до розгляду Верховною Радою України проекту Закону України “Про основи національної безпеки”, а також у процесі підготовки до видання Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони за сприяння Женевського центру демократичного контролю над збройними силами збірника законодавчих актів та коментарів з питань національної безпеки і оборони у розділі “Соціальний захист військовослужбовців, членів їх сімей – важлива функція української держави” (довідка від 07.03.2006 № 06-20/12-234).
Пропозиції дисертанта щодо удосконалення системи фінансового забезпечення державних соціальних стандартів і державних соціальних гарантій враховані в процесі розробки законопроекту “Про внесення змін до Закону України “Про прожитковий мінімум” (законопроект від 04.10.2005 реєстр. № 8232).
Висновки і рекомендації щодо запровадження альтернативних джерел фінансування державних соціальних програм були використані Сумською обласною радою в процесі формування обласного бюджету на 2008 рік та Програми розвитку малого підприємництва у Сумській області на 2007–2008 рр.
Науково-практичні підходи щодо запровадження в Україні єдиного соціального внеску враховані при підготовці звіту про науково-дослідну роботу “Науковий супровід пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства”, яка виконувалася в межах наукової тематики Науково-дослідного фінансового інституту Міністерства фінансів України; дослідження соціального призначення податкових пільг та пропозиції щодо удосконалення чинної в Україні системи податкових пільг у контексті посилення їхньої соціальної функції використані під час підготовки звіту про науково-дослідну роботу “Система податкових пільг в Україні в контексті європейського досвіду та шляхи її удосконалення”, яка виконувалася в межах наукової тематики Науково-дослідного фінансового інституту Міністерства фінансів України (довідка 14.08.2008 № 77000-12/0527).
Основні теоретичні положення наукового дослідження використовуються викладачами кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в процесі підготовки та викладання курсів лекцій з навчальних дисциплін “Фінанси”, “Податкова політика”, “Податкова система”, “Фінанси підприємств” (довідка від 13.06.2008 № 64/056).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є особисто написаною науковою працею. Наукові положення, висновки та пропозиції, які виносяться на захист, одержані автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ідеї та висновки, напрацьовані автором особисто.
Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, викладені у дисертації, доповідалися автором та отримали позитивну оцінку на 25-ти міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, а саме: науково-практичній конференції “Проблеми та шляхи розвитку податкової системи України (м. Ірпінь, травень 1998 р.), науково-практичній конференції “Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України” (м. Ірпінь, 14–15 жовтня 1999 р.), всеукраїнській науково-практичній конференції “Регіоналізація економіки і здійснення адміністративної реформи в Україні” (м. Дніпродзержинськ, 18–19 травня 2000 р.), міжнародній науково-практичній конференції “Оплата праці: проблеми теорії та практики” (м. Луцьк, 1–2 червня 2000 р.), всеукраїнській науково-практичній конференції “Підприємництво в умовах трансформації економіки України (м. Київ, 2000 р.), міжнародній науково-практичній конференції “Податкова політика в Україні та її нормативно-правове регулювання”, (м. Ірпінь, 1–2 грудня 2000 р.), міжнародній науково-практичній конференції “Оплата праці та доходи в ринковій економіці: проблеми, досягнення та перспективи розвитку” (м.Хмельницький, 25–27 квітня 2001 р.), науково-практичній конференції “Реформування фінансової системи: проблеми та шляхи їх вирішення”, (м. Луцьк, 23–24 травня 2001 р.), міжнародній науково-практичній конференції „Теорія і практика ринкових перетворень у країнах з перехідною економікою” (м. Київ, 27–29 листопада 2002 р.), міжнародній науково-практичній конференції “Соціально-трудові відносини і соціальна політика в сучасних умовах” (м. Донецьк, 17–18 квітня 2003 р.), міжнародній науково-практичній конференції “Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання” ( м. Луцьк, 30–31 травня 2003 р.), міжнародній науково-практичній конференції “Изменяющиеся предприятия в изменяющейся политически Европе”.(м. Краків, вересень 2001 р і вересень 2003 р.), міжнародній науково-практичній конференції “Ринкова трансформація економіки України: теорія, практика, перспективи” (м. Львів, 24–25 жовтня 2003 р), всеукраїнській науково-практичній конференції „Регіональні проблеми зайнятості і ринку праці” (м. Тернопіль, 13–14 травня 2004 р.), міжнародній науково-практичній конференції “Мотивація інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств на ринку праці в контексті інтеграції України до ЄС” (м. Хмельницький, 18–21 травня 2005 р.), міжнародній науково-практичній конференції “Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання” (м. Луцьк, 3-5 червня 2005 р.), міжнародній науково-практичній конференції “Тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України” (м. Київ, 27-29 вересня 2005 р.), науково-практичній конференції “Реформування системи фінансово-економічної освіти в контексті положень Болонської декларації” (м. Київ, 9 грудня 2005 р.), міжнародній науково-практичній конференції “Управління людськими ресурсами: держава, регіон, підприємство” (м. Донецьк, 26-28 квітня 2006 р.), науково-практичній конференції “Розвиток фінансової системи України в умовах трансформаційних перетворень” (м. Київ, 23-24 березня 2006 р.), VI міжнародній науково-практичній конференції “Оподаткування в регіонах: теорія, практика і перспективи розвитку” (м. Донецьк, 24 листопада 2006 р.). IIІ міжнародній науково-практичній конференції “Управління людськими ресурсами: проблеми теорії і практики” (м. Київ, 17-18 травня 2007 р.), міжнародній науково-практичній конференції “Фінансове забезпечення економічного і соціального розвитку суспільства” (м. Дніпропетровськ, 23 квітня 2007 р.), науково-теоретичній конференції “Напрями розвитку фінансової системи України в сучасних умовах” (м. Київ, 23 березня 2007 р.), науково-практичній конференції “Тенденції та перспективи розвитку податкової системи України” (м. Ірпінь, 19 вересня 2008 р.).
Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано у 44 наукових працях загальним обсягом 46,4 друк. арк., у тому числі в одноосібній монографії, 2 колективних монографіях, 27 статтях у фахових наукових журналах і збірниках, 10 публікаціях у наукових збірниках – як тези доповідей на міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, теоретико-методологічних семінарах.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, 34 додатків та списку використаних джерел. Основний зміст дисертації викладено на 426 сторінках комп’ютерного тексту, що містить 28 рисунків та 22 таблиці.
Список литературы ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення важливої науково-прикладної проблеми – обґрунтування теоретико-методологічних засад фіскального забезпечення реалізації соціальної функції держави в умовах трансформації суспільних відносин. Це дозволило сформулювати висновки концептуально-теоретичного, методологічного та науково-практичного характеру.
1. Як показав аналіз наукових праць з досліджуваної тематики, у вітчизняній науці відсутні комплексні наукові розробки, пов’язані з дослідженням сутності, а також форм і методів реалізації соціальної функції держави, внаслідок чого залишається нерозв’язаною низка завдань, пов’язаних із оптимізацією процесу розбудови України як соціальної держави. Зазначене зумовлює необхідність теоретичного узагальнення та певного переосмислення накопичених наукою поглядів щодо соціального призначення держави та засобів його реалізації, в системі яких чільне місце посідають фіскальні інструменти державного регулювання соціальних процесів у суспільстві.
2. Результатом вивчення базових категорій соціального порядку, здійсненого на основі методології складних систем, є визначення змісту соціальної функції держави як її обов’язку щодо формування соціальної безпеки людини, а також забезпечення цілісності та стабільного розвитку суспільства, Запропонований концептуальний підхід, на відміну від існуючих, дозволив обґрунтувати провідну роль і системоутворююче призначення соціальної функції держави в ієрархії державних функцій та розкрити зміст соціальної політики як процесу реалізації соціальної функції держави в конкретних соціально-економічних умовах розвитку країни;
3. Встановлено, що в умовах трансформації суспільних відносин пріоритетним напрямом соціальної політики є забезпечення соціальної безпеки як стану правової, інституційної і фінансової захищеності життєво важливих інтересів особи і суспільства від зовнішніх та внутрішніх загроз, оскільки у трансформаційних суспільствах на етапі переходу до ринкових відносин з’являються додаткові чинники соціального ризику (низький рівень життя людей, бідність, надмірна диференціація доходів населення, недосконалість системи соціального захисту, тощо), що в сукупності з існуючими створюють перешкоди для соціальної безпеки і розвитку суспільства в цілому, окремих соціальних груп та осіб.
Серед інструментів державного регулювання соціального розвитку суспільства визначальне місце посідають фіскальні методи державного регулювання, можливість яких активно впливати на суспільний розвиток закладена в самій суті категорії “державні фінанси” як особливої, специфічної форми економічних відносин, пов’язаної з процесом розподілу (перерозподілу) частини вартості суспільного продукту, утворенням і використанням на цій основі централізованих грошових фондів суспільного призначення.
4. У загальнотеоретичному і практичному плані фіскальне забезпечення реалізації соціальної функції держави визначено як процес, що охоплює фінансове забезпечення соціальної діяльності держави, а також нагромадження і розширення соціально-регулятивного потенціалу державних фінансів. Встановлено, що за своїм змістом фіскальне забезпечення реалізації соціальної функції держави являє собою ієрархічну систему, складовими якої є доходи і видатки державного бюджету; трансферти, які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам; видатки місцевих бюджетів у частині делегованих повноважень, державні позабюджетні цільові фонди.
5. У реалізації соціальної функції держави призначення доходів і видатків державного бюджету полягає у формуванні і структуруванні державних фінансових ресурсів з метою забезпечення базових параметрів життєдіяльності особи і суспільства. В структурі доходів одним із основних інструментів вирішення багатьох соціальних проблем є оподаткування, яке виступає як важливий соціальний інститут. Його ефективне функціонування сприяє виробленню достатньої кількості суспільних благ і загалом забезпеченню соціально-економічних адаптаційних засад життєдіяльності соціального організму. Соціальне призначення міжбюджетних трансфертів та видатків місцевих бюджетів у частині делегованих повноважень полягає у забезпеченні цілісності національного соціуму, соціальної злагоди і стабільності у суспільстві шляхом розподілу суспільних фінансових потоків та суспільних благ за регіонами країни для збалансованого соціально-економічного та культурного розвитку як окремих регіонів, так і країни в цілому. Державні позабюджетні цільові фонди покликані забезпечити функціонування системи соціального захисту осіб, які тимчасово чи постійно потребують особливої підтримки з боку суспільства, що дає кожному члену суспільства можливість вільно розвиватися і реалізовувати свої здібності, а також сприяє підтриманню у суспільстві соціальної злагоди та стабільності;
6. Необхідною умовою реалізації ефективної соціальної політики є оцінка стану соціальної системи та її соціальних суб’єктів, який визначається сукупністю значень, характерних для даної системи величин, тобто параметрами стану. Оскільки існування соціуму характеризується різноманітністю та різноплановістю, то для повної оцінки стану соціальної системи сукупна система параметрів, які у своїй єдності спроможні відобразити стан соціуму та напрями його розвитку. Таким критеріям відповідає запропонована в дисертаційній роботі система індикаторів та показників стану і розвитку соціальних процесів – об’єктів соціальної політики, що можуть використовуватися в процесі моніторингу її реалізації. Якщо індикатори в основному фіксують увагу на економічних витратах і ресурсах, необхідних для досягнення певної соціальної мети, то показники дають уявлення про динаміку соціально-економічних умов життєдіяльності людини та характеризують соціальну ефективність цих змін.
7. Проведений в дисертаційній роботі аналіз показників та індикаторів, які характеризують стан соціальної сфери українського суспільства на сучасному етапі його розвитку, свідчить про те, що швидкі темпи економічного зростання в Україні не знаходять належного втілення у поліпшення якості життя та розвитку людського потенціалу нації. Посилення диференціації доходів, регіональної диференціації, розбалансованість ринку праці, системна криза охорони здоров’я та освіти призводять до зростання соціальної напруженості в суспільстві. Спостерігається відсутність не лише системності та послідовності дій щодо реформування соціальної сфери, але й стратегічного осмислення ролі та функцій соціальної політики в українському суспільстві. Накопичені в Україні соціальні проблеми за своєю гостротою та вагомістю наслідків набувають характеру загроз національній безпеці в соціальній сфері. Необхідність розв’язання зазначених проблем і загалом логіка розвитку процесів суспільного реформування в Україні потребує докорінної зміни підходів держави до проблем соціального розвитку країни. Вихідною умовою вирішення цього завдання є підвищення ефективності фіскальної системи як інструменту реалізації соціальної функції держави.
8. Соціальна стабільність і соціальний мир як умова існування, відтворення і розвитку соціальної системи можливі тільки за умови досягнення соціальної справедливості у суспільстві, суттєвим фактором забезпечення якої є податкова політика держави, оскільки вона може істотно впливати на базові умови реалізації цього важливого принципу сталого розвитку соціуму. Водночас, проведені в дисертації дослідження свідчать про те, що на сьогодні в Україні система оподаткування, попри усі намагання, не тільки не сприяє реалізації принципу соціальної справедливості, а скоріше навпаки, стає антисоціальною, пригнічуючи виробництво та посилюючи соціальну нерівність у суспільстві, що обумовлює необхідність подальших теоретичних досліджень та удосконалення практики оподаткування у контексті забезпечення необхідних умов для досягнення у суспільстві канонів соціальної справедливості.
Надзвичайно важливим моментом у контексті питань, пов’язаних з проблемами досягнення соціальної справедливості у суспільстві, є вплив податків на “тіньовий” сектор економіки. Податковий тягар в Україні розподілений дуже нерівномірно, що, з одного боку, не може негативно не позначатися на рішенні окремих підприємств і громадян приймати участь у фінансуванні державних витрат, а, з іншого боку, стимулює подальше поширення сфери дії різних способів ухилення від податків. Тому “детінізація” економіки має важливе соціальне значення – встановлення більш рівномірного податкового тиску на різні соціальні верстви населення. З метою детінізації національної економіки та реалізації принципу соціальної справедливості в оподаткуванні обґрунтовано необхідність підвищення ставки податку на прибуток суб’єктів господарювання, що здійснюють посередницьку діяльність.
9. В ході аналізу впливу податків на соціальний розвиток суспільства встановлена важлива роль непрямих податків у забезпеченні стабільності соціального-економічного розвитку суспільства. Непрямі податки здійснюють прямий вплив на темпи соціально-економічного зростання через механізм сплати ПДВ, специфічних акцизів та мита, які є надбавкою до ціни товару, опосередковано впливаючи таким чином на рівень добробуту населення країни в цілому. Диференціюючи податкові ставки, держава може здійснювати більш-менш рівномірний розподіл податкового навантаження на різні соціальні верстви населення, створювати умови для забезпечення державних соціальних гарантій, тим самим реалізуючи принцип соціальної справедливості в системі суспільного устрою.
Виявлено, що в системі непрямих податків найбільш вагомим у забезпеченні реалізації соціальної функції держави з погляду виконання фіскальних і регулюючих функцій виступає податок на додану вартість (ПДВ). У зв’язку з тим, що базою ПДВ є кінцеві споживчі витрати, цей податок впливає на поведінку всіх домогосподарств, а також суб’єктів господарювання, змінюючи їх поведінку порівняно з умовами без оподаткування. Стягнення ПДВ негативно впливає на споживання. До недоліків ПДВ належить і те, що його стягнення порушує принцип горизонтальної справедливості оподаткування. В Україні висока та фактично єдина ставка ПДВ забезпечує досить значну ефективність фіскальної функції цього виду податку, проте водночас фактично не забезпечує реалізацію його соціально-економічної (передусім соціальної та регулюючої) функції. Система пільг з ПДВ в Україні характеризується меншою соціальною спрямованістю, ніж в країнах ЄС. Практика застосування пільг по ПДВ в нашій країні не відповідає ні природі ПДВ як податку на споживання, ні завданням щодо забезпечення соціально-економічної захищеності населення України в умовах суспільної трансформації та підвищення рівня соціальних ризиків, що її супроводжують.
10. Доведено, що вагомим фінансовим регулятором соціально-економічних процесів виступають прямі податки, які є не тільки суттєвим джерелом доходів бюджету, але й важливим інструментом державного регулювання доходів платників, інвестицій, нагромадження капіталу, ділової активності, сукупного споживання та інших важливих чинників цілісності, стабільності та розвитку суспільства. Для системи оподаткування в Україні характерною є тенденція до зниження еластичності як прямих податків, так і всієї податкової системи. Подібні явища свідчать про те, що в умовах перехідної економіки прямі податки не в змозі виконувати роль вбудованих бюджетних стабілізаторів у зв’язку з нестабільністю політичної і економічної ситуації.
11. На основі аналізу соціодинаміки українського суспільства встановлено, що однією з проблем сьогодення, яка загрожує цілісності українського суспільства, є загострення асиметрії у соціально-економічному розвитку регіонів. Загальний стан розвитку регіонів багато в чому залежать від того, які бюджетні ресурси отримують у своє розпорядження місцеві органи влади та через які фінансові важелі це здійснюється. Основним джерелом таких коштів мають стати місцеві податки і збори. Дослідження показують, що місцеві податки у теперішньому стані не здатні виконувати свої функції, пов’язані з регулюванням соціального розвитку територіальних громад в Україні.
12. Серйозну загрозу подальшому існуванню українського соціуму, як і людства взагалі, є погіршення стану екологічної сфери, яке набуло катастрофічних масштабів. В системі економічних інструментів державного регулювання екологічної сфери найважливішими є фінансові, з комплексу яких особливо виділяються податкові. Проведені дослідження показують, що діючі податкові важелі та стимули у сфері природокористування є неефективними і не сприяють збалансованому використанню природноресурсного потенціалу, його охорону та відтворення. Реалізація соціальних пріоритетів екологічної політики України потребує цілої низки організаційно-економічних заходів, у тому числі і передусім, підвищення ролі екологічної компоненти податкової системи держави.
13. Проведене дослідження показало, що для функціонування суспільства як певного типу системи життєво необхідним є стабільність та підтримання на безпечному рівні необхідних для існування соціуму певних суттєвих параметрів, що знаходять свій вираз у системі соціальних стандартів рівня і якості життя населення. В системі державного регулювання таких параметрів визначальна роль належить бюджетній системі, призначення якої полягає у формуванні і структуруванні державних фінансових ресурсів з метою забезпечення базових параметрів життєдіяльності особи і суспільства. На основі аналізу використання бюджетних інструментів соціальної політики держави в Україні зроблено висновок про низький рівень їх ефективності у реалізації державної політики доходів, а також у фінансуванні видатків на соціальну підтримку населення. Встановлено, що причинами цього є, крім відсутності у необхідних обсягах фінансових ресурсів, недоліки в системі соціальних виплат, недосконалість методики розробки цільових програм соціальної підтримки населення; методологічні недоліки проектних розробок державного бюджету, зокрема, відсутність в них параметрів, які дають уявлення про рівень життя різних верств населення та регіонів країни. Дослідження структури видатків зведеного бюджету України і порівняння її зі структурою державних видатків європейських країн дало змогу встановити, що за основними параметрами вона не відповідає напрямам вирішення проблеми відтворення людського капіталу та нарощування соціально-економічного потенціалу суспільства.
14. На етапі суспільної трансформації пріоритетним напрямом соціальної політики є формування соціальної безпеки людини і суспільства. Водночас її важливою складовою є також створення умов для розвитку соціуму та його соціальних суб’єктів. Визначальним у вирішенні цього завдання є розвиток гуманітарної сфери як основи соціально-економічного, духовного, культурного та інтелектуального розвитку суспільства. З огляду на традиції, потреби суспільства, структуру влади в тій чи іншій державі до гуманітарної сфери можуть входити освіта, наука, культура, виховання, охорона здоров’я, засоби масової інформації, фізична культура і спорт, туризм, проблеми сім’ї та молоді тощо. Предметними галузями для наукового дослідження у дисертації визначено освіта, охорона здоров’я, наука, духовний та фізичний розвиток. Обгрунтовано основні напрями забезпечення ефективності використання державних фінансових ресурсів у цих галузях гуманітарної сфери українського суспільства
15. Важливою складовою бюджетного регулювання соціального розвитку суспільства є система міжбюджетних відносин, за допомогою якої держава забезпечує гарантований рівень надання суспільних благ на всій території країни шляхом збалансування місцевих бюджетів унаслідок бюджетного вирівнювання, сприяє соціально-економічному розвитку територій та зростанню добробуту населення. Дані свідчать про зростання залежності місцевих бюджетів від міждержавних трансфертів, а також про зростання кількості фінансово нестійких регіонів. Це не сприяє забезпеченню територіальної справедливості регіонального розвитку та стає загрозою для соціальної стабільності у суспільстві.
Невід’ємною складовою системи бюджетного забезпечення реалізації соціальної функції держави є видатки місцевих бюджетів є. Як показав аналіз їх місця і ролі у розвиткові територіальних утворень і держави в цілому, підвищення ефективності бюджетного регулювання соціальних процесів в Україні потребує суттєвої трансформації видаткових повноважень органів місцевого самоврядування, що є можливим за умови чіткого розподілу повноважень між рівнями влади з відповідним перерозподілом державної власності, розмежування доходів між рівнями бюджетної системи, удосконалення системи міжбюджетних трансфертів, що сприятиме вирішенню завдань щодо своєчасного та якісного надання суспільних благ їх споживачам, економії бюджетних коштів, вирівнюванню соціально-економічного розвитку територіальних утворень та вирішенню інших питань, що визначають суттєві умови збереження цілісності національного соціуму та створюють підвалини для його стабільного поступального розвитку.
16. Позабюджетні фонди фінансових ресурсів цільового призначення здійснюють суттєвий вплив на соціально-економічний розвиток країни в силу значної частки мобілізованих ними фінансових ресурсів та надзвичайної важливості питань, які ці фонди покликані вирішувати. В сучасних умовах роль позабюджетних цільових фондів фінансових ресурсів значно зростає як в Україні, так і в інших країнах світу. В першу чергу це обумовлено посиленням соціальної функції держави, що є як головною закономірністю розвитку сучасного суспільства.
Доведено, що провідним інститутом організації соціального захисту є державне обов’язкове соціальне страхування, систему якого в Україні відповідно до діючого законодавства складають чотири державні позабюджетні цільові фонди, сфери діяльності між якими чітко розподілені. Виявлені в процесі аналізу формування і використання їх фінансових ресурсів недоліки визначили основні напрями реформування системи соціального страхування в Україні, серед яких: запровадження єдиного соціального внеску, трирівневої системи пенсійного забезпечення, обов’язкового державного соціального медичного страхування, посилення фінансового контролю, удосконалення інституційних засад функціонування системи державного соціального страхування.
17. Суттєві можливості щодо підвищення рівня фінансового забезпечення реалізації соціальної функції держави пов’язані з розширенням бази оподаткування та посиленням дисципліни виконання податкового законодавства; збільшенням державних доходів за рахунок оптимізації системи неподаткових надходжень; перерозподілом і раціоналізацією державних видатків; реформуванням міжбюджетних відносин та системи державних позабюджетних цільових фондів. Доведено, що зменшення ставок податків не є нагальним для України і на нинішньому етапі така політика може призвести до значних втрат для бюджету. Зниженню ставок обов’язкових платежів у майбутньому можуть сприяти структурні зміни у податковій політиці та управлінні податками, спрямовані на розширення бази оподаткування. Вирівнюванню податкового навантаження в Україні та зменшенню його тиску на групи населення з різними доходами могло б сприяти відновлення на якісно новій основі прогресивної шкали оподаткування по податку з доходів фізичних осіб. Важливим джерелом збільшення обсягів бюджетних коштів є зменшення податкових пільг. Обговорення податкових пільг повинно стати складовою бюджетного процесу. Це означає, що стосовно податкових пільг мають діяти ті ж правила та вимоги, що й до інших видатків бюджету. Збільшенню державних доходів може сприяти більш повне використання фіскального потенціалу неподаткових платежів, підвищення ефективності діяльності держави як власника та співвласника значної частини засобів виробництва, створення адекватного перехідним умовах механізму реалізації рентних відносин та вдосконалення системи рентних платежів з природних ресурсів і т. ін.
18. Оптимізація системи державних видатків не може бути здійснена без докорінної перебудови системи соціальних виплат. Серед напрямів її вдосконалення головними, на нашу думку, є: удосконалення моніторингу системи соціальних виплат шляхом визначення конкретних цілей, завдань та показників виконання бюджетних програм соціального захисту населення, запровадження нових методологічних підходів до визначення показників бідності, забезпечення проведення оцінки і моніторингу ефективності системи державної соціальної допомоги; упорядкування видів державної соціальної допомоги, здійснення заходів щодо посилення адресності соціальної підтримки окремих груп населення з урахуванням матеріального стану та умов проживання сім’ї; спрощення процедур призначення всіх видів державної соціальної допомоги; запровадження нової технології прийому громадян в органах праці та соціального захисту населення за принципом “єдиного вікна”; удосконалення інституту державних соціальних інспекторів; модернізація інформаційних і комунікаційних технологій системи соціальних виплат; впровадження міжнародного досвіду використання сучасних соціальних технологій та методів роботи, у тому числі розвиток благодійництва у сфері надання соціальної допомоги соціально вразливим верствам населення.
19. Одним з ключових моментів реформи бюджетного процесу в Україні є удосконалення програмно-цільового методу бюджетного планування, що обумовлює необхідність: розробки належних критеріїв та індикаторів досягнення очікуваних цілей і результатів цільових програм, а також; встановлення чітких процедур фінансового забезпечення і дотримання жорстких бюджетних обмежень у процесі їх виконання; підвищення рівня адміністративної відповідальності за реалізацію цільових програм та посилення фінансового контролю за їх виконання.
20. Посилення контролю за фінансами, що акумулюються у державній казні, передбачає: удосконалення інституційної організації державного фінансового контролю у сфері бюджетного процесу; перехід до бюджетування за результатами діяльності; впровадження у контрольний процес нових технологій, створення єдиної інформаційної системи результатів контрольних заходів; реалізація результатів діяльності контролюючих органів у повному обсязі шляхом посилення взаємодії з правоохоронним органами, а також впорядкування процедури оперативного усунення недоліків.
21. Важливим з точки зору забезпечення умов для зміцнення як фінансового потенціалу регіону, так і всієї системи державних фінансів України є пошук резервів для зростання частки власних доходів територіально-адміністративних одиниць у структурі місцевих бюджетів. В дисертації сформульовано інституційна основа формування власних додаткових фінансових джерел коштів, якою має бути законодавчо закріплений розподіл повноважень між органами державної влади і місцевого самоврядування з відповідним закріпленням джерел для формування фінансової бази місцевих бюджетів, а також розподіл об’єктів загальнодержавної і комунальної власності між органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
22. Відсутність системного, комплексного виконання державою покладених на неї функцій в межах реалізації соціальної політики в Україні приводить до загострення суперечностей між узятими державою соціальними зобов’язаннями і неможливістю їх виконання. Одним із напрямів розв’язання цієї суперечності в дисертації запропоновано зміну співвідношення між участю держави у соціальному захисті і самозахистом громадян на користь останнього. Вирішенню цієї проблеми може сприяти реалізація ідеї соціального підприємництва, під ним розуміють відповідну місію та направлену на досягнення соціального ефекту діяльність некомерційної організації, пов’язану з реалізацією товарів, робіт і послуг на платній основі, та в якій оптимально поєднується соціальна місія і ділова ініціатива. Державне сприяння розвитку соціального підприємництва передбачає перш за все його нормативно-правового регламентування, яке на сьогодні практично відсутнє в українському законодавстві. Крім цього, певних структурних змін потребує система бюджетних видатків у напрямі посилення фінансової підтримки розвитку соціального підприємництва.
23. Проведені дослідження показали, що в структурі чинників національного соціального розвитку з’явились і набувають дедалі більшого значення зовнішні за характером і глобальні за природою умови та процеси – прогресуюча відкритість національних економік, активізація міграції робочої сили, транснаціоналізація виробництва, інтеграційна регіоналізація розвитку, формування інститутів наднаціонального регулювання, які обмежують потенціал держав у розв’язанні соціальних проблем, переводять задачі та проблеми місцевого, національного масштабу на рівень міжнародного, навіть глобального розв’язання, що повинно враховуватися в процесі розробки соціальної політики та системи фіскальних форм і методів її реалізації.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Агапова Т. А. Макроэкономика : учебник / Т. А. Агапова, С. Ф. Серегина ; под ред. А. В. Сидоровича. – [4-е изд.]. – М. : Издательство “Дело и Сервис”, 2001. – 448 с. – (Серия “Учебники МГУ им. М. В. Ломоносова”).
2. Актуальные проблемы налоговой политики в условиях модернизации экономики: опыт Украины и Белоруссии : [монография] / [П. В. Мельник, С. В. Онышко , Т. А. Верезубова и др.] ; под ред. С. В. Онышко. – Ирпень : Национальный ун-т ГНС Украины, 2007. – 394 с.
3. Анализ систем на пороге XXI века: теория и практика : материалы Междунар. конф., 27-29 февр. 1996 г. – М. : Т. 1., 1996.– 343 с.
4. Андрущенко В. Л. Економічні та позаекономічні аспекти оподаткування / В. Л. Андрущенко, Ю. І. Ляшенко // Фінанси України. – 2005. – № 1. – С. 36-43.
5. Андрущенко В. Л. Податкові важелі та стимули розвитку господарських систем : Теоретичні засади та практика використання / [В. Л. Андрущенко, В. М. Мельник, Ю. І. Ляшенко та ін.] ; за.ред. В. Л. Андрущенка, В. М. Мельника. – Ірпінь : Національний ун-т ДПС України, 2006. – 210 с.
6. Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу у ХХ столітті : Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів / В. Л. Андрущенко. – Львів : Каменяр, 2000. – 303 c.
7. Антошкіна Л. І. Науково-методичні основи державного регулювання вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук : спец. 08.02.03 “Організація управління, планування і регулювання економікою” [Електронний ресурс] / Л. І. Антошкіна. – Київ, 2006. – 34 с. – Режим доступу :
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06alirvo.zip.
8. Арон Р. Этапы развития социологичсской мысли / Р. Арон. – М., 1993. – 187 с.
9. Аткинсон Э. Б. Лекции по экономической теории государственного сектора : Учебник / Э. Б. Аткинсон, Дж. Э. Стиглиц; пер. с англ., под ред. Л. Л. Любимова. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 832 с.
10. Атомась Н. Монетарна і фіскальна політика в системі державного регулювання економіки / Н. Атомась // Світ фінансів. – 2007. – № 4. – С. 58–68.
11. Ахмед Т. В. Механізм формування фіскальної політики у Новій Зеландії / Т. В. Ахмед // Наукові праці НДФІ. – 2006. – № 3 (36). – С. 49–56.
12. Бадрак О. Поліпшення конкурентної позиції України засобами фіскальної політики / О. Бадрак // Економіка України. – 2006. – № 2. – С. 13–19.
13. Базилевич В. Д. Державні фінанси : навч. посібник / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Атіка, 2004. – 368 с.
14. Базилевич В. Д. Ринкова економіка: основні поняття і категорії : навч. посібник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. – [2-ге вид.] – К. : Знання, 2008. – 263 с. – (Серія “Вища освіта XXI століття”).
15. Базилевич В. Метафізика економіки / В. Д. Базилевич, В. В. Ільїн – К.: Знання, 2007. – 719 с.
16. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) / О. І. Барановський. – К. : КНТЕУ, 2004. – 760 с.
17. Бельский В. Ю. Социология / В. Ю. Бельский, А. А. Беляев, Д. Г. Лощаков. – М., 2002.– 346 с.
18. Бермічева О. В. Соціальна функція держави в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права ; історія політичних та правових вчень” [Електронний ресурс] / О. В. Бермічева. – Х., 2002. – 18 с. – Режим доступу :
http://nbuv.gov.ua/-ard/2002/02bovfdu.zip.
19. Бизнес на благо общества [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.neg.by/print/2003/08/08/2759.html.
20. Білорус О. Г. Глобалізація і національна стратегія України. / О. Г. Білорус – К. : ВО “Батьківщина”, 2001. – 301 с.
21. Білоцерківець В. В. Фіскальна політика та її роль в розвитку національного товарного виробництва : дис… канд. екон. Наук : 08.01.01 / Білоцерківець Володимир Вікторович. – Д., 2001. – 204 с.
22. Бланкарт Шарль. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Шарль Бланкарт ; [пер. з нім. С. І. Терещенко та О.О. Терещенка ; пер. та наук. редаг. В. М. Федосова]. – К. : Либідь, 2000. – 654 с.
23. Блауберг И. В. Становление и сущность системного похода / И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин. – М., 1973. – 246 с.
24. Богатирьов І. І. Соціальний компонент інтеграції України в глобальну економічну систему : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.05.01 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” [Електронний ресурс] / І. І. Богатирьов. – К., 2003. – 19 с. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/ard/2003/03biiges.zip.
25. Богданов А. А. Всеобщая организационная наука / А. А. Богданов. – С-Пб., М., 1913–1917 –
Т. 1. – 1913. – 347 с.
26. Боголіб Т. М. Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки в трансформаційний період / Т. М. Боголіб. — К. : Міленіум, 2006. — 508 с.
27. Боголіб Т. М. Фінансування вищої школи як пріоритетного напрямку видатків державного бюджету України / Т. М. Боголіб // Проблеми економіки. – 2008. – № 4. – С. 83–94.
28. Бокарева Л.Г. Концепция реформирования бюджетного процесса с точки зрения государственного финансового контроля / Л. Г. Бокарева // Финансы. – 2006. – № 4. – С. 46–49.
29. Болотин Б. М. Обучение рынку / Б. М. Болотин А. В. Бузгалин, С. Ю .Глазьев (ред). – М. : Экономика, 2004 – 524 с.
30. Борецька Н. П. Соціальний захист населення на сучасному етапі : стан і проблеми : монографія / Н. П. Борецька. – Донецьк : Янтар, 2001. – 352 с.
31. Бороноев А.О. О понятиях “общество” и “социальное” / А. О. Бороноев, П. И. Смирнов // Социологические исследования. - 2003. – № 8. – С. 3–12.
32. Бурлачук В. Ж. Бодрiйяр. Маси i “кiнець соцiологii” / В. Бурлачук, // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 2. – С. 46–59.
33. Бюджет України 2005 : статистичний збірник. – Київ, 2006. – 196 с.
34. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : у 6 т. / [М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, О. І. Амоша, М. Я. Дем’яненко та ін.] ; за ред. М.Я. Азарова. – К. : Наук.-дослід. фін. ін-т., 2004. –
Т. 2: Соціальна спрямованість бюджетної політики. – 376 с.
35. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : у 6 т. / [М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, О. І. Амоша, М. Я. Дем’яненко та ін.] ; за ред. М.Я.Азарова. – К. : Наук.-дослід. фін. ін-т., 2004. –
Т. 4 : Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі. – 364 с.
36. Бюджетний кодекс України : Закон України від 21 червня 2001 р. N 2542-III за станом на 1 лип. 2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2542%2D14&p=117274354630529.
37. В поисках неравнодушных новаторов. Форум социальных предпринимателей в Давосе. Год 2006-й [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/585/52619/.
38. Валентей С. Человеческий потенциал : новые измерители и новые ориентиры / С. Валентей, Л. Нестеров // Вопросы экономики. – 1999. – № 2. – С. 90–102.
39. Ван-дер-Боргт Р. Основы социальной политики / Р. Ван-дер-Боргт. – СПб. 1910. – Т.l. – 301с.
40. Варналій З. С. Політико-правове регулювання підприємництва в Україні : теорія і практика / [З. С. Варналій, Г. М. Волянська, В. М. Кампо та ін.] ; за ред. З. С. Варналія, В. М.Кампо. – К. : Знання України, 2005. – 379с.
41. Варналій З. С. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: монографія / [З. С. Варналій, А. І. Мокій, О. Ф.Новікова та ін.] ; за ред. З. С. Варналія. – К. : Знання України, 2005. – 498 с.
42. Варналій З. С. Державна регіональна політика України : особливості та стратегічні пріоритети : монографія / [З. С. Варналій, О. О. Бабінова, О. В. Бойко-Бойчук та ін.] ; за ред. З. С. Варналія. – К. : НІСД, 2007. – 768 c.
43. Василик О. Д. Державні фінанси України : підручник / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – Центр навчальної літератури, 2003. – 608 с.
44. Василик О. Д. Податкова система України : навч. посібник : для студ. екон. спец. вищих закл. освіти / О. Д. Василик. – Українська держ. фінансова академія. – К. : ВАТ “Поліграфкнига”, 2004. – 447 с..
45. Василик О. Д. Теорія фінансів : підручник/ О. Д. Василик. – К. : НІОС, 2001.– 416 с.
46. Василькова В. В. Порядок и хаос в социальных системах / В. В. Василькова. – СПб., 1999.– 264 с.
47. Веб-сайт благотворительного фонда “Дорога к дому” [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.wayhome.-org.ua.
48. Власюк О. С. Індекс людського розвитку: досвід України / О. С. Власюк, С. І. Пірожков. – К. : Національний інститут стратегічних досліджень, 1995. – 84 с.
49. Волков Ю. Е. Социальные отношения и социальная сфера / Ю. Е. Волков // Социологические исследования. – 2003. – № 4. – С. 34–41.
50. Волович В. І. Соціологія : підручник для вищої школи / [В. І. Волович, Г. Т. Головченко, М. І. Горлач та ін.] ; – 5.вид., перероб. і доп. – Х. : Видавничий будинок “Фактор”, 2006. – 767с.
51. Гаврилов Р. В. Реформирование пенсионных систем: мировой и отечественный опит : научно-аналитический обзор / Р. В. Гаврилов, Е. А. Романов ; под ред. А. А. Буйнова. – М.: ВНИЭХР, 2004. – 112 с.
52. Гальчинський А. Методологія складних систем / А. Гальчинський // Економіка України. – 2007. – № 8. – С. 4–18.
53. Гальчинський А. С. Економічна теорія / А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко – К. : Вища. шк., 2007. – 503 с.
54. Гаряча О. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування – надійний захист людини / О. Гаряча // Соціальна політика. – № 8. – 19 лютого 2003 р. – С. 5.
55. Гега П. Т. Основи податкового права : навч. посіб. / П. Т. Гега, Л. М. Доля. – 4-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2003. – 307 с.
56. Гелбрейт Д.К. Суспільство блага. Пора гуманності / Д. К. Гелбрейт. – К. : Видавничий дім “Скарби”, 2003. – 160с.
57. Гидденс Э. Девять тезисов о будущем социологии / Э. Гидденс // ТЕЗИС (теория и история экономических и социальных институтов и систем). – 1993. – № 1. – С. 57–82.
58. Глобализация и экономическое развитие : национальный аспект / [Ю. В. Макогон, В. В. Дергачева, Е. А. Пашко, П. А. Фильянов] – Донецк : Донецкий национальный университет, Донецкий государственный ун-т экономики и торговли им. М. И. Туган-Барановского, 2006. – 259 с.
59. Глухов В. В. Налоги: теория и практика : учеб. пособ. / В. В. Глухов, И. В. Дольдэ. – СПб. : Специальная литература, 1996. – 282 с.
60. Голенкова З. Т. Основные тенденции трансформации социальных неравенств / З. Т. Голенкова // Россия: трансформирующееся общество. – М., 2001.– 284 с.
61. Головаха Є. І. Інтегральний індекс соціального самопочуття / Є. І. Головаха, Н. В. Паніна . – Київ: Ін-т стратегічних досліджень НАН України, 1997. – 234 с.
62. Головаха Є. Україна та Європа: результати міжнародного порівняльного соціологічного дослідження / Є. Головаха, А. Горбачик, Н. Паніна. – К. : Інститут соціології НАН України, 2006. – 141 с.
63. Головінов О. М. Соціальна політика та економічна безпека / [О. М. Головінов, М. Є. Горожанкіна, Л. І. Дмитриченко та ін.] ; за ред. Є. І. Крихтіна — Донецьк : Каштан, 2004. – 335 с.
64. Гордей О. Д. Фінансове забезпечення суспільного добробуту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. Наук : спец. 08.04.01 “Фінанси, грошовий обіг і кредит” [Електронний ресурс] / О. Д. Гордей. – К., 2003. – 18 с. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03godzsd.zip.
65. Горин В. Сутність соціальної безпеки: фінансові та організаційно-правові аспекти / В. Горин // Світ фінансів. – 2007. – № 4 (13). – С. 52–57.
66. Городяненко В. Г. Соціологія : підручник / [В. Г. Городяненко, О. В. Гілюн, А. В. Демічева] ; ред. Городяненко В.Г. – [3-є вид.] – К. : ВЦ “Академія”, 2006. – 544 с.
67. Гребельник О. П. Митно-тарифна політика за умов трансформації економічної системи: монографія / О. П. Гребельник. – К. : Київський національний торговельно-економічний ун-т., 2001. – 488 с.
68. Григор’єв М. К. Взаємозв’язок соціальної екології, економіки і права : соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 “Соціальна філософія та філософія історії” [Електронний ресурс] / М. К. Григор’єв. – О., 2003. – 20 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03gmksfa.zip.
69. Гриненко А. М. Соціальна політика підприємства: методологічний аспект / А.М. Гриненко // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Социально-трудовые отношения в современных экономических условиях : сб. научн. трудов / А.И. Амоша (ред.). – Д. : НАН Украины, Ин-т экономики ИЭП НАН Украины, 2001. – Т.2. – 2001. – С. 12–20.
70. Гринкевич С. С. Фіскально-економічна політика в перехідних умовах : дис... канд. екон. наук : 08.02.03 / Світлана Степанівна Гринкевич. – Л., 2004. – 196 с.
71. Гринчук Н. Роль держави в процесі соціалізації економічних відносин / Н. Гринчук // Актуальні проблеми державного управління: зб наук праць ; за ред. С. М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2004. – Вип. 3 (17). – С. 64–68.
72. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки / О. А. Грішнова. – К. : Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 254 с.
73. Гурьев В. И. Налоговое право / В. И. Гурьев. – Харьков, 1995. – 248 с.
74. Гуськов С. Единый социальный налог / С. Гуськов // Финансы . – 2001 – № 3. – С. 39–41.
75. Давидюк О. О. Соціальна безпека: проблеми теоретичного аналізу та побудови системи показників [Електронний ресурс] / О. О. Давидюк. – Міністерство праці та соціальної політики України. Центр перспективних досліджень. – Режим доступу : http://www.cpsr.org.ua/?pr=6&id=175.
76. Давыдов А. А. К вопросу об определении понятия «общество» / А. А. Давыдов // Социс. – 2004. – № 2. – С. 12–23.
77. Давыдов Ю. Н. Определяя “общество”: от истории понятия к уточнению концепептуальных границ / Ю. Н. Давыдов // Электронный журнал “Социологический форум”. – Т.1. – № 1.– Режим доступу :
http://www.sociology. ru/forum/98.
78. Дадалко В. А. Налогообложение в системе международных экономических отношений : учеб. пособие для студ. спец. “Мировая экономика и международные экономические отношения” вузов / В. А. Дадалко, Е. Е. Румянцева, Н. Н. Демчук. – Минск : Армита-Маркетинг, Менеджмент, 2000. – 368 с.
79. Дем’яненко М. Я. Реформування системи оподаткування // М. Я. Дем’яненко // Аграрна реформа України ; за ред. П. І. Гайдуцького. – К : ННЦ ІАЕ, 2005. – С. 241–261.
80. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету / [М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, Т. І. Єфименко та ін.]. – К. : НДФІ, 2004. – 712 с.
81. Дець В. Ф. Проблеми розвитку системи міжбюджетних відносин в Україні / В. Ф. Дець // Наукові праці НДФІ. – 2006. – № 3(36). – С. 81–92.
82. Діяльність державної податкової служби України за 2007 рік : стат. бюл. “Інформаційно-довідковий розділ, економічні показники діяльності ДПС України”. – К., 2008 .– 86 с.
83. Діяльність державної податкової служби України за І квартал 2006 року : стат. бюл. “Інформаційно-довідковий розділ, економічні показник діяльності ДПС України”. – К., 2006 .– 85 с.
84. Діяльність державної податкової служби України за І квартал 2007 року: стат. бюл. “Інформаційно-довідковий розділ, економічні показник діяльності ДПС України”. – К., 2007 .– 83 с.
85. Діяльність державної податкової служби України за І квартал 2008 року : стат. бюл. “Інформаційно-довідковий розділ, економічні показники діяльності ДПС України”. – Київ, 2008 .– 80 с.
86. Довідник пільг № 41, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів (станом на 01.03.2007) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.balance.ua/download/blanks/dov41.doc.
87. Доклад о развитии человека 2007/2008. Борьба с изменениями климата : человеческая солидарность в разделённом мире / Пер. с англ. – М. : Издательство «Весь Мир», 2007. – 400 с.
88. Дослідження впливу запровадження накопичувальної складової державної системи пенсійного страхування на підвищення рівня соціального захисту населення в Україні / М. С. Шаповал, О. В. Коцюба, В. М. Ніколаєнко, Ю. С. Рєзникова // Соціальний захист. – 2005. – № 12. – С. 34–39.
89. Дрига А.Б. Непрямі податки в системі регулювання суспільного добробуту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 “Фінанси, грошовий обіг і кредит” [Електронний ресурс] / А. Б. Дрига. – К., 2002. – 15 с. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02dabrsd.zip.
90. Дрига А. Б. Непрямі податки в системі регулювання суспільного добробуту : дис... канд. екон. наук : 08.04.01 / Дрига Анатолій Борисович / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2002. – 229 с.
91. Дубова М. Д. Роль единого социального налога в реализации социальной политики государства / М. Д. Дубова // Финансы – 2002. – № 12. – С.44–45.
92. Дыльнова Т. В. Социальная справедливость и социальное неравенство в условиях современной России / Т. В. Дыльнова // Вестник РУДН. Серия “Социология”. – 2004. – № 6–7. – С. 161–168.
93. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии // Э. Дюркгейм. – М.: Наука, 1991. – 390 с.
94. Европейская хартия местного самоуправления: Принята Советом Европы 15 октября 1985 года [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.yabloko.ru/Themes/SG/euro_chart.html.
95. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2 / за ред. С. В. Мочерного. – К. : Академія, 2001. – 848 с.
96. Єфименко Т. .І. Податкове регулювання економічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук ступеня доктора екон. наук : спец. 08.02.03 “Організація управління, планування і регулювання економікою” [Електронний ресурс] / Т. І. Єфименко. – К.,2003.– 33с. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ard/ 2003/ 03etirer.zip.
97. Єфименко Т. І. Механізми перерозподілу фінансових ресурсів як важіль визначення податкового потенціалу : монографія / Т. І. Єфименко. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2002. – 272 с.
98. Єщенко П. С. Нова модель держави / П. С. Єщенко, Б. Є. Кваснюк, О. А. Бірюков – Слов’янськ, 2002. – 143 с.
99. Жеребних А. Мобілізація доходів до всіх ланок бюджетної системи відбувається в умовах стабілізації економіки / А. Жеребних // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 4. – С. 11–14.
100. Жовтанецький О. М. Фіскальна політика в перехідній економіці України : дис... канд. екон. наук : 08.01.01/ Жовтанецький Олег Мстиславович — Л., 2002. – 199 с.
101. Журавлев П. В. Персонал. Словарь понятий и определений / П. В. Журавлев, С. А. Карташов С. А., Н. К. Маусов, Ю.Г. Одегов. – М., 2000.– 242 с.
102. Завгородня О. О. Фіскальне регулювання інвестицій в перехідній економіці України : дис... канд. екон. наук : 08.01.01/ Завгородня Олена Олександрівна. – Д., 1999.– 194 с.
103. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення у цифрах і фактах / Матеріали підготовлені Міністерством праці та соціальної політики України та Пенсійним фондом України. – Київ, 2007. – 61 с.
104. Загорський В. С. Податки на споживання в системі доходів бюджету / В. С. Загорський, І. Г. Благун // Фінанси України. – 1999. – № 10. – С. 67–72.
105. Зайчикова В. В. Місцеві фінанси України та європейських країн / В. В. Зайчикова // НДФІ. – К. : НДФІ, 2007. – 299 с.
106. Засади формування бюджетної політики держави : наук. монографія / [М. М. Єрмошенко, С. А. Єрохін, І. О. Плужников та ін.] ; за ред. М. М. Єрмошенка. – К. : НАУ, 2003. – 284 с.
107. Заславская Т. И. Социальная структура современного российского общества / Т. И. Заславская / Общественные науки и современность. – 1997. – № 2. – С. 15–25.
108. Заславская Т. И. Социальные результаты реформ и задачи социальной политики / Т. И. Заславская // Куда идет Россия? Трансформация социальной сферы и социальная политика. – М. : Дело, 1998. – С. 3–15.
109. Затонацька Т. Г. Оцінка соціальної спрямованості бюджету / Т. Г. Затонацька, А.В. Ставицький // Наукові праці НДФІ. – 2006. – № 1(34). – С. 55–66.
110. Звіт з людського розвитку в Україні за 2008 рік: Людський розвиток і європейський вибір України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.un.org.ua/files/File/ua_full-2.pdf.
111. Звіт Кабінету Міністрів України про виконання Закону України “Про Державний бюджет на 2005 рік”. – К., 2006. – 486 с.
112. Звіт Кабінету Міністрів України про виконання Закону України “Про Державний бюджет на 2006 рік”. – К., 2007. – 497 с.
113. Звіт Кабінету Міністрів України про виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”. – К., 2008. – 488 с.
114. Звіт про виконання бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за 2007 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dcz.gov.ua/control/uk/ publish/article?art_id=93098&cat_id=8974125.
115. Звіт про виконання бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за 2006 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dcz.gov.ua/control/uk/ publish/article? art_id=93098&cat_id=8974125.
116. Звіт про виконання Плану основних питань економічної та контрольної роботи Державної податкової адміністрації України на 2007 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.sta.gov.ua/tax/control/uk/publish/article?art_id=102852&cat_id=45661.
117. Звіт Рахункової палати України за 2006 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/achamber/control/uk/publish/article main?art_id=880817&cat_id=32826.
118. Игудин А. Г. Актуальные проблемы межбюджетных отношений / А. Г. Игудин // Финансы. – 2005. – № 10. – С. 15–19.
119. Иноземцев В. Л. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их неэкономические следствия / В. Л. Иноземцев. – М. : Экономика, 2003. – 730 с.
120. Іcмаїлов А. Б. Мiжбюджетнi відносини та напрями їх удосконалення / А. Б. Іcмаїлов // Фінанси України. – 2004. – № 6. – С. 29– 36.
121. Іванов Ю. Б. Сучасне оподаткування: мотиваційний аспект / Ю. Б. Іванов, О. Л. Єськов. – Х. : ВД “Інжек”, 2007. – 328 с.
122. Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/so_ek _r_u/soekru_rr/07_2007/images/page_01.jpg.
123. Карлін М. І. Державні фінанси України : навчальний посібник. / М. І. Карлін. – К. : Знання, 2008. – 349 с.
124. Карпачова Н. І. Стан дотримання та захисту прав громадян України за кордоном : спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини / Н. І. Карпачова. – К., 2003. – 189 с.
125. Карпінський Б. А. Податковий контроль в Україні: концептуальні засади функціонування й удосконалення / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Стан і проблеми оподаткування в умовах ринкової економіки : матеріали VI-ої Міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – С. 375–378.
126. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс. – М. : Гелиос АРВ, 1999. – 352 с.
127. Кириленко О. П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) / О. П. Кириленко. – К. : НІОС, 2000. – 381 с.
128. Кількість осіб, що навчалися у навчальних закладах України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/znz_u.html.
129. Книшенко І. Ф. Програмно-цільовий метод бюджетування як інструмент соціально-економічного розвитку країни / І. Ф. Книшенко // Наукові праці НДФІ. – 2006. – № 2(35) – С. 63–68.
130. Коллинз Р. Социология: наука или антинаука? / Р. Коллинз // ТЕЗИС (теория и история экономических и социальных институтов и систем). – 1994. – № 4. – С. 15–29.
131. Колот А. Глобалізація економіки та її вплив на соціально-трудову сферу / А. Колот // Україна: аспекти праці. – 2001. – № 3. – С. 23–29.
132. Конституція України : Закон України вiд 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0.
133. Концепція реформування податкової системи : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007 р. N 56-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
134. Коровкина Е. Б. О выборе целевых бюджетных фондов в качестве формы финансирования расходов бюджетов / Е. Б. Коровкина // Финансы. – 2006. – № 3. – С. 20–23.
135. Кравченко А. И. Социология / А. И. Кравченко. – М., 2001. – 346 с.
136. Кравченко В. І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики / В. І. Кравченко. – К. : НДФІ, 1997. – 276 с.
137. Краткий словарь по социологии / П. Д. Павленок (сост.). – М. : ИНФРА-М, 2000. – 271с. – (Библиотека малых словарей “ИНФРА-М”).
138. Крисоватий А. І. Податкова політика України: концептуальні засади теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук : спец. 08.04.01 “Фінанси, грошовий обіг і кредит” [Електронний ресурс] / А. І. Крисоватий. – Т., 2006. – 32 с. – Режим доступу :http://www.nbuv.gov.ua /ard/2006/ 06kaiztp.zip.
139. Крисоватий А. І. Податкова система : навч. посібник / А. І. Крисоватий, О. М. Десятник. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 331 с.
140. Крисоватий А. І. Податковий менеджмент : навч. посібник / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 304 с.
141. Крупка М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / М. І. Крупка. – Л. : Видавничий центр Львівського національного ун-ту ім. Івана Франка, 2001. – 607 с.
142. Кухарєва О. О. Податкові важелі державного регулювання доходів фізичних осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.02.03 “Організація управління, планування і регулювання економікою” [Електронний ресурс] / О. О. Кухарєва. - Дніпропетровський університет економіки та права. – Дніпропетровськ, 2005. – 18 с. – Режим доступу :
http://www.nbuv.gov.ua /ard/2005/05koodfo.zip.
143. Кучерявенко Н. П. Налоговое право / Н. П. Кучерявенко. – Харьков : Консилиум, 1997. – 432 с.
144. Лагутін В. Д. Бюджетна та монетарна політика: координація в трансформаційній економіці / В. Д. Лагутін. – К. : КНТЕУ, 2007. – 248 с.
145. Лалаєва В. М. Податкові регулятори екологічної безпеки перехідної економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 “Фінанси, грошовий обіг і кредит” [Електронний ресурс] / В. М. Лалаєва. – Х., 2002. – 20 с. – Режим доступу :
http://www.nbuv.gov.ua /ard/2002/02lvmpeu.zip.
146. Лащак В. В. Посилення регулюючої і стимулюючої функцій механізму прямого оподаткування суб’єктів ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 “Фінанси, грошовий обіг і кредит” [Електронний ресурс] / В. В. Лащак. – Л., 2006. – 19 с. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06lvvsre.zip.
147. Левинсон М. О введении социального налога / М. Левинсон, В. Зверев // Налоги. Выпуск первый, 1999. – С. 13–26.
148. Лібанова Е. Кому вигідна дешева робоча сила? [Електронний ресурс] / Е. Лібанова. – Режим доступу : http://www.zn.ua/2000/2020/56547/.
149. Лібанова Е. М. Напрями трансформації механізмів соціального захисту / Е. Лібанова // Наукові праці НДФІ. – 2006. – № 2(35). – С. 19–25.
150. Лібанова Е. Ринок праці та соціальний захист : навч. посіб. із соц. політики / Е. Лібанова, О. Палій. – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2004. – 491 с.
151. Лукач І. Плюси і мінуси Закону про холдинги для врегулювання діяльності ДХК / І. Лукач // Юридична практика. – 2007. – № 47 – 20 листопада. – С. 12.
152. Луман Н. Понятие общества / Н. Луман // Проблемы теоретической социологии. – СПб., 1994. – С. 25–54.
153. Луніна І. О. Державні фінанси України у перехідний період / І. О. Луніна. – Харків : Форт, 2000. – 296 с.
154. Луніна І. О. Формування місцевих бюджетів в контексті завдань адміністративно-територіальної реформи / І. О. Луніна // Економіка України. – 2006. – № 1.– С. 23–31.
155. Лютий І. Концепція реформування податкової системи України та конкурентоспроможність національної економіки / І. Лютий, В. Тропіна // Економіка України. – 2007. – № 8. – С. 19–27.
156. Лютий І. О. Податки на споживання в економіці України / І. О. Лютий, А. Б. Дрига, М. О. Петренко. – К. : Знання, 2005. – 335 с.
157. Ляшенко В. Регулирование развития экономических систем : теория, режимы, институты / В. Ляшенко. – Донецк : ДонНТУ, 2006. – 668 с.
158. Макарова О. Побудова системи показників розвитку регіонів як основа формування державної соціально-економічної політики / О. Макарова // Зайнятість та ринок праці. – 2000. – Вип.11. – С. 12 21.
159. Макконнелл К. Р. Экономикс : Принципы, проблемы, политика. В 2 т. : Пер. с англ. / К. Р. Макконнелл, С. Л Брю – М. : Республика, 1992– .–
Т. 1. – 1992. – 393 с.
160. Маклур Ч. Е. Налоговая политика для России / Ч. Е. Маклур // Мировая экономика и международные отношения. – 1993. – № 8. – С. 36–45.
161. Мандибура В. О. Рівень життя населення України та проблеми реформування механізмів його регулювання / В. О. Мандибура. – К. : Парламентське вид-во, 1998. – 256 с.
162. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Соч. – 2-е изд. – Т.3. – С. 7–54.
163. Маркс К. О польском вопросе / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Соч. – 2-е изд. – Т. 4. С. 488–494.
164. Маркс К. К критике политической экономии / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Соч. – 2-е изд. – Т. 13. – С. 1–167.
165. Маркс К. Капитал. Т. 3 / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Соч. – 2-е изд. – Т. 25. – Ч. 2. – 552 с.
166. Маркс К. Экономические рукописи 1861–1863 годов / К. Маркс, Ф. Энгельс. - Соч. – 2-е изд. – Т. 47. – С. 3–612.
167. Маршалл А. Принципы экономической науки / Электронная библиотека экономической литературы / А. Маршалл. – Режим доступу : http://www.aup.ru/ library/vn/000/.
168. Масліченко С. О. Фіскальний механізм у системі державного регулювання : дис. канд... екон. наук: 08.01.01 / Маслічено Сергій Олександрович. – К., 2002. – 200 с.
169. Масліченко С. О. Фіскальний механізм у системі державного регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.01 “Економічна теорія” [Електронний ресурс] / С. О.Масліченко. – К., 2002. – 19 с. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02msosdr.zip.
170. Мельник В. М. Домінанти податків і оподаткування та забезпечення повноти їх дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” [Електронний ресурс] / В. М. Мельник. – К., 2007. – 31 с.- Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/ 07mvmzpd.zip.
171. Мельник Л. Г. Фундаментальные основы развития/ Л. Г. Мельник. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2003. – 288 с.
172. Методика вимірювання людського розвитку регіонів України. – Київ : Держкомстат України, РППС НАН України, 2001. – 32 с.
173. Милль Дж. С. Основы политической экономии: в 3 т./ Дж. С. Милль ; [ пер. с англ. ]. – М. : Прогресс, 1981. – Т.3. – 447 с.
174. Михайляк Г. В. Макроекономічний аналіз сукупних видатків в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.01 “Економічна теорія” [Електронний ресурс] / Г. В. Михайляк. – Львів, 2006. – 20 с.
175. Міжнародна Організація Праці. Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною Організацією Праці. – Женева : МБП, 1999. Т. 1 : 1919–1964. – 776 с
176. Міжнародна Організація Праці. Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною Організацією Праці. – Женева : МБП, 1999. Т. 2 : 1965–1999. – 779–1560 c.
177. Міщенко В. Особливості функціонування вищої школи України в ринкових умовах : вища школа України між минулим і майбутнім / В. Міщенко, С. Науменкова // Вища школа. – 2001. – № 1. – С. 6–17.
178. Мокляк Н. Н. Социальные отношения : структура и формы проявления / Н. Н. Мокляк . – К. : Наук. думка, 1986.– 264с.
179. Муздыбаев К. Идея справедливости / К. Муздыбаев // Социологические исследования. – 1992 – № 11. – С. 94–100.
180. Налоги : учеб. пособие / [В. В. Буряковский, В. Я. Кармазин, С. В.Каламбет, О. А. Водолазская]– Днепропетровск: Пороги, 1998. – 611 с.
181. Налоговая система Украины : учеб. пособие / М. В. Гридчина, В. Б. Тропина, Н. И. Вдовиченко, А. В. Калина. – [3-е изд.] – К. : МАУП, 2003. – 144 с.
182. Налоговый кодекс Российской Федерации : часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gdezakon.ru/nalog/.
183. Налогообложение: теории, проблемы, решения / [В. П. Вишневский, А. С. Веткин, Е. Н. Вишневская и др.] ; под общ. ред. В. П. Вишневского. – Донецк : ДонНТУ, ИЭП НАН Украины, 2006. – 504 с.
184. Национальные ориентиры и мировой опыт межсистемных трансформацій : материалы межвуз. науч.-практ.конф. (Иркутск, 28 марта 2001 г.) – Иркутск : Изд-во ИГЕА, 2001. – 244 с.
185. Никитин С. Социальные налоги : опыт Запада / С. Никитин, Е. Глазова, М. Степанова // Мировая экономика и международные отношения. – 2003. – № 5. – С. 12–21.
186. Нікитенко Д. В. Фіскальна політика розвитку підприємництва в трансформаційній економіці : дис... канд. екон. наук : 08.01.01 / Нікитенко Дмитро Валерійович. – К., 2005. – 209 с.
187. Новікова О. Ф. Соціальна безпека : організаційно-економічні проблеми і шляхи вирішення / О.Ф. Новікова. – Донецьк: ІЕП НАН України, 1997. – 460 с.
188. Огонь Ц. Г. Доходи бюджету України : теорія і практика: монографія / Ц. Г. Огонь. – К. : КНТЕУ, 2003. – 380 с.
189. Озеров И. Х. Основы финансовой науки: Бюджет. Формы взимания. Местные финансы. Государственный кредит / И. Х. Озеров. – М. : ООО “ЮрИнфоР-Пресс”, 2008. – 622 с.
190. Онишко С. В. Механізм фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.04.01 – “Фінанси, грошовий обіг і кредит” / С. В. Онишко – К., 2004. – 32 с.
191. Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку / С. В. Онишко. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. – 434 с.
192. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія) : навч. посібник / В. М. Опарін. – КНЕУ. – 2001. – 240 с.
193. Осадчая Г. И. Социальная сфера общества : теория и методология социологического анализа / Г. И. Осадчая. – М., 1996. – 342 с.
194. Осадчая Г. И. Социология социальной сферы: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 020300 “Социология” / Г. И. Осадчая. – [2-е изд.]. – М. : Академический Проект, 2003. – 334с. – (Gaudeamus).
195. Осаковский В. Влияние реформирования ЕСН на теневую экономику: негласный сговор и конфликт интересов / В. Осаковский // Вопросы экономики. – 2005. – № 5. – С. 89–99.
196. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 14 січня 1998 р. № 16/98-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=16%2F98-%E2%F0.
197. Основні показники розвитку малих підприємств (1991–2006 рр.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.ukrstat.gov.ua/express/ expr2007/0707/161.zip.
198. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.
199. Офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
200. Офіційний веб-сайт Рахункової палати України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua.
201. Офіційний веб-сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.social.org.ua.
202. Очікувана тривалість життя населення / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html.
203. Павлюк К. В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України : монографія / К. В. Павлюк. – К. : НДФІ, 2006. – 584 с.
204. Паєнтко Т. В. Прибуткове оподаткування та напрями його оптимізації в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 “Фінанси, грошовий обіг і кредит” [Електронний ресурс] / Т. В Паєнтко. – Ірпінь, 2006. – 19 с. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ ard/ 2006/06ptvyou.zip.
205. Паламарчук В. М. Економічні перетворення і соціальна безпека / В. М. Паламарчук . – К., 1996. – Вип. 1. – 64 с.
206. Пасiчник Ю. В. Бюджетний потенцiал економiчного зростання в Україні : монографія / Ю. В. Пасiчник. – Донецьк : ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2005.– 642 с.
207. Пасiчник Ю.В. Концептуальні засади соціальних фінансів як окремої галузі фінансової науки / Ю. В. Пасiчник // Проблеми науки. – 2004. – № 1. – С. 16–21.
208. Пашков В. М. Господарсько-правові аспекти забезпечення охорони здоров’я як соціальної домінанти національної безпеки [Електронний ресурс] / В. М. Пашков. – Режим доступу : http://www.apteka.ua/archives/591/25280.html.
209. Петренко О. Охорона здоров’я — бюджетна «чорна діра», або що нам пропонують: отруту, плацебо чи порятунок? [Електронний ресурс] / О. Петренко. – Режим доступу : http://www.dt.ua/3000/3450/59209/.
210. Петришин Г. Р. Соціологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Р. Петришин. – Т., 2006. – 300с.
211. Пилипенко В. Е. Экономическая социология : учеб пособие / В. Е. Пилипенко, Э. А. Гансова, В. С.Казаков и др. ; под ред. В. Е.Пилипенко. – К. : МАУП, 2002. – 296 с.
212. Пирожков С. І. Концептуальні підходи до формування системи національної безпеки України. Проблеми національної безпеки / С. І. Пирожков // Стратегічна панорама. – 2003. – № 1. – Режим доступу :
http://www.niisp.gov.ua/vydanna/ panorama/2003_1.php.
213. Піхоцька О. М. Формування і розвиток системи місцевих податків і зборів в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 “Фінанси, грошовий обіг і кредит” [Електронний ресурс] / О. М. Піхоцька. – Л., 2006. – 20 с. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ ard/2006/06pompzu.zip.
214. Плетников Ю. К. О природе социальной формы движения материи / Ю .К. Плетников. – М., 1971. – 236 с.
215. Податкова політика України : стан, проблеми та перспективи : монографія / [П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, З. С. Варналій та ін.] : за ред. З. С. Варналія. – К. : Знання України, 2008. – 675 с.
216. Податкова система України : підручник / В. М. Федосов, В. М. Опарін, Г. О. П’ятаченко та ін. ; за ред. В. М. Федосова. – К. : Либідь, 1994 – 464 с.
217. Полозенко Д.В. Бюджетне забезпечення виконання соціально-економічних програм / Д.В. Полозенко // Наукові праці НДФІ. – 2006. – № 2(35). – С. 81–84.
218. Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням : Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001р. № 1266 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 1266-2001-%EF.
219. Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2000 році”. – К. : Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2001. – 404 с.
220. Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2002 році”. – К. : Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2003. – 478 с.
221. Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році”. – К. : Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2004. – 472 с.
222. Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році”. – К. : Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України,, 2006. – 163 с.
223. Прангишвили И. В. Системные законы и закономерности в электродинамике, природе и обществе / И. В. Прангишвили, Ф. Ф. Пащенко, Б. П. Бусыгин.– М. : Наука, 2001. – 525 с.
224. Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. № 18-92 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon1.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=18-92.
225. Про акцизний збір : Закон України вiд 18 грудня 1991 р. № 1996-XI [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi.
226. Про благодійництво та благодійну діяльність : Закон України вiд 16 вересня 1997 р. № 531/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=531%2F97-%E2%F0.
227. Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законів України” : Закон України від 7 липня 2005 р. № 2771-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon1.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2771-15.
228. Про Державний бюджет України на 2007 рік : Закон України вiд 19 грудня 2006 р. № 489-V [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=4&nreg=489%2D16.
229. Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України : Закон України вiд 28 грудня 2007 р. № 107-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon1.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=107-17.
230. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії : Закон України вiд 5 жовтня 2000 р. № 2017-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 20593.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.