У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Бюджетування в системі фінансового планування
Количество страниц 218
ВУЗ Київський національний економічний університет
Год сдачи 2005
Содержание КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТНа правах рукопису

БАБІЧЕНКО ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ


УДК.336.712; 336.76(477)
БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ
(на прикладі ЗАТ транснаціональної фінансово-промислової нафтової
компанії «Укртатнафта»)


Спеціальність: 08.04.01. «Фінанси, грошовий обіг і кредит»Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наукНауковий керівник —
канд. екон. наук, доц.
Яцюта В. П.
Київ — 2005
ЗМІСТ


ВСТУП 3
Розділ 1 Теоретичні засади бюджетування в умовах ринкової економіки 9
1.1. Сутність бюджетування та його значення в діяльності підприємства 9
1.2. Принципи організації бюджетування 28
1.3. Класифікація бюджетів та прогнозних розрахунків до нього на підприємстві та їх характеристика 44
Висновки до розділу 1 69
Розділ 2 Аналіз та порядок складання прогнозних розрахунків до бюджетів підприємств 77
2.1. Прогнозування руху грошових коштів на підприємстві 77
2.2. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції ЗАТ «Укртатнафта» 95
2.3. Методика розроблення прогнозу балансового звіту підприємства 111
Висновки до розділу 2 127
Розділ 3 Удосконалення та впровадження прогнозних розрахунків до бюджетів підприємств 130
3.1. Методика калькуляції собівартості продукції на нафтопереробних підприємствах в умовах бюджетування 130
3.2. Удосконалення планування прибутку як запорука ефективного управління фінансовими результатами 142
3.3. Методика визначення фінансового стану нафтопереробних підприємств в умовах бюджетування 156
Висновки до розділу 3 178
Висновки 185
Список використаних джерел 189
Додатки 204


ВСТУП


Актуальність теми. У сучасних умовах особливо гострою є проблема фінансового управління діяльністю суб’єктів господарювання, що здійснюється на основі складання оперативних фінансових планів з використанням системи бюджетування. Остання являє собою особливий інструмент фінансового управ¬ління, сутність якого можна уявити як інтегровану систему складання бюджетів, поточного контролю за виконанням прийнятих бюджетів, обліку відхилень. При цьому бюджет підприємства є засобом балансування доходів і витрат, надходжень та виплати грошових коштів. В основу концепції бюджетування покладено забезпечення успішного функціонування підприємства шляхом погодження стратегічних планів з поточними та оперативними, створення системи якісного інформаційного забезпечення менеджерів різних рівнів управління в оптимальні терміни та системи контролю за виконанням фінансових планів.
Теоретичні й методологічні проблеми організації процесу бюджетування достатньо широко розглянуті в працях західних спеціалістів, таких як К. Друрі, Д. Хан, Б. Райан, Р. Манн, В. Майєр, М. Мескан, Ч. Т. Хорнгрен, Дж. Фостер, М. Шим та інших, що пояснюється зростанням ролі бюджетування в діяльності іноземних компаній.
В Україні безпосереднє використання на підприємствах розробок західних економістів з бюджетування неможливо без адаптації до вітчизняних умов фінансового планування, особливостей його управління, системи обліку і звітності.
У вітчизняній та російській економічній літературі питання методики планування окремих фінансових показників, формування прямих витрат, а також теорія аналізу відхилень фактичних показників від планових розроблена на досить високому теоретичному і практичному рівні. Але останнім часом широко обговорюється проблема розроблення й використання в практиці планування, обліку й аналізу нових підходів до управління фінансами підприємства на основі складання їх бюджетів. Цій проблематиці присвячені праці Т. К. Бень, В. Г. Біло¬липецького, М. Д. Білик, В. Л. Бікадорова, В. В. Бочарова, Н. Г. Данилочкіної, С. Б. Довбня, В. Б. Івашкевича, С. Н. Зайцева, П. Д. Алексєєвої, А. М. Поддєрьо¬гіна, Д. В. Полозенко, В. П. Савчука, О. С. Стоянової, А. М. Карпінського, Т. П. Карпової, О. Е. Ніколаєвої, В. М. Федосова, Т. В. Шишкової, В. С. Руцького, А. Д. Шеремета, К. В. Щіборщ, В. Е. Хруцького й інших. Однак цілий ряд теоретичних, методичних і практичних проблем бюджетування ще не розроблено, зокрема це стосується і галузевих особливостей фінансового планування.
Практика діяльності нафтопереробних підприємств показує, що в умовах реформування економіки України питання бюджетування вимагають подальшого дослідження і на цій основі розроблення пропозицій щодо його удосконалення. Теоретична і практична значимість питань бюджетування в системі оперативного фінансового планування підприємства та недостатній рівень їх дослідження стосовно сучасних потреб управління обумовили вибір теми дисертаційної роботи, її логіко-структурну побудову, мету, завдання та основні напрями дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт кафедри фінансів Київського національного університету за темою «Реструктуризація фінансової системи в умовах перехідної економіки» номер державної реєстрації 01011003065. При виконанні дослідження особисто автором було внесено пропозиції щодо удосконалення калькуляції собівартості продукції, методики складання фінансових бюджетів прогнозу балансового звіту нафтопереробних підприємств.
Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є узагальнення теоретичних положень та розроблення практичних рекомендацій щодо удосконалення бюджетування на нафтопереробних підприємствах. Відповідно до мети в роботі поставлені такі завдання:
— уточнити економічну сутність понять «бюджет підприємства», «бюджетування» та обґрунтувати принципи їх організації і класифікації;
— виявити організаційні та технологічні особливості бюджетування на підприємствах нафтопереробної галузі;
— розробити рекомендації щодо удосконалення калькулювання собівартості продукції в досліджуваній галузі;
— визначити систему узагальнюючих показників оцінки фінансової стійкості підприємств нафтопереробної галузі і розробити методику їх планування;
— розробити рекомендації щодо удосконалення складання прогнозу балансового звіту підприємств нафтопереробної галузі.
Предметом дослідження є сукупність фінансових відносин, які виникають при формуванні і використанні фінансових ресурсів нафтопереробних підприємств і знаходять своє відображення в процесі бюджетування.
Об’єктом дослідження є бюджетування фінансових ресурсів, їх формування, розподіл і використання в нафтопереробній галузі.
Методи дослідження. Дослідження проводилось із застосуванням наукових методів, що базуються на діалектичному методі пізнання та об’єктивних законах розвитку економіки. До основних загальнонаукових методів дослідження, що використовувались автором, належать метод індукції та дедукції, логічний підхід до вивчення економічних категорій і практики складання бюджетів підприємств. При розробленні методики складання прогнозу балансового звіту, собівартості продукції та інших застосовувалися методи наукової абстракції, порівняння, вибіркового обстеження, групування, елементи кореляційно-регресивного методу, інші елементи економіко-статистичного методу, а також системний аналіз економічних процесів і синтез його результатів. Теоретичною та методологічною основою дисертаційної роботи стали законодавчі акти, нормативно-правові документи та галузеві методичні рекомендації з питань бюджетування та калькулювання собівартості продукції, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених, науково практичних конференцій та офіційні матеріали органів державної статистики, дані обліку та звітності ЗАТ «Укртатнафта».
Наукова новизна отриманих результатів полягає у комплексному дослідженні теоретичних положень та розроблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення бюджетування в системі оперативного фінансового планування. Основні результати, які становлять наукову новизну, характеризуються такими теоретичними та практичними положеннями:
вперше запропоновано:
— уніфіковане поняття «прогноз продажу», «прогноз витрат» замість існуючого поняття «бюджет продажу», «бюджет витрат», оскільки поняття бюджет передбачає наявність одночасного складання двох частин: доходної і видаткової з метою їх збалансування;
— узагальнюючий інтегральний показник оцінки фінансової стійкості нафтопереробних підприємств, який включає коефіцієнти ліквідності, платоспроможності та ділової активності нафтопереробних підприємств. Розроблена методика його планування;
удосконалено:
— класифікацію бюджетів підприємств виходячи з таких ознак: за терміном дії (довгострокові, середньострокові, короткострокові); за мірою узагальнення інформації (зведений (консолідований) бюджет підприємства, бюджет окремого структурного підрозділу та предметно-цільові бюджети);
— методику калькулювання собівартості продукції, згідно з якою до витрат переробки нафти належать витрати на управління, збут та інші операційні витрати, які формують виробничу собівартість продукції;
— складання прогнозу балансового звіту із застосуванням балансуючих статей «Грошові кошти» та «Короткострокові кредити комерційного банку»;
— методику оперативного аналізу прибутку нафтопереробних підприємств з використанням кореляційно-регресивного методу, що дає змогу виявити фактори, які вплинуть на розмір прибутку у звітному періоді;
— планування валового прибутку з використанням результатів трендового аналізу, що дає змогу ув’язати специфіку нафтопереробної галузі та вимоги положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
набули подальшого розвитку:
— теоретичне обґрунтування поняття «бюджет підприємства» як складової частини оперативного фінансового плану, що є інструментом планування та управління рухом фінансових ресурсів і фінансових відносин, які виникають як в середині підприємства, так і між господарюючими суб’єктами та державою у процесі руху фінансових ресурсів;
— уточнено визначення поняття «бюджетування» в системі фінансового управління підприємством, яке передбачає процес планування різноманітних взаємопов’язаних прогнозних розрахунків; які, у свою чергу, визначають доходи та видатки підприємства і сприяють ефективному контролю, управлінню виробництвом та реалізацією продукції.
Практичне значення одержаних результатів полягає у визначенні основних напрямів і розробленні конкретних рекомендацій з удосконалення складання бюджету підприємства з урахуванням специфіки роботи нафтопереробної галузі. Одержані результати проведеного дослідження створюють об’єктивні умови для підвищення ефективності управлінських рішень, отримання обґрунтованої облікової та аналітичної інформації для планування та прогнозування кінцевих фінансових результатів підприємств.
Окремі результати дослідження знайшли застосування в методичних рекомендаціях щодо організації бюджетування на підприємствах нафтопереробної галузі (довідка Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 43/371 від 13.04.2005 р.; довідка Національної АК «Нафтогаз України» № 12/1-253 від 21.03.2005 р.; у практичній діяльності акціонерного товариства АТ «Укртатнафта» акт № 43/03-20 від 22.02.2005 р.).
Результати дисертаційної роботи використовуються в навчально-методичній роботі кафедр фінансово-економічного факультету Київського національного економічного університету при викладанні дисциплін «Фінанси підприємств» та «Фінансовий менеджмент» (довідка Київського національного економічного університету від 25.03.2005 р.).
Апробація результатів дисертації. Ключові результати та висновки дисертації пройшли апробацію на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, зокрема, на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Динаміка наукових досліджень–2003» 20—27 жовтня 2003 р. в Дніпропетровську, міжнародній конференції «Виробничо-фінансове планування і бюджетування», яка відбулася 2—4 лютого 2005 р. у Лондоні, на ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України» 4 листопада 2003 р. у Дніпропетровську. Основні положення дисертації обговорювались на засіданнях кафедри фінансів Київського національного економічного університету у 2002—2005 рр.
Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 7 наукових праць. Загальний обсяг публікацій, що належать особисто автору, 2,8 д. а., з них — 5 статей у наукових фахових виданнях (2,6 д. а.), 2 — в інших виданнях (0,2 д. а.).
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 188 сторінок друкованого тексту. У дисертації вміщено 26 таблиць, 13 рисунків, 9 додатків. Список використаних джерел налічує 194 найменувань.
Список литературы
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
125

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.