У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Количество страниц 210
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2003
Содержание КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


На правах рукопису

ОНИЩЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 658.15 (477)


БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ

спеціальність 08.04.01 “Фінанси, грошовий обіг і кредит”


Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук


Науковий керівник:
Потій Ванда Зінов`ївна
кандидат економічних наук, доцент

Київ – 2003


ЗМІСТ

стор.
ВСТУП
3
Розділ 1 Бюджетування як елемент фінансового управління підприємством
10
1.1. Фінансове планування в системі фінансового управління.
1.2. Бюджетування : сутність, функції та значення.
1.3. Принципи бюджетування та характеристика його інструментів. 10
32
50
Висновки до розділу 1
69
Розділ 2 Бюджетування на вітчизняних підприємствах та його оцінка
71
2.1. Аналіз позитивних та обмежуючих факторів використання бюджетування.
2.2. Етапи впровадження бюджетування, варіанти трансформації управлінських функцій.
2.3. Дослідження існуючих підходів та методів бюджетування.
2.4. Система показників як інструмент контролю в бюджетуванні.
70

88
105
120
Висновки до розділу 2
131
Розділ 3 Бюджетування в контексті вдосконалення фінансового управління
135
3.1. Методичні рекомендації з розробки бюджетів та їх узгодження.
3.2. Методичні аспекти організації контролю в бюджетуванні.
3.3. Впровадження бюджетування на підприємстві. 135
166
174
Висновки до розділу 3
191
ВИСНОВКИ 193
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 197
ДОДАТКИ 208
ВСТУП


Соціально-економічні трансформації в економіці України відбуваються одночасно з руйнацією теоретичної платформи, на якій будувалась вся система фінансово-господарських відносин централізованої планово-адміністративної економіки. За відсутності нових науково обґрунтованих теорій і концепцій, вивірених практикою і відповідаючих сучасним умовам господарювання, вітчизняні підприємства вимушені хаотично реагувати на нестабільність соціально-економічного середовища та оперативно знаходити адекватні шляхи вирішення нетрадиційних складних проблем. Ускладнення економічного характеру набули таких масштабів і глибини, що більшість раніше успішно функціонуючих підприємств опинилась у кризовому стані. За відсутності нових концептуальних засад побудови та функціонування організаційно-економічного механізму, здатного ефективно протидіяти загрозам, раціонально використовувати наявний потенціал та в цілому підтримувати стан економічної рівноваги, вихід з кризового стану підприємств та економічне зростання на загальнодержавному рівні неможливе.
Актуальність теми. Структурна перебудова економіки держави та прискорення темпів її зростання значною мірою залежать від досконалості системи управління фінансовими ресурсами на мікроекономічному рівні. Ефективна діяльність суб`єктів господарювання за ринкових умов, передбачає перш за все наявність досконалої інформаційної бази як основи прийняття управлінських рішень. За сучасних умов, інформаційна база фінансового менеджменту, на вітчизняних підприємствах, не є досконалою саме внаслідок того що: по-перше, в основі інформаційного забезпечення покладено дані бухгалтерського обліку з орієнтацією переважно на користувачів інформації які не впливають на управлінські рішення; по-друге, переважно при представленні поточної та оперативної інформації управлінському персоналу відсутня її формалізація й систематизація; по-третє, невикористання планування, зокрема фінансового є значною перешкодою щодо побудови ефективної діяльності підприємства на перспективу.
За умов ринкової економіки, якій притаманні самостійність суб`єктів господарювання, власна відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності, виникає об`єктивна потреба постійного контролю, аналізу, коригування й прогнозування змін фінансового стану та оцінки фінансових можливостей підприємства на майбутнє, що реалізується з допомогою інструментів фінансового менеджменту й, зокрема, бюджетування. Система управління підприємством повинна вдосконалюватись з врахуванням накопиченого світового досвіду, новітніх теоретичних й практичних досягнень у сфері менеджменту. В якості одного з ефективних напрямків удосконалення системи управління на мікрорівні, для вітчизняних підприємств, пропонується використання бюджетування, яке позитивно зарекомендувало себе в країнах з розвинутою ринковою економікою.
Вагомий внесок у розробку теоретичних й методологічних основ бюджетування внесли такі зарубіжні вчені як Діккі Террі, Друрі К., Кінг Альфред М., Майєр Е., Райан Б., Фалуді А., Фостер Дж., Хан Д., Хорнгрен Ч.Т., Шим Джай К., й інші. Але використовувати західні концепції без їх адаптації до вітчизняних умов господарювання є недоцільним у зв`язку з наявністю ряду суттєвих національних особливостей менеджменту, системи обліку й звітності, рівня інформаційного забезпечення.
У вітчизняній та російській економічній літературі достатньою мірою розроблені питання методики розрахунку і аналізу фінансових показників оцінки результатів діяльності підприємств. Нині науковим загалом широко дискутуються проблеми розробки й використання в практиці фінансового менеджменту нових підходів у плануванні, обліку, контролі та аналізі, які сприяють підвищенню ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств. Так, цій проблематиці присвячені праці Балабанова І.Т., Білолипецького В.Г., Власова В.М., Данилочкіної Н.Г., Кармінського А.М., Карпової Т.П., Ковальова В.В., Новіченко П.П., Олексієвої М.М., Стоянової О.С., Теплової Т.В., Шеремета А.Д. та інших.
Теоретичні й методичні питання розробки та впровадження бюджетування, як нового напрямку фінансового менеджменту, поки що не отримали системного висвітлення й розглядались авторами, зокрема Савчуком В.П, Терещенко О.О., у складі невеликої частини робіт присвячених фінансовому управлінню. В працях Хруцького В.Е., Сизової Т.В., Гамаюнова В.В., Щіборща К.В., більш повно висвітлюються деякі теоретичні та практичні аспекти бюджетування як ефективного напрямку системи управління. В свою чергу, значна кількість питань залишається відкритою для дослідження, зокрема: визначення сутності концепції бюджетування; виокремлення та систематизація принципів, функцій, методів а також факторів, які обмежують впровадження та використання бюджетування в сучасних умовах; розкриття особливостей організаційної процедури впровадження бюджетування; адаптація західних методик складання бюджетів і контролю їх виконання до сучасних умов діяльності вітчизняних підприємств та їх консолідація з вітчизняними здобутками тощо. Комплексне, висвітлення системи бюджетування для використання вітчизняними підприємствами, включаючи теорію, методику і практику його використання при вдосконаленні системи управління у вітчизняній економічній літературі відсутнє.
Викладене свідчить про важливість обраної теми дисертаційної роботи, її актуальність як на теоретичному, так і на практичному рівні.
Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану комплексної науково-дослідної теми кафедри фінансів підприємств Київського національного економічного університету “Проблеми управління фінансами суб`єктів підприємницької діяльності” (номер державної реєстрації 0198V001577). Особистий внесок автора полягає у розробці методики складання основних, операційних і фінансових бюджетів, їх консолідації та контролю.
Мета і задачі дослідження. Основною метою дисертаційного дослідження є уточнення і розвиток теоретичних положень, розробка методичних та організаційних рекомендацій щодо використання бюджетування, а також розробка механізму покращення системи управління фінансовими ресурсами при впровадженні бюджетування на вітчизняних підприємствах. Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань:
 дослідити економічну сутність бюджетування і планування, зокрема фінансового, та визначити їх місце у системі фінансового управління;
 узагальнити зарубіжний і вітчизняний досвід бюджетування та фінансового планування, виявити можливості використання його здобутків за сучасних умов господарювання;
 дослідити основні фактори, які здійснюють вплив на впровадження та використання бюджетування на вітчизняних підприємствах;
 розробити і обгрунтувати пропозиції з вирішення організаційних питань впровадження й функціонування бюджетування;
 розробити методичні рекомендації з побудови та використання бюджетування з метою покращення фінансового управління на підприємстві.
Об`єктом дослідження є система фінансового управління підприємством за умов трансформації вітчизняної економіки.
Предметом дослідження є економічні відносини щодо впровадження та використання бюджетування в системі фінансового управління підприємством.
Методи дослідження. В основі теоретичної частини дослідження покладено загальнонаукові методи пізнання (діалектика, аналіз, синтез, системність, аналогія, історизм), методологічні засади системного підходу. Для вирішення поставлених задач в роботі використовувались методи: аналізу та синтезу при обгрунтуванні сутності та місця бюджетування в системі фінансового управління; порівняльних характеристик при дослідженні трактування термінів “бюджетування”, “фінансове планування”; опитування при збиранні інформації про стан фінансового планування і бюджетування на вітчизняних підприємствах та фактори, які обмежують їх використання та впровадження; порівняльного аналізу при розгляді існуючих методів фінансового планування і бюджетування та при визначенні доцільності впровадження бюджетування на підприємствах.
Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі й нормативні акти України, інструктивні матеріали, які регламентують діяльність суб`єктів підприємництва, дані бухгалтерської, статистичної й внутрішньогосподарської звітності вітчизняних підприємств, матеріали періодичної преси.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному вирішенні теоретичних та практичних питань впровадження і функціонування бюджетування як важливого напрямку вдосконалення фінансового управління на вітчизняних підприємствах. Основні положення, що формують наукову новизну роботи полягають у наступному:
 дано авторське визначення терміну „бюджетування” на основі узагальнення та аналізу існуючих вітчизняних і зарубіжних точок зору та результатів проведеного дослідження;
 науково узагальнено і обгрунтовано економічну сутність й місце бюджетування у системі фінансового управління підприємством;
 дістала подальшого розвитку класифікація бюджетів підприємств в частині доповнення операційних бюджетів – групою аналітичних бюджетів, а саме бюджетом постійних витрат, змінних витрат та маржинального доходу; також доповнено класифікацію принципів бюджетування – принципом ефективності;
 запропоновано використання критерію ”мета і завдання рівнів управління” при класифікації фінансового планування на стратегічне, поточне і оперативне в системі бюджетування;
 виявлено та систематизовано основні групи об`єктивних і суб`єктивних факторів, що ускладнюють впровадження бюджетування, а також визначено позитивні результати від його використання;
 обгрунтовано організаційно-методичні заходи щодо системи бюджетування, зокрема етапи та послідовність впровадження, розподіл функціональних обов`язків між структурними підрозділами, напрямки і послідовність вхідних та вихідних інформаційних потоків;
 розроблено методичні рекомендації з побудови і використання бюджетування на основі удосконалення і трансформації існуючих зарубіжних теоретико-методологічних положень та аналізу практики діяльності підприємств.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у тому, що розроблені в дисертаційній роботі організаційні заходи з впровадження бюджетування як прогресивного напрямку фінансового управління та методичні рекомендації щодо його використання, можуть бути реалізовані в практичній діяльності вітчизняних підприємств, що сприятиме підвищенню ефективності управління їх фінансовими ресурсами та забезпеченню на цій основі можливостей сталого економічного зростання економіки України в цілому.
Запропоновані організаційні заходи та методичні рекомендації щодо вдосконалення системи фінансового управління з використанням бюджетування були використані в практиці управління на АТ “Фабрика поштових конвертів та пакетів “КОНВІ” (довідка № 89/1-03 від 21.03.03р.) та АТ “Укртиппроект” (довідка № 01/49 від 25.03.03р.). Крім того, ряд висновків дисертаційної роботи було використано Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України при підготовці проекту Податкового кодексу України, зокрема при визначенні показників податкової бази (довідка № 36-25/206 від 6.03.2003р.), а також “Українським союзом промисловців і підприємців” при підготовці методичних та інструктивних матеріалів з питань організації фінансового управління комерційною діяльністю галузевих об`єднань (асоціацій) (довідка № 06-2-1481 від 07.11.2002р.).
Теоретичні положення, рекомендації та висновки, які викладено у дослідженні, розширюють і вдосконалюють знання відносно системи фінансового управління підприємствами на підставі використання бюджетування. Висновки та результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі при викладанні дисципліни “Фінанси підприємств”, а також були використані при розробці навчальної програми і методичного забезпечення дисципліни “Бюджетування діяльності суб`єктів господарювання” (довідка КНЕУ від 20.03.2003р.). Наукові положення, які сформовані в дисертаційній роботі, можуть бути базою для подальших науково-практичних розробок у напрямку вдосконалення системи фінансового управління на вітчизняних підприємствах.
Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження пройшли апробацію на:
 науково-практичній конференції студентів та молодих вчених “Міжнародний бізнес: адаптація до зовнішнього середовища” (м. Київ, 10-11 жовтня 2002р.);
 Першій Всеукраїнській науково-практичній конференції “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю” (м. Черкаси, 20-22 листопада 2002р.).
Публікації. За результатами виконаного дослідження опубліковано 9 наукових праць, загальним обсягом 2,05 друк. арк., в тому числі 7 – у фахових наукових виданнях, 2 – тези доповідей конференцій, написаних автором особисто.
Список литературы
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
125

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.