У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Діагностика конкурентоспроможності підприємства на внутрішньому ринку
Количество страниц 82
ВУЗ -
Год сдачи 2010
Содержание Вступ
Розділ І. Теоретико-методологічні основи дослідження конкурентоспроможності підприємств.
1.1. Характеристика та головні чинники конкурентоспроможності підприємств.
1.2. Методичне забезпечення маркетингової діяльності підприємств.
1.3. Сучасні маркетингові концепції управління конкурентоспроможністю.
Розділ ІІ. Аналіз та оцінка конкурентоспроможності АТЗТ «Ремонтно-механічний завод № 2» на внутрішньому ринку.
2.1. Аналіз внутрішнього потенціалу та зовнішнього середовища підприємства.
2.2. Оцінка конкурентних переваг та інтенсивності конкуренції підприємств промисловості.
2.3. Оцінка ефективності системи управління конкурентоспроможністю підприємства АТЗТ «Ремонтно-механічний завод №2».
Розділ ІІІ. Напрямки та шляхи забезпечення конкурентоспроможності підприємства на внутрішньому ринку України.
3.1. Напрямки підвищення рівня внутрішньої конкурентоспроможності підприємства АТЗТ «Ремонтно-механічний завод № 2».
3.2. Розробка заходів щодо підвищення конкурентних позицій на підприємстві.
Висновок
Список використаної літератури
Додатки
Список литературы 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996.
2. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003.
3. Андріанов В. Д. Конкурентоспроможність України у світовій економіці // К. КДУ – 2007. – № 3. – С. 47.
4. Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації. Київ: КНЕУ. - 2004. - 275 с.
5. Афанас'єва І.І. Роль контролю в системі забезпечення конкурентоспроможності під-приємства// Міжнародні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та аудиту та перспективи для України: Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 74-75.
6. Балабанова Л.В. Маркетинг. Київ: Знання-Прес. - 2004. - 645 с.
7. Балабанова Л.В., Холод В.В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: стратегічний підхід. — Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. — 294 с.
8. Борисенко З.М. Основи конкурентної політики: Підручник. - К.: Таксон, 2004. – 704 с.
9. Василенко О.В., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навч. пос. Вид. 2-ге, виправлене і доп./ За ред. В.О. Василенка. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – 532 с.
10. Гарачук Ю.О. Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок управління конкурентоспроможністю // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №2 (80). – С.60-65.
11. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – 5-те вид. доп. – Київ: Лібра, 2007. – 720 с.
12. Гельвановский М. и др. Конкурентоспособность в микро-, мезо-, и макроуровневом измерениях // Русский экономический журнал. — 2006. — № 3. — С. 67-77.
13. Герман О.М. Стратегічна маркетингова спрямованість як складова забезпечення довгострокової конкурентоспроможності торговельного підприємства // Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 6.- C.72-78.
14. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2001. – 487 с.
15. Горбашко Е.А. Менеджмент качества и конкурентоспособности: Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003. – 207 с.
16. Гурков И. Б. Инновационное развитие и конкурентоспособность. – М.: ТЕИС, 2003. – 236 с.
17. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: Навчальний посібник / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.
18. Економіка підприємства: Навч. посіб. / О.В. Ареф'єва та ін. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - 237 с.
19. Єрмолов М. О. Чим відрізняється конкурентоспроможність фірми від конкурентоспроможності товару // Як продати ваш товар на зовнішньому ринку. – К.: Думка – 2007. – С. 228 – 241.
20. Жаліло Я.А., Базилюк Я.Б., Белінська Я.В. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / та ін.; За ред. Я.А.Жаліла.- К.: НІСД, 2005.- 388 с.
21. Иноземцев Ю. Взаимосвязь факторов конкурентоспособности // Экономист. – 2006. – N 10. – С.92-94.
22. Корж М.В. Управління конкурентоспроможністю продукції в промисловій сфері. — Краматорськ: ДДМА, 2005. — 196 с.
23. Кормнов Ю. Ориентация экономики на конкурентоспособность // Ю. Кормнов. – Экономист, №1. – 2005. – С. 38-48.
24. Костусєв О. Захист економічної конкуренції в Україні: стан і проблеми // Економіка України. – 2007. – №7. – С. 5-11
25. Котлер Ф. Маркетинг Менеджмент. – СПб.: Питер Ком, 2003. – 896 с.
26. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ.- М.: Бизнес-книга, ИМА-Кросс. Плюс, ноябрь 2007. - 702с.
27. Кротков А.М., Еленева Ю.Я. Конкурентоспособность предприятия: подходы к обеспечению, критерии, методы оценки// Маркетинг в России и за рубежом. – 2001, № 6. – 25-29.
28. Кучер Л.С., Шкуратова Л.М., Ефимов С.Л., Голубева Т.Н. Ресторанный бизнес в России: технология успеха. – М.: РосКонсульт, 2002. – 468с.
29. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент ориентированный на рынок: Стратегический и операционный маркетинг. – СПб.: Питер, 2004. – 796 с.
30. Ламбен Ж.Ж. Основы маркетинга. – М.: Бизнес-книга, 2002. – 346 с.
31. Ларін О. Аналіз сучасних підходів до оцінки конкурентоспроможності промислового підприємства Журнал "Схід". – 2006, № 5 (77).
32. Лиходій В.Г., Єрмоленко М.М. Маркетинг. – К.: Національна академія управління, 2002. – 404 с.
33. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг. – М.: Юрайт-М, 2001. – 224 с.
34. Лифиц И.М. Формирование и оценка конкурентоспособности товаров и услуг: Учеб. пос. - М, Юрайт-Издат, 2004. - 335с.
35. Мадрига Г. Вплив чинників зовнішнього середовища на ефективність діяльності під-приємств // Розвиток підприємницької діяльності в Україні: історія та сьогодення: Матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 червня. – Тернопіль, 2004. – С. 47-48.
36. Мансуров Р.Е. Об экономической сущности понятий "конкурентоспособность предприятия" и "управление конкурентоспособностью предприятия" // Маркетинг в России и за рубежом. - 2006.- № 2.- C.91-95.
37. Маркетинг: Учебник для вузов / Под ред. Н.П. Ващекина. - М.: Изд-во «Экономика», 2004. - 295 с.
38. Маркова О.В. Логистическая концепция повышения конкурентоспособности предприятия // Вестн. Волж. ун-та им. В.Н.Татищева. Сер. Экон. Вып.1. – Тольятти: Изд-во ТолПИ, 2000.
39. Марцин В.С. Механізм забезпечення конкурентоспроможності товару та показники її оцінки // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №1 (79). – С.35-44.
40. Метод экспресс анализа уровня конкурентоспособности продукции/ Экономика Украины, №3, 2007. – с.80-83.
41. Методические рекомендации по определению факторов конкурентоспособности продукции отрасли. — М.: НИММАШ, 2006. — С.2.
42. Механік О.В. Конкурентоспроможність як соціально-економічна категорія: сутність, структура, класифікація, основи формування // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - № 10. - C.27-35.
43. Одинцов Б., Островский Г. Приростно-целевой метод управления конкурентоспособностью // Консультант директора. – 2006. – № 7(163). – С.29-31.
44. Одинцов М., Ежкин Л. Реструктуризация – путь повышения конкурентоспособности производства // Экономист. – 2007. – № 10. – С.58-65.
45. Островский Г. Структура оборотного капитала и конкурентоспособность предприятия // Консультант директора. – 2007. – № 4(160). – С.11-13.
46. Павлова В.А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінки та стратегія забезпечення. — Д.: Видавництво ДУЕП, 2006. — 276 с.
47. Позняк С. Конкурентні переваги і конкурентоспроможність // Актуальні проблеми економіки. - 2002. - №1. - С.50-55.
48. Попов Е.В. Рыночный потенциал предприятия: Монографія. – М.: Экономика, 2002.
49. Портер М. Курс МБА по стратегическому менеджменту. – М.: Альпина, 2004. – 608 с.
50. Прахалад К.К., Рамасвамі, Вен Кант. Майбутнє конкуренції. Творення унікальної цінності спільно з клієнтами. Пер. з англ. Михайла Ставицького. – К.: Вид-во Олексія Капус-ти (підрозділ "Агенція "Стандарт""), 2005. – 258 с.
51. Савчук С.И. Уровень конкурентоспособности и результаты конкурентной борьбы: проблема корректного использования показателей // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №6(36). – С.124–131.
52. Самуляк В.Ю. Оцінювання конкурентоспроможності підприємств // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: Тези доп. наук.-практ. конф. – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. – С. 201-204.
53. Семів С.Р. Конкурентоспроможність підприємств споживчої кооперації в умовах відкритої економіки. Автореферат дис...канд.екон.наук – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2001. – 21с.
54. Сіваченко І.Ю. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації). Київ: ЦУЛ, 2003, 186 с.
55. Синько В.И. Методы обеспечения конкурентоспособности промышленной продукции // Вестн. машиностроения. – 2006. – N 9. – С.3-8.
56. Смолін І.В. Конкурентоспроможність підприємств. — К., 2006. — 204 с.
57. Тарнавська Н.П. Методологічні аспекти управління конкуренто-спроможністю підприємства // Регіональні перспективи. – 2000. – №2–3 (9–10). – С.208–211.
58. Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості: Монографія / О.С. Тєлєтов. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 248 с.
59. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: Учеб пособие.-3-е изд. перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 528 с.
60. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации: Учебное пособие. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 544с.
61. Швець В.Я. Особливості інтегрального підходу до стратегічного управління конкурентоспроможністю // Регіональні перспективи, 2000. – №2–3(9–10). – С.202–204.
62. Шевченко Л.С. Конкурентное управление: Уч. пособие. – Харьков: Эспада, 2004. – 520с.
63. Шекшня С.В. Управление современной организацией. М.: Интел-Синтез, 2007. - 312 с.
64. Шляхетно В.В. Кваліментрична оцінка якості культури як чинника зростання конку-рентоспроможності поліграфічних підприємств "Наукові записки"// Наук.-техн. зб., Української академії друкарства, 2005 р., № 8. – С. 27-30.
65. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учебное пособие. — 2-е изд. — М.: Гном-Пресс, 2003. – 434 с.
66. Яценко И. Т. Конкурентная среда организации. // И. Т Яценко. – М.: Корунд. 2007. – 341 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
200

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.