У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название РОЗВИТОК ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
Количество страниц 210
ВУЗ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2010
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………......
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ
1.1. Теоретичні основи пенсійного страхування та його роль в системі соціального захисту……………………………….……………..
1.2. Основні етапи розвитку пенсійного страхування………..……….
1.3. Світовий досвід функціонування пенсійних систем……………….
Висновки до розділу 1…………………………………………………….
РОЗДІЛ 2. СТАН ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ…………………………………………………
2.1. Фінансовий стан пенсійного страхування сільського населення…
2.2. Демографічна складова пенсійного страхування сільського населення………………………………………………………………….
2.3. Вплив економічних факторів на пенсійне страхування сільського населення………………………………………………………………….
Висновки до розділу 2…………………………………………………….
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ……………………………………………
3.1. Економіко-математичне моделювання фінансового забезпечення пенсійного страхування…………………………………………………..
3.2. Основні напрями поліпшення пенсійного страхування сільського населення…………..……………………………..…………....................
3.3. Перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування сільського населення……………………………………………………...
Висновки до розділу 3…………………………………………………….
ВИСНОВКИ……………………………………………………………….
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………...
ДОДАТКИ………………………………………………………………...

ВСТУП


Актуальність теми. В Україні відбувається реформування пенсійної системи, в якій за роки незалежності накопичилася низка проблем, пов’язаних, насамперед, із економічною та демографічною ситуацією в державі. Пенсійна система стала фінансово нестабільною й вона не забезпечувала належні розміри пенсій більшості громадян і, водночас, створювала умови для пільгового пенсійного забезпечення значної частини населення. Тому саме фінансова нестабільність виявилася одним із головних чинників, що спонукали державу розпочати поступовий перехід від солідарної до трирівневої пенсійної системи, яка ґрунтуватиметься на принципах страхування та особистої відповідальності громадян за матеріальне забезпечення своєї старості.
Реформаційні заходи не вирішують усіх проблем, серед яких важливе місце посідає пенсійне страхування сільського населення, яке нині є однією з найменш захищених верств суспільства. Низька заробітна плата, високий рівень безробіття та складна демографічна ситуація в сільській місцевості негативно впливають не лише на сучасний стан пенсійного страхування сільського населення, а й на майбутні пенсії працівників, зайнятих в аграрній сфері виробництва. Погіршує становище той факт, що велика частина сільського населення, яке працює в особистих селянських господарствах, зовсім не сплачує внески до Пенсійного фонду України, чим не тільки зменшує надходження коштів для виплати пенсій нинішнім пенсіонерам, а й втрачає право на пенсію в майбутньому. Таким чином, у сільській місцевості існує значний дефіцит фінансових ресурсів для виплати пенсій, який покривається з інших джерел фінансування, зокрема Державного бюджету України. Такий стан не дає змоги створити фінансово стабільну пенсійну систему, яка б забезпечила достатній рівень матеріального добробуту працівникам аграрної сфери виробництва у старості.
Дослідженню різних аспектів пенсійної системи України присвячено праці відомих вітчизняних та іноземних вчених-економістів: Н.П. Борецької, М. Вінера, В.І. Грушка, Б.О. Зайчука, В.Б. Івашкевича, Є.І. Каплана, В.А. Колбуна, М.В. Лазебної, Е.М. Лібанової, М. Мак Таггарта, Б.О. Надточія, Р.В. Пічкурова, В.Д. Роїка, С.В. Сіденка, В.П. Яценка та інших. Разом з тим окремі питання стосовно пенсійного страхування сільських жителів, впливу соціально-економічних процесів у сільській місцевості на формування Пенсійного фонду залишаються недостатньо вивченими. Тому потребують подальшого дослідження проблеми пенсійного страхування сільського населення, зайнятого в аграрній сфері виробництва, впливу на нього соціально-економічного та демографічного стану в сільській місцевості.
Актуальність теми та наявність значної кількості теоретичних і практичних проблем, що стосуються пенсійного страхування сільського населення, зайнятого в аграрній сфері виробництва, зумовили вибір теми дисертаційної роботи, її мету, основні завдання, об’єкт, предмет і структурну побудову.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з тематикою науково-дослідних робіт Уманського державного аграрного університету „Адаптація організаційно-економічного механізму господарювання до соціально орієнтованих ринкових відносин в АПК” (номер державної реєстрації №010U004493).
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка теоретичних і практичних засад пенсійного страхування сільського населення, зайнятого в аграрній сфері виробництва.
Досягнення поставленої мети зумовило вирішення таких завдань дослідження:
 визначити суть та основні теоретичні засади пенсійного страхування як однієї з найважливіших форм соціального захисту населення;
 узагальнити зарубіжний досвід організації пенсійного страхування та визначити основні етапи розвитку системи пенсійного страхування;
 оцінити стан пенсійного страхування сільського населення, зайнятого в аграрній сфері виробництва, та визначити основні тенденції його розвитку, проблеми та напрями їх вирішення;
 виявити вплив соціально-економічних процесів у сільській місцевості на формування бюджету Пенсійного фонду;
 розробити пропозиції щодо удосконалення фінансування пенсійного страхування сільського населення аграрної сфери виробництва;
 розробити пропозиції з оптимізації недержавного пенсійного страхування для сільського населення, зайнятого в аграрній сфері виробництва.
Об’єктом дослідження є пенсійне страхування сільського населення, зайнятого в аграрній сфері виробництва.
Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні засади пенсійного страхування сільського населення, зайнятого в аграрній сфері виробництва.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою досліджень слугували діалектичні методи пізнання економічних процесів, теоретичні положення сучасної економічної теорії, наукові розробки вітчизняних і зарубіжних вчених з питань формування та використання коштів Пенсійним фондом, законодавчі й нормативно-правові акти.
У процесі дослідження використовувалися наступні методи: аналізу і синтезу – для деталізації об’єкта дослідження; абстрактно-логічний – при узагальненні теоретико-методологічних підходів стосовно визначення понять „пенсійне страхування”, „пенсійне забезпечення”; історичного досвіду – при здійсненні ретроспективного аналізу розвитку систем пенсійного страхування у світі та особливостей їх формування; статистико-економічний – при аналізі стану фінансування пенсійного страхування сільського населення та економічних і демографічних процесів, які справляють на нього найбільший вплив; порівняння – для зіставлення фактичних даних за окремі періоди і роки; середніх і відносних величин – для визначення стану пенсійного страхування сільського населення; демографічного прогнозування – при визначенні перспективної чисельності населення; балансовий та імітаційного моделювання – при побудові імітаційної моделі надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду та видатків з нього; графічний метод – для наочного відображення зміни у часі показників досліджуваного аспекту проблеми; розрахунково-конструктивний – при визначенні показників на перспективу.
Інформаційною базою досліджень були дані Державного комітету статистики України, Черкаського обласного управління статистики, Пенсійного фонду України, Міністерства праці та соціальної політики України, Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, розробки науково-дослідних установ, праці вчених-економістів, законодавчі та нормативні акти.
Науковою новизною одержаних результатів є розробка теоретичних і практичних засад пенсійного страхування сільського населення, зайнятого в аграрній сфері виробництва. Сутність наукової новизни основних результатів полягає в наступному:
вперше:
 розроблено, на основі імітаційної моделі, прогнозні варіанти находження коштів до бюджету Пенсійного фонду за різних змін соціально-економічних факторів включно до 2015 року. Побудована автором модель дає змогу визначити перспективи розвитку пенсійного страхування сільського населення та виявити основні шляхи його фінансування;
 розроблено концептуальні підходи до формування недержавного пенсійного страхування сільського населення, зайнятого в аграрній сфері виробництва, шляхом створення професійного недержавного пенсійного фонду, джерелами фінансування якого будуть, з одного боку, доходи сільськогосподарських товаровиробників, а, з іншого боку – кошти юридичних осіб та держави;
удосконалено:
 класифікацію етапів розвитку пенсійного страхування. Виділено 4 етапи розвитку системи пенсійного страхування, кожен з яких має певні характеристики залежно від: 1) ступеня охоплення населення системою пенсійного захисту; 2) внеску держави та окремої людини в систему пенсійного страхування; 3) ролі пенсії в доходах людей похилого віку; 4) джерел і способів формування коштів у пенсійній системі;
дістало подальший розвиток:
 теоретичне обґрунтування категорій „пенсійне забезпечення та „пенсійне страхування” з урахуванням принципів забезпечення, страхування і допомоги;
 обґрунтування формування бюджетів Управлінь Пенсійного фонду з урахуванням соціально-економічного стану сільського населення;
 обґрунтування шляхів збільшення надходжень до Пенсійного фонду за умови зростання заробітної плати в аграрному виробництві та рівня зайнятості населення, залучення членів особистих селянських господарств до системи пенсійного страхування, зменшення тіньового сектору економіки, поступового підвищення пенсійного віку.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані для наукового обґрунтування та підготовки регіональними органами Пенсійного фонду України методичних вказівок, розпоряджень, прогнозів і програм діяльності, орієнтованих на поліпшення фінансування пенсійного страхування населення, зайнятого в аграрній сфері виробництві.
Результати розробленого прогнозу чисельності населення та імітаційного моделювання передані Головному управлінню Пенсійного фонду України в Черкаській області для використання при розробці прогнозних планів надходження коштів до Пенсійного фонду та потреби в них на виплату пенсій, з метою поліпшення фінансування пенсійного страхування сільського населення (довідка №244/01-01 від 16 січня 2007 р.). Розроблена схема недержавного пенсійного страхування сільського населення передана для впровадження у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (Четверте Уманське відділення) і використовується при формуванні недержавного пенсійного страхування населення в регіоні (довідка №50-00/21-002 від 15 січня 2007 р.). Окремі теоретико-методологічні та прикладні положення щодо формування і підвищення ефективності використання фінансових коштів у пенсійному страхуванні, соціального захисту сільського населення впроваджено в навчальний процес Уманського державного аграрного університету при викладанні курсу “Державне регулювання економіки”, „Фінанси”, “Страхування”, ”Банківська справа” (довідка №252 від 5 лютого 2007 р.).
Особистий внесок здобувача. Основні положення і висновки дисертації розроблені автором особисто та відображені в одноосібних працях. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті положення, які є результатом особистої роботи здобувача.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати досліджень доповідались і одержали позитивну оцінку на наукових і науково-практичних конференціях, які проводилися в Уманському державному аграрному університеті в 2005-2007 рр.; на Міжнародній науково-практичній конференції „Глобальні та національні проблеми в аграрній економіці України” (м. Луганськ, 2004 р.); на Всеукраїнських науково-практичних конференціях: „Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових трансформацій” (м. Вінниця, 2004 р.), „Сучасні проблеми фінансово-господарського контролю” (м. Кривий Ріг, 2005 р.), „Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових трансформацій” (м. Вінниця, 2006 р.), на науковій конференції аспірантів та докторантів „Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті” (м. Біла Церква, 2006 р.).
Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладені у 16 наукових публікаціях загальним обсягом 3,79 д.а., з яких 3,69 д.а. належать особисто автору, з них 9 опубліковані у наукових фахових виданнях, 1 – в інших виданнях, 6 – за матеріалами конференцій.
Список литературы ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове розв’язання наукового завдання – удосконалення пенсійного страхування сільського населення аграрної сфери виробництва. Проведене дослідження дає підстави зробити такі висновки:
1. Визначено, що сучасна пенсійна система складається з двох основних елементів: пенсійного страхування і пенсійного забезпечення, які існують поряд, виконують однакову функцію (соціальний захист людей похилого віку), проте базуються на різних принципах та джерелах фінансування. Доведено, що на відміну від пенсійного забезпечення, яке базується на принципі соціальної допомоги і покликане надати населенню мінімальні соціальні гарантії за рахунок державних коштів, пенсійне страхування базується на принципі страхування, тобто залежності розміру пенсії від страхових внесків та трудового стажу людини протягом всього її працездатного віку. Водночас джерелом фінансування пенсійного забезпечення виступають державні кошти, а пенсійного страхування – кошти державних і недержавних пенсійних фондів, які формуються за рахунок внесків фізичних осіб, юридичних осіб та держави.
2. Здійснено аналіз розвитку пенсійних систем у світі з метою визначення особливостей формування пенсійного страхування сільського населення. Виявлено, що у багатьох країнах світу запровадженні спеціальні програми пенсійного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників, які фінансуються повністю або частково за рахунок державних коштів. Водночас у більшості країн світу відбувається реформування або удосконалення національних пенсійних систем, що направлене на вирішення фінансових наслідків демографічної проблеми – старіння населення.
3. Дослідження стану пенсійного страхування сільського населення зайнятого в аграрній сфері виробництва дало змогу визначити особливості формування Пенсійного фонду в сільській місцевості. Виявлено тісний обернений зв’язок між кількістю населення, що проживає в сільській місцевості певного регіону та рівнем надходження фінансових ресурсів до Пенсійного фонду. Визначено, що надходження коштів від сільськогосподарських товаровиробників покриває 25% потреби в коштах для виплати пенсій сільським пенсіонерам. Водночас потреба в фінансових ресурсах для виплати пенсій в сільській місцевості зросла з 4,2 млрд грн. в 1998 році до 23,8 млрд грн. в 2006 році. Таке становище негативно впливає не лише на пенсійне страхування нинішніх пенсіонерів, а й на пенсії сільськогосподарських товаровиробників в майбутньому.
4. Встановлено, що основними факторами, які зумовлюють низький рівень надходження коштів в сільській місцевості є демографічний та економічний. Демографічний фактор проявляється в зменшенні кількості населення працездатного віку та збільшенні пенсіонерів. Визначено фактори, які безпосередньо впливають на демографічний стан в сільській місцевості: високий рівень смертності, низька народжуваність та висока міграція робочої сили. Ризик смерті сільських чоловіків у віці 40-60 років (а саме в цьому віці досягається найвищий рівень професіоналізму, який виражається в адекватній заробітній платі, а, отже, і в розмірах відрахувань до Пенсійного фонду) сягає 31%. В результаті взаємодії перелічених вище факторів у сільській місцевості за останнє десятиріччя коефіцієнт демографічної залежності пенсійної системи зменшився з 1 до 0,5-0,7, що не тільки негативно впливає на сучасний фінансовий стан пенсійної системи, а й ставить під загрозу її стабільне функціонування в майбутньому.
5. До економічних факторів, які найбільше впливають на надходження коштів до Пенсійного фонду в аграрних регіонах належить рівень заробітної плати, зайнятості та безробіття. При найменшій в економіці середньомісячній заробітній платі в сільському господарстві, яка становила у 2006 році 53,1% середньої заробітної плати по країні, розмір пенсії сільських пенсіонерів всього на 5% менший від середньої. Це не дає змоги за рахунок фонду заробітної плати в сільській місцевості, як основного джерела надходження коштів до Пенсійного фонду, здійснювати фінансування пенсій в повному обсязі.
6. Низька заробітна плата, відсутність роботи у сільській місцевості стимулює розвиток ОСГ, в яких вже на початок 2007 року працювало близько 3,3 млн. осіб, що майже в 2,7 рази більше за кількість зайнятих в сільськогосподарських підприємствах України. Виявлено, що збільшення неформального сектору в сільському господарстві діє негативно на пенсійне страхування в двох напрямках: по-перше, зменшує фінансові надходження до бюджету Пенсійного фонду України вже сьогодні (фінансові втрати Пенсійного фонду України внаслідок поширення неформальної зайнятості в сільській місцевості зросли з 1,9 млрд. грн. в 2003 році до 5,1 млрд. грн. в 2006 році); а, по-друге, лишає права великої кількості селян на трудову пенсію в майбутньому (50% сільського населення віком 15-40 років зайняті в особистих селянських господарствах, тобто ще не мають право на пенсію згідно з українським законодавством).
7. Розроблено варіантну імітаційну модель надходження коштів до Пенсійного фонду Черкаської області на 2006-2015 рр. Обґрунтовано, що за умови незмінності основних показників, закладених в імітаційну модель, очікується подальше погіршення фінансування пенсійного страхування сільського населення аграрної сфери виробництва. Виходячи з імітаційної моделі, для вдосконалення фінансового забезпечення пенсійного страхування сільського населення слід здійснити наступні зміни: підвищити рівень зайнятості серед економічно активного населення; збільшити рівень участі працівників у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні (в т.ч. залучити членів ОСГ); зменшити кількість пенсіонерів через поступове збільшення пенсійного віку та скорочення пільгових пенсій; забезпечити випереджаючі темпи зростання заробітної плати в сільському господарстві у порівнянні з пенсією.
8. У комплексі запропонованих заходів щодо поліпшення фінансування пенсійного страхування сільського населення важливу роль має відігравати реформування заробітної плати. Визначено умови реформування оплати праці в аграрному секторі економіки, зокрема: 1) підтримання більших темпів зростання заробітної плати порівняно з темпами зростання пенсії; 2) поступове наближення розміру заробітної плати до європейського рівня соціальних стандартів (розмір мінімальної заробітної плати повинен становити 2-2,5 прожиткових мінімуму, а розмір середньої заробітної плати – 5-6 прожиткових мінімумів); 3) введення погодинної оплати праці.
9. Одним з шляхів вирішення проблеми пенсійного страхування сільського населення, зайнятого в аграрному виробництві, є розвиток системи недержавного пенсійного страхування. З метою залучення до нього більшої кількості сільських жителів, пропонується створити професійний недержавний пенсійний фонд з участю держави, яка здійснюватиме зустрічне фінансування з урахуванням внеску кожного учасника програми. Доведено, що така схема взаємодії між державою та учасниками НПФ дає можливість не лише забезпечити гідною пенсією мешканців села в майбутньому, а й створити потужне джерело коштів для інвестування в економіку країни.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Абакумова Н.Н. К вопросу о социальной защите человека труда в России// Проблеми праці, економіки та моделювання: Зб.наук.праць. – Ч. 1. – Хмельницький: НВП Евріка ТОВ, 1998. – С.3-4.
2. Адамчук В., Ромашов О., Сорокина М. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 407 с.
3. Александров А.А. Страхование. – М.: Издательство ПРИОР, 1998. – 192 с.
4. Алешкина Т. Солнце с пятнами (о пенсионной системе Швеции)// Новые известия. – 2003. – 27 октября.
5. Астрахан Е.И. Принципы пенсионного обеспечения рабочих и служащих в СССР. М., 1961. – 125 с.
6. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. – К.: Товариство „Знання”, КОО, 1998. – 216 с.
7. Березіна С. Є різні моделі і різні підходи. Важливо не схибити// Вісник Пенсійного фонду України. – 2002. - №2. – С.46-48.
8. Бідак В. Державні механізми регулювання соціального захисту населення// Формування ринкових відносин в Україні. – 2001. - №4. – С.94-97.
9. Білоусов В. Огляд зарубіжного досвіду в сфері реформування системи пенсійного забезпечення. Перспективи для України// Україна: аспекти праці. – 2004. - №3. – С.39-45.
10. Борецька Н.П. Соціальний захист населення на сучасному етапі: Стан і проблеми. – Донецьк, 2001. – 355 с.
11. Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии: Учебник. – М.: Мысль, 1989. – 286с.
12. Витрати і доходи домогосподарств області у 2006 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Черкаської області). Стат. бюлетень, Головне управління статистики у Черкаській області, Черкаси, 2007. – 30 с.
13. Вінер М. Пенсійні системи країн Латинської Америки// Україна аспекти праці. – 2000. - №5. – С.35-45.
14. Воскобойніков В. Сторінки української та світової історії недержавного пенсійного забезпечення// Вісник Пенсійного фонду України. – 2003. - №12. – С.25-26.
15. Временное положение о НКСО // Социальное обеспечение. – 1919. – № 1. –С.4.
16. Выборных М.В. Генезис и эволюция государственных пенсионных систем// Вестник государственного социального страхования. – 2004. - №1. – С.26-29.
17. Гайдаш Н. Чисто английская система// Русский полис. – 2001. - №8(20). – С.16-17.
18. Ганслі М. Теренс. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки/ Пер.з англ. О.Перепадя. – К.: Основи, 1995. – 237 с.
19. Гнибіденко І.Ф. Недержавні пенсійні фонди та їх роль в іпотечному кредитуванні// Соціальний захист. – 2003. - №1. – С.10-13.
20. Головко В., Григорович Н. Реформування статистики праці: досягнення та перспективи// Україна: аспекти праці. – 1998. - №3. - С.3-7.
21. Горловський Р. Мінімальна заробітна плата як інструмент мотивації праці// Україна: аспекти праці. – 2002. – №2. – С.43-47.
22. Грушко В.І. Пенсійна система: Навч. посіб. – Київ, 2005. – 496 с.
23. Губар О.Є. Соціальне страхування у забезпеченні суспільного добробуту// Фінанси України. – 2002. - №8. – С.130-137.
24. Гутник В., Зимаков А. Пенсионная реформа в Германии// Современная Европа. – 2001. - №2. – С.49-60.
25. Дієсперов В. Злободенні проблеми сільськогосподарської праці// Економіка України. - 2001. - №10. – С.62-67.
26. Евдокимова Л.Д. Сравнительный анализ отечественной и западной моделей социального страхования// Труд за рубежом. – 1994. - №3. – С.74-78.
27. Елейн Фультц, Маркус Рун. Пенсійна реформа в Центральній та Східній Європі: нові дані щодо реструктуризації національних систем пенсійного забезпечення в окремих країнах. Міжнародна організація праці. Бюро для країн Центральної та Східної Європи, Звіт 25, Будапешт, 2000. – 28 с.
28. Життлер А.Б. Організація соціального забезпечення у Франції: Конспект лекцій/ Ін-т держ.управління і самоврядування при КМ України. – К., 1993. – 46 с.
29. Забелин Л. Теория социального обеспечения. – М.: Изд.ВЦСПС, 1924. – 206 с.
30. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення (у цифрах і фактах) – К.: Міністерство праці та соціальної політики України, Пенсійний фонд України. – 2004. – 68 с.
31. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення (у цифрах і фактах) – К.: Міністерство праці та соціальної політики України, Пенсійний фонд України. – 2002. – 45 с.
32. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення (у цифрах і фактах) – К.: Міністерство праці та соціальної політики України, Пенсійний фонд України. – 2005. – 62 с.
33. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення (у цифрах і фактах) – К.: Міністерство праці та соціальної політики України, Пенсійний фонд України. – 2003. – 47 с.
34. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення (у цифрах і фактах) – К.: Міністерство праці та соціальної політики України, Пенсійний фонд України. – 2006. – 77 с.
35. Зайчук Б.О. Характеристика і напрями реформування пенсійної системи в Україні// Формування ринкових відносин в Україні. – 2001. - №3. – С.95-100.
36. Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств” від 2 лютого 2005 р. // Відомості Верховної Ради. – 2005. - №6. – С. 137.
37. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 6 березня 2005 р. // Відомості Верховної Ради. – 2005. - №6. – С.141.
38. Закон України „Про державний бюджет України на 2006 рік” від 20 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради. – 2006. - №9, 10-11.
39. Закон України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. - №49-51.
40. Закон України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 26 червня 1997 р.// Відомості Верховної Ради. – 1997. – №37. – 237 с.
41. Закон України „Про недержавне пенсійне забезпечення” від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. - №47-78.
42. Закон України „Про особисте селянське господарство” від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. - №29. – С.232.
43. Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник. – К.: Товариство „Знання”, КОО, 1998. – 321 с.
44. Иванова Р.И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР. – М., 1986. – 176 с.
45. Институциональная инфраструктура пенсионной реформы в России/ Авт.коллектив: А.З.Астанович (рук), У.Бирмингхем, Л.М.Григорьев и др. – М.: Бюро эконом.анализа, 1998. – 157 с.
46. Івашкевич В. Пенсійна реформа в Україні// Україна: аспекти праці. – 2001. - №2. – С.22-29.
47. Кадомцева С.В. Экономические основы системы социальной защиты. – М.МЦНТИ. – 1997. – 248 с.
48. Калита Н.В. Формування систем приватного пенсійного забезпечення: світовий досвід і Україна// Актуальні проблеми економіки. – 2002. - №6. – С.49-55.
49. Капица С.П. Сколько людей жило, живет и будет жить на земле. Очерк теории роста человечества. – М.: Международная програма образования, 1999. – 302 с.
50. Каплан Е.И. Пенсионное обеспечение в порядке социального страхования. – М.: Гострудиздат, 1930. – 202 с.
51. Кащенко О.Л., Борисова В.А. Соціально-економічні основи страхування: Навч. посіб. – Суми: Вид-во „Університетська книга”, 1999. – 252 с.
52. Колбун В. Пенсійна система: нагальні проблеми, напрями реформування, соціально-економічне значення// Україна: аспекти праці. – 2001. - №7. – С.36-42.
53. Колот А. Мінімальна заробітна плата в Україні: функції та проблеми її визначення// Україна: аспекти праці. – 1997. - №1. – С.18-20.
54. Конституція України – Закон України від 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради. – 1996. - №2. – 141 с.
55. Костюк В.С., Мальований М.І. Пенсійне забезпечення сільських жителів: проблеми та перспективи/ Ринкова трансформація економіки АПК/ Ін-т аграр.економіки УААН, Харк.держ.техн.ун-т.сіл.гос-ва; За ред.: П.Т.Саблука та ін. Ч.4: Стабілізація доходів сільських товаровиробників в умовах ринку. – Х., 2002. – 489 с.
56. Крисанов Д.Ф. Масштаби і можливості фінансового забезпечення позааграрної зайнятості сільського населення // Економіка АПК. – 2007. - №5. – С.60-65.
57. Кутін Є.М. Пенсійне забезпечення колгоспників. – Х., 1966. – 30 с.
58. Лазебна М.В. Організаційно-економічний механізм державного регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів// Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. - №7-8. – С.148-151.
59. Ланцев М.С. Социальное обеспечение в СССР (экономический аспект). – М.: Экономика, 1976. – 143 с.
60. Лібанова Е., Бандур А. Незареєстрована зайнятість в Україні: формування й можливості державного регулювання// Україна: аспекти праці. – 2000. - №4. – С.3-8.
61. Лібанова Е., Яценко В. Демографічна криза в Україні та її вплив на стабільність пенсійної системи// Україна: аспекти праці. – 1997. - №6. – С.29-32.
62. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика: практикум з використання комп’ютера. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 1998. – 220 с.
63. Лукьянова Г. Система социальной защиты во Франции// Современная Европа. – 2001. - №4. – С.62-67.
64. Майер А. Установленное законом пенсионное страхование в общей системе защиты старости в Германии// Пенсия. – М., 1997. - №6. – С.60-64.
65. Мак Таггарт М., Кіча Т., Надточій Б. Чи прийнятний досвід чилійської пенсійної реформи для України?// Україна: аспекти праці. – 2002. - №5. – С.29-31.
66. Макарова О., Позняк О., Шишкін В. Прогноз демографічного розвитку України до 2010 р. // Україна: аспекти праці. – 1997.- № 5.- С. 25-28.
67. Максимюк О. Соціальні наслідки затяжної економічної кризи на селі// Україна: аспекти праці. – 1998. - №4.- С.34-38.
68. Мальований М.І. Аналіз соціально-економічних передумов реформування пенсійної системи України // Зб. Наук. праць Луганського аграр. ун-ту / За ред. В.Г.Ткаченко. – Луганськ: Вид-во ЛАНУ, 2004. – №38(50). – 348 с.
69. Мальований М.І. Демографічна ситуація у сільській місцевості Черкаської області// Економіка АПК. - №3. – 2006. – С.109-114.
70. Мальований М.І. Зарубіжний досвід регулювання інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів// Зб. Наук. праць УДАУ/ Редкол.: П.Г.Копитко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2005. – Вип. 61. – Ч.2. – С.64 – 75.
71. Мальований М.І. Зарубіжний досвід реформування системи пенсійного забезпечення// Зб. Наук. праць УДАУ/ Редкол.: П.Г.Копитко (відп.ред.) та ін. – Умань, 2006. – Вип. 63. – Ч.2. – С.163 – 170.
72. Мальований М.І. Історичний розвиток системи пенсійного забезпечення в світі// Економіка АПК. – 2005. - №3. – С.31-37.
73. Мальований М.І. Стан і проблеми пенсійного забезпечення сільського населення// Економіка АПК. – 2005. - №1. – С.122-128.
74. Мальований М.І. Поліпшення фінансового забезпечення пенсійного страхування сільського населення // Економіка АПК. – 2007. - №4. – С.75-83.
75. Мальований М.І. Становлення нової пенсійної системи: проблеми регіональної диференціації доходів населення// Вісн. Криворізького екон. Ін-ту КНЕУ. – 2006. - №7. – С.75-81.
76. Мальований М.І. Фінансові аспекти пенсійної системи України// Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених, викладачів та практичних працівників 16-17 лютого 2006 р. Т.1. – Вінниця: Книга Вега, 2006. – С.71-74.
77. Мальований М.І. Фінансові проблеми пенсійного забезпечення сільського населення // Економіка АПК. – 2004. – №7. – С.74-77.
78. Малютина Н.Н. Развитие системы пенсионного обеспечения в зарубежных странах// Труд за рубежом. – 1995. - №3. – С.100-119.
79. Международная конференция труда. 80-я сессия 1993 год. Социальное страхование и социальная защита. Доклад Генерального директора (Ч. 1). – Женева, 1993. – 67 с.
80. Мировой опыт реформирования пенсионных систем: концептуальные подходы и практические действия. – М.: ИМЭПИ РАН., 1999. – 302 с.
81. Михалкевич В.Н. Социальное обеспечение колхозников. – М., 1970. - 39 с.
82. Морозов А.Г. Начала пенсионного дела. – Волгоград: Из-во ВолГУ, 2001. – 116 с.
83. Надточій Б. Соціальне страхування чи соціальне забезпечення? Погляд з позицій системи прав, установ і принципів// Україна: аспекти праці. – 2003. - №1. – С.31-34.
84. Надточій Б. Як побудувати фінансово збалансовану пенсійну систему// Україна: аспекти праці. – 2002. - №2. – С.33-36.
85. Надточій Б., Яценко В. Пенсійне забезпечення в Україні: історичний аспект// Україна: аспекти праці. – 2000. - №1. – С.8-15.
86. Наконечний С.І., Савіна С.С. Математичне програмування: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 452 с.
87. Населення Черкаської області (за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року) / Черкаське обласне управління статистики. – Черкаси, 2003. – 240 с.
88. Науково-практичний коментар до Закону України „Про особисте селянське господарство”/ За ред.канд.юрид.наук, доц.Носіна В.В. – К.: Кондор, 2004. – 252 с.
89. Непомнящий А.М. Социальные риски в системе социальной защиты населения (теоретический анализ)// Социальная экономика. – 2002. - №1-2. – С.9-21.
90. Обеспечение старости в Германии по пенсионной реформе 2001 года// Вестник Пенсионного фонда России. – 2002. - №2. – С.38-41.
91. Основы пенсионного обеспечения в СССР. Учебно-методическое пособие. – М.: Изд.ВНМ Центра, 1983. – 72 с.
92. Осовий Г. Питання реформи оплати праці в Україні в контексті реалізації Плану дій щодо євроінтеграції // Україна: аспекти праці. – 2005. - №3. – С.3-11.
93. Партин Г.О., Тивончук О.І. Пенсійні фонди як учасники фінансового ринку// Фінанси України. – 2002. - №9. – С.143-149.
94. Пенсионная реформа в Германии// Вестник Пенсионного фонда России. – 2001. - №1. – С.104-106.
95. Пічкуров Р.В. Від пенсійного забезпечення до пенсійного страхування// Формування ринкових відносин в Україні.- 2003. - №10. – С.94-100.
96. Плиса В.Й. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні: Навч.посіб. – Л.: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 160 с.
97. Податкові новації для пенсійних коштів// Урядовий кур’єр. – 2004. - 9 вересня - С.15.
98. Праця Черкащини 2003: Стат. зб. / Черкаське обласне управління статистики. – Черкаси, 2004. – 262 с.
99. Праця Черкащини 2005: Стат. зб. / Черкаське обласне управління статистики. – Черкаси, 2006. – 318 с.
100. Прибиткова І.М. Основи демографії: Посіб. для студентів гуманітарних і суспільних факультетів вищих навчальних закладів – К.: „АртЕк”, 1997. – 256 с.
101. Прилипко С. Пенсійне страхування та пенсійна реформа: теоретичні основи// Право України. – 1999. - №10. – С.61-63.
102. Прогноз економічного та соціального розвитку України на 2007 рік. Мін-во економіки України. – К., 2006. – 190 с.
103. Прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил України до 2015 року. – К.: РВПС України НАН України, 2004. – 370 с.
104. Ричік Л. Пенсійна реформа та її фінансові наслідки// Україна: аспекти праці. – 2004. - №5. – С.19-26.
105. Роик В.Д. Эволюция систем социального страхования в Западных странах// Труд за рубежом. – 1994. - №3. – С.13-24.
106. Саркисов С.Э. Личное страхование. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 96 с.
107. Силин А.А. Негосударственный и дополнительные (частные) фонды пенсионного обеспечения за рубежом// Труд за рубежом. – 1994. - №3. – С.79-93.
108. Сирота И.М. Социальное страхование членов колхоза: Справочник. – К.: Урожай, 1991. – 224 с.
109. Сіденко С.В. Соціальний вимір ринкової економіки: Монографія. – К.: Вид. центр „Київський університет”, 1998. – 248 с.
110. Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики: Навч.посіб. – К.: МАУП, 2002. – 200 с.
111. Соловьев А.К. Экономика пенсионного страхования: Учеб.пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 335 с.
112. Соловьев А.К. Экономические предпосылки перерасчета пенсионных прав в пенсионный капитал// Вестник Пенсионного фонда России. – 2001. - №2. – С.101-120.
113. Сорокина В.Социальное обеспечение в Великобритании// Современная Европа. – 2002. - №1. – С.53-60.
114. Социальная политика буржуазного государства. Отв.ред.д.э.н.С.Н.Надель. – М., Наука, 1987. – 208 с.
115. Социальное и личное страхование (опыт рынка ФРГ)/ Р.Т.Юлдашев. – М.: Изд.центр «Анкил», 1996. – 124 с.
116. Социальное обеспечение в странах Запада: США, Канада и Великобритания: Сб.обзоров/ С.А.Зарецкая, Л.Д.Капранова (ред.-сост.), О.Б.Осколкова (отв.ред.). – М.: РАН Ин-т, 1994. – 180 с.
117. Социальное обеспечение в странах Запада: Франция, ФРГ, Италия/ РАН ИНИОН. – М., 1994. – 148 с.
118. Соціальна політика: Навч. посіб. / Укл.А.В.Грищенко. – Чернівці: Прут, 2003. – 152 с.
119. Староверов О.В. О переходе на накопительную систему пенсионного обеспечения// Экономика и математические методы. – 2002. - №2. – С.25-35.
120. Статистика: Підручник / С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук С.С. Герасименка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 467с.
121. Статистическое моделирование и прогнозирование: Учеб.пособие/ Г.М.Гамбаров, Н.М.Журавель, Ю.Г.Королев и др.; Под ред. А.Г.Гранберга. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 383 с.
122. Статистичний щорічник України за 2002 рік / Державний комітет статистики: Під ред. О.Г. Осауленка. – К.: Українська енциклопедія, 2003.- 624 с.
123. Статистичний щорічник Черкаської області за 2005 рік / Черкаське обласне управління статистики. – Черкаси, 2006. – 654 с.
124. Статистично-аналітичний огляд ринку праці у 2006 році. Державний комітет статистики України, К., 2007. – 22 с.
125. Стешенко В., Рудницький О., Хомра О., Стефановський А. Демографічні перспективи України до 2026 року/ Відп.ред. д.е.н. Валентина Стешенко. – Київ, 1999. – 56 с.
126. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) “Шляхом Європейської інтеграції” / Авт. кол.: А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтерг. України. – К.:ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.
127. Страховое дело в вопросах и ответах: Учеб. пособие для студентов экономических вузов и колледжей/ Сост.М.И.Басаков. – Ростов-на-Дону: Феникс. – 1999. – 256 с.
128. Ульяченко О.В. Дослідження операцій в економіці: Підручник для студентів вузів/ Харк.нац.аграр.ун-т ім.В.В.Докучаєва. – Х.: Гриф, 2002. – 580 с.
129. Фильев В.И. Социальное страхование в России и зарубежных странах/ Практ. пособие. – М.: ЗАО „Бизнес-школа”, „Интел-Синтез”. – 1997. – 176 с.
130. Финогенова Ю.Ю. Пенсионное страхование: Учеб. пособие. – М.: Изд-во Рос.экон.акад., 2001. – 84 с.
131. Хижный Э.К. Старение населения и пенсионные реформы в странах «Большой семерки»: Нау.-аналит.обзор/ РАН ИНИОН Центр научню-информ.исслед.глобальных и региональных проблем. Отд.Западной Европы и Америки. Ред.колл.: Пархалина Т.Г. (гл.ред.) и др. – М., 2000. – 124 с.
132. Холостова Е.И. Социальная политика: Учеб.пособие. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 84 с.
133. Цілі розвитку тисячоліття: Україна. – К.: ПП „ЕКМО”, 2003. – 29 с.
134. Частные пенсионные системы//Вестник Пенсионного фонда России. – 2001. - №1. – С.99-103.
135. Шестакова Е.Е. Опыт введения многоуровневых пенсионных систем в государствах Восточной Европы: общие подходы и особенности// Труд за рубежом. – 2002. - №2. – С.84-95.
136. Шишкин С.В. Экономика социальной сферы: Учеб. пособие. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – 367 с.
137. Шклярський Ю. Соціальний захист в економічній структурі суспільства// Соціальний захист. – 1998. - №8. – С.33-40.
138. Шкуренко М.О. Ресурси корпоративного пенсійного фонду в системі фінансування підприємств // Економіка і прогнозування. - №4. – 2003. – С.72-81.
139. Що таке пенсія?// Вісник Пенсійного фонду України. – 2003. - №2. – С.40.
140. Яременко О., Солдатенко М. Пенсійне забезпечення: сучасне і майбутнє// Україна: аспекти праці. – 1998. - №3. – С.35-38.
141. Яценко В. Пенсійна солідарність по-американськи// Україна: аспекти праці. – 2001. - №1. – С.31-38.
142. Яценко В., Вінер М. В епіцентрі пенсійної реформи – Латвія, Угорщина та Польща// Україна: аспекти праці. – 2000. - №3. – С.35-38.
143. Яценко В., Вінер М. В епіцентрі пенсійної реформи – Латвія, Угорщина та Польща// Україна: аспекти праці. – 2000. - №4. – С.36-43.
144. Franco D., Munzi T. Public pension expenditure prospects in the European Union: A survey of national projections// European economy – Luxemburg, 1996. - №3. – 126 р.
145. Jonn B. Wiliamson Privatizing public pension systems. Lessons from Latin America // Journal of Aging Studies. – 2001. - №15. – P.285-302.
146. K.Scmidt-Hebbel. English version: “Chile’s Pension Revolution Coming of Age”, Cologne. 1999. – 23 p.
147. Kritzer B.E. Privatizing social security: the Chilean experience// Social Security Bulletin. – 1996. - №3. – P.45-55
148. Leon J.H. Bettendorf. Ben J.Heijdra Population ageing and pension reform in a small open economy with non-traded goods// Journal of Economic Dynamics&Control. – 2005. - №6. – Р.265-290.
149. Nicoholas George. Sweden’s savers are kept pasted on state of their funds// Financial Times. – 2002. – March 25. – P.7.
150. Oskar Cerrangolo. Pension Reform in Latin America. Conference on „Privatisation of Public Pension Systems – Forces, Experience, Prospects”, Vienna. – 2003. – June 19-21. – 256 p.
151. Palmer Edvard. The Swedish Pension Reform Model – Framework and Issues, The national Social Insurance Board, May 1998. – 32 p.
152. Progress Report European. Pension Reforms. Pension Barometer for European. Merril Lynch&Co., Global Securities Research&Economics Group. L., 17 january 2001. – 28 p.
153. Robert Hоlsmann, Mitchel Orenstein, Michal Rutkowski. Pension Reform in Europe: Process and Progress (paperback). June 2003. – 46 p.
154. Social security in Italy// European industry relations rev. – L., 1996. - №264. – Р. 31-34.
155. Sunden Annika. The Swedish NDC Pension Reform// Annals of Public and Cooperative Economics. – 2002. - №4. – Р. 1-13.
156. The 2001 World Development Indicators. The World Bank USA Washington, 2001. – 410 р.
157. The financial aspects of cosial security. Geneva: ILO, 1989. – 156 p.
158. Thomas Paster. The politics of pension reform in Sweden from 1984 to 2001. Wien, Oktober 2002. – 116 p.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.