У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ
Количество страниц 197
ВУЗ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20746.doc 
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ
1.1. Концептуалізація фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я дітей
1.2. Організаційні та нормативно-правові засади управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я дітей

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ПРАГМАТИКА І ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ
2.1. Оцінка методів управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я дітей
2.2. Формування фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я дітей
2.3. Закономірності та тенденції розподілу і використання фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я дітей

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ
3.1. Шляхи вдосконалення формування, розподілу та використання фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я дітей
3.2. Автономізація постачальників медичних послуг дітям та перспективи запровадження контрактних відносин у галузь охорони здоров’я
3.3. Реформування механізму оплати медичних послуг закладів охорони здоров’я дітей

Висновки до розділу 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ 4


ВСТУП

Актуальність теми. Одна з найгостріших соціальних проблем у сучасній Україні – це незадовільний стан здоров’я дітей, що характеризується підвищенням рівня їхньої захворюваності, інвалідності і смертності немовлят. З огляду на це, розроблення та реалізація заходів щодо поліпшення здоров’я дитячого населення, від якого залежить формування трудового та інтелектуального потенціалу нашої країни, визнані пріоритетним напрямом державної політики охорони здоров’я.
Визначальним чинником забезпечення дітей доступними та високоякісними медичними послугами і запорукою належного функціонування закладів охорони здоров’я є необхідний для надання таких послуг обсяг фінансових ресурсів. Проте, незважаючи на зростання обсягів фінансування охорони здоров’я, ситуація в галузі суттєво не покращується, а законодавчо задекларована безоплатна медична допомога замінюється платною. Наслідком цього є обмеження доступу дітей до медичних послуг, неповна реалізація їхнього права на охорону здоров’я. Отже, необхідність реформування управлінських та економічних засад вітчизняної системи охорони здоров’я і зміни її відповідно до сучасних запитів суспільства не викликає сумнівів.
Тим часом основні концептуальні підходи до вдосконалення функціонування медичного сектору й досі залишаються дискусійними, а намічені стратегічні плани – не реалізованими. Така невизначеність у майбутньому галузі не сприяє розв’язанню проблем підвищення якості та доступності медичних послуг дітям, поліпшенню їхнього здоров’я, зниженню рівня захворюваності й смертності, тому загрожує національній безпеці України та потребує негайного вирішення.
Викладене вище актуалізує дослідження теоретичних засад і практики формування та використання фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я дітей, визначення пріоритетних напрямів реформування управління фінансами зазначених медичних інституцій.
В Україні дослідженню теоретичних і практичних аспектів фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я присвячені праці В. Андрущенка, О. Василика, В. Войцехівського, В. Галайди, Д. Карамишева, Н. Карпишин, О. Кириленко, С. Кондратюка, Н. Лакізи-Савчук, В. Лехан, С. Михайленко, В. Опаріна, Я. Радиш, І. Радь, В. Рудого, Г. Трілленберг, О. Тулай, С. Юрія та ін. Серед зарубіжних вчених цими питаннями займалися Т. Акімова, А. Малагардіс, Г. Поляк, Р. Салтман, В. Семенов, Л. Трушкіна, І. Шейман та ін.
Однак у наукових працях згаданих учених недостатньо уваги приділено вирішенню проблем комплексного підходу до фінансового забезпечення галузі охорони здоров’я, а щодо закладів охорони здоров’я дітей, то в Україні практично не проводились дослідження з проблем управління їхніми фінансовими ресурсами. Вищевказане зумовило вибір теми дисертаційної роботи, її актуальність, теоретичну і практичну важливість.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є складовою частиною науково-дослідних робіт кафед¬ри фінансів Тернопільського національного економічного університету згідно з планом науково-дослідної роботи за темами: „Удосконалення фінансових відносин в умовах становлення економіки ринкового типу” (державний реєстраційний номер 0101U002355), „Фінансова політика в стратегії соціально-економічного розвитку України” (державний реєстраційний номер 0105U000861), у межах яких здобувачем запропоновано комплекс заходів для вдосконалення управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я дітей.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є наукове обґрунтування теоретичних і прикладних засад формування та використання фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я дітей і визначення шляхів удосконалення управління фінансовими ресурсами зазначених інституцій.
Реалізація визначеної мети зумовила необхідність вирішення таких завдань:
– розглянути наукові підходи до трактування сутності фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я дітей;
– з’ясувати організаційні та нормативно-правові засади управління фінансовими ресурсами медичних закладів;
– визначити методи управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я дітей;
– провести моніторинг фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я дітей та джерел їхнього формування;
– оцінити діючу практику розподілу та використання фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я дітей;
– сформулювати найважливіші напрямки вдосконалення управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я дітей;
– обґрунтувати необхідність автономізації постачальників медичних послуг дітям та запровадження контрактних відносин у галузь охорони здоров’я;
– окреслити підходи до реформування механізму оплати медичних послуг закладів охорони здоров’я дітей.
Об’єкт дослідження – формування та використання фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я в умовах ринкової економіки.
Предмет дослідження – фінансові ресурси закладів охорони здоров’я дітей.
Теоретичною основою дисертації є фундаментальні положення світової економічної та фінансової наук, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, в яких висвітлені проблеми державних фінансів.
Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання та системний підхід до вивчення фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я дітей.
Методи дослідження. У процесі написання дисертаційної роботи застосовано прийоми індукції і дедукції, аналізу й синтезу, економіко-математичні, статистичні методи. При обґрунтуванні ка¬те¬го¬рійно-понятійного апарату використано метод наукових абстракцій і аналогій. Економіко-ста¬тистичний аналіз, методи узагальнення, порівняння, спостереження та історичний метод застосовано у процесі дослідження практики і проблематики управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я дітей. У роботі широко використовувався графічний метод для наочного ілюстрування досліджуваних явищ і процесів.
Інформаційно-нормативною базою дисертації є законодавчі та нормативно-правові акти України, законопроекти, дані Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України, матеріали Державного комітету статистики України, річні фінансові звіти Головних фінансових управлінь обласних державних адміністрацій Вінницької, Тернопільської та Хмельницької областей, фінансові звіти закладів охорони здоров’я дітей Вінницької, Тернопільської та Хмельницької областей.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному дослідженні проблем формування і використання фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я дітей та обґрунтуванні стратегічних векторів реформування управління ними.
Найвагоміші результати дисертаційної роботи, що містять наукову новизну, полягають у такому:
вперше:
– виокремлено як фінансово-економічне явище та сформульовано на основі матриці видатків концептуальне поняття видатків функціональних підрозділів медичного закладу з урахуванням специфіки охорони здоров’я дітей, що дає змогу визначити розміри прямих і непрямих витрат, видатки окремого структурного підрозділу, розмір окремого елементу видатків за економічною класифікацією медичного закладу та слугуватиме основою для розрахунку собівартості медичної послуги.
удосконалено:
– трактування поняття „фінансові ресурси закладів охорони здоров’я дітей”, яке запропоновано розглядати як грошові кошти у фондовій формі, що створюються у результаті розподілу й перерозподілу ВВП, та спрямовуються на формування активів закладів охорони здоров’я дітей для здійснення діяльності, пов’язаної з наданням медичних послуг дітям. Такий підхід, на відміну від існуючих, акцентує увагу не лише на джерелах формування, а й на формі існування і напрямках використання фінансових ресурсів;
– класифікацію фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я за такими критеріями: способом формування; джерелами формування; методами надходження; напрямками використання; характером діяльності; формами фінансового забезпечення, що дає змогу розширити інформаційну базу для забезпечення ефективного управління фінансами зазначених медичних інституцій;
– засади фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я дітей шляхом: відображення під окремим кодом у бюджетній класифікації видатків на їхнє утримання, що дає змогу контролювати грошові потоки у процесі діяльності зазначених закладів; планування видатків на охорону здоров’я з місцевих бюджетів окремо на дитяче та доросле населення і забезпечення оптимальної частки видатків на охорону здоров’я дітей у загальному обсязі видатків на охорону здоров’я з місцевого бюджету, що дасть змогу спрямувати фінансові ресурси, призначені для охорони здоров’я дітей, на фінансування закладів, які її забезпечують.
дістало подальший розвиток:
– підходи до управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я щодо законодавчого врегулювання належності права на управління діяльністю комунальних медичних закладів до власних чи делегованих державою повноважень органів місцевого самоврядування для забезпечення децентралізації та відповідальності за фінансування закладів охорони здоров’я;
– порядок визначення часткової оплати населення за медичні послуги дітям (послуги підвищеної комфортності, витрати на госпіталізацію понад встановлений нормативами термін лікування), базований на відшкодуванні хворими частини витрат за лікування з урахуванням надходження фінансових ресурсів до закладу охорони здоров’я з бюджету та інших джерел, що дасть змогу диверсифікувати джерела фінансових ресурсів.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що сформульовані в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані для вдосконалення управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я дітей у сучасних умовах.
Рекомендації щодо порядку розрахунку видатків закладу охорони здоров’я дітей за допомогою матриці видатків у розрізі функціональних підрозділів медичного закладу впроваджені в практичну діяльність Міністерства охорони здоров’я України (довідка № 156 від 05.06.2008 р.). Пропозиції щодо відображення під окремим кодом у бюджетній класифікації видатків на заклади охорони здоров’я дітей взяті до впровадження Головним фінансовим управлінням Вінницької обласної державної адміністрації (довідка № 129-13 від 8.05.2008 р.). Рекомендації щодо доцільності скасування законодавчої заборони бюджетним установам здійснювати запозичення внесені до складу пропозицій Головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України (довідка № 186-07 від 15.05.2008 р.). Запропонований автором алгоритм розрахунку величини часткової оплати за медичні послуги застосовано в роботі управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації (довідка № 115-3 від 13.05.2008 р.). Пропозиції щодо доцільності фінансування з районного бюджету сільських, селищних та міських районного значення закладів охорони здоров’я враховані у практичній роботі Гусятинської районної державної адміністрації (довідка № 01-546/01-17 від 06.05.2008 р.). Окремі положення дисертаційного дослідження впроваджені у навчальний процес Тернопільського національного економічного університету при викладанні дисциплін „Фінанси”, „Бюджетний менеджмент”, „Бюджетна система” (довідка № 126-24/864 від 14.05.2008 р.) та Львівської державної фінансової академії при викладанні курсів „Бюджетний менеджмент”, „Бюджетна система” (довідка № 01-13/576 від 30.05.2008 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є одноосібно виконаною науковою працею, в якій досліджено теоретичні та практичні засади формування, розподілу й використання фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я дітей у контексті світового і вітчизняного досвіду. Наукові дослідження, розробки, висновки та пропозиції, винесені на захист, одержані автором самостійно.
Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного дослідження доповідались та обговорювались на: Міжнародній науковій конференції „Розвиток підприємницької діяльності в Україні: історія та сьогодення” (м. Тернопіль, 2004 р.), Міжнародних науково-практичних конференціях „Динаміка наукових досліджень – 2004” (м. Дніпропетровськ, 2004 р.), „Фінансові механізми активізації підприємництва в Україні” (м. Львів, 2004 р.), „Науковий потенціал світу – 2004” (м. Дніпропетровськ, 2004 р.), „Дні науки – 2006” (м. Дніпропетровськ, 2006 р.), „Передові наукові розробки – 2006” (м. Дніпропетровськ, 2006 р.), „Фінансові ресурси регіону: організація та управління” (м. Івано-Франківськ, 2006 р.), „Образование и наука без границ – 2006” (м. Дніпропетровськ, 2006 р.), „Современные научные достижения – 2007” (м. Дніпропетровськ, 2007 р.), „Особливості фінансово-бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку регіону” (м. Чернівці, 2007 р.), „Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки” (м. Тернопіль, 2007 р.), „Інноваційний розвиток економіки і фінансів України в умовах глобалізації” (м. Хмельницький, 2008 р.); Міжнародних науково-практичних конференціях молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації” (м. Тернопіль, 2007 – 2008 рр.); Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів і студентів „Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації” (м. Сімферополь, 2008 р.); Всеукраїнських науково-практичних конференціях вчених, викладачів та практичних працівників „Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових трансформацій” (м. Вінниця, 2004 р., 2006 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції „Теорія та практика ринкових перетворень: економічний та соціальний контекст” (м. Вінниця, 2008 р.); наукових конференціях професорсько-викладацького складу „Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в постстабілізаційний період” (м. Тернопіль, 2006 – 2008 рр.); науковій конференції „Проблеми розвитку фінансової системи України на сучасному етапі” (м. Тернопіль, 2008 р.); наукових семінарах кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету.
Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано в 33 одноосібних наукових працях загальним обсягом 9,62 друк. арк., з них – 12 статей у наукових фахових виданнях обсягом 5,65 друк. арк., 21 публікація – у збірниках наукових праць за матеріалами конференцій (3,97 друк. арк.).
Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел зі 163 найменувань на 18 сторінках та 24 додатків, що містяться на 59 сторінках. Загальний обсяг роботи становить 196 сторінок. Подано 15 таблиць на 17 сторінках і 28 рисунків на 28 сторінках.
Список литературы ВИСНОВКИ

Дослідження концептуальних і практичних засад формування та використання фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я дітей у контексті світового та вітчизняного досвіду дало змогу виявити актуальні проблеми зазначеного процесу в Україні та сформулювати низку пропозицій щодо їх розв’язання в умовах соціально-економічних трансформацій.
Суть основних науково-теоретичних результатів дисертаційної роботи можна звести до наступного.
1. Охорона здоров’я дітей є однією з найважливіших складових соціальної політики держави та визнана в Україні загальнонаціональним пріоритетом, оскільки від рівня здоров’я дітей великою мірою залежить формування трудового та інтелектуального потенціалів України. Зважаючи на високий рівень захворюваності та смертності дитячого населення, автором аргументовано доцільність першочергового забезпечення закладів охорони здоров’я дітей необхідним для надання високоякісних і доступних медичних послуг обсягом бюджетних коштів та здійснення ефективного управління ними.
2. У результаті дослідження різних наукових підходів до трактування сутності фінансових ресурсів та з урахуванням особливостей функціонування медичних закладів у дисертаційній роботі запропоновано власне бачення дефініції „фінансові ресурси закладів охорони здоров’я дітей” як грошових коштів у фондовій формі, що створюються у результаті розподілу й перерозподілу ВВП, та спрямовуються на формування активів закладів охорони здоров’я дітей для здійснення діяльності, пов’язаної з наданням медичних послуг дітям.
3. Із метою розширення інформаційної бази для забезпечення ефективного управління фінансами закладів охорони здоров’я дітей автором виділено критерії класифікації фінансових ресурсів зазначених інституцій за: способом формування; джерелами формування; методами надходження; напрямами використання; характером діяльності; формами фінансового забезпечення.
4. Арґументовано, що основними формами фінансового забезпечення державних та комунальних закладів охорони здоров’я дітей є бюджетне фінансування, некомерційне самофінансування, добровільне медичне страхування, благодійництво, тому вважаємо за доцільне трактувати бюджетну установу охорони здоров’я дітей як організацію, створену у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка утримується за рахунок відповідно державного чи місцевих бюджетів і/або власних надходжень від некомерційної діяльності.
5. У процесі аналізу законодавства України з питань охорони здоров’я, не зважаючи на достатній рівень його систематизації та відповідності міжнародним вимогам, виявлено ряд недоліків, що неґативно впливають на фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я дітей. У зв’язку з цим автором запропоновано удосконалити нормативно-правове забезпечення управління фінансовими ресурсами згаданих інституцій шляхом:
5.1. Усунення суперечностей між статтями 49, 95 Конституції України від 28. 06. 1996 р. № 254/96 ВР, статтею 6 Закону України „Про охорону дитинства” від 26. 04. 2001 р. № 2402–ІІІ і статтею 12 Закону України „Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19. 11. 1992 р. № 2801–XII з метою узгодження ґарантованого державою обсягу безоплатної медичної допомоги населенню та бюджетних коштів, виділених на реалізацію зазначеної функції;
5.2. Усунення неоднозначності трактування норм Бюджетного кодексу України від 21. 06. 2001 р. № 2542 – ІІІ і Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21. 05. 1997 р. № 280/97–ВР щодо приналежності права на управління організаційно-економічними засадами діяльності комунальних закладів охорони здоров’я до власних чи делегованих державою повноважень органів місцевого самоврядування для забезпечення можливості з’ясування рівня децентралізації та відповідальності за організацію фінансування закладів охорони здоров’я дітей;
5.3. Відновлення редакції статей 88 і 89 Бюджетного кодексу України, де було передбачено фінансування з районного бюджету сільських, селищних та міст районного значення дільничних лікарень, медичних амбулаторій, фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів, що дозволить забезпечити ефективну організацію сімейної медицини та покращити фінансове забезпечення згаданих медичних інституцій;
5.4. Регулювання механізму здійснення взаєморозрахунків між місцевими бюджетами за надання медичної допомоги громадянам, які не проживають постійно на території, за рахунок бюджетних коштів котрої було надано медичну допомогу. Це дасть змогу закладові охорони здоров’я відшкодувати вартість незапланованого обсягу медичних послуг для додаткової кількості пацієнтів, які не належать до зони обслуговування цього закладу;
5.5. Розмежування понять „медична послуга” і „медична допомога” та розроблення алгоритму визначення вартості медичної послуги, що дозволить закладам охорони здоров’я в ринкових умовах господарювання планувати обсяги власної діяльності з урахуванням економічної доцільності надання різних видів медичних послуг;
5.6. Спрощення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг державними і комунальними закладами охорони здоров’я;
5.7. Надання переваги концепції соціального медичного страхування при виборі моделі обов’язкового медичного страхування та створення сприятливого організаційно-правового поля для її ефективної реалізації, що дозволить розширити джерела фінансового забезпечення галузі охорони здоров’я та підвищити ефективність використання її фінансових ресурсів.
Основні висновки та результати практичного характеру:
1. З’ясовано, що чинна система управління галуззю охорони здоров’я характеризується високим рівнем централізації із застосуванням адміністративних методів, що унеможливлює ефективне управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я дітей та відображає низький ступінь адаптації керівників медичних закладів до ринкових умов господарювання. У зв’язку з цим запропоновано активізувати підготовку професійних менеджерів охорони здоров’я та вирішити в законодавчому порядку питання про надання їм права на управління медичними закладами, що сприятиме підвищенню якості управлінських рішень у сфері фінансів.
2. Ураховуючи те, що охорона здоров’я дітей визнана в Україні пріоритетним напрямком державної політики і спостерігається відчутна різниця між показниками захворюваності дитячого та дорослого населення, запропоновано:
2.1. Виокремити в переліку закладів охорони здоров’я групу „заклади охорони здоров’я дітей”, яка б охоплювала дитячі лікарняні заклади, дитячі амбулаторно-поліклінічні заклади, дитячі санаторно-курортні заклади і заклади медико-соціального захисту дітей, була б відображена під окремим кодом у бюджетній класифікації, що дозволить контролювати грошові потоки та ефективність витрачання коштів у процесі діяльності закладів охорони здоров’я дітей;
2.2. Удосконалити порядок планування видатків на охорону здоров’я з місцевих бюджетів шляхом визначення видатків на охорону здоров’я окремо для дитячого та дорослого населення з наступним диференційованим фінансуванням закладів, які надають їм медичну допомогу, виходячи з отриманих сум. На думку автора, частка видатків на охорону здоров’я дітей у загальному обсязі видатків на охорону здоров’я з бюджету локального рівня має бути не меншою, ніж питома вага чисельності дітей у загальній чисельності населення і частка загальної захворюваності дітей у загальній захворюваності населення відповідної території. Це забезпечить рух бюджетних коштів „за пацієнтом” та спрямування фінансових ресурсів, призначених для охорони здоров’я дітей, на фінансування закладів, які її забезпечують;
2.3. Розподіляти бюджетні кошти між закладами охорони здоров’я дітей залежно від обсягу і характеру їх діяльності та переносити пріоритети у фінансуванні на медичні інституції, які надають первинну медико-санітарну і амбулаторно-поліклінічну допомогу дітям, що значною мірою сприятиме підвищенню ефективності використання їх фінансових ресурсів.
3. Виявлено невідповідність діяльності вітчизняної системи охорони здоров’я дітей ринковим умовам господарювання, що проявляється в низькому рівні управлінської та фінансової автономії медичних інституцій, нераціональній кадровій і фармацевтичній політиці, зношеності матеріально-технічної бази, майже повній відсутності сучасного лікувально-діагностичного обладнання в закладах охорони здоров’я, соціальній незахищеності медичних працівників та призводить до обмеження доступу пацієнтів до високоякісних медичних послуг в умовах зростаючої захворюваності дитячого населення та зростання масштабів „тіньових” розрахунків за надані послуги. З’ясовано, що причиною зазначеної ситуації є відсутність єдиної виваженої стратегії реформування організаційно-економічних засад системи охорони здоров’я, спрямованої на покращення фінансового забезпечення галузі, що орієнтована на реальні потреби пацієнтів, із одночасним раціональним використанням фінансових ресурсів.
4. Встановлено, що залежність обсягу бюджетного фінансування закладів охорони здоров’я дітей від оперативно-сітьових показників їх діяльності не стимулює зазначені суб’єкти господарювання покращувати результативність власної роботи. З огляду на це, автором запропоновано комплекс заходів щодо підвищення ефективності використання фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я дітей:
4.1. Підвищити рівень фінансової та управлінської автономії медичних закладів шляхом перетворення їх на некомерційні підприємства, що забезпечить можливість самостійного визначення ними пріоритетних напрямів витрачання ресурсів, планування обсягів власної діяльності та формування економічної зацікавленості медичних інституцій у забезпеченні високоякісних медичних послуг за найменших витрат;
4.2. Запровадити контрактні закупівлі медичних послуг за моделлю блок-контракту, що сприятиме децентралізації управління та переходу до фінансування медичних закладів на основі кінцевих результатів їх діяльності;
4.3. Для оплати медичних послуг дитячих амбулаторно-поліклінічних закладів запровадити подушне фінансування за моделлю часткового фондотримання, що дозволить мотивувати лікарів первинної ланки взяти відповідальність за організацію всіх видів медичної допомоги прикріпленому населенню з використанням найменш витратних технологій лікування залежно від складності захворювання, зменшити частоту звернень пацієнтів за медичною допомогою, в т. ч. до „вузьких” спеціалістів, і на цій основі підвищити ефективність використання ресурсів та забезпечити реальний захист інтересів пацієнтів;
4.4. Для фінансування медичних послуг дитячих лікарняних закладів доцільно використовувати метод глобального бюджету, що дасть змогу оптимізувати обсяг та структуру стаціонарної допомоги, посилити зацікавленість у зменшенні термінів госпіталізації, ефективному використанні ресурсів, скороченні невикористовуваного ліжкового фонду і кадрового потенціалу;
4.5. Розробити систему норм і нормативів, яка б відображала реальну потребу медичних інституцій у матеріальних, трудових та фінансових ресурсах та враховувала наукові і технологічні інновації у медицині, що суттєво сприятиме забезпеченню високої якості та наукової обґрунтованості планування ключових показників ресурсозабезпеченості закладів охорони здоров’я дітей;
4.6. Забезпечити контроль за закупівлями та експлуатацією високовартісного і високотехнологічного обладнання, активізувати запровадження стаціонарозамінних технологій, що сприятиме зменшенню витрат на лікування без погіршення якості медичних послуг та підвищенню ефективності інвестицій в охорону здоров’я.
5. Зважаючи на обмеженість бюджетних ресурсів та неможливість держави суттєво збільшити видатки на охорону здоров’я, з метою покращення фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я дітей запропоновано диверсифікувати джерела їх фінансових ресурсів шляхом:
5.1. Скасування законодавчої заборони бюджетним установам здійснювати запозичення, що надасть можливість медичним закладам використовувати фінансовий лізинг для уникнення морального зношення основних засобів і протягом короткого терміну вирішити питання власного ресурсозабезпечення;
5.2. Залучення населення до участі в оплаті за медичні послуги (готельні послуги, послуги підвищеної комфортності, витрати на госпіталізацію понад встановлений нормативами термін лікування), у зв’язку з чим розроблено алгоритм розрахунку величини часткової оплати населення за стаціонарну медичну допомогу дітям, засновану на відшкодуванні хворими частини витрат за лікування з урахуванням надходження фінансових ресурсів до закладу охорони здоров’я дітей із різних джерел, що сприятиме усуненню неофіційних розрахунків у медичних інституціях.
6. Розроблено матрицю видатків дитячого лікарняного закладу у розрізі структурних підрозділів (клінічні відділення, допоміжні підрозділи), яка дасть змогу визначити розміри прямих і непрямих витрат, видатки окремого структурного підрозділу, розмір окремого елементу видатків за економічною класифікацією медичного закладу і слугуватиме основою для розрахунку собівартості медичної послуги.
7. З’ясовано, що кадрова політика закладів охорони здоров’я дітей характеризується дисбалансом між лікарським та середнім і молодшим медичним персоналом, унаслідок чого сестринські обов’язки змушені виконувати лікарі, оплата праці яких потребує значно більших витрат, а також відсутністю оптимальних міжпосадових співвідношень при організації оплати праці персоналу, неадекватним до затраченої праці розміром оплати. З огляду на це, запропоновано врахувати потребу в працівниках при розробленні нормативів для визначення штатів медичного персоналу; запровадити контрактну модель оплати праці медичних працівників. Це сприятиме підвищенню рівня винагородження кваліфікованого персоналу, забезпеченню оплати праці з урахуванням її результативності, покращенню доступу та підвищенню якості медичних послуг, ефективному використанню фінансових ресурсів охорони здоров’я.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Акимова Т. В. Финансовые ресурсы системы здравоохранения в России : дис. …кандидата экон. наук : 08.00.10 / Акимова Татьяна Валентиновна. – Саратов, 2004.– 179 с.
2. Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів) : монограф. / В. Л. Андрущенко. – Львів : Каменяр, 2000. – 303 с.
3. Баєва О. Формування напряму та стратегії підготовки менеджерів для галузі охорони здоров’я / О. Баєва // Вісник Української академії державного управління при Президентові України. – 2003. – № 1. – С. 233–236.
4. Басанцов І. В. Система фінансового контролю в Україні / І. В. Басанцов // Фінанси України. – 2005. –№ 11. – С. 132–139.
5. Бирман А. М. Очерки теории советских финансов : в 3 вып. / А. М. Бирман. – М. : Финансы, 1972.
Вып. 2. – 1972. – 224 с.
6. Білинська М. М. Розвиток інтелектуального та кадрового менеджменту в державному управлінні охороною здоров’я [Електронний ресурс] / М. М. Білинська, Т. П. Попченко // Державне управління: теорія та практика. – 2006. – № 1. – Режим доступу до журн. :
http://nbuv.gov.ua/e%2Djournals/DUTP/2006%2D1.
7. Білоус О. Аналіз формування і використання фінансових ресурсів підприємства: методичний аспект / О. Білоус, В. Вовк, Р. Федорович. – Тернопіль : Астон, 2005. – 224 с.
8. Бутова В. Предпринимательская деятельность медицинских организаций : практ. Руков. / В. Бутова, В. Ковальский, Т. Манашеров. – М. : STBOOK, 2006. – 239 с.
9. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : у 6 т. / редкол. : М. Я. Азаров (голова) [та ін.]. – К. : НДФІ, 2004.
Т. 2: Соціальна спрямованість бюджетної політики. – 2004. – 265 с.
10. Бюджетна система : навч.-метод. посіб. [для самост. вивч. дисц.] / В. М. Опарін, В. І. Малько, С. Я. Кондратюк, Г. Б. Коломієць. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : КНЕУ, 2002. – 336 с.
11. Бюджетний кодекс України. Закон України від 21. 06. 2001 р. № 2542 - ІІІ (із змінами та доповненнями) // Нормативні акти. – 2001. – № 18. – С. 3–64.
12. Василик О. Д. Теорія фінансів : підруч. / О. Д. Василик. – К. : НІОС, 2001. – 416 с.
13. Василишин Р. Й. Технології розрахунку собівартості і цін медичних процедур та нозологічної одиниці. Алгоритми визначення коефіцієнтів перерозподілу накладних витрат у закладах охорони здоров’я – основа для створення медико-економічних стандартів / Р. Й. Василишин // Український медичний часопис. – 2006. – № 6. – С. 28–34.
14. Вимоги до розробки стратегічного плану запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування в Україні : посіб. / [А. Драгомірістяну, А. Малагардіс, В. Рудий, М. Мучник]. – К., 2006. – 67 с. – (Серія „Реформування системи охорони здоров’я в Україні: досвід проекту ЄС „Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я в Україні” : у 12 кн., кн. 2).
15. Вишневський В. Інформатизація системи охорони здоров’я / В. Вишневський, А. Голунов, А. Коньков // Персонал. – 2005. – № 12. – С. 66–69.
16. Галайда В. Методи визначення витрат надавачів медичних послуг в Україні [Електронний ресурс] / В. Галайда // Аптека. – 2004. – № 45. – Режим доступу :
http://www.apteka.ua/archives/466/21313.html.
17. Гладун З. С. Державна політика охорони здоров’я в Україні (адміністративно-правові проблеми формування і реалізації) : монограф. / З. С. Гладун. – Тернопіль: Екон. думка, 2005.– 460 с.
18. Глоссарий терминов, используемых в серии „Здоровье для всех” [Електронний ресурс]. – № 1–8. – Женева: ВООЗ. – 1984. – Режим доступу :
http://www.who.int.
19. Голяченко О. Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я / О. Голяченко, А. Сердюк, О. Приходський. – Тернопіль : Джура, 1997. – 328 с.
20. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум. :
http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=436–15.
21. Грузева Т. С. Наукове обґрунтування розробки державних соціальних нормативів забезпечення населення стаціонарною медичною допомогою / Т. С. Грузева // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я в Україні. – 2001. – № 2. – С. 61–63.
22. Грязнова А. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / А. Грязнова. – М., 2002. – 1168 с.
23. Дем’янишин В. Бюджетне фінансування та його особливості в сучасних умовах / Василь Дем’янишин // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 2. – С. 34–48.
24. Долот В. Домінанти державної політики України в галузі охорони здоров’я: нова парадигма / В. Долот, Л. Радиш, Я. Радиш // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2006. – № 1. – С. 207–211.
25. Доповідь Міністра охорони здоров’я України Поліщука М. Є. „Стан охорони здоров’я та завдання щодо виконання програми КМУ „На зустріч людям”, 26 квіт. 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум. :
http://www.moz.gov.ua/ua/main/docs/?docID=3479.
26. Дорошенко Г. Менеджмент в здравоохранении : уч. пособ. / Г. Дорошенко, Н. Литвинова, Н. Пронина. – [2-е изд., испр. и доп.]. – М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 160 с. – (Профессиональное образование).
27. Экономика и управление здравоохранением : уч. пособ. / [Л. Ю. Трушкина, Р. А. Тлепцеришев, А. Г. Трушкин, Л. М. Демьянова]. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004.– 384 с. – (Серия „Среднее профессиональное образование”).
28. Економічна енциклопедія : у 3 т. / редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) [та ін.]. – К. : Академія, 2002.
Т. 3. – 2002. – 952 с.
29. Загородній А. Фінансовий словник / А. Загородній, Г. Вознюк, Т. Смовженко. – [3-тє вид., випр. та доп.]. – К. : Знання : КОО, 2000. – 404 с.
30. Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19.11.1992 р. № 2801-XII (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 34. – С. 59–83.
31. Закон України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 28.12.2007 р. № 107-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум. :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?user=o1&find=1&typ=1.
32. Закон України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 26.01.1993 р. № 2939-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – С. 110–115.
33. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – С. 379–429.
34. Закон України „Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999 р. № 586-XIV (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20–21. – С. 190–191.
35. Закон України „Про охорону дитинства” від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – С. 142.
36. Звіт-виставка на базі МОЗ України „Стан та перспективи розвитку галузі охорони здоров’я”, Вінницька область – 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум. :
http://www.moz.gov.ua/ua/main/hcare/mrep.
37. Звіт відділу контролю у сфері охорони здоров’я та соціального захисту населення Контрольно-ревізійного управління у Тернопільській області за 2004–2007 роки.
38. Звіти про виконання плану по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, управління охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації за 2001–2007 роки.
39. Звіти про виконання плану по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації за 2001–2007 роки.
40. Звіти про виконання плану по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах, управління охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації за 2001–2007 роки.
41. Звіт про діяльність галузі охорони здоров’я у 2006 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум. :
http://www.moz.gov.ua/ua/main/docs/?docID=7600.
42. Звітні дані Департаменту економіки і фінансів Міністерства охорони здоров’я України за 2007 рік.
43. Инструкция по расчету стоимости медицинских услуг : утв. приказами Министра здравоохранения Российской Федерации Ю. Л. Шевченко от 10.11.1999 г. № 01-23/4-10 и Президента Российской академии медицинских наук В. И. Покровского от 10.11.1999 г. № 01-02/41 // Экономика здравоохранения. – 2001. – № 1. – С.47–58.
44. Інформаційно-аналітичні матеріали МОЗ України : ін форм. підгот. на викон. постанови ВРУ № 2606-IV „Про проведення парламентських слухань на тему: „Проблеми у сфері забезпечення охорони здоров’я і медичного обслуговування та їх розв’язання”. – К., 2005. – 17 с.
45. Інформація про стан фінансування галузі охорони здоров’я у 2008 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ін форм. :
http://www.moz.gov.ua/ua/main/press/?docID=9122.
46. Інформація про хід виконання Міжгалузевої комплексної програми „Здоров’я нації на 2002–2011 роки” за 2006 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ін форм. :
http://www.moz.gov.ua/ua/main/hcare/progs/?docID=8230.
47. Каленський М. Контрольно-ревізійна служба – суб’єкт державного фінансового контролю підприємницької діяльності : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Каленський, І. Стефанюк. – К. : Ін-т регіон. дослідж. НАН України, 2001. – 203 с.
48. Камінська Т. М. Про розвиток квазіринкових відносин в охороні здоров’я / Т. М. Камінська // Економічна теорія. – 2006. – № 6. – С. 17–24.
49. Карамишев Д. Аналітично-організаційне забезпечення прийняття рішень в умовах асиметричної інформації – складова інноваційної парадигми управління системою охорони здоров’я / Д. Карамишев, А. Дегтяр // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2005. – № 3. – С. 51–55.
50. Карамишев Д. Можливості застосування лізингових операцій у вирішенні питань ресурсозабезпечення галузі охорони здоров’я / Д. Карамишев // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2006. – № 2. – С. 188–193.
51. Карамишев Д. Соціальне страхування в системі охорони здоров’я: суперечності та перспективи / Д. Карамишев, Я. Радиш // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2006. – Вип. 1. – С. 95–105.
52. Карпенко П. О. Шляхи удосконалення організації лікувально-профілактичного та дієтичного харчування в Україні [Електронний ресурс]. / П. О. Карпенко, В. В. Вознюк, Н. О. Мельничук // Проблеми харчування. – 2003. – № 1. – Режим доступу до журн. :
http://www.medved.kiev.ua/arh_nutr/art_2003/n03_1_5.htm.
53. Карпишин Н. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення охорони здоров’я та можливості його використання в Україні / Наталія Карпишин // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в постстабілізаційний період : наук. конф. проф.-викл. складу, 18 квіт. 2007 р. : тези доп. / відп. ред. : С. І. Юрій. – Тернопіль, 2007. – С. 75–78.
54. Карпишин Н. І. Фінансове забезпечення охорони здоров’я в реалізації державних функцій на ринку медичних послуг : дис. … кандидата екон. наук : 08.04.01 / Карпишин Наталія Іванівна. – Тернопіль, 2006. – 208 с.
55. Кириленко О. Теорія і практика бюджетних інвестицій : монограф. / О. Кириленко, Б. Малиняк. – Тернопіль : Екон. думка, 2007. – 288 с.
56. Кириленко О. Фінанси : навч. посіб. / О. Кириленко. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Тернопіль : Екон. думка, 1998. – 163 с.
57. Конституція України : прийн. на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. № 254/96 ВР (із змінами та доповненнями). – К. : Право, 1996. – 38 с.
58. Кох Р. Менеджмент и финансы от А до Я / Р. Кох ; [пер. с англ. В. Біленького]. – СПб. : Питер, 1999. – 496 с.
59. Куценко В. Менеджмент сфери послуг: монограф. / В. Куценко, Г. Трілленберг. – К., 2007. – 459 с.
60. Куценко В. І. Сфера охорони здоров’я: соціально-економічні та регіональні аспекти : монограф. / В. І. Куценко, Г. І. Трілленберг. – К., 2005. – 366 с.
61. Лахтіонова Л. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : монограф. / Л. Лахтіонова. – К. : КНЕУ, 2001. – 387 с.
62. Лехан В. Стратегічні напрямки розвитку охорони здоров’я в Україні / В. Лехан, Н. Лакіза-Савчук, В. Войцехівський. – К. : Сфера, 2001. – 176 с.
63. Лехан В. М. Нові механізми оплати медичних послуг та умови їх запровадження / В. М. Лехан // Сімейний лікар. – 2005. – Вересень. – С. 5.
64. Лещенко В. Напрями та шляхи реформування галузі охорони здоров’я України / В. Лещенко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2006. – Вип. 2. – С. 142–155.
65. Лікувально-профілактична допомога дітям в Україні : [стат. дані за 2006 р.]. – К. : Центр мед. статистики МОЗ України, 2007. – 249 с.
66. Ліннакко Е. Критичний аналіз напрямків фінансування та продуктивності у сфері охорони здоров’я країн ЄС [Електронний ресурс] / Е. Ліннакко. – Режим доступу до докум. :
http://www.healthfin.kiev.ua/pages/review/analis_u.htm.
67. Ліннакко Е. Обчислення собівартості медичних послуг / Е. Ліннакко // Сімейний лікар. – 2005. – Вересень. – С. 3–4.
68. Лободіна З. Актуальні проблеми планування фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я дітей / Зоряна Лободіна // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в постстабілізаційний період : наук. конф. проф.-викл. складу, 18 квіт. 2007 р. : зб. матеріалів / відп. ред. : С. І. Юрій. – Тернопіль, 2007. – С. 106–110.
69. Лободіна З. М. Моніторинг фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я дітей / З. М. Лободіна // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2007. – Вип. 21. – С. 296–301.
70. Лободіна З. М. Необхідність та напрями реформування управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я дітей / З. М. Лободіна // Культура народов Причерноморья. – 2008. – № 126. – С. 58–60.
71. Лободіна З. Передумови формування альтернативних джерел фінансового забезпечення охорони здоров’я / Зоряна Лободіна // Галицький економічний вісник. – 2004. – № 3. – С. 78–82.
72. Лободіна З. Перспективи запровадження контрактних відносин у галузь охорони здоров’я / Зоряна Лободіна // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в постстабілізаційний період : наук. конф. проф.- викл. складу, 16 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів / наук. ред. : О. П. Кириленко. – Тернопіль, 2008. – С. 73–78.
73. Лободіна З. М. Прагматизм бюджетного фінансування закладів охорони здоров’я дітей / З. М. Лободіна // Теорія та практика ринкових перетворень: економічний та соціальний контекст : всеукр. наук.-практ. конф., 20–22 берез. 2008 р. : зб. матеріалів. – Вінниця : ВІЕ ТНЕУ, 2008. – С. 128–134.
74. Лободіна З. Прагматика і проблематика розподілу фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я дітей / Зоряна Лободіна // Економічний аналіз. – 2008. – Вип. 2. – С. 115–119.
75. Лободіна З. М. Проблеми запровадження медичного страхування як альтернативного джерела фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я дітей / З. М. Лободіна // Проблеми розвитку фінансової системи України на сучасному етапі : наук. конф. студентів та молодих вчених, 21 берез. 2008 р. : тези доп. / відп. ред. : О. П. Кириленко. – Тернопіль, 2008. – С. 12–15.
76. Лободіна З. Реформування системи оплати медичних послуг закладів охорони здоров’я дітей: перспективи запровадження глобального бюджету / Зоряна Лободіна // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 4. – С. 151–162.
77. Лободіна З. М. Стратегії управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я дітей / З. М. Лободіна // Наука й економіка. – 2008. – № 1. – С. 65–73.
78. Лободіна З. Теоретичні підходи до трактування сутності фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я дітей / Зоряна Лободіна // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 1. – С. 132–137.
79. Лободіна З. Фінансові ресурси закладів охорони здоров’я дітей: реалії формування та перспективи зростання / Зоряна Лободіна // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 2. – С. 73–84.
80. Лободіна З. М. Формування моделі фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я дітей в умовах ринкових трансформацій / З. М. Лободіна // Передові наукові розробки ’2006 : І Міжнар. наук.-практ. конф., 1–15 верес. 2006 р. : зб. матеріалів. Т. 1. / відп. ред. : К. О. Біла. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – С. 36–37.
81. Малагардіс А. Автономізація, закупівля медичних послуг та глобальний бюджет у лікарнях : посіб. / А. Малагардіс, В. Рудий. – К., 2006. – 61 с. – (Серія „Реформування системи охорони здоров’я в Україні: досвід проекту ЄС „Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я в Україні”: у 12 кн., кн. 7).
82. Михайленко С. Фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я в Україні та напрями його модернізації / Світлана Михайленко // Економіст. – 2008. – № 11. – С. 58–59.
83. Наказ Міністерства охорони здоров’я України „Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я” від 28.10.2002 р. № 385 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум. :
http://www.moz.gov.ua/ua/main/docs/?docID=9664.
84. Наказ Міністерства охорони здоров’я „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю „Дитяча нефрологія” від 8.08.2005 р. № 365 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум. :
http://www.moz.gov.ua/ua/main/docs/?docID=4095.
85. Наказ Міністерства охорони здоров’я „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю „Дитяча пульмонологія” від 13.01.2005 р. № 18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум. :
http://www.moz.gov.ua/ua/main/docs/?docID=3977.
86. Наказ Міністерства охорони здоров’я України „Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я” від 23.02.2000 р. № 33 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум. :
http://www.moz.gov.ua/ua/main/docs/?docID=6518.
87. Наказ Міністерства праці та соціальної політики і Міністерства охорони здоров’я „Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення” від 15.03.2006 р. № 285/12159 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум. :
http://www.moz.gov.ua/ua/main/docs/?docID=5581.
88. Наказ Міністерства фінансів України „Про бюджетну класифікацію та її запровадження” від 27.12.2001 р. № 604 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум. :
http://www.legal.com.ua/document/kodeks/0CH560604201–01.html.
89. Нечаїв С. До питання про формування керівників системи охорони здоров’я / С. Нечаїв // Українські медичні вісті. – 1997. – № 2–3. – С. 39.
90. Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) : монограф. / В. Опарін. – К. : КНЕУ, 2005.– 240 с.
91. Орел Є. Запровадження контрактних відносин – інструмент покращення показників ефективності діяльності постачальників медичних послуг / Є. Орел // Сімейний лікар. – 2005. – Вересень. – С. 6.
92. Оценка последних изменений в финансировании служб здравоохранения : [доклад Исслед. группы Всемир. ор-ции здравоохранения]. – Женева, 1995. – 116 с.
93. Павлюк К. В. Фінансові ресурси держави : монограф. / К. В. Павлюк. – К. : НІОС, 1997. – 176 с.
94. Пашков В. Господарська компетенція органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо управління комунальними закладами охорони здоров’я / В. Пашков // Господарське право. – 2006. – № 3. – С. 28–31.
95. Писаренко Т. М. Облік, аналіз і контроль ефективності використання фінансових ресурсів у бюджетних установах (на матеріалах установ охорони здоров’я Волинської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 „Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Т. М. Писаренко. – Тернопіль, 2001. – 20 с.
96. Поляк Г. Б. Финансы. Денежное обращение. Кредит : учеб. / Г. Б. Поляк. – [2-е изд.].– М. : Юнити-ДАНА, 2002. – 512 с.
97. Пономаренко В. М. Проблеми удосконалення системи управління в галузі охорони здоров’я і шляхи їх вирішення / В. М. Пономаренко, О. М. Ціборовський // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2003. – № 3. – С. 5–8.
98. Постанова Кабінету Міністрів України „Перелік платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти” від 17.08.1996 р. № 1138 (із змінами та доповненнями, внесеними постановами КМ від 11.07.2002 р. № 989 та від 02.09.2005 р. № 862) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум. :
http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1138–96–%EFhttp://www.kmu.gov.ua/.
99. Постанова Кабінету Міністрів України „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” від 25.12.1996 р. № 1548 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум. :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi.
100. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми „Здоров’я нації” на 2002–2011 роки” від 10.01.2002 р. № 14 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 9. – С. 30–85.
101. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Національного плану розвитку системи охорони здоров’я на період до 2010 року” від 13.06.2007 р. № 815 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум. :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi.
102. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання” від 17.05.2002 р. № 659 (із змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2002. – № 21. – С. 42–46.
103. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положенням про Міністерство охорони здоров’я України” від 02.11.2006 р. № 1542 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум. :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi.
104. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Типового положення про відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації” від 28.11.2007 р. № 1364 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум. :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi.
105. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Типового положення про управління охорони здоров’я обласної, Севастопольської міської державної адміністрації та Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації” від 20.12.2000 р. № 1845 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум. :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi.
106. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами” від 5.09.2001 р. № 1195 (із змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2001. – № 38. – С. 9–26.
107. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” від 17.10.2008 р. № 921 // Урядовий Кур’єр. – 2008. – № 197. – С. 6–9.
108. Постанова Кабінету Міністрів України „Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров’я” від 20.06.2000 р. № 989 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум. :
http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=989–2000–%EF.
109. Радиш Я. Ф. Державне управління охороною здоров’я в Україні: генезис, проблеми та шляхи реформування / Я. Ф. Радиш. – К., 2001. – 360 с.
110. Радиш Я. Мистецтво результативного управління : [пробл. лекції] / Я. Радиш, О. Щербак. – К. : Віпол, 2000. – 172 с.
111. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 49 Конституції України „ у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно” (справа про безоплатну медичну допомогу) від 29.05.2002 р. № 10-рп/2002 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 23. – С. 107–112.
112. Рожкова І. Договірні відносини як механізм ефективного управління ресурсами у сфері охорони здоров’я на регіональному рівні / Інга Рожкова // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2008. – Вип. 1. – С. 223–230.
113. Романенко О. Р. Фінанси : підруч. / О. Р. Романенко. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 312 с.
114. Рудий В. М. Законодавче забезпечення реформи системи охорони здоров’я в Україні : монограф. / В. М. Рудий. – К. : Сфера, 2005. – 272 с.
115. Рудий В. Законодавчі проблеми автономізації постачальників та запровадження контрактних закупівель медичних послуг в Україні : посіб. / В. Рудий. – К., 2006. – 62 с. – (Серія „Реформування системи охорони здоров’я в Україні: досвід проекту ЄС „Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я в Україні”: у 12 кн., кн. 3).
116. Рудий В. Контроль над витратами і ефективне використання ресурсів як засоби покращення системи охорони здоров’я в Україні [Електронний ресурс] / В. Рудий. – Режим доступу до докум. :
http://www.healthfin.kiev.ua/pages/review/res_6u.htm.
117. Рудий В. Нормативно-правові та управлінські аспекти автономізації постачальників медичних послуг та запровадження договірних відносин у сфері охорони здоров’я в Україні / В. Рудий // Сімейний лікар. – 2005. – Вересень. – С. 2, 14–16.
118. Салтман Р. Б. Реформы здравоохранения в Европе. Анализ современных стратегий / Р. Б. Салтман, Дж. Фигейрас. – М. : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2000. – 432 с.
119. Семенов В. Ю. Экономика здравоохранения : уч. пособ. / В. Ю. Семенов. – М. : МЦФЭР, 2004. – 656 с.
120. Сенчагов В. К. Финансовые ресурсы народного хозяйства (проблемы формирования и использования) / В. К. Сенчагов. – М. : Финансы и статистика, 1982. – 320 с.
121. Сычев М. Г. Финансы СССР / М. Г. Сычев. – М. : Финансы и статистика, 1984. – 286 с.
122. Слабкий Г. О. Про готовність керівників закладів охорони здоров’я до впровадження ринкових відносин в організацію стаціонарної медичної допомоги / Г. О. Слабкий, В. Л. Подоляка // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2005. – № 2. – С. 61–63.
123. Словник сучасної економіки Макміллана / [пер. з англ. А. В. Дорошенко]. – К. : АртЕк, 2000. – 640 с.
124. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я : підруч. / [Ю. Вороненко, Л. Прус, А. Чуйко та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 332 с.
125. Стан здоров’я дітей та підлітків в Україні та надання їм медичної допомоги за 2002 рік : [стат.-аналіт. довідник МОЗ України]. – К., 2003. – 210 с.
126. Стан здоров’я дітей та підлітків в Україні та надання їм медичної допомоги за 2003 рік : [стат.-аналіт. довідник МОЗ України]. – К., 2004. – 191 с.
127. Стан здоров’я дітей та підлітків в Україні та надання їм медичної допомоги за 2004 рік : [стат.-аналіт. довідник МОЗ України]. – К., 2005. – 199 с.
128. Стан здоров’я дітей та підлітків в Україні та надання їм медичної допомоги за 2005 рік : [стат.-аналіт. довідник МОЗ України]. – К., 2006. – 210 с.
129. Стан здоров’я дітей 0–17 років включно та надання їм медичної допомоги у закладах охорони здоров’я, що перебувають у сфері управління МОЗ України: [аналіт.-стат. довідник МОЗ України за 2007 р.]. – К., 2008. – 391 с.
130. Стецюк П. А. Економічна сутність фінансових ресурсів / П. А. Стецюк // Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 129–143.
131. Тулай О. Економічне обґрунтування необхідності реорганізації бюджетних установ охорони здоров’я України в контексті Європейської інтеграції / Оксана Тулай // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : IV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, 22–23 лют. 2007 р. : зб. тез доп. Ч. 2. / відп. за вип. : Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Екон. думка, 2007. – С. 291–293.
132. Тулай О. І. Фінансове забезпечення охорони репродуктивного здоров’я в умовах трансформаційної економічної системи : дис. … кандидата екон. наук : 08.04.01 / Тулай Оксана Іванівна. – Тернопіль, 2005. – 179 с.
133. Указ Президента України „Концепція розвитку охорони здоров’я населення України” від 7.12.2000 р. № 1313/2000 // Офіційний вісник України. – 2001.– № 49. – С. 5–13.
134. Указ Президента України „Положення про Міністерство фінансів України” від 26.08.1999 р. № 1081/99 // Офіційний вісник України. – 1999.– № 35. – С. 1–7.
135. Указ Президента України „Про невідкладні заходи реформування системи охорони здоров’я” (Дорожня карта реформування системи охорони здоров’я) від 6.12.2005 р. № 1694/2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум. :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi.
136. Федосов В. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями : монограф. / В. Федосов, В. Опарін, С. Льовочкін ; [за наук. ред. В. Федосова]. – К. : КНЕУ, 2002. – 387 с.
137. Финансы / [В. М. Родионова, Ю. Я. Вавилов, Л. И. Гончаренко и др.] ; под ред. В. М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 432 с.
138. Філімоненко О. С. Фінанси підприємств : навч. посіб. / О. С. Філімоненко. – К. : Ельга : Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
139. Фінанси: вишкіл студії : навч. посіб. / [С. І. Юрій, Т. О. Кізима, Н. П. Злепко, М. М. Тріпак] ; за ред. С. І. Юрія. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2002. – 357 с.
140. Фінанси підприємств : підруч. / [А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, Г. Г. Нам та ін.] ; за наук. ред. А. М. Поддєрьогіна. – [3-тє вид., перероб. та доп.]. – К. : КНЕУ, 2000. – 460 с.
141. Фінансові звіти Головного фінансового управління Вінницької обласної державної адміністрації за 2001–2007 роки.
142. Фінансові звіти Головного фінансового управління Тернопільської обласної державної адміністрації за 2001–2007 роки.
143. Фінансові звіти Головного фінансового управління Хмельницької обласної державної адміністрації за 2001–2007 роки.
144. Фінансові звіти закладів охорони здоров’я дітей Вінницької області за 2001–2007 роки.
145. Фінансові звіти закладів охорони здоров’я дітей Тернопільської області за 2001–2007 роки.
146. Фінансові звіти закладів охорони здоров’я дітей Хмельницької області за 2001–2007 роки.
147. Хачатурян С. В. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація / С. В. Хачатурян // Фінанси України. – 2003.– № 4.– С. 77–81.
148. Черненко В. Досвід країн Європи у фінансуванні галузі охорони здоров’я. Уроки для України / В. Черненко, В. Рудий. – К. : Академпрес, 2002. – 112 с.
149. Шейман И. М. Теория и практика рыночных отношений в здравоохранении : монограф. / И. М. Шейман. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. – 318 с.
150. Шутов М. М. Організаційно-економічний механізм розвитку системи охорони здоров’я у регіоні : дис. … доктора екон. наук : 08.10.01 / Шутов Михайло Михайлович. – Донецьк, 2004. – 409 с.
151. Щеглова К. Добровільне медичне страхування [Електронний ресурс] / К. Щеглова. – Режим доступу до докум. :
http://www.healthfin.kiev.ua/pages/smi/kor_01.htm.
152. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію. 2005 рік / [за ред. Ю. Поляченка]. – К., 2006. – 226 с.
153. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію. 2006 рік / [за ред. Ю. Гайдаєва]. – К., 2007. – 414 с.
154. Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я в Україні. 2007 рік / [за ред. В. Князевича]. – К., 2008. – 277 с.
155. Юрій С. І. Казначейська система : підруч. / С. І. Юрій, В. І. Стоян, О. С. Даневич. – [2-ге вид. змін. й доп.]. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2006. – 818 с.
156. Babylon: vocabulary [Електронний ресурс]. – Режим доступу до словника:
http://www.babylon.com/definition?Financial_Resources/English.
157. Delnoij D. M. J. Physician Payment Systems and Cost Control / D. M. J. Delnoij. – Utrecht : Nivel, 1994. – 256 p.
158. Free Online Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу до словн. :
http://www.thefreedictionary.com/resource.
159. Lekhan V. Health care systems in transition Ukraine / V. Lekhan, V. Rudiy, E. Nolte. – Copenhagen : WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, 2004. – 128 p.
160. Normand C. Социальное страхование здоровья : [руков. по планированию] / C. Normand, A. Weber ; Всемир. орг-ция здравоохранения, Междунар. бюро труда. – Женева, 1994. – 243 с.
161. OECD Glossary of Statistical Terms [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=939.
162. The role of contractual arrangements in improving health systems’ performance. Resolution of the World Health Assembly, WHA 56.25 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://whqlibdoc.who.int/wha/2003/WHA56_25.pdf.
163. Vernimmen : vocabulary [Електронний ресурс]. – Режим доступу до словн. :
http://www.vernimmen.com/html/glossaire/definition_financial_resources.html.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 20746.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.