У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ
Количество страниц 250
ВУЗ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20773.doc 
Содержание ВСТУП

РОЗДІЛ 1


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ


1.1. Економічний зміст фінансового забезпечення та принципи його організації у комунальній сфері
1.2. Необхідність та етапи розвитку фінансового забезпечення суб’єктів господарювання комунальної сфери в умовах її реформування
1.3. Зарубіжний досвід фінансування комунальної сфери

РОЗДІЛ 2
ДІЮЧА ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОЦІНКА ЙОГО ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ
2.1. Динаміка та структура джерел формування фінансових ресурсів та їх використання на підприємствах комунальної сфери
2.2. Оцінка фінансового стану підприємств комунальної сфери в сучасних умовах
2.3. Аналіз цінової політики у комунальній сфері

РОЗДІЛ 3
ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ У КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ

3.1. Концептуальні підходи до формування політики фінансового забезпечення комунальної сфери
3.2. Вдосконалення ціноутворення на послуги комунальної сфери
3.3. Модель політики фінансового забезпечення підприємств комунальної сфери та оцінка її впливу на їх фінансовий стан
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП
Актуальність теми.
Становлення національної економіки України тісно пов’язане з функціонуванням комунальної сфери як пріоритетної і соціально значущої складової системи господарювання, що виконує функцію по життєзабезпеченню населення та суб’єктів господарювання. Діяльність комунальної сфери створює необхідну основу для розвитку та ефективного функціонування економіки країни в цілому.
В структурі комунальної сфери понад 95 % питомої ваги займають два найбільші господарства: водопровідно-каналізаційне та комунальна теплоенергетика. Це обумовлено високою енергоємністю комунальної сфери та великою потребою в послугах цих господарств. Можна стверджувати, що фінансове становище саме цих господарств найбільш повно характеризує фінансовий стан комунальної сфери в цілому, а концептуальні положення особливостей організації їх фінансового забезпечення характерні для всіх суб’єктів господарювання комунальної сфери. Звідси важливість дослідження функціонування комунальної сфери на основі саме цих двох господарств.
У сучасних умовах господарювання для більшості суб’єктів господарювання комунальної сфери актуальними є питання фінансового забезпечення своєї діяльності та підвищення ефективності використання наявних фінансових ресурсів у зв’язку з кризовим фінансовим та технічним становищем.
Фінансовий стан комунальної сфери України характеризується як незадовільний. Відсутність необхідного обсягу фінансових ресурсів, відволікання значних сум оборотних коштів у дебіторську заборгованість, наявність значного морального та фізичного зносу основних засобів є причиною погіршення якості комунальних послуг та періодичних техногенних криз.
Нестача фінансових ресурсів у комунальній сфері, об’єктивно вимагає пошуку нових та вдосконалення існуючих підходів до визначення концептуальних засад її фінансового забезпечення. Саме тому проблеми фінансового забезпечення комунальної сфери становлять предмет досліджень багатьох вітчизняних і зарубіжних економістів. Серед них: О. Бєляєв, М. Білик, П. Буряк, М. Бутко, І. Васильйова, Н. Внукова, В. Кравченко, Г. Крамаренко, Г. Ляшенко, В. Ніколаєв, Г. Онищук, Л. Панкевич, В. Пустовойтова, А. Рибак, М. Руль, Р. Сиротяк, В. Студінський, О. Лилик та ін.
Разом з тим, слід зазначити, що в економічній науці тенденції фінансового забезпечення суб’єктів господарювання комунальної сфери, оцінка його впливу на їх фінансовий стан і вартість комунальних послуг досліджені не в повній мірі. Зважаючи на значимість комунальної сфери для життєзабезпечення суспільства, надзвичайно важливим постає завдання дослідити та обґрунтувати засади фінансового забезпечення цієї сфери, реалізувати їх мобілізуючий вплив на розкриття джерел її подальшого розвитку. Це обумовило вибір теми дисертаційного дослідження, його мету та завдання.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом наукових досліджень кафедри фінансів Чернігівського державного інституту економіки і управління, зокрема, є складовою комплексних науково-дослідних робіт: „Фінансова та бюджетна політика в умовах реформування економіки” (номер державної реєстрації 0103U000829), в межах якої дисертантом підготовлено розділ „Напрямки зміцнення фінансового стану підприємств комунального господарства в світлі реформування галузі” та „Підвищення ефективності формування та використання фінансових ресурсів в умовах трансформаційних змін в економіці України” (номер державної реєстрації 0105U002133), в межах якої дисертантом підготовлено розділ „Джерела формування фінансових ресурсів комунальних підприємств”.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретичних засад фінансового забезпечення комунальної сфери та розробка рекомендацій щодо оцінки його впливу на вартість комунальних послуг і фінансовий стан суб’єктів господарювання цієї сфери.
Реалізація мети дисертаційного дослідження обумовила необхідність вирішення таких завдань:
 дослідити економічну природу та особливості фінансового забезпечення комунальної сфери;
 визначити вплив реформування комунальної сфери на обсяги та джерела її фінансових ресурсів;
 узагальнити вітчизняний та зарубіжний досвід фінансового забезпечення суб’єктів господарювання комунальної сфери;
 проаналізувати динаміку і структуру джерел формування фінансових ресурсів суб’єктів господарювання комунальної сфери;
 оцінити фінансовий стан суб’єктів господарювання комунальної сфери на сучасному етапі;
 проаналізувати динаміку і структуру тарифів на комунальні послуги;
 дослідити можливі напрями вдосконалення ціноутворення на комунальні послуги;
 обґрунтувати методичні підходи до вдосконалення комплексної оцінки впливу фінансового забезпечення на вартість комунальних послуг, рівень фінансового забезпечення та фінансовий стан суб’єктів господарювання комунальної сфери.
Об’єктом дослідження виступають економічні відносини, які виникають у процесі управління формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів у комунальній сфері.
Предметом дослідження є фінансове забезпечення комунальної сфери в Україні.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження стало вивчення і творче переосмислення основних досягнень зарубіжної та вітчизняної фінансової науки з формування та використання фінансових ресурсів у тому числі й комунальної сфери. В процесі дослідження використовувались методи: структурно-логічного аналізу (при визначенні логіки та структури дисертаційної роботи); історичний (при періодизації процесу реформування комунальної сфери в Україні та оцінки стану її фінансового забезпечення); економіко-математичні (при розробці моделі комплексної оцінки впливу фінансового забезпечення на вартість комунальних послуг, рівень фінансової забезпеченості та фінансовий стан суб’єктів господарювання комунальної сфери); статистичні (для проведення порівняльного аналізу); кореляційний аналіз (для визначення й кількісної оцінки зв’язків між фінансовими показниками підприємства); аналізу і синтезу, індукції і дедукції.
Інформаційну базу досліджень становили нормативно-правові акти України з питань регулювання функціонування та фінансового забезпечення комунальної сфери, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, дані річних звітів суб’єктів господарювання комунальної сфери Чернігівського регіону, спеціальна література та публікації вітчизняних і зарубіжних науковців у періодичних виданнях із даного кола проблем.
Наукова новизна одержаних результатів. Основні наукові результати дисертаційного дослідження, які характеризують його наукову новизну, полягають в наступному:
вперше:
 розроблено концептуальні положення фінансового забезпечення комунальної сфери, що ґрунтуються на розмежуванні політики фінансового забезпечення на її окремі типи: агресивну, компромісну, консервативну. На цій основі визначена структура джерел формування фінансових ресурсів для кожного типу такої політики, що відповідатиме реальним потребам розвитку комунальної сфери та базуватиметься на динамічному зростанні попиту на її послуги;
 запропоновано економіко-математичну модель фінансового забезпечення суб’єктів господарювання комунальної сфери, яка на відміну від існуючих моделей, що обмежуються оцінкою впливу на вартість комунальних послуг лише позикових ресурсів, дозволяє оцінити вплив на вартість комунальних послуг, а також фінансовий стан суб’єктів господарювання структури, обсягів і вартості усіх джерел фінансових ресурсів. Це сприятиме реалізації системного підходу до оцінки впливу фінансового забезпечення на фінансовий стан суб’єктів господарювання та вартість комунальних послуг.
удосконалено:
 методичний підхід до оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання комунальної сфери, що базується на використанні багатокритеріальної моделі шляхом визначення комплексного показника такої оцінки, розрахунку його еталонного значення та інтерпретації цієї моделі як геометричної фігури, об’єм якої характеризує реальний фінансовий стан суб’єктів господарювання;
 науково-методичний підхід до цінової політики на комунальні послуги, який базується на виділенні в складі тарифу двох складових: інвестиційної, призначеної для відтворення основних засобів; операційної, яка включає нормативні змінні витрати, пов’язані з виробництвом послуг, та операційний прибуток. Це дозволить посилити зацікавленість у нарощуванні обсягів послуг, стабілізувати надходження коштів для фінансування інвестиційних програм та покращити стан фінансового забезпечення в цілому.
набули подальшого розвитку:
− підходи до управління фінансовим забезпеченням суб’єктів господарювання комунальної сфери за рахунок реалізації комплексу принципів, що лежать у площині особливостей цієї сфери. Основні з них можуть бути згруповані за наступними ознаками: спрямованості (стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку, оптимізація витрат на виробництво послуг); достатності фінансових ресурсів (диверсифікація фінансових ресурсів, відповідність фінансового забезпечення задекларованим гарантіям задоволення комунальними послугами населення); рівень врахування інтересів споживачів (повнота і достовірність врахування потреб у комунальних послугах певних груп населення, забезпечення прозорості прийняття рішень щодо цінової політики та залучення громадськості до участі при вирішенні питань розвитку комунальної сфери). Реалізація зазначених підходів дозволяє підвищити ефективність управління фінансовим забезпеченням суб’єктів господарювання комунальної сфери та вплинути на зміцнення їх фінансового стану;
− підходи до визначення особливостей реформування комунальної сфери в частині її фінансового забезпечення, зокрема за рахунок його періодизації, в основу якої покладено тенденції зміни структури джерел фінансових ресурсів. Зазначений підхід дає змогу встановити адекватність сформованої структури джерел фінансових ресурсів реальним потребам цієї сфери у фінансовому забезпеченні.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані наукові положення, висновки та рекомендації збагачують теорію і практику фінансового забезпечення суб’єктів господарювання комунальної сфери, мають практичну цінність для підвищення ефективності її функціонування.
Окремі наукові результати дослідження впроваджені в практичну діяльність установ і підприємств: Міністерства житлово-комунального господарства України (довідка № 03-09/411 від 13.11.2007 р.), Головного управління житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації (довідка № 01-08/603 від 07.05.2007 р.), Виконавчого комітету Чернігівської міської ради (довідка № 3-16/708 від 29.05.07 р.), ЗАТ „Комунальник”, Чернігівська область м. Щорс (довідка № 143 від 29.05.2007 р.), комунального підприємства „Чернігівводоканал” (довідка № 8/1208 від 11.06.07 р.), а також використовувалися в Чернігівському державному інституті економіки і управління МОН України при викладенні навчальних дисциплін „Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”, „Місцеві фінанси”, „Фінансова санація та банкрутство підприємств” (довідка № 703 -11/652 від 14.10.2008 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є одноосібно виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до вдосконалення організації фінансового забезпечення комунальної сфери. Внесок автора у публікаціях у співавторстві подано у списку опублікованих праць.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались на наукових та науково-практичних конференціях, зокрема, Першій всеукраїнській науково-практичній конференції „Україна наукова 2001” (Дніпропетровськ, 2001 р.); Х міжнародній науково-практичній конференції „Управління організацією: регіональні аспекти” (м. Чернігів, 2002 р.); Міжнародній науковій конференції, присвяченій 200-річчю утворення Чернігівської губернії, „Чернігово-Сіверська земля: економіка, політика і культура”, (м. Чернігів, 2002 р.); V міжнародній науковій конференції студентів і молодих вчених „Економіка і маркетинг у ХХІ сторіччі” (м. Донецьк, 2004 р.); Всеукраїнській науковій конференції „Проблеми управління регіональним економічним і соціальним розвитком” (м. Рівне, 2004 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Проблемы развития финансовой системы Украины” (м. Сімферопіль, 2005 р.); Другій міжнародній науково-практичній конференції „Розвиток наукових досліджень 2006” (м. Полтава, 2006 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих вчених „Реструктуризація розвитку фінансового ринку в Україні: філософія, стратегія, тактика” (м. Київ, 2007 р.); Міжнародному науково-практичному семінарі "Корпоративне управління в країнах з перехідною економікою: організаційно-економічні аспекти та сучасні проблеми” (м. Чернігів, 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених „Інтеграція України у світовий економічний простір” (м. Тернопіль, 2008 р.).
Публікації. Основні положення дисертації відображені в 16 наукових працях загальним обсягом 2,95 д.а., з них шість – обсягом 1,85 д.а. у фахових виданнях, особисто автору належать 2,7 д.а.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи складає 245 сторінок друкованого тексту, що містить 23 таблиці (з них 1 таблиця займає 1 окрему сторінку), 55 рисунків (з них 5 рисунків займають 5 окремих сторінок), 37 додатків на 37 сторінках. Список використаних джерел налічує 182 найменувань і займає 17 сторінок.
Список литературы ВИСНОВКИУ дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання, що полягає в комплексному дослідженні методологічних основ фінансового забезпечення комунальної сфери. Результати проведеного дослідження дозволили зробити ряд висновків теоретико-методологічного та науково-практичного характеру:
Дослідження сутності фінансового забезпечення суб’єктів господарювання дозволило синтезувати основні характеристики щодо цього поняття та обґрунтувати його як відносини з приводу формування та розподілу обсягу фінансових ресурсів достатніх для виконання виробничих завдань, інвестиційно-інноваційного розвитку суб’єктів господарювання та підтримки їх фінансової стійкості. Виходячи з дослідження сутності фінансового забезпечення суб’єктів господарювання було визначено сутність фінансового забезпечення комунальної сфери як відносини щодо формування та розподілу фінансових ресурсів що надійшли від споживачів комунальних послуг, банківських установ, контрагентів, державного та місцевих бюджетів для виконання покладених на них завдань, підвищення ефективності функціонування суб’єкти господарювання комунальної сфери. У результаті дослідження фінансового забезпечення комунальної сфери встановлено основні джерела його формування: оплата послуг споживачами; бюджетне фінансування; кредитування; інвестування; лізинг.
Дослідження функціонування комунальної сфери в контексті еволюційного розвитку дозволило зробити такі висновки: під комунальними послугами слід розуміти корисну діяльність спрямовану на життєзабезпечення населення та створення необхідних умов функціонування виробничої бази всіх суб’єктів господарювання країни; послуги комунальної сфери слід відносити до матеріального виробництва, оскільки вони задовольняють першочергові (базисно-первинні) матеріальні потреби суспільства, мають матеріальну основу та склад.
Дослідження комунальної сфери, як провідної ланки по життєзабезпеченню економіки країни, дозволило виділити ряд її функцій: виробництво послуг; розподіл і доведення комунальних послуг до споживачів; вдосконалення технологій і впровадження інновацій в сфері виробництва і надання послуг; фінансове забезпечення процесу виробництва і надання комунальних послуг; контроль за обсягами і якістю надання послуг; адміністрування процесу виробництва і надання послуг.
На підставі вивчення теоретичних засад фінансового забезпечення суб’єктів господарювання комунальної сфери розроблено алгоритм визначення рівня їх фінансової забезпеченості, який залежить від значення показника “чистий грошовий потік”.
Проведене дослідження реформування комунальної сфери України дозволило виявити ряд факторів які негативно впливають на фінансово майновий стан та рівень фінансового забезпечення; неефективність механізму демонополізації та розвитку конкуренції в комунальній сфері; недосконала цінова політика визначення вартості комунальних послуг для різних груп споживачів; несприятливий інвестиційний клімат комунальної сфери; відсутність чіткого розмежування повноважень центральних та місцевих органів виконавчої влади, та органів місцевого самоврядування; часткове фінансове забезпечення поточної діяльності та повна відсутність в собівартості послуг фінансового забезпечення капітального ремонту та модернізації; недосконалість діючої нормативно-правової бази.
Вивчення особливостей фінансового забезпечення комунальної сфери в умовах її реформування засвідчило, що для існуючої моделі фінансового забезпечення комунальної сфери основними джерелами його формування є кошти споживачів послуг та дотації з місцевих бюджетів.
Дослідження світового досвіду у сфері фінансового забезпечення комунальної сфери засвідчило, що для більшості країн характерним є: об’єднання споживачів комунальних послуг у різні групи з метою вибору обслуговуючих підприємств на конкурсних засадах; розвиток різних форм оренди, концесій; стимулювання якості надання послуг і зниження їх вартості через підвищення конкуренції серед постачальників цих послуг.
Дослідження організації фінансів комунальної сфери України дозволило визначити її особливості: дефіцит власних фінансових ресурсів підприємств, обмежений доступ до отримання кредитів, більш висока собівартість продукції у порівнянні з тарифами на комунальні послуги для населення, відволікання значного обсягу оборотних активів в дебіторську заборгованість через низьку платіжну дисципліну споживачів послуг, надмірна зношеність основних фондів, невідповідність обсягів фінансового забезпечення потребам в них.
Відповідно до проведеного аналізу фінансово – майнового стану суб’єктів господарювання комунальної сфери Чернігівської області було визначено, про недостатність фінансового забезпечення більшості підприємств, що підкреслює необхідність пошуку нових підходів управління їх фінансовим забезпеченням.
З метою підвищення рівня фінансового забезпечення комунальної сфери запропоновано вдосконалення цінової політики шляхом впровадження двоставкових тарифів на комунальні послуги. Використання двоставкових тарифів дозволить суб’єктам господарювання комунальної сфери збільшити обсяги фінансового забезпечення, впровадити енергозберігаючі технології з метою здешевлення вартості комунальних послуг та покращення фінансово-майнового стану підприємств.
Для забезпечення оптимізації фінансового забезпечення комунальної сфери, в дисертації на основі використання економіко-математичних методів розроблено модель, яка забезпечує обґрунтування визначення обсягів і вартості кредитних ресурсів у розвиток підприємств, та оцінює їх вплив на фінансовий стан суб’єктів господарювання.
Запропоновані науково-практичні рекомендації дають можливість сформувати відповідне фінансове забезпечення суб’єктів господарювання комунальної сфери, дослідити його вплив на їх фінансовий стан, підвищити якість комунальних послуг та вплинути на їх вартість з метою призупинення наростання соціальної напруги в суспільстві.СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій // Галицькі контракти. – 2003. – № 40. – С.15–17.
2. Азар В. І. Планова ціна : природа і використання при соціалізмі / В. І. Азар – М. – Прага, 1980. – 236 c.
3. Сиротяк Р. М. Аналітичне забезпечення менеджменту житлово-комунальних підприємств у перехідній економіці (на прикладі житлово-комунальних підприємств західного регіону України) / автореф. дис. на здобуття канд. екон. наук : спец. 08.06.04 / Р. М. Сиротяк ; Терноп. акад. нар. Госп-ва. – Т., 1999. – 20 с.
4. Ароянц Э. А. Холдинговые компании: особенности, опыт. Проблемы, перспективы. / Э. А. Ароянц, Б. А. Ерзикян – М. : НИИ управления, 1992. – 90 с.
5. Ахтирко Є. Регуляторна реформа у житлово-комунальному господарстві України. / [Ахтирко Є., Бакун О., Блінов А]. – Міжнародний центр перспективних досліджень, 2005 – 59 с.
6. Бакуменко В. Методологія державного управління : проблеми становлення та подальшого розвитку / [Бакуменко В., Князєв В., Сурмін Ю.] // Вісн. УАДУ. – 2003. – № 2. – С.11–27.
7. Балабанов И. Т. Фінансовий менеджмент. / Балабанов И. Т. – М. : Фінанси і статистика, 2001 – 230 с.
8. Бандурка О. М. Фінансова діяльність підприємства 6 підручник / [Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П. І., Петрова К. Я.] –К. : Либідь, 1999. – 312 с.
9. Безлюдов А. И. Централизованое планирование и управление жилищно-коммунальным хозяйством. / А. И. Безлюдов – М. : Стройиздат, 1983. – 176 с.
10. Белінський Ю. В. Методи впливу держави на ринок житла : задачі для розробки житлової політики в Україні // Фінанси України. – 2001. – № 9. – с. 25–28.
11. Белкина Т. Жилищный сектор России / Т. Белкина // Вопр. экономики. – 1994. – № 10. – С.16–22.
12. Беляев А. Н. Совершенствование структуры управления городским жилищным хозяйством / А. Н. Беляев // Управление проектами и развитием производства. – 2000. – № 2. – С. 138.
13. Бережная Е. В. Математические методы моделирования экономических систем : уч. пос. / Е. В. Бережная – М. : Финансы и статистика, 2002. – 366 с.
14. Біла О. Г. Фінансове прогнозування і планування : навч. пос. / О. Г. Біла. – Л. : Компакт, 2005. – 312 с.
15. Білик М. Д. Грошові потоки підприємств у мікро- та макроекономічному аспекті / М. Д. Білик // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 133–147.
16. Білик М. Д. Економічна сутність прибутку в умовах трансформації економіки / М. Д. Білик / Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 11. – С. 130–132.
17. Білик М. Д. Методи фінансового управління і прогнозування в управлінні фінансами підприємства / М. Д. Білик / Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 9. – С. 79–84.
18. Білик М. Д. Проблеми бюджетування підприємств / М. Д. Білик / Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 10. – С. 164–169.
19. Білик М. Д. Фінансове планування на підприємстві в сучасних умовах / М. Д. Білик // Фінанси України. – 2006. – № 4. – С. 133–141.
20. Білик М. Д. Фінансові результати підприємств державного сектору економіки в умовах планування / М. Д. Білик // Фінанси України. – 2006. – № 9. – С. 128 –142.
21. Бланк И. А. Управление формированием капитала. / И. А. Бланк – К. : Ника-Центр, Єльга, 2002. – 512 с. – (Серия «Библиотека финансового менеджера» ; вып. 4).
22. Боголюбов В. С. Управление городским хазяйством / В. С. Боголюбов, В. М. Стеняев – Л. : Стройиздат. Ленингр. Отд-ние, 1989. – 168 с.
23. Бронер Д. Л. Статистика жилищного и коммунального хазяйства : учеб. [для студ. вузов, обучающихся по специальности “Статистика”]. / Бронер Д. Л., Крупицкий М. Л., Бронер Ю. Д. – М. : Высш. шк., 1979. – 350 с.
24. Бунин А. В. История градостроительного искусства : / А. В. Бунин М. – Т. 1 „Рабовладельческий строй. Феодализм. Капитализм”. Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре”. 1953.– 360 с.
25. Буряк П. Ю. Фінансове забезпечення розвитку підприємництва / П. Ю. Буряк. – Л. : Інститут регіональних досліджень НАН України ; Львівський держ. Фінансово-економічний ін-т, – 2005. – 248 с.
26. Василик О. Д. Державні фінанси України : навч. посібник. / О. Д. Василик. – К. : Вища шк., 1999. – 226 с.
27. Васильева И. П. Особенности учета на предприятиях ЖКХ / И. П. Васильева. – Харьков : Центр «Консульт», 2005. – 112 с.
28. Внукова Н. М. Економіка виробничих послуг : монографія / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук. – Х. : ТОВ „Модель Всесвіту”, 2001. – 128 с.
29. Вашків П. Г. Теорія статистики / П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук. – К. : Либідь, 2001. – 298 с.
30. Власова Н. О. Фінанси підприємств : навч.посібник / Н. О. Власова., О. А. Круглова, Л. І. Безгінова. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 271 с.
31. Внукова Н. М. Оцінка стану ринку виробничих послуг промислових підприємств / Н. М. Внукова, І. Л. Лебедєва, Н. В. Кузьминчук // Фінанси України. – 2003. – № 4.– С. 145.
32. Гаєвий М. В. Фінанси житлового господарства / м. В. Гаєвий // Фінанси України 2002. – № 5. – С.113.
33. Галеусова Г. Реформа оплаты жилищно-комунальных услуг : особенности, проблемы, перспективы / Г. Галеусова // Фондовый рынок. – 2001. – № 6. – С. 16–17.
34. Глущенко Ю. О. Фінансовий аналіз діяльності комунальних підприємств / Ю. О. Глущенко // Бізнес-інформ. – 1999. – № 5. – С. 31.
35. Горленко І. О. Економічний механізм функціонування підприємства : цілі та функції / І. О. Горленко, Г. П. Ляшенко, Л. Л. Тарангул. // Науковий вісник НАДПСУ. – Ірпінь. – 2006. № 1–2. – С. 42–49.
36. Грещак М. Г. Внутрішній економічний механізм підприємств. / М. Г. Грещак. – К : КНЕУ. – 2001. – С. 176–189.
37. Грилицька А. Математичні моделі оптимізації грошових залишків і аналіз руху грошових коштів / А. Грилицька // Економіст. – 2005. – № 9. – С. 50–53.
38. Декрет о сдаче губернскими (областными) исполнительными комитетами концессий на коммунальные предприятия // Государство и право.  1994.  № 11.  С. 141.
39. Деякі напрями реформи житлово-комунального господарства / А. І. Рибак, О. М. Бєляєв // Упр. проектами та розв. Вир-ва. – Луганськ. – 2000. – № 1(1). – С. 65–71.
40. Дзяд О. В. Формування ринкових відносин у житлово-комунальному секторі економіки України. / О. В. Дзяд. – К. : Просвіта, 2000. – 146 с.
41. Думинець О. Д. Прогнозування витрат підприємства / О. Д. Думинець // Фінанси України. – 1999. – № 2. – С. 47.
42. Економічна енциклопедія : у 3 т. / [редкол. : Мочерний В. (відп. ред.) та ін.]. – К. : Академія. – 2002. – Т. 3. – С. 951.
43. Європейська Хартія про місцеве самоврядування від 15.07.97 р., „Народный депутат”. – № 11. – 1993.
44. Єпіфанов А. О. Обґрунтування фінансового механізму підприємства. / А. О. Єпіфанов. // Фінанси України. – № 1. – 2004. – С. 3–11.
45. Єфімова О. В. Як аналізувати фінансовий стан підприємства / О. В. Єфімова. – М. : АТ „Вища школа „Интел–Сит”. – 2000. – 256 с.
46. Житлові субсидії : чернігівський експеримент в дії / М. Бутко // Регіон. економіка. – 2001. – № 2. – С. 207–215.
47. Житлово-комунальне господарство – стратегія, шляхи та особливості його реформування : інформаційно-аналітичний збірник Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства. К. – 2004. – С. 67. // www.rada.gov.ua.
48. Забаштанський М. Сучасний стан та особливості розвитку житлово-комунального господарства в ринкових умовах / М. Забаштанський // Сіверянський літопис. – 2002. № 5. – С. 182–185.
49. Забаштанський М. М. Фінансове забезпечення функціонування житлово-комунального господарства на сучасному етапі / М. М. Забаштанський // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування : проблеми управління регіональним економічним і соціальним розвитком: Збірник наукових праць. – 2004. – Вип. – 2 (2). – С. 477–480.
50. Забаштанський М. М. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств комунального господарства / М. М. Забаштанський // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №6 (48). – С. 25–29.
51. Забаштанський М. М. Структурна багаторівнева модель аналізу фінансового стану комунального підприємства / М. М. Забаштанський // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №7 (85). – С. 108–112.
52. Завада О. Житлово-комунальне господарство : проблеми галузі з точки зору антимонопольного законодавства. / О. Завада // Економіка України. – 2000. – № 10. – Ст. 4–13.
53. Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004–2010 роки : Закон України № 1869-IV від 24.06.2004 р. // www.rada.gov.ua.
54. Загородній А. Г. Фінансовий словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Т. С. Смовженко. – [3-те вид., виправ. та доп.] – К. : Т-во „Знання”, КОО. – 2000. – 462 с.
55. Задольский А. Л. Оцінка ефективності діяльності підприємства / А. Л. Задольский // Економіка України. – 1995, 1998. – №12 – С. 79–81.
56. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність : Закон України від 16.07.99 № 996-ХІV //Все про бухгалтерський облік. – 2006.– № 5. – с. 8–19.
57. Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004–2010 роки : Закон України від 30.07.2004 р. № 1869-IV від 24.07.2004 р. // www.rada.gov.ua.
58. Про концесії : Закон України від 16.07.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 41. – С. 372.
59. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України // Відомості Верховної Ради України.  1997.  № 24.  С. 170.
60. Про оренду державного та комунального майна : Закон України // Відомості Верховної Ради України.  1992.  № 30.  С. 416.
61. Про приватизацію об’єктів державного та комунального майна : Закон України № 756/92 від 04.03.92 р. // „Відомості Верховної Ради”, 1992, № 37 с. 116.
62. Замков О. О. Математические методы в экономике / О.О. Замков, А. В. Толстопятенко, Ю. Н. Черемних. – М. : Дело и сервис. – 2001 г. – 365 с.
63. Зосимов А. М. Дисертаційні помилки : монографія / А. М. Зосимов, В. П. Голік. – 2-е вид., перероб. та доп. – Х.: ВД „ІНЖЕК”. – 2004. – 216 с.
64. Зотов В. П. Вдосконалення територіального управління житлово-комунальним комплексом / В.П. Зотов // Фінанси України. – 2002 . – № 1. – С. 76.
65. Зятьковська Л. І. Методологічні засади фінансового забезпечення підприємств. / Л. І. Зятьковська // Фінанси України. – 2007. – № 6. – Ст. 148–155.
66. Ильченко С. Математическая модель финансового состояния предприятия на основе системы балансовых уравнений / С. Ильченко // Економіст. – 2006. – № 1. – С. 38–40.
67. Каспин В. И. Планирование развития жилищно-коммунального хозяйства. / В.И. Каспин. – М. : Стройиздат. – 1990. – 224 с.
68. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика : підручник / В. Я Кардаш. – К. : КНЕУ. – 2001. – 240 с.
69. Карлова Е. А. Современные аспекты формирования конкурентной среды в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины / Е.А. Карлова // Коммунальное хозяйство городов. – 1999. – № 20. – С. 21– 23.
70. Карягина Т. И. Платні послуги в СРСР. / Т. И. Карягина. – М. : Економіка. – 1990. – 223 с.
71. Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент : навч. пос. / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. – Чернігів : ЧДІЕУ. – 2005. – 456 с.
72. Коваленко Л. О. Стратегія реформування та фінансового оздоровлення комунального господарства / Л. О., Коваленко, М. М. Забаштанський Стратегія економічного розвитку України : наук. зб. – Вип. 14. – 2003. – С. 146–150.
73. Коваленко Л. О. Теоретичні засади та практичні заходи щодо реформування житлово-комунального господарства / Л. О. Коваленко, М. М. Забаштанський // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Проблеми управління регіональним економічним і соціальним розвитком : збірник наукових праць. – Вип. 1(20). – Рівне. – 2003. – С. 56–62.
74. Комарів В. Е. Ефективність і інтенсивність невиробничої сфери / В. Е. Комарів, В. Д. Улановська. – М. : Економіка, 1987.
75. Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьк. гос. акад. гор. Хоз-ва / [ред. : В. П. Пустовойтов]. – К. : Техніка. – 2000. – Вып. 23 – 263 с.
76. Конищева Н. Аналітичні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємств / Н. Конищева. // Економіст.– 2000. – № 12. – С. 36–40.
77. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної ради України 28 червня 1996 року. – К. : Феміна, 1996. – 64 с.
78. Конюхов Л. В. Анализ финансового состояния жилищно-коммунального предприятия / Л. В. Конюхов, Г. А. Соколкина. // Жилищно-коммунальное хозяйство. – № 6. – 2001. – С. 6–10.
79. Костусев А. О. Тяжкий тягар комунальних платежів / А. О. Костусев // Голос України. – 2001. – 16 червня. – С. 5.
80. Кочегаров А. Д. Управление ресурсосбережением в жилищно-коммунальном хозяйстве : учеб. пособ / А. Д. Кочегаров, Н. Н. Мусинова, А. С. Садыков. – М. : ГУУ. – 1998. – 183 с.
81. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України : навч. посібник. / В. І. Кравченко – К. : Знание. – 1999 – 487 с.
82. Крамаренко Г. О. Організаційно-економічний механізм управління житлово-комунальним комплексом. / Г. О. Крамаренко. – Дніпропетровськ : Наука. – 1998. – 205 с.
83. Крейнина М. Н. Финансовый менеджмент : учебное пособие / М. Н. Крейнина. – М : Дело и Сервис. – 1999.– 304 с.
84. Куйбіда В. Функції місцевого самоврядування в Україні : аналіз і прогноз / В. Куйбіда // Вісн. УАДУ. – 2000. – № 1. – С. 294–298.
85. Кукса В. П. Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків – основа реформування житлового сектора / В. П. Кукса, Г. І. Онищук, М. В. Руль, Г. М. Семчук, В.П. Чернявський. – К. : Укрлітопис. – 1996. – 64 с.
86. Кулик П. А. Международный опыт применения концесий в области жилищно-коммунального хозяйства / П. А. Кулик // Внешнеэкономический бюллетень.  2002.  № 2. – С. 37–41.
87. Кучеренко В. С. Антимонопольне регулювання діяльності підприємств водопостачання / В. С. Кучеренко, С. Р. Дзезик. // Економіка України. – 2001. – № 3. – С. 23–29.
88. Лагун М. Методичні прийоми проведення аналізу фінансового стану підприємства / М. Лагун // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 5. – С. 55–60.
89. Лазебник Л. Л. Щодо теорії фінансової політики : дослідження в координатах організаційно-економічних відносин / Л. Л. Лазебник // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 9 – Ст. 51–64.
90. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством : підручник / Л. О. Лігоненко. – К. : КНТЕУ. – 2005. – 823с.
91. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством : теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій / Л. О. Лігоенко. – К. – 2004.– 390 с.
92. Лилик О. Я. Фінансування громадських послуг у зарубіжних країнах / О. Я. Лилик // Фінанси України. – № 1. – 2002. – С. 130–137.
93. Лукьяненко І. Сучасні економетричні методи у фінансах / І. Лукьяненко, Ю. Городніченко. – К. : Літера. – 2002. – 349 с.
94. Макконел К. Р. Экономикс : принципы, проблемы и политика / К. Р. Макконел, С. Л. Брю. Экономикс. – 11-го изд. – Т. 2. – М. : Республика – 1992. – 400 с.
95. Маслова С. О. Фінансовий ринок : навч. посіб / С. О. Маслова, О. А. Опалов. – 3-е вид., виправлене. – К. : Каравела. – 2004. – 344 с.
96. Машина Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання : навчальний посібник / Н. І. Машина. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 188с.
97. Моляков Д. С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства. / Д. С. Моляков. – М. : – 1999. – 199 с.
98. Москаленко В. П Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства / В. п. Москаленко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 6. – C. 180–191.
99. Музика Л. Комунальна власність в Україні / Л. Музика // Право України. – 2000. – № 11. – С. 60–63.
100. По житлово-комунальному господарству Про затвердження Інструкції з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства : Наказ Державного комітету України від 31 березня 1997 року № 24. – С. 27 // www.rada.gov.ua.
101. Порядок формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення : Наказ Державного комітет будівництва, архітектури та житлової політики України №139 від 27 червня 2001 року. // www.rada.gov.ua.
102. Ніколаєв В. П. Зміцнення фінансового стану комунальної галузі / В. П. Ніколаєв // Фінанси України. – 2003.  № 6.  С. 75–81.
103. Олійник Н. Демонополізація житлово-комунального господарства – важливий напрям реформування галузі : зб. наук. пр. УАДУ / за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. – К. : Вид-во УАДУ. – 2002. – Вип. 1. – С. 95–103.
104. Онищук Г. І. Тарифна політика і ціноутворення в водопровідно-каналізаційному господарстві : навчальний посібник для слухачів перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів / Г. І. Онищук, М.В. Руль. – Київ. – 2000. – 125 с.
105. Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) :монографія / В. Опарін. – К. : КНЕУ. – 2005. – 240 с.
106. Осипенко И. Н. Менеджмент в жилищно-коммунальном хозяйстве : учеб. пособ. для студ. вузов / И. Н. Осипенко, В. В. Дорофиенко. – Х. : Основа. – 1999. – 352 с.
107. Осовська Г. В. Менеджмент організацій : навчальний посібник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор. – 2005. – 860 с.
108. Павлюк К. В. Фінансові ресурси держави : монографія / К. В. Павлюк. – К. : НІОС. – 1997. – 175 с.
109. Панкевич Л. В. Фінансове забезпечення потреб розвитку житлово-комунальної сфери / Л. В. Панкевич, В. І. Кардаш – Регіон. економіка. – 1999. – № 2. – С. 133.
110. Петленко Ю. В. Місцеві фінанси : опорний конспект лекцій / Ю. В. Петленко, О. Д. Рожко. – К. : Кондор – 2003. – 282 с.
111. Петровська І. О. Фінанси : навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / І. О. Петровська, Д. В. Клиновий. – К. : ВІПУЛ. – 2001. – 262с.
112. Пономаренко В. С. Механизм управления предприятием : стратегический аспект / [Пономаренко В. С., Ястремская Е. Н., Луцковский В. М., Кушнарь С. Л., Полуэктова Л. И.]. – Х. : ХГЭУ. – 2004. – 252 с.
113. Загальні вимоги до фінансової звітності : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 № 391/3684 від 21.06.1999 р. // www.rada.gov.ua.
114. Баланс : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 № 398/3691 від 21.06.1999 р. зі змінами // www.rada.gov.ua.
115. Звіт про фінансові результати : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 № 398/3691 від 21.06.1999р. зі змінами // www.rada.gov.ua.
116. Звіт про рух грошових коштів : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 № 398/3691 від 21.06.1999 р. зі змінами // www.rada.gov.ua.
117. Звіт про власний капітал : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 № 396/3689 від 21.06.1999 р. зі змінами. // www.rada.gov.ua.
118. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер [пер. с англ. / под ред. и с предисловием В. Д. Щетинина]. – М. : Международные отношения, 1993. – 896 с.
119. Порядок формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення : затв. наказом Держбуду України № 139 від 27 черв. 2001 р. – К., 2001.
120. Про затвердження Програми проведення житлово-комунальної реформи на 1999–2001 роки : Постанова Кабінету Міністрів України № 113 від 29.01.1999 р. – 9 с. // www.rada.gov.ua.
121. Про Концепцію розвитку комунального господарства в Україні : Постанова Кабінету Міністрів України № 150 від 27.02.1995 р. – 6 с. // www.rada.gov.ua.
122. Про перехід на нову систему плати за комунальні послуги та до адресних субсидій цих витрат окремим категоріям громадян : Постанова Кабінету Міністрів України № 93 від 15.02.1994 р. // www.rada.gov.ua.
123. Правила надання населенню послуг з водо–, тепло постачання та водовідведення : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.1997 р. № 1497 // Все про бухгалтерський облік. – № 9. – 2004.
124. Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002–2005 роки та на період до 2010 року : Постанова Кабінету Міністрів України № 139 від 14.02.2002 р.: // www.rada.gov.ua.
125. Поліщук Н. Методи аналізу діяльності підприємства / Н. Поліщук // Фінанси України. – 2001.– № 1.– С. 61–66.
126. Проблемы формирования и использования финансовых ресурсов ; под ред. В. К. Сенчагова. – М. : Финансы и статистика, 1982. – 225 с.
127. Пустовойт Т. О. Реформи у житлово-комунальному господарстві / Т. О. Пустовойт // Вісник КНЕУ. – 2002. – № 1. – С. 74.
128. Регіональні особливості житлово-комунального господарства Черкащини / Т. Строкань // Регіон. економіка. – 2001. – № 2. – С. 95–101.
129. Римашевська М. Н. Рівність і справедливість / М. Н. Римашевська, А. А Римашевська. – М. : Фінанси і статистика, 1991.
130. Рокоча В. В. Про розмежування функцій виконавчої влади та місцевого самоврядування в сфері надання громадських та державних послуг в Україні з урахуванням досвіду ринково розвинутих країн / В. В. Рокоча // Наукові праці НДФІ. – № 8. – С. 6–13.
131. Руль М. В. Соціально-ринковий підхід у формуванні тарифів та прибутковості житлово-комунальних послуг на підприємствах з монопольним характером діяльності / М. В. Руль. – Х. : Вища шк., 1997. – 120 с.
132. Руль Н. В. Пути реформирования жилищно-коммунальных услуг в Украине в переходной период : материалы Междунар. науч.–практ. конф. “Реформирование жилищной политики Украины в переходной период” / Роджер Вон, Мериней Фуллер ; – агенство США по международному развитию – К., 1994, – С. 16.
133. Романенко О. Р. Фінанси : підручник / О. Р. Романенко. – К. : Центр Навчальної Літератури. – 2003. – 312 с.
134. Рутгайзер В. М. Соціальна сфера : проблеми планування. – М. : Економіка, 1989. – 239 с.
135. Семчук Г. М. Стан та перспективи розвитку водопостачання та водовідведення : сб. докл. IV Междунар. Научно–техн. конф., г. Одесса, 9–12 сент. 1998 года. – О., 1998.  С. 4–8.
136. Сиваев С. Б. Проблемы тарифного регулирования предприятий водоснабжения и водоотведения в новых независимых государствах / С. Б. Сиваев // ЖКХ. – М.. – 2002. – № 8. – Ч. 1.  С. 42–54.
137. Сиротенко В. С. Тарифи на комунальні послуги, ціни і незалежність / В. С. Сиротенко // Віче. – 2001. – № 5. – с. 87.
138. Ситарян С. А. Розподільні відносини й ефективність виробництва / С. А. Ситарян. – М. : Фінанси. – 1980. – С. 181.
139. Соціально-економічне становище України в 2000 році / Статистика України.– 2001.– № 1. – С.78–86.
140. Ставровський Є. Г. Перехід до нового етапу перетворень у житлово-комунальному господарстві / Є. Г. Ставровський // ЕкономікаУкраїни. – 2001. – №11. – С. 50.
141. Ставровський Є. Г. Про комунальні підприємства і сферу їх діяльності / Є. Г. Ставровський // Економіка України. – 1999. – № 11. – С. 12–21.
142. Статистичний щорічник України 2002 року. – К. : Техніка, 2003.  662 с.
143. Статистичний щорічник України 2003 року. – К. : Техніка, 2004.  556 с.
144. Статистичний щорічник України 2004 року. – К. : Техніка, 2005.  588 с.
145. Статистичний щорічник України за 2005 рік. – К. : Техніка, 2006 – 575 с.
146. Строкань Т. В. Територіальна організація житлово-комунального господарства і сучасні проблеми її розвитку / Т. В. Строкань // Економіст. – 2001. – № 10. – С.68.
147. Строкань Т. М. Регіональний розвиток житлово-комунального господарства України / Т. М. Строкань / Черкас. держ. Технолог. Ун-т. – Черкаси : ЧДТУ. – 2001. – 326 с.
148. Студінський В. А. Маркетинг у житлово-комунальній сфері : навч. посіб. / В. А. Студінський / Державна академія житлово-комунального господарства. – К. ; Житомир : ДАЖКГ – Вид-во Волинь. – 2001. – 312 с.
149. Супрун. Управление городским хозяйством / Супрун, В. С. Боголепов, В. М. Стеняев. – Л. : Стройиздат. Ленингр. отд-ние., 1989. – 168 с.
150. Талонов А. В. Организационно-экономический механизм развития рыночных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве (теоретико-методологические проблемы) : автореф. дис. на здобуття д-ра экон. наук. : – М., 1998. – 39 с.
151. Тарангул Л. Л. Парадигма баланс інтересів та її роль у дослідженні зовнішнього середовища суб’єктів господарювання / Л. Л. Тарангул, І. О. Горленко, Г. П. Ляшенко. // Науковий вісник НАДПСУ. – м. Ірпінь. – 2006. № 4–5 (35). – С. 6–11.
152. Технико-экономическое обоснование водоснабжения гг. Трускавец, Дрогобыч, Борислав, Стебник Львовской области, Украина // Берлинвассер International. – 2005. – С. 202.
153. Титяев В. И. Организация управления и планирования жилищно-коммунального хазяйства / В. И. Титяе, А. Г. Кислощаев. – Х. : Вища шк., 1980. – 120 с.
154. Про прискорення реформування комунального господарства : Указ Президента України № 1351/99 від 19.09.1999 р. – 4 с. // www.rada.gov.ua.
155. Управління інвестиційними проектами модернізації водопровідно-каналізаційного господарства : автореф. дис. канд.техн.наук : спеціальність – 05.13.22 / О. Ю.Попов ; Київс. Націон. ун-т буд-ва і архіт-ри. – К. – 2002. – 19 с.
156. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации на 2002–2010 годы : Федеральная программа : Приказ государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 26.12. 2001 г. № 290 // www. businesspravo. ru
157. Федоренко А. Застосування математичних моделей у стратегічному управлінні підприємством / А. Федоренко // Ринок ЦП. – 2006. – № 3. – С. 55 – 68.
158. Федосов В. Фінансова реструктуризація в Україні : проблеми і напрями / В. Федосов, В. Опарін, С. Льовочкін ; монографія (за наукової редакції В. Федосова). – К. : КНЕУ. – 2002.
159. Филимоненков А. Прибыль и рентабельность, их роль в условиях развития предпринимательства / А. Филимоенков // Вісник Житомирського інженерно0технологічного інституту. – 1999. – № 7. – С.149–153.
160. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств : навчальний посібник / О. С. Філімоненков. – К. : Ельга, Ника-Центр. – 2002. – 360 с.
161. Фінанси : навч. посіб. / [О. П.Близнюк, Л. І.Лачкова, В. І.Оспіщев та ін.] ; за ред. В. І.Оспіщева. – К. : Знання, 2006. – 415с.
162. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник / [за ред. проф. Г. Г.Кірейцева]. – Київ : ЦУЛ. – 2002.– 496 с.
163. Фінанси підприємств : підручник / [за ред. професора А. М.Поддерьогіна]. – К. : КНЕУ. – 1999 – 368 с.
164. Хаксевер К. Управление и организация в сфере услуг / [Хаксевер К., Рендер Б., Рассел Р, Мердик Р.] ;. пер. с англ. под ред. В. В. Кулибановой. – 2-е изд. СПБ. : Питер, 2002. – 757 с.
165. Хижняк Л. Т. Державне регулювання забезпечення житлом та комунальними послугами закордоном / Л. Т. Хижняк // Менеджер. – 2000. – № 3. – С. 113.
166. Хозяйственный механизм периода новой экономической политики : по материалам 20-х годов. – М. : ИНИОН РАН, 1990.  С. 157.
167. Хомяков В. В. Організаційні основи реінжинірингу підприємствами водопостачання і водовідведення : автореф. дис. на здобуття канд. техн. наук : спеціальність 05.13.22 – / В. В.Хомяков ; Київс. націон. ун-т буд-ва і архіт-ри. – К., 2002. – 19 с.
168. Чернышов Л. Н. Формирование рыночных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве : проблемы, перспективы / Л. Н. Чернішов – М. : Междунар. центр фінансово-эконом. развития, 1996. – 253 с.
169. Шеремет А. О. Аналіз господарської діяльності підприємства / А. О. Шеремет. – М. : Фінанси і статистика, 2001 – 357 с.
170. Шеремет Д. Д. Методика фінансового аналізу / Д. Д. Шеремет, Р. С . Сайфулин. – М. : Инфра. – М, 2000 – 205 с.
171. Шершньова З. Є. Антикризове управління підприємством : навч. посібник / З. Є. Шершньова, В. М. Багацький, Н. Д. Гетманцева. – К. : КНЕУ, 2007. – 680 с.
172. Шкварчук Л. О. Ціни і ціноутворення : навч. посібник / Л. О. Шкварчук – 2 -ге вид., виправл. – К. : Кондор, 2004. – 214 с.
173. Чернігівщина 2002 : статистичний щорічник. – Чернігів : Обласне управління статистики. – 474 с.
174. Чернігівщина 2003 : статистичний щорічник. – Чернігів : Обласне управління статистики. – 492 с.
175. Чернігівщина 2004: статистичний щорічник. – Чернігів : Обласне управління статистики. – 516 с.
176. Чернігівщина 2005 : статистичний щорічник. – Чернігів : Обласне управління статистики. – 506 с.
177. Чернігівщина 2006 : статистичний щорічник. – Чернігів : Обласне управління статистики. – 493 с.
178. Burns P., Estache A. Information, Accounting and the Regulation of Concessioned Infrastructure Monopolies. World Bank, European Centre for applied Research in Economics, Policy Research Working Paper 2034, 1998, 164р.
179. Christopher Pickvance. – The difficulty of contract and the ease of structural reform: British local government in the 1930s –, in Pickvance & Preteceille: State restructuring and local power. Pinter. London and New York, 1991, – 263 р.
180. Dominique Lorrain. Public goods and private operators in Frans, in Local government in Europe. Batley & Stoker editjrs, Macmilllan. London, 1991, 236р.
181. Danish Environmental Protection Agency. Feasibility Study for the Renewal and Modernization of the Kiev Vodokanal / Final Programme Report. COWI in association with Severn Trent Water International OKO United Consultants. Kiev, 2001, 180 p.
182. John Vickers, George Yarrow. – Privatization, (An Economic analysis) – the MIT Press. Cambridge, London, 1989, – 433 р.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 20773.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.