У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ
Количество страниц 204
ВУЗ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Год сдачи 2010
Содержание

ЗМІСТ 2
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4
ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 14
1.1. Податковий менеджмент як важлива складова в системі управління оподаткуванням 14
1.2. Спеціалізована державна податкова інспекція як суб’єкт управління 37
1.3. Державний податковий менеджмент великих платників податків 51
Висновки до розділу 1 69

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 72
2.1. Фінансовий вплив великих платників податків на формування доходів бюджетів 72
2.2. Організація спеціалізованих державних податкових інспекцій (на прикладі Запорізького регіону) 85
2.3. Фінансовий моніторинг та аналіз податкових надходжень великих платників податків з застосуванням економіко-математичного моделювання 103
Висновки до розділу 2 117

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 119
3.1. Зарубіжний досвід організації роботи з великими платниками податків 119
3.2. Шляхи вдосконалення функціональних складових державного податкового менеджменту великих платників податків 131
3.3. Концепція інформаційно-аналітичної системи як важлива складова підвищення ефективності діяльності спеціалізованої інспекції 164
Висновки до розділу 3 176

ВИСНОВКИ 180
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 184
ДОДАТКИ 204


ВСТУП

Актуальність теми. Визначальну роль у соціально-економічному розвитку України відіграє реформування податкової системи, реалізація основних завдань якого спрямована на забезпечення ефективного функціонування економіки держави, зменшення втручання останньої у діяльність суб’єктів господарювання, створення належних умов для їх розвитку та подальшої інтеграції України у світове співтовариство.
На сьогодні важливим є удосконалення методів роботи органів державної податкової служби країни, перетворення її у високопрофесійну, високоінтелектуальну інституцію, що буде забезпечувати економічне зростання та збільшення надходжень до бюджету. Податкова служба покликана стимулювати економічний розвиток країни, сприяти створенню умов для залучення інвестицій, розвитку приватного бізнесу, а також зниженню податкового тягаря, отриманню стабільних доходів до зведеного бюджету. Трансформація податкової служби у провідну демократичну та підзвітну суспільству високоефективну державну установу вимагає розробки нових підходів до її модернізації, важливою складовою яких є державний податковий менеджмент платників податків.
Питання вдосконалення оподаткування та реформування органів державної податкової служби з метою підвищення ефективності її діяльності розглянуто у працях багатьох українських учених, зокрема: М.Я. Азарова, В.Л. Андрущенка, Т.І. Єфименко, І.О. Луніної, П.В. Мельника, В.М. Москаленко, С.П. Ріппи, А.М. Соколовської, Л.Л. Тарангул, В.М. Опаріна тощо. Окремим аспектам менеджменту органів ДПС України в контексті змін податкової політики держави, виявленню особливостей формування та шляхам удосконалення системи управління присвячено праці Ю.Б. Іванова, Л.П. Гацької, Б.А. Карпінського, В.В. Карпової, А.І. Крисоватого, А.М. Луцика, М.Н. Скворцова, Г.Ю. Шульги, Ф.О. Ярошенка та інших.
У зв’язку з тим, що понад 70 % Зведеного бюджету України формується за рахунок податкових надходжень, зростає важливість прийняття управлінських рішень у податковій сфері. Податковий менеджмент – нова для України теоретична й практична сфера діяльності, особливістю розвитку якої є те, що для її вдосконалення не можна сповна трансформувати зарубіжний досвід, а лише частково адаптувати його здобутки, що значною мірою перешкоджає виробленню єдиного підходу до управління сферою оподаткування. Аналіз наукових досліджень з даної проблематики дозволив зробити висновок, що поза увагою науковців і практиків залишилося питання формування державного податкового менеджменту при супроводі діяльності великих платників податків, які сплачують більше половини податкових надходжень до Зведеного бюджету України. На сьогодні не розроблено універсальних підходів до підвищення ефективності діяльності спеціалізованих державних податкових інспекцій як важливої складової органів державної податкової служби, що організовують діяльність великих платників податків з максимальним використанням усіх видів ресурсів. Державний податковий менеджмент великих платників податків характеризується рядом загальних та спеціальних функцій, які є специфічними при організації діяльності великих платників. Наявність проблем (як теоретичного, так і методологічного характеру), пов’язаних із розвитком державного податкового менеджменту великих платників податків з метою забезпечення стабільних надходжень до бюджетів усіх рівнів, зумовлює потребу у розробці та застосуванні нових концептуальних підходів до організації роботи з великими платниками, вдосконалення методів, засобів та інструментарію менеджменту. Зазначене вище визначає наукову і практичну актуальність теми дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі фінансів і є складовою науково-дослідної теми кафедри державного управління і менеджменту Інституту післядипломної освіти Національного університету державної податкової служби України за темою „Модернізація державної податкової служби України в контексті інноваційного розвитку” (номер державної реєстрації 0106U012510).
Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методичних засад державного податкового менеджменту при супроводженні великих платників податків органами ДПС і розробка напрямів удосконалення системи управління на основі застосовування сучасних інформаційних технологій та раціонального використання всіх видів ресурсів.
Мета дисертаційного дослідження зумовила постановку і вирішення таких завдань:
– визначити сутність поняття „державний податковий менеджмент великих платників податків” та його складові;
– розкрити функції та організацію державного податкового менеджменту великих платників податків та виокремити спеціальні управлінські функції;
– розкрити специфіку суб’єкта управління державного податкового менеджменту – спеціалізовану державну податкову інспекцію, принципи її діяльності, цілі та завдання й обґрунтувати роль у податковій системі України;
– проаналізувати фінансовий вплив великих платників на соціально-економічний розвиток країни;
– дослідити організаційно-функціональну структуру спеціалізованої інспекції Запорізького регіону, проаналізувати обсяг та структуру податкових надходжень великих платників податків до бюджетів усіх рівнів;
– визначити методи, засоби та інструменти удосконалення функціональних складових податкового менеджменту при індивідуальному підході до платників та обґрунтувати роль інформатизації та інформаційно-аналітичного забезпечення в управлінській діяльності спеціалізованої інспекції;
– розробити концепцію інформаційно-аналітичної системи автоматизації основних технологічних процесів діяльності структурних підрозділів інспекції, функцій адміністрування податків, аналізу, організації, контролю та взаємодії податкових органів і платників податків.
Об’єктом дослідження є відносини, які формуються між органами ДПС та великими платниками податків при супроводженні їх діяльності.
Предметом дослідження є державний податковий менеджмент великих платників податків як важлива складова підвищення ефективності діяльності спеціалізованої інспекції.
Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є системний підхід, що застосовується під час визначення сутності поняття „державний податковий менеджмент великих платників податків”. При вирішенні окремих завдань використовували: порівняльний метод – під час аналізу зарубіжного досвіду модернізації податкових служб, статистичний метод – при розгляді фінансового впливу великих платників податків на соціально-економічний розвиток України, економіко-математичний метод з використанням багатофакторної моделі – при проведенні фінансового моніторингу та аналізі податкових надходжень великих платників регіону до бюджетів усіх рівнів; порівняльний аналіз та графічні методи дослідження – при зіставленні показників діяльності спеціалізованої інспекції та аналізу ефективності її роботи.
Інформаційною базою дослідження були: законодавчі та нормативно-правові акти з питань оподаткування; матеріали державної податкової адміністрації України; нормативні та методичні документи з питань модернізації податкової служби України, статистичні матеріали, звіти ДПС України, звітні дані державної податкової адміністрації у Запорізькій області, аналітичні та статистичні матеріали щодо діяльності спеціалізованих державних податкових інспекцій, огляди, монографічна, довідкова та періодична вітчизняна й зарубіжна література, розміщена в мережі Інтернет, з питань розвитку податкового менеджменту.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних засад державного податкового менеджменту великих платників податків і розробці комплексного підходу до удосконалення організації, функцій, методів, засобів та інструментарію управління на основі використання всіх видів ресурсів.
У межах проведеного дослідження у дисертації:
вперше:
– визначено сутність поняття „державний податковий менеджмент великих платників податків”, яке розглядається як система принципів, методів і засобів управління діяльністю великих платників податків і відносин, які формуються під час їх податкового супроводження органами ДПС;
– розроблено, на відміну від існуючої системи інформаційно-аналітичного забезпечення спеціалізованої інспекції, її концептуально нову структуру, складовими якої є: автоматизована інформаційна система „Інтегрований образ клієнта”, внутрішній та зовнішній сайти, що дозволить підвищити ефективність роботи працівників податкової служби, зменшити витрати на адміністрування, покращити рівень обслуговування платників за рахунок автоматизації управлінських та технологічних процесів діяльності інспекції;
удосконалено:
– напрями діяльності спеціалізованої інспекції – аудит, аналітичну роботу, управління, в т. ч. удосконалення методів податкового контролю з використанням зовнішніх і внутрішніх електронних ресурсів щодо діяльності платника, переорієнтація роботи на електронний кабінетний аудит, покращення організації та координації роботи структурних підрозділів інспекції завдяки автоматизації процесів інформаційної взаємодії, удосконалення обміну електронними ресурсами та створення єдиного інформаційного простору для структурних підрозділів інспекції;
– форми та методи взаємодії податкових органів і платників податків з метою підвищення рівня їх податкового супроводження на основі розвитку інформаційного простору та надання сучасного висококваліфікованого сервісу шляхом організації інформаційно-довідкових та консультативних послуг платникам засобами мережі Інтернет, переходу на електронну форму звітності; застосування електронного діалогу з платниками податків через організацію Інтернет-конференцій, інтерактивне опитування, функціонування на веб-сайті спеціалізованої інспекції рубрики „Питання-відповідь” тощо;
набуло подальшого розвитку:
– визначення функціональних складових державного податкового менеджменту великих платників податків і виокремлення спеціальних управлінських функцій, характерних лише для спеціалізованих податкових інспекцій, а саме: відбір платників до категорії великих, індивідуальний підхід до кожного платника, галузева структуризація великих платників, створення нової організаційно-функціональної структури в органах ДПС, введення в штатний розпис посад координаторів та експертів, надання різних податкових послуг;
– обґрунтування ролі спеціалізованих державних податкових інспекцій по роботі з великими платниками податків у податковій системі України, що підтверджується результативним впровадженням нової організаційно-функціональної складової органів ДПС; реалізація ефективної податкової політики, спрямованої на заохочення та підтримку добровільної сплати податків та стабільне забезпечення доходами бюджетів, виправданим та ефективним використанням галузевого підходу в управлінській діяльності, подальшим розвитком менеджменту великих платників податків і досвіду організації роботи з платниками податків в органах державної податкової служби усіх територіальних рівнів.
Практичне значення одержаних результатів. Висновки та пропозиції дисертаційного дослідження використані в діяльності СДПІ ВПП у м. Запоріжжі (довідка від 15.05.2006 р. № 3824/28-113). Підтверджено впровадження автоматизованої інформаційної системи „Інтегрований образ клієнта” за участю автора (акт від 15.05.2006 р. № 3823/28-113).
Рекомендації, запропоновані у дослідженні, прийнято для впровадження обласною державною адміністрацією у Запорізькій області (довідка від 25.05.2007 р. № 08-27), ДПІ у Хортицькому районі м. Запоріжжя (довідка від 19.12.2006 р. № 12130\7\31-011), ДПІ у Комунарському районі м. Запоріжжя (довідка від 13.03.2008 р. № 5091\10\01).
Одержані методичні та практичні результати дослідження діяльності спеціалізованої інспекції можуть бути також використані в процесі податкового супроводження великих платників податків неспеціалізованих інспекцій, а також податковими органами та іншими органами державної влади у процесі вдосконалення державного менеджменту, у навчальному процесі при викладанні дисциплін „Податкова система”, „Податковий менеджмент” тощо.
Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати, що викладені у дисертації і виносяться на захист, отримано автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, використано лише ті ідеї і положення, які є результатом особистої роботи здобувача, про що вказано у переліку наукових праць, поданих у авторефераті.
Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційного дослідження обговорювалися та отримали схвалення на таких міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях: „Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці” (м. Ірпінь, 2004 р.), „Податкова політика України та механізми її реалізації в Податковому кодексі” (м. Ірпінь, 2005 р.), „Особливості соціально-економічного розвитку України та регіонів” (м. Запоріжжя, 2005 р.), „Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу молоді: пошуки, перспективи” (м. Павлоград, 2007 р.), „Економіка країн Євроазіатського та африканського континентів і Україна”, (м. Тернопіль, 2007 р.), „Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці” (м. Ірпінь, 2007 р.).
Публікації. За темою та результатами дослідження автором опубліковано 8 наукових праць у фахових виданнях, загальним обсягом 2,6 друк. арк., 6 тез доповідей на науково-практичних конференціях, загальним обсягом 0,75 друк. арк.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації – 225 сторінок, з яких: 57 рисунків, що займають 24 сторінки, 2 таблиці – 2 сторінки, список використаних джерел (189 найменувань) – 20 сторінок, додатки – 19 сторінок.

Список литературы ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення щодо розвитку податкового менеджменту, його складової – державного податкового менеджменту великих платників податків, подано нове вирішення наукової задачі – удосконалення роботи спеціалізованої інспекції на основі використання всіх видів ресурсів та впровадження ефективних форм, методів і засобів в її управлінській діяльності.
1. Державний податковий менеджмент великих платників податків – це система принципів, методів і засобів управління діяльністю великих платників податків та відносин, які формуються при їх супроводженні органами ДПС. Суб’єктом державного податкового менеджменту великих платників податків в Україні виступають спеціалізовані державні податкові інспекції, які здійснюють щодо об’єктів – великих платників податків – адміністрування податків. Функціонування та розвиток системи управління, способи діяльності спеціалізованих державних податкових інспекцій, та побудова взаємодії з великими платниками податків базуються на таких основних принципах, як: індивідуальний підхід до кожного платника для підвищення рівня його обслуговування, налагодження партнерських відносин між платниками податків та органами державної податкової служби з метою розширення бази оподаткування, недопущення зростання поточного податкового боргу та запобігання фактам неплатоспроможності платника. Ефективність управління забезпечується рівнем та повнотою використання організаційних і технічних засобів.
2. Системний підхід до розгляду загальновизнаних у науці функцій планування, організації, регулювання та контролю дозволив визначити, що процес податкового супроводження великих платників податків здійснюється внаслідок реалізації як загальних, так і спеціальних функцій, характерних лише для спеціалізованих податкових інспекцій, а саме: відбір платників до категорії великих, індивідуальний підхід до кожного платника та визначення їх галузевої приналежності, створення нової організаційної структури в органах ДПС, введення в штатний розпис посад координаторів та експертів, надання податкових послуг. Визначено, що запровадження нової форми відносин податкових органів та платників податків – податкове супроводження великих платників податків, – є основою формування та розвитку спеціальних управлінських функцій, які забезпечують координатори та експерти.
3. Дослідження організації державного податкового менеджменту великих платників податків засвідчило значне зростання питомої ваги їх податкових надходжень у бюджетах усіх рівнів, підвищення рівня добровільної сплати податків та розвиток партнерських відносин між податковими органами й платниками. За шість років існування надходження від шести спеціалізованих державних податкових інспекцій, у формуванні державного бюджету зросли з 12 % до 21 %, а впродовж 2007 р. усі великі платники країни забезпечили понад 70 % надходжень до державного бюджету. Частка надходжень від великих платників податків значно зросла на обласному рівні, що відіграє велику роль у формуванні доходів бюджетів усіх рівнів.
4. Розглянуто особливості організаційно-функціональної структури спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Запоріжжі, проаналізовано галузеву специфіку регіону, де основними видами спеціалізації є металургія та машинобудування (понад 60 % у загальному обсязі реалізації промислової продукції). Статистичний підхід при дослідженні діяльності спеціалізованої інспекції дозволив зробити висновок, що фактично 0,6 % платників податків від їх загальної кількості у області забезпечує більше ніж 70 % податкових надходжень регіону до Державного бюджету України та понад 80 % міських надходжень. На основі економіко-математичного моделювання визначено вплив податкових надходжень великих платників податків м. Запоріжжя на формування доходів бюджетів області. Окремо визначено, що бюджетоутворюваними податками є податок на прибуток, податок на додану вартість, акцизний збір і податок на доходи з фізичних осіб.
5. Зарубіжний досвід вдосконалення діяльності органів податкової служби щодо організації роботи податкових органів з великими платниками податків свідчить, що одним із пріоритетних напрямів є створення комплексної інформаційної системи для забезпечення інформаційного сервісу платникам, автоматизація процесів оподаткування, зменшення витрат на адміністрування тощо. Пріоритетність цього напряму з максимальним використанням усіх матеріальних і людських ресурсів спеціалізованої інспекції, прикладна цінність яких полягає в системному вдосконаленні менеджменту, автоматизації основних технологічних процесів, залученні нововведень до управлінської діяльності.
6. Запропоновано вдосконалення методів, засобів та інструментарію державного податкового менеджменту великих платників податків шляхом реалізації концепції інформаційно-аналітичної системи, складовими якої є: інформаційно-аналітична система „Інтегрований образ клієнта”, внутрішній та зовнішній сайти. Обґрунтовано позитивний вплив системи на всі сфери діяльності спеціалізованої державної податкової інспекції на основі принципу індивідуального підходу до кожного великого платника податків. Ця система забезпечує якісно новий рівень обслуговування платників, підвищення ефективності роботи інспекторів, скорочення кількості управлінських ланок, зменшення витрат робочого часу на адміністрування. Завдяки розвитку державного податкового менеджменту великих платників податків, удосконаленню його функціональних складових шляхом реалізації концепції інформаційно-аналітичної системи, побудові партнерських відносин рівень добровільної сплати податків великими платниками за шість років роботи зріс на 20 % і становить 98 %, що є найвищим по Запорізькому регіоні. При формуванні бюджетів усіх рівнів спостерігається позитивна динаміка податкових надходжень від великих платників. Організація роботи з великими платниками податків у регіоні забезпечує сприятливу економічну ситуацію і є важливим чинником при виконанні поставлених завдань.
7. До основних напрямів удосконалення державного податкового менеджменту великих платників податків, які були виділені на базі проведеного дослідження діяльності спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Запоріжжі, належать: автоматизація основних технологічних процесів діяльності інспекції стосовно аналітичної роботи, адміністрування податків, аудиту та управлінської роботи; вдосконалення форм та методів взаємодії податкових органів і платників податків, підвищення якості загальних та спеціальних управлінських функцій менеджменту шляхом розробки та впровадження концепції інформаційно-аналітичної системи. Практичні напрацювання та способи удосконалення державного податкового менеджменту великих платників податків заслуговують на подальший розвиток і можуть бути поширені при організації роботи з платниками податків і неспеціалізованих податкових інспекціях.


Список використаних джерел

1. Азаров М. Я. До боротьби з тіньовою економікою податкова служба підходить з позицій соціальної відповідальності / М. Я. Азаров // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 26. – C. 3–4.
2. Азаров М. Я. Податкова політика в Україні: принципи та реалії /
М. Я. Азаров // Вісник податкової служби України. – 1998. – № 15. – C. 3–8.
3. Азаров М. Я. Податковий кодекс: прийняття економічної конституції – на фінішній прямій / М.Я. Азаров // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 45.– C. 3–4.
4. Азаров М. Я. Шлях до служби європейського зразка / М.Я. Азаров // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 40.
5. Азаров М. Я. П’ять років встановлення та розбудови сучасної податкової служби України / М. Я. Азаров // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 41. – С. 4.
6. Беспала Н.О. Розвиток державної податкової політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. спец. : 25.00.02 „Механізми державного управління” / Н.О. Безпала ; Гуманіт. ун-т „Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.”. – Запоріжжя, 2006. – 20 с.
7. Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи / Б. Будзан – К. : Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2001. – 349 с.
8. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : монографія : в 3 т. – К. : НДФІ, 2004. – Т. 3: Розвиток системи податків як основи зміцнення державних фінансів [М. Я. Азаров,
В. М. Геєць, Ф. О. Ярошенко та ін.].– 306 с.
9. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : монографія : в 3 т. – К. : НДФІ, 2004. – Т. 2 : Соціальна спрямованість бюджетної політики [М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко,
Е.М. Ліанова та ін.]. – 345 с.
10. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: монографія : в 3 т. – К. : НДФІ, 2004. – Т. 1 : Пріоритети бюджетної політики та економічне зростання в Україні [М. Я. Азаров,
В. М. Геєць, Ф. О. Ярошенко та ін.]. – 640 с.
11. Василик О.Д. Удосконалення податкової системи України /
О. Д. Василик, К. В. Павлюк // Фінанси України. – 1997. – № 10. – С. 37–42.
12. Василик О. Д. Державні фінанси України : навчальний посібник /
О. Д Василик. – К. : Вища школа, 1997. – 383 с.
13. Василик О. Д. Теорія фінансів : підручник / О. Д. Василик. – К. : НІОС, 2001. – 416 с.
14. Веснин В. Р. Менеджмент : учебник. / В. Р. Веснин – М. : Проспект, 2006. – 156 с.
15. Виходець А. М. Культура і етика взаємовідносин податкових інспекторів з платниками податків [Скорочений варіант] / А. М. Виходець,
Є. А. Кізілова. – К., 1999.
16. Волинський О. Практика анализу фінансового стану підприємства податковими органами / О. Волинський // Вісник податкової служби України. – 1999. – № 17. – С. 12–13.
17. Воронов В. Н. Финансовое и банковское право / В. Н. Воронов // Словарь-справочник. – М., 1997. – 520 с.
18. Все про податки : довідник [М. Я. Азаров, В. Д. Кольга,
В. А. Онищенко та ін.]. – К. : Експерт-Про, 2000. – 492 с.
19. Вступ до інформаційної культури та інформаційного права
[В. М. Брижко, В. Д. Гавловський, Р. А. Калюжний та ін.]. – Ужгород : ІВА, 2003. – 240 с.
20. Гацька Л. П. Проблеми формування інститутів управління оподаткуванням в Україні [Електронний ресурс] / Л. П. Гацька, І. М. Рижий // Наукові праці ДонНТУ. 2007. – Режим доступу : http://www.donntu.edu.ua.
21. Герчикова И. Н. Менеджмент : учебник / И. Н. Герчикова. – 3-е изд., перераб. и доп.– М. : ЮНИТИ, 2002. – 501 с.
22. Гончарук А .Г. Вплив бюджетної політики на розвиток національної економіки / А. Г. Гончарук // Фінанси. – 2006. – № 12. – С. 33–39.
23. Данилов А. Налоговые поступления в бюджет: состояние и пути совершенствования / А. Данилов, А. Жеребных // Вестник налоговой службы Украины. – 2000. – № 46. – С. 12–13.
24. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету
[М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, Т. І. Єфименко та ін.]. – К. : НДФІ, 2004.
– 710 с.
25. Державне управління : навчальний посібник [А. Ф. Мельник,
О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна та ін.]. – К. : Знання-Прес, 2003. – 343 с.
26. Департамент розвитку та модернізації ДПС України: Розвиток та модернізація ДПС України : інформаційний довідник. – К., 2001. – С. 36.
27. Джигалов С. О. Система оподаткування та її вплив на соціально-економічний розвиток і фінансове забезпечення регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 „Фінанси, грошовий обіг і кредит” / С. О. Джигалов ; Нац. акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2006. – 19 с.
28. Джигалов С. О. Системне удосконалення механізмів адміністрування ПДВ [Електронний ресурс] / С. О. Джигалов. – Режим доступу :
http://www.sta.gov.ua/news.php3?6251.
29. Загородній А. Г. Фінансовий словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Т. С. Смовженко. – К. : Знання, 2000. – 471 с.
30. Зайчиков В. В. Фінансова регіональна політика держави /
В. В. Зайчиков // Фінанси України. – 2005. – № 6. – С. 29.
31. Засади формування бюджетної політики держави : монографія
[М. М. Єрмоленко, С. А. Єрохін, І. О. Плужніков та ін.]. – К. : НАУ, 2003.
– 284 с.
32. Зростають надходження до бюджету від великих платників податків [Електронний ресурс] / ДПА України. –2008. – Режим доступу : http://www.sta.gov.ua.
33. Економико-правовая библиотека [Электронный ресурс] / Тексты книг принадлежат их авторам. – Режим доступа : // http://www.vuzlib.net.
34. Иванов Ю. Б. Налоговый менеджмент / Ю. Б. Иванов, В. В. Карпова, Л. Н. Карпов. – Харьков : Инжек, 2006. – 488 с.
35. Ігнатенко П. П. Основні аспекти створення „електронного уряду” України / П .П. Ігнатенко, О. В. Нестеренко, І. П. Синицин. – К. : Зв’язок, 2002. – С. 36–41.
36. Інформаційні технології в адмініструванні податку на додану вартість [М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, П. В. Мельник та ін.]. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. – 342 с.
37. Ісаншіна Г. Ю. Податковий менеджмент / Г. Ю. Ісаншіна – К. : ЦУЛ, 2003. – 230 с.
38. Кальніченко І. Нові підходи до примусового стягнення податкової заборгованості / І. Кальніченко // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 34–35. – С. 3–4.
39. Карп М. В. Налоговый менеджмент / М. В. Карп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 477 с.
40. Карпінський Б. А. Стратегічний податковий менеджмент як механізм управління економічним розвитком держави [Електронний ресурс] /
Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/book/StrPryor/St_pr5/17_Karpinsky.pdf.
41. Короткий оксфордський політичний словник : пер. з англ. / [за ред.
І. Макліна, А. Макмілана] – К.: Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2005.
– 789 с.
42. Концепція реформування податкової системи України [Електронний ресурс] / ДПА України. – Режим доступу : http://www.sta.gov.ua
43. Копилов В.А. Проект державного бюджету на 2007 рік як складова стратегія прискореного економічного зростання / В. А.Копилов // Фінанси. – 2006. – № 11. – С. 3–17.
44. Киллер К. Вопросы управления / К. Киллер. – М. : Экономика, 1983.
– 199 с.
45. Крисоватий А. І. Податкова система / А. І. Крисоватий,
О. М. Десятник // Податкова політика і податкова система держави. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – С. 36.
46. Крисоватий А. І.Теоретичні засади податку як соціально-економічної категорії / А. І. Крисоватий // Фінанси України. – 2004. – № 2. – С. 4–11.
47. Крисоватий А.І. Податковий менеджмент : навчальний посібник. /
А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 304 с.
48. Крисоватий А.І. Податкова політика України: концептуальні засади теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.04.01 „Фінанси, грошовий обіг і кредит” / А. І. Крисоватий ; Терноп. держ. екон. ун-т. – Тернопіль, 2006. – 32 с.
49. Леонова А. О. Ефективність державного управління в контексті євроінтеграції України / А. О. Леонова, В. П. Давидова, О. О. Новачук. – К. : ДПА України, 2007. – 390 с.
50. Литвиненко О. В. Інформаційна відкритість української влади : аналітична доповідь / О. В. Литвиненко – К., 2002. – 60 с.
51. Луцик А. І. Фіскальні та регулюючі засади державного податкового менеджменту : автореф. дис. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 „Фінанси, грошовий обіг і кредит” / А. І. Луцик ; Терноп. держ. екон. ун-т. – Тернопінь, 2006. – 20 с.
52. Мазарчук Г. Кадри потребують розвитку та інвестицій / Г. Мазарчук // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 24. – С. 9–14.
53. Маркс К. Соч. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М. : Госполитиздат, 1985. – Т. 4. – С. 308.
54. Мельник П. В. Деякі суперечності в розвитку податкової системи та шляхи її подолання / П. В. Мельник // Економіка України. – 2001. – № 7.
– С. 16–21.
55. Мельник П. В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці / П. В. Мельник. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2005. – 362 с.
56. Мельник П. В. Менеджмент / П. В. Мельник, М. М. Філоненко,
Л.П. Гацька. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. – 245 с.
57. Мельник В. М. Обмежувальна та стимулювальна роль податків /
В. М. Мельник // Фінанси. – 2006. – № 1. – С. 31–38.
58. Меркулов О. Майбутнє податкової системи України в модернізації податкової служби / О. Меркулов // Вісник податкової служби України. –2000.– № 45. – С. 9.
59. Меркулова Т. В. Інституційні основи оподаткування та податкового регулювання економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.01.01 „Економічна теорія” ; 08.04.01 „Фінанси, грошовий обіг і кредит” / Т. В. Меркулова ; Держ. установа „Ін-т економіки та прогнозування НАН України”. – К., 2006. – 36 с.
60. Москаленко В. М. Організаційно-управлінська структура податкової служби України : шляхи реформування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.02.03 „Організація управління, планування і регулювання економікою” / В. М. Москаленко ; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2006. – 22 с.
61. Науковий вісник Академії ДПС України / Академія ДПС України. –Ірпінь, 2002. – № 4. – 448 с.
62. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс] / Реферативна база даних. – Режим доступу : //www.nbuv.gov.ua.
63. Невгод Л. Нові правила виконання податкових зобов’язань платників податків / Л. Невгод // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 9.
– C. 3–6.
64. Недашківський М. До питання про зміст, цілі та напрямки забезпечення ефективності модернізації податкової служби України /
М. Недашківський, С. Онишко // Збірник наукових праць Академії ДПС України. – 2002. – № 4. – С.49–51.
65. Нестеренко О. В. Реалізація шляхів доступу до системи електронних інформаційних ресурсів органів державної влади / О. В. Нестеренко. – К., 2004. – 20 с.
66. Нечай Н. В. Державна податкова служба України : довідник /
Н. В. Нечай, В. А. Онищенко. – К. : Вісник податкової служби, 2001. – 112 с.
67. Обговорення концепції реформування податкової системи України / Міністерство фінансів України. – К. : Фінанси, 2006. – № 12. – С. 3–32.
68. Осовська Г. В. Основи менеджменту : підручник / Г. В. Осовська,
О. А. Осовський. – [вид. 3-тє, перероб. і доп.]. – К. : Кондор, 2006. – 664 с.
69. Онищенко В. А. Шляхи вдосконалення роботи податкової служби з платниками податків / В. А. Онищенко // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 27. –С. 52–63.
70. Опарін В. М. Фінансова система України (теоретично-методичні аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.04.01 „Фінанси, грошовий обіг і кредит” / В. М. Опарін ; – К., 2006. – 33 с.
71. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія) : навчальний посібник /
В. М. Опарін. – К., 2001. – 240 с.
72. Основні аспекти організації роботи по обслуговуванню великих платників податків в офісі міста Амстердам Податкової та митної адміністрації Нідерландів / ДПА України. – К., 2002. – 45 с.
73. Основні завдання бюджетної політики на 2008 рік [Електронний ресурс] / Департамент економічного аналізу ДПА України. – Режим доступу : // http://www.sta.gov.ua/news.php3?12464.
74. Основні напрямки бюджетної політики на 2002 рік : Послання Президента України до Верховної Ради України від 21.06.2001 р. № 2543–III. // Урядовий кур'єр. – 2001. – № 102. – С. 3-5.
75. Основні напрямки модернізації та схема взаємодії органів державної податкової служби по впровадженню проекту Програми модернізації ДПС України / Державна податкова адміністрація України. – К., 2001.
76. Островецький В. І. Формування податкових надходжень бюджету в умовах трансформації економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. cтупеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 „Фінанси, грошовий обіг і кредит” / В. І. Островецький ; Нац. держ. фін. ін-т при м-ві фінансів України. – К., 2006. – 20 с.
77. Падалка В. М. Економетричні моделі як засіб прогнозування доходів регіональних бюджетів / В. М. Падалка, Ю. О. Михайлик, В. І. Крапивка // Фінанси України. – 1999. – № 6. – С. 8–18.
78. Позняков С. Нові повноваження органів державної податкової служби України / С. Позняков // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 42. – С. 32–33.
79. Податки : навчальний посібник [під ред. В. В. Бурковського]. – Д. : Пороги, 1998. – 646 с.
80. Податкова політика України та механізми її реалізації в Податковому кодексі : матеріали наук.-прак. конф. [„Податкова політика України та механізми її реалізації в Податковому кодексі”], (м. Ірпінь, 23-24 травня
2005 р.) / Академія ДПС України. – Ірпінь, 2005. – 180 с.
81. Податкова впроваджує проект податкового супроводження великих платників податків : новини. – 2008. [Електронний ресурс] / ДПА України. – Режим доступу : http://www.sta.gov.ua.
82. Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ [Електронний ресурс] / ТОВ „Творче об'єднання „КОНСУЛЬТАНТ”. – Режим доступу : http://www.konsultant.kiev.ua/new1_07/07200104.html.
83. Полотенко Д. В. Фінансова система України і бюджетний процес. Сутність та шляхи їх вдосконалення / Д. В. Полотенко // Фінанси. – 2006. –
№ 11. – С. 18–25.
84. Порядок взаємодії між органами Державного казначейства України та органами Державної податкової служби України у процесі виконання державного бюджету за доходами : наказ / Державне казначейство України та ДПА України від 27.03.2001р. № 36/132.
85. Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади : постанова / КМ України від 04.01.2002 р. № 3.
86. Про внутрішнє і зовнішнє становище в Україні у 2003 році : Послання Президента України до Верховної Ради. – К. : Інформ.-видав. центр Держкомстату України, 2004. – С. 251.
87. Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : матеріали наук.-прак. конф. [„Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці”], (м. Ірпінь, 31 травня – 1 червня 2007 р.) / Академія ДПС України. – Ірпінь, 2007.
88. Проблеми удосконалення податкової системи України : тези Міжнародної науково-практичної конференції / ДПА України. – К. : Укртиппроект, 1997. – 98 с.
89. Програма розвитку інформаційної інфраструктури державної податкової служби України на 2005–2008 рр. / ДПА України. – К., 2005.
–108 с.
90. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
91. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
92. Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів : розпорядження / КМ України від 05.04.2003 р. № 259–р. [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
93. Про затвердження Методологічних рекомендацій по складанню індивідуальних Програм обслуговування платників податків : розпорядження ДПА України від 14.08.2001 р. № 243–р. [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
94. Про вдосконалення діяльності підрозділів по роз’ясненню податкового законодавства : наказ ДПА України від 09.10.2000 р. № 525 [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
95. Про вдосконалення організації роботи інспекцій ВПП : наказ ДПА України від 09.04.2001 р. № 157 [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
96. Про Державний бюджет України на 2008 р. : закон України від 28.12.2007 р. № 107–IV [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
97. Про державну службу : закон України від 16.12.1993 р. № 3723-ХII (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
98. Про державну податкову службу в Україні : закон України від 04.12.1999 р. № 509–XII [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
99. Про електронні документи та електронний документообіг : закон України від 22.05.2003 р. № 851–ІV [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
100. Про електронний цифровий підпис : закон України від 22.05.2003 р. № 852–ІV [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
101. Про вдосконалення діяльності підрозділів по роз’ясненню податкового законодавства : наказ ДПА України від 09.10.2000 р. № 525 [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
102. Про вдосконалення організації роботи інспекцій ВПП : наказ ДПА України від 09.04.2001 р. № 157 [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
103. Про затвердження нової редакції Порядку приймання та комп’ютерної обробки звітних документів платників податків у ДПІ районного рівня та СДПІ по роботі з ВПП : наказ ДПА України від 02.12.2004 р. № 691 [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
104. Про затвердження Методологічних рекомендацій щодо організації обслуговування платників податків : наказ ДПА України від 03.07.2001 р.
№ 267.
105. Про затвердження Порядку визначення критеріальних показників стосовно великих платників податків та методики його застосування : наказ ДПА України від 24.07.2001 р. № 296.
106. Про затвердження Типової організаційної структури Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків: Наказ ДПА України від 27.11.2002 р. № 474 [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
107. Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України : Указ Президента України від 13.07.2000 р. № 886 [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
108. Про затвердження Державної програми „Інформаційні та комунікативні технології в освіті і науці” на 2006-2010 роки : постанова КМ України від 07.12.2005 р. № 1153 [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
109. Про зміни в організаційній структурі ДПА України : наказ ДПА України від 12.03.2003 р. № 112.
110. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : закон України від 18.03.2004 р.
№ 1629-IV [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
111. Про концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу : Указ Президента України від 05.03.2004 р. № 278\2004 [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
112. Про затвердження Стратегії інтеграції України Європейського Союзу : Указ Президента України від 11.06.1998 р. № 615\98 [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. –К. : Ліга, – 2005.
113. Про заходи щодо реформування податкової політики : Указ Президента України від 31.07.1996 р. № 621\96 [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
114. Про заходи щодо попередження і нейтралізації загроз національній безпеці, пов'язаних із нестабільністю правового регулювання відносин у сфері адміністрування податку на додану вартість : Указ Президента України від 28.12.2006 р. № 1154/2006 [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
115. Про Концепцію державної регіональної політики : Указ Президента України від 25.05.2001 р. № 341/2001 [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
116. Про Основні положення податкової політики і податкову реформу в Україні : постанова Верховної Ради України від 13.12.1995 р. № 446\95–ВР [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
117. Про оподаткування прибутку підприємств : Закон України від 22.05.97 р. № 283/97–ВР [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
118. Про організаційну структуру ДПА України : наказ ДПА України від 02.10.2000 р. № 507.
119. Про організаційну структуру ДПА України : наказ ДПА України від 20.04.2004 р. № 207.
120. Про організацію взаємодії органів державної податкової служби при опрацюванні розшифровок податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів : наказ ДПА України від 18.04.2008 р. № 266 [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
121. Про Основні напрямки бюджетної політики на 2007 рік : постанова КМ України від 27.07.2006 р. № 42-V [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
122. Про Основні напрямки модернізації та схеми взаємодії органів державної податкової служби по впровадженню проекту Програми модернізації ДПС України : наказ ДПА України від 18.09.2001 р. № 376.
123. Про Основні положення податкової політики в Україні : постанова Верховної Ради України від 04.12.1996 р. № 561/96–ВР [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
124. Про план першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності : Указ Президента України від 10.04.2006 р. № 300/2006 [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
125. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами : Закон України від 21.12.2000 р. № 2181–III [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
126. Про проведення атестації державних службовців: постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 р. № 1922 [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
127. Про ратифікацію Угоди про позику (Проект „Модернізація державної податкової служби України – 1”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку : Закон України від 20.11.2003 р. № 1317–IV [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
128. Про результати роботи з Радниками Податкової та Митної адміністрації Нідерландів : наказ ДПА України від 04.08.2000 р. № 318.
129. Про заходи щодо попередження і нейтралізації загроз національній безпеці, пов'язаних із нестабільністю правового регулювання відносин у сфері адміністрування податку на додану вартість: Указ Президента України від 28.12.2006 р. № 1154/2006 [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
130. Про роботу з великими платниками податків : наказ ДПА України від 31.03.2000 р. № 145.
131. Про систему оподаткування : Закон України в редакції від 18.02.1997 р. № 77/97–ВР [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
132. Про стан організації роботи та напрямки розвитку і модернізації в податкових органах Міністерства Російської Федерації по податках та зборах / ДПА України. – К., 2002.
133. Про розробку Порядку застосування основного виду діяльності платника податків для забезпечення формування звітності : наказ ДПА України від 27.03.1998 р. № 145 [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
134. Про стан роботи з розгляду скарг платників податків : наказ ДПА України від 22.05.2007 р. № 300 [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
135. Про стратегію економічного і соціального розвитку України „Шляхом Європейської інтеграції на 2004–2015 р. : Указ Президента України від 28.04.2004 р. № 493 [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
136. Про стратегію модернізації державної податкової служби в Україні : Заява Державної податкової адміністрації України // Вісник ДПА України. – 2001. – № 42. – С. 3–4.
137. Про схвалення Концепції реформування податкової системи : розпорядження КМУ від 19.02.2007 р. № 56–р. [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
138. Про утворення інспекцій по роботі з великими платниками податків : наказ ДПА України від 28.04.2000 р. № 226.
139. Про утворення Державних податкових адміністрацій України та місцевих державних податкових адміністрацій : Указ Президента України від 22.08.96 р. № 760/96 [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
140. Про утворення Департаменту розвитку та модернізації Державної податкової служби : постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2000 р. № 1454 [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
141. Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань взаємодії інформаційних систем державної податкової адміністрації та Державного комітету статистики України : наказ ДПА України від 08.01.2003 р. № 7\3 [Електронний ресурс] : система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН. – К. : Ліга, – 2005.
142. Проблеми удосконалення податкової системи України: тези міжнародної науково-практичної конференції. – К., 1997. – 98 с.
143. Ревун В. І. Про реформування й модернізацію податкової системи /
В. Ревун // Фінанси України. – 2006. – № 6. – С. 27.
144. Реформування державної податкової служби України : матеріали прес-конференції заступника голови ДПА України Валентини Москаленко.
– К. : Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ, 2004. – № 9.
145. Рикардо Д. Сочинения : в 3 т. : пер.с англ. – М. : Госполитиздат, 1995. – Т.1 : Начало политической экономики и налогового обложения. – С. 45.
146. Розвиток та модернізація Державної податкової служби України : інформаційний довідник. – К., 2001. – С. 25.
147. Романюк В. М. Податкова система та інвестиційна привабливість економіки України / В. М. Романюк // Фінанси. – 2006. – № 1. – С. 38–42.
148. Росоловський В. Державна податкова служба в цифрах і фактах:
2001 рік / В. Росоловський // Вісник податкової служби України. – 2002. –
№ 12. – C. 8–10.
149. Росоловський В. М. Автоматизація роботи в органах державної податкової служби. / В. М. Росоловський, С. П. Ріппа. – Ірпінь: Академія ДПС України, – 2002. – 401 с.
150. Росоловский В. Н. Налоги и налогообложение в Украине /
В. Н. Росоловский // Налоговый вестник. – 2002. – № 8. – С. 3–11.
151. Рябошапко В. Поняття правового менеджменту податкової міліції /
В. Рябошапко // Право України. – 2000. – № 10. – С. 79.
152. Сидорович О. Персональний податковий менеджмент у контексті асиметрій індивідуального та фіскального вибору [Електронний ресурс] / Юридична газета. – 2006 р. – Режим доступу : http://www.yur-gazeta.com/article/545/
153. Скворцов Н. Н. Налоговый менеджмент: стратегия и тактика. /
Н. Н. Скворцов. – К. : Вища школа, 2002. – 222 с.
154. Складовою частиною реформування системи оподаткування є модернізація ДПС України [Електронний ресурс] / ДПА України. – Режим доступу : http://www.sta.gov.ua/news.php3?4037.
155. Словник фінансово-правових термінів [за ред. Л.К. Воронової]. / – Ірпінь : Національна академія державної податкової служби України, Науково-дослідний інститут фінансового права, 2006. – 343 с.
156. Словник іншомовних слів [за ред. О.С. Мельничука]. – [вид. 2-ге, випр.]. – К. : УРЕ, 1985. – 967 с.
157. Соколовська А. М. До питання про податкову реформу в Україні /
А. М. Соколовська // Фінанси України. – 2006. – № 4. – С. 55–51.
158. Соколовська А. М. Податкова система держави: теорія і практика становлення / А. М. Соколовська. – К. : Знання-Прес, 2004. – 453 с.
159. Соколовська А. М. Податкова політика в Україні у контексті її впливу на розвиток економіки / А. М. Соколовська // Фінанси. – 2006. – № 9. –
С. 65–81.
160. Соколовська А. М. Особливості проведення податкових реформ: світовий досвід і Україна / А. М. Соколовська // Фінанси України. – 1998. –
№ 12. – C. 71–80.
161. Солдатенко В. З історії розробки Меморандуму про економічний розвиток України на принципах справедливості / В. Солдатенко // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 47. – C. 42–52.
162. Солдатенко В. Проблемы внедрения информационных технологий в экономике и бизнесе / В. Солдатенко // Вестник налоговой службы Украины. – 2001. – № 29. – C. 6–7.
163. Соціально-економічний паспорт м. Запоріжжя за підсумками
2006 року [Електронний ресурс] / Виконком міської ради. – Режим доступу : http://www.meria.zp.ua/?page=/city/programa.
164. Соціально-економічний стан Запорізької області [Електронний ресурс] / Український видавничий портал. – 2007 р. – Режим доступу : http://who-is-who.com.ua/bookmaket/indagrim2007/1/24.html.
165. Стратегічний план розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року : наказ ДПА України від 07.04.2003 № 160 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://sta.kmu.gov.ua
166. Стратегічний план заходів державної податкової адміністрації України щодо реалізації пріоритетних напрямів діяльності на 2008 рік : наказ ДПА України від 19.02.08 р. № 95.
167. Тарангул Л. Л. Оподаткування та регіональний розвиток (теорія та практика) / Л. Л. Тарангул. – Ірпінь : Академія ДПС, 2003. – 286 с.
168. Тарангул Л. Л. Податкова політика та економічний розвиток регіонів : теорія, методологія, практика : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.04.01 „Фінанси, грошовий обіг і кредит” / Л. Л. Тарангул ; Інститут економічного прогнозування НАН України . – К., 2003.
169. Тейлор Ф. У. Менеджмент / Ф. У. Тейлор. – М. : Экономика, 1992. – 175 с.
170. Тимченко О. М. Податковий менеджмент / О. М. Тимченко. – К. : КНЕУ, 2001. – 150 с.
171. Толбатов Ю. А. Економетрика : [підруч. для студ. економ. спец. вищ. навч. закл.] / Ю. А. Толбатов. – К. : Четверта хвиля, 1997. – 230 с.
172. Україна: Податкова політика та адміністрування податків : документ світового банку. – К. : Козаки, 2003. – 128 с.
173. Управление – это наука и искусство [А. Файоль, Г. Эмерсон и др.]. – М. : Бизнес-информ, 1992. – 128 с.
174. Файоль А. Общее и промышленное управление. / А. Файоль. – М. : Экономика, 1992. – 128 с.
175. Філософський словник [за ред. В. І. Шинкарука]. – [2–ге вид.]. – К. : Головна редакція Української радянської енциклопедії, 1986. – 796 с.
176. Фліссак Н. Перспективи прийняття Податкового кодексу України // Вісник податкової служби України. –2001. – № 5. – С. 3–4.
177. Фліссак Н. Основні напрямки реформування податкового законодавства / Н. Фліссак // Баланс. – 1999. – № 2. – С.3–4.
178. Фліссак Н. Шляхи реформування податкової системи України /
Н. Фліссак // Вісник податкової служби. – 2007. – № 1–2. – 112 с.
179. Формування, інтеграція та використання інформаційних ресурсів органів державної влади: Реєстрація, зберігання і обробка даних /
[О. Г. Додонов, О. В. Нестеренко, А. В. Бойченко та ін.]. – К., 2002. – № 3.
– С. 69–75.
180. Фурман А. Шляхи удосконалення (модернізації) податкового контролю в загальній системі адміністрування податків і обов’язкових платежів в бюджет / А. Фурман // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 21. – С. 11–15.
181. Царев Е. О. О модернизации работы в отдельно взятой налоговой инспекции / Е. О. Царев // Налоговый весник. – 2003. – № 2. – С. 134–139.
182. Черник Д. Г. Налоги : учебное пособие / Д. Г. Черник. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 656 с.
183. Шегда А. А. Менеджмент : навчальний посібник / А. А. Шегда. – К. : Знання-прес, 2002. – 583 с.
184. Шульга Г. Ю. Шляхи підвищення дієвості податкового менеджменту [Електронний ресурс] / Г. Ю. Шульга. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VMSU/2007-01/07sgudpm.htm.
185. Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение / Т. Ф. Юткина. – М. : ИНФРА, 2003. – 576 с.
186. Ярошенко Ф. О. Трансформація ДПС України : монографія /
Ф. О. Ярошенко. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. – 368 с.
187. Ярошенко Ф. О. Розвиток і необхідність модернізації ДПА України / Ф. О. Ярошенко // Вісник податкової служби України. – 1999. – № 40. –
С. 3–7.
188. Ярошенко Ф. О. Історія податків та оподаткування / Ф. О. Ярошенко, В. Л. Павленко. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2002. – 241 с.
189. Ярошенко Ф. О. Про практичне впровадження нових методів роботи : з великими платниками податків, проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали виробничої наради у Донецьку [Електронний ресурс] /
Ф. О. Ярошенко / ДПА України. – Режим доступу : http://www.sta.gov.ua.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.