У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ФІНАНСОВІ ПРІОРИТЕТИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС
Количество страниц 242
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА
Год сдачи 2010
Содержание
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи дослідження фінансової складової
зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС
1.1 . Зовнішня торгівля в системі економічних відносин. Сучасний стан
зовнішньоторговельних відносин між Україною та ЄС
1.2 Прямий та опосередкований вплив зовнішньої торгівлі на
фінансово-економічний розвиток країни
1.3 Зовнішня торгівля та фінансові пріоритети фінансово-економічного
розвитку
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. Сутність та специфічні особливості фінансових пріоритетів
європейської зовнішньоторговельної політики України
2.1. Бюджетна складова фіскальної компоненти фінансових пріоритетів
зовнішньоторговельних відносин між Україною та ЄС
2.2. Податкова складова фіскальної домінанти зовнішньоторговельної
політики України
2.3 Монетарна та кредитна домінанти зовнішньоторговельних відносин
між Україною та ЄС
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. Лібералізація зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС як
важливий чинник фінансової стабілізації та економічного зростання
3.1. Лібералізація зовнішньої торгівлі та її роль у фінансовій стабілізації
України
3.2. Вплив лібералізації зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС на
економічне зростання та зміцнення фінансової бази держави
3.3 Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС: фінансово-економічні
наслідки лібералізації зовнішньої торгівлі
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


ВСТУП


Актуальність теми. В умовах глобалізації та інтернаціоналізації світогосподарських зв’язків посилюється роль зовнішньої торгівлі у фінансово-економічному розвитку країни. Існує прямий та опосередкований взаємозв’язок зовнішньої торгівлі з процесами макрофінансової стабілізації і економічного зростання. Прямий зв’язок проявляється через збільшення обсягів ВВП країни, фінансових ресурсів суб’єктів зовнішньоторговельних відносин та податкових надходжень державного бюджету. Опосередкований – через інвестиції в довгострокові активи, які дозволяють перейти на якісно новий рівень макроекономічного розвитку та збільшити доходи всіх суб’єктів розподільчих відносин. В свою чергу, держава, використовуючи наявні фінансові ресурси, може впливати на розвиток зовнішньої торгівлі, підсилюючи при цьому позитивний вплив останньої на макроекономічну стабілізацію та економічне зростання.
Пізнавши глибинну природу цих зв’язків, можна здійснювати більш ефективну державну політику в сфері зовнішньої торгівлі і фінансів. Для цього необхідно з позиції економічних інтересів держави визначити фінансові пріоритети зовнішньоторговельних відносин України. Виявлення та використання таких пріоритетів є особливо актуальним і важливим з огляду на приєднання України до Світової організації торгівлі (СОТ) і можливе створення зони вільної торгівлі між Україною та її найбільшим торговельним партнером – Європейським Союзом (ЄС).
Світова економічна думка володіє значними теоретичними і практичними напрацюваннями відомих вчених-економістів, які визначили передумови для використання новітніх технологій управління державними фінансами: Дж. М. Кейнс, Дж. Б’юкенен, Д. Стіглітц, П. Самуельсон, Е. Фелпс та інші. Серед вітчизняних вчених необхідно назвати праці професорів В. Андрущенка, С. Льовочкіна, Ц. Огня, В. Опаріна, В. Суторміної, В. Федосова, С. Юрія та інших. Вагомий внесок у дослідження впливу зовнішньої торгівлі на фінансово-економічний розвиток держави зробили зарубіжні вчені, зокрема Я. Н. Бхагваті, Ж. М. Гроссман, Л. Ебрілл, Т. Мен, А. Монкретьєн, А. Серра, Г. Скаруффі, У. Стаффорд, В. Танці, Е. Фелтенштайн, Е. Хелпман, Т.Хітіріс, Д. Б. Шовен та інші. Серед вітчизняних та російських науковців необхідно відзначити дослідження фінансових аспектів зовнішньоторговельних відносин І. Бураковського, О. Петруніна, О. Рогача, А.Філіпенка, О. Фурсової, Т. Циганкової, О. Шниркова та інших.
Проте, залишається недостатньо дослідженим питання впливу зовнішньоторговельних відносин між Україною та ЄС на фінансово-економічний розвиток України в умовах світової фінансової кризи та необхідність розробки макроекономічної політики держави, яка б враховувала зв’язок між торговельною, фіскальною, монетарною та кредитною її складовими. Таким чином, актуальність зазначених проблем, недостатній рівень їх вивчення вітчизняною фінансовою наукою, зумовили вибір теми дисертаційного дослідження, його завдання, логіку та структуру.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у межах тем: «Реструктуризація фінансової системи в умовах перехідної економіки» (номер державної реєстрації 0101U003065) та «Фінансова інфраструктура ринкової економіки» (номер державної реєстрації 0107U001336). Особистий внесок автора полягає у розкритті взаємозв’язку між зовнішньою торгівлею та об’єктивними економічними категоріями: «гроші», «фінанси» і «кредит»; визначенні фінансових пріоритетів зовнішньоторговельних відносин між Україною та ЄС; обґрунтуванні взаємозалежності між фіскальною, монетарною, кредитною та торговельною політикою як складовими макроекономічної політики України; дослідженні шляхів впливу лібералізації зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС на фінансово-економічний розвиток України.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розкриття сутності, специфічних особливостей фінансових пріоритетів зовнішньоторговельних відносин між Україною та ЄС.
Виходячи з мети дослідження, у роботі поставлено такі конкретні завдання:
– проаналізувати взаємозв’язок між зовнішньою торгівлею та економічними категоріями: «гроші», «фінанси» і «кредит»;
– дослідити прямі та опосередковані шляхи впливу зовнішньої торгівлі на макрофінансову стабілізацію і економічне зростання;
– визначити і розкрити фінансові пріоритети зовнішньоторговельних відносин України з країнами ЄС;
– розкрити взаємозв’язки між фіскальною, монетарною, кредитною та зовнішньоторговельною політикою як складовими макроекономічної політики України;
– оцінити ефективність використання державою прямих та непрямих субсидій з метою впливу на зовнішньоторговельні відносини між Україною та ЄС;
– оцінити можливі фінансово-економічні наслідки створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.
Об’єктом дослідження є зовнішньоторговельні відносини між Україною та ЄС.
Предмет дослідження – фінансові пріоритети зовнішньоторговельних відносин між Україною та ЄС.
Методи дослідження. Дисертаційне дослідження базується на використанні принципу єдності теорії та практики, прогнозуванні розвитку фінансово-економічних процесів на основі методів наукової абстракції. Методологічною основою дослідження є системний підхід до аналізу взаємозв’язку економічних явищ та процесів, творче осмислення праць українських та зарубіжних учених з питань фінансової та торговельної політики держави. Конкретні наукові теоретичні та прикладні розробки здобувачем одержано з використанням таких методів: діалектики, аналізу і синтезу – для розкриття взаємозв’язків та взаємозалежностей між торговельною, фіскальною, монетарною та кредитною політикою держави; класифікації та типології – для ідентифікації факторів фінансово-економічного розвитку України; системного підходу – для розробки циклу тактичних та стратегічних заходів державної фінансової та торговельної політики; факторний та кореляційний аналіз, економіко-математичне моделювання, зокрема статистичне моделювання, порівняльний аналіз – для вивчення факторів впливу на фінансово-економічний розвиток України.
Статистичну та інформаційну базу дослідження становлять дані Державного комітету статистики України, Національного банку України, Державної митної служби України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України та Рахункової палати України; широко використано статистичні матеріали Європейського Союзу, Швейцарії, ОЕСР, праці зарубіжних і вітчизняних учених, законодавчі й нормативні акти, рекомендації міжнародних установ та організацій (МВФ, Світового банку, Європейського центрального банку), Інституту Східної Європи (Німеччина), Німецької консультативної групи при Кабінеті міністрів України.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступних особисто сформульованих автором положеннях, що виносяться на захист:
вперше:
– визначено фінансові пріоритети зовнішньоторговельних відносин України з ЄС;
– оцінено джерела та запропоновано заходи щодо компенсації втрат податкових надходжень державного бюджету України у зв’язку з поглибленням економічної інтеграції між Україною та ЄС;
– оцінено можливі фінансово-економічні наслідки від створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС;
удосконалено:
– концепцію статичних та динамічних ефектів у взаємозв’язку із процесами економічної та торговельної інтеграції;
– обґрунтовано прямий та опосередкований (через збільшення інвестицій в довгострокові активи) вплив зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС на зростання ВВП країни;
– методичні підходи до справляння податку на додану вартість в частині підвищення ефективності контролю за його сплатою та запровадження пені за несвоєчасне відшкодування державою даного виду податку;

одержали подальший розвиток:
– дослідження взаємозв’язку між зовнішньою торгівлею, як особливою сферою економічних відносин, та об’єктивними економічними категоріями: «гроші», «фінанси» і «кредит»;
– запропоновано моделі для визначення взаємозв’язку між зовнішньою торгівлею та макроекономічними і макрофінансовими показниками розвитку країни;
– поглиблено комплексний підхід до розробки фінансової та зовнішньоторговельної політики держави.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що положення та висновки дослідження можуть бути використані у діяльності органів виконавчої влади при розробці напрямів зовнішньоекономічної стратегії України, зокрема для прискорення процесу інтеграції України до Європейського економічного простору.
Міністерством економіки України взято до уваги пропозиції щодо необхідності створення зони вільної торгівлі між Україною та країнами ЄС (довідка № 128–21/150 від 22.04.2008 р.). Практичні рекомендації стосовно проведення зваженої кредитної політики були використані ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (довідка № 001-11/1301 від 11.03.2008 р.). Міністерством закордонних справ України враховано і взято до практичного застосування пропозиції стосовно необхідності поглиблення економічної інтеграції між Україною та ЄС (довідка № 51/36-091-1754 від 11.06.2008 р.). Результати дисертації були використані у навчальному процесі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» при викладанні дисципліни «Фінанси» (довідка від 09.09.2008 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею. Всі наукові результати, викладені у дисертаційному дослідженні та наведені в опублікованих працях, отримані автором особисто.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дослідження обговорювались на наукових семінарах кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та були оприлюднені на таких науково-практичних конференціях: міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації», що пройшла 23–24 лютого 2006 р. у Тернопільському державному економічному університеті (м. Тернопіль); міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації», що пройшла 22–23 лютого 2007 р. у Тернопільському державному економічному університеті (м. Тернопіль); міжнародній конференції студентів і молодих учених «Економіка і маркетинг в ХХІ сторіччі», що відбулась 18–20 травня 2007 року у Донецькому національному технічному університеті (м. Донецьк); міжнародній науково-практичній конференції «Бюджетно-податкові чинники активізації розвитку фінансових ринків та фінансового посередництва», що відбулася 27–28 березня 2008 року у Національному університеті державної податкової служби України (м. Ірпінь).
Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 11 наукових праць загальним обсягом 3,27 друк. арк., у тому числі 7 – у наукових фахових виданнях загальним обсягом 2,69 друк. арк.
Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів (дев’ять підрозділів) і висновків. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 205 сторінок друкованого тексту. Робота містить 29 таблиць на 19 сторінках, 32 рисунки на 14 сторінках та 14 додатків на 16 сторінках. Список використаних джерел налічує 237 позиції, які займають 20 сторінок.
Список литературы ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі дано теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення актуального наукового завдання, що полягає у визначенні і розкритті фінансових пріоритетів зовнішньоторговельних відносин між Україною і ЄС та розробленні практичних рекомендацій щодо вдосконалення і координації зовнішньоторговельної, фіскальної, монетарної і кредитної політики з метою прискорення макрофінансової стабілізації в Україні. У результаті проведеного дослідження стало можливим сформулювати такі висновки та пропозиції:
1. Виявлені сутнісні, глибинні зв’язки між зовнішньою торгівлею, як сферою економічних відносин, та економічними категоріями: «гроші», «фінанси» і «кредит». Аргументовано, що ці зв’язки проявляються, по-перше, у використанні грошей як товару особливого роду, що виступає мірилом вартості і виконує роль загального еквівалента, який, в свою чергу, є інструментом міжнародних експортно-імпортних операцій. При цьому стабільність грошей безпосередньо впливає на обсяги і структуру експортно-імпортних операцій, пропорції розподілу і перерозподілу вартості, що є предметом зовнішньої торгівлі між країнами. По-друге, існує об’єктивна необхідність розподілу і перерозподілу вартості товарів та послуг, які є предметом міжнародної торгівлі, між суб’єктами фінансових відносин на національному та наднаціональному рівнях. По-третє, розвиток зовнішньої торгівлі випереджаючими темпами передбачає залучення позичкових грошових коштів, які, у свою чергу, відображають специфічну форму руху позичкового капіталу.
2. Виявлені внутрішні зв’язки між зовнішньою торгівлею та економічними категоріями дозволили сформулювати і розкрити фінансові пріоритети зовнішньоторговельних відносин між Україною та ЄС: фіскальний, монетарний та кредитний. Формування стратегії і тактики зовнішньоторговельної політики України вимагає врахування визначених фінансових пріоритетів. В той же час, кожний із пріоритетів повинен бути відображений у стратегії та тактиці фіскальної, монетарної та кредитної політики держави. Це вимагає чіткої координації дій між Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України і Національним банком в процесі формування зовнішньоторговельної, фіскальної, монетарної і кредитної політики, що пов’язано із виявленням глибинних, сутнісних взаємозв’язків між зовнішньою торгівлею, як однією з форм економічних відносин, та економічними категоріями «гроші», «фінанси» і «кредит».
3. Обґрунтовано, що ВВП країни є основою формування доходів держави, суб’єктів господарювання і домогосподарств, потенційною базою макрофінансової стабілізації. Для цього в роботі побудовано економіко-математичну модель, в якій враховано прямий та опосередкований вплив зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС на обсяги ВВП України. Виявлено, що збільшення/зменшення зовнішньоторговельного обороту між Україною та ЄС на 1 грн. призводить до збільшення/зменшення ВВП на 4,1 грн., а опосередкований – у впливі інвестицій в довгострокові активи на ВВП країни у співвідношенні 1:8,9. Нами доведено, що інвестиції в довгострокові активи позитивно впливають на зростання ВВП окремих країн ЄС. Зокрема, в Бельгії, Німеччині, Франції та Ірландії одна додаткова грошова одиниця інвестицій в довгострокові активи призводить до зростання ВВП країни на 5 грошових одиниць. Ці дані підтверджують результати розрахунків, що були зроблені нами для України. З огляду на виявлені взаємозалежності зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС і обсягами ВВП України необхідно здійснити розробку зовнішньоторговельної політики України, яка б ґрунтувалася на поглибленні та розширенні зовнішньоторговельних відносин між Україною та ЄС, що дозволить підвищити темпи економічного зростання як в короткостроковому періоді, так і в довгостроковому (через інвестиції в довгострокові активи).
4. За допомогою економіко-математичних методів виявлені кореляційні зв’язки і залежності між податковими надходженнями, ВВП України, прибутками суб’єктів господарювання і доходами домогосподарств. Використовуючи метод найменших квадратів, визначено, що зростання/зменшення імпорту з країн ЄС до України на 1 грн. веде до зростання/зменшення податкових надходжень бюджету держави на 2,14 грн. При збільшенні/зменшенні ВВП України на 1 грн. (за незмінності інших факторів) податкові надходження державного бюджету України збільшаться/зменшаться на 0,29 грн. Якщо доходи населення зростуть на 1 грн. (за незмінності інших факторів) ми отримаємо збільшення податкових надходжень на 0,37 грн. У випадку зміни прибутків підприємств на 1 грн. можна буде спостерігати зміну доходів бюджету на 2,3 грн. Отримані результати підтверджують необхідність лібералізації зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС, що дозволить збільшити доходи суб’єктів розподільчих відносин і податкові надходження державного бюджету України. З огляду на отримані результати розрахунків, необхідно враховувати при розробці фіскальної політики держави той факт, що зниження рівня імпортного тарифу пов’язано із падінням обсягів податкових надходжень державного бюджету України в частині податків на зовнішню торгівлю. Компенсація податкових втрат передбачає підвищення фіскальної ефективності податку на додану вартість за рахунок впровадження елементів світового досвіду справляння даного виду податку. Зокрема, необхідно впровадити пеню у вигляді певного відсотка від суми відшкодування за кожен день, якщо відшкодування не було здійснено протягом 60 днів.
5. Встановлені значні обсяги прямих та непрямих субсидій, які держава надає на користь вітчизняних виробників та експортерів. Проведений аналіз показав погіршення індексу «Підтримки експортерів» за останні 5 років. Так, за двома із трьох складових індексу спостерігалося суттєве погіршення. Мова йде про покриття імпорту європейської металургійної продукції до України експортом відповідної української продукції до ЄС та кількості антидемпінгових заходів, запроваджених стосовно українських виробників сталі з боку ЄС. Третя складова інтегрального індексу «підтримки експортерів», яка показує рівень енергоємності виробництва сталі українськими виробниками, продемонструвала незначне покращення, проте це не вплинуло суттєво на загальний результат, який становить 0,7. Доведено, що погіршення позицій вітчизняних експортерів на європейському ринку металургійної продукції пов’язано із низькою ефективністю використання прямих та непрямих субсидій, які отримують національні виробники та експортери з боку держави. При цьому, значні обсяги державної фінансової допомоги можуть як позитивно, так і негативно впливати на сальдо державного бюджету України. Встановлено, що дефіцит державного бюджету України, в цілому, негативно впливає на зростання ВВП країни. Зокрема, за нашими розрахунками, в таких країнах ЄС як Австрія, Нідерланди, Фінляндія позитивне сальдо бюджету країни призводить до зростання ВВП. Це вимагає врахувати при формуванні бюджетної політики держави необхідність підвищення контролю за ефективністю використання наданої з боку держави фінансової допомоги і зменшення обсягів податкових пільг на користь вітчизняних виробників та експортерів з поступовою їх заміною на адресну фінансову допомогу.
6. Доведено відставання реального обмінного курсу національної валюти від фактичного, що є причиною негативного впливу імпорту товарів та послуг на темпи інфляції на українському ринку. При цьому, зростання банківського сектору економіки та збільшення обсягів споживчого кредитування призвело до стимулювання імпорту закордонних товарів і відволікання значної частини фінансових ресурсів від інвестування у вітчизняне виробництво. Це, в свою чергу, спричинило падіння показника покриття європейського імпорту до України експортом української продукції до ЄС майже на 20 % за 2000–2007 роки. З огляду на зроблені висновки, є важливим врахувати при розробці грошово-кредитної політики країни необхідність забезпечення стабільності обмінного курсу національної валюти по відношенню до іноземних валют та забезпечення провадження зваженої кредитної політики з метою виключення негативного впливу зовнішньої торгівлі на фінансовий стан України.
7. У дисертації аргументовано необхідність розробки європейської зовнішньоторговельної політики України з урахуванням виявлених фінансових пріоритетів зовнішньоторговельних відносин між Україною та ЄС. Враховуючи, що зовнішньоторговельна політика є однією із складових макроекономічної політики держави, це вимагає розробки стратегії та тактики фіскальної, монетарної та кредитної політики у взаємозв’язку із зовнішньоторговельною політикою України.
8. Дисертантом встановлено, що наслідки від створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС шляхом лібералізації зовнішньої торгівлі на прикладі металургійної галузі будуть загалом позитивними. При цьому слід зауважити, що в даному випадку можна говорити виключно про статичні ефекти, оскільки динамічні ефекти можуть проявитись у довгостроковій перспективі і напряму залежать від обсягів інвестицій в довгострокові активи. Так, наприклад, загальний позитивний ефект для України з урахуванням ефектів «створення торгівлі» та «відхилення торгівлі» може максимально дорівнювати від 409,14 млн дол. США до майже 2 млрд дол. США. Для країн Європейського Союзу позитивний ефект буде більш значним, що пов’язано із більшими розмірами європейського ринку металургійної продукції. Однак, хоча ефект може бути нижче зазначеної цифри, можна зробити висновок, що створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС надасть додаткові можливості для економічного та фінансового розвитку обох країн.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ааду Леє. Гра в одні ворота, або яким чином ЄС закрив літакам “східного виробництва» шлях у Європу/ Леє Ааду // Дзеркало тижня. - № 50 (679), 2007.– C. 9.
2. Акімова І. Експортна орієнтація та її вплив на реструктуризацію підприємств в Україні / І. Акімова // Наукові матеріали– К.: ІЕДПКвУ, жовтень 2000. – № 2. – 33 с.
3. Акімова І., Швьодіауер Г. Структура власності, корпоративне управління та показники роботи підприємств: результати емпіричного дослідження українських підприємств / І. Акімова, Г. Швьодіауер // Наукові матеріали № 21. – К.: ІЕДПКвУ, липень 2003. – 17 с.
4. Акімова І., Щербаков О. Конкуренція та технічна ефективність українських виробничих підприємств / І. Акімова, О. Щербаков // Наукові матеріали № 17. – К.: ІЕДПКвУ, жовтень 2002. – 14с.
5. Андрущенко В.Л. Міжнародні податки: концепція та перспектива / В.Л. Андрущенко // Вісник податкової служби України. – 2005. - №44(374). – С. 50-53.
6. Андрущенко В.Л. Податкова держава: ґенеза, концепція, еволюція / В.Л. Андрущенко // Світ фінансів. – 2008. - №3. – С. 7-15.
7. Артемов Н.М. Финансово-правовое регулирование внешнеторговой деятельности / Н.М. Артемов. – М.: ООО МЦУПЛ, 1999. – 479 с.
8. Бабин Э.П. Основы внешнеэкономической политики: Учебник / Э.П. Бабин – М.: Экономика, 1997. – 126 с.
9. Білорус О.Г. Економічна система глобалізму: Монографія / О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2003. – 380 с. – Рос. мовою.
10. Білорус О.Г., Лук’яненко Д.Г. та ін. Глобальні трансформації та стратегії розвитку: Монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко. – К., 1998. – 416 с.
11. Борко Ю.А. Договоры об учреждении европейских сообществ: Договор об учреждении Европейского сообщества угля и стали; Договор об учреждении Европейского экономического сообщества; Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии / Ю.А. Борко, М.В. Каргалова, Ю.М. Юмашев; под ред. Ю.А. Борко. – М.: «Право», 1994. – 390 с.
12. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі / І. Бураковський. – 2-е вид. – К.: Основи, 1996. – 241 с.
13. Бураковський І., Хандріх Л., Хоффманн Л. Вступ України до СОТ: новий виклик економічній реформі / І. Бураковський, Л. Хандріх. – К.: Вид-во Альфа-Принт, 2003. – 291 с.
14. Бюджетний кодекс України: Станом на 10 листопада 2005 року. – К.: Велес, 2005. – 72 с.
15. Бюджетний моніторинг. Аналіз виконання бюджету за січень-вересень 2006 року/ Проект «Реформа місцевих бюджетів в Україні», RTI International. – К.: 2006. – 132 с.
16. Василик О.Д. Податкова система України: Навчальний посібник / О.Д. Василик. – К.: ВАТ «Поліграфкнига». – 2004. – 478 с.
17. Василик О.Д. Теорія Фінансів: Підручник для економ. спец. вищ. зак. освіти / О.Д. Василик. – К.: НІОС. – 2000. – 416 с.
18. Венгер В.В. Аналіз технологічної структури металургійних підприємств України / В.В. Венгер // Актуальні проблеми економіки. - К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2007. – №12(78). – 228 с.
19. Власенко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності / В.К. Власенко. – К.: ЦНЛ, 2004. – 216 с.
20. Внешнеторговые сделки / Составитель И.С. Гринько. – Сумы: Фирма «Реал», 1994. – 464 с.
21. Гайдай Ю.В. Наслідки розширення ЄС для України: нові напрямки співробітництва / Ю.В. Гайдай // Збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Європейський Союз та Україна» (17 червня 2004 року) / Відп. за вип. В.І. Чужиков. – К.: КНЕУ, 2004. – С.182-185.
22. Геєць В. Спеціальні економічні зони: «чорні діри» чи точки економічного зростання? / В. Геєць, В. Семиноженко // Дзеркало тижня. – 2006. – № 44 (623)., www.zn.ua
23. Гладій І.Й. Регіоналізація світового ринку: євроінтеграційний аспект: Монографія / І.И. Гладій. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 544 с.
24. Глен, Габбард. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник: пер. з англ./ Г.Р. Глен; Наук. ред. пер. М. Савлук – К: КНЕУ, 2004. – 889 с.
25. Декрет Кабінету міністрів України «Про податок на прибуток підприємств і організацій» № 12-92 від 26.12.92 р. (з змінами та доповненнями), http://www.rada.gov.ua
26. Дернберг Ричард Л. Международное налогообложение: Пер. с англ. / Р.Л. Дернберг. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 357 с.
27. Дубчак В.І., Мартинюк О.В. Митна справа: Навч. Посібник / В.І. Дубчак, О.В, Мартинюк. – К.: КНЕУ, 2002. – 310 с.
28. Економічний словник-довідник: За ред. док. екон. наук, проф. С. В. Мочерного / худ. оформ. В. М. Шторгина. – К.: Феміна, 1995. – 368 с.
29. Європейська інтеграція та Україна [Текст]. Навчально-методичний посібник / М-во економіки та з питань європейської інтеграції. – К.: Макрос, 2002. – 480с.
30. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум / А.М. Єріна, З.О. Пальян. – К.: - Товариство «Знання», КОО, 1997. – 325 с.
31. Жаліло Я.А. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська та ін..; За ред. Я.А. Жаліла. – К: НІС, 2005. – 388 с.
32. Жорін Ф.П. Правові основи митної справи в Україні: Навч. посібник / Ф.П. Жорін. – К.: КНЕУ, 2001. – 248 с.
33. Загорська Т., Точилін В., Подолець Р. Енергетичний поштовх до модернізації металургії / Т. Загорська, В. Точилін, Р. Подолець // Дзеркало тижня. - 2006. - № 3 (582), www.zn.ua
34. Закон України «Про акредитацію органів оцінки відповідності» № 2407-ІІІ від 17.05.2001 р. (з змінами та доповненнями), http://www.rada.gov.ua.
35. Закон України «Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину» № 180/96-ВР від 07.05.96 р., http://www.rada.gov.ua
36. Закон України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» № 468/97-ВР від 17.07.97 р. (з змінами та доповненнями), http://www.rada.gov.ua.
37. Закон України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» № 1344-ІV від 27.11.2003 р. (з змінами та доповненнями), http://www.rada.gov.ua.
38. Закон України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» № 1345-V від 16.01.2005 р. (з змінами та доповненнями), http://www.rada.gov.ua.
39. Закон України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» № 489-V від 19.12.2006 р. (з змінами та доповненнями), http://www.rada.gov.ua.
40. Закон України «Про Єдиний митний тариф» № 2097-ХІІ від 05.02.92 р. (з змінами та доповненнями), http://www.rada.gov.ua.
41. Закон України «Про загальний порядок створення і функціонування вільних економічних зон та територій пріоритетного розвитку» № 2673-ХІІ від 13.10.92 р. (з змінами та доповненнями), http://www.rada.gov.ua
42. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959-ХІІ від 16.04.91 р. (з внесеними змінами та доповненнями), http://www.rada.gov.ua.
43. Закон України «Про металобрухт» № 619-ХІV від 05.05.99 р. (з змінами та доповненнями), http://www.rada.gov.ua
44. Закон України «Про Митний тариф України» № 2371-ІІІ від 05.04.2001 р. (з змінами та доповненнями), http://www.rada.gov.ua.
45. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 334/94-ВР від 28.12.94 р. (з змінами та доповненнями), http://www.rada.gov.ua
46. Закон України «Про підтвердження відповідності» № 2406-ІІІ від 17.05.2001 р. (з змінами та доповненнями), http://www.rada.gov.ua.
47. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» № 889-ІV від 22.05.2003 р. (з змінами та доповненнями), http://www.rada.gov.ua
48. Закон України «Про податок на додану вартість» № 168/97-ВР від 3.04.97 р. (з змінами та доповненнями), http://www.rada.gov.ua
49. Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області» № 970-ХІV від 15.07.99 р. (з змінами та доповненнями), http://www.rada.gov.ua.
50. Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова» № 1714-ІІІ від 11.05.2000 р. (з змінами та доповненнями), http://www.rada.gov.ua.
51. Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону «Порт Крим» в Автономній Республіці Крим» № 970-ХІV від 21.12.2000 р. (з змінами та доповненнями), http://www.rada.gov.ua.
52. Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків» № 991-ХІV від 16.07.99 р. (з змінами та доповненнями), http://www.rada.gov.ua.
53. Закон України «Про спеціальну економічну зону «Рені» № 1605-ІІІ від 23.03.2000 р. (з змінами та доповненнями), http://www.rada.gov.ua.
54. Закон України «Про спеціальну економічну зону «Славутич» № 721-ХІV від 03.06.99 р. (з змінами та доповненнями), http://www.rada.gov.ua.
55. Закон України «Про спеціальну економічну зону «Яворів» № 402-ХІV від 15.01.99 р. (з змінами та доповненнями), http://www.rada.gov.ua.
56. Закон України «Про спеціальну економічну зону туристично-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець» № 514-ХІV від 18.03.99 р. (з змінами та доповненнями), http://www.rada.gov.ua.
57. Закон України «Про ставки вивізного (експортного мита) на насіння деяких видів олійних культур» №1033-ХІV від 10.09.99 р. (із змінами згідно із Законом України від 21.06.2001 р. № 2555-ІІІ), http://www.rada.gov.ua
58. Закон України «Про ставки на етиловий спирт та алкогольні вироби місцевого виробництва» № 178/96-ВР від 07.05.96 р. (з змінами та доповненнями), http://www.rada.gov.ua
59. Закон України «Про стандартизацію» № 2408-ІІІ від 17.05.2001 р. (з змінами та доповненнями), http://www.rada.gov.ua.
60. Іващук І.О. Митна справа: Навчальний посібник / І.О. Іващук. – Тернопіль: ТАНГ, 2002. – 301 с.
61. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч.: Учеб. пособие для студ. вузов / А.П. Киреев. – Ч. 1. – М.: Международные отношения, 1997. – 416 с.
62. Кірш О. «Чудовище обло…» / О. Кірш // Дзеркало тижня. - 2006. - № 35 (614), www.zn.ua.
63. Краткий словарь современных понятий и терминов. – 3-е изд., дораб., и доп. / Н.Т. Бунимович, Т.Т. Жаркова, Т.М. Корнилова и др. Сост., общ. ред. В.А. Макаренко. – М.: Республика, 2000 – 670с.
64. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика / П.Р. Кругман, М. Обстфельд. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 799 с.
65. Легейда Н. Економічні наслідки державної підтримки металургійних підприємств: приклад України / Н. Легейда // Наукові матеріали. – К.: ІЕДПКвУ, вересень 2002. – № 16. –36 с.
66. Легейда Н. Непрямі субсидії в Україні: оцінка, тенденції та наслідки для економічної політики / Н. Легейда // Наукові матеріали– К.: ІЕДПКвУ, жовтень 2001. – № 10. – 42 с.
67. Легейда Н., Сологуб Д. Моделювання надходжень від податку на додану вартість (ПДВ) у країнах з перехідною економікою: на прикладі України / Н. Легейда, Д. Сологуб // Наукові матеріали. – К.: ІЕДПКвУ, липень 2003. – № 22. – 24 с.
68. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності: Навчальний посібник / Д.Г. Лук’яненко. – К.: КНЕУ, 2005. – 203 с.
69. Лутці Ш., Талавера О. Вплив прямих іноземних інвестицій на продуктивність праці та рівень експорту українських підприємств / Ш. Лутці, О. Талавера // Наукові матеріали № 14. – К.: ІЕДПКвУ, травень 2002. – 23 с.
70. Международные экономические отношения: Учебник / А.И. Евдокимов. – М.: Проспект, 2003. – 548 с.
71. Международные экономические отношения: Учебник для вузов / В.Е. Рыбалкин, Ю.А. Щербанин, Л.В. Балдин и др.; под ред. проф. В.Е. Рыбалкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 503 с.
72. Мельота І., Грегорі П. Новий погляд на тіньову економіку України: чи її вже оцінено / І. Мельота, П. Грегорі // Наукові матеріали № 11. – К.: ІЕДПКвУ, липень 2001. – 19 с.
73. Мельота І., Тіссен У., Вахненко Т. Фіскальні та регуляторні причини тіньової економіки в країнах з перехідною економікою: приклад України / І. Мельота, У. Тіссен, Т. Вахненко // Наукові матеріали № 9. – К.: ІЕДПКвУ, серпень 2001. – 24 с.
74. Митний кодекс України. Станом на 14 березня 2006 року. – К.: Велес, 2006. – 144 с.
75. Міжнародне оподаткування: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / ред. Ю.Г. Козак. – К.: ЦНЛ, 2003. – 550 с.
76. Міжнародні економічні відносини. Система регулювання міжнародних економічних відносин: Підручник / А.С. Філіпенко. – К.: Либідь, 1994. – 256 с.
77. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Підручник / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк. – Вид. 3-тє, доп. та перероб. – К.: КНЕУ, 2004. – 520 с.
78. Науменко Н. Нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності / Н. Науменко // Економіка України. – 2002. - №2. – С. 80-82.
79. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. Посібник / В.М. Опарін. – К.: КНЕУ, 1999. – 164 с.
80. Ослунд Андерс. Чому в Україні відновилось економічне зростання? / А. Ослунд // Наукові матеріали № 15. – К.: ІЕДПКвУ, липень 2002. – 22с.
81. Основи митної справи: Навч. посіб. / ред. П.В. Пашко. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Знання, 2002. – 318 с.
82. Павел Ф., Щербаков О. та Верстюк В. Інвестиції підприємств в основний капітал за умов обмеженості ринків капіталу / Ф. Павел, О. Щербаков, В. Верстюк // Наукові матеріали № 26. – К.: ІЕДПКвУ, листопад 2004. – 23 с.
83. Петрик О., Ніколайчук С. Визначення оптимального рівня інфляції для України / О. Петрик, С. Наконечний // Вісник НБУ. – червень 2007. – С. 10-22.
84. Петров Ю.М., Кудрявцев И.В. Практика таможенного регулирования / Ю.М. Петров, И,В. Кудрявцев. – М.: Автор, 1994. – 448 с.
85. Петрунин О. Подводные камни либерализации внешней торговли / О. Петрунін // Мировая Экономика и Международные Отношения. – 2001. - № 11. - с. 39-43.
86. Податкова система України [Текст]/ ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1994. – 463 с.
87. Покрещук О.О. Демпінг у сучасній міжнародній торгівлі (міжнародно-правові та економічні питання) / За ред. О.О. Покрещука. Навч. посібник. – К.: УАЗТ, 1999. – 166 с.
88. Порошенко П. Антиінфляційна політика: шок чи терапія? / П. Порошенко // Дзеркало тижня. - 2008. - № 15 (694). – C. 1-7.
89. Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран / М. Портер. – М.: Международные отношения. – 1993. – 896 с.
90. Постанова Кабінету Міністрів України «Про податок на прибуток підприємств і організацій» № 485 від 11.04.2002 р. (з внесеними змінами та доповненнями), http://www.rada.gov.ua
91. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навч. посібник / ред. А.А. Мазаракі. – К.: КНТЕУ, 2003. – 271 с.
92. Рокоча В., Плотніков В., Новицький В. Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В. Рокоча, О. Плотніков, В. Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с. («Modus vivendi»)
93. Рокоча В.В. Міжнародна економіка: навч. посібник.: у 2-х кн. / В.В. Рокоча. – К.: Таксон 2000. – Кн. І: Міжнародна торгівля: теорія та політика. – 320 с.
94. Рут Ф.Р. Міжнародна торгівля та інвестиції: Підручник: пер. з англ. / Ф. Р. Рут, А. Філіпенко. – К.: Основи, 1998. – 743 с.
95. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: Теорія міжнародної торгівлі і фінансів: Підручник / Є.В. Савельєв; ред. О.А. Устенко. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 504 с.
96. Совершенствование правового регулирования внешнеэкономической деятельности: сб. науч. трудов / редкол.: В.К. Мамутов и др. – Донецк.: ИЭПИ НАН Украины, 1998. – 122 с.
97. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України: монографія / С.І. Соколенко. – К.: Логос, 1999.- 568 с.
98. Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, французском, чешском языках. Редактор – Координатор – академик РАН Т.В. Осипов – М.: Издательская группа ИНФРА∙М-НОРМА, 1998. – 488с.
99. Соціологія: терміни, поняття персоналії. Навчальний словник-довідник / Укладачі: В.М. Піча, Ю.В. Піча, Н.М.Хома та ін. За заг. ред. В.М. Пічі. – К.: «Каравела», Львів: «Новий Світ - 2000», 2002. – 480с.
100. Сприяння сталому економічному зростанню в Україні / За ред. Штефана фон Крамона-Таубаднля, Ірини Акімової. – К.: Видавництво «Альфап-Принт», 2004. – 347 с.
101. Статистичний щорічник України за 2003 рік / Ред. О.Г. Осауленко та ін. // Держкомітет статистики України. – К.: Техніка, 2004. – 648 с.
102. Статистичний щорічник України за 2006 рік / Ред. О.Г. Осауленко та ін. // Держкомітет статистики України. – К.: Консультант, 2007. – 551 с.
103. Сущенко О. М. Зовнішні та внутрішні фактори економічного розвитку України / О. М. Сущенко // Економіка і соціальний розвиток України в ХХІ сторіччі : зб. тез доповідей за матеріалами 4-ої міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, Ч.1, 22–23 лютого 2007 р. – Тернопіль : Тернопільський нац. економ. ун-т, 2007. – С. 137–138.
104. Сущенко О. М. Передумови поглиблення торговельних відносин між Україною та Європейським Союзом / О. М. Сущенко // Аналітично-інформаційний журнал «Схід» – Донецьк : Український культурологічний центр. – 2007. – № 3.– С. 3–7.
105. Сущенко О. М. Роль бюджету країни у стимулюванні економічного зростання / Сущенко Олександр Миколайович // Ринок цінних паперів України. – 2006. – № 9. – С. 25–31.
106. Сущенко О. М. Чинники формування податкових надходжень зведеного бюджету України // Економіка і маркетинг в ХХІ сторіччі : зб. наук. праць за матеріалами 8-ої міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, Ч. 2, 18–20 травня 2007 р. – Донецьк : Донецький НТУ, 2007. – С. 162–164.
107. Сущенко О. М. Зовнішня торгівля і фінансовий стан України / О. М. Сущенко // Економіка і соціальний розвиток України в ХХІ сторіччі: зб. тез доповідей за матеріалами 3-ої міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, Ч. 1, 23–24 лютого 2006 р. – Тернопіль : Тернопільський нац. економ. ун-т, 2006. – С. 130–132.
108. Сущенко О. М. Зовнішня торгівля, бюджетний дефіцит та економічне зростання / О. М. Сущенко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць.– К. : КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2006. – Вип. 7. – С. 146–151.
109. Сущенко О. М. Особливості функціонування ПДВ у розвинених країнах світу та Україні : проблеми та шляхи їх вирішення / О. М. Сущенко // Економіка та підприємництво. – К. : ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 2007. – Вип. 19. – С. 135–142.
110. Сущенко О. М. Лібералізація зовнішньої торгівлі та економічне зростання / О. М. Сущенко // Зб. наук. праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету «Наука молода» – Тернопіль : Економічна думка, 2006. –№ 6. – С. 63–69.
111. Терещенко С. Основи митного законодавства України: питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності / С. Терещенко, В. Науменко. – К.: Август, 1999. – 296 с.
112. Торговельна політика України: перспективи і пріоритети інтеграції. - Управління зменшення бідності та економічного менеджменту регіон Європи та Середньої Азії. Світовий Банк. Видавничий дім «Козаки», Київ 2004. - 174 с.
113. Угода «Про партнерство та співробітництво між Україною і ЄС та її державами-членами» № #455 від 14.06.94 р. / Ратифікована Законом України № 237/94-ВР від 10.11.94 р., http://www.rada.gov.ua.
114. Україна у цифрах у 2001 році. Короткий статистичний довідник / за ред. О.Г Осауленко; відп. за випуск В.А. Головко // Держкомстат України – К.: Техніка, 2002. – 262 с.
115. Україна у цифрах у 2002 році. Короткий статистичний довідник / О.Г Осауленко // Держкомстат України. – К.: Консультант, 2003. – 267 с.
116. Україна у цифрах у 2007 році. Статистичний довідник / Держкомстат України; О.Г Осауленко – К.: Консультант, 2005. – 259 с.
117. Управление внешнеэкономической деятельностью: учеб. пособие / ред. А.И. Кредисов. – К.: Феникс, 1996. – 419 с.
118. Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: Монографія / За наук. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2002. – 387 с.
119. Федосов В.М. Современный капитализм и налоги / В.М. Федосов. – К.: Вища школа, 1987. – 128 с.
120. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник для студентов вузов / В.И. Фомичев. – 2-е изд., перераб. и доп. – .М.: ИНФРА-М, 2000. – 446 с.
121. Фрейнкман Л. Торговельна політика України: перспективи і пріоритети інтеграції / Лев Фрейнкман та інші. – The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK, 2004. – 174 с.
122. Фурсова О. Фінансові аспекти глобальної торговельної взаємодії [Текст] / О. Фурсова // Ринок цінних паперів України. – 2006. - №3-4. – С. 9-15.
123. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: Навч. Посібник / Т.М. Циганкова, Т.Ф. Горжєєва. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001.–340с.
124. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник / Т.М. Циганкова, Л.П. Петрашко, Т.В. Кальченко. – К.: КНЕУ, 2001. – 488 с.
125. Чистов С.М., Никифоров А.Є., Куценко Т.Ф. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. / С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – К.: КНЕУ, 2004. – 440 с.
126. Юрій С.І., Бескид Й.М., Плішко І.В. Державний бюджет України: Навчальний посібник / С.І. Юрій, И.М. Бескид, І.В. Плішко. – Тернопіль: Т.О.В. «ЦМДС», 1998. – 277 с.
127. Якубяк М., Колесніченко А. Перспективи економічних відносин між Україною та Європейським Союзом / За ред. Малгожата Якубяк, Анни Колесніченко. - К.: Центр соціально-економічних досліджень CASE Україна, 2006. – 85 с.
128. Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах / И.И. Янжул. – М.: Статут, 2002. – 555 с.
129. Agbeyegbe T., Stotsky J., WoldeMariam A. Trade Liberalization, Exchange Rate Changes, and Tax Revenue in Sub-Saharan Africa. // Working Paper /04/178. – Washington D.C.: International Monetary Fund, September 2004. – 31 p.
130. Alfonso Antonio, Ebert Werner, Schuknecht Ludger and Thone Michael. Quality of Public Finances and Growth // Working Paper Series Nо. 438. – European Central Bank, February 2005. – 45 p.
131. Anderson J.E. Revenue Neutral Trade Reform with many Households, Quotas and Tariffs // Working Paper 6181. NATIONAL BUROUE OF ECONOMIC RESEARCH, September 1997. – 34 p.
132. Baldacci E, Hillman A.L., Kojo N.C. Growth, Governance, and Fiscal Policy Transmission Channels in Low-Income // Working Paper /03/237. – Washington D.C.: International Monetary Fund, December 2003. – 38 p.
133. Baldassarri M., Roberti P. Fiscal Problems in the Single-Market Europe. – New York: ST. MARTIN`S PRESS, INC., 1994. – 295 p.
134. Baldwin R., Forsild R. Trade Liberalization and Endogenous Growth: A q-Theory Approach // Working Paper 5549. NATIONAL BUROUE OF ECONOMIC RESEARCH, April 1996. – 27 p.
135. Barro Robert J, Sala I Martin Xavier. Public Finance in Models of Economic Growth // Working Paper 3362. – Cambridge: NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH. – May 1990. – 34 p.
136. Bevan D. Fiscal Implication of Trade Liberalization // Working Paper 95/50. – Washington D.C.: International Monetary Fund , May 1995. – III, 43 p.
137. Bhagwati J.N. Trade, balance of payment and growth. North-Holland Publishing Company – Amsterdam, London, 1979. – XI, 532 p.
138. Biehl Dieter, Roskamp Karl W., Stopler Wolfgang F.. Public Finance and Economic Growth: Proceeding of the 37th Congress of the International Institute of Public Finance Tokyo, 1981. – Detroit, Michigan: Wayne State University Press, 1983. – XX, 427 р.
139. Birk Dieter. Handbuch des Europäischen Steuer- und Abgabenrechts. – Herne/Berlin: Verlag Neue Wirtschafts-Briefe GmbH & CO., 1995 – LV, 1169 S.
140. Brasche U. Europäische Integration. Wirtschaft, Erweiterung und regionale Effekte. – München: Oldenbourg Verlag , 2003. – 302 S.
141. Brunner A.D., Naknoi K. Trade Costs, Market Integration, and Macroeconomic Volatility // Working Paper /03/54. – Washington D.C.: International Monetary Fund, March 2003. – 48 p.
142. Brunner Allan D. The Long-Run Effects of Trade on Income and Income Growth. - IMF Working Paper, WP/03/37. – Washington D.C.: IMF. –38 р.
143. Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) vom 2. September 1999 (Stand am 1. Mai 2007), www.admin.ch/ch/d/sr/642_11/a102.html
144. Cashin P. Government Spending, Taxes, and Economic Growth // Working Paper 94/92. – Washington D.C.: International Monetary Fund, August 1994. – 32 p.
145. Cassing J., Tokarick S. Trade and Growth in the Presence of Distortions // Working Paper /05/12. – Washington D.C.: International Monetary Fund, January 2005. – 34.
146. Catao L., Terrones M.E. Fiscal Deficits and Inflation // Working Paper /03/65. – Washington D.C.: International Monetary Fund, April 2003. – 32 p.
147. Catao Luis A.V. Mexico and export-led growth: the Porfirian period revisited. – Cambridge: Cambridge Journal of Economics, No 22, 1998. – 60-78 p.
148. Choudhry N.N. Fiscal Revenue, Inflationary Finance and Economic Growth // Working Paper /92/92. – Washington D.C.: International Monetary Fund, March 1992. – 26 p.
149. Clement Hermann. Die neuen Nachbarn und die Europäische Union – Möglichkeiten und Grenzen der Integration am Beispiel Ukraine und Belarus // Arbeiten aus dem Osteuropa-Institut München, Nr. 256, Januar 2005. – 107 S.
150. Clement Hermann. Wirtschaftswachstum in Russland und der Ukraine: Stand und Perspektiven // Arbeiten aus dem Osteuropa-Institut München, Nr. 250, Januar 2004. – 143 S.
151. Das Haushaltssystem der Bundesrepublik Deutschland. Bundesministerium der Finanzen. Bonn, April 1994. – 129 S.
152. De Gregorio J. The Effects of Inflation on Economic Growth: Lessons from Latin America // Working Paper 91/95. – Washington D.C.: International Monetary Fund, October 1991. – II, 11 p.
153. De Gregorio J., Guidotti P.E. Financial Development and Economic Growth // Working Paper 92/101. – Washington D.C.: International Monetary Fund, December 1992. – 29 p.
154. Delfin S. Go, Marna Kearney, Sherman Robinson, Karen Thierfelder. An Analysis of South Africa’s Value Added Tax // WPS3671. – Washington D.C.: World Bank, August 2005. – 21 p.
155. Der Fischer Weltalmanach 2007: Zahlen, Daten, Fakten. – Fischer Taschenbuch Verlag in der S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2006. – 831 S.
156. Didzoleit W. Logik des Wirtschaftskrieges // Der Spiegel. 47/2003. – S. 104-106.
157. Die Vorzüge des schweizerischen Steuersystems. Schweizerische Steuerkonferenz / Ausgabe 2002. – 61 S.
158. Direction of Trade Statistics. Quarterly. – Washington D.C.: International Monetary Fund, March 2006. – 156-159, 376-379 p.
159. Do Terence Quy-Toan, Levchenko A. Trade and Financial Development. – Washington D.C.: International Monetary Fund, April 2004. – 30 p.
160. Dong Fu, Lori L. Taylor, Mine K. Yücel. Fiscal Policy and Growth // Working Paper 0301. – Federal Reserve Bank of Dallas, January 2003. – 24 p.
161. Dunteman G.H. Principal Components Analysis. – London: SAGE Publications, Inc., 1989. – 95 S.
162. Durchführungsvorschriften zum ZOLLKODEX DER GEMEINSCHAFTEN (Stand vom 1.11.1994). – EGKS-EG-EAG: Brüssel, Luxemburg, 1994. – 233 S.
163. Ebrill L., Keen M., Bodin Jean-Paul, Summers V. The Modern VAT. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2001. – XV, 223 p.
164. Ebrill L., Stotsky J., Gropp R. Revenue Implication of Trade Liberalization // Occasional Paper. – Washington D.C.: International Monetary Fund, 1999. – V, 42 p.
165. Eggert W. Nationale Besteuerung und wirtschaftliche Integration. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 2002. – IX, 213 S.
166. Elborgh-Woytek K., Hallaert Jean-Jacque, Lankes H.P., Sadikov A., Smith D. Fiscal Implication of Multilateral Tariff Cuts // Working Paper 06/203. – Washington D.C.: International Monetary Fund , September 2006. – 36 p.
167. Europe in figures. Eurostat yearbook 2008. - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008. – 566 p.
168. European Economy. Public financies in EMU. - European Commission. Directorate – general for economic and financial affairs, №3/2004. – 23-165p.
169. External and intra-European Union trade. Statistical Yearbook. Data 1958-2005. - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006. – 324 p.
170. Feltenstein A. Tax Policy and Trade Liberalization: An Application to Mexico // Working Paper 92/108. – Washington D.C.: International Monetary Fund, December 1992. – III, 20 p.
171. Flow of Funds Accounts of the United States. Flow and Outstandings. Fourth Quarter 2002. – Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington DC. 2003. – 116 p.
172. Flow of Funds Accounts of the United States. Flow and Outstandings. First Quarter 2008. – Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington DC. 2008. – 116 p.
173. Fukase Enrico, Martin Will. Free Trade Area Membership as a Stepping Stone to Development. The Case ASEAN, World Bank Discussion Paper №421, 2001. – VII, 172 p.
174. Genschel P. Steuerharmonisierung und Steuerwettbewerb in der Europäischen Union. - Frankfurt/New York: Campus Verlag, 2002. – 313 p.
175. Giersch H. Toward an Explanation of Economic Growth. Symposium 1980. –Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1981. – V, 476 p.
176. Government finance statistics. Summary tables. Data 1995-2005. - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006. – 33 p.
177. Hameed F. Fiscal Transparency and Economic Outcomes // Working Paper /05/225. – Washington D.C.: International Monetary Fund, December 2005. – 43 p.
178. Harrison G., Krelove R. VAT Refunds: A Review of Country Experience // Working Paper 05/218. - Washington D.C.: International Monetary Fund, November 2005.– 43 p.
179. Hejdra B.J., Lighthart J.E. The Dynamic Macroeconomic Effects of Tax Policy in an Overlapping Generations Model // Working Paper /98/182. – Washington D.C.: International Monetary Fund, December 1998. – 29 p.
180. Helpman Elhaman, Krugman P. International Trade and Trade Policy. - The MIT Press, 1992. - XIV, 359 p.
181. Hetzer J. Wachstumsmotor China // Manager Magazin. – 12/2004, - S.170.
182. Hilf M., Petersmann U. GATT und Europäische Gemeinschaft. Referate der Tagung des Arbeitskreises Europäisches Integration e. V. in Bielefeld vom 6.-8. September 1984. – Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1986. – IV, 334 p.
183. Hitiris Theo. European Union Economics. – Essex England: Personal Education Limited, 2003. – XXV, 360 p.
184. Hodge D.. Inflation and growth in South Africa. – Cambridge: Cambridge Journal of Economics, No 30, 2006. – 164-184 p.
185. Ize Alan. Trade Liberalization, Stabilization, and Economic Growth: Some Notes on the Mexican Experience. - Washington D.C.: International Monetary Fund, March 1990. – 28 p.
186. Jacobs Otto H., Spengel Christoph. Effective Tax Burden in Europe: Current Situation, Past Developments and Simulations of Reforms. Heidelberg: Physica-Verlag, 2002. – IX, 131 p.
187. Jaumotte F. Foreign Direct Investment and Regional Trade Agreements: The Market Size Effect Revisited // Working Paper /04/206. – Washington D.C.: International Monetary Fund, November 2004. – 31 p.
188. Jones R.A. The Politics and Economics of the European Union. – Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 1996. – XXIII, 332 p.
189. Koop G. Analysis of Economic Data. – Baffin’s Lane, Chichester, West Sussex, England: JOHN WILEY & SONS, LTD, 2000. – XII, 228 р.
190. Krauss M.B. The Economics of Integration. – Oxford: GEORGE ALLEN & UNWIN LTD, 1973. – 297 p.
191. Krugman P. Pop Internationalism. Ninth printing. – Cambridge, Massachusetts. London, England: The MIT Press., 1999. – 221 p.
192. Krugman P. Strategic Trade Policy and the New International Economics. – Cambridge, Massachusetts. London, England: The MIT Press., 1997. – 313 p.
193. Le Fort Guillermo. Capital Account Liberalization and the Real Exchange Rate in Chile // Working Paper /05/132. – Washington D.C.: International Monetary Fund, June 2005. – 36 p.
194. Leclair M.S. Regional Integration and Global Free Trade: Addressing the fundamental conflicts. – Vermount, USA: Athenaeum Press Ltd., 1998. – XIII, 107 p.
195. Lee Jong-Wha. International Trade, Distortions and Long-Run Economic Growth. Working Paper 92/90. - International Monetary Fund, November 1992. – III, 35 p.
196. Lessart V. Endogenes Wirtschaftswachstum: Theoretische Modelle und wirtschaftspolitische Implikationen. – Frankfurt am Main: Lang, 1994. – VIII, 243 S.
197. Levine R. Finance and Growth: Theory and Evidence // Working Paper 10766. – Cambridge: NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, September 2004. – 116 p.
198. Masson P. Fiscal Policy and Growth in the Context of European Integration // Working Paper /00/133. – Washington D.C.: International Monetary Fund, July 2000. – 31 p.
199. McCord Norman. Free Trade: Theory and Practice from Adam Smith to Keynes. – Great Britain : Latimer Trend & Company Limited Plymouth for David & Charles (Publishers) Limited, 1970. – 192 p.
200. Messere K., De Kam F., Heady C. Tax Policy: Theory and Practice in OECD Countries. - New York: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2003. XII. 267 p.
201. Neson R.R. The agenda for growth theory: a different point of view. – Cambridge: Cambridge Journal of Economics, No 22, 1998. – 498-520 p.
202. Oceans apart. The ECB and the Fed diverge over inflation. Hence the surging euro // The Economist, February 28th - 2008, - P. 71
203. Paganetto L. Phelps E.S. Finance, Research, Education and Growth. – New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2003. – XVIII, 199 p.
204. Palomba G. Capital Income Taxation and Economic Growth in Open Economies // Working Paper /04/91. – Washington D.C.: International Monetary Fund, May 2004. – 28 p.
205. Petri M, Taube G. Tsyvinski A. Energy Sector Quasi-Fiscal Activities in the Countries of the Former Soviet Union // Working Paper /02/60. – Washington D.C.: International Monetary Fund, March 2002. – 33 p.
206. Quassier Wolfgang. Osterweiterung: Aussenhandel und Wettbewerbsfähigkeit der MOE-Länder in einer erweiterten Union / Arbeiten aus dem Osteuropa-Institut München. Nr. 223, Dezember 1999. – 15 S.
207. Ralf Klapdorf. Effiziente Steuerodnung durch ein europäisches Musterabkommen? – Bielefeld: Erich Schmidt, 2000. – 421 S.
208. Revenue Statistics 1965-2006. Special Feature: The Balance between Direct and Indirect Taxes. OECD, Paris, 2007. - 341 P.
209. Riordan Michael. No Monopoly on Innovation // Harvard Business Review. – P.18.
210. Rodriguez, F. and D. Rodrik. (2000). Trade Policy and Economic Growth: A Skeptic’s Guide to the Cross-National Evidence. – Cambridge: Kennedy School of Government.
211. Ruhashyankiko Jean-Francois. Why Do Some Countries Manage to Extract Growth from Foreign Aid? // Working Paper /05/53. – Washington D.C.: International Monetary Fund, March 2005. – 35 p.
212. Sapusek А. Ökonomische und juristische Analyse der Steuerharmonisierung in der Europäischen Union: Umsatzsteuer, spezielle Verbrauchsteuern, direkte Unternehmensteuern. Teil 3. – Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Lang, 1997. - 863-1338 S.
213. Sapusek. А. Ökonomische und juristische Analyse der Steuerharmonisierung in der Europäischen Union: Umsatzsteuer, spezielle Verbrauchsteuern, direkte Unternehmensteuern. Teil 1. – Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Lang, 1997. – LXXIX, 326 S.
214. Sapusek. А. Ökonomische und juristische Analyse der Steuerharmonisierung in der Europäischen Union: Umsatzsteuer, spezielle Verbrauchsteuern, direkte Unternehmensteuern. Teil 2. – Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Lang, 1997. – 327-861 S.
215. Shahe Emran M. Price-neutral reform with an informal economy / M. Shahe Emran, J. E. Stiglitz // New-York. – Columbia University, 2004. – 32 p.
216. Shoven J.B., Summers L.H. Tax Policy and the Economy 3// The Japanese Tax Reform and the Effective Rate of Tax on Japanese Corporate Investments. // National Bureau of Economic Research. – Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1989. – 115 p.
217. Siebold D.I. Die Welthandelsorganisation und die Europäische Gemeinschaft: Ein Beitrag zur globalen wirtschaftlichen Integration. – Berlin: Duncker & Humblot, 2003. – 324 S.
218. Sizzling. Food for thought about exchange-rate controversies // The Economist. -July 7th 2007, - P. 74
219. Slemrod J., Bakija J. Taxing Ourselves: A Citizen’s Guide to the Great Debate over Tax Reform. – Cambridge: The MIT Press, 2000. – XII, 348 p.
220. Spilimbergo A. Measuring the Performance of Fiscal Policy in Russia. Working Paper /05/248. – Washington D.C.: International Monetary Fund, December 2005 – 19 p.
221. Statistisches Jahrbuch 2005. Für die Bundesrepublik Deutschland. – Wiesbaden: Statistisches Bundesamt, 2005. – 462-477 S.
222. Stiglitz J.E. Making Globalization Work. – WW. Norton & Company, Inc. – New York, 2006. – 358 p.
223. Stotsky J.G., Wolderiam A. Tax Efforts in Sub-Saharan Africa // Working Paper /97/107. – Washington D.C.: International Monetary Fund, September 1997. – 57 p.
224. Ströbele W. Wacker Außenwirtschaft: Einführung in Theorie und Politik. – München; Wien: Oldenbourg, 1995. – 147 S.
225. Tanzi V. Fiscal Policy in Open Developing Economies. – Washington D.C.: International Monetary Fund, 1990. – VIII, 299 p.
226. Tanzi V. The Individual Income Tax and Economic Growth: An International Comparison France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, United States. – Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1969. – XII, 136 p.
227. Tanzi V., Zee H.H. Tax Policy for Emerging Markets: Developing Countries // Working Paper /00/35. – Washington D.C.: International Monetary Fund, March 2000. – 34 p.
228. The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations. Legal Texts. – Switzerland: WTO, 1995. – VIII, 558 p.
229. Tilman Brück, Rudolf Zwiener. Fiscal Policy Rules for Stabilization and Growth: A Simulation Analysis of Deficit and Expenditure Targets in a Monetary Union // Discussion Paper NO. 427. – German Institute for Economic Research, June 2004. – 26 p.
230. Trade and Finance. World Economic Outlook. – Washington D.C.: International Monetary Fund, September 2002. – 147 p.
231. Ukraine. EU Bilateral Trade and Trade with the World. – Eurostat, 2006. – 8 p.
232. United Nations Conference of Trade and Development. UNCTAD HANDBOOK OF STATISTICA. – Geneva: UNCTAD, 2005. - 324-334 p.
233. Wacziarg R., Welch K.H. Trade Liberalization and Growth: New Evidence // Working Paper 10152. NATIONAL BUROUE OF ECONOMIC RESEARCH, December 2003. – 75 p.
234. William Easterly, Sergio Rebelo. Fiscal Policy and Economic Growth // Working Paper 4499. – Cambridge: NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH October 1993. – 57 p.
235. World Trade Report 2007. - Geneva: World Trade Organization, 2007. – 388 p.
236. Xiangming Li. Trade Liberalization and Real Exchange Rate Movement // Working Paper /03/124. – Washington D.C.: International Monetary Fund, June 2003. – 36 p.
237. Zafarpour S. Internationaler Handel und Weltwirtschaftsstruktur. – Wirtschaftsuniversität Wien, Juli 2001. – 172 S.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.