У нас уже 242733 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
Количество страниц 256
ВУЗ Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП....................................................................................................4

РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні засади статистичного оцінювання
рівня життя населення
1.1.Соціально-економічна сутність категорії “рівень життя”...........11
1.2.Порівняльна характеристика вітчизняної та зарубіжних
систем показників оцінки рівня життя населення......................29
1.3.Методи побудови інтегральних показників рівня життя
населення................................................................................43
Висновки до розділу 1............................................................59

РОЗДІЛ 2. Статистична оцінка рівня життя населення України
2.1.Вибіркові та соціально-демографічні обстеження як джерело
для статистичного оцінювання рівня життя населення...............61
2.2.Соціальні нормативи як критерій оцінки рівня життя
населення................................................................................83
2.3.Порівняльна оцінка рівня життя населення у міських
поселеннях та сільській місцевості
2.3.1. Оцінка матеріальної забезпеченості та
особистого споживання..................................................96
2.3.2. Соціальні індикатори рівня життя населення..................116
Висновки до розділу 2..........................................................126РОЗДІЛ 3. Багатовимірна оцінка та аналіз територіальних відмінностей
у рівні життя населення
3.1.Інтегральна оцінка рівня життя населення
регіонів України....................................................................128
3.2.Динамічні порівняння рівня життя населення регіонів
України.................................................................................151
3.3.Групування регіонів України за рівнем життя з
використанням процедур кластерного аналізу.........................166
3.4.Багатовимірна оцінка рівня життя населення
країн СНД.............................................................................174
Висновки до розділу 3..........................................................188

ВИСНОВКИ.......................................................................................190
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.......................................195
ДОДАТКИ...........................................................................................218

ВСТУП

Актуальність теми. Однією з найгостріших соціально-економічних проблем, зумовлених трансформаційними процесами в економіці України, є низький рівень життя населення. Його підвищення є головним завданням не тільки нашої країни, а будь-якого прогресивного суспільства в цілому. Для покращення життєвого рівня громадян необхідні чіткі та виважені кроки всіх гілок влади, які ґрунтувалися б на детальному та глибокому аналізі широкого спектру показників, що характеризують різні аспекти рівня життя населення. Комплексне статистичне оцінювання життєвого рівня населення надасть можливість об’єктивно охарактеризувати та проаналізувати фактори, що впливають на рівень життя, виявити тенденції на майбутнє з метою реалізації програм щодо підвищення та вирівнювання життєвого рівня населення різних регіонів країни.
Дослідженням теоретико-методологічних аспектів рівня життя займалися такі видатні вчені: Л.І. Абалкін, В.М. Жеребін, І.І. Єлисеєва, Н.А. Єрмакова, В.Ф. Майєр, Н.О. Множина, В.О. Мандибура, М.Г. Назаров, В.Я. Райцин, О.С. Ревайкін, Н.М. Римашевська та інші.
Значний внесок у дослідження теоретичних та практичних аспектів життєвого рівня населення в перехідний період в Україні здійснили А.В. Базилюк, Д.П. Богиня, І.К. Бондар, О.С. Власюк, В.М. Геєць, О.М. Гладун, Т.М. Кір’ян, В.С. Крисаченко, М.Т. Степико, С.І. Пирожков, А.П. Ревенко, Л.М. Черенько, В.С. Шишкін та інші.
Практика застосування статистичних методів та моделей для вивчення соціально-економічних явищ та процесів, у тому числі рівня життя населення, знайшла відображення у наукових та науково-методичних розробках Е.В. Галицької, С.С. Герасименка, А.В. Головача, А.М. Єріної, І.В. Калачової, Г.І. Купалової, Е.М. Лібанової, І.Г. Манцурова, Р.М. Моторина, О.Г. Осауленка, З.О. Пальян, Н.О. Парфенцевої, В.Г. Саріогла, О.І. Черняка, В.Г. Швеця та інших.
Однак, незважаючи на численні розробки, питання оцінки життєвого рівня, аналізу кількісних та якісних змін у рівні життя є досить складними: залишаються дискусійними і невирішеними питання методологічного характеру щодо розрахунку окремих індикаторів та конструювання узагальнюючого показника рівня життя населення. Більш того, статистичне оцінювання рівня життя населення вимагає постійного вдосконалення шляхом застосування нових методів дослідження, особливо в регіональному розрізі, з метою виявлення і усунення диспропорцій у життєвому рівні населення країни та її регіонів. Актуальність проблеми дослідження і недостатність її фундаментальних розробок обумовили вибір теми дисертації, її логіку, структуру та основні завдання.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано у відповідності до плану науково-дослідної роботи кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка є складовою частиною комплексної теми “Теорія і практика соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційної економіки” (номер державної реєстрації 01 БФ 040-01). Автором дисертації, в межах даної теми, обґрунтовано систему показників, яка може використовуватися при багатовимірній оцінці та класифікації регіонів України за рівнем життя населення.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо удосконалення статистичного оцінювання рівня життя населення.
Реалізація поставленої мети обумовила необхідність вирішення таких теоретичних, методологічних і практичних завдань:
розкрити соціально-економічну сутність категорії “рівень життя”, її взаємозв’язок з іншими синонімічними категоріями;
систематизувати та класифікувати фактори впливу на рівень життя населення;
удосконалити систему статистичних показників рівня життя населення;
провести порівняльний аналіз існуючих методичних підходів до побудови інтегральних показників рівня життя населення;
оцінити рівень життя населення міських поселень та сільської місцевості;
оцінити регіональні відмінності у рівні життя населення України;
адаптувати апарат кластерного аналізу для дослідження рівня життя населення регіонів України.
Об’єктом дослідження є рівень життя населення України та її регіонів.
Предмет дослідження – теоретико-методологічні засади, організаційні процедури та практичні аспекти статистичного оцінювання рівня життя населення.
Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є системний, комплексний підхід до статистичної оцінки рівня життя населення. Для розв’язання конкретних завдань дослідження застосовувалися традиційні загальнонаукові методи: наукової абстракції, системного, логічного та історичного підходів, аналізу і синтезу, що дало змогу розкрити сутність категорії “рівень життя”, а також обґрунтувати необхідність використання статистичних методів для дослідження життєвого рівня населення. Зокрема, для визначення тенденцій та особливостей у рівні життя населення використано методи групування, аналізу динамічних рядів, табличний та графічний методи. Застосування методів побудови та екстраполяції трендів дало змогу здійснити прогнозування сукупних витрат міських та сільських домогосподарств України. З використанням методу узагальнюючих статистичних характеристик проведено інтегральну оцінку рівня життя населення в регіональному розрізі. На основі побудови кореляційно-регресійної моделі виявлено фактори та оцінено їх вплив на життєвий рівень населення регіонів України. Використання методів кластерного аналізу дозволило виділити однорідні групи регіонів України за рівнем життя населення та проаналізувати відмінності між ними.
Інформаційною базою дослідження слугували офіційні статистичні матеріали Державного комітету статистики України, законодавчі та нормативно-правові акти органів влади, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених з теми дослідження, публікації міжнародних організацій та наукових установ, самостійні розрахунки автора. Дисертаційна робота здійснена з використанням комп’ютерних технологій, автоматизація розрахунків відбувалася на базі табличного процесору MS Excel та програмного пакета StatSoft Statistica 6.0.
Наукова новизна одержаних результатів. Найбільш суттєві результати, що характеризують наукову новизну дисертаційної роботи та одержані особисто автором, полягають у наступному:
вперше:
проведено оцінювання рівня життя населення міських поселень та сільської місцевості у розрізі економічних районів України, що надає змогу порівнювати рівень матеріальної забезпеченості, витрат та особистого споживання населення, виявляти відмінності у життєвому рівні населення економічних районів України в залежності від типу місцевості, в якій воно проживає;
застосовано нові методичні підходи до проведення динамічних порівнянь рівня життя населення регіонів України на основі побудови інтегрального показника з використанням таксономічного методу, що на відміну від інших підходів, дозволяє надавати економічну інтерпретацію значенню інтегрального показника, здійснювати розподіл регіонів України за рівнем життя та виявляти тенденції щодо змін у життєвому рівні населення в регіональному розрізі;
удосконалено:
трактування категорії “рівень життя”, яке в сучасних умовах відображає не тільки ступінь задоволення, а і розвитку фізіологічних, духовних та соціальних потреб через призму суспільних відносин, які охоплюють умови життя, праці, побут, інтелектуально-культурний розвиток та соціально-правову захищеність населення;
систему статистичних показників рівня життя населення, шляхом виділення окремих блоків, які включають характеристики економічного та соціального аспектів об’єкта дослідження, та можуть бути використані для оцінки основних параметрів життєвого рівня з метою реалізації ефективної державної політики щодо підвищення рівня життя населення регіонів України та країни в цілому;
дістало подальший розвиток:
класифікація факторів впливу на життєвий рівень населення, яка дозволяє глибше вивчати об’єкт дослідження за рахунок виділення таких груп факторів, як от: економічні, суспільно-політичні, соціально-правові, інтелектуально-культурні, природо-кліматичні та історичні;
методичні підходи до прогнозування сукупних витрат міських та сільських домогосподарств на основі експоненційного згладжування з урахуванням сезонної компоненти, що дає змогу здійснювати поквартальний прогноз сукупних витрат домогосподарств за типом місцевості;
модель кореляційно-регресійного аналізу, яка дозволяє виділяти фактори, що мають суттєвий вплив на рівень життя населення регіонів України, використання якої надасть змогу враховувати найголовніші чинники при плануванні та впроваджені заходів щодо регулювання рівня життя населення в регіональному розрізі;
методика проведення кластерного аналізу із застосуванням ієрархічних агломеративних методів та методу k-середніх з метою виокремлення однорідних груп регіонів України за комплексом показників та визначення спільних та відмінних рис між ними.
Практичне значення одержаних результатів. Основні положення дисертації мають як теоретичне, так і практичне значення. На практиці отримані висновки та рекомендації можуть використовуватися як органами державної статистики в частині багатовимірної оцінки та аналізу рівня життя населення регіонів України, так і органами державної влади при формуванні та реалізації програм щодо підвищення і вирівнювання життєвого рівня громадян нашої країни.
Результати дисертаційної роботи пройшли апробацію в Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці і були впроваджені у практику діяльності підкомітету з питань соціального захисту та соціальних гарантій, рівня життя і повернення заощаджень населенню, та використовуються при розробці законодавчого забезпечення сучасної соціальної політики в умовах трансформаційної економіки (довідка № 06-3/12-197934 від 20.12.2006 р.).
Наукові розробки та пропозиції щодо статистичного оцінювання рівня життя населення регіонів України, викладені в дисертації, впровадженні у практику діяльності Департаменту регіонального розвитку Міністерства економіки України (довідка № 132-20/43 від 22.03.2007 р.).
Розроблена методика динамічного порівняння рівня життя населення регіонів України була розглянута Комітетом Верховної Ради України з питань економічної політики та впроваджена у діяльність підкомітету з питань економічного розвитку регіонів України (довідка № 06-8/12-359 від 27.03.2007 р.).
Запропоновані в дисертації методичні розробки щодо статистичного оцінювання рівня життя населення використовуються при викладанні курсу “Статистика” для студентів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (довідка № 013/886 від 08.11.2007 р.), а також при викладанні курсів “Статистика” і “Макроекономічна статистика” для студентів спеціальностей “Економічна теорія” та “Фінанси” Національного університету “Києво – Могилянська академія” (довідка № 17/007 від 20.03.2007 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним дослідженням. Наукові положення, висновки і рекомендації, що сформульовані в роботі та виносяться на захист, належать особисто автору.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися на засіданнях кафедри обліку та аудиту, міжнародних і національних наукових та науково-практичних конференціях, а саме: міжнародній науково-практичній конференції “Шевченківська весна” (3 березня 2005 р., 2-3 березня 2006 р., 1-4 березня 2007 р., м. Київ), науковій конференції “До глобального економічного розвитку України в умовах глобалізації // Towards Stable economic development of Ukraine under globalisation”(29 березня 2005 р., м. Київ), міжнародній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Ломоносов – 2005” (12-15 квітня 2005 р., Російська Федерація, м. Москва), міжнародній студентсько-аспірантській науковій конференції “Інтеграція країн з перехідною економікою у світовий економічний простір: стан та перспективи” (13-14 травня 2005 р., м. Львів), міжнародній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Ломоносов – 2006” (12-15 квітня 2006 р., Російська Федерація, м. Москва), міжнародній студентсько-аспірантській науковій конференції “Філософія економіки Івана Франка й сучасні економічні проблеми” (5-6 травня 2006 р., м. Львів), науковій конференції “Актуальні проблеми ринкової економіки України” (29 вересня 2006 р., м. Київ), ІV науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики “Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи” (4-5 грудня 2006 р., м. Київ), науково-практичній конференції “Теорія і методологія економіко-статистичного аналізу і прогнозування” (15-16 листопада 2007 р., м. Київ).
Публікації. За результатами виконаного дослідження опубліковано 17 наукових праць загальним обсягом 4,9 д.а., з них 8 статей у наукових фахових виданнях, обсягом 3,4 д.а. Всі наукові праці належать особисто автору.
Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Дисертаційна робота містить 39 рисунків, 80 таблиць, 12 додатків, список використаних джерел налічує 250 найменувань і наведений на 22 сторінках. Загальний обсяг роботи – 260 сторінок комп’ютерного тексту, з яких основний текст становить 189 сторінок.Список литературы ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукового завдання, що полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних засад статистичного оцінювання рівня життя населення та розробці пропозицій щодо вдосконалення методики статистичної оцінки життєвого рівня. Основні наукові та науково-практичні результати дисертаційної роботи дозволяють зробити такі висновки:
1. Важливою передумовою проведення статистичного оцінювання рівня життя населення є визначення соціально-економічного змісту категорії “рівень життя”, складність трактування якого обумовлена наявністю багатьох підходів, які ґрунтуються або відштовхуються від різних вихідних понять, та існуванням синонімічних і схожих за значенням термінів, дослідження яких дозволило встановити, що рівень життя є комплексною категорією, зміст якої не обмежується виключно обсягами споживання матеріальних благ і рівнем доходів, а концентрує в собі, поряд з економічною складовою, і соціальну, якій на сучасному етапі суспільного розвитку надається все більшого значення.
2. Повна і репрезентативна система статистичних показників рівня життя населення є необхідною умовою для об’єктивної оцінки досліджуваного явища, визначення його реального кількісного та якісного стану. На основі узагальнення досвіду побудови як вітчизняних, так і зарубіжних систем показників, враховуючи багатоаспектність категорії “рівень життя” та спираючись на існуючу вітчизняну статистичну базу, запропоновано систему показників для оцінки рівня життя населення, яка охоплює укрупненні блоки індикаторів соціального та економічного аспектів рівня життя і може бути покладена в основу при побудові інтегрального показника життєвого рівня населення регіонів Україні, який дозволить оцінити основні параметри досліджуваного явища з метою здійснення ефективної державної політики, спрямованої на покращення життєвого рівня населення.
3. Результати проведеного аналізу методичних підходів до побудови інтегральних показників рівня життя населення свідчать про те, що незалежно від методу побудови, інтегральний показник має кінцевою метою ранжування регіонів або країн за рівнем життя. Вибір методу побудови інтегрального показника залежить від мети дослідження, наявної інформаційної бази, а різноманітність процедур стандартизації та агрегування даних в інтегральну оцінку дозволяє враховувати різні аспекти досліджуваного явища з метою всебічної та об’єктивної оцінки.
4. Дослідження рівня життя населення неможливе без якісного інформаційного забезпечення. Оцінка його сучасного стану свідчить, що в Україні існує потужна інформаційна база, яка може використовуватися для аналізу та оцінки життєвого рівня населення країни в цілому, її регіонів та окремих соціально-демографічних груп. Проте варто вказати на існування певних проблем з якістю даних та гармонізацією статистичної інформації, отриманої з різних джерел. Поряд з цим, залишаються невирішеними питання щодо оцінки рівня життя населення на рівні окремих адміністративно-територіальних одиниць: більшість показників, що використовуються для оцінювання рівня життя населення, не визначається на нижчому рівні адміністративно-територіального устрою, а саме на рівні районів, міст. Зокрема, це стосується вибіркових обстежень умов життя домогосподарств та економічної активності населення: їх вибіркова сукупність включає лише певні території та існує недостатній ступінь надійності даних.
5. Однією з характеристик життєвого рівня населення в країні є розмір соціальних нормативів та стандартів, які виступають критерієм для визначення основних державних соціальних гарантій. Порівняння фактичного споживання основних продуктів харчування населенням протягом останніх шести років з їх раціональними нормами показало позитивні тенденції, проте варто вказати на надмірне споживання населенням хлібних продуктів, картоплі, цукру, порівняно з недостатнім рівнем споживання повноцінних білкових продуктів. Дослідження структури споживчого бюджету засвідчило, що більше половини сукупних витрат спрямовується домогосподарствами на задоволення потреб в продуктах харчування, що є свідченням невисокого рівня матеріальної забезпеченості. Аналіз динаміки прожиткового мінімуму показав, що його величина постійно зростає, а частка населення із середньодушовими сукупними витратами, нижчими прожиткового мінімуму, зменшується, однак, не зважаючи на це, переважна частина населення України має показник середньодушових сукупних витрат у місяць нижчий за базовий соціальний стандарт, встановлений державою.
6. Існує суттєва різниця між рівнем життя міського та сільського населення. Для її елімінування необхідне прийняття ефективних управлінських рішень, які б базувалися на багатоаспектній оцінці, з метою охоплення всебічної дії соціально-економічних чинників. Тому, порівняльну оцінку рівня життя населення за типом місцевості проведено з урахуванням не лише економічної складової об’єкта дослідження, а і соціальної, яка знаходиться з нею у нерозривному взаємозв’язку і взаємодії, що дозволило глибше проаналізувати відмінності у рівні життя міського та сільського населення і встановити, що населення сільської місцевості поступається міському населенню як за показниками, що характеризують економічний, так і соціальний аспекти життєвого рівня.
7. Статистична оцінка життєвого рівня населення регіонів України на основі інтегрального показника та його декомпозиції на проміжні оцінки економічного та соціального аспектів рівня життя дозволила провести ранжування за повним (АРК, 24 області, м. Київ та м. Севастополь) і скороченим переліком адміністративно-територіальних одиниць (за виключенням м. Київ та м. Севастополь) та встановити, що регіони України з високим значенням оцінки економічного аспекту життєвого рівня поступаються за оцінкою соціального та навпаки. Врахування цих особливостей є необхідним при реалізації державних програм щодо вирівнювання та підвищення рівня життя населення регіонів України.
8. Оцінювання рівня життя населення регіонів України в динаміці вимагає застосування нових методичних підходів до побудови інтегрального показника, які базуються на використанні незмінної бази порівняння. Серед методів побудови інтегральних показників найбільш оптимальним для здійснення динамічних порівнянь життєвого рівня населення регіонів України є таксономічний метод. Інтегральний показник, побудований з використанням даного методу, дозволив оцінити рівень життя населення у 2001-2005 рр., здійснити розподіл регіонів України за рівнем життя, прослідкувати рух кожного в середині сукупності, дослідити динаміку структури сукупності, шляхом розрахунку квадратичного коефіцієнту структурних зрушень та індексу структурних зрушень, порівняти отримані результати з попередніми роками.
9. Кластерний аналіз є важливим методом класифікації багатовимірних об’єктів. Адаптування апарату та процедур кластерного аналізу для оцінки рівня життя населення в регіональному розрізі дозволило виділити фактори, які впливають на життєвий рівень в тій чи іншій групі регіонів. Були застосовані різні методи кластерного аналізу, серед яких найбільш оптимальним є використання Манхеттенської відстані та методу Уорда для формування кластерів. Застосування ітераційних процедур кластерного аналізу, а саме методу k-середніх, дозволило розподілити регіони України на чотири кластери і розрахувати середні стандартизовані значення показників ознакової множини для кожного з них з метою виявлення та аналізу розбіжностей між сформованими кластерами.
10. Багатовимірна оцінка є одним з ефективних методів здійснення не тільки регіональних, а і міжнародних порівнянь рівня життя населення. Методика, запропонована для оцінювання життєвого рівня населення регіонів України, може успішно використовуватися для проведення оцінки рівня життя населення країн СНД. На основі інтегрального показника, побудованого таксономічним методом, і його декомпозиції на проміжні оцінки економічного та соціального аспектів рівня життя населення, здійснено ранжування дев’яти країн Співдружності. Використання методів кластерного аналізу дозволило об’єднати країни СНД у три кластери і визначити спільні та відмінні риси у рівні життя населення досліджуваних країн. Результати проміжних оцінок економічного та соціального аспектів життєвого рівня населення і проведеного групування з використанням методів кластерного аналізу засвідчили, що низька економічна оцінка компенсується позитивними соціальними характеристиками та навпаки: країни СНД, які мають краще значення соціальної складової інтегральної оцінки рівня життя населення, поступаються значенням економічної складової.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Айвазян С.А. Интегральные индикаторы качества жизни: их построение и использование в социально-экономическом управлении и межрегиональных сопоставлениях. – М.: ЦЭМИ РАН, 2000. – 118 с.
2.Айвазян С.А. Межстрановой анализ интегральных категорий качества жизни населения (эконометрический подход). – М.: ЦЭМИ РАН, 2001. – 61 с.
3.Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 656 с.
4.Англо-український словник / Укл. М.І. Балла. – К.: Освіта, 1996. – Т. 1. – 752 с.
5.Антонюк Л., Сацик В. Економетричні методи аналізу міжнародної конкурентоспроможності країн // Економіка України. – 2004. – № 4. – С. 46-52.
6.Артеменко В. Комплексне оцінювання ефективності соціально-економічного розвитку регіонів України на основі критеріїв якості життя // Регіональна економіка. – 2005. – № 3. – С. 85-93.
7.Артеменко В. Методи інтегральної оцінки якості життя населення в управлінні регіональним розвитком // Регіональна економіка. – 2002. – № 1. – С. 166-177.
8.Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 228 с.
9.Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ: Подход с использованием ЭВМ. Пер. с англ. – М.: Мир, 1982. – 488 с.
10.Балалова Е.И. Эконометрические модели в социально-экономической статистике Московской области // Вопросы статистики. – 2005. – № 4. – 2005. – С. 39-42.
11.Белова Т.Н. О виборе формы средней для оценки уровня жизни населения // Вопросы статистики. – 2006. – № 2. – С. 39-42.
12.Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. – М.: Статистика, 1974. – 159 с.
13.Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки. – М.: “Наука”, 1973. – 125 с.
14.Большой энциклопедический словарь. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1997. – 1456 с.
15.Борисов А.Б. Большой экономический словарь. Издание 2-е перераб. и дополн. – М.: Книжный мир, 2006. – 860 с.
16.Боровиков В. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов. – СПб.: Питер, 2003. – 688 с.
17.Бугуцький О. Аналіз соціально-економічної категорії рівня життя населення України // Україна: аспекти праці. – 1998. – №2. – С. 43-47.
18.Бузляков Н.И. Методы планирования повышения уровня жизни. – М.: Экономика, 1969. – 222 с.
19.Валовий регіональний продукт за 2001/2004 р. Стат. збірник. – К.: Державний комітет статистики України, 2006. – 60 с.
20.Валовий регіональний продукт за 2005 рік . – Режим доступу: http://www. ukrstat.gov.ua/express/expr2007/0307/68.doc.
21.Ващаєв С.С. Методологія побудови узагальнюючих статистичних показників: Автореф. дис. канд. екон. наук.: 08.03.01. / Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2001. – 19 с.
22.Вибіркове спостереження: Термінологічний словник / О.О. Васєчко, О.І. Черняк, Є.М. Жуйкова та інші. – К.: Держаний комітет статистики України, 2004. – 134 с.
23.Витрати і ресурси домогосподарств України у І кварталі 2000 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2000. – 148 с.
24.Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІ кварталі 2000 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2000. – 148 с.
25.Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІІ кварталі 2000 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2001. – 150 с.
26.Витрати і ресурси домогосподарств України у ІV кварталі 2000 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2001. – 152 с.
27.Витрати і ресурси домогосподарств України у І кварталі 2001 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2001. – 155 с.
28.Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІ кварталі 2001 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2001. – 156 с.
29.Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІІ кварталі 2001 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2001. – 156 с.
30.Витрати і ресурси домогосподарств України у ІV кварталі 2001 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2002. – 155 с.
31.Витрати і ресурси домогосподарств України у І кварталі 2002 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2002. – 190 с.
32.Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІ кварталі 2002 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2002. – 190 с.
33.Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІІ кварталі 2002 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2003. – 190 с.
34.Витрати і ресурси домогосподарств України у ІV кварталі 2002 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2003. – 190 с.
35.Витрати і ресурси домогосподарств України у І кварталі 2003 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2003. – 188 с.
36.Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІ кварталі 2003 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2003. – 188 с.
37.Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІІ кварталі 2003 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2003. – 188 с.
38.Витрати і ресурси домогосподарств України у ІV кварталі 2003 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2004. – 188 с.
39.Витрати і ресурси домогосподарств України у І кварталі 2004 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2004. – 190 с.
40.Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІ кварталі 2004 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2004. – 190 с.
41.Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІІ кварталі 2004 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2005. – 190 с.
42.Витрати і ресурси домогосподарств України у ІV кварталі 2004 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2005. – 190 с.
43.Витрати і ресурси домогосподарств України у І кварталі 2005 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2005. – 189 с.
44.Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІ кварталі 2005 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2005. – 189 с.
45.Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІІ кварталі 2005 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2005. – 176 с.
46.Витрати і ресурси домогосподарств України у ІV кварталі 2005 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2006. – 176 с.
47.Витрати і ресурси домогосподарств України у І кварталі 2006 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2006. – 176 с.
48.Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІ кварталі 2006 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2006. – 176 с.
49.Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІІ кварталі 2006 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2007. – 176 с.
50.Витрати і ресурси домогосподарств України у ІV кварталі 2006 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2007. – 176 с.
51.Витрати і ресурси домогосподарств України у 2001 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2002. – 352 с.
52.Витрати і ресурси домогосподарств України у 2002 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2003. – 450 с.
53.Витрати і ресурси домогосподарств України у 2003 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2004. – 446 с.
54.Витрати і ресурси домогосподарств України у 2004 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2005. – 458 с.
55.Витрати і ресурси домогосподарств України у 2005 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). – К.: Державний комітет статистики України. – 2006. – 418 с.
56.Витрати і ресурси домогосподарств України у 2005 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). Частина ІІІ. Економічні райони. Східний економічний район. – К.: Державний комітет статистики України. – 2006. – 180 с.
57.Витрати і ресурси домогосподарств України у 2005 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). Частина ІІІ. Економічні райони. Донецький економічний район. – К.: Державний комітет статистики України. – 2006. – 180 с.
58.Витрати і ресурси домогосподарств України у 2005 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). Частина ІІІ. Економічні райони. Придніпровський економічний район. – К.: Державний комітет статистики України. – 2006. – 180 с.
59.Витрати і ресурси домогосподарств України у 2005 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). Частина ІІІ. Економічні райони. Причорноморський економічний район. – К.: Державний комітет статистики України. – 2006. – 180 с.
60.Витрати і ресурси домогосподарств України у 2005 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). Частина ІІІ. Економічні райони. Подільський економічний район. – К.: Державний комітет статистики України. – 2006. – 180 с.
61.Витрати і ресурси домогосподарств України у 2005 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). Частина ІІІ. Економічні райони. Центральний економічний район. – К.: Державний комітет статистики України. – 2006. – 180 с.
62.Витрати і ресурси домогосподарств України у 2005 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). Частина ІІІ. Економічні райони. Карпатський економічний район. – К.: Державний комітет статистики України. – 2006. – 180 с.
63.Витрати і ресурси домогосподарств України у 2005 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України). Частина ІІІ. Економічні райони. Поліський економічний район. – К.: Державний комітет статистики України. – 2006. – 180 с.
64.Власюк О.С., Крисаченко В.С., Степико М.Т. та ін. Український соціум / за ред. В.С. Крисаченка. – К.: Знання України, 2005. – 792 с.
65.Гавриленко Т.В. Міжнародний імідж споживчого кошика України // Маркетинг в Україні. – 2001. – № 1. – С. 4-7.
66.Галицька Е.В. Використання статистичних класифікацій в аналізі економічних явищ та процесів // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 178. – Дніпропетровськ, ДНУ, 2003. – С. 231-238.
67.Галицька Е.В., Ковтун Н.В. Статистичні групування в аналізі інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності в Україні // Статистика України. – 2005. – № 3. – С.7-11.
68.Галицька Е.В., Ковтун Н.В. Фінансова статистика: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2004. – 236 с.
69.Галицька Е.В. Соціально-економічна статистика в Україні: проблеми та напрямки розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія “Економіка”. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005. – Вип. 75. – С. 46-49.
70.Гельвеций К. О природе человека: В 2 т. – М.: Мысль, 1974. – Т 2. – С. 100-101.
71.Герасенко В.П., Герасенко П.В. Кластерное зонирование по факторам развития человеческого потенциала // Вопросы статистики. – 2006. – № 9. – С. 61-66.
72.Герасименко С.С, Свистун Л. Узагальнююча оцінка соціально-економічних явищ // Проблеми статистики: Зб. наукових праць. Вип. 2 / Відп. ред. В.І. Карпов. – К.: НДІ статистики Держкомстату України, 2000. – С. 14-19.
73.Гладун О.М. Гармонізація програм вибіркових обстежень населення: проблеми та шляхи вирішення // Статистика України. – 2005. – № 2. – С. 5-13.
74.Гладун О.М. Домогосподарство як елемент економічної системи // Наукові записки НаУКМА – К.: ВД “КМ Академія”, 2003. – Т. 22. – С. 342-345.
75.Гладун О.М., Саріогло В.Г. Напрямки підвищення якості даних вибіркового обстеження умов життя домогосподарств та вирішення проблеми “малих територій” // Статистика України. – 2003. – № 1. – С. 4-11.
76.Глинский В.В., Ионин В.Г. Статистический анализ. – М.: Информационно-издательский дом “Филинъ”, 1998. – 264 с.
77.Гурьев В.И. Основы социальной статистики: методы, система показателей, анализ. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 176 с.
78.Діти, жінки, сім’я в Україні. Статистичний збірник. – К.: Державний комітет статистики України. – 2004. – 397 с.
79.Дзюба І.В. Статистичні індикатори соціально-економічного становища населення України. Автореф. дис. канд. екон. наук.: 08.03.01. / Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2005. – 21 с.
80.Дзюба І.В. Категорія рівня життя: сучасний підхід // Статистика України. – 2004. – №1. – С. 68 – 73.
81.Дзюба І.В. Соціально-економічне становище населення: ранжування регіонів України // Статистика України. – 2004. – №4. – С. 72-76.
82.Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 352 с.
83.Дубсон Б.И. Буржуазная доктрина “качества жизни”. – М.: Знание, 1978. – 64 с.
84.Економічна активність населення України 2005. Стат. збірник. – К.: Державний комітет статистики України. – 2006. – 239 с.
85.Економічний словник-довідник / За ред. С.В. Мочерного. – К.: “Феміна”, 1996. – 368 с.
86.Елисеева И.И., Рукавишников О.В. Логика прикладного статистического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1977. – 256 с.
87.Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики / Под. ред. чл.-кор. РАН И.И. Елесеевой. М.: Финансы и статистика, 1995. – 368 с.
88.Ефимова М.Р., Бычкова С.Г. Социальная статистика: Учебн. Пособие / Под ред. М.Р. Ефимовой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 560 с.
89.Ефременко Н.В., Новоселова С.В., Тамашевич Т.М. Статистическое оценивание факторной обусловленности распространения малообеспеченности населения // Вопросы статистики – 2005. – № 4. – С. 33-38.
90.Єлейко В.І. Основи економетрії. – Львів: Марка Лтд, 1995. – 192 с.
91.Єріна А.М., Ващаєв С.С. Статистичні аспекти визначення рейтингів // Статистика України. – 2000. – №4. – С.74-79.
92.Єріна А.М., Ващаєв С.С. Узагальнюючі багатовимірні показники в соціально-економічних дослідженнях // Наукові записки НаУКМА. Т. 6. Економіка. – 1999. – С. 38-41.
93.Єріна А.М., Галицька Е.В. Гармонізація національної системи статистичної інформації з міжнародними стандартами // Наукові записки НаУКМА. Т. 20. Економіка. – 2002. – С. 411-414.
94.Єріна А.М., Мазуренко О.К., Пальян З.О. Економічна статистика: Практикум. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2002. – 232 с.
95.Єріна А.М. Організація вибіркових обстежень: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004. – 127 с.
96.Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посібник. – К. КНЕУ, 2001. – 170 с.
97.Жамбю М. Иерархический кластерный анализ и соответствия. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 342 с.
98.Жеребин В.М. Временные и межрегиональные сопоставления показателей уровня жизни населения // Вопросы статистики. – 1998.– № 2. – С. 16-23.
99.Жеребин В.М., Ермакова Н.А., Землянская В.Н. Экономический рост, занятость и уровень жизни населения // Вопросы статистики. – 2003. – №7. – С. 24-35.
100.Жеребин В.М., Ермакова Н.А. Межгрупповые сопоставления уровня жизни населения // Вопросы статистики. – 2001. – №6. – С. 3-10.
101.Жеребин В.М., Ермакова Н.А. Уровень жизни населения – как он понимается сегодня // Вопросы статистики. – 2000. – №8. – С. 3-11.
102.Жеребин В.М. Уровень жизни населения: основные категории, характеристики и методы оценки. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 592 с.
103.Жилєнкова М.М. Система показників оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України // Статистика України. – 2005. – №4. – С. 51-54.
104.Зубченко Л.А. О показателях бедности // Вопросы статистики. – 2000. – № 3. – С. 24-26.
105.Иванов Ю.Н. О новом международном стандарте по исчислению индекса потребительских цен // Вопросы статистики. – 2005. – №6. – С. 36-40.
106.Иванов Ю. О показателях экономического благосостояния // Вопросы экономики. – 2003. – № 2. – С. 93-101.
107.Ионин В.Г., Вайнштейн С.Ю., Нехорошков С.Б. Экономико-статистические методы анализа. – М.: Финансы и статистика, 1977. – 256 с.
108.Калачова І.В. Управління соціальними процесами за системою показників „статус – контекст – реакція” // Статистика України. – 2006. – №3. – С. 66-72.
109.Кендалл М., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. – М.: Наука, 1976. – 250 с.
110.Колесникова И.И. Социально-экономическая статистика: Учеб. пособие. – М.: Новое издание, 2002. – 250 с.
111.Конституція України з порівняльним викладом статей, змінених конституційною реформою / Упорядник Ковальчук Є.О. – Харків: Бурун книга, 2006. – 72 с.
112.Кремлев Н.Д. Проблемы оценки уровня жизни населения // Вопросы статистики. – 2000. – №8. – С. 18-22.
113.Кузнецова Е.В., Дмитриева Е.Д. Индекс развития человеческого потенциала и другие показатели социально-экономического развития России и отдельных зарубежных стран // Вопросы статистики. – 2000. – №3. – С. 14-18.
114.Кузнецова Е.В Направления развития человеческого потенциала в странах с различным уровнем экономического развития // Вопросы статистики. – 2003. – №10. – С. 17-23.
115.Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов / Под ред. проф. М.Г. Назарова. – М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 771 с.
116.Левцун А., Лысак Н. Показатели социального неблагополучия украинских регионов // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2001. – № 1. – С. 99-107.
117.Литвинов В.А. Покупательная способность – важнейший параметр уровня жизни // Вестник Российской академии наук. – 1998. – Т. 68. – № 1. – С. 974-979.
118.Людський розвиток в Україні: 2003 рік / Щорічна науково-аналітична доповідь / За ред. Е.М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат України, 2004. – 290 с.
119.Людський розвиток в Україні: 2004 рік / Щорічна науково-аналітична доповідь / За ред. Е.М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат України, 2004. – 266 с.
120.Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій (колективна науково-аналітична монографія) / За ред. Е.М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат України, 2006. – 356 с.
121.Людський розвиток регіонів України: Методика оцінки та сучасний стан / Е.М. Лібанова, Н.С. Власенко, О.С. Власик та ін. – К.: Рада з вивчення продуктивних сил НАН України, 2002. – 123 с.
122.Майер В.Ф. Уровень жизни населения СССР. – М.: Мысль, 1977. – 263 с.
123.Мамнич Т.І., Оленко А.Я., Осипчук М.М., Шпортюк В.Г. Статистичний аналіз даних з пакетом STATIATICA. Навчально-методичний посібник. – К.: НаУКМА. – 2005. – 214 с.
124.Мандель И.Д. Кластерный анализ. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 176 с.
125.Манцуров І.Г., Єрін Д.Л. Економічне зростання і стан платіжного балансу. Статистичні аспекти оцінювання та аналізу: Монографія. – К.: КНЕУ, 2006. – 148 с.
126.Мандибура В.О. Рівень життя населення України та проблеми реформування механізмів його регулювання. – К.: Парламентське вид-во, 1998. – 256 с.
127.Марцин В. Оцінка рівня споживання населення України // Регіональна економіка. – 2004. – № 4. – С 33-44.
128.Марченко Н. Сравнение методологических подходов к измерению уровня бедности // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – № 3. – С. 86-99.
129.Мелкумов Я.С. Социально-экономическая статистика: Учебно-метод. пособие. – М.: Изд-во ИМПЭ-Паблиш, 2004. – 200 с.
130.Материальные условия жизни стан СНГ // Вопросы статистики. – 2006. – № 2. – С. 69-76.
131.Методика вимірювання людського розвитку регіонів України. – К.: Державний комітет статистики України, Рада по вивченню продуктивних сил НАН України, 2001. – 32 с.
132.Методологічні положення зі статистики / Держ. ком. статистики України. – К.: ЗАТ “Август”, 2002. – Вип. І / Редкол.: О.Г. Осауленко та ін. – 552 с.
133.Мірошниченко О. Аналіз споживання продуктів харчування домогосподарствами України у 2000 – 2004 рр. // Філософія економіки Івана Франка й сучасні економічні проблеми. Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції, Львів, 5 – 6 травня 2006 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 141-142.
134.Мірошниченко О. Використання методів кластерного аналізу для оцінки регіональних відмінностей у рівні життя населення України // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К.: Логос, 2007. – Ч. 2. – С. 42-44.
135.Мірошниченко О. Методи побудови інтегральних показників оцінки рівня життя населення // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К.: Логос, 2006. – Ч 2. – С. 31-33.
136.Мірошниченко О. Оцінка рівня життя населення України у контексті євроінтеграції // Інтеграція країн з перехідною економікою у світовий економічний простір: стан і перспективи: Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції, Львів, 13-14 травня 2005 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С. 238-239.
137.Мірошниченко О. Переваги та недоліки використання індексу людського розвитку для оцінки рівня життя населення // Шевченківська весна: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К.: Логос, 2005. – Ч. 2.– С. 128-130.
138.Мирошниченко О.Ю. Методические аспекты классификации факторов, влияющих на уровень жизни населения // Ломоносов 2006. Сборник тезисов. – М.: Издательство МГУ, 2006. – Т. ІІ. – С. 730-731.
139.Мирошниченко О.Ю. Социально-экономическая сущность категории “уровень жизни населения” // Ломоносов 2005. Сборник тезисов. – М.: Издательство МГУ, 2005. – Т. ІІ. – С. 606.
140.Мірошниченко О.Ю. Актуальні питання оцінки рівня життя населення // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К.: Видавничий центр НАУ, 2005. – Вип. 82. – С. 82-88.
141.Мірошниченко О.Ю. Динамічні порівняння рівня життя населення регіонів України // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. – К.: НДЕІ Міністерства економіки України, 2007. – Вип. 1. – С. 140-143.
142.Мірошниченко О.Ю. Індекс людського розвитку: методологічні аспекти та оцінка тенденцій його змін в країнах СНД // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія “Економіка”. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005. – Вип. 77-78. – С. 77-79.
143.Мірошниченко О.Ю. Інтегральні показники рівня життя населення: методологічний аспект // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. – К.: НДЕІ Міністерства економіки України, 2006. – Вип. 9. – С. 140-143.
144.Мірошниченко О.Ю. Інформаційне забезпечення статистичного дослідження рівня життя населення // Економічний вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. – К.: НТУУ “КПІ”, 2006. – № 3. – С. 40-44.
145.Мірошниченко О.Ю. Оцінка рівня життя населення країн СНД на основі кластерного аналізу // Статистика України. – 2006. – № 3. – С. 72-78.
146.Мірошниченко О.Ю. Оцінка рівня матеріальної забезпеченості й особистого споживання міських і сільських домогосподарств України // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. – К.: НДЕІ Міністерства економіки України, 2007. – Вип. 7-8. – С. 106-114.
147.Мірошниченко О.Ю. Порівняльна оцінка рівня життя населення країн СНД // Збірник текстів доповідей на ІV науково-практичний конференції з нагоди Дня працівників статистики. – К.: Державний комітет статистики України, Державна Академія статистики, обліку та аудиту, 2006. – С. 295-303.
148.Мірошниченко О.Ю. Соціальні нормативи як критерій оцінки рівня життя населення // Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. – К.: ТОВ “Видавництво Курс”, 2006. – № 1. – С. 137-142.
149.Мірошниченко О.Ю. Теоретико-методологічні засади класифікації факторів впливу на рівень життя населення // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. – К.: НДЕІ Міністерства економіки України, 2006. – Вип. 4. – С. 122-126.
150.Многомерный статистический анализ в экономике / Под. ред. В.Н. Тамашевича. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 598 с.
151.Моторин Р.М., Моторина Т.М. Система національних рахунків: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 336 с.
152.Население и условия жизни в странах Содружества Независимых Государств: статистический сборник. М.: Межгосударственный стат. комитет СНГ, 2006. – 526 с.
153.Населення України, 2004 рік. Демографічний щорічник. – К.: Державний комітет статистики України. – 2005. – 408 с.
154.Основные макроэкономические тенденции развития стран СНГ в 2001 – 2005 годах // Вопросы статистики. – 2006. – № 2. – 2006. – С. 61-65.
155.Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании: Пер. с польского. – М.: Статистика, 1989. – 176 с.
156.Праця України 2005. Статистичний збірник. К.: Державний комітет статистики України. – 2006. – 252 с.
157.Предложения по усовершенствованию Модельного набора социальных индикаторов для оценки уровня жизни населения // Вопросы статистики. – 2003. – №7. – С. 36-37.
158.Про Всеукраїнський перепис населення: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 19 жовтня 2000 р. №2058-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 51.
159.Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 05 жовтня 2000 р. № 2017-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 48.
160.Про Державний бюджет України на 2007 рік: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 19 грудня 2007 р. № 489-V. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.
161.Про державну статистику: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 17 вересня 1992 р. № 2614-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 43.
162.Прожитковий мінімум. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki.
163.Про затвердження методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення: Наказ Мінпраці та соцполітики, Мінекономіки, Держкомстату України від 17 травня 2000 р. № 109/95/157 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 24.
164.Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення: Постанова Кабінету міністрів України від 14 квітня 2000 р. № 656 //Офіційний вісник України – 2000 – № 16.
165.Про затвердження норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії: Наказ Міністерства здоров`я України від 18 листопада 1999 р. – Режим доступу: http://www. moz.gov.ua/ua/main/docs/? docID=5618.
166.Про затвердження Переліку гармонізованих показників та уніфікованих ознак для обов’язкового включення до програм вибіркових обстежень та переписів населення: Наказ Державного комітету статистики України від 01 серпня 2003 р. № 246.
167.Про затвердження форм державного статистичного вибіркового обстеження умов життя домогосподарств: Наказ Державного комітету статистики України від 30 червня 2004 р. №415.
168.Про методологічні засади вимірювання людського розвитку для регіонів України: Постанова Державного комітету статистики України та НАН України від 14 березня 2001 р. та 05 квітня 2001 р. № 76/122.
169.Про мінімальний споживчий бюджет: Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 03 липня 1991 р. № 1284-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 42.
170.ПРООН. Національний звіт з людського розвитку – 2001: Сила суспільної взаємодії. К, 2002. – 114 с.
171.ПРООН. Національний звіт з людського розвитку – 2003: Сила децентралізації. К, 2004. – 136 с.
172.Про проведення обстеження умов життя у домогосподарствах: Постанова Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1998 р. № 1725 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 44.
173.Про прожитковий мінімум: Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 15 липня 1999 р. № 966-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 38.
174.Райцин В.Я. Модели планирования уровня жизни. – М.: Экономика, 1987. – 60 с.
175.Ревайкин А.С. Уровень жизни населения (Методология и проблемы регионального исследования). М.: Наука, 1989. – 144 с.
176.Ревенко А. Як ми живемо: самооцінка населення // Дзеркало тижня. – 2005. – № 34 (562). – С. 7.
177.Ревенко А. Асиметрії регіонального розвитку // Дзеркало тижня. – 2006. - № 18 (597). – Режим доступу: http://www.zn.kiev.ua/nn/show/597/53333/.
178.Регіональний людський розвиток. Стат. бюлетень. – К.: Державний комітет статистики України, 2006. – 40 с.
179.Регіони України 2005. Стат. збірник. К: Державний комітет статистики України. – 2005. – Т. І. – 512 с.
180.Регіони України 2005. Стат. збірник. К: Державний комітет статистики України. – 2005. – Т. ІІ. – 812 с.
181.Регіони України 2006. Стат. збірник. К: Державний комітет статистики України. – 2006. – Т. І. – 512 с.
182.Регіони України 2006. Стат. збірник. К: Державний комітет статистики України. – 2006. – Т. ІІ. – 808 с.
183.Рівень і якість життя населення: Монографія / Під загальною редакцією Є.П. Кушнарьова. – Х.: Видавничий дім “Інжек”, 2004 – 247с.
184.Римашевская Н.М., Герасимова И.А., Копнина В.Г. и др. Семья, труд, доходы, потребление. – М.: Наука, 1977. – 122 с.
185.Российская социологическая энциклопедия / Под общ. ред. Г.В. Осипова. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – 672 с.
186.Садова У.Я., Семів Л.К. Факторний аналіз рівня життя населення в регіоні з пониженою місткістю ринку праці // Регіональна економіка. – 2005. – № 2. – С. 92-103.
187.Салин В.М., Шпаковская Е.П. Социально-экономическая статистика: Учебник. – М.: Юристъ, 2004. – 461 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.