У нас уже 242733 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Количество страниц 213
ВУЗ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ
Год сдачи 2008
Содержание ЗМІСТ


ВСТУП......................................................................................................................4
РОЗДІЛ 1. Готельне господарство як об’єкт
статистичного дослідження........................................................13
1.1 Готельне господарство як складова сфери послуг .............................13
1.2 Класифікація підприємств готельного господарства.........................27
1.3 Методологічні засади статистики готельного господарства..............39
Висновки до розділу 1..................................................................................49
РОЗДІЛ 2. Інформаційно-методичне забезпечення статистичного
дослідження стану та розвитку готельного
господарства..................................................................................52
2.1 Система статистичних показників діяльності
підприємств готельного господарства .................................................52
2.2 Інформаційне забезпечення статистичного аналізу стану та
розвитку готельного господарства........................................................65
2.3 Інструментарій статистичного обстеження стану та
розвитку готельного господарства........................................................75
Висновки до розділу 2..................................................................................99
РОЗДІЛ 3. Статистичний аналіз стану та перспективи розвитку
готельного господарства України............................................101
3.1 Характеристика сучасного стану готельного
господарства України...........................................................................101
3.2 Оцінка інвестиційної привабливості готельного
господарства регіонів України............................................................127
3.3 Особливості розвитку готельного господарства в
Автономній Республіці Крим..............................................................133
Висновки до розділу 3...............................................................................156
ВИСНОВКИ..........................................................................................................158
ДОДАТКИ.............................................................................................................162
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................177


ВСТУП

Готельне господарство є однією з важливих складових сфери послуг в Україні і ефективне його функціонування сприяє пожвавленню соціально-економічного розвитку країни та окремих її регіонів. Значну роль відіграє готельне господарство у розвитку туризму як фактору підвищення престижу України в міжнародному співробітництві і є постійним джерелом поповнення валютних надходжень в країну.
Актуальність теми дослідження. В умовах трансформаційної економіки України, зміні загальноекономічної та соціально-політичної ситуації простежується як позитивний, так і негативний вплив на ефективність діяльності підприємств готельного господарства та якість виконання ними своїх функцій. На сьогодні найгострішими проблемами, що гальмують розвиток готельного господарства, є недостатність готельних підприємств в окремих регіонах країни, їх недосконала структура за типами та номерним фондом, обмеженість спектру послуг тощо.
Готельне господарство має стати одним з дієвих засобів формування ринкового механізму, надходження значних прибутків до держави, створення нових робочих місць, підтримки регіонів. З огляду на це, виникає необхідність будівництва і реконструкції підприємств готельного господарства країни, розширення спектру готельних послуг та приведення їх до відповідних європейських стандартів.
Важливими напрямами подальшого розвитку готельного господарства є суттєве поліпшення забезпечення потреб споживачів у різноманітних готельних послугах, їх якості та підвищенні ефективності діяльності готельних підприємств, що набуває особливого значення у сучасних умовах. Це можливо лише на основі комплексного аналізу стану та тенденцій розвитку готельного господарства, оцінювання особливостей функціонування готельних підприємств. Для здійснення такого дослідження потрібен відповідний статистичний інструментарій, адаптування методів статистики до аналізу закономірностей розвитку готельного господарства.
Проблемним питанням в сучасних умовах залишається недосконалість нормативної бази та інформаційно-аналітичного забезпечення дослідження різних аспектів діяльності підприємств готельного господарства. За цих умов, розв’язання теоретико-методологічних засад і практичне здійснення статистичного оцінювання стану та розвитку готельного господарства є важливим та актуальним.
Вирішенню теоретичних завдань у системі управління готельними підприємствами сприяли дослідження українських і зарубіжних вчених: С. Байлика, Т. Дорошенко, Л. Лук’янова, І. Мініча, Л. Нечаюк, Х. Роглева, Н. Телеша, В. Федорченко, Є. Башмачникова, Г. Бондаренко, Л. Єрохіна, Н. Кабушкіна, І. Ляпіна та інших.
Значний внесок у розробку питань побудови статистичного інструментарію та всебічного статистико-економічного аналізу господарювання підприємств, регіонів, видів економічної діяльності і держави в цілому зробили вітчизняні вчені-статистики. Зокрема, різні теоретичні, методологічні та організаційні аспекти цих проблем знайшли відображення у наукових працях В. Адамова, В. Анісімова, З. Бараник, О. Васечко, Е. Галицької, А. Головача, С. Герасименка, А. Єріної, Н. Ковтун, І. Манцурова, Ю. Цал-Цалко, В. Швеця та інших. Віддаючи належне напрацюванням економістів, статистиків та спеціалістів з питань функціонування і розвитку готельних підприємств, слід зауважити, що для вітчизняної статистики готельне господарство залишається малодослідженим об’єктом.
Актуальність розв’язання даних питань на сучасному етапі розвитку готельного господарства зумовлює необхідність перегляду, уточнення та доповнення деяких підходів до інформаційно-аналітичного та методологічного забезпечення статистичного аналізу: вдосконалення інформаційного забезпечення з боку офіційної статистики і неурядових інституцій, переосмислення ролі окремих статистичних показників у сучасних економічних відносинах та адаптацію статистичних методів в аналізі діяльності готельних підприємств. Теоретична та практична значимість дослідження вказаних проблем, а також необхідність пошуку шляхів удосконалення статистичного оцінювання стану та розвитку готельного господарства України зумовили вибір теми дисертаційної роботи, її мету та завдання.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри фінансів факультету економічних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», яка є складовою частиною комплексної теми «Розробка методології моделювання процесів державного регулювання трансформаційної економіки» (номер державної реєстрації 0104U000540 ).
Автором дисертації в межах даної теми обґрунтовано систему показників та методи статистичної оцінки діяльності готельних підприємств, розроблено концептуальну основу класифікації та групування підприємств готельного господарства за різними ознаками, розроблено механізм оцінки інвестиційної привабливості готельного господарства регіонів.
Мета та завдання дослідження. Мета дослідження - теоретичне обґрунтування методологічних засад і розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення статистичного оцінювання стану та розвитку готельного господарства.
Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення таких завдань:
• узагальнити існуючі методологічні підходи до статистичного аналізу стану та розвитку готельного господарства;
• здійснити типологію підприємств готельного господарства з урахуванням світового та вітчизняного досвіду;
• розкрити особливості інформаційного забезпечення статистичного аналізу стану та розвитку готельного господарства і обґрунтувати можливі напрями його удосконалення;
• сформувати систему статистичних показників діяльності підприємств готельного господарства;
• оцінити інвестиційну привабливість готельного господарства регіонів України;
• виявити регіональні особливості розвитку готельного господарства Автономної Республіки Крим (АРК) та здійснити типологію його районів;
Об’єктом дослідження є готельне господарство України.
Предметом дослідження є методологічні та організаційні аспекти статистичного оцінювання стану та розвитку готельного господарства.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є системний підхід до статистичного оцінювання стану та розвитку готельного господарства України. Для вирішення сформульованих завдань використовувались загальнонаукові методи: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, формулювання логічного висновку та висування гіпотез. Обґрунтовано необхідність використання статистичних методів при проведенні дослідження. Це, зокрема, метод статистичного спостереження, метод групувань, табличний та графічний методи для проведення структурного аналізу: підприємств готельного господарства за формами власності, за типами підприємств, за номерним фондом, в регіональному розрізі тощо та основних видів доходів; для аналізу структури приїжджих за різними ознаками; узагальнюючі статистичні характеристики та характеристики варіації при оцінюванні складу досліджуваних явищ та інтенсивності структурних зрушень; методи аналізу рядів динаміки - для виявлення основних тенденцій розвитку готельного господарства України; непараметричні методи вимірювання взаємозв’язків - для оцінювання інвестиційної привабливості готельного господарства регіону та регіону в цілому; методи експертного оцінювання для прийняття рішень, пов’язаних з обґрунтуванням макро- та мезорівневих програм соціальної спрямованості та розвитку сфери готельних послуг; методи кластерного аналізу для виокремлення однорідних груп районів АРК.
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти, що визначають умови розвитку туристичної сфери та готельного господарства в Україні, офіційні статистичні матеріали Державного комітету статистики України. У роботі широко використовувалися інформаційні джерела урядових інституцій, а також наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячені проблемам функціонування готельного господарства.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у розробленні теоретико-методологічних та організаційних засад статистичного оцінювання стану та розвитку готельного господарства. Найбільш вагомими теоретичними та практичними результатами, які характеризують наукову новизну дослідження та особистий внесок автора, є такі:
вперше:
- розроблено методичне забезпечення статистичного оцінювання діяльності підприємств готельного господарства, що дає можливість здійснити оцінку стану та аналіз розвитку готельного господарства України та окремих її регіонів;
- розроблено методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості готельного господарства, що дає можливість здійснити порівняльний аналіз рівня інвестиційної привабливості регіонів в цілому з рівнем інвестиційної привабливості готельного господарства зокрема;
удосконалено:
- систему статистичних показників діяльності готельних підприємств, що дозволяє розширити аналітичні можливості статистичного аналізу різних аспектів їх функціонування, оцінити стан та розвиток готельного господарства України;
- існуючу систему класифікацій та групувань підприємств готельного господарства, що дозволяє здійснити всебічний аналіз мережі готельних підприємств;
- інформаційну базу, зокрема, методи статистичного спостереження, що дозволяє вивчити потреби у додаткових послугах підприємств готельного господарства та розшири їх спектр;
дістало подальший розвиток:
- теоретичні засади сутності категорії «готельне господарство», що дає можливість розмежувати категорії «готелі», «готельні підприємства» та інші їх типи;
- методологічні положення експертного оцінювання стану та розвитку готельного господарства, що важливо враховувати для прийняття рішень, пов’язаних з обґрунтуванням макро- та мезорівневих програм соціальної спрямованості та розвитку сфери готельних послуг;
- процедури кластерного аналізу з метою виокремлення однорідних груп районів АРК. Це дає можливість запропонувати новий підхід до розподілу сукупності на порівняльні групи.
Практичне значення отриманих результатів. Отримані в дисертаційній роботі наукові результати мають як теоретичне, так і практичне значення і є методичною основою для комплексного аналізу й оцінювання діяльності підприємств готельного господарства. Практичне значення дослідження полягає в тому, що впровадження запропонованої системи статистичних показників, методичних підходів до групування підприємств готельного господарства та використання запропонованих статистичних методів дає можливість оперативного, поточного та перспективного аналізу розвитку готельного господарства України в цілому та за її окремими регіонами.
Основні результати дисертаційної роботи впроваджені в практику діяльності відділу інвестиційної політики та рекламно-інформаційної діяльності Міністерства курортів і туризму Автономної Республіки Крим (довідка №01-29/ від 17.09. 2006 р.) та відділу туризму Управління культури і туризму Севастопольської міської державної адміністрації (довідка №112/46/117-06 від 25.09.2006 р.), де використовуються при аналізі ефективності функціонування складових інфраструктури сфери послуг.
Результати дисертації знайшли практичне застосування в діяльності готельного підприємства «Хелена», м. Феодосія, АРК (довідка № 265 від 06.09. 2006 р.) та в роботі Херсонської обласної державної телерадіокомпанії «Скіфія» (довідка № 590/01-13 від 06.09.2006 р.), де використовуються при аналізі ефективності функціонування підприємств готельного господарства.
Наукові розробки автора дисертації використовуються у навчальному процесі вищих навчальних закладів України: довідка Національного університету «Києво-Могилянська академія» № 082 від 20.12.2006 р.; довідка Таврійського національного університету ім.В.І.Вернадського № 82-06.14/2346 від 26.10.2006 р. та довідка Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» № 685/01 від 23.10.2006 р.
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою і містить виклад авторського підходу щодо теоретико-методологічних та організаційних засад комплексного статистичного дослідження діяльності підприємств готельного господарства. Наукові положення, розробки, моделі, висновки і рекомендації, які виносяться на захист, одержані автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, використані лише ті ідеї та положення, що є результатом самостійної роботи здобувача і становлять індивідуальний внесок автора.
Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на засіданнях кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», міжнародних і національних наукових та науково-практичних конференціях, а саме: всеукраїнській науково-практичній конференції «Теорія та практика економіки та підприємництва» (3-5 травня, 2004 р., м. Алушта), всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України» (29 вересня – 1 жовтня 2004 р., м. Алушта), міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна» (3 березня, 2005 р., м. Київ), міжнародній студентсько-аспірантській науковій конференції “Інтеграція країн з перехідною економікою у світовий економічний простір: стан та перспективи” (13-14 травня 2005 р., м. Львів), ІV міжнародній науковій конференції «Міжкультурні комунікації: традиції та перспективи» (27-29 травня, 2005 р., м. Алушта), XII міжнародній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Ломоносов – 2006” (12-15 квітня 2006 р., Російська Федерація, м. Москва), І міжнародній науково-практичній конференції «Наука та освіта - 2006» (1-15 вересня 2006 р., м. Дніпропетровськ), щорічних днях науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» (2003 – 2005 рр.).
Публікації. За результатами виконаного дослідження автором опубліковано 13 наукових праць загальним обсягом 4,5 друк.арк., з них: 7 у наукових фахових виданнях, 6 -матеріали і тези конференцій.
Список литературы ВИСНОВКИУ дисертаційній роботі науково обґрунтовано теоретико-методологічні засади комплексного статистичного дослідження стану та розвитку готельного господарства України. Основні науково-практичні результати дисертації дозволяють зробити такі висновки:
1. Прискорений розвиток сфери послуг, прагнення підприємств отримати найвищий прибуток та зростаюча платоспроможність споживачів послуг сприяють розширенню та урізноманітненню діяльності готельних підприємств, оскільки готельне господарство – одна з важливих складових сфери послуг. Тому в роботі обґрунтовано теоретичні, методологічні та організаційні засади аналізу стану та розвитку готельного господарства в контексті трансформації економіки. Це дає можливість забезпечити глибоке обґрунтування управлінських рішень та краще здійснення контролю за їх виконанням.
2. Існування проблем термінологічного визначення основних категорій та понять, не тільки в наявних літературних джерелах, а і в законодавчих та нормативних актах України, вимагає єдиного підходу до розуміння та трактування категорій «готельне господарство», «підприємства готельного господарства» та «готель». Це дозволило б чітко розмежувати категорії, що стосуються місць короткотермінового проживання, в залежності від їх типу та функцій.
3. Класифікація готельних підприємств та розробка відповідних до них базових вимог – необхідна умова проведення системного аналізу стану та розвитку готельного господарства. Відтак, доповнено окремі класифікації та визначено методичні підходи до побудови групувань за різними ознаками за: рівнем комфорту, місцем розташування, тривалістю перебування в них, місткістю, поверховістю, забезпеченістю харчуванням, тривалістю функціонування протягом року, рівнями цін, формами власності та іншими ознаками. Це дає можливість на основі групувань вивчити різні типи явищ, притаманних готельному господарству, та підвищити ефективність використання інших статистичних методів дослідження.
4. В процесі дослідження виявлено, що незважаючи на існуючу на сьогоднішній час розмаїтість статистичних методів, вони не в повному обсязі використовуються в аналізі діяльності підприємств готельного господарства. Всебічна характеристика явищ вимагає комплексного застосування всіх статистичних методик. Відтак, обґрунтовано використання певних статистичних методів в оцінці стану, тенденцій та напрямів розвитку готельного господарства України, зокрема методів статистичного спостереження, методів групувань, узагальнюючих статистичних характеристик та характеристик варіації, методів обробки динамічних рядів та аналізу взаємозв’язків між явищами, методи експертних оцінок та інші.
5. Теоретично обґрунтовано необхідність формування системи статистичних показників для здійснення комплексного аналізу стану і розвитку готельного господарства. Визначено методичні підходи до побудови системи та виділення показників у блоки з урахуванням економічного змісту досліджуваних явищ і процесів, розвитку їх в часі, ступеню агрегування, аналітичних функцій, джерел формування тощо. Це дозволило сформувати систему показників з урахуванням вивчених потреб користувачів і наявної статистичної інформації та удосконалити технологію проведення статистичного аналізу.
6. Існуюче інформаційне забезпечення не дає можливості проводити комплексний статистичний аналіз стану та розвитку готельного господарства. Якісне використання інформаційних ресурсів в статистичному аналізі і прийнятті управлінських рішень на сьогодні є одним з найважливіших і найскладніших завдань статистики готельного господарства. Окремі завдання статистичного аналізу неможливо вирішити через відсутність певної інформації, що насамперед стосується вивчення причинно-наслідкового зв’язку окремих сторін розвитку готельного господарства в контексті розвитку економіки України, структурних зрушень в готельному господарстві країни та окремих її регіонів тощо.
7. Побудова системи раціонального інформаційного забезпечення оцінювання стану та розвитку готельного господарства потребує визначення змісту необхідної інформації і добре організованого статистичного спостереження. Виявлено, що інформаційна база звітності готельних підприємств використовується недостатньо. Не спостерігається її застосування як в діяльності потенційних користувачів, так і в наукових дослідженнях, незважаючи на те, що інформаційна статистична база є ефективним інструментом комплексного оцінювання і прогнозування діяльності підприємств готельного господарства, його стану та розвитку в регіоні та в державі в цілому. Для вирішення проблем інформаційного забезпечення необхідно поряд з суцільним спостереженням проводити вибіркові обстеження та застосовувати метод експертних оцінок. Це дає можливість вивчити потреби в додаткових послугах підприємств готельного господарства, розширити їх спектр та вивчити склад приїжджих і працюючих за різними ознаками. На підставі даних експертного опитування - з’ясувати існуючи недоліки, пов’язані з проблемою прийняття управлінських та інвестиційних рішень на мезо- і макро- рівнях, а також реалізувати проекти, результати яких неможливо однозначно визначити та врахувати експертні оцінки у процесі розробки політики держави щодо розвитку сфери послуг в Україні.
8. Розроблено методичне забезпечення та адаптовано статистичні методи для здійснення комплексного статистичного оцінювання стану та розвитку готельного господарства України у 1999-2005 рр.. Виявлено, що загальними причинами зменшення кількості підприємств готельного господарства є економічний спад в Україні та окремих її регіонах, посилення податкового та регуляторного тиску протягом останнього десятиліття, несприятливий інвестиційний клімат. Проте, для різних явищ, що характеризують стан та розвиток готельного господарства регіонів України притаманні і інші тенденції. Необхідна перебудова, реконструкція старих та будівництво нових підприємств готельного господарства, пришвидшення розвитку не тільки готелів, а й інших типів готельних підприємств, таких як мотелі, кемпінги, турбази та гуртожитки. Для виявлення особливостей стану та розвитку готельного господарства в розрізі окремих регіонів, якісного і ефективного здійснення статистичного аналізу, необхідна чітка організація аналітичного процесу та використання комп’ютерних технологій.
9. Розроблено методику оцінювання інвестиційної привабливості готельного господарства, побудовану з використанням таких показників, як показник кількості місць готельних підприємств у регіоні, показник завантаженості готельних підприємств та показник дохідності у розрахунку на одне місце готельного підприємства. Це дало можливість здійснити порівняльний аналіз інвестиційної привабливості регіонів в цілому з інвестиційною привабливістю готельного господарства зокрема та оцінити щільність зв’язку між ними.
10. Досліджено стан та розвиток готельного господарства АРК. Проведено аналіз часових рядів вартісних показників, що дозволило виявити тенденції, сезонні коливання та оцінити структурні зрушення. Адаптовано апарат та процедури кластерного аналізу для розподілу регіонів (районів) Криму на порівняльні однорідні групи, що дозволило не тільки оцінити сучасний стан готельного господарства АРК, а й запропонувати принципово новий підхід до здійснення аналітичних процедур на основі даних офіційної статистичної звітності.
Результати проведеного дослідження можуть бути використані органами державного управління будь-якого рівня, а також потенційними інвесторами та іншими користувачами інформації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Адамов В.Е., Бакланов Г.И., Сиськов В.И. Статистика на промышленном предприятии в условиях экономической реформы. – М.: Статистика, 1969. – 222 с.
2. Анализ динамики и основные тенденции развития туризма в Украине // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2004. – № 3. – С. 48 – 51.
3. Анисимов В.В. Организация и методы статистики жилищно-комунального хозяйства. – М.: Госстандарт, 1951. – 336 с.
4. Ансофф И., Макдоннел Э. Дж. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. – СПб.: ПитерКом, 1999. – 414 с.
5. Банківська статистика: Навчальний посібник / Е.В.Галицька, А.С.Незнанова, Л.М.Висоцька. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002. – 130 с.
6. Бараник З.П. Аналіз стану та умов функціонування малого бізнесу в Україні // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб.наук.праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – Вип. 203: в 4 т. – Т.1. – С.117-127
7. Бараник З.П. Методичні підходи до оцінювання функціонування регіонів країни за станом соціально-економічного розвитку // Економіка та держава, 2006. - №5. – С.56-60.
8. Бараник З.П. Методологічні підходи до оцінки однорідності регіональних зон в соціально-економічному розвитку в Україні // Економіка та підприємництво: Зб.наук.праць. – Київ.: КНЕУ, 2004. – Вип.13. – С.212 – 220.
9. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки . – М.: Наука, 1973. – 158 с.
10. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертной оценки. – М.: Статистика, 1974. – 159 с.
11. Биркович В.І. Модернізація туристичного та рекреаційного потенціалу регіонів України // Статистика України: Державне управління, 2006. - №3. – С.83 – 86.
12. Бронер Д.Л., Боярский А.Я., Новиков В.С., Коковкин Н.А., Філатов И.Л. Жилищно-комунальная статистика. – М.: Высшая школа, 1965. – 387 с.
13. Бронер Д.Л., Крипницкий М.Л., Бронер Ю.Д. Статистика жилищного и коммунального хозяйства: Учебник для студентов вузов, обучающихся специальности «Статистика». – М.: Высшая школа, 1979. – 350 с.
14. Бююль Ахим, Цефель Петер. SPSS: искусство обработки информации: Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей / Пер. с нем. – Спб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2005.–608 с.
15. Васєчко О.О. Методологічні основи статистики підприємств: Монографія. – К.: НТК стат.дослідж., 2005. – 296 с.
16. Васєчко О.О. До питання виміру якості у вибіркових обстеженнях малих підприємств // Система державної статистики України: сучасний стан, проблеми, перспективи: Збірник текстів доповідей на ІІ науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. – Київ, 2004. – С.42-49.
17. Васєчко О.О., Гран-Реомм М., Шикулєнко А.В. Оцінка параметрів якості бази вибіркових обстежень малих підприємств // Статистика України. – 2006. – №1. – С.4-8.
18. Галицька Е.В. Використання статистичних класифікацій в аналізі економічних явищ і процесів // Економіка: Проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 178. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С.231-238.
19. Галицька Е.В., Ковтун Н.В. Статистичне забезпечення оцінки страхової діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Економіка. – 2006. – № 81– 82. – С.68-69.
20. Галицька Е.В., Ковтун Н.В. Фінансова статистика: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 235 c.
21. Галицька Е.В., Сєміколенова С.В. Статистичне забезпечення управління діяльністю підприємств готельного господарства. // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Том 3. – Дніпропетровськ, 2006.- С.98-103.
22. Галицька Е.В., Сєміколенова С.В. Оцінка інвестиційної привабливості готельного господарства регіонів України. // Культура народов Причерноморья. – 2006. – №80.- С.133-136.
23. Геллер І.М. Статистика ринку житла: Навчальний посібник / Інститут статистики обліку та аудиту Держкомстату України. – К.: 2000. – 190 с.
24. Геркуль А.І. Питання розвитку індустрії гостинності: Малі готелі // Туристично-краєзнавчі дослідження: Збірник. – Вип.4. – К., 2002.- С. 38-45.
25. Голубков Е.П. Использование системного анализа в отраслевом планировании. – М.: Экономика, 1977. – 135 с.
26. Голубков Е.П. Использование системного анализа в принятии плановых решений. – М.: Экономика, 1982. – 160 с.
27. Гостиничное дело. – 2006. – № 3. – 111 с.
28. Гостиничное дело. – 2006. – № 5. – 116 с.
29. Гостиница и ресторан. – 2006. – № 5. – 80 с.
30. Гостиница и ресторан. – 2006. – № 8. – 87с.
31. Гостиница и ресторан. – 2007. - №1. – 87 с.
32. Гресєва І.М. Сучасний стан готельного господарства України // Туристично-краєзнавчі дослідження: Збірник. – Вип.4. – К., 2002. – С. 44-51.
33. Данильчук В.Ф. Особенности формирования и развития туристических предприятий / НАН Украины. Институт экономической промышоенности, Донецкий институт туристичекого бизнесса. – Донецк, 2006. – 240 с.
34. Державний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності. ДК ОО9-2005. – Держстандарт України, 2005.
35. Джессен Р. Методы статистических обследований: Пер. с англ. Под ред. Е.М.Четыркина . – М.: Финансы и статистика, 1985.- 478 с.
36. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред.проф.Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 680 с.
37. Єріна А.М. Організація вибіркових спостережень: Навчальний посібник.– К.:КНЕУ, 2004. – 137 с.
38. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с.
39. Єріна А.М. Поєднання моделей регресійного і дисперсійного аналізу в соціально-економічних дослідженнях // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». – 2000. – Т.18. – С. 12-17.
40. Єріна А.М., Ващаєв С.С. Узагальнюючи багатовимірні показники в соціально-економічних дослідженнях // Наукові записки Києво-Могилянської академії: Економіка. – 1999. – Том 6. – С.38-41.
41. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с.
42. Ерина А.М., Пальян З.О. Теория статистики: Практикум. – К.: Знання, 2006.- 267 с.
43. Єріна А.М., Мазуренко О.К., Пальян З.О. Економічна статистика: Практикум. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2002. – 232 с.
44. Жилєнкова М. Системи показників оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України // Статистика України. – 2005. – №4.- С. 51-53.
45. Захожай В., Попов І., Коваленко О. Практикум з основ статистики: Навч. посібник / Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП). — К.: МАУП, 2001. — 176 с.
46. З історії вітчизняного туризму: Збірник наукових статей. – К.: ФПУ, Ін-т туризму, 1997. – 280 с.
47. Закон України «Про державну статистику» зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України № 1922 - ІІІ від 12 липня 2000 року.
48. Закон України “Про туризм” №1282-ІV від 18 листопада 2003 року.
49. Зверєва Є. На нас чекає готельний зорепад // Гостиницы и рестораны. – 2005. – http://otel-e.com/ru/article/deliver/30/574.
50. Золотухин А. Попурри на тему хозяйственной деятельности гостиниц // Бухгалтерия. – 2003. - №46 (565). – С.47-50.
51. Іванова Л.О. Оцінка маркетингових можливостей підприємств готельного господарства в окремих регіонах України / Маркетинг послуг: Завдання та методичні вказівки до практичних занять на ПЕОМ.– Л., 2003. – 24 с.
52. Інвестиційна політика в Україні на регіональному рівні // Економічне есе Інституту Реформ. – Київ, 2004. – http://www.ir.org.ua/.
53. Кабушкин Н., Бондаренко Г. Менеджмент гостиниц и ресторанов. – Минск: ООО «Новое знание», 2000. – 310 с.
54. Карсекін В.І., Ткаченко Т.І. Проблеми розвитку готельного господарства в Україні // Економіка України. – 1997. – №9.- С. 48-54.
55. Карский В. Характеристика рынка, макроэкономические показатели и перспективы развития делового туризма в индустрии гостеприимства // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2005. – №1. – С. 8 – 11.
56. Керецман В. До проблеми інформаційного забезпечення регіонального розвитку // Статистика України. – 2004. – №2. – С. 34-37.
57. Ковтун Н.В. Статистичне дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності: Теорія, методологія та практика. – Київ: ПВЦ ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2005. – 420 с.
58. Котлер Ф., Боуєн Дж. Маркетинг: Гостеприимство: Туризм. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 787 с.
59. Крамченко Л.І. Структура ринку товарів та послуг: Навчальний посібник. – Львів: ЛКА, 2002. – 188 с.
60. Лубчук І. Индустрия грез // Компаньон. – 2005. – №26. – С.20– 23.
61. Манцуров І.Г., Єрін Д.Л. Економічне зростання і стан платіжного балансу: Статистичні аспекти оцінювання та аналізу: Монографія. – К.: КНЕУ, 2006. – 148 с.
62. Максимов В. Guest satisfaction – этому подчинено все // Гостиница и ресторан. – 2004. – № 4. – С.34 – 35.
63. Мельник Д., Перепьолов А. Компаньоны хорошего отдыха грез // Компаньон. – 2005. – №26. – С. 30-32.
64. Мертенс А.В. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. – К.: Киевское инвестиционное агенство, 1997. – 416 с.
65. Методологічні положення зі статистики / Держ. Ком. Статистики України / Редкол.: О.Г.Осауленко (голова ) та ін. – Вип. I. – К.: ЗАТ «Август», 2002.-– 503 с.
66. Мировой гостиничный бизнес: тенденции последних десятилетий // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2004. – №3. – С.18 – 33.
67. Михайлов В.С., Жаворонкова Л.А., Чернишева С.В. Методологічні основи вибіркових спостережень в статистиці зовнішньої торгівлі. – К.: НДІ статистики, 1998. – 52 с.
68. Новые тенденции контроля качества услуг // Туризм: Профессиональный журнал. – 2004. – № 3. – С.32-33
69. Обов’язкова сертифікація туристичних та готельних послуг в Україні: Довідник / Держстандарт України, Держкомтуризм України, ДНДІ «Система», Укр. Міжнародний фонд якості. – Л.,1997.
70. Опанащук Ю.Я. Развитие гостиничного хозяйства в Украине: тенденции и перспективы // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2004. – №3. – С.70 - 72
71. Павлов В.І. Формування регіонального ринку рекреаційних послуг // Проблеми інформатизації рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: Перспективи культурного то економічного розвитку: Праці Міжнародного Конгресу. – Трускавець, 2000. – С. 32-39.
72. Парфенцева Н. Міжнародні статистичні класифікації в Україні: Впровадження і використання. – К.: Основи, 2000. – с. 351.
73. Пасхавер И.С., Яблочник А.Л. Общая теория статистики. Учебное пособие / под ред.проф.М.М.Юзбашева. – М.: Финансы и статистика, 1983.- 432 с.
74. Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран / Пер. с англ. под ред. Щетинина. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 с.
75. Порядок надання споживачам послуг з тимчасового розміщення (проживання) юридичними иа фізичними особами, підготовлений Державною туристичною адміністрацією України відповідно до Закону «Про зміни до Закону України «Про туризм» // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2004. – №2 – С.58-59.
76. Постанова КМ України № 583 від 29 квітня 2002 року «Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки».
77. Правила користування готелями та аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг // Наказ Державної туристичної адміністрації України № 19 від 16 березня 2004 року.
78. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. – 2-е изд., испр. – Т.I. – Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 656 с.
79. Примак Т.О. Економіка підприємств: Навчальний посібник. – К.: Вікар, 2002. – 176 с.
80. Проблемы гостинично-ресторанного бизнеса // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2003. – №1 – С.3-12.
81. Рекомендації по формуванню підходів (політики): Стандарти і якість: Система класифікації та визначення категорій готелів. – Паніго Україна. – 1999.
82. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 468 с.
83. Розенберг С.В.Статистика комунального хозяйства. – М.: Стройиздат, 1979. – 176 с.
84. Рублевська Л. Готельний бізнес: Окремі нюанси. // Дебет-кредит. – 2004. – №41. – С.23– 25.
85. Самарцев Є. Классификация отелей – мировая практика и украинские перспективы // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2004. – № 2.- С.16- 21
86. Сєміколенова С.В. Аналіз підходів до застосування прогнозування в системі стратегічного управління // Теорія та практика економіки та підприємництва : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Сімферополь, 2004. – С.77-81.
87. Сєміколенова С.В. Проблеми моделювання в стратегічному управлінні // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Економічні науки. – Том 30. –2004. – С.82- 85.
88. Сєміколенова С.В. Стратегії розвитку готельного господарства у м.Києві // Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Сімферополь, 2004. – С.63-66.
89. Сєміколенова С.В. Strategic planning of hotel sector development in Ukraine // Культура народов Причерноморья.–2004. – №54. – С. 101-103.
90. Сєміколенова С.В. Місце готельного господарства в розвитку міжнародних комунікацій: ретроспектива та сучасний стан. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. – Том 18 (57). – 2005. – С. 123-127.
91. Сєміколенова С.В. Аналіз стану та напрямки розвитку готельного господарства України // Інтеграція країн із перехідною економікою у світовий економічний простір: стан і перспективи: Матеріали Міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції . – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С.326-327
92. Сєміколенова С.В. Особливості класифікації та групувань готельних підприємств в Україні та інших країнах світу // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Економічні науки. – Том 44. – 2005. – С.97-101.
93. Сєміколенова С.В. Соціально-економічні основи та організація готельного господарства // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченко. – К.: Логос. – 2005. – С. 203-205.
94. Сєміколенова С.В. Региональные особенности развития гостиничного хозяйства в Украине // Ломоносов 2006. Сборник тезисов. - М.: Издательство МГУ, 2006. – Т ІІ.– С. 900 – 901.
95. Сєміколенова С.В. Методичні підходи до формування системи статистичних показників діяльності готельних підприємств // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Економічні науки. – Том 56. – 2006. – С.75 – 80.
96. Сєміколенова С.В. Використання статистичних методів в дослідженні діяльності підприємств готельного господарства // Передові наукові розробки – 2006: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 4. – Дніпропетровськ, 2006. – С.408-500.
97. Сидоpова А. В. Экономико-статистические методы в упpавлении сфеpой услуг / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2002. - 239 с.
98. Сидорова А.В. Комплексна оцінка розвитку сектора послуг на регіональному рівні // Статистика України. - 2002. - № 1. - С.46 - 51.
99. Скальський В.В. Проблеми розвитку інформаційно-обчислювальної системи на регіональному рівні // Статистика України. – Київ. – 2001. - №3. – С. 43.
100. Слипушко Г. К проблеме классификации отелей в мире и Украине // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2004. – №1. – С.30 – 32.
101. Смагулова О. Б. Механизм формирования спроса на региональном рынке коммунальных услуг: Мониторинг комунальных услуг, оказываемых населению города Севастополя // Экономика и управление. - 2001. - №1(26). - С.15 - 16.
102. Смаль І. В. Туристична індустрія України: сучасний стан та перспективи розвитку // Туристично-краєзнавчі дослідження: Збірник. – Вип. 5. – К., 2004. – С. 121-128.
103. Смаль І. В. Туристичні та санаторно-курортні кластери в Україні: перспективи та проблеми створення // Туристично-краєзнавчі дослідження: Збірник. – Вип. 4. – К., 2002. – С.101-115
104. Соловьев Б.Л., Толстова Л.А. Менеджмент гостеприимства: Справочно-методическое пособие. — М.: РМАТ, 1997. – 108с.
105. Статистика підприємництва: Навчальний посібник / П.Г.Вашків, П.І.Пастер та ін.; за ред. П.Г.Важківа, В.П.Сторожука. – К.: «Слобожанщина», 1999.- с. 600.
106. Статистика: Підручник / А.В.Головач, А.М.Єріна, О.В.Козирєв. – К.: Вища школа, 1993. – 623 с.
107. Статистика: Підручник / С.С.Герасименко, А.В. Головач, А.М.Єріна та ін.; За наук.ред. д-ра екон.наук С.С.Герасименка. – 2-ге вид. – К.: КНЕУ, 2000. – с. 467.
108. Статистика ринків: Підруч. для вищ. навч. закл. / ДАСОА Держкомстату України; наук. ред. Н.О.Парфенцевої. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агантство», 2007. – 863 с.
109. Статистика рынка товаров и услуг: Учебник / И.К.Беляевский, Г.Д. Кулагина, Л.А. Данченок и др.; под ред. И.К.Беляевского. – М.: Финансы и статистика, 2002 г. – с. 656.
110. Статистичний бюлетень: Туризм в Україні. – К.: Державна туристична адміністрація України, 2002. – 44 с.
111. Статистичний бюлетень: Туризм в Україні. – К.: Державна туристична адміністрація України, 2003. – 41 с.
112. Статистичний бюлетень: Туризм в Україні. – К.: Державна туристична адміністрація України, 2005. - 47 с.
113. Статистичний бюлетень: Готелі та інші місця для короткострокового проживання. – К.: Державний комітет статистики України, 2003. – 117 с.
114. Статистичний бюлетень: Готелі та інші місця для короткострокового проживання. – К.: Державний комітет статистики України, 2004. – 107 с.
115. Статистичний бюлетень: Готелі та інші місця для короткострокового проживання. – К.: Державний комітет статистики України, 2005. – 129 с.
116. Статистичний бюлетень: Готельне господарства Автономної Республіки Крим. – Державний комітет статистики України, Головне управління статистики в АРК. – 2004.- 32 с.
117. Статистичний бюлетень: Готельне господарства Автономної Республіки Крим. – Державний комітет статистики України, Головне управління статистики в АРК. – 2005.- 50 с.
118. Статистичний щорічник України за 2004 р. /Державний комітет статистики України. / За ред. О.Г.Осауленка. – К.: Консультант, 2005. – 592 с.
119. Статистичний щорічник України за 2005 р. / Державний комітет статистики України / За ред. О.Г. Осауленка: Відп. за вип. В.А. Головко. - К.: Консультант, 2006. - 575 с.
120. Статистичний щорічник України за 2006 р. /Державний комітет статистики України. / За ред. О.Г.Осауленка. – К.: Консультант, 2007. – 599 с.
121. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: Підручник.- К.: Знання, 2005. – 309 с.
122. Cтоляров Г.С., Ємшанов Д.Г., Ковтун Н.В. АРМ статистика: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 1999. – 268 с.
123. Ткаченко Т.І., Новак М.В. Теоретичні аспекти управління якістю готельних послуг // Туристично-краєзнавчі дослідження: Збірник. – Вип. 4. – К., 2002. – С. 33-38.
124. Тоцько О. Кластерний аналіз областей України за випуском продуктів харчування // Регіональна економіка. – 2005. – №3. – С.67-76.
125. Туризм в Україні: Статистичний збірник. –К.: Державний комітет статистики України. – 2006. – 184 с.
126. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. А.Д. Чудновского. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство ЭКМОС, 2001. – 400 с.
127. Указ Президента України №973\99 від 10 серпня 1999 р. «Про основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року».
128. Указ Президента України № 207 від 11 березня 2003 р. «Про деякі заходи щодо розвитку туристичної та курортно-рекреаційної сфер України».
129. Указ Президента України № 580/2003 від 7 липня 2003 р. «Про додаткові заходи щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України».
130. Українська радянська енціклопедія. – Т.3. – К.: Головна редакція Української радянської енциклопедії, 1979.
131. Управление отелями: практика компании Heliopark Hotel Management // Гостиничное дело. – 2006. - №1. – С.21-26.
132. Федорченко В.Г. Реорганизацию – для консалидации // Зеркало недели. - 2005. - № 31 (559). – www.zerkalo-nedeli.com.
133. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Українї: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2002. – 195 с.
134. Федорченко В.Г., Мініч І.М. Готельне господарство: Основні показники, оцінка якості послуг: Навчальний посібник. – К.: ,1999. – 76 с.
135. Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник: Навчальний посібник, В.К.Федорченко, І.В.Мініч. – Київ: «Дніпро», 2000. – 160 с.
136. Хентце Й. Основные идеи стратегического менеджмента // Проблемы теории и практики управления. – 1989. – №2. – С. 4-10.
137. Худо В.В. Ефективність інвестиційних проектів у туризмі // Проблеми інформатизації рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: Перспективи культурного то економічного розвитку: Праці Міжнародного Конгресу. – Трускавець, 2000. – С. 161-166.
138. Цал-Цалко Ю.С. Статистичний аналіз фінансової звітності: Теорія, практика та інтерпретація: Монографія. – Житомир: Житомирський державний технологічний університет, 2004. – 506 с.
139. Цал-Цалко Ю.С. Статистична оцінка рівня ефективності розвитку діяльності підприємств // Вісник Житомирського державного технологічного університету: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, – № 3, 2006. – С. 264-268.
140. Цал-Цалко Ю.С. Менеджмент готельного бізнесу: Навчальний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 118 с. (в співавторстві).
141. Цибух В.І. Державне регулювання у сфері туризму в Україні // Статистика України. – 2005. – №1. – С. 80 – 85.
142. Цибух В.І., Вихристенко Б.І., Попович С.І. Стан і перспективи розвитку туризму в Україні // Туристично-краєзнавчі дослідження: Збірник. – Вип. 2. – К., 1999. – С. 3-17.
143. Чорненька Н. Організація туристичної індустрії: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2006. – 264с.
144. Чубукова О. Ю. Eкономіка інфоpмації: pинок пpодуктів та послуг / за наук. pед. І. К. Бондаp. – К.: Hоpа-пpінт, 2001. - 343 с.
145. Чухно А. Актуальні проблеми стратегії економічного і соціального розвитку на сучасному еткапі // Экономіка України. – 2004. – №4. – С.15– 26.
146. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА, 1996. – 172 с.
147. Шляпинтох В.Э. Проблемы репрезентативности социологической информации. – М.: Статистика, 1970 . – 214 с.
148. Экономическая стратегия фирмы / Под ред. А. П. Градова. – СПб.: Специальная литература, 1995. – 213 с.
149. http://www.hotelbiz.com.ua/content/about.html-сайт - сайт журналу «Гостиничный и ресторанный бизнес».
150. http://www.hotelline.ru - портал гостиничного бизнеса.
151. http://www.ir.org.ua - сайт державного аналітичного центру «Інститут Реформ».
152. http://www.management.com.ua/strategy/index.php - інтернет портал для управлінців.
153. http://www.nau.kiev.ua – сайт «Нормативні акти України».
154. http://www.nbuv.gov.ua - сайт Національної бібліотекі ім.В.І.Вернадського.
155. http://www.nplu.kiev.ua - сайт Національної парламентської бібліотекі України.
156. otpusk.iu.org.ua – каталог готелів України.
157. http://www.rada.gov.ua - сайт Верховної Ради України.
158. http://www.radnyk.com.ua – сайт PR- Агентства «Радник».
159. http://www.vobu.com.ua/ua/catalog/lookarchive/681.html - сайт Всеукраїнської професійної бухгалтерської газети.
160. http://www.tourism.gov.ua – сайт Державної служби туризму і курортів.
161. http://www.ukrstat.gov.ua - сайт Державного комітету статистики України.
162. www.world-tourism.org – сайт Світової туристичної організації.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.