У нас уже 242733 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название СТАТИСТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ КОН’ЮНКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
Количество страниц 250
ВУЗ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В. Н. КАРАЗІНА
Год сдачи 2008
Содержание ВСТУП…………………………………….........…….………………………...
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ КОН’ЮНКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ ….........................................................................................................
1.1. Сутність кон’юнктурних досліджень аграрного ринку в Україні .....
1.2. Особливості аграрного ринку як об’єкта статистичного дослідження ........................................................................................................
1.3. Система показників та аналіз стану кон’юнктури аграрного ринку в Україні ………………………….…………………………………..…..............
1.4. Розробка прогнозів кон’юнктурної оцінки ринкової ситуації …......
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 ……………………………….....…….....…......
РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЮВАННЯ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА АГРАРНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ…………………………………….…….....
2.1. Аналіз регіональної диференціації економічного та внутрішнього виробничого потенціалу національного аграрного ринку………..……........
2.2. Характеристика ринку тваринництва як об'єкта моделювання та обґрунтування базових співвідношень моделі ….......................………….....
2.3. Побудова концептуальної моделі відтворення у тваринництві…………………………………………………………….……...
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2………….…………………….……..…….…....
РОЗДІЛ 3. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ КОН’ЮНКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО РИНКУ З ВИКОРИСТАННЯМ БАГАТОМІРНИХ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ..........................................
3.1. Економіко-статистичний аналіз обсягів пропозиції сільсько-господарської продукції на аграрному ринку Харківської області ……......
3.2. Визначення кон’юнктуроутворюючих факторів аграрного ринку України із застосуванням компонентного аналізу ……….............................
3.3. Прогнозування кон’юнктури аграрного ринку шляхом виявлення тенденцій розвитку економічного, внутрішнього виробничого потенціалу та цін продукції тваринництва в Україні………………………..............…...
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3……………………………………….....…....…
ВИСНОВКИ………………………………………………………..…..……....
ДОДАТКИ…………………………………………………….………..……....
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...

ВСТУП


Формування прогресивної економічної системи базується на оновленні застарілих і створенні нових конкурентноздатних сфер і комплексів економіки України, структурній перебудові промисловості, аграрного сектору, інфрастру-ктури й ринкових відносин у широкому розумінні. Функціонування ринкових відносин у аграрному секторі супроводжується формуванням кількісно і якісно нових продуктивних зв’язків у системі агропромислового комплексу (АПК), зміною структури виробництва, змісту й характеру зайнятості сільського насе-лення, що значною мірою залежить від особливостей і спеціалізації аграрної сфери та процесів приватизації землі.
Актуальність теми. Для України аграрний ринок є однією з найважливі-ших сфер соціально-економічних відносин. Аграрний ринок є особливим механі-змом для забезпечення постійного прямого та зворотного зв’язку між виробни-ками та споживачами сільськогосподарської продукції. Аналіз динаміки випуску продукції сільського господарства свідчить про те, що в 1991-1999 рр. у цій сфе-рі спостерігалося падіння виробництва й тільки з 2000 р. почалося поступове відродження галузі. Тому важливим завданням є вивчення поточної ситуації на аграрному ринку, аби розробити ефективний комплекс заходів щодо подальшого стійкого розвитку галузі.
Розроблення аграрної політики потребує вивчення особливостей форму-вання кон'юнктури аграрного ринку, що передбачає аналіз змін конкретної со-ціально-економічної ситуації на даному та суміжних ринках за певний відрізок часу, а саме, вивчення співвідношення між попитом та пропозицією, тенденцій розвитку ринку, рівня стійкості його основних характеристик, масштабів рин-кових операцій, кількості суб’єктів ринкових відносин, пропорційності та цик-лічності розвитку.
Еволюцію теоретичних підходів до загальних питань вивчення кон’юнктури можна простежити в роботах зарубіжних та вітчизняних вчених М.Аллє, І.Біляєвського, А.Вайнштейна, К.Жюглара, В.Карпова, Г.Касселя, І.Кауфмана, М.Кондратьєва, Д.Костюхіна, С.Кузнеця, В.Кучеренка, Ф.Лассаля, П.Левшина, Г.Менша, У.Мітчелля, С.Нікітіна, Д.Опаріна, С.Первушина, Ф.Піскоппеля, В.Репке, А.Шеффле, Ф.Хайєка.
Дослідження аграрного ринку, закономірностей його формування та ха-рактеру дії ринкового механізму знайшли відображення в роботах Д.Л.Медоуза, Д.Х.Медоуз, Я.Тінбергена, Є.Сєрової, В.Семенова, І.Сіваченко, В.Федоряки, М.Хорунжого та ін.
Питання, пов'язані зі статистичними дослідженнями кон'юнктури аграр-ного ринку України, виявленням основних факторів впливу на кон’юнктуру, на сьогодні є недостатньо вивченими. Українські та російські дослідники присвя-тили цій галузі небагату кількість робіт. До того ж, їхні результати не мають системного характеру і не знаходять практичного застосування в роботі органів статистики.
У роботах відомих учених-статистиків З.Бараник, І.Біляєвського, С.Герасименка, А.Головача, А.Дуброва, А.Єріної, Г.Ковалевського, О.Кулинича, Р.Моторіна, В.Мхитаряна, Н.Парфенцевої, О.Петрової, В.Румянцева, Л.Сошникової, В.Тамашевича, Л.Трошина, М.Юзбашева і ін. пи-тання аналізу та прогнозування кон'юнктури ринку на макроекономічному та регіональному рівні розглянуті лише частково, але представлені в них економі-ко-статистичні методи можуть бути базою для здійснення статистичних дослі-джень будь-яких економічних явищ і процесів.
Узагальнення вивченої літератури дозволяє зробити висновок про недо-статність теоретичних і практичних досліджень, спрямованих на вирішення пи-тань і проблем, пов’язаних з функціонуванням і розвитком українського аграр-ного ринку, а також з оцінюванням і прогнозуванням його кон’юнктури.
Таким чином, актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю удосконалення методології статистичного оцінювання кон'юнктури аграрного ри-нку України та виявлення основних факторів утворення кон’юнктури цього ри-нку з метою успішного здійснення відповідних програм державної підтримки аграрної сфери економіки.
Особливу увагу було приділено дослідженню закономірностей форму-вання та розвитку ринку тваринництва. Це пов'язане з тим, що на ринкові коли-вання у тваринництві менше впливає фактор невизначеності, пов'язаний зі змі-нами природно-кліматичних умов, а також сезонний характер виробництва, притаманний рослинництву. Зважаючи на специфіку рослинництва, щомісячні дані про обсяги виробництва його продукції отримати неможливо, а для побудо-ви якісних надійних прогнозів необхідно використовувати довгі часові ряди. Річні показники не дозволять забезпечити зіставність інформації для обґрунтованого прогнозування.
Загальні положення дослідження було сформульовано для аграрного рин-ку в цілому, а аналіз взаємозв'язків елементів ринкової системи та виділення періодичних коливань проведено на прикладі субринку тваринницької продук-ції, якому притаманні ті ж властивості.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-ційна робота виконана на кафедрі статистики, обліку та аудиту Харківського на-ціонального університету ім. В.Н.Каразіна в рамках планової науково-дослідної роботи кафедри економіки та менеджменту Харківського національного універ-ситету ім. В.Н.Каразіна за темою “Інноваційна модель стійкого розвитку науко-во-технічного та виробничого потенціалу України” (номер державної реєстрації 0106U005827). Внесок автора полягає в розробленні концепції комплексної регі-ональної диференціації і ранжування регіонів України за розміром внутрішнього виробничого потенціалу аграрного ринку.
У межах наукової теми “Інституційна динаміка в умовах ринкової транс-формації економіки України” (номер державної реєстрації 0107U000688) кафе-дри економічної теорії та економічних методів управління Харківського націо-нального університету ім. В.Н.Каразіна автором здійснено розроблення мето-дологічних засад статистичного аналізу динаміки внутрішнього виробничого потенціалу ринку тваринництва.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення методологічних засад статистичного аналізу та прогнозування кон’юнктури аг-рарного ринку в Україні.
Для досягнення цієї мети було сформульовано і вирішено такі задачі:
проведено аналіз підходів до визначення основних понять, використову-ваних при дослідженні стану аграрного ринку;
виявлено та досліджено особливості формування й функціонування кон'-юнктури аграрного ринку в Україні як об’єкта статистичного дослідження;
виділено основні фактори, що впливають на динаміку сукупної пропози-ції на аграрному ринку регіонів України;
удосконалено систему статистичних показників для оцінювання стану та прогнозування кон’юнктури аграрного ринку України;
класифіковано регіони України залежно від внутрішнього виробничого потенціалу аграрного ринку та оцінено ступінь їхньої диференціації;
виконано ранжування регіонів України на основі розрахунку інтегральної оцінки внутрішнього виробничого потенціалу аграрного ринку;
здійснено статистичний аналіз попиту та пропозиції на ринку продуктів тваринницької галузі в Україні, а також стану і напрямів розвитку м'ясопродо-вольчого підкомплексу національної аграрної сфери;
виділено та оцінено за рівнем значущості фактори утворення кон’юнктури національного аграрного ринку;
запропоновано методологічні засади статистичного прогнозування еко-номічного, виробничого потенціалу та цін продукції аграрного ринку в Україні за допомогою методу спектрального аналізу;
побудовано моделі, що дозволяють прогнозувати рівні виробництва та ціни базових продуктів харчування.
Об’єктом дослідження є сучасний аграрний ринок в Україні.
Предметом дослідження є тенденції, закономірності та фактори, що фо-рмують кон’юнктуру аграрного ринку в Україні.
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі були ви-користані такі методи дослідження: теоретичного узагальнення – для визначен-ня теоретичних основ і напрямків дослідження кон’юнктури та удосконалення аграрного ринку в Україні; метод логічного моделювання – для виявлення та класифікації кон’юнктуроутворюючих факторів; графічний метод – для наочного представлення результатів дослідження; економіко-статистичні методи, а саме порівняння, індексний, головних компонент, кластерний аналіз, дисперсійний, ранжування, методи моделювання, методи аналізу та прогнозування часових ря-дів, метод системної динаміки – для безпосередньої оцінки стану аграрного рин-ку України і напрямів його розвитку.
При проведенні дослідження були використані пакети прикладних ком-п'ютерних програм Statistica 6.0, MSExel, Caterpillar, Vensim.
Інформаційною базою дисертаційної роботи є дані статистичних збірни-ків, дані обліку діяльності підприємств аграрного ринку в Україні, матеріали періодичних видань, науково-практичних конференцій, офіційних Інтернет-сайтів, наукові публікації та монографії.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:
вперше:
виділено періодичні складові головних елементів економічного, внутріш-нього виробничого потенціалу та цін продукції тваринництва, що дозволило оцінити їхній внесок при прогнозуванні кон’юнктури аграрного ринку в Украї-ні;
встановлено головні фактори утворення кон’юнктури аграрного ринку України: загальноекономічна ситуація в Україні (вплив – 37,24 %); виробничо-сировинний потенціал рослинництва (вплив – 20,73 %); стан розвитку тварин-ництва (вплив – 12,25 %); стан підприємств агропромислового комплексу, що обслуговують сільське господарство (вплив – 8,30 %); зміни цін на товари не-виробничого споживання (вплив – 5,89 %), що забезпечило оцінку ступеня їх-ньої значущості;
узагальнено та систематизовано особливості формування кон'юнктури аг-рарного ринку в Україні, що дозволило сформулювати основні напрями статис-тичного аналізу та обґрунтувати систему статистичних показників для прогно-зування кон'юнктури;
удосконалено:
понятійний апарат дослідження кон’юнктури ринку та теоретичне обґру-нтування змісту поняття “кон’юнктура”, що дозволило розглядати його як об’єкт статистичного дослідження;
концептуальний підхід до комплексного оцінювання диференціації і ран-жування внутрішнього виробничого потенціалу регіональних аграрних ринків в Україні, який передбачає формування системи статистичних показників, виок-ремлення однорідних регіонів за допомогою кластерного аналізу та ранжування на основі інтегральних показників, що забезпечило обґрунтованість отриманих результатів;
базову модель динаміки циклів товарного виробництва Д.Л.Медоуза шляхом її доповнення блоком “формування доходів”, адаптації та параметриза-ції відповідно до умов українського ринку, що дозволило провести аналіз взає-мозв'язків між елементами ринку тваринницької продукції та оцінити їхній вза-ємовплив;
набули подальшого розвитку:
концептуально-методологічні засади статистичного оцінювання факторів формування сукупної пропозиції на регіональному аграрному ринку України, що уможливлює використання лише інформативних ознак;
положення про те, що висока якість короткострокового прогнозу динамі-ки економічного, внутрішнього виробничого потенціалу національного аграр-ного ринку забезпечується застосуванням методу аналізу сингулярного спектру часових рядів, що прискорює впровадження цього методу у практику статисти-чних досліджень.
Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні пропозицій щодо напрямів статистичного дослідження кон’юнктури аграрного ринку з метою забезпечення вдосконалення управлінських рішень при форму-ванні аграрної політики України та прогнозуванні розвитку аграрного та інших національних ринків.
Отримана комплексна оцінка регіональної однорідності має важливе практичне значення для вдосконалення стратегії розвитку й планування залеж-но від розміру економічного та внутрішнього виробничого потенціалу аграрно-го ринку в окремих регіонах України.
Виявлені фактори утворення кон’юнктури та прогноз внутрішнього виро-бничого потенціалу агроринку в Україні можуть бути взяті за основу при вибо-рі основних складових програм розвитку та удосконалення аграрно-промислового комплексу, а також при організації управління підприємствами АПК за умов відповідності цих програм основним тенденціям та напрямкам роз-витку агроринку та інших залежних від нього ринків з метою забезпечення стало-сті розвитку економіки України.
Практичне значення результатів дослідження підтверджується їхнім ви-користанням у аналітичній роботі Головного управління статистики у Харків-ській області при підготуванні аналітичних записок з питань оцінювання рівня та дослідження тенденцій розвитку аграрного ринку (акт про впровадження від 13 вересня 2007 р.), у діяльності ТОВ “Іскра” Куп’янського району Харківської області при розробленні заходів щодо забезпечення виробничої стабільності та ефективного функціонування підприємства (довідка № 091 від 29 серпня 2007 р.), а також у навчальному процесі Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна при викладанні дисципліни “Економіко-статистичні методи аналі-зу кон’юнктури ринку” (довідка від 14 вересня 2007 р.) (Додатки А, Б, В).
Апробація результатів дослідження. Основні результати виконаних до-сліджень, висновки і рекомендації представлено на Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Актуальні проблеми соці-ально-економічного розвитку в умовах ринкових перетворень” (Харків, 2004 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Статистична оцінка соці-ально-економічного розвитку” (Хмельницький, 17 травня 2007 р.); Всеукраїн-ській науковій конференції студентів, аспірантів і молодих учених “Актуальні проблеми теорії та практики економічного розвитку і міжнародної співпраці” (Харків, 20-21 квітня 2007 р.).
Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача відображено у списку його публікацій за темою дисертації.
Публікації. Основні положення і результати дисертаційної роботи опуб-ліковано у 10 наукових працях загальним обсягом 3,76 друк. арк., у тому числі 7 статей – у фахових виданнях з економіки та 3 – у тезах доповідей на конфере-нціях.
Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох роз-ділів, висновків. Загальний обсяг дисертації складає 249 сторінок, з яких 175 сторінок основного тексту, список використаних джерел нараховує 215 на-йменувань. Робота містить 9 додатків, 35 таблиць, 47 рисунків.


Список литературы ВИСНОВКИ


У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та висунуто нові пропозиції щодо формування методологічних засад статистичного прогно-зування кон’юнктури аграрного ринку в Україні. Це дозволило сформувати те-оретичні та науково-практичні висновки, що відображають вирішення завдань дослідження відповідно до поставленої мети:
1. Вивчення еволюції поняття “кон’юнктура ринку” та узагальнення тео-ретичних визначень цього поняття дозволило здійснити його операціоналіза-цію. Кон’юнктура ринку, окрім поточної ситуації на ринку, включає систему взаємозалежних факторів, що зумовлюють динамічне функціонування ринку та діють з певною періодичністю.
2. Аналіз основних особливостей українського агроринку та розроблені методологічні положення дозволили сформулювати комплекс взаємопов’язаних напрямів дослідження кон’юнктури національного аграрного ринку, обґрунту-вати вибір методів статистичного аналізу та визначити систему статистичних показників для його здійснення.
Дослідження такої особливості аграрного потенціалу, як біовиробничий характер його відтворення, дозволило зробити висновок про те, що економіч-ний, внутрішній виробничий потенціал та ціни є специфічними акумулюючими показниками, аналіз динаміки яких дозволяє робити прогнозні оцінки кон’юнктури національного аграрного ринку.
3. На основі вдосконалення концептуального підходу до комплексної ди-ференціації і ранжування економічного та внутрішнього виробничого потенціа-лу аграрного ринку виокремлені однорідні регіональні зони України.
Запропонована методика групування і ранжування регіонів України дає змогу спеціалістам галузі передбачати можливість дефіциту ресурсів у деяких областях і надлишку в інших, вживати дієвих заходів щодо їхнього зрівнова-ження, точніше прогнозувати напрями розвитку аграрних регіональних ринків, а також запропонувати статистичне забезпечення для прийняття управлінських рішень щодо їхнього державного регулювання.
4. Дослідження факторів формування попиту на свинину та яловичину, проведене шляхом модифікації моделі Д.Л.Медоуза та адаптації її до вітчизня-них умов, довело нерівномірність приросту споживання м'яса в Україні при зростанні доходів населення та дозволило оцінити граничний рівень доходів, за яким спостерігається граничний рівень попиту на свинину та яловичину, що ві-дображає насичення споживача.
Модифіковану імітаційну модель Д.Л.Медоуза, що розглядає весь цикл виробництва продукту від витрат на корми до споживання готової продукції населенням, доцільно використовувати для оперативного дослідження кон'-юнктури ринків свинини та яловичини, а також для аналізу взаємозв'язків між компонентами ринку тваринницької продукції.
5. Проведений статистичній аналіз сукупної пропозиції на регіональному аграрному ринку свідчить про те, що розвиток сільського господарства у Хар-ківській області має екстенсивний характер, а аграрний сектор області спрямо-ваний на розвиток тваринництва для виробництва молока та молочних продук-тів і на оброблення землі для вирощування зернових та олійних культур.
6. Побудована модель взаємовпливу факторів утворення кон’юнктури аг-рарного ринку України з використанням факторного аналізу (методу головних компонент) дає можливість сформувати напрями аграрної політики держави з урахуванням системи передбачених факторів, ранжованих за ступенем їхньої значущості та впливу на ринкові коливання.
7. Проведене дослідження динаміки елементів економічного, внутрішньо-го виробничого потенціалу та цін продукції аграрного ринку в Україні і розра-хований внесок складових відповідних часових рядів, що характеризують кон’юнктуру, свідчать про наявність у кожному ряді періодичних складових – циклічної та сезонних.
8. В результаті проведеного аналізу сингулярного спектру часових рядів запропоновано і апробовано методику моделювання і прогнозування виробни-чого потенціалу аграрного ринку та обсягів виробництва основних видів сіль-ськогосподарських ресурсів в Україні. Розрахована статистична оцінка адеква-тності й прогностичних властивостей отриманих моделей дозволила обґрунту-вати висновок про те, що при короткостроковому прогнозуванні кон’юнктури аграрного ринку високий рівень достовірності прогнозу можна отримати, за-стосовуючи метод “Гусениця” для всіх часових рядів.
9. Проведення багатоваріантних розрахунків відновлення значень часових рядів дозволяє обґрунтувати висновок про те, що при дослідженні кон’юнктури аграрного ринку взаємопов’язані ряди (наприклад, обсяги реалізації продукції та відповідні їм ціни) доцільно прогнозувати з використанням методів аналізу бага-томірних часових рядів: MSSA (Multi-Channel SSA), E-EOFs (Extended Empirical Orthogonal Functions) або комплексного SSA (CSSA), якщо вихідні ряди мають схожу структуру, тобто мають періодичну компоненту з тим самим періодом.
Проведене дослідження ілюструє ефективність комплексного використан-ня методів спектрального аналізу часових рядів та методу імітаційного моделю-вання при прогнозуванні кон’юнктури сучасного аграрного ринку в Україні.
10. У процесі проведеного дослідження розглянуто просту спеціальну кон’юнктуру аграрного ринку в Україні. Доведено, що її можна визначити як кон’юнктуру з короткими хвилями. Великий вплив на ринкові коливання мають сезонні періодики, переважно річні, піврічні та тримісячні.
Комплексний аналіз прогнозу динаміки елементів економічного потенці-алу (прогнозується його зменшення), внутрішнього виробничого потенціалу (збільшиться виробництво м’яса, скоротиться виробництво молока, молочних продуктів та яєць) та цін (стрімке зростання) свідчить про суттєве погіршення кон’юнктури аграрного ринку в Україні.
11. В ході проведеного прогнозування кон’юнктури агроринку України за запропонованою методикою та рекомендованими напрямами дослідження на-ціонального агроринку було виявлено, що в процесі удосконалення українсько-го агроринку основним ключовим напрямом має стати розроблення стратегії розвитку АПК та його окремих підприємств на базі постійного аналізу факторів утворення кон’юнктури та короткострокового прогнозу кон’юнктури націона-льного аграрного ринку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков: Учебник. – М.: ЧЧП «Издательство Магистр», 1998. – 320 с.
2. Айвазян С.А., Бежаева З.И., Староверов О.В. Классификация многомерных наблюдений. – М.: Статистика, 1974. – 240 с.
3. Айвазян С.А., Енюков И.С., Машалкин Л.Д. Прикладная статистика. Осно-вы моделирования и первичная обработка данных. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 470 с.
4. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Практикум по прикладной статистике и эко-нометрике: Учеб. пособие. – М.: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 1998. – 160 с.
5. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы экономет-рики: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 1022 с.
6. Алексахин С.В. Прикладной статистический анализ: Учеб. пособие / С.В. Алексахин, А.В. Балдин, А.В. Николаев та ін. – М.: ПРИОР, 2001 – 224 с.
7. Алимов О.М. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурс-не забезпечення / О.М. Алимов, А.І. Даниленко, В.М. Трегобчук та ін. – К.: НАН України. Об’єдн. ін-т економіки, 2005. – 540 с.
8. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. – М.: Мир, 1976. – 192с.
9. Антошкіна Л.І. Державне регулювання економіки України: методологія, напрями, тенденції, проблеми / Л.І. Антошкіна, Н.М. Бабіч, В.Ф. Беседін та ін. – К.: НДЕІ М-ва економіки України, 2005. – 410 с.
10. Афанасьєва Л., Лисак Н. До визначення однорідності регіонів України за рівнем економічного розвитку та галузевою структурою економіки // Еконо-міст. – 2003. – №2. – С. 30–32.
11. Бабич В.П., Дейнека О.Г. Розміщення продуктивних сил та регіоналістика. Монографія. – Харків: ХарДАЗТ, 1999. – 150 с.
12. Баженов В., Покотилова В., Четнов В. Моделирование экономической кон-ъюнктуры // Бизнес информ. – 1998. – №19. – С. 13–15.
13. Бакаєв О.О. Економіко-математичні моделі економічного зростання / О.О. Бакаєв, В.І. Гриценко, Л.І. Бажан та ін. – К.: Наук. думка, 2005. – 189 с.
14. Балабанов Г.В., Нагірна В.П., Нижник О.М. Трансформація структури гос-подарства України: регіональний аспект. – К.: Міленіум, 2003. – 404 с.
15. Бараник З.П. Методичні підходи до оцінювання функціонування регіонів країни за станом соціально-економічного розвитку // Економіка та держава. – 2006. – № 5. – С. 56–60.
16. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, про-гноз: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 320 с.
17. Беляевский И.К. Статистика товарного рынка: оценки рыночной конъюнк-туры // Вопросы статистики. – 1997. – №4. – С. 20–26.
18. Бешелев С.Д., Гуревич В.Г. Математико-статистические методы эксперт-ных оценок. – М.: Статистика, 1980. – 263 с.
19. Богорад О.Д. Регіональна економіка: [Словник-довідник] / О.Д. Богорад, О.М. Невелєв, В.М. Падалка, М.В. Підмогильний. – К.: НДІСЕП, 2004. – 346 с.
20. Бойко Є.І. Прогнозування соціально-економічного розвитку регіону: питання теорії і методології / Є.І. Бойко, В.Б. Войцехівський, Я.В. Грита та ін. – Л.: НАН України. Ін-т регіон. дослідж, 2005. – 234 с.
21. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление / Пер. с англ. – М.: Мир, 1974. – Вып. I. – 406 с.
22. Болч В., Хуань К.Дж. Многомерные статистические методы для экономики / Пер. с англ. А.Д. Плитмана; Под ред. С.А. Айвазяна. – М.: Статистика, 1979. – 317 с.
23. Большой немецко-русский словарь. – 9-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 2002. – 1040 с.
24. Большой экономический словарь: 22000 терминов / Под ред. А.Н. Азрилиян. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Институт новой экономики, 2002. – 1280 с.
25. Боровиков В. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере: Для профессионалов. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 688 с.
26. Боровиков В.П. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьютере: Учеб. пособие / В.П. Боровиков, Г.И. Ивченко. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 384 с.
27. Бусленко В.Н. Автоматизация имитационного моделирования сложных си-стем. – М.: Наука, 1977.
28. Бутейко А.І. Кон’юнктурний аналіз товарного ринку / А.І. Бутейко, В.Р. Куче-ренко, Є.В. Рак та ін.; За ред. д.е.н., проф. В.Р. Кучеренка. – Одеса, 2000. – 156 с.
29. Вайнштейн А.Л. Проблема экономического прогноза в ее статистической постановке. – М.: Ранион, 1930. – 76 с.
30. Варналій З.С. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку / З.С. Варналій, А.І. Мокій, О.Ф. Новікова та ін. – К.: Знання України, 2005. – 498 с.
31. Варфоломеев В.И. Алгоритмическое моделирование элементов экономиче-ских систем. – М.: Финансы и статистика, 2000.
32. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Моделювання економіки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. – К.: КНЕУ, 2005. – 306 с.
33. Власова В.І. Оцінка обсягу імпорту продовольчих товарів по регіонах і кра-їнах світу. – Економіка АПК, 2004. – № 10. – С. 140–145.
34. Галузеві ринки України: оцінка стану та перспектив розвитку. Наукова до-повідь / За ред. д.е.н., проф. В.О. Точиліна. – К.: Ін-т економічного прогнозу-вання, 2004. – 78 с.
35. Гапусенко Ю.Я. Поточна кон’юнктура і прогноз ринків сільськогосподар-ської продукції та продовольства в Україні на 2002/2003 маркетинговий рік / Ю.Я. Гапусенко, С.Р. Камілова, Т.М. Кучеренко та ін.; Інститут аграрної еко-номіки УААН. Відділення ціноутворення та інфраструктури ринку; За ред. О.М. Шпичак, А.В. Розгон. – К., 2002. – 170 с.
36. Геєць В.М. Нестабільність та економічне зростання. – К.: Ін-т економічно-го прогнозування, 2000. – 342 с.
37. Геєць В.М. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: Підруч-ник / В.М. Геєць, Т.С. Клебанова, О.І. Черняк та ін. – Х.: ІНЖЕК, 2005. – 396 с.
38. Геєць В.М. Трансформація моделі економіки України. Ідеологія, протиріч-чя, перспективи / В.М. Геєць, Б.Є. Кваснюк, М.І. Звєряков та ін.; НАН України; Інститут економічного прогнозування. – К.: Логос, 1999. – 497 с.
39. Геєць В.М., Ревенко А. Соціально-економічна статистика та прогнозування // Статистика України. – 2000. – №2. – С. 14–17.
40. Геєць В.М. Секторальні моделі прогнозування економіки України / В.М. Геєць, М.І. Скрипниченко, С.С. Шумська та ін. – К.: Фенікс, 1999. – 304 с.
41. Геминтерн В.И., Френкель А.А. Обобщенные модели авторегрессии и ско-льзящего среднего в анализе временных рядов. Статистический анализ эконо-мических рядов и прогнозирование. – М.: Наука, 1973. – С. 3–154.
42. Герасименко С.С. Статистика: Підручник / С.С. Герасименко, А.В. Голо-вач, А.М. Єріна та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.
43. Главные компоненты временных рядов: метод «Гусеница» / Под. ред. Д.Л. Данилова, А.А. Жиглявского. – Санкт-Петербург: Изд-во СпбГУ, 1997. – 307 c.
44. Голиков А.П., Казакова Н.А., Шуба О.А. Економіка України: фактори ви-робництва, галузева структура, розміщення, тенденції розвитку: Навч. посіб. – Х.: ХНУ, 2005. – 238 с.
45. Голяндина Н.Э. Метод «Гусеница»-SSA: анализ временных рядов: Учеб. пособие. – СПб: Изд-во СПбГУ, 2004. – 76 с.
46. Голяндина Н.Э., Некруткин В.В., Степанов Д.В. Варианты метода «Гусе-ница»-SSA для анализа многомерных временных рядов // Труды II Междунаро-дной конференции «Идентификация систем и задачи управления» SICPRO'03. Москва, 29-31 января 2003. – М.: Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН, 2003. – С. 2139–2168.
47. Гончарук А.Г. Эффективность экономики Украины: анализ и прогнозиро-вание. – О.: Астропринт, 2005. – 332 с.
48. Горелик Н.А., Френкель А.А. Опыт использования модели Бокса-Дженкинса для прогнозирования экономических показателей // Экономика и математические методы. – 1975. – Т. XI, Вып. 4. – С. 784–789.
49. Губанов В.А. Непараметрическое выделение динамических сезонных цик-лов. – М., 2002.
50. Громыко Г.Л. Теория статистики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 413 с.
51. Гуляєва Т.И. Обоснование потребности населения на ближайшую перспекти-ву // Вопросы статистики. – 2000. – №2. – С. 87–89.
52. Дал У., Мюрхауг Б., Нюгорд К. Универсальный язык моделирования. – М.: Мир, 1969. – 316 с.
53. Дєгтяр А.О. Механізми прийняття управлінських рішень органами держав-ної влади щодо соціально-економічного розвитку регіонів / А.О. Дєгтяр, О.Ю. Амосов, В.М. Мартиненко та ін. – Х.: Магістр, 2006. – 300 с.
54. Дубров А.М. Обработка статистических данных методом главных компо-нент. – М.: Статистика, 1978. – 134 с.
55. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 352 с.
56. Дубров А.М. Статистические методы многомерной классификации / А.М. Дубров, В.С. Мхитарян, Л.И. Трошин та ін. – М.: МЭСИ, 1984. – 96 с.
57. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 206 с.
58. Дубровский С.А., Зейгер Е.М., Френкель А.А. Факторный анализ. Методы и приложения. – Многомерный статистический анализ в социально-экономических исследованиях. – М.: Наука, 1974. – 416 с. – С. 229–292.
59. Дюран Б., Оделл К. Кластерный анализ / Под ред. А.Я. Боярского. – М.: Статистика, 1977. – 128 с.
60. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. С.Ф. Покро-пивного. – К.: КНЕУ, 2003. – 608 с.
61. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / Под. ред. И.И. Елисеевой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 656 с.
62. Емельянов А.А., Власова Е.А. Имитационное моделирование в экономиче-ских информационных системах. – М.: МЭСИ, 1996. – 108 с.
63. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р. Дяківа. – К.: Міжнародна економічна фундація, 2002. – 704 с.
64. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцева В.Н. Общая теория статистики: Учебник. – М.: ИНФРА, 2005. – 416 с.
65. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с.
66. Єріна А.М. Статистика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисциплін / А.М. Єріна, Р.М. Моторин, А.В. Головач та ін.; Київ. нац. екон. ун-т; За заг. ред. А.М. Єріної, Р.М. Моторина. – К.: КНЕУ, 2002. – 457 с.
67. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум. – К.: Знання, 2006. – 255 с.
68. Жлуктенко В.І., Бєгун А.В. Стохастичні моделі в економіці. – К.: КНЕУ, 2005. – 352 с.
69. Жуковская В.М., Мучник И.Б. Факторный анализ в социально-экономических исследованиях. – М.: Статистика, 1976. – 151 с.
70. Задания и методологические рекомендации к выполнению лабораторных работ по курсу «Имитационное моделирование» для студентов специальности 7.050.102 дневной формы обучения / Сост. А.В. Милов, Т.В. Биткова, О.Ю. По-лякова. – Харьков: Изд. ХГЭУ, 2001. – 52 с.
71. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм еко-номічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 №1602-ІІІ / Верховна рада України. – К., 2000. – № 16. – 657 с. – (Офіц. вісн. України).
72. Иберла К. Факторный анализ. – М.: Статистика, 1980. – 398 с.
73. Иванов В.В. Анализ временных рядов и прогнозирование экономических показателей. – Харьков, 1999. – 230 с.
74. Имитационные системы принятия экономических решений / К.А. Багрино-вский, Т.И, Конник, М.Р. Левинсон и др. – М.: Наука, 1989.
75. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посіб. / Під ред. д.е.н., проф. І.В. Сороки. – К.: НМЦВО МоіН України, Студцентр, 2002. – 608 с.
76. Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Маркетинг: прогнозування кон’юнктури рин-ку. – К.: Знання, 2001. – 215 с.
77. Кассель Г. Теория конъюнктуры. – М., 1925. – 146 с.
78. Кендалл М.Дж., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и вре-менные ряды / Пер. с англ. Э.Л. Пресмана, В.И. Ротаря; Под ред. А.Н. Колмого-рова, Ю.В. Прохорова. – М.: Наука, 1976. – 735 с.
79. Класифікація видів економічної діяльності (NACE, Rev. 1.1 – 2002) / Націона-льний класифікатор ДК 009:2005. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 190 с.
80. Клебанова Т.С., Захарова О.В. Анализ и прогнозирование экспортных показа-телей на основе метода “Гусеница-SSA” // Бизнес-информ. – 2006. – № 7.
81. Клебанова Т.С. Моделирование экономической динамики: Учеб. Пособие / Т.С. Клебанова, Н.А. Дубровина, О.Ю. Полякова та ін. – Х.: ИНЖЭК, 2005. – 244 с.
82. Клебанова Т.С. Математические модели трансформационной экономики: Учеб. пособие / Т.С. Клебанова, Е.В. Раевнева, К.А. Стрижиченко та ін. – Х.: ИНЖЭК, 2006. – 280 с.
83. Клейнен Дж. Статистические методы в имитационном моделировании. – М.: Статистика, 1978. – 221 с.
84. Клейнер Я.С. Прийняття рішень: моделі і системи: Навч. посіб. – Донецьк: ДДУУ, 2005. – 232 с.
85. Ковалевський Г.В., Селіванов В.М. Статистика зарубіжних країн: Навч. посіб. – Харків: ХНУ, 2001. – 144 с.
86. Ковалевський Г.В., Селіванов В.М. Харківська економічна школа (1804-2004). – Харків: ХНУ, 2004. – 45 с.
87. Кокарев І.В. Дослідження товарних ринків в умовах ринкової економіки // Статистика України. – 2002. – №1. – С. 57–62.
88. Колемаев В.А. Математическая экономика. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
89. Комплексна програма розвитку сільського господарства Харківської облас-ті у 2001-2005 рр. та на період до 2010 р / Міністерство аграрної політики Укра-їни та Харківська обласна державна адміністрація. – Х., 2001. – 284 с.
90. Компьютерное моделирование: долгий путь к сияющим вершинам. Бахва-лов Л. \\ Компьютера. – № 40 (217) від 06.10.1997.
91. Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической статики и динамики. – М.: Экономика, 1991. – 567 с.
92. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики / Редкол. Л.И. Абал-кин (отв. ред.) и др. – М.: Экономика, 1989. – 526 с.
93. Конспект лекций по магистерской специальности «Прикладная экономи-ка». Том I. Базовые модули / Под ред. д.э.н., проф. Т.С. Клебановой. – Донецьк, 2004. – 418 с.
94. Конъюнктурные исследования в агропромышленном комплексе / ИвиВ им. В.Е. Таирова. / Э.А. Абрамова, А.Б. Гульчак, Л.Т. Никифорова, Д.Н. Подгорная. – Одесса, 1997. – 104 с.
95. Корепанов О.С. Анализ конъюнктуры рынка свинины методом системной динамики // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку в умовах ринкових перетворень: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студен-тів, аспірантів та молодих вчених у рамках Каразінських читань, присвячених 200-річчю від дня заснування Харківського університету. Харків, 16-17 квітня 2004р. – Харків, 2004. – С. 148–151.
96. Корепанов О.С. Особливості формування кон’юнктури аграрного ринку в Україні // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. статей. – Ха-рків: УкрДАЗТ, 2004. – № 5-6. – С. 236–240.
97. Корепанов О.С. Аналіз стану та проблем розвитку м’ясопродуктового під-комплексу в Україні із застосуванням методу системної динаміки // Вісник ХНУ. – Харків, 2005. – № 668. – С. 100–104.
98. Корепанов О.С. Економіко-статистичний аналіз сукупної пропозиції на аграрному ринку Харківської області // Вісник ХНУ. – Харків, 2006. – № 743. – С. 119–123.
99. Корепанов О.С. Прогнозування факторів формування кон’юнктури аграр-ного ринку в Україні // Актуальні проблеми теорії та практики економічного розвитку і міжнародної співпраці: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. Харків, 20-21 квітня 2007р.; Відп. ред. Л.І. Булаєнко. – Харків, 2007. – С. 114–117.
100. Корепанов О.С. Прогнозування тенденцій розвитку тваринницької галузі в Україні // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2007. – № 2. – С. 187–197.
101. Корепанов О.С. Статистичний аналіз взаємозв’язку зовнішніх і внутрішніх чинників та обсягів пропозиції продукції на агропромисловому ринку Харків-ської області // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: Зб. наук. праць; Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельниць-кий, 17 травня 2007 р. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2007. – С. 206–209.
102. Корепанов О.С. Застосування компонентного аналізу для визначення кон’юнктуроутворюючих факторів аграрного ринку України // Економіка: про-блеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Випуск 229: В 4 т. – Дніпропет-ровськ: ДНУ, 2007. – Т. 1. – С. 250–258.
103. Корепанов О.С. Аналіз диференціації виробництва сільськогосподарської продукції на національному агроринку в регіональному розрізі // Вісник ХНУ. – Харків, 2007. – № 755. – С.100–107.
104. Корепанов О.С. Статистична оцінка внеску періодичних складових часових рядів при прогнозуванні кон’юнктури аграрного ринку в Україні // Вісник ХНУ. – Харків, 2007. – № 786. – С. 153–159.
105. Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Теорія статистики: Підручник. – 3-тє вид., пе-рероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 294 с.
106. Кулинич Р.О. Статистична оцінка чинників соціально-економічного розви-тку. – К.: Знання, 2007. – 311 с.
107. Кучеренко В.Р., Карпов В.А. Основи економічної кон’юнктури: Навч. по-сіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 224 с.
108. Лоули Д., Максвелл А. Факторный анализ как статистический метод. – М.: Мир, 1967. – 144 с.
109. Луцій О.П., Васюткіна Н.В. Споживчі оцінки ринку продуктів харчування в Україні // Маркетинг в Україні. – 2003. – № 2. – С. 25–29.
110. Лычкина Н.Н. Моделирование социально-экономического развития регио-нов // Компьюлог. – М., 2001. – № 2 (32).
111. Ляшенко Г.П., Лазебник Л.Л. Кон’юнктурні дослідження на світових рин-ках. – Ірпінь: Академія ДНС України, 2003. – 92 с.
112. Любчик Л.М., Мирошниченко А.А. Применение сингулярно-спектрального анализа для статистического мониторинга сложных технических систем // Вісник НТУ “ХПІ”: Зб. наук. праць. Тематичний вип. “Системний аналіз, управління та інформаційні технології”. – Вип. 18. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2005. – С. 131–138.
113. Макунян А.А. Общее учение о конъюнктуре. Конъюнктура товарных рын-ков. – М., 1947. – 153 с.
114. Маркетинг: Толковый терминол. словарь-справочник / Под ред. проф. А.К. Ждинчарадзе. – М.: “Инфоконт” СП “Медсервис Интернешнл”, 1991. – 224 с.
115. Мандель И.Д. Кластерный анализ. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 176 с.
116. Макконнелл Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: Принципы, пробле-мы и политика: В 2 т. / Пер. с англ. 11-го изд.– М.: Республика, 1993. – Т. 2. – 400 с.: табл., граф.
117. Меньшиков С.М., Клименко Л.А. Длинные волны в экономике. Когда общество меняет кожу. – М.: Международные отношения, 1989. – 272 с.
118. Методологічні основи аналізу ринкової кон’юнктури: Текст лекцій з ку-рсу «Кон’юнктура ринків» для самостійного вивчення студ. екон. спец. / Укоопспілка; Львівська комерційна академія; Л.О. Іванова (уклала). – Л.: Ви-давництво Львівської комерційної академії, 2004. – 16 с.
119. Микроэкономика / Под ред. проф. Е.Б. Яковлевой. – М.: СПб., 2002. – 358 с.
120. Митчелл У. Экономические циклы. – М.: Ленинград, Государственное из-дательство, 1930. – 503 с.
121. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика. – М.: ACADEMA, 1999. – 123 с.
122. Момберт П. Введение в изучение конъюнктуры и кризисов / Государствен-ное издательство Москва. – Петроград, 1921. – 216 с.
123. Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Применение многомерного статистического анализа в экономических исследованиях. – М.: МЭСИ, 1981. – 125 с.
124. Національна програма розвитку агропромислового виробництва і соціально-го відродження села на 1999-2010 роки. – К., 1999. – 66 с.
125. Никитин С.П. Конъюнктура мировых товарных рынков: преемственность и специфика. – М.: Международные отношения, 1982. – 216 с.
126. Осауленко О.Г. Методологічні положення зі статистики. – К.: Август, 2002. – 552 с.
127. Основи методики дослідження економічної кон’юнктури: Текст лекцій з курсу «Кон’юнктура ринків» для самостійного вивчення студ. екон. спец. /
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.