У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Розробка маркетинговой стратегії малого підприємства
Количество страниц 103
ВУЗ КНТУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 21303.doc 
Содержание РЕФЕРАТ
Дипломна робота: 103 с., 16 табл., 15 рис., 6 додатків, 55 джерел.
Мета дипломної роботи – розробка теоретичних та практичних аспектів побудови функціональної маркетингової стратегії як складової загальноекономічної стратегії підприємства.
Предмет дослідження – теоретичні, методологічні та прикладні аспекти формування маркетингової стратегії підприємства.
Об’єкт дослідження – маркетингова діяльність малого підприємства ПП «Діалог».
Досліджено теоретичні основи формування стратегії маркетингу як складової економічної стратегії підприємства.
Розглянуто використання маркетингової стратегії як інструменту підвищення ефективності діяльності підприємства.
Проаналізована маркетингова діяльність малого приватного підприємства.
Запропоновано шляхи покращення виробничої діяльності малого приватного підприємства через удосконаленян маркетингової стратегії підприємства.

Ключові слова:
Стратегія, ефективність, маркетинг, мале підприємство, товарна стратегія, диверсифікація, конкурентоспроможністьЗміст

ВСТУП 4
1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ 7
1.1. Сутність та складові економічної стратегії підприємства 7
1.2. Функціональна стратегія маркетингу, її місце в розвитку підприємництва 20
1.3. Маркетингова стратегія як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства 30
2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДІАЛОГ» 44
2.1. Загальна характеристика ПП «Діалог» 44
2.2. Аналіз мікросередовища підприємства 48
2.3. Аналіз комплексу маркетингу 56
3. РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 67
3.1. Оптимізація асортиментної політики підприємства 67
3.2. Формування стратегій диверсифікації і диференціації 78
3.3. Підвищення конкурентоспроможності підприємства 89
ВИСНОВКИ 97
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 100
ДОДАТКИ………………………………………………………………………..


ВСТУП


Особливістю сучасних умов планування для підприємства є пошук шляхів, направлених на створення конкурентної переваги з метою виживання в несприятливих зовнішніх умовах. Ефективна діяльність малих підприємств на ринку припускає вирішення широкого кола завдань, що обумовлюють поліпшення рівня обслуговування споживачів, формування позитивного образу підприємства і багато чого іншого. Особливе місце в діяльності малих підприємств відводиться комерційній діяльності та маркетингу — методам дослідження ринку і впливу на нього з метою отримання якомога більшого прибутку. З визначення маркетингу випливає логічний висновок про те, що цей вид діяльності є невіддільною складовою стратегічної політики підприємств. Більш того, це не тільки засіб формування базових умов для вирішення підпримєцями конкретних завдань, а й механізм моделювання та аналізу ситуацій, що прогнозуються чи поставлені за мету, яка має бути досягнена на певному етапі.
Стратегічний підхід складається в перетворенні будь-яких змін у позитивні можливості і їхнє використання. Актуальність цього питання не тільки не зменшилася з появою нових технологій, але і підвищилася. Концепція підходу до створення стратегії - це бачення майбутнього і напрямок для досягнення поставленої мети, тобто погляд з майбутнього на сьогоднішні ресурси підприємства, а не екстраполяція поточного стану і внутрішніх обмежень на наступний період. Ознакою відсутності стратегічного підходу є концентрація підприємства на внутрішніх ресурсах. Тим самим ігноруються всі можливі погрози з зовнішнього середовища (вони сприймаються тільки як здійснений факт) і упускаються сприятливі тенденції.
Основною ланкою в процесі стратегічного планування є аналіз як господарського портфеля, так і всіх сторін діяльності підприємства. Такий аналіз проводять з метою виявити більш менш рентабельні виробництва, більш менш конкурентні товари і ухвалити рішення про те, що робити з кожним з них окремо. Підприємство, яке не зуміло направити свою стратегію по одному з цих напрямів, виявляється надзвичайно уразливим в стратегічному відношенні. воно випробовує брак інвестицій і вимушено скорочувати масштаби своєї діяльності.
Не менш важливою в умовах виживання є необхідність впровадження підприємством маркетингових стратегій. Маркетингова стратегія – це стратегія підприємств, орієнтованих на ринкові цінності.
Метою дипломної роботи є розробка теоретичних та практичних аспектів побудови функціональної маркетингової стратегії як складової загальноекономічної стратегії підприємства.
Досягнення поставленої мети обумовило постановку і вирішення ряду пріоритетних завдань:
 дослідження складових економічної стратегії підприємства;
 визначення суті та змісту функціональної маркетингової стратегії в розвитку підприємства;
 аналіз маркетингової діяльності досліджуваного підприємства;
 пошук і обґрунтування шляхів оптимізації асортиментної політики підприємства;
 оптимізація комплексу маркетингових комунікацій підприємства.
Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та прикладні аспекти формування маркетингової стратегії підприємства. Об’єктом дослідження маркетингова діяльність малого підприємства ПП «Діалог».
Інформативною основою дипломною роботи стали праці вітчизняних та закордонних фахівців в галузі стратегічного управління та маркетингу, матеріали науково-практичних конференцій, спеціалізовані періодичні видання, фінансова звітність досліджуваного підприємства.
Для розв’язання визначених завдань і досягнення мети використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження: порівняння, уґрупування, графічний. Обробка матеріалів проводилась за допомогою сучасних персональних ЕОМ.
Дипломна робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначаються мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження, окреслюються методологічна та теоретична база дослідження, методи дослідження.
У першому розділі досліджуються теоретичні основи формування стратегії маркетингу, як складової економічної стратегії маркетингу. Другий розділ роботи присвячено аналізу маркетингової діяльності підприємства, проводиться аналіз ринку для основної продукції. Шляхи покращення виробничої діяльності аналізованого підприємства наведено у третьому розділі роботи. У висновках сформульовані основні результати дослідження.
Список литературы ВИСНОВКИ


Аналіз літературних джерел по стратегічному управлінню показав, що думки авторів щодо процесу розробки і реалізації економічної стратегії є неоднозначними. Різні автори пропонують різні підходи. Найчастіше стратегію ототожнюють з позицією на ринках, із заходами, що дають змогу зміцнити конкурентну позицію та збільшити частку на «своїх ринках», вести боротьбу за завоювання нових ринків та ін. За більш широким визначенням стратегія — це конкретизована у певних показниках позиція в середовищі, яку займає підприємство, це — своєрідний погляд на внутрішнє і зовнішнє середовище і спроба знайти шляхи ефективного пристосування до зовнішніх, неконтрольованих фірмою факторів за допомогою проведення необхідних змін елементів та їхніх комбінацій внутрішнього середовища.
З іншого боку, стратегію як мету управління можна визначити як ідеальну модель підприємства, в якій реалізується «бачення» його керівників і власників і яка побудована з використанням SWOT-аналізу або інших підходів, що використовуються для аналізу взаємовпливу зовнішнього та внутрішнього середовищ організації.
Стратегія маркетингу – це приведення можливостей фірми у відповідність до ситуації на ринку. Стратегій маркетингу може бути багато, але головне – вибрати найбільш вдалу з них для кожного ринку і кожного товару, тобто стратегію, яка відповідала б вимогам досягнення маркетингових цілей.
ПП «Діалог» виготовляє корпусні меблі по індивідуальних замовленнях для квартир, офісу, для виробничих і медичних установ, магазинів, дитячих садків, шкіл. Основним матеріалом для виробництва є ламінована ДСП різного кольору.
Загальна вартість активів підприємства на кінець 2008 року склала 728,2 тис. грн. В порівнянні з 2006 роком вона збільшилась на 349,8 тис. грн. або 92,44%. Це свідчить про те, що підприємство розвивається і має стабільний фінансовий стан.
Вартість необоротних активів у 2008 році в порівняння з 2006 роком збільшилась на 66,7 тис. грн., або на 60,64%; оборотних на 283,1 тис. грн. або 105,48%. Дебіторська заборгованість за аналізований період збільшилась на 8,1 тис. грн., або на 20,45%. Це є негативний показник, який свідчить про легковажну політику керівництва підприємства щодо дебіторів. Вартість основних засобів збільшилась на 53,3 тис. грн., або на 36,86%, проте коефіцієнт зносу основних засобів свідчить, що основні засоби підприємства зношені на 47% (2008р.) і потребують більш інтенсивного оновлення.
Власний капітал підприємства збільшився на 252,7 тис. грн., або на 67,77%, внаслідок чого не виникла потреба в залучені додаткового запозиченого капіталу.
Середньооблікова чисельність працівників за аналізований період збільшилась на 1 чол., або на 5,56%, що свідчить про збільшення обсягу виробництва. З наведених даних бачимо, що підприємство в період з 2006 по 2008 рік збільшило реалізацію продукції, але це не привело до зростання прибутку. Фактичні обсяги реалізації продукції збільшились на 618,1 тис. грн, або на 41,63% при зниженні прибутку та рентабельності свідчить про збільшення постійних затрат на виробництво. Чистий прибуток підприємства за аналізований період зменшився на 72,78%.
При розробці програми маркетингової діяльності ПП «Діалог», було враховано, що основною метою даного підприємства на даному етапі діяльності є залучення якомога більшої кількості клієнтів.
Для ефективної реалізації стратегії розвитку підприємства необхідно:
 розробити продуктово-маркетингову програму, що дозволить оптимально сполучати виробничі можливості і кон’юнктурні умови ринку, визначити продуктовий профіль підприємства;
 провести сегментацію ринку і диференціацію портфеля продукції на товарні групи, виробництво яких буде здійснюватися з урахуванням оптимального завантаження потужностей і розподілу сировини. Пріоритетними при цьому будуть групи з найбільшою рентабельністю, а групи з меншою рентабельністю, необхідні для обов’язкового асортименту, будуть вироблятися за залишковим принципом;
 оцінити ситуацію на ринку, тобто провести аналіз попиту, пропозиції й оцінити рівень конкурентоспроможності продукції аналізованого підприємства.
Стратегія лідерства по витратах передбачає орієнтацію тільки на низькі витрати, однак це приховує небезпеку того, що клієнт може змінити свої переваги і зажадати продукції більшого охоплення, з новими характеристиками, більш швидке обслуговування. Це особливо характерно для сьогоднішнього ринку – ринку покупця, коли клієнт має необмежені можливості у виборі тієї чи іншої послуги, на власний розсуд. Тому, на наш погляд, більш доцільною є стратегія оптимальних витрат. Дану стратегію ми рекомендуємо для ПП «Діалог», яке реалізує продукцію із середнім рівнем цін. Тому в сьогоднішніх умовах ПП «Діалог» необхідно:
- використовувати прямі договори з підприємствами-партнерами, що дозволить реалізувати більше продукції, використовувати більш лояльні ціни;
- при формуванні портфелю пропонованих товарів необхідно включати в реалізований асортимент велику кількість послуг масового попиту, на які потрібно менше витрат на рекламу, маркетингові заходи;
- сфокусувати увагу на обмеженому наборі продукції з метою задоволення спеціальним, але важливим вимогам клієнта й усунення непотрібних дій і витрат, пов’язаних з великим асортиментом пропонованих товарів.
Стратегію диференціації ПП «Діалог» варто використовувати в тому випадку, коли споживчі запити і переваги стають різноманітними і не можуть більш задовольнятися стандартним набором пропонованої продукції.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Амблер Т. Практический маркетинг: Пер. с англ. - СПб.: Питер, 1999. – 403 с.
2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ., под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 1999.– 481 с.
3. Ансофф И. Стратегическое управление. - М.: Экономика, 1989. - 519 с.
4. Антошкіна Л. І., Тарлопов І. О. Маркетинг.— Донецьк: Юго-Восток, 2007. — 171 с.
5. Анурин В. Ф., Муромкина И. И., Евтушенко Е. В. Маркетинговые исследования потребительского рынка: Уникальный отечественный опыт. — СПб.: Питер, 2004. — 269 с.
6. Армстронг Г. Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання.: Пер. з анг. – М. Видавничий дім «Вільямс»: 2001. – 608 с.
7. Асейнов С. А., Зверев В. С., Косарев С. А. Информационные технологии в маркетинге. - Астрахань: Издательство ООО «ЦНТЭП», 2001. — 259 с.
8. Астахова І. Е. Маркетинг. — Х.: Видавництво ХНЕУ, 2007. — 208 с.
9. Балабанова Л. В., Кривенко А. В. Управление конкурентоспособностью предприятий на основе маркетинга. — Донецк: ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, 2004. — 147 с.
10. Балабанова Л. В., Холод В. В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: стратегічний підхід. — Донецьк: ДонДУЕТ, 2007. — 294 с.
11. Бевзенко В. Ф., Балабанова И. В., Баширов И. Х. Маркетинг торговли. — Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2004. — 148 с.
12. Бевзенко В. Ф., Баширов И. Х., Лазебник Р. М. Маркетинг и логистика в коммерческо-торговой сфере. — Донецк: Юго-Восток, 2007. — 336 с.
13. Білокобила Є. Ю., Яцківський Л. Ю. Основи маркетингу. — К.: ІНФОРМАВТОДОР, 2007. — 348 с.
14. Брассингтон Ф., Петтитт С. Основы маркетинга. — Д.: Баланс Бизнес Букс, 2008. — 768 с.
15. Буров А. С. Международный маркетинг. — М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2004. — 283 с.
16. Вачевський М. В., Скотний В. Г., Вачевський О. М. Промисловий маркетинг. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 254 с.
17. Вісящев В. А., Антошкіна Л. І., Тарлопов І. О. Маркетинговий менеджмент. — Донецьк: НОРД-ПРЕС, 2006. — 440 с.
18. Гаркавенко С. С. Маркетинг. — К.: Лібра, 2007. — 717 с.
19. Гірченко Т. Д., Дубовик О. В. Маркетинг. — Л.: ЛБІ НБУ, 2004. — 256 с.
20. Гончарук Я. А., Павленко А. Ф., Скибінський С. В. Маркетинг. — К.: КНЕУ, 2004. — 391с.
21. Горєлов Д. О., Горовий Д. А., Сідільова А. О. Маркетинг. — Х. : ХНАДУ, 2008. — 120 c.
22. Дайновський Ю. А. Маркетингова товарна політика. — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. — 52 с.
23. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: Пер.с англ. - М.:Изд. дом «Вільямс», 2000. - 688 с.
24. Дугіна С. І. Маркетингова цінова політика. — К.: КНЕУ, 2006. — 392 с.
25. Дяченко Т. О. Основи менеджменту і маркетингу. — К.: НАУ, 2004. — 88 с.
26. Завгородняя А. В., Ямпольская Д. О. Маркетинговое планирование: Анализ моделей управления. Конкурентная политика. Контроль над качеством. — СПб.: Питер, 2002. — 380 с.
27. Зозулев А. В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект. — Х.: Студцентр, 2006. — 328 с.
28. Зозулев А. В., Солнцев С. А. Маркетинговые исследования: теория, методология, статистика. — К.: Знання, 2007. — 643 c.
29. Ілляшенко С. М., Баскакова М. Ю. Маркетингові дослідження. — К.: Центр навчальної літератури, 2007. — 192 с.
30. Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації. - К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2004. - 152 с.
31. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика. — К.: КНЕУ, 2003. — 250с.
32. Кардаш В. Я., Антонченко М. Ю. Маркетингова товарна політика. — К.: КНЕУ, 2007. — 248 с.
33. Козак І.М. Еволюція збутової служби: актуальні проблеми і кадрове забезпечення // Актуальні проблеми економіки.- 2007.- № 4.- C.83-91.
34. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: как создать, завоевать и удержать рынок / Пер. с англ. — М.: ACT, 2000. — 272 с.
35. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Г., Вонг В. Основы маркетинга / Пер. с англ. - 2-е европ. изд. - К., М., СПб.: Издат. дом «Вильямс», 1998. - 1056 с.
36. Кошкалда І. В. Маркетингові дослідження. — Х., 2008. — 158 с.
37. Лисица Н. М., Рогожин В. Д., Юрченко В. В. Международный маркетинг. — Х.: ИД «ИНЖЭК», 2004. — 174 с.
38. Мак-Доналъд М. Стратегическое планирование маркетинга. — СПб.: Питер, 2000. — 320 с.
39. Марданова Э.У. Необходимость социальной окраски сбытовой политики предприятий или социальная концепция сбыта // Маркетинг в России и за рубежом.- 2003.- № 6.- C.113-119.
40. Николайчук В. Е., Белявцев М. И. Промышленный маркетинг. — Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2004. — 383 с.
41. Парсяк В. Н. Маркетинг: від теорії до практики. — К.: Наукова думка, 2008. — 256 с.
42. Петруня Ю. Є. Маркетинг. — К.: Знання, 2008. — 325 с.
43. Пілецький В. Т., Мананнікова О. Ю. Маркетинг: теорія, практика, самостійна робота, контроль. — Алчевськ: ДДТУ, 2008. — 388 с.
44. Пілюшенко В. Л., Смерічевський С. Ф., Борзенков С. В. Міжнародний маркетинг. — Донецьк: ВІК, 2004. — 235 с.
45. Полторак В.А. Маркетингові дослідження. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 387 с.
46. Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. - 495с.
47. Савельєв Є. В., Чеботар С. І., Штефанич Д. А. Новітній маркетинг. — К.: Знання, 2007. — 420 с.
48. Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг. — К.: Знання-Прес, 2003. — 326 с.
49. Федоренко В. С. Маркетинг. — Черкаси, 2004. — 162 с.
50. Хейг П. Х., Ник, М. К. Маркетинговые исследования на практике. — Д.: Баланс Бизнес Букс, 2006. — 306 с.
51. Хулей Г. С., Джон, П. Н. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование. — Д.: Баланс Бизнес Букс, 2006. — 774 с.
52. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-технології. — К.: КНЕУ, 2004. — 400 с.
53. Чеботар С. І., Шевчик М. Г., Рябчик І. В., Ларіна Я. С., Арсеньєва О. П. Основи маркетингу. — К.: Наш час, 2004. — 238 с.
54. Шкапова О. М. Маркетинг послуг. — К.: Кондор, 2003. — 304 с.
55. Шоу Р., Меррик Д. Прибыльный маркетинг: окупается ли ваш маркетинг? — К.: Companion Group, 2008. — 496 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
600
Скачать бесплатно 21303.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.