У нас уже 242733 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ
Количество страниц 214
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП ……………………………………………………………...

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ ТА
СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ…………………………
1.1. Структура економіки як об’єкт статистичного дослідження …………………………………………….
1.2. Характеристика видів економічної структури…….…..
1.3. Механізм формування структурних зрушень в
економіці, їх сутність та класифікація.............................
1.4. Системні принципи статистичного структурного аналізу…………………………………………………...
Висновки до розділу 1…………………………………...

РОЗДІЛ 2. СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ.................................................................
2.1. Система національних рахунків як інформаційно- аналітична база статистичного дослідження структури економіки…………........................................
2.2. Статистичний аналіз закономірностей формування та динаміки відтворювальної структури економіки.........
2.3. Напрями вдосконалення відтворювальної структури економіки..........................................................................
Висновки до розділу 2 ………...………………………..
РОЗДІЛ 3. СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.................................................................
3.1. Система статистичних показників аналізу структури економіки за видами економічної діяльності………………………………………………..
3.2. Статистичний аналіз структури валового випуску продукції та валової доданої вартості…………………
3.3. Оцінювання ефективності структури економіки за видами економічної діяльності………………………...
Висновки до розділу 3 …………………………………
ВИСНОВКИ……………………………………………………….....
ДОДАТКИ……………………………………………………………
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................................

ВСТУП


Після набуття Україною незалежності вітчизняна економіка за ряду об’єктивних умов опинилася в глибокому кризовому становищі. За роки кризи, яка затяглася до 1996 року, а за рядом макроекономічних показників до 1997-1999 рр., обсяг валового внутрішнього продукту скоротився на 59,2 відсотка, промислової продукції – на 48,9 відсотка, сільськогосподарської продукції – на 51,5 відсотка, а реальна заробітна плата зменшилася в 3,8 рази.
Уже в цей період починається пошук моделей ринкової економіки шляхом прискореної лібералізації, але без достатньо обґрунтованого урахування особливостей національної економіки.
Актуальність теми дослідження. Сучасні соціально-економічні перетворення та процеси глобалізації вимагають вдосконалення економічної стратегії шляхом посилення інноваційного розвитку та оновлення механізмів трансформаційних процесів. Здійснення в Україні низки економічних реформ, в тому числі і структурних, сприяло подоланню кризи і початку етапу поступового зростання економіки. В той же час, в міжнародному порівнянні структура вітчизняної економіки залишається неефективною. В зв'язку з цим перед вітчизняною економікою постає першочергове завдання широкомасштабної зміни структури виробництва, перебудови системи господарських зв'язків та формування дієвої системи мотивації, які нададуть можливість розраховувати на відбудову гнучкої економіки інноваційного типу, здатну своєчасно реагувати на ринкову кон’юнктуру і випускати конкурентоспроможну продукцію.
Теоретичним і прикладним питанням дослідження структури та структурних зрушень в економіці або в окремих її сферах присвячені наукові праці відомих українських вчених: О.Алимова, В.Андрієнко, В.Бесєдіна, В.Гейця, А.Головача, С.Дорогунцова, А.Єріної, С.Єрохіна, Б.Кваснюка, В.Коломойцева, І.Крючкової, І.Манцурова, О.Осауленка, О.Суслова, М.Якубовського та інших. На терені колишнього СРСР дослідженням цих проблем займались А.Аганбегян, В.Адамов, О.Анчишкін, К.Вальтух, Л.Казинець, Ю.Яременко та ін., а серед відомих зарубіжних вчених - П.Кларк, В.Леонтьєв, Р.Стоун, Х.Ченери та ін.
Віддаючи належне напрацюванням українських і зарубіжних вчених в галузі дослідження структури економіки та її динаміки, слід зауважити, що питання статистичного аналізу цих важливих і, разом з тим, складних процесів залишаються малодослідженими. Більшість з них відноситься до теоретичних досліджень з питань трансформації структури економіки як чинника економічного зростання.
При переході державної статистики України на міжнародні стандарти виникла нагальна потреба в удосконаленні методології комплексного статистичного аналізу закономірностей формування та динаміки структури економіки, методів аналізу структури та її оцінювання, у виявленні чинників, які впливають на формування структури, в оцінюванні їх впливу на макроекономічні показники, які є індикаторами прогресивності та ефективності структури економіки, у формуванні системи статистичних показників оцінки ефективності структурних зрушень на засадах Національних рахунків України. Необхідність науково обґрунтованого вирішення цих проблем і зумовлює актуальність теми дисертації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконане дослідження спрямоване на розвиток теоретичного та науково-методичного забезпечення щодо подальшого вдосконалення та супроводження Програми структурної перебудови економіки України, яка є складовою частиною Стратегії економічного і соціального розвитку України на 2004 – 2015 роки.
Дисертація виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт кафедри статистики Державного вищого навчального закладу „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за темою „Методологія статистичного дослідження економічного розвитку та конкурентоспроможності країни в умовах трансформаційної економіки” (реєстраційний номер 0106U004339). Особисто автором розроблено теоретичні засади статистичного аналізу структури економіки та структурних зрушень, а також виконано статистичне дослідження відтворювальної структури економіки та структури економіки за видами економічної діяльності.
Мета та задачі дослідження. Метою дисертації є статистичний аналіз закономірностей формування та тенденцій розвитку структури економіки України, оцінювання інтенсивності та ефективності структурних зрушень, формування на цій основі науково-практичних пропозицій і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення економічної структурної політики держави.
Відповідно до поставленої мети визначено та розв’язано такі наукові завдання теоретичного та прикладного характеру:
узагальнити еволюцію наукових поглядів та теоретичних підходів до дослідження структури економіки та на цій основі удосконалити відповідний понятійний апарат;
визначити сутність структури економіки та структурних зрушень як об'єкта статистичного дослідження;
розробити модель статистичного аналізу розвитку структури економіки;
поглибити розуміння механізму формування структурних зрушень та узагальнити їх класифікацію;
розробити науково-методичні засади статистичного аналізу структурних зрушень в економіці;
удосконалити інформаційну базу статистичного аналізу розвитку структури економіки відповідно до задач дослідження;
сформувати систему статистичних показників аналізу економіки в розподілі за складовими її відтворювальної структури та видами економічної діяльності;
адаптувати методи статистичного аналізу для дослідження структурних зрушень в економіці та їх впливу на ефективність функціонування економіки;
виконати комплексний статистичний аналіз економіки в розподілі за складовими її відтворювальної структури та видами економічної діяльності;
здійснити статистичне оцінювання впливу структурних зрушень на ефективність економіки.
Об'єктом дослідження є структура економіки України.
Предметом дослідження є теоретичні та науково-методичні засади комплексного статистичного аналізу розвитку структури економіки.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертації є економічна теорія та наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів. Науково-методичні дослідження ґрунтуються на системному підході та науковому апараті методів статистики. В процесі дослідження використані методи порівняння, факторного аналізу, графічний і регресійний методи аналізу та запропонований в дисертації метод дефлювання витрат – випуску.
Інформаційною базою дослідження є Національні рахунки України за 1990-2005 рр. та інші офіційні публікації та методичні матеріали Державного комітету статистики України, публікації та сайти міжнародних організацій в Internet, наукових установ, монографії, наукові збірники та періодичні видання, законодавчі та нормативно-правові акти, особисті розрахунки автора.
Розрахунки всіх регресійних залежностей виконані за процедурою Multiple Regression пакету Statistica V.6.0.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розв’язанні таких органічно поєднаних між собою складових важливої наукової проблеми як розробка теоретичних засад, проведення комплексного статистичного аналізу розвитку структури економіки України і визначення за його результатами основних напрямів її вдосконалення.
Наукова новизна результатів дослідження характеризується наступним:
вперше:
сформульовані теоретичні засади та модель аналізу структури економіки як об’єкта статистичного дослідження;
розроблені системні принципи статистичного структурного аналізу;
здійснена періодизація розвитку структури економіки та динаміки середнього рівня ефективності функціонування видів економічної діяльності.
удосконалено:
інформаційну базу статистичного аналізу розвитку структури економіки відповідно до задач дослідження, яка, на відміну від існуючої, базується на системі національних рахунків і забезпечує порівнянність показників в часі;
систему статистичних показників оцінювання структури економіки, структурних зрушень відповідно до вимог комплексності та системності структурного аналізу;
методологію статистичного аналізу економіки в розподілі за складовими її відтворювальної структури та видами економічної діяльності в їх динамічному взаємозв’язку.
дістали подальшого розвитку:
науково-методичне забезпечення статистичного аналізу структурних зрушень в економіці та їх впливу на ефективність економічного розвитку;
метод приведення таблиць "витрати - випуск" до зіставленого виду за різні роки шляхом дефлювання витрат-випуску;
моделі індексного факторного аналізу, які описують динаміку середнього рівня ефективності економіки України під впливом структурних зрушень і сприяють більш глибокому розкриттю причинно-наслідкового механізму формування зрушень у відтворювальній структурі економіки та її розподілі за видами економічної діяльності.
Практичне значення отриманих результатів. Розроблені в дисертації науково-методичні рекомендації спрямовані на вдосконалення методів статистичного аналізу розвитку економіки в розподілі за складовими її відтворювальної структури та видами економічної діяльності, а також статистичного оцінювання впливу структурних зрушень на ефективність економіки з метою вдосконалення економічної структурної політики держави.
Основні результати дослідження впроваджені в практику діяльності Державного комітету статистики України (довідка № 05/6-5/26 від 12.02.2008 р.) та Міністерства економіки України ( № 47-23/172 від 16.01.2008 р.). Вони також використані і впроваджені кафедрою статистики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в учбовий процес при підготовці та викладанні таких навчальних дисциплін: «Статистика», «Статистика- II», «Статистичне забезпечення управління», «Методологія та організація національного рахівництва» (довідка від 17.01.2008 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою працею, в якій втілені авторські ідеї та підходи щодо наукового дослідження та практичного використання результатів в сфері комплексного статистичного аналізу розвитку структури економіки. Всі наукові результати, викладені в дисертації, отримані автором особисто.
Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження докладалися на:
ІV науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики (Київ, грудень 2006 р.);
Всеукраїнській науково-практичній конференції „Проблеми інформаційно-статистичного дослідження розвитку економічних систем” (Дніпропетровськ, лютий 2007 р.);
VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції „Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці та освіті” (кривий Ріг, квітень 2007 р.);
ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців „Інформаційні технології та моделювання в економіці” (Черкаси, травень 2007р.);
V Міжнародній науково-практичній конференції „Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи” (Київ, грудень 2007 р.).
Публікації. Результати дослідження відображені в 11 публікаціях загальним обсягом 3,7 друк. арк. (особисто автору належить 3,65 друк.арк.), з них 7 – у фахових наукових виданнях.
Список литературы ВИСНОВКИ


У дисертації наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо формування методологічних засад статистичного аналізу закономірностей формування та динаміки структури економіки. Дослідження дозволяє зробити наступні висновки.
1. В цілях узгодженості різних економічних теорій та їх гармонічного поєднання систематизовано існуючі наукові підходи, які лежать в основі дослідження структури економіки в розрізі вчень та наукових шкіл, в результаті чого доведено, що структура економіки формується під впливом багатьох факторів різноспрямованої дії. Тому її формування і тенденції розвитку слід розглядати як закономірності масового процесу, а власне структуру – як предмет статистичного дослідження.
2. Розроблена модель статистичного аналізу розвитку структури економіки України, яка передбачає удосконалення методологічних засад та здійснення статистичного аналізу економіки в розподілі за складовими її відтворювальної структури та видами економічної діяльності, формування на цій основі висновків і рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності економічної структурної політики держави.
3. При поглибленому дослідженні механізму формування структурних зрушень доведено, що їх першопричиною є зміни відтворювальної структури інвестицій в основний капітал, які через процес формування виробничих витрат впливають на зрушення у відтворювальній структурі економіки. Підвищення частки валового нагромадження в структурі ВВП зумовлює зрушення в структурі економіки за видами економічної діяльності, галузевої структури промисловості тощо. Викладено сутність, чинники, причини, функції, протиріччя та етапи розвитку структурних зрушень як результат взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин.
4. Для поглибленого аналізу взаємозв’язків причин і результатів зрушень в економіці удосконалено інформаційну базу статистичного аналізу розвитку структури економіки, яка ґрунтується на системі національних рахунків, зокрема, таблицях «витрати-випуск», які приведено до зіставленого виду методом дефлювання витрат-випуску.
5. З урахуванням вимог до аналізу структурних змін в економіці сформовано систему статистичних показників, яка дозволяє комплексно аналізувати економіку в розподілі за складовими її відтворювальної структури та видами економічної діяльності. Доведено доцільність і необхідність оцінювання розвитку структури економіки із використанням таких основних макроекономічних індикаторів як обсяги ВВП, кінцеві споживчі витрати, валове нагромадження, інвестиції в основний капітал, валові заощадження та їх співвідношення.
6. Розроблено науково-методичні засади статистичного дослідження та на їх основі здійснено статистичний аналіз економіки в розподілі за складовими її відтворювальної структури та видами економічної діяльності. З використанням запропонованої системи показників здійснено статистичний аналіз закономірностей формування та динаміки відтворювальної структури економіки з відображенням впливу на неї зрушень у структурі випуску продукції та послуг, динаміки інвестиційних процесів, доходів та пропорцій їх розподілу, інтенсивності процесів кінцевого споживання та валового нагромадження, співвідношення витрачених та використаних ресурсів, динаміки структурних складових доходної частини ВВП.
7. Проведений статистичний аналіз відтворювальної структури економіки свідчить про те, що структурні зрушення, що відбулися в Україні за роки її незалежності, створили якісно нові підвалини для формування ефективної структурної політики. Разом з тим, незважаючи на стабільне економічне зростання після 2000 року, економічний розвиток України за існуючої відтворювальної структури знаходиться у жорстких рамках і не відповідає критеріям постіндустріального укладу.
8. Шляхом дослідження динаміки статистичних показників оцінювання зрушень у відтворювальній структурі економіки визначені напрями її вдосконалення, реалізація яких сприятиме підвищенню ефективності структурної політики держави.
9. На основі методології індексного факторного аналізу динаміки середнього рівня ефективності економіки України в розподілі за видами економічної діяльності автором здійснено періодизацію розвитку ефективності структури економіки, в результаті якої виділено три періоди, що якісно відрізняються один від одного.
10. Подальші дослідження з даної проблеми автор вбачає у побудові статистичної моделі розвитку структури економіки, яка б відображувала взаємозв’язки між різними видами структури та враховувала сукупний вплив структурних зрушень на ефективність структурної політики держави.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Аверьянов А.Н. Системное познание мира: методологические проблемы /Аверьянов А.Н. – М.: Политиздат, 1985. – 263 с.
2. Адамов В.Е. Факторный индексный анализ (Методология и проблемы) /Адамов В.Е. – М.: Статистика, 1977. – 200 с.
3. Аллахвердиев М.М. К вопросу об оценке эффективности структурных сдвигов в экономике /М.М. Аллахвердиев, В.Д. Ахундов// Известия АН СССР. Сер.экон. – 1972. - №2. – С.5-13.
4. Структура промислового виробництва в системі ринкової економіки / [Алимов О.М., Гончарова Н.П., Лобанов В.В. та ін.]. – К.: Ін-т екон. НАН України, 2000. – 56 с.
5. Стратегия структурной перестройки промышленности: монографія / [Алымов А.Н., Гончарова Н.П., Михно М.К. и др.]. – К.: Ин-т экон. НАН Украины, 2001. – 201 с.
6. Андриенко В.Е. Статистические индексы в экономических исследованиях / Андриенко В.Е. – К.: Наукова думка, 1983. – 232 с.
7. Анисимов А. Адаптация экономической структуры к требованиям рынка / А. Анисимов // Российский экономический журнал. - 1995. – №2. – С.54-61.
8. Антипина О. Абстрактный труд и издержки: деструкция стоимости со стороны производства / О. Антипина, В. Иноземцев // Мировая экономика и международные отношения. – 1998, - № 6. – С.45-55.
9. Арцишевский Л. Проблемы и перспективы народнохозяйственной структурной перестройки / Л. Арцишевский // Российский экономический журнал. - 1996. - №11-12. – С. 28-37.
10. Багиров Д.А. Структурные сдвиги в планомерной системе социалистического производства: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. экон. наук.: спец. 08.00.01 «Экономическая теория» / Д.А. Багиров – М., 1974. – 18 с.
11. Бажал Ю.В. Економічна теорія технологічних змін: навчальний посібник / Бажал Ю.В. – К.: Заповіт, 1996. – 240 с.
12. Бараник З.П. Функціонування ринку праці: статистична оцінка / Бараник З.П. – К.: КНЕУ, 2007. – 392 с.
13. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Белл Д. – М.: Academia, 1999. - 787 c.
14. Бендерский Е.Б. Реструктуризация общественного производства / Бендерский Е.Б. – Днепропетровск: Наука и образование, 1998. – 247 с.
15. Беркович Л.А. Взаимосвязь процессов интенсификации производства и структурных сдвигов в экономике / Беркович Л.А. – Новосибирск: ИЭОПП СО АНСССР, 1989. – 268 с.
16. Білорус О.Г., Лук’яненко Д.Г., Гончаренко О.М. та ін. Глобальні трансформації і стратегії розвитку: монографія / [Білорус О.Г., Лук’яненко Д.Г., Гончаренко О.М. та ін.]. – К.: НАН України, Ін-т світової економіки і міжнародних відносин, 1998. – 416 с.
17. Блауберг И.В. Становление и сущность системного похода / И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин – М.: Прогресс, 1973. – 270 с.
18. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV-XVIII ст.: у 3 т. / Ф. Бродель. – К.: Основи, 1998.
Т. 3: Час світу. – 1998. – 631 с.
19. Бутина М.А. Интегральные показатели структуры и их приложение к анализу отраслевого распределения капитальных вложений / М.А. Бутина // Прогнозирование народнохозяйственной динамики и структуры. – М.: ЦЭМИ АН СССР, 1984. – С.184-199.
20. Вальтух К.К. Закон стоимости и долгосрочные структурные сдвиги в экономике // Технический прогресс и структурные сдвиги в экономике: статьи / К.К. Вальтух. – Новосибирск: ИЭОПП СО АН СССР, 1987. – С.51-67.
21. Винтрова Р. Структурные сдвиги в процессе интенсификации экономики / Р. Винтрова, А. Нешпорова // Изв. АН СССР. Сер.экон., 1987. - №2. – С.60-66.
22. Вишнев С.М. Экономические параметры: Введение в теорию показателей экономических систем и моделей / Вишнев С.М. – М.: Наука, 1968. – 189 с.
23. Воейкова Т. Вопросы оценки отраслевых структурных сдвигов на основе модели и информации межотраслевого баланса / Т. Воейкова // Вестник статистики. – 1979. - №4. – С.26-33.
24. Волынский Г. Перспктивы структурной перестройки экономики / Г. Волынский // Бизнесинформ. - 1996. - №23. – С. 20-23.
25. Воробьев Н.Н. Числа Фибоначчи / Воробьев Н.Н.–М.: Наука, 1984.–140 с.
26. Гайдук В. Розвиток паливно-енергетичного комплексу України як основи її економічної безпеки / В. Гайдук // Економіка України. – 2001. - № 5. – С.5-9.
27. Галіцина О.В. Закономірності розвитку структури економіки / О.В. Галіцина // Формування ринкових відносин в Україні. – К.: НДЕІ Мінекономіки України, 2007. – Вип. 9 (76). – С.20-24.
28. Галіцина О.В. Інформаційна база статистичного аналізу структури економіки / О.В. Галіцина // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – К.: КНЕУ, 2007. – Вип.76.- С.265-274.
29. Галіцина О.В. Макроекономічний аналіз трансформації відтворювальної структури валового внутрішнього продукту / О.В. Галіцина // Економіка та підприємництво. – К.: КНЕУ, 2007. – Вип.19. – С.226-234.
30. Галіцина О.В. Протиріччя структурних зрушень в економічній системі /О.В. Галіцина// Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті: VII Всеукр. наук. - практ. конф., 24-25 квітня 2007 р.: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КЕІ ДВНЗ КНЕУ ім.В.Гетьмана. – 2007. – С.37-38.
31. Галіцина О.В. Система статистичних показників оцінювання структурних зрушень в економіці / О.В. Галіцина // Проблеми статистики: зб.наук.праць. – К.: Держкомстат України, 2006-2007. – С.5-9.
32. Галіцина О.В. Системні принципи статистичного структурного аналізу /О.В. Галіцина// Інформаційні технології та моделювання в економіці: Всеукр. наук. – практ. конф., 15-17 травня 2007 р.: зб. наук. праць. – Черкаси, 2007. – С.27-30..
33. Галіцина О.В. Статистичний аналіз інвестиційної складової відтворювальної структури економіки / О.В. Галіцина // Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту, 2007. – Вип.4. –С.12-17.
34. Галіцина О.В. Статистичне оцінювання впливу структурних зрушень на ефективність економіки / О.В. Галіцина // Формування ринкової економіки. – К.: КНЕУ, 2007. – Вип.18. – С.319-326.
35. Галіцина О.В. Статистичний інструментарій аналізу структурних зрушень в економіці /О.В. Галіцина// Система державної статистики в Україні: V Міжнар. наук. – практ. конф., 5-6 груденя 2007 р.: зб. тез виступів. - К.: Держкомстат України, Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2007. – С. 95-97.
36. Галіцина О.В. Теоретичні засади структурних зрушень в економіці / О.В. Галіцина // Економіка та підприємництво. – К.: КНЕУ, 2007. – Вип.18. – С.288-298.
37. Гальчинський А.С. Україна: наука та інноваційний розвиток / Гальчинський А.С., Геєць В.М., Семиноженко В.П. – К., 1977. – 66 с.
38. Геец В.М. Прогнозирование динамики и структуры общественного производства союзной республіки / Геец В.М. – К.: Наукова думка. – 166 с.
39. Геєць В.М. Структура економіки і структурна політика її стабілізації / В.М. Геец // Економіка України, 1995. - №4. – С.15-29.
40. Геєць В.М. Структуризація економіки в контексті переходу України на принципи сталого розвитку / В.М. Геец // Проблеми сталого економічного розвитку. – К.: БМТ, 1998. – С. 47-49.
41. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития / Глазьев С.Ю. – М.: ВлаДар, 1993. – 97 с.
42. Глобалізація і безпека розвитку: монографія / [О.Г.Білорус, М.О.Гончаренко, В.А.Оленко та ін.]; наук.ред. О.Г.Білорус. – К.: КНЕУ, 2001. – 733 с.
43. Головач А.В. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика: навчальний посібник / Головач А.В., Захожай В.Б., Головач Н.А. – К.: КНЕУ, 2005. – 333 с.
44. Головко В.А. Система національних рахунків України: сучасний стан та напрямки удосконалення / В.А. Головко // Статистика України, 2001. - №1. – С.4-10.
45. Горбунов Э.П. Темпы, уровень и структура промышленного производства в СССР / Горбунов Э.П. – М.: Мысль, 1965. – 188 с.
46. Данилишин Б. Науково-інноваційне забезпечення сталого економічного розвитку України / Б. Данилишин, В. Чижова // Економіка України. - 2004. - №3. – С.4-11.
47. Державне регулювання економіки України: методологія, напрями, тенденції, проблеми / [Л.І. Антошкіна, Н.М. Бабич, В.Ф. Бесєдін та ін.]; під ред. М.М.Якубовський . – К.: НДЕІ Мінекономіки України, 2005. – 410 с.
48. Довбенко М.В. Сучасна економічна теорія (Економічна нобелелогія): навчальний посібник / Довбенко М.В. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 336 с.
49. Дорогунцов С. Трансформація структури економіки: теорія і практика /С. Дорогунцов, О. Горська // Економіка України. – 1998. - №1. – С. 4-11.
50. Дослідження з історії економічної думки в України (кінець ХІХ - ХХ): [відп.ред. Т.І.Дерев’янкін]. – К.: Наукова думка, 1996. – 138 с.
51. Економічна енциклопедія: у 3 т. – К.: Видавничий центр „Академія”. – Тернопіль: Академія народного господарства. – 2000.
Т. 1 – 2000. – 864 с.
52. Економічна енциклопедія: у 3 т. – К.: Видавничий центр „Академія”. – Тернопіль: Академія народного господарства. – 2000.
Т. 3 – 2002. – 951 с.
53. Економічна статистика: навч. посібник: [за наук. ред. д-ра екон. наук Р.М.Моторина]. – К.: КНЕУ, 2005. – 362 с.
54. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку: [за ред. акад. НАН України В.М.Гейця]. – К.: Ін-т екон.прогнозування, Фенікс. - 1008 с.
55. Емельянов С.С. Проблемы использования межстранового анализа для исследования структурных сдвигов / С.С. Емельянов // Экон. и матем. методы. – 1979. Т.ХV. – Вып.2 – С.277-288.
56. Єрохін С.Л. Структурна трансформація національної економіки / С.Л. Єрохін // Економіка України. - 2002. - №10. – С.49-56.
57. Єрохін С.Л. Структурна трансформація національної економіки / Єрохін С.Л. – К.: КНУ, 2002. – 523 с.
58. Журавлев С.Н. Структурные сдвиги в экономике: факторы, влияющие на эффективность и рост (методы оценки) / С.Н. Журавлев // Экон. и мат. методы. – 1986. – Т.ХХІІ. – Вып. 3. – С. 441-457.
59. Завиславська Д. Влияние структурных изменений на эффективность производства: автореферат дис. на соискание ученой степени д-ра экон. наук: спец. 08.00.01: «Экономическая теория» / Д. Завиславська / – М., 1990. – 36 с.
60. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” від 14 вересня 2006 р. // Урядовий кур’єр. – 2006.- № 187. – С.13-14.
61. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність”// Відомості Верховної Ради України, 1991. - № 29. – С.337.
62. Закон України ”Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” № 537 – V від 9.01.2007 р. // Урядовий кур’єр. – 2007.- № 28.
63. Звырев Р. Метаморфозы индустриальной экономики: проблема экономических измерений / Р. Звырев – МЭ и МО. – 2001. - № 2. - С.7-11.
64. Закон України ”Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” №2623 – ІІІ від 11.07.2001 р. //Урядовий кур’єр. – 2001. - № 141.
65. Иванов В. Актуальные проблемы формирования Российской инновационной системы, 2002.
http: // www.opec.ru.
66. Иванов В.В. Национальная инновационная система как институционная основа экономики постиндустриального общества / В.В. Иванов // Инновации. – 2004. - № 5. – С.3-10.
67. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика: [за ред. Л.І. Федулової]. – К.: “Основа”, 2005. – 552 с.
68. Инновационый менеджмент: справочное пособие / [под ред. П.Н. Завливна, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели]. – 2 – е изд. – М.: ЦИСН, 1998. – 568 с
69. Иноземцев В. Структурирование общественного производства // Российский экономический журнал / В. Иноземцев -1997. - №11-12. – С.65-75.
70. Казинец Л.С. Темры роста и структурные сдвиги в экономике / Казинец Л.С. – М.: Экономика, 1981. – 184 с.
71. Кархин Г.И. О методологии измерения структурных сдвигов / Г.И. Кархин, А.С. Чесноков // Экон. и матем. методы. – 1983. – Т.ХІХ. – Вып.2 – С.251-258.
72. Кваснюк Б.Е. Роль держави у довгостроковому економічному зростанні / Кваснюк Б.Е. – К.: НАН України, Ін-т екон.прогнозування, 2003. – 424 с.
73. Классификация видов экономической деятельности: Государственный классификатор Украины ДК 009-96. – К.: Госстандарт Украины, 1996. – 261 с.
74. Ковальчук В.М. Структурна перебудова національної економіки в контексті інноваційного розвитку: мононографія / Ковальчук В.М. – К.: НАН України, ОІЕ, 2005. – 240 с.
75. Коломойцев В.Е. Етапи, шляхи та ефективність структурної перебудови промислового комплексу України / Коломойцев В.Е. – К.: «Українська енциклопедія», 1997. – 32 с.
76. Коломойцев В.Е. Структурна трансформація промислового комплексу України: монографія / Коломойцев В.Е. – К.: Українська енциклопедія, 1997. – 304с.
77. Кондратьев Н.Д. Большие циклы коньюктуры и теория предвидения: избранные труды / Кондратьев Н.Д. – М.: Экономика, 2002. – 769 с.
78. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики / Кондратьев Н.Д. – М.: Экономика, 1989. – 526 с.
79. Коссов В.В. Показатели роста и развития экономики / В.В. Коссов // Вопросы экономики. – 1975. - №12. – С.34-44.
80. Красильников О. Проблемы структурных преобразований в экономике / О. Красильников // Экономист, 2001. - №8. – С. 52-58.
81. Красильников О.Ю. Структурные сдвиги в экономике / Красильников О.Ю. – Саратов: СГУ, 2001. – 160 с.
82. Красильников О.Ю. Эффективность структурных сдвигов в экономике / О.Ю Красильников; Саратовський гос. ун-т. – М., 2002. – 7 с. Деп. в ИНИОН РАН 12.08.2002, №57392.
83. Круш П.В. Макроекономіка: навчальний посібник / П.В. Круш, С.О. Тульчинська. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 400 с.
84. Крючкова І.В. Макроекономічні структурні зрушення в Україні: чинники і наслідки / І.В. Крючкова // Економіка і прогнозування. – 2003. - №2. - С.66-82.
85. Крючкова І.В. Структурні чинники розвитку економіки України / І.В. Крючкова. Проект “Наукова книга”. – К.: Наукова думка, 2004. – 317 с.
86. Кузьмин В.П. Гноселогические проблемы системного знания / Кузьмин В.П. – М.: Знание.- 1983. – 64 с.
87. Лазутін Г.І. Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності / Г.І. Лазутін // Економіка і прогнозування. - 2003. - №2. – С. 93-113.
88. Леонтьев В. Исследование структуры американской экономики: Теоретический и эмпирический анализ по схеме затраты-выпуск / Леонтьев В. – М.: Госстатиздат, 1958. – 720 с.
89. Леонтьев В. Исследования структуры американской экономики / Леонтьев В., Ченери Х.В., Кларк П.С. – М.: Госстатиздат, 1956. – 640 с.
90. Любимцева С. Законы структурной эволюции экономических систем / С. Любимцева // Экономист. – 2003. - № 10. – С.29-40.
91. Ляшенко О.Ф. Науково-методичні основи державного управління процесом реструктуризації вугільної промисловості України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.екон.наук.: спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економіки» / О.Ф. Ляшенко. – К., 2002. – 17 с.
92. Малявин В. Ось великого пути / В. Малявин // Эксперт.-2002.-№39.-С.78.
93. Манцуров І.Г. Конкурентоспроможність економіки України як об’єкт статистичного дослідження /І.Г. Манцуров, О.В. Галіцина// Проблеми інформаційно-статистичного дослідження розвитку економічних систем: Всеукр. наук. – практ. конф., 22-23 лютого 2007 р.: матеріали конф. – Дніпропетровськ: „Системні технології”, 2007. – С.3-4.
94. Маркс К. Соч. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: Госполитиздат, 1956. – Т.3. – С.20.
95. Маршал А. Принципы экономической науки: в 2 т. / Маршал А. – М.: Прогресс, 1993.
Т. 1 – 1993. – 416 с.
Т. 2 – 1993. – 310 с.
96. Матлак О.О. Структурна перебудова перехідних економік та її особливості в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.екон.наук.: спец. 08.00.01 «Економічна теорія» – К., 2002. – 18 с.
97. Матросова Е. Структурные преобразования в промышленности – условие экономического роста / Е. Матросова // Экономист. – 2000. - №5. – С.17-22.
98. Меламед М. Відтворювальна структура ВВП та її вплив на економічний розвиток України / М. Меламед // Вісник НБУ. – 2005. - № 12. – С.8-18.
99. Мельянцев В. Информационная революция – феномен «новой экономики» / В. Мельянцев// –МЭ и МО. – 2001. – № 2.- С.23-27.
100. Меньшиков С.М. Длинные волны в экономике / С.М. Меньшиков, Л.А. Клименко. – М.: Экономика.– С.86.
101. Минасян Г. К измерению и анализу структурной динамики / Г. Минасян // Экон. и матем. методы. – 1983. – ХІХ. – Вып. 2. – С.259-268.
102. Михайленко О. Методологічні аспекти структурування національної економіки і національного ринку / О. Михайленко // Економіка України. – 2003. №5. – С.60-66.
103. Моделирование межотраслевых связей: [под ред. Ю.В.Яременко]. – М.: Наука, 1984. – 270 с.
104. Москвін О. Звітний міжгалузевий баланс виробництва і розподілу товарів і послуг / О. Москвін // Економіка України. – 1996. - №9. – С.35-43.
105. Моторин Р.М. Система національних рахунків: навчальний посібник / Р.М. Моторин, Т.М. Моторина – К.: КНЕУ, 2001. – 336 с.
106. Науковий звіт про науково-дослідну роботу 29-06 „Аналіз галузевої структури матеріального виробництва, невиробничої сфери та прогноз її розвитку до 2010 та 2015 років” (№ держреєстрації 0106U12343). – К.: Мінекономіки України, НДЕІ, 2006. – 200 с.
107. Національні заощадження та економічне зростання: [за ред. д-ра екон. наук Б.Є.Кваснюка]. – К.: МПЛеся, 2000. – 304 с.
108. Національні рахунки України за 1990-2000 роки. – К.: Державний комітет статистики України, 2002. – 386 с.
109. Національні рахунки України за 2005 рік. Статистичний збірник. – К.: Держкомстат України, 2007. – 351 с.
110. Национальные счета для бывшего СССР. Источники, методы, расчеты: Статистический справочник статкомитета СНГ. – М., 1994. – 188с.
111. Нечаев А.А. Агрегированная структурная модель для долгосрочного прогнозирования / А.А. Нечаєв // Прогнозирование народнохозяйственной динамики и структуры. – М.: ЦЭМИ АН СССР, 1985. – С.48-69.
112. Нечаев А.А. Межстрановой анализ структуры экономики / Нечаев А.А. – М.: Наука, 1988. 208 с.
113. Николаева И.Г. Анализ и прогноз межотраслевых свіязей / Николаева И.Г. – Москва.: Экономика, 1981. – 103 с.
114. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: підручник / Новицький В.Є. – К.: КНЕУ, 2003. -948 с.
115. НТП и структурные сдвиги в экономике капиталистических стран: [отв.ред. Ю.В.Куренков]. – М.: Наука, 1985. – 285 с.
116. Осауленко О.Г. Державна структурна політика та забезпечення стійкого економічного зростання: монографія / Осауленко О.Г. – К.: Укр. Академія державного управління при Президентові України, 2001. – 92 с.
117. Осауленко О. Інтегральні оцінки міжгалузевих структурних зрушень та рівня інтенсивності промислового виробництва / О. Осауленко // Економіка України. – 2001. - №1. – С.4-8.
118. Осауленко О.Г. Оцінка ефективності міжгалузевих зрушень в промисловості в перехідний період / О.Г Осауленко // Статистика України. – 2000. - №3. – С.8-14.
119. Пентл Р. Методы системного анализа / Пентл Р. – М.: Мир, 1979. – 213 с.
120. Пирожков С.І. Моделі і сценарії структурно-інноваційної перебудови економіки / С.І. Пирожков // Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку національної економіки: зб.наук.праць / НАН України, Об’єдн. ін-т економіки: [відп. ред. Сухоруков А.І.]. – К., 2004. – С. 3-10.
121. Послання Президента України до Верховної Ради України „Європейський вибір: концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки” від 30 квітня 2002 р. // Урядовий кур’єр. – 2002. – 4 червня. - № 100.
122. Приходько Т.І. Міжгалузевий баланс як метод визначення цінових та структурних деформацій в економіці України / Т.І. Приходько // Економіка і прогнозування. – 2000. - №1. – С.59-69.
123. Прогнозирование капиталистической экономики: проблемы методологи: [отв. ред. А.И. Шапиро].– М.: Мысль, 1970. – 448 с.
124. Програма структурної перебудови економіки України (концептуальний варіант): [наук. керівник докт.екон.наук. М.М.Якубовський]. – К.: НДЕІ Мінекономіки України, 2001. – 71 с.
125. Пуарье Д. Эконометрия структурных изменений / Пуарье Д.; [пер. с англ.]. – М.: Финансы и статистика, 1981. – 183 с.
126. Пухтаєвич Г.О. Аналіз національної економіки: навч. Посібник / Пухтаєвич Г.О. – К.: КНЕУ, 2005. – 254 с.
127. Рассадина А. Структурные преобразования в экономике развитых стран Запада (на примере Великобритании) / А. Рассадина // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. – 2000. - № 2. – С.44-56.
128. Розанова Н.М. Структура рынка и стимулы к инновациям / Н.М. Розанова // Проблемы прогнозирования. - 2002. - №3. – С. 93-108.
129. Самохвалов А.Ф. Анализ структурных сдвигов в экономике на основе отчетных межотраслевых балансов / А.Ф. Самохвалов, А.М. Уринсон // Экон. и матем. методы. – 1979. – Том ХV. Вып.1. – С.58-67.
130. Сидоров М.Н. Методы измерения эффективности общественного производства / М.Н. Сидоров // Известия АН СССР. Сер.экон. – 1987. - №2. – С.3-15.
131. Симоненко Л. Структурні зміни в економіці України як фактор економічного зростання / Л. Симоненко // Економіст. – 1998. - №7-9. – С. 42-45.
132. Система национальных счетов: учебное пособие / [Л.А.Алексеев, М.В.Друцкая, К.С.Кузнецова, О.С.Пономарева]. – М.: Российский заоч. ин-т текстильной и легкой промышленности, 1999. – 97 с.
133. Система национальных счетов – инструмент макроэкономического анализа: учебное пособие: [под ред. Ю.И.Иванова]. – М.: Финстатинформ, 1996. – 285 с.
134. Сиченко К. Найбільший мінус-регуляторні перешкоди / К. Сиченко // Урядовий кур’єр, 2007. - № 188. – С.4.
135. Словарь по кибернетике / [под ред. акад. В.М.Глушкова]. – К.: Гл.ред. Украинской советской энциклопедии, 1979. – 623 с.
136. Солоу Р. Теория роста. Панорама экономической мысли конца ХХ столетия / Солоу Р.: в 2-х т.; [пер. с англ. В.С. Автономова, С.А. Афанцева] / [под ред. Д.Гринэуэя, М.Биини, И.Стюарта]. – СПб.: Экономическая школа, 2002. – Т.1. –276 с.
137. Становлення інвестиційної моделі економічного зростання // Урядовий кур’єр, № 25 від 10 лютого 2004 р.
138. Статистика: национальные счета, показатели и методы анализа: справочное пособие / [К.П.Дашинская, М.М.Новиков, В.К.Малашевич и др.]. / [под ред. И.Е.Теслюка]. – Минск: БГУ, 1995. – 376 с.
139. Статистичний щорічник України за 2005 рік. – К.: Консультант, 2006. – 575 с.
140. Стоун Р. Метод затраты – выпуск и национальные счета; [пер. с англ.] / [под ред. Б.Л.Исаева]. – М.: Статистика, 1966. – 205 с.
141. Стрижкова Л. Структурные изменения промышленности в 1990-2001 гг. / Л. Стрижкова // Экономист. – 2002. - №7. – С.13-25.
142. Структурна перебудова економіки України: основні напрями та пріоритети / [Л.В.Мінін, В.І.Науменко, М.М.Якубовський та ін.]. – К.: НДЕІ, 1994. – 109 с.
143. Структурная политика: цели, направления, средства // Российская федерация. – 1995. - № 3. – С.8-13.
144. Технический прогресс и структурные сдвиги в экономике / [под ред. К.К.Вальтуха, В.И.Павлова]. – Новосибирск: ИЭОПП СО АН СССР, 1989. – 163 с.
145. Ткаченко І.С. Методологічні засади оцінки розвитку малого та середнього бізнесу регіону / Ткаченко І.С. – Вінниця: „Теза”, 2006. – 204 с.
146. Тодаро М.П. Экономическое развитие: ученик; [пер. с англ.] / [под ред. С.М.Яковлека, Л.З.Зевина]. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 671 с.
147. Трудові ресурси : сьогодні і завтра // Урядовий кур’єр. – 2007. - № 112. – С.8.
148. Україна у цифрах у 2006 році: статистичний довідник. – К.: Видавництво „Консультант”, 2007. – 239 с.
149. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: моногорафія: у 2 т. / [Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк та ін.] / [за заг. ред. Д.Г. Лук’яненка, А.М. Поручника]. – К.: КНЕУ, 2006.
Т. 1. – 2006. – 816 с.
150. Фещенко О.Л. Оцінка ефективності та регулювання структурних зрушень промислового виробництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.екон.наук: спец. 08.07.01 «Економіка промисловості». – К., 2004. – 18 с.
151. Философский словарь / [под ред. М.М.Розенталя и П.Ф. Юдина]. – М.: Политиздат, 1963. – 544 с.
152. Философский словарь / [под ред. И.Т.Фролова]. – 5-е изд. – М.: Политиздат, 1986. – 590 с.
153. Фостер Р. Обновление производства: атакующие выигрывают / Фостер Р.; [общ. ред. и вступ. сл. В.И. Данилова – Даниляна] / [пер. с англ. В.А. Спичкин, М.З. Штернгарц]. – М.: Прогресс, 1987. – 272 с.
154. Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход. Классики кейнсианства / Хансен Э. – М.: Экономика, 1977. – 760 с.
155. Цвырев Р. Метаморфозы индустриальной экономики: проблема экономических измерений / Цвырев Р. – МЭ и МО. – 2001. - № 2. - С.7-11.
156. Ченери Х. Экономика межотраслевых связей / Х. Ченери, П. Кларк /; [пер. с англ. и под ред. Л.Я Берри]. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1962. – 384 с.
157. Черновец В.Н. О содержании понятия «реальный сектор экономики» и роли материального производства / В.Н. Черновец // Российский экономический журнал, 2001. №11-12. - С.49-62.
158. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер – М.: Прогресс, 1982. – 154 с.
159. Экономическая энциклопедия. Политическая экономика: в 4 т. – М.: Советская энциклопедия, 1972.
Т. 4. – 1980. – 672 с.
160. Яковец Ю.В. Формирование посттндустриальной парадигмы: истоки и перспективы / Ю.В. Яковец // Вопросы философии. – 1997. - № 1. – С.3-17.
161. Яковец Ю.В. Экономика России: перемены и перспективы / Яковец Ю.В. – М.: Экономика, 1996. -280 с.
162. Якубовський М. Актуальні проблеми промислового виробництва / м. Якубовський // Економіка України. – 1997. - № 10. –С.4-12.
163. Якубовський М.М. Структурна перебудова економіки: інвестиційний аспект / М.М. Якубовський // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. - 1992. - №4. –С.10-19.
164. Якубовський М.М. Структурна перебудова економіки України: проблеми, цілі, пріоритети / М.М. Якубовський, О.Л. Фещенко // Формування ринкових відносин в Україні: зб.наук.праць. Вип. 14. - К.: НДЕІ Мінекономіки України, 2001. – С. 3-28.
165. Яременко Ю.В. Расчеты и анализ межотраслевых пропорций в народном хозяйстве СССР / Яременко Ю.В., Лавренев Н.А., Сутягин В.С. // Экон. и матем. методы. – 1974. – Т.Х. – Вып. 4. – С. 677-686.
166. Яременко Ю.В. Структурные изменения в социалистической экономике / Яременко Ю.В. – М.: Мысль, 1981. – 300 с.
167. Яременко Ю.В. Теория и методология исследований многоуровневой экономики / избр. тр.в 3 кн. – М.: Наука, 1997.
Кн. 1. – 1997. – 357 с.
168. Mensch G. Stalemate in Technoloqy / Mensch G. – Cambr. (Mass), 1979. – P.135.
169. Udzava H. Optimal technical change in an aqreqative model of economic qrowth / H. Udzava // Intern.Econ.Rev. 1965. – Vol.В.- Р. 18-31.


Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.