У нас уже 242733 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДОПОМОГА В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ
Количество страниц 255
ВУЗ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2010
Содержание ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДОПОМОГИ ЯК МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ ...........................12
1.1. Бідність як об'єкт міжнародних досліджень ……………………………………...12
1.2. Стратегічне програмування подолання бідності у світовому господарстві…………………………………………………………………..……………….33
1.3. Методологічні підходи до класифікації міжнародної економічної допомоги та визначення її ефективності…………………………………………………………..………50
Висновки до розділу 1……………………………………………………………….….77
РОЗДІЛ 2. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЇ ЇЇ ПОДОЛАННЯ………………………………………….. 81
2.1. Специфіка бідності в Україні у контексті виявлення її причин………………....81
2.2. Оцінювання ефективності вітчизняної стратегії подолання бідності з урахуванням досвіду зарубіжних країн…………………………………………………….106
2.3. Аналіз використання іноземної допомоги для подолання бідності в Україні…119
Висновки до розділу 2………………………………………………………………….144
РОЗДІЛ 3. РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЯК МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ………………………………………………….....147
3.1. Удосконалення моделі залучення і використання міжнародної фінансової допомоги з метою зниження рівня бідності в Україні…………………………………….147
3.2. Оптимізація залучення міжнародної технічної допомоги як механізму реалізації стратегії подолання бідності в Україні……………………………………………………. 165
3.3. Інституційне забезпечення ефективного використання міжнародної економічної допомоги в Україні………………………………………………………………………......175
Висновки до розділу 3………………………………………………………………….188
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………….192
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………197
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………....235
ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Впродовж багатьох років бідність і нерівність як в розподілі доходів, так і в доступі до базових можливостей є проблемою соціально-економічного розвитку всіх без винятку країн світу, яка в останні десятиліття, попри інтенсивний науково-технічний прогрес, набула всесвітнього масштабу та дедалі більше загострюється як на національних, так і на міжнародному рівнях. Вирішення проблеми бідності, задеклароване в Цілях Тисячоліття як глобальної мети, та досягнення соціально-орієнтованого розподілу доходів й рівного доступу до людських можливостей є нагальним завданням міжнародної спільноти, а не лише кожної окремої держави. У багатьох країнах проблема соціально-економічної нерівності та бідності набула настільки високого рівня ескалації, що її неможливо вирішити власними зусиллями через відсутність достатніх внутрішніх ресурсів для боротьби з тими чи іншими аспектами даного явища. Серед таких країн світу опинилась й Україна. Бідність в нашій державі характеризується специфічними особливостями, які притаманні лише українському суспільству, та має тенденцію до зростання, а реалізація розробленої вітчизняним урядом стратегії подолання бідності не принесла очікуваних результатів.
До вирішення багатоаспектної проблеми бідності владні структури повинні підходити комплексно, використовуючи не лише дієві внутрішні механізми підвищення рівня добробуту громадян, але й залучаючи зовнішні механізми, серед яких значну роль відіграє міжнародна економічна допомога.
Проблема соціальної нерівності й бідності як у глобальному, так і у країнному вимірі є предметом наукового інтересу та жвавих дискусій як зарубіжних, так і вітчизняних науковців вже протягом десятиліть, що свідчить про її надзвичайну актуальність.
Найвидатнішими науковцями, котрі досліджували проблему бідності, зокрема намагалися визначити чинники, які спричиняють бідність у країнах, що розвиваються, та уточнити суть бідності, дослідити підходи до вимірювання нерівності й бідності та провести емпіричну її оцінку, проаналізувати вплив економічного зростання і глобалізації на скорочення бідності та розподіл доходів, розглянути вплив соціальної нерівності в розподілі доходів і можливостей на добробут громадян як на міжнародному рівні, так і в межах національного масштабу, є О. Аріас, Арістотель, А. Аткінсон, Н. Бердсолл, О. Білорус, Ф. Бургиньон, Дж. Вульфенсон, В. Геєць, О. Гелор, Д. Доллар, С. Єрохін, Я. Жаліло, Д. Зейра, Дж. Коррес, А. Краай, С. Кузнєц, Н. Лустінг, А. Льюіс, Дж. М. Майєр, В. Мау, М. Меламед, С. Мочерний, В. Д. Нордхаус, А. Пападаскалопулос, Р. Перотті, Дж. Поліхронопулос, М. Порфененко, Дж. Е. Раух, Д. Родрік, Дж. Роулз, Дж. Сакс, Пол А. Самуельсон, А. Сен, Дж. Сорос, П. Таусенд, М. Тодаро, Н. Франклін, Ю. Шишков, Т. Шульц, та багато інших.
Причини бідності і способи її подолання в Україні, ефективність розроблених напрямків та інструментів внутрішньої та міжнародної політики досліджували такі вітчизняні вчені, як В. Адамик, А. Алексєєва, Ж. Архангельська, Ю. Архангельський, О. Берданова, В. Великий, Е. Лібанова, В. Мандибура, Ю. Мотиченко, І. Овчаренко, В. Опалько, Б. Пасхавер, О. Позняк, О. Радзієвська, А. Ревенко, Е. Румянцева, М. Семикіна, О. Сергієнко, В. Симоненко, Н. Сітнікова, О. Стожок, І. Чекан, Л. Черенько, П. Шевчук та інші.
Водночас, у науковій літературі немає інтегрованих досліджень ефективності вітчизняної стратегії подолання бідності та значення міжнародної економічної допомоги як одного із зовнішніх механізмів її реалізації, необхідних для доповнення внутрішніх ресурсів, спрямованих на усунення найбільш гострих проявів бідності в Україні та причин їх виникнення. Залишаються недостатньо відпрацьованими в теоретичному плані питання раціоналізації напрямків та інструментарію міжнародної допомоги, а також інституційного забезпечення її ефективного використання, в тому числі з врахуванням зарубіжного досвіду.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт кафедри міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин та маркетингу Тернопільського національного економічного університету у межах таких наукових тем: "Дослідження глобальної проблеми бідності та механізмів її розв'язання" (номер державної реєстрації 0106U006991), зокрема у підготовці розділу "Розробка теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо механізмів розв'язання глобальної проблеми бідності" та " Новітні тенденції розвитку світової економіки" (номер державної реєстрації 0107U012233), а саме у підготовці розділу "Глобальна проблема бідності та шляхи її розв'язання".
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розвиток теоретичних положень і розробка науково-практичних рекомендацій щодо раціоналізації залучення і використання міжнародної економічної допомоги як механізму реалізації стратегії подолання бідності в Україні з врахуванням світового досвіду та специфіки бідності в нашій державі.
Виходячи з мети дослідження, в роботі поставлені такі завдання:
• проаналізувати теоретичні підходи до визначення сутності бідності як об'єкта міжнародних досліджень, причин її виникнення, поширення та критеріїв, за якими оцінюється бідність індивіда (домогосподарства)/країни, і на основі цього запропонувати власне трактування бідності індивіда/країни;
• уточнити сутність стратегії подолання бідності як результата стратегічного програмування, сформувати систему її цілей, інструментарію, критерії ефективності та розглянути внутрішні і зовнішні механізми її реалізації;
• визначити сутність міжнародної економічної допомоги, показати її значення у світовій практиці подолання бідності та сформувати критерії ефективності її залучення й використання;
• виявити причини та специфічні особливості бідності в Україні; здійснити системний аналіз та оцінку результативності вітчизняної стратегії подолання бідності;
• проаналізувати форми та напрямки використання міжнародної економічної допомоги з подолання бідності в Україні з метою виявлення найперспективніших її інструментів;
• розробити практичні рекомендації щодо раціонального використання міжнародної фінансової і технічної допомоги як механізму реалізації стратегії подолання бідності в Україні, в тому числі сформувати напрямки удосконалення інституційного забезпечення належного використання іноземної допомоги для досягнення цілей подолання бідності в нашій державі.
Об’єктом дослідження є процес реалізації стратегії подолання бідності.
Предметом дослідження є форми й інструментарій міжнародної економічної допомоги як механізму реалізації стратегії подолання бідності.
Методи дослідження. У дисертації використані такі методи дослідження, як: системний аналіз (при аналізі причин виникнення та поширення бідності в країнах, що розвиваються, країнах з перехідною економікою та механізмів її розв'язання, в тому числі в Україні); класифікація (для систематизації теоретичних підходів до визначення суті бідності індивіда/країни й критеріїв її оцінювання; уточнення цілей подолання бідності та формування внутрішніх і зовнішніх механізмів реалізації стратегії подолання бідності; визначення сутності, інструментів та критеріїв оцінювання ефективності міжнародної економічної допомоги з подолання бідності у країні); історико-логічний (для виявлення причин й наслідків залучення міжнародної допомоги з боку США країнам Західної Європи в післявоєнний період та з метою виявлення причинно-наслідкового ланцюга бідності в Україні); компаративний аналіз (для визначення специфічних особливостей проблеми бідності в Україні порівняно з розвинутими країнами світу та формування системи внутрішніх і зовнішніх механізмів її розв'язання з врахуванням зарубіжного досвіду); статистичні (для дослідження рівня та якості життя населення в Україні; рівня та глибини бідності в нашій державі; обсягів та напрямків залучення й використання міжнародної економічної допомоги в Україні); якісний аналіз (для оцінювання ефективності розроблених заходів з подолання бідності та ефективності залучення й використання міжнародної економічної допомоги (фінансової, технічної) в межах реалізації стратегії подолання бідності в Україні).
Інформаційну базу дослідження складають офіційні дані Держкомстату України, Євростату, Світового Банку, Організації Об'єднаних Націй, Організації економічного співробітництва та розвитку, праці вітчизняних і зарубіжних вчених, спеціальні періодичні видання, інформаційні дані мережі Інтернет.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що на основі виявлення специфіки використання міжнародних важелів зменшення бідності в Україні запропоновані нові наукові підходи і практичні заходи з підвищення ефективності залучення іноземної фінансової і технічної допомоги як одного з найдієвіших механізмів реалізації вітчизняної стратегії подолання бідності та її інституційного забезпечення. Найбільш вагомі наукові результати, отримані особисто автором у процесі дослідження, полягають у такому:
вперше:
• на засадах стратегічного програмування розроблена структурна модель стратегії подолання бідності, яка включає мету і завдання, об’єктно-суб’єктну базу, критерії оцінки рівня бідності індивіда/домогосподарства, внутрішні та зовнішні механізми реалізації стратегії та критерії її ефективності, а саме: узгодженість цілей з стратегічними потребами суспільства і світовими стандартами, відповідність фактично досягнутих показників прогнозованим, чіткість та гнучкість сформульованих цілей, повнота стратегії, відповідність розробленого інструментарію реальним діям з реалізації стратегії, а також здійснена оцінка ефективності вітчизняної стратегії подолання бідності за наведеними критеріями;
• запропонована модифікована модель залучення і використання міжнародної фінансової допомоги, яка включає формування вітчизняних стратегічних пріоритетів України і приведення їх у відповідність до мотивів і можливостей донорів, формування життєвого циклу проекту, підготовку необхідної документації до кожного етапу впровадження проекту, раціоналізацію схеми (каналів) руху коштів в залежності від форми допомоги (кредити, гранти тощо), контролю використання допомоги з визначенням відповідальних інституцій/осіб, зокрема обґрунтовано більшу доцільність з погляду цілеспрямованого використання наданих ресурсів проектної допомоги;
• обґрунтовано пріоритетність технічної допомоги, виходячи зі специфіки проблеми бідності в Україні, яка полягає у великій частці нереалізованого людського потенціалу, та сформульовано нові підходи до її залучення, поєднаного з раціональним використанням фінансових інструментів (насамперед грантів), оскільки саме вона сприятиме інноваційному розвитку нашої держави і тим самим забезпечить суттєве скорочення бідності (зокрема за критерієм доходу) на довгострокову перспективу;

удосконалено:
• систему засобів щодо підвищення якості інституційного забезпечення залучення та раціонального використання міжнародної фінансової і технічної допомоги з подолання бідності, що передбачає: трансформацію функцій державних установ як на національному, так і на регіональному рівні та підвищення кваліфікації службовців і прозорості їх діяльності, залучення інституцій «третього сектору» (недержавного), наближення інститутів освіти і охорони здоров’я як бази довгострокового добробуту громадян до світових і європейських стандартів, активізацію новітніх інституцій (інноваційних кластерів, технопарків тощо), використання системи «твінінгу» та посилення зовнішнього (з боку донорів) та внутрішнього (державного) контролю використання наданих ресурсів, реформування системи державних закупівель;
набули подальшого розвитку:
• визначення сутності та ролі міжнародної допомоги в процесі реалізації стратегії подолання бідності в країні, в тому числі і в Україні, у системному зв’язку з іншими механізмами – внутрішніми (бюджетно-фіскальними та грошово-кредитними важелями, політикою соціального захисту, охорони здоров’я, освіти та захисту навколишнього середовища, зовнішньоторговельною та гендерною політикою) та зовнішніми – міжнародною торговельною, кредитно-борговою та міграційною політикою;
• теоретичні підходи до тлумачення бідності за різними критеріями та визначення її причин, завдяки чому констатовано необхідність застосування широкого спектру механізмів й інструментів подолання бідності, внутрішніх і зовнішніх, спрямованих на різні аспекти цього соціально-економічного явища і доведено, що стратегія подолання бідності та надання міжнародної допомоги повинна розроблятися для кожної країни індивідуально на основі дослідження причин та проявів бідності в ній;
• класифікація міжнародної допомоги за кількістю суб’єктів, способом надання та інструментарієм, а також визнання переваг і недоліків кожної форми (виду) допомоги та конкретних проектів на основі запропонованих критеріїв її ефективності, до яких віднесено: ініціативність країни-реципієнта щодо розробки й імплементації стратегічно важливих проектів, спрямованих на подолання бідності у країні, узгодженість цілей подолання бідності, внутрішніх механізмів/розробленого інструментарію у країні-реципієнті з напрямками діяльності, обсягами, мотивами, інструментарієм міжнародних донорів, врахування донорами специфічних об'єктивних потреб населення та стратегічних пріоритетів країни-реципієнта у сфері подолання бідності, контроль з боку вітчизняних/зарубіжних інституцій/осіб за належним використанням міжнародної допомоги, система моніторингу результатів реалізації проектів.
Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає в можливості застосування розроблених теоретичних та практичних підходів щодо залучення й використання міжнародної економічної допомоги в межах реалізації стратегії подолання бідності в Україні на міждержавному, державному та регіональному рівнях.
Розроблені у дисертації науково-практичні рекомендації можуть бути використані Кабінетом Міністрів України, органами місцевої влади, недержавними організаціями, міжнародними організаціями та урядами окремих країн-донорів при визначенні пріоритетних напрямків залучення іноземної допомоги та вдосконаленні інституційного забезпечення раціоналізації використання міжнародної допомоги в межах реалізації вітчизняної стратегії подолання бідності.
Отримані результати знайшли впровадження на різних рівнях, зокрема на: міждержавному і державному рівні − в Аналітичній записці і пропозиціях, що стосуються пошуку новітньої парадигми економічного розвитку постсоціалістичних країн та України (акт № 124-06/1484 від 25.09.2006 р.); регіональному рівні − при підготовці аналітичної записки й плану заходів відділом соціально-економічного захисту обласної ради профспілок Тернопільської області (довідка про впровадження № 11 від 18.01.2008 р.) та при підготовці Програми соціального та економічного розвитку Тернопільської області на 2008 р. головним управлінням праці та соціального захисту Тернопільської обласної державної адміністрації (довідка про впровадження № 01-01/206 від 21.01.2008 р.); а також при викладанні дисциплін "Міжнародна економіка", "Міжнародна економічна політика" в Тернопільському національному економічному університеті (довідка про впровадження № 126-06/357 від 26.02.2008 р.).
Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, що викладені в дисертації та виносяться на захист, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, які є результатом власних розробок і розрахунків здобувача.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи пройшли апробацію на 12 міжнародних і всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, зокрема: "Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті", (м. Тернопіль, 2004 р.); "Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації" (м. Тернопіль, 2005 р.); "Управління регіональним та економічним розвитком в контексті сучасних процесів міжнародної інтеграції" (м. Івано-Франківськ, 2005 р.); "Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації" (м. Тернопіль, 2006 р.); "Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть" (м. Тернопіль, 2006 р.); "Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: пошук новітньої парадигми економічного розвитку постсоціалістичних країн і Україна" (м. Ялта-Форос, 2006 р.); "Особливості інтеграції України в світовий економічний та політико-правовий простір" (м. Маріуполь, 2006 р.); "Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації” (м. Тернопіль, 2007 р.); "Економіка країн євроазіатського та африканського континентів і Україна" (м. Тернопіль, 2007 р.); "Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть" (м. Тернопіль, 2007 р.); "Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в постстабілізаційний період" (м. Тернопіль, 2007 р.); "Інтеграція України у світовий економічний простір" (м. Тернопіль, 2008 р.).
Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 17 наукових праць (12 статей опубліковано автором одноосібно), у тому числі 7 статей у фахових виданнях і 10 статей і тез у інших виданнях і збірниках матеріалів науково-практичних конференцій, загальним обсягом 5,5 д.а. (особистий внесок дисертанта − 4,3 д.а.).
Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота загальним обсягом 255 сторінок, у тому числі 196 сторінок основного тексту, складається зі вступу, трьох розділів, висновків, містить список використаних джерел із 246 найменувань та 27 додатків на 38 сторінках. Дисертація ілюстрована 13 рисунками на 13 сторінках і містить 14 таблиць на 15 сторінках.

Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. АМР США визначає пріоритетні напрямки допомоги на 2004 р. [Електронний рнсурс] / Форум місц. екон. розвитку. − Режим доступу : http://led.org.ua/ukr/news/aid. − Назва з титул. екрана.
2. Андрійчук О. Гранти в Україні: дякую за обід, що наївся дармоїд / О. Андрійчук // Дзеркало тижня. − 2006. − 13 травня. − С. 19.
3. Аристотель. Политика: собрание сочинений / Аристотель. − М. : 1983. − (Сочинения : в 4 т. / Аристотель ; Т. 2).
4. Архангельський Ю. Бідність в Україні. Причини і способи подолання / Ю. Архангельський, Ж. Архангельська // Віче. − 2001. − № 11. − С. 46−56.
5. Архангельський Ю. Дієві чинники зменшення бідності в Україні / Ю. Архангельський, Ю. Мотиченко // Україна: аспекти праці. − 2005. − № 1. − С.35−40.
6. Архангельський Ю. Бідність, податки та економічне зростання / Ю. Архангельський, О. Радзієвський, А. Алексєєв // Економіка України. − 2006. − № 5. − С. 63−69.
7. Баланда А. Доходи населення в контексті безпечного розвитку особи та суспільства / А. Баланда // Україна: аспекти праці. − 2006. − № 5. − С. 3−7.
8. Баланда А. Інститут мінімальної заробітної плати: світовий досвід встановлення та проблеми України / А. Баланда, О. Варецька // Україна: аспекти праці. − 2005. − № 4. − С. 38−44.
9. Барсуков А. В. Соціальна політика країн ЄС / А. В. Барсуков // Формування ринкових відносин в Україні. − 2005. − № 2. − С. 49−53.
10. Берданова О. Методологічні аспекти оцінки масштабів бідності в Україні / О. Берданова // Вісник Національної академії державного управління. − 2004. − № 2. − С. 49−54.
11. Бердсолл Н. Усиление неравенства в новой глобальной экономике / Н. Бердсолл // Вопросы экономики. − 2006. − 4 апреля. − С. 84−89.
12. Бідність в Україні: проблеми виміру та аналізу. Загальні положення про спадкування. − К. : ”ПРОФІНФОРМ” ФПУ, 2004. − 48 с.
13. Білорус О. Г. Глобалізація і безпека розвитку / О. Г. Білорус. – К. : Основи, 2001. − 733 с.
14. Блинов А. Проблема бедности в России и в Украине / А. Блинов, А. Сидорова // Економист. − 2006. − № 3. − С.21−23.
15. Боднар І. К. Науково-методичні підходи щодо визначення середнього класу в Україні / І. К. Боднар, Г. В. Ярошенко, Є. О. Бугаєнко // Формування ринкових відносин в Україні. − 2003. − № 11. − С. 35−42.
16. Боутон Дж. М. МВФ. Ретроспективный взгляд / Дж. М. Боутон, М. Камдессю // Финансы и развитие. − 2000. – Март. − С. 2−6.
17. Бочковський О. Вступ до націології / О. Бочковський. − К. : Генеза, 1998. − С. 10.
18. Браун С. Іноземна допомога на практиці / С. Браун; [пер. з англ. О. Матвієнко]. − К. : Основи, 1994. − 183 с.
19. Британці та українці разом виробляють стратегію технічної допомоги // Вісник Центру / за ред. М. Мельник. − 2001. − 23 липня. − № 117. − С. 1−2. − (Інформаційний бюлетень Міжнародного центру перспективних досліджень).
20. Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи / Б. Будзан. − К. : Основи, 2001. − 71 с.
21. Будзан Б. Чому Україна бідна: деякі хибні стереотипи: макроекономіка / Б. Будзан // Економічний часопис  ХХІ.  2002.  №1. − С. 31−35.
22. Бурлай Т. В. Критерії оцінки перспектив конвергенції перехідних економік / Т. В. Бурлай // Економіка і прогнозування. − 2005. − Січень-березень. − С. 45−64.
23. Бюджет 2005 // Економіст. − 2006. − № 1. − С. 47.
24. Валентей С. Отчет консультативной комиссии Конгресса США по международным финансовым организациям / С. Валентей, Л. Нестеров ; [пер. с англ. Т. Харитоновой] // Вопросы экономики. − 2002. − № 3. − С. 65−77.
25. Великий В. М. Підготовка економістів-соціальних педагогів до подолання бідності населення [Електронний ресурс] / В. М. Великий. − Режим доступу : http://www. socwd.uzhgorod.ua/ articles/ 10.htm. − Назва з титул. екрана.
26. Взаємодія з міжнародними фінансовими організаціями [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.ua.kiev.ua/esdp/. − Назва з титул. екрана.
27. Вишневская Н. Рынок рабочей силы в ретроспективе ХХ столетия / Н. Вишневская // Мировая экономика и международные отношения. − 2001. − № 9. − С. 52−61.
28. Вовк В. Перспектива для України: тези до доктрини модернізації суспільства [Електронний ресурс] / В. Вовк / Ін-т громад. суспільства. − К. : Основи, 1999. − Режим доступу : http:// online.km.ua/igs/perspect.html. − Назва з титул. екрана.
29. Воля України подолати бідність − значний крок на шляху досягнення Цілей розвитку тисячоліття [Електронний ресурс]. − Режим доступу : www.un.kiev.ua/ua/pressroom/news/280. − Назва з титул. екрана.
30. Вулфенсон Дж. Оглядываясь в прошлое, заглядывая в будущее. Развитие и сокращение масштабов бедности / Дж. Вулфенсон, Ф. Бургиньон / Международный банк реконструкции и развития, Всемирный банк. − 2004. – 38 с.
31. Вулфенсон Дж. Послание Президента Всемирного Банка и председателя совета исполнительных директоров / Дж. Вулфенсон // Международная экономика. – 2005. − № 6. − С. 63−69.
32. Вулфенсон Дж. Тероризм і бідність [Електронний ресурс] / Дж. Вулфенсон // День. – 2001. − № 190. − С. 1−5. − Режим доступу до журн. : http:// webcolo.day.kiev.ua/2001/190/notabene/nb2.htm.
33. Галабуда Г. Україна і Міжнародний Валютний Фонд: досвід і перспективи співпраці / Г. Галабуда // Економіст. − 2003. − № 8. − С. 52−54.
34. Геєць В. І. Перехідна економіка / В. І. Геєць. − К., 2003. − 371 с.
35. Гільярд П. Важливою є різниця між багатими і бідними [Електронний ресурс] / П. Гільярд. − Режим доступу : http://icps.com.ua/doc/w13-ukr.doc. − Назва з титул. екрана.
36. Глобальні трансформації і стратегії розвитку : моногр. / НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар.відносин ; [наук. ред. О. Г. Білорус]. − К. : Віпол, 1998. − 416 с.
37. Гольда А. Зарубіжний досвід мотивації праці трудового потенціалу в умовах ринкової економіки / А. Гольда // Формування ринкових відносин в Україні. − 2004. − № 2 − С. 94−97.
38. Гриненко А. М. Соціальна політика : навч.-метод. посіб. [для самост. вивчення дисципліни] / А. М. Гриненко − К. : КНЕУ, 2004. − 309 с.
39. Джефрі С. Географія багатства та бідності / С. Джефрі, Е. Меллінгер, Дж. Геллан // Світ науки. − 2001. − № 5.− С. 98−103.
40. Додаткові матеріали. Проект Державної стратегії регіонального розвитку України у 2004−2015 рр. [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/book/varnaly/index. htm. − Назва з титул. екрана.
41. Доллар Д. Экономический рост приносит пользу бедным / Д. Доллар, А. Край // Трансформация. − 2000. − Апрель − С. 12−15.
42. Доповідь про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році // Економіст. − 2006. − № 2. − С. 46−49.
43. Економічна енциклопедія : у 3 т. Т 1. / відп. ред. С. В. Мочерний.  К. : Академія, 2002.
44. Економічний словник-довідник / За ред. С. В. Мочерного. − К. : Femina, 1995. − 88 с.
45. Єрохін С. А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект) : моногр. / С. Єрохін. − К. : Світ знань, 2002. − 528 с.
46. Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика : моногр. / Я. А. Жаліло − К. : НІСД, 2003. − 368 с. − ( Серія : Економічні стратегії ; вип. 8).
47. Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави у нестабільних ринкових економічних системах / Я. А. Жаліло − К. : НІСД, 1998. − 142 с. − (Серія : Економічні стратегії ; вип. 6).
48. Жаліло Я. Економічна стратегія як категорія сучасної економічної науки / Я. Жаліло // Економіка України. − 2005. − № 1. − С. 19−27.
49. Жаліло Я. А. Регулювання ринкової економіки: сучасний досвід розвинених країн / Я. А. Жаліло − К. : НІСД, 1996. − 86 с. − (Серія : Економічні стратегії ; вип. 1).
50. Жебрівський П. Україна над прірвою соціальної катастрофи [Електронний ресурс] / П. Жебрівський // Акценти. − 2004. − 16 липня. − № 29. − Режим доступу до журн. : http://www.ivn.com.ua/vs/index.
51. Загальна оцінка країни Україна. − К. : Агенство ООН в Україні, 2004. − Жовтень. − 129 с.
52. Зайцева Л. М. Методологічні підходи до оцінки рівня соціального розвитку регіонів України / Л. М. Зайцева, І. Е. Польська // Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту. − 2003. − № 2. − С. 19−26. − (Економічні науки).
53. Зайцева Л. Тенденції соціального розвитку регіонів України / Л. Зайцева, І. Польська // Економіка України. − 2003. − № 5. − С. 67−73.
54. Заходи щодо реалізації в 2004 році другого етапу Стратегії подолання бідності // Офіційний вісник України. − 2003. − № 52. − С. 301−308.
55. Іваніненко-Свиницька І. Є. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями / І. Є. Іваніненко-Свиницька // Фінанси України. − 2002. − № 8. − С. 54−59.
56. Инвестиционные займы и займы на цели развития [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/. − Назва з титул. екрана.
57. Інформаційно-аналітичні матеріали з питань рівня життя населення України (за даними Департаменту стратегії соціального розвитку Міністерства праці та соціальної політики України) / Управл. апарату Федерації Профспілок України з питань соц. захисту членів профспілок. − К., 2005. − Березень. − 18 с.
58. Інформаційно-аналітичні матеріали щодо техніко-економічного співробітництва України з країнами та міжнародними організаціями, які є донорами міжнародної технічної допомоги [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua/control/uk/index. − Назва з титул. екрана.
59. Інформація про країну [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://web.worldbank.org/wbsite/external/countries/. − Назва з титул. екрана.
60. Исраелян Е. В. Канада и помощь международному развитию / Е. В. Исраелян, П.В. Тесленко // США. Канада. − 2004. − № 2. − С. 29−31.
61. Кисельова Ю. Наша бідність − між розрахунками та політикою [Електронний ресурс] / Ю. Кисельова // Research Update. − 2003. − № 40. − Режим доступу до журн. : http://www.ucipr.kiev.ua.
62. Киреев А. П. Международная економика : учеб. пособ. [для вузов] : в 2 ч. / А. П. Киреев. − М. : Международные отношения, 2001. Ч. 1 : Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. − 2001. − 416 с.
63. Кір'ян Т. Насущні проблеми соціальної політики та шляхи їх вирішення / Т. Кір'ян, М. Шаповал // Україна: аспекти праці. − 2006. − № 6. − С. 3−6.
64. Кістерський Л. Ефективність міжнародної технічної допомоги Україні / Л. Кістерський, І. Скребцов, Т. Липова // Економіка України. − 2003. − № 5. − С. 74−78.
65. Ковбасюк Ю. Міжнародні фінансові організації в подоланні бідності в країнах з перехідними економіками / Ю. Ковбасюк // Вісник Української академії державного управління. − 2002. − № 4. − С. 166−171.
66. Колосова В. П. Особливості кредитування Світовим Банком країн із перехідною економікою / В. П. Колосова // Фінанси України. − 2002. − № 8. − С. 48−53.
67. Комар Н. В. Актуальні питання реформування внутрішньої політики подолання бідності в Україні / Н. В. Комар // Наука молода. − 2004. − № 2. − С. 167−170.
68. Комар Н. В. Використання міжнародної допомоги з метою скорочення бідності / Н. В. Комар // Галицький вісник. − 2006. − № 2. – С. 50−55.
69. Комар Н. В. Виявлення специфічних особливостей бідності в Україні / Н. В. Комар // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть : зб. тез доповідей V Міжнар. наук.-теор. конф. студ., аспірантів та молодих вчених. Ч. 1 / за наук. ред З. В. Гуцайлюка. − Тернопіль, 2007. − С. 43−45.
70. Комар Н. В. Глобальна проблема бідності у контексті міжнародної політики Н. В. Комар, В. В. Мельник // Вісник Тернопільської академії народного господарства. − 2004. − № 2. − С. 135−143.
71. Комар Н. В. Дискусійні аспекти впливу економічного зростання на скорочення бідності та розподіл доходів всередині країн, що розвиваються / Н. В. Комар, В. В. Адамик // Економіка країн євроазіатського та африканського континентів і Україна : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених / за наук. ред. Д. В. Гаргули. − Тернопіль : Екон. думка, − 2007. − С. 95−98.
72. Комар Н. В. До питання реалізації Стратегії подолання бідності в Україні / Н. В. Комар // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : зб. тез доповідей Четвертої міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених . Ч.1 / за наук. ред. Г. Л. Монастирського. − Тернопіль : Екон. думка, 2007. − С. 76−78.
73. Комар Н. В. Критерії визначення бідності: світова та вітчизняна практика / Н. В. Комар, В. В. Мельник // Наука молода. − 2005. − № 3. − С. 30−34.
74. Комар Н. В. Оцінка ефективності стратегії подолання бідності в Україні з врахуванням вимог євроінтеграційних тенденцій / Н. В. Комар // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. Вип. 227. Т. ІІ. − Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. − С. 401−409.
75. Комар Н. В. Оцінювання міжнародної технічної допомоги на предмет ефективності для подолання бідності в Україні / Н. В. Комар // Інтеграція України у світовий економічний простір : зб. тез доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених / за наук. ред. Д. В. Гаргули, Р. Б. Окрепкого. − Тернопіль : Екон. думка, 2008. − С. 219−222.
76. Комар Н. В. Подолання бідності в контексті випереджаючого економічного зростання / Н. В. Комар, М. В. Лизун // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. − 2005. − № 19. − С. 29−32. − (Серія "Економіка").
77. Комар Н. В. Подолання бідності через підвищення соціальних стандартів в Україні / Н. В. Комар // Особливості інтеграції України в світовий економічний та політико-правовий простір : матеріали Другої всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених . − Маріуполь, 2006. − С. 259−260.
78. Комар Н. В. Причини та наслідки бідності в Україні в контексті світових стандартів / Н. В. Комар // Вісник Донецького національного університету. − 2007. − № 1. − С.164−171. − (Серія В "Економіка і право").
79. Комар Н.В. Проблема бідності в умовах глобалізації світового розвитку / Н. В. Комар // Управління регіональним економічним розвитком в контексті сучасних процесів міжнародної інтеграції : зб. тез доповідей Всеукр. міжвуз. наук. конф. студ. та молодих науковців. − Івано-Франківськ, 2005. − С. 74−78.
80. Комар Н. В. Розв'язання проблеми бідності в системі міжнародної допомоги / Н. В. Комар // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: зб. тез доповідей Третьої міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених. Ч. 1 / за наук. ред. Г. Л. Монастирського. − Тернопіль : Екон. думка, 2006. − С. 73−75.
81. Комар Н. В. Світовий досвід з подолання бідності: уроки для України / Н. В. Комар // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть : зб. тез доповідей ІV Міжнар. наук.-теор. конф. студ., аспірантів та молодих вчених. Ч. 1 / за наук. ред. З. В. Гуцайлюка. − Тернопіль : Екон. думка, 2006. − С. 43−45.
82. Комар Н. В. Соціально-економічна нерівність періоду ринкових трансформацій та способи її подолання / Н. В. Комар, В. В. Мельник // Вісник Тернопільського державного економічного університету. − 2006. − № 5-1. − С. 110−117.
83. Комар Н. В. Теоретичне обґрунтування поняття бідності в контексті розробки стратегії її подолання / Н. В. Комар // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доповідей Другої міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених. Ч. 1 / за наук. ред. Г. Л. Монастирського. − Тернопіль : Екон. думка, 2005. − С. 47−49.
84. Курс на подолання бідності // Соціальна політика. − 2004. − 26 лютого. − № 8. − С. 1−2.
85. Куценко В. Соціально-економічна модифікація в контексті побудови соціальної держави в Україні / В. Куценко // Економіка України. − 2004. − № 11. − С. 77−85.
86. Кушлин В. Стратегия развития и ее цели / В. Кушлин // Экономист. − 2006. − № 1.− С. 3.
87. Лапшина І. А. Розвиток людського капіталу України в процесі поглиблення євроінтеграції : моногр. − Львів : НІСД, 2008. − 332 с.
88. Лібанова Е. М. Економічна оцінка бідності в Україні / Е. М. Лібанова // Україна: формування основи для стабільного зростання. Меморандум про економічний розвиток. Світовий Банк. Дослідження економік країн світу. Т. 2. − 2004. − Жовтень − С. 50−84.
89. Лібанова Е. Подолання бідності: погляд науковця [Електронний ресурс] / Е. Лібанова // Урядовий портал. − 2004. − 21 грудня. − Режим доступу до журн. : http://aref.com.ua/22/htm.
90. Лібанова Е. Складові добробуту і бідності / Е. Лібанова // Соціальний захист. − 2004. − № 5. − С. 38−42.
91. Лібанова Е. Соціальна політика подолання бідності [Електронний ресурс] / Е. Лібанова. − Режим доступу : www.opposition.org.uа. − Назва з титул. екрана.
92. Ломакин В. К. Мировая экономика : учеб. [для вузов] / В. К. Ломакин. − М. : ЮНИТИ, 2000. − 727 с.
93. Лустинг Н. Сокращение бедности / Н. Лустинг, О. Ариас // Финансы и развитие. − 2000. − № 1. − С. 30−33.
94. Ляхович Г. Пріоритетні напрямки розвитку соціального захисту населення з врахуванням світового досвіду / Г. Ляхович // Вісник Тернопільської академії народного господарства. − 2001. − № 18. − С. 229−235.
95. Майєр Дж. М. Міжнародне середовище бізнесу: конкуренція та регулювання у глобальній економіці / Дж. М. Майєр, Д. Олесневич ; [пер. з англ.]. − К. : Либідь, 2002. − 703 с.
96. Майєр Дж. М. Основні проблеми економіки розвитку / Дж. М. Майєр, Дж. Е. Раух, А. С. Філіпенко. − К. : Либідь, 2003. − 688 с.
97. Макеєв С. Диференціація доходів та споживання в Україні: на шляху до бідності / С. Макеєв, Н. Харченко // Політичний портрет України. − 1998. − № 19. − С. 1−12.
98. Макконнелл К. Р. Экономикс : в 2 т. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. − М : Республика, 1992. − 283 с.
99. Мандибура В. О. Рівень життя населення України та проблеми реформування механізмів його регулювання / В. О. Мандибура. − К. : Парлам. вид-во, 1998. − 256 с.
100. Мартыненков И. Н. Особенности деятельности Всемирного банка в Украине / И. Н. Мартыненков // Вісник економічної науки України. − 2005. − № 2. − С. 118−124.
101. Мельник В. Інноваційне зростання як альтернатива зовнішніх запозичень капіталу / В. Мельник // Вісник Тернопільської академії народного господарства. − 2004 − № 5-1. − С. 115−121.
102. Мельник А. Ф. Проблема снижения бедности в контексте европейских интеграционных процессов / А. Ф. Мельник, В. В. Мельник // Central an Central and Eastern Europe at the Threshold of European Union – an Opening Balance. – Warsaw, 2004. – P. 51−60.
103. Мельниченко О. Концептуальні засади формування Стратегії запобігання бідності / О. Мельниченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. − 2005. − № 4. − С. 118−124.
104. Мэнкью Н. Г. Макроэкономика / Н. Г. Мэнкью. − М. : Изд-во МГУ, 1994. − 736 с.
105. Методика комплексної оцінки бідності за № 401/6688. − 2002. − 26 квітня − 18 с.
106. Ми  лише 70-ті // Нова.  2004. − Липень. − С. 6.
107. Миргородська Л. Оцінка потенціалу заощаджень населення України / Л. Миргородська // Економіст. − 2006. − № 1. − С. 35−37.
108. Михайлина Д. Глобальні вимоги транснаціоналізації людського фактора / Д. Михайлина // Україна: аспекти праці. − 2004. − № 7. − С. 46−48.
109. Міжнародна економіка: підруч./ [А. П. Румянцев, Г. Н. Климко, В. В. Рокоча та ін.] ; за ред. А. П. Румянцева. − К. : Знання-Прес, 2003. − 447 с.
110. Міжнародна організація праці [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.un.kiev.ua/ua/ilo/. − Назва з титул. екрана.
111. Міжнародні стратегії економічного розвитку : навч. посіб. / [Ю. Г. Козак, Ю. І. Єхануров, В. В. Ковалевський та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Ю. І. Єханурова, В. В. Ковалевського. − К. : Центр навч. літ., 2005. − 353 с.
112. Міжнародні фінанси / за ред. О. І. Рогача. − К. : Либідь, 2003. − 740 с.
113. Міжнародний банк реконструкції та розвитку та Міжнародна фінансова корпорація. Звіт про хід виконання Стратегії допомоги Україні на 2004−2007 рр. / за ред. М. Корчинської, О. Гик / Група управл. проектами в Україні, Білорусі, Молдові, регіоні Європи та Середньої Азії − 2005. − 19 травня. − 37 с.
114. Міжнародний валютний фонд [Електронний ресурс]. − Режим доступу : htp://portal.ua.kiev.ua/ua/imf/. − Назва з титул. екрана.
115. Міністерство Великої Британії у справах міжнародного розвитку: плани щодо співробітництва з Україною в області розвитку [Електронний ресурс] / Посольство Великої Британії в Україні. − Режим доступу : http://www.britishembassy.gov.ua/servlet/. − Назва з титул. екрана.
116. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України / за ред. Ю. Андрійченка, Л. Мусіна, Р. Дорошкевича та ін. / Цілі Розвитку Тисячоліття України. – К., 2003. − С. 3−29.
117. Минцберг Г. Стратегический процесс / Г. Минцберг, Дж. Б. Куинн, С. Гошал. − СПб. : Питер, 2001. – С. 23−34.
118. Мовсесян А. Г. Мировая экономика : учеб. / А. Г. Мовсесян, С. Б. Огнивцев. − М. : Финансы и статистика, 2001. − 656 с.
119. Мосейчук В. Прожитковий мінімум: 409 чи 453? / В. Мосейчук // Дебет-кредит. − 2005. − № 5. − С. 8−9.
120. Мотузка О. М. Законодавчі засади статистики міжнародної технічної допомоги / О. М. Мотузка // Статистика України. − 2005. − № 3. − С. 61−64.
121. Нанівська В. Вплив міжнародної технічної допомоги на здійснення економічних реформ в Україні. Пропозиції щодо покращення результатів співпраці [Електронний ресурс] / В. Нанівська ; Міжнар. центр персп. дослідж. − Режим доступу : www.icps.kiev.ua. − Назва з титул. екрана.
122. Нанивська В. Почему иностранные рекомендации не сработали в Украине? / В. Нанивська // Трансформация. − 1999. − Август. − С. 3−4.
123. Нанівська В. Програми технічної допомоги в Україні: чи можна їх зробити більш ефективними і результативними? [Електронний ресурс] / В. Нанівська ; Міжнар. центр персп. дослідж. − Режим доступу : www.icps.kiev.ua. − Назва з титул. екрана.
124. Нанівська В. Реформа державного управління: до участі громадськості у виробленні політики [Електронний ресурс] / В. Нанівська ; Міжнар. центр персп. дослідж. : презентація на Міжнар. конф. з питань структ. реформ (Київ, 3 груд. 1999 р.). − Режим доступу : www.icps.kiev.ua. − Назва з титул. екрана.
125. Никитенко Н. Бідність у сучасному світі, в Україні, у шахтарському краї [Електронний рерурс] / Н. Никитенко. − Режим доступу : http://rk.org.ua/weblag/3/599_1/html. − Назва з титул. екрана.
126. Новіков В. Концептуальні засади соціально орієнтованої економіки (практика європейських країн) / В. Новіков, З. Сіройч // Україна: аспекти праці. − 2004. − № 6. − С. 30−35.
127. Оверланд И. ОЭСР и помощь развитию коренных народов российского севера / И. Оверланд // Мировая экономика и международные отношения. − 2004. − № 1. − С. 113−115.
128. Овчаренко І. Концептуальні засади реалізації державної політики подолання бідності / І. Овчаренко // Вісник Національного банку України. − 2004. − № 1. − С. 26−28.
129. Опалько В. В. Подолання бідності через розвиток торгових відносин на шляху до ЄС / В. В. Опалько // Вісник Технологічного університету Поділля. − 2004. − № 3. − С. 92−95.
130. Опалько В. В. Показники вимірювання бідності у постсоціалістичних країнах / В. В. Опалько // Актуальні проблеми економіки. − 2005. − № 12. − С. 179−185.
131. Основні показники соціального розвитку України / Федерація профспілок України. − К., 2007. − 10 с.
132. Особливості відносин України з міжнародними фінансовими організаціями [Електронний ресурс]. − Ресурс доступу: http://www.niss.gov.ua/book/rozdil/rozd18.htm. − Назва з титул. екрана.
133. Пападаскалопулос А. Теоретичні аспекти й емпіричне оцінювання проблеми зростання бідності та нерівності у розподілі доходів / А. Пападаскалопулос, Дж. М. Коррес, Дж. Поліхронопулос // Журнал європейської економіки. 2003. − Т. 2, № 1.  С. 87−111.
134. Пасічник Ю. В. Фінансова складова соціального добробуту / Ю. В. Пасічник // Формування ринкових відносин в Україні. − 2006. − № 4. − С. 111−115.
135. Пасхавер Б. Продовольчий аспект подолання бідності / Б. Пасхавер // Економіка України. − 2004. − № 10. − С 71−76.
136. Пашковская И. Помощь Европейского Союза иностранным государствам / И. Пашковская // Мировая экономика и международные отношения. − 2006. − № 3. − С. 54−58.
137. Пащук Л. Регіональні аспекти міжнародної донорської та технічної допомоги Україні / Л. Пащук // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. − 2004. − № 72. − С. 47−49. − (Економіка).
138. Песоцький М. Бідність не гандж? [Електронний ресурс] / М. Песоцький // Наша газета. − 2002. − № 29. − Режим доступу до газ. : http://ngplus.com.ua.
139. Подолання опору [Електронний ресурс] // Профспілкові вісті. − 2004. − 5 листопада. −№ 44. − Режим доступу до газ. : http://www.fpu.org.ua.
140. Позняк О. В. Проблеми людського розвитку в наукових дослідженнях ради по вивченню продуктивних сил України / О. В. Позняк // Зайнятість та ринок праці. − 2000. − № 11. − С. 127−134.
141. Полозенко Д. Соціальна сфера та її фінансове наповнення / Д. Полозенко // Економіка України. − 2005. − № 5. − С. 83−87.
142. Порфененко М. Бедность в мире: подходы к измерению / М. Порфененко // Международная экономика. − 2005. − № 3. − С. 81−93.
143. Послання Президента // Економіст. − 2004. − № 7. − С. 90−96.
144. Постанова Кабінету Міністрів України № 1001 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року" від 21 липня 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nau.kiev.ua/ukr_web/ukrweek/hotline/1.htm. − Назва з титул. екрана.
145. Постанова Кабінету Міністрів України № 829 "Про затвердження Стратегії залучення міжнародної технічної допомоги на 2005−2007 рр." від 30 серпня 2005 р. // Офіційний вісник України. − 2005. − 16 вересня. − № 35. − С. 83−93.
146. Поступ України до подолання бідності на шляху досягнення Цілей розвитку тисячоліття [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.undpsust.kiev.ua/25 zap.htm. − Назва з титул. екрана.
147. Преллер С. Бедные и богатые в Германии [Електронний ресурс] / С. Преллер. − Режим доступу : http://www.bma.bund.de/de/sicherung/armutsbericht/ARB Bericht01.pdf. − Назва з титул. екрана.
148. Проекти та програми [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://web.worldbank.org/external/default/. − Назва з титул. екрана.
149. ПРООН в Україні: будуємо краще життя разом [Електронний ресурс]. − Режим доступу : htp://portal.ua.kiev.ua/ua/undp/about.php. − Назва з титул. екрана.
150. ПРООН в Україні. Подолання бідності [Електронний ресурс]. − Режим доступу : www.portal.ua.kiev.ua/ua/ga. − Назва з титул. екрана.
151. Разумнова И. И. Американский средний класс в условиях регулируемой экономики / И. И. Разумнова // США. Канада: экономика, политика, культура. − 2004. − № 4. − С. 26.
152. Рамкова програма допомоги ООН для України: 2006−2010 рр. [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.un.org.ua/index.php. − Назва з титул. екрана.
153. Ратленд П. Глобализация и посткоммунизм / П. Ратленд // Мировая экономика и международные отношения. − 2002. − № 4. − С. 15−18.
154. Ревенко А. Україна: 70-місце у світових координатах людського розвитку. Про що розповіла доповідь ПРООН 2004 року / А. Ревенко // Дзеркало тижня. − 2004. − 31 липня. − № 30 − С. 8.
155. Ревенко А. Чому Україна опинилася на 78 місці у світовому індексі людського розвитку / А. Ревенко // Дзеркало тижня. − 2005. − 24 вересня. − № 37. − С. 11.
156. Роулз Дж. Теорія справедливості / Дж. Роулз. – К. :Основи, 2002. − 112 с.
157. Румянцева Е. Бедность как глобальная проблема / Е. Румянцева // Мировая экономика и международные отношения. – 2003. − № 2. − С. 57−65.
158. Рязанова Н. С. Міжнародні фінанси: навч.-метод. посіб. [для самост. вивч. дисц.] / Н. С. Рязанова. − К. : КНЕУ, 2001. − 119 с.
159. Рязанова Н. Процедури управління проектами МБРР / Н. Рязанова // Економіка та держава. − 2006. − № 5. − С. 15−18.
160. Сабадаш К. Вдосконалення механізмів контролю та ефективності використання коштів позик МБРР / К. Сабадаш // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Вип. 1. − К., 2004. – С. 312−318.
161. Сакс Д. Багаті та бідні: краще рішення − глобальний діалог / Д. Сакс // День. − 2001. − № 115. − С. 5−6.
162. Самуэльсон П. А. Экономика / П. А. Самуэльсон, В. Д. Нордхаус ; [пер. с англ.]. − М. : БИНОМ, 1997. − 800 с.
163. Світовий банк: багаті мають порозумітися з бідними // Урядовий кур'єр. − 2003. − 27 вересня. − № 181. − С. 5.
164. Світовий Банк. Меморандум президента Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку та Міжнародної Фінансової Корпорації Раді виконавчих директорів про Стратегію допомоги Україні на 2004−2007 рр. − К., 2003. − 96 с.
165. Світовий банк: путівник для журналістів = The World Bank: A Guide for Mass Media. − К., 2005. – 27 с.
166. Світовий Банк та Україна: десять років партнерства [Електронний ресурс]. − Режим доступу : www.un.kiev.ua/ua/mdg1/. − Назва з титул екрана.
167. Семикіна М. В. Конкурентні переваги трудових послуг і соціальні пріоритети працівників: проблеми взаємного впливу / М. В. Семикіна // Вісник Прикарпатського університету. − 2007. − № 1. − С. 144−148.
168. Семикіна М. В. Людський капітал та інвестиційне регулювання його мобільності в конкурентних умовах / М. В. Семикіна // Вісник Тернопільської академії народного господарства. − 2004. − Вип. 5-1. − С. 107−113.
169. Семикіна М. В. Мотивація конкурентоспроможності праці як важіль інноваційних зрушень в економіці / М. В. Семикіна // Вісник Хмельницького національного університету. − 2005. − № 2. − С. 44−49.
170. Сергієнко О. Бідність в Україні – теорії та реалії / О. Сергієнко // Україна: аспекти праці. − 2003. − № 5. − С. 47−50.
171. Симоненко В. Бідність, зубожіння, здичавіння?! [Електронний ресурс] / В. Симоненко. − Режим доступу : www.zn.kiev.ua /ie/show/465/43223. − Назва з титул. екрана.
172. Сітнікова Н. П. Економічні передумови подолання бідності в Україні як один з пріоритетів стратегії розвитку/ Н. П. Сітнікова // Формування ринкових відносин в Україні. − 2004. − № 3 − С. 10−15.
173. Скуратівський В. А. Основи соціальної політики: навч. посіб. / В. А. Скуратівський, О. М. Палій − К. : МАУП, 2002. − 200 с.
174. Сорос Дж. Про глобалізацію / Дж. Сорос ; [пер. з англ. А. Фролкін]. − К. : Основи, 2002. − 173 с.
175. Сорос Дж. Суспільні блага глобалізації: відсутній компонент / Дж. Сорос // День. − 2001. − 18 жовтня. − С. 4.
176. Социальная статистика. − М., 2003. − 134 с.
177. Соціально-економічна трансформація суспільства в умовах глобалізації / [А. А. Ткач, О. Г. Волков, Т. В. Ткач та ін.]. − Запоріжжя : Просвіта, 2003. − 136 с.
178. Соціально-економічне становище України за січень-липень 2004 року // Економіст. − 2004. − № 8. − С. 20−22.
179. Социально-економическое положение стран Содружества независимых государств в 2005 году (общие итоги) // Общество и экономика. − 2006. − № 3. − С. 138−191.
180. Стан та перспективи зростання мінімальної заробітної плати в Україні : зб. матеріалів Управл. апарату Федерації Профспілок України з питань екон. захисту. − К., 2006. − 28 с.
181. Стігліц Дж. Глобалізація та її тягар / Дж. Стігліц. − К. : Академія, 2003. − С. 31−32.
182. Стожок О. З. Методологічні підходи до оцінки бідності населення та формування її показників / О. З. Стожок // Формування ринкових відносин в Україні.  2004.  № 2 − С. 90−93.
183. Стратегії розвитку України: теорія і практика / за ред. О. С. Власюка. − К. : НІСД, 2002. − 864 с.
184. Стратегічні документи соціально-економічного розвитку. Аналітична записка Проекту економічного та соціального розвитку ПРООН. − К., 2003, с. 5−7.
185. Стратегічні напрями сталого розвитку України / під ред. Б. М. Данилишина. − К., 2003. − 262 с.
186. Стратегія подолання бідності: затв. Указом Президента України № 637/2001 від 15 серпня 2001 р. − 10 с.
187. Сухий Я. Соціальна політика − не самоціль / Я. Сухий // Голос України. − 2006. − 12 липня. − № 126. − С. 10.
188. Таршина О. С. Формування державної соціально-економічної політики в Україні / О. С. Таршина // Економіка та держава. − 2006. − № 3. − С. 63−65.
189. Технічна допомога: два підходи // Перспективні дослідження. − 2002. − Листопад. − № 18. − 55 с.
190. Тимошенко О. В. Застосування моделі Лоренца для оцінки справедливості диференціації заробітної плати до і після оподаткування / О. В. Тимошенко // Формування ринкових відносин в Україні. − 2003. − № 11. − С. 42−47.
191. Ткачук Т. Становлення та сучасний стан міжнародних фінансових організацій, їх роль у регулюванні світових економічних процесів / Т. Ткачук // Вісник Національного банку України. − 2006. − № 4. − С. 60−61.
192. Тодаро М. П. Экономическое развитие: учеб./ М. П. Тодаро ; [пер. с англ.] ; под ред. С. М. Яковлева, Л. З. Зевина. − М. : Экон. ф-тет МГУ, ЮНИТИ, 1997. − 671 с.
193. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспектива) / за ред. В. М. Геєця. К.: Логос, 1998.  500 с.
194. Україна може лишитися без технічної допомоги ЄС 2007 року [Електронний ресурс]. − Режим доступу : www.icps.com.ua. − Назва з титул. екрана.
195. Україна: формування основи для стабільного зростання. Т. 1. − К., 2004. − С. 33−39.
196. Филюк Г. Рівень добробуту населення України в контексті світових стандартів / Г. Филюк // Україна: аспекти праці. − 2006. − № 7. − С. 42−45.
197. Чекан І. А. Інвестиції в людський капітал у перехідний період України / І. А. Чекан // Вісник Львівської комерційної академії. − 2006. − Вип. 20. − С. 281−287. − (Серія: Економічна).
198. Чекан І. А. Класична та альтернативні теорії людського капіталу: спроба порівняльного аналізу / І. А. Чекан // Наукові праці: наук.-метод. журнал. Вип. 59. Т. 72. – Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2007. − С. 64−70. − (Економічні науки).
199. Черенько Л. М. Бідність як фактор екологічної незахищеності населення України [Електронний ресурс] / Л. М. Черенько. − Режим доступу : http:// alter-eco.org.ua/kyiv2003/ukr/seminars/national-panel _2.htm. − Назва з титул. екрана.
200. Шаульська Л. Проблеми та напрями формування концептуальних засад соціальної держави / Л. Шаульська // Україна: аспекти праці. − 2005. − № 1. − С. 41−47.
201. Шевчук П. І. Проблеми подолання бідності в Україні / П. І. Шевчук. − Львів : ЛРІДУ УАДУ, 2002. − 32 с.
202. Шевчук П. І. Соціальна політика / П. І. Шевчук. − Львів : Світ, 2003. − 400 с.
203. Шишков Ю. Глобальная дивергенция подушевых доходов: некоторые вопросы методологии / Ю. Шишков // Мировая экономика и международные отношения. − 2006. − № 3. − С. 3−12.
204. Шишков Ю. Уровень бедности в современном мире: методологические споры / Ю. Шишков // Мировая экономика и международные отношения. − 2006. − № 1. − С. 3−14.
205. Шумило О. Інституціоналізація процесу європейської інтеграції України [Електронний ресурс] / О. Шумило ; Міжнар. центр персп. дослідж. − Режим доступу : www.icps.kiev.ua. − Назва з титул екрана.
206. Шумило О. Погляд МЦПД на проблеми технічної допомоги в Україні. Роль аналітичних центрів в процесі підвищення її ефективності [Електронний ресурс] / О. Шумило ; Міжнар. центр персп. дослідж. − Режим доступу : www.icps.kiev.ua. − Назва з титул. екрана.
207. Щетініна Л. Основні проблеми формування середнього класу в Україні / Л. Щетініна, В. Васильченко // Україна: аспекти праці. − 2006. − № 3. − С. 31−35.
208. Що являє собою TACIC? Партнерство та співробітництво з новими незалежними державами. − 16 с.
209. Юрлова Н. Гідна праця в Данії: зайнятість, соціальна та економічна політика / Н. Юрлова // Україна: аспекти праці. − 2005. − № 2. − С. 44−50.
210. Як живуть пенсіонери у постсоціалістичних країнах Європи // Соціальний захист. − 2004. − № 5. − С. 29.
211. Ahluwalia M. (1976). Inequality, Poverty and Development, Journal of Development Economics, vol. 6, pp. 307−342.
212. Bhalla S. Imagine There's No Country: Poverty, Inequality and Growth in the Era of Globalization. Wash., 2002. − P. 47.
213. Birdsall N. Rising Inequality in the New Global Economy: 2005 WIDER Annual Lecture/ UNU-WIDER. WIDER Angle. − 2005. − № 2. − Р. 84−89.
214. Boone Peter. “Politics and the Effectiveness of Foreign Aid” in European Economic Review, Vol. 40. Elsevier Science, 1996. рр. 289−329.
215. Bourgingnon F., Morrisson Ch. Inequality among World Citizens: 1820−1992 // American Economic Review. − 2002. − № 92. − P. 727−744.
216. Cassen Robert. Does Aid Work, Second Edition. Oxford: Clarendon Press, 1994, р. 215.
217. Deaton A. Measuring Poverty in a Growing World. Princeton, 2004.
218. Dollar David, Kraay Aart. “Trade, Growth and Poverty”, Development Research Group. − World Bank, 2001.
219. Eatwell Ed. By J., Milgate M., Newman P. The new Palgrave a Dictionary of Economics ; [пер. з англ. О. Куликової].
220. Ehrenfeld Daniel. Foreign Aid Effectiveness, Рolitical Rights and Bilateral Distribution // The Journal of Humanitarian Assistance. − 17 January 2006.
221. Gillies David. “Export Promotion and Canadian Development Assistance”. Canadian International Development Assistance Policies: An Appraisal. Ed. Cranford Pratt. Montreal: McGill-Queen's University Press, 1994, p. 188.
222. Gillies M., Perkins D., Roemer M., Snodgrass D. Economics of Development.  New York, London. W. W. Norton & Company, 1992.  P. 70−100 (589 p.).
223. Ginsburg N. Divisions of Welfare. A Critical Introduction to Comparative Welfare Policy. London. SAGE Publication. – 1993. – Р. 21.
224. Globalization, Growth and Poverty // Building an inclusive work Economy. A Work Bank Policy Research Report. Oxford University Press, 2002.
225. Hirshman A. O. The Strategy of Economic Development. 2ed. New Haven, 1961. P. 62−75.
226. Humman Development Report 1999 / UNDP. N. Y., 2000, р. 3.
227. Leibenstein H. Economic Backwardness and Economic Growth: Studies in the Theory of Economic Development. N. Y., 1957. P. 48−51.
228. Lewis W. A. The Theory of Economic Growth. N. Y., 1959. P. 402.
229. Nurkse R. Problems of Capital Formation in Underdevelopment Countries.Oxford. 1955. P. 5.
230. Paukert F. (1973). Income Distribution at Different Levels of Development: A Survey of Evidence, International Labour Review, vol. 108, pp. 97−125.
231. Ravallion M. Growth, Inequality and Poverty: Looking beyond the Average // World Development. − 2001. − № 29. − P. 1803−1815.
232. Ren David D., Nordstrom H., Winters L. A. Trade, income disparity and poverty. − Geneva WTO, 2000.
233. Revenue Statistics of OECD Countries; OECD.
234. Rosenstein-Rodan P. N. Problems of Industrialization of Estern and South-Eastern Europe // The Economics Journal. Vol. 53. / September.
235. Sala-i-Martin X. The Disturbing “Rise” of Global Income Inequality. NBER Working Paper № 8904 (2002).
236. Schram S. F. Words of Welfare. The Poverty of Social Science and the Social Science of Poverty. − Minneapolis / London: University of Minnessota Press, 1995. − P. 41−43.
237. Schultz T. W. The Economics of Being Poor. − Oxford UK & Cambridge USA : Blackwell, 1993. − P. 6.
238. Sen Amartya. A Sociological Approach to the Measurment of Poverty: A Reply to Professor Peter Townsend. Oxford Economic Papers (December 1985). Р. 669−670.
239. Sen Amartya. “Development as Freedom”( N. Y. : Alfred A. Knopf, 1999).
240. Solow R. A Contribution to the Theory of Economic Growth // Quarterly Journal of Economics, 1956, February, pp. 65−94.
241. Soubbotina Tatyana P. Beyond Economic Growth. The World Bank, Washington, 2000. P. 32−34.
242. Soubbotina Tatyana P. Foreign Aid and Foreign Investment // Beyond Economic Growth. The World Bank, Washington, 2000. − P. 73−77.
243. Thompson J. L. Strategic Management. – Thomson Learning, 2001. − P. 36.
244. Townsend P. The International Analises of Poverty. − New York, London : Harvester Wheatsheaf, 1993. − P. 3−26 (291 р.).
245.Trends in poverty over time [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.worldbank.org/poverty/mission/up3.htm. − Назва з титул. екрана.
246. Welfare in Civil Society Report for the Conference of European Ministers Responsible for Social Affairs – United Nations European Region – Bratislava, 1993. European Center Vienner – 1993. – P. 91.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.