У нас уже 242733 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ У СУСПІЛЬНОМУ ВІДТВОРЕННІ
Количество страниц 222
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА
Год сдачи 2010
Содержание ЗМІСТ
ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. Методологічні засади дослідження фінансових інститутів 10
1.1. Теоретико-економічні підходи до визначення фінансових інститутів 10
1.2. Фінансові інститути в контексті економічної теорії прав власності 35
1.3. Фінансова влада як базисний економічний інститут 62

Висновки до розділу 1 88

РОЗДІЛ 2. Фінансові інституції у відтворювальних процесах трансформаційної економіки 92
2.1. Державна система фінансів у інституціональному забезпеченні розширеного відтворення 93
2.2. Інституціоналізація фінансово-промислових груп в економіці України 122
2.3. Фінансові інституції трансформаційної економіки у глобалізаційному фінансовому просторі 149

Висновки до розділу 2 174

ВИСНОВКИ 178

ДОДАТКИ 183

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 192
ВСТУПНеобхідне інституційне забезпечення фінансового опосередкування відтворювальних процесів передбачає постійні інноваційні зрушення у функціонуванні фінансових інститутів, тобто правил фінансової діяльності. В умовах трансформаційної економіки реструктуризація фінансової системи у вихідному пункті має власне реструктуризацію фінансових інститутів. Як свідчить практика інституційних перетворень в Україні, новизна та складності цих процесів накладаються на їх невизначеність з точки зору фінансової глобалізації. З цього боку дослідження механізмів дії та використання фінансових інститутів не може розглядатися просто як опис певного фрагменту фінансового простору. Структурно-функціональний підхід дозволяє виділити проблему фінансових інститутів в окремий науковий напрямок в економічній теорії фінансів.
Актуальність теми. Трансформаційні процеси у фінансовій сфері на макро- та мегарівнях в останні десятиріччя набули особливої інтенсивності. Насамперед, це стосується руху національної економіки до фінансово-економічних моделей суспільного відтворення, для яких характерними рисами стає відрив та домінування фінансового сектору над реальним, поглиблення процесів розмивання та специфікації прав власності і на цій основі позиціонування на фінансовому ринку принципово нових фінансових інструментів та організацій, інституціоналізація фінансової влади у суспільстві тощо. У цьому відношенні теоретичні та прикладні питання визначення змісту, ролі та місця фінансових інститутів у суспільному відтворенні об’єктивно висуваються на перший план.
До наукових досліджень, присвячених спеціально розробці загальної проблематики фінансових інститутів, відносяться праці вітчизняних вчених - Л. Алексеєнка, З. Атаманюка, В. Базилевича, Я. Белінської, О. Василика, А. Гальчинського, А.Задої, В. Зимовця, О. Іваницької, В. Корнєєва, В. Лагутіна, П. Леоненка, З. Луцишин, Ф. Мишкіна, В. Опаріна, Ю. Петруні І. Радіонової, В. Савчука, В. Суторміної, В. Федосова, К. Швабій, а також зарубіжних вчених І. Бернар, Ш. Бланкарта, З. Боді, Р. Брейлі, О. Вільямсона, Г. Габбарда, Р. Гільфердинга, Л. Гітмана, Д. Доуна, Д. Кейнса, Р. Коуза, К. Маркса, Е. Нихбахта, Ф. Нітті, Д. Норта, Ю. Осіпова, С. Росса, А. Пігу, Д. Сороса, Л. Харриса, Д. Хікса та інш.
Разом з тим, у контексті реалій процесу інституційних перетворень в Україні ряд питань становлення фінансових інститутів ще залишаються недостатньо дослідженими. Мова йде про методологію пізнання фінансових інститутів з позицій загальної економічної теорії, формування фінансового ринку, інституціональних принципів та підходів до оцінки ефективності фінансової системи, визначення правових чинників та економічних стимулів її розвитку в Україні.
Саме ці обставини обумовлюють актуальність обраної теми роботи, визначили мету, завдання, логіку та структуру дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Викладені в дисертації положення, висновки та рекомендації розроблялися у відповідності з планом науково-дослідних робіт кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів Київського національного економічного університету за темою: «Закономірності і особливості становлення нової економічної системи в Україні» (номер державної реєстрації 0101V002949). Особистий внесок здобувача у розробку цієї теми полягає у дослідженні процесів формування фінансових інститутів в умовах становлення нової економічної системи в Україні (підрозділі: 2.1 «Державна система фінансів у інституціональному забезпеченні розширеного відтворення»; 2.2 «Інституціоналізація фінансово-промислових груп в економіці України»). Мета та задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження змісту, місця та функціональної ролі фінансових інститутів у суспільному відтворенні, особливостей інституціонального забезпечення відтворювальних процесів в умовах трансформаційної економіки.
Для досягнення цієї мети в роботі вирішувались такі завдання:
— узагальнити і систематизувати підходи, що використовуються політекономією, теорією фінансів, інституціональною теорією для пояснення змісту фінансових інститутів;
— дослідити функціональну роль фінансових інститутів у специфікації прав власності та опосередкуванні відтворювальних процесів;
— визначити регламентуючий вплив інституту фінансової влади на процеси суспільного відтворення;
— здійснити аналіз процесу інституціоналізації фінансових інституцій на макро, мета та мегарівні.
Вирішення цих завдань, на наш погляд, сприятиме більш глибокому усвідомленню сутності проблем і суперечностей трансформаційної економіки України, а також дозволить провести необхідні уточнення в стратегії і тактиці інституціональних перетворень у фінансовій сфері.
Об’єктом дослідження є сучасні процеси фінансового опосередкування суспільного відтворення.
Предметом дослідження є фінансові інститути та їх вплив на відтворювальні процеси в трансформаційних умовах України.
Методи дослідження дисертаційної роботи є загальноприйнятими: загальнонаукові методи наукового пізнання та методи, специфіковані потребами аналізу, які випливають з окреслених завдань предмету дослідження.
У дисертації здобувач (в рамках системного підходу) використовував методологічні інструменти різних напрямків і шкіл у політичній економії та економічній теорії: класичної політичної економії, марксизму, неокласики, інституціоналізму та неоінституціоналізму, кейнсіанства (це стосується перш за все розд.1, п.1,2,3). Особливості предмету дослідження розділу 2 визначили необхідність залучення методів структурно-функціонального аналізу, компаративістики, методології дослідження процесів глобалізації тощо.
Інформаційну базу дослідження склали законодавчі та нормативні акти вищих державних органів, Держкомстату України, наукова монографічна література, публікації зарубіжних і вітчизняних вчених у періодичних виданнях, офіційні публікації МВФ і Світового банку.
Наукова новизна одержаних результатів, що виносяться на захист, полягає в наступному:
вперше:
— доведені розбіжності методологічних підходів та висвітлена внутрішня логіка визначення змісту фінансових інститутів, під якими розуміються формальні та неформальні правила поведінки суб’єктів фінансової системи, за якими здійснюється з одного боку, специфікація прав власності, а з іншого — мобілізація, формування та розміщення фінансових ресурсів з метою забезпечення відтворювальних процесів на макро- та мікрорівнях.
— обґрунтована необхідність розмежування та можливості суміщення змісту категорій «фінансові інститути» та «фінансові інституції». З позицій діалектики одиничного, особливого, загального та у контексті інституціональної теорії фінансові інститути (як одиничне) можуть бути зведеними до правил фінансової поведінки, а фінансові інституції (як особливе) - до фінансових організацій. У широкому розумінні (як загальне, що «зберігає у собі» одиничне та особливе) фінансові інститути — це організовані фінансовими правилами фінансові інституції.
— визначено політекономічний зміст фінансової влади як базисного економічного інституту та об’єктивної основи інституціоналізації фінансово-промислових груп у трансформаційній економіці. Фінансова влада є інститутом, оскільки визначає правила фінансової поведінки та обмежувальні рамки суб’єктів фінансової діяльності. Вона є економічним інститутом, оскільки формує поле фінансового впливу, межі якого фіксуються правами власності та правоспроможностями, які закріплюються за певними фінансовими інституціями. Вона є базисним економічним (ширшим за обсягом, ніж фінансовим) інститутом, оскільки дає підстави носіям фінансової влади отримувати специфіковані «вмененні» доходи й перш за все — владної фінансової ренти та проценту в різних їх розмірах, формах, ступенях тінізації тощо.
Удосконалено:
— обґрунтування розбіжностей між інститутами кредитування та інвестування, що полягають у ступені розриву титулу власності та форм її реалізації;
— розуміння ролі державних фінансів та державного бюджету у інституціональному забезпеченні розширеного відтворення. Якщо державні фінанси є домінуючим елементом фінансової системи, то державний бюджет може розглядатися і як самостійний фінансовий інститут, і як засіб фінансового забезпечення суспільного відтворення.
— трактування місця та ролі фінансово-промислових груп у трансформаційній економіці та у глобальному вимірі. На національному рівні ФПГ розглядаються як мета інституції (проміжні між фінансовими організаціями та фінансовим ринком). На мегарівні процеси інституціоналізації ФПГ є складовими більш загальних процесів транснаціоналізації світової економіки.
Дістали подальшого розвитку:
— узагальнення, що стосуються двох типів фінансової влади, які знаходять свій прояв у кредитному та інвестиційному контролі, тим самим формуючи єдине поле фінансової влади на принципах ефекту взаємодоповнення;
— положення щодо суперечливого характеру взаємозв’язку відносин власності, фінансової влади та фінансового менеджменту та їх ролі в інституційному забезпеченні відтворювальних процесів.
Практичне значення одержаних результатів. Теоретична і прикладна цінність одержаних наукових результатів полягає в подальшому розвитку економічної теорії фінансових інститутів, а також у розробці рекомендацій щодо їх формування в умовах трансформаційної економіки.
Отримані наукові результати є, насамперед, теоретико-методологічною базою поглиблення досліджень проблем поєднання економічних та позаекономічних факторів соціально-економічного розвитку, які б сприяли становленню якісно нової системи виробничих відносин, забезпеченню більш високого рівня реалізації принципу ефективності та соціальної справедливості у суспільному відтворенні. Висновки, пропозиції, рекомендації, сформульовані в дисертаційній роботі, можуть стати базою при визначенні цілей, принципів, інструментів системної економічної політики, яка б виходила із пріоритетності завдань підвищення ефективності фінансового сектору національної економіки.
Наукові розробки і практичні рекомендації дисертаційного дослідження були використані при підготовці матеріалів для органів державної влади, направлених до Рахункової Палати України (довідка департаменту з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ РП України №08-20/82 від 25.02.2008р.).
Запропоновані в роботі рекомендації щодо підвищення ефективності виконання проектів розвитку банківської діяльності прийняті до впровадження ЗАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (№ 1383/03 від 28 лютого 2008 р.)
Окремі положення і висновки дисертації використані в процесі викладання курсів «Політична економія», «Трансформаційна економіка», що викладаються в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (довідка від 25 лютого 2008 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною працею, у якій викладено авторські розробки стосовно змісту та особливостей становлення фінансових інститутів трансформаційній економіці. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертаційній роботі використано лише ті положення та ідеї, які отримані автором особисто.
Апробація результатів дисертації. Положення і висновки дисертаційного дослідження доповідались на міжнародних науково-практичних конференціях:
-«Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. — Мелітополь: МІДМУ, 2006.
-«Структурно-інституційні зміни та інвестиційно-інноваційний розвиток регіону». Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції.- Чернівці, 2007.
Публікації. За темою дисертації опубліковано 9 наукових праць, загальним обсягом 3,2 др.арк., (з яких автору належить 3,0 др. арк.). З них: 7 статей у наукових фахових виданнях та 2 матеріали конференцій.
Список литературы ВИСНОВКИУ дисертації проведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання щодо визначення змісту місця та функціональної ролі фінансових інститутів у суспільному відтворенні, особливостей інституціонального забезпечення відтворювальних процесів у трансформаційній економіці, що дозволяє зробити наступні висновки:
1. Розгляд основних методологічних підходів до визначення фінансових інститутів дає можливість характеризувати їх як формальні та неформальні правила поведінки суб’єктів фінансової системи, за якими здійснюється з одного боку — специфікація прав власності, а з іншого — мобілізація, формування та розміщення фінансових ресурсів з метою забезпечення відтворювальних процесів на макро- та мікрорівнях.
У контексті інституціональної теорії визначення фінансових інститутів через правила фінансової діяльності, правил — через норми та рамки, останні — через «організованість фінансових організацій» дає підстави, з одного боку, для категоріального розмежування власне фінансових інститутів (у вузькому розумінні) і фінансових організацій, (фінансових інституцій), а з іншого — їх суміщення в єдине поняття фінансових інститутів (у широкому розумінні), охоплюючих усю «піраміду правил» фінансової діяльності та фінансових організацій — інституцій, що опосередковують процес суспільного відтворення.
Фінансові правила, як і економічні правила взагалі, у певному розумінні є безпосередньою передумовою виникнення прав власності у фінансовій сфері. Останні є результатом їх створення та застосування. Таким чином, права власності з’являються там і тоді, де і коли виникають правила, що визначають загальні принципи відносин між людьми з приводу обмежених благ. Тобто, розглядаючи права власності на фінансові ресурси, одночасно аналізуються фінансові правила (фінансові інститути) та навпаки.
2. Фінансові інститути та інституції, що формують інституціональне середовище фінансової системи, через специфіковані права власності та фінансові правила забезпечують мобілізацію та розташування фінансових ресурсів (титулів власності). Цільова мобілізація фінансових ресурсів (по часовій вертикалі: заощадження — бюджетування — нагромадження) передбачає визначення напрямів їх подальшого використання. При усіх можливостях інтерпретації змісту та форм цільового спрямування фінансових ресурсів принципово важливим є чітке розмежування правил фінансової діяльності та трансакцій, що (по горизонталі фінансового простору) охоплюються рамками взаємопов’язаних інститутів кредитування, інвестування та страхування. Вони є «завершеною цілісністю», оскільки таким рівнем «завершеності» характеризуються мотиви фінансової діяльності — отримання специфікованих доходів (для кредитування та інвестування) та компенсація ризиків (страхування).
При цьому, якщо кредитування завжди передбачає тимчасовий розрив титулу власності та форм її реалізації (правоспроможностей) з наступними трансакціями останніх, то інвестування такого розриву не потребує. Кредитор завжди залишається для суб’єкта із дефіцитною фінансовою позицією аутсайдером, в той час, як для інституту інвестування суттєвим результатом є зміна аутсайдерського статусу на інсайдерський.
3. З інституціональної точки зору фінансова система перш за все передбачає наявність мережі фінансових інститутів та ринків. Якщо фінансові інститути у вузькому розумінні — це правила, які регулюють фінансову діяльність, то фінансовий ринок — це фінансове середовище, яке розглядається як сфера взаємодії попиту та пропозиції фінансових ресурсів.
Оскільки середовище є не тільки похідною результуючою формою від правил, але й само ж стає регламентуючою силою, правилами поведінки, фінансові ринки є одночасно вторинними відносно фінансових інститутів і самим фінансовим інститутом як агрегатом певних фінансових правил. При цьому фінансовий ринок залишається механізмом розподілу та перерозподілу титулів власності, де рух власності здобуває самостійного характеру, а основний вплив на нього здійснює оборот титулів власності.
4. Якщо права власності «задаються» та фіксуються у більшості випадків формальними фінансовими правилами, то в основу відносин фінансової влади покладаються неформальні фінансові інститути.
Фінансова влада є інститутом, оскільки через відносини панування-підкорення (перш за все у формах фінансового контролю) визначає правила фінансової поведінки та обмежувальні рамки суб’єктів фінансової діяльності. Вона є економічним інститутом, оскільки формує поле фінансового впливу, межі якого фіксуються правами власності та правоспроможностями, які «закріплюються» за певними фінансовими інституціями. Вона є базисним економічним інститутом, оскільки дає підстави носіям фінансової влади отримувати специфіковані «вмененні» доходи й перш за все — владної фінансової ренти та проценту в різних їх розмірах, формах, ступенях «тінізації», тощо.
5. Інституціональне забезпечення фінансового опосередкування суспільного відтворення здійснюєься перш за все системою державних фінансів. Державні фінансові інституції, діяльність яких регламентована низкою формальних правил, норм, рамок фінансової поведінки, що на неформальному рівні формуються поза цими інституціями у процесі фінансового опосередкування суспільного відтворення, в свою чергу самі набувають статус «інститутоутворювачів» та одночасно контролюючих дотримання ними ж встановлених фінансових правил.
6. Основним фінансовим інститутом, регламентуючим функціонування системи державних фінансів, є державний бюджет. Державний бюджет можна розглядати в якості фінансового інституту у вузькому розумінні — як правил бюджетування, що забезпечують «ефект запасу» фінансових ресурсів. Державний бюджет слід також розглядати і з позицій діяльності персоніфікованих бюджетних інституцій, що безпосередньо регулюють фінансову сферу через правила бюджетування та контроль за їх дотриманням «ефект потоку». У широкому розумінні державний бюджет можна визначити як фінансовий інститут, що на підставі формальних правил і процедур виступає засобом мобілізації та розташування державних бюджетних ресурсів, забезпечуючи тим самим «ефект доходу».
7. Якщо державна система фінансів, її формальні інститути та інституції у стратегічному відношенні формують орієнтири, задають інституційні рамки та напрямки розширеного відтворення у трансформаційних умовах на макрорівні, то ФПГ, спираючись на неформальні відносини фінансової влади, виступають інституційними провідниками цих стратегій на метарівні (надгалузевому та надрегіональному).
Фінансово-промислову групу можна розглядати як форму інституціонального відображення процесів концентрації і злиття банківського і промислового капіталу. Здійснення цих процесів може відбуватися в рамках різних інституціональних форм, характерних для великого капіталу. При цьому необхідно підкреслити по-перше, підкреслює статус фінансово-промислової групи як багатофункціональної інституції. По-друге, специфікувати форми інституціоналізації, що знаходяться в основі формування подібних структур (концентрація і злиття банківського і промислового капіталу). По-третє, відзначити різноманіття інституціональних форм організації фінансово-промислових груп, враховуючи складність та індивідуальний характер здійснення цього об’єктивного процесу в кожному конкретному випадку.
8. Розгляд проблем становлення та тенденцій розвитку фінансових інститутів та інституцій в Україні неможливий поза врахування процесів фінансової глобалізації.
Серед найбільш значущих сучасних трансформацій в системі глобальних фінансів, що безпосередньо накладаються на трансформації національної фінансової системи слід виділити дві:
По-перше, глобальні фінанси поступово відриваються від відтворювальних циклів у світовій економіці. Тобто спостерігається тенденція прогресуючого зростання фінансових ринків, які перестали виконувати лише роль обслуги реального сектору економіки та набули самостійного значення (спекулятивні та хеджингові операції). Фінанси перетворилися на товар та виконують функцію обслуговування віртуальної економіки, валютні спекуляційні операції є одними з найвигідніших ринкових операцій. Така ситуація значно підвищує ймовірність національних фінансових криз.
По-друге, домінуючою тенденцією процесу фінансової глобалізації постає фінансова транснаціоналізація, яка носить одновекторний і вмотивований характер та може трактуватися як диверсифікація інтересів домінуючих країн центру світової фінансової системи на національні сировинні, товарні та фінансові ринки країн периферії з метою перерозподілу світового багатства. У цьому відношенні процес транснаціоналізації можна розглядати не тільки та не стільки як складову фінансової глобалізації, а як процес, що вступає у протиріччя з останньою. І перш за все тому, що, за визначенням, фінансова глобалізація повинна мати своїм наслідком взаємопереплетіння та взаємозбагачення національних економік і є багатовекторним процесом, який унеможливлюється саме завдяки маніпуляціям міжнародних фінансових інституцій світовими фінансовими ресурсами.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абалкин Л. И. Качественные изменения структуры финансового рынка и бегство капитала из России/ Л. И. Абалкин //Вопросы экономики. — 2002. — № 2. — С. 4—15.
2. Александров А. М. Финансы СССР/ А. М. Александров — М.: Госфиниздат, 1952. - 376с.
3. Алексеєнко Л. М. Ринок фінансового капіталу: становлення, проблеми, перспективи розвитку: [монографія] / Л. М. Алексеєнко. — К.: Вид. будинок «Максимум», 2004. — 424 с.
4. Алексеєнко Л. М. Теоретичні дослідження та еволюція сутності ринку фінансового капіталу / Л. М. Алексеєнко// Економіка. Фінанси. Право. — 2003. — №11. — С. 3—6.
5. Алексєєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії і практики: [монографія] / М. Д. Алексєєнко. — К., 2002. — 276 с.
6. Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів)/ В. Л. Андрущенко. — Львів: Каменяр, 2000. – 410с.
7. Андрущенко В. Л. Економічні та позаекономічні аспекти оподаткування / В. Л. Андрущенко, Ю. І Ляшенко// Фінанси України. — 2005. — № 1. – с.46-54.
8. Астапович А. З. Реформа мировой финансовой системы / А. З. Остапович — М.: Фонд БЭА, 2001. — 201 с.
9. Атаманюк З. Г. Небанківські фінансові інститути в країнах Західної Європи / З. Г. Атаманюк, О. Л. Дорош// Фінанси України. — 2003. — № 2. — С. 98—106.
10. Базилевич В. Д. Страховий ринок України / В. Д. Базилевич. — К.: Тов-во «Знання»України, КОО, 1998. — 372 с.
11. Балабанов И. Т. Деньги и финансовые институты [краткий курс] / И. Т. Балабанов, О. В. Гончарук, Н. А. Савинская. — С.-П.: ПИТЕР, 2000. — 224 с.
12. Бальцерович Л. Фінансовий сектор у постсоціалістичних економіках / Л. Бальцерович// Економічний часопис. — 2002. — № 9. — С. 48—49.
13. Бархатов В. И. Мобилизация финансового капитала в трансформационной экономике: [монография] / В. И. Бархатов, И В. Бархатов. — Челябинск: ЮУрГУ, 2002. — 160с.
14. Бем-Баверк Е. Капитал и прибыль / Е. Бем-Баверк— СПб., 1903. – 380 с.
15. Бем-Баверк Е. Основы теории ценности хозяйственных благ / Е. Бем-Баверк // Австрийская школа в политической экономии. М.: Экономика, 1992. – 414 с.
16. Бенъ Т. Інституціональні передумови контролю над акціонованим підприємством/ Т. Бенъ, А Педько// Економіка України.- 1998. — № 7. — С. 38—42.
17. Berghe, Van Den, Verwcire К. Creating the Future with All Finance and Financial Conglomerates. — London, 1999.
18. Berle A., Means G. The Modern Corporation and Private Property. New York, 1932.
19. Бернар И. , Колли Ж. /Толковый экономический и финансовый словарь: в 2 т. / И. Бернар, Ж. Колли — М.: Международные отношения, 1994. — 784 с.
20. Бирман А. М. Очерки теории советских финансов. Сущность и функции финансов/ А. М. Бирман — М.: Финансы, 1968. – 168 с.
21. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Ш. Бланкарт; пер. з нім. С. І. Терещенко та О. О. Терещенка; передмова та наукове редагування В. М. Федосова. — К.: Либідь, 2000. — 654 с.
22. Блохина Т. Рынок институциональных инвестиций: состояние и перспективы/ Т. Блохина // Вопросы экономики. — 2000. — № 1. — С. 156—160.
23. Блохін B. C. Активізація інвестиційних процесів на фінансовому ринку/ B. C. Блохін// Фінанси України. — 2003. — № 1. — С. 130—136.
24. Боди З. Финансы / З. Боди, Р. Мерток ; пер. с англ. — М.: Изд. дом «Вильямс», 2000. — 592 с.
25. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс; пер. с англ. — М.: «Олимп-бизнес», 1997. — 187 с.
26. Бригхем Ю., Гавенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: в 2 т. / Ю. Бригхем , Л. Гавенски .— СПб.: Экономическая школа.
Т. 1. — 1997. - 497 с.
27. Булгаков С. П. Философия хозяйства / С. П. Булгаков. — М.: Наука, 1990. — 414 с.
28. Бьюкенен Дж. Границы свободы / Нобелевские лауреаты по экономике/ Джеймс Бьюкенен. — М.: Таурус-Альфа, 1997. — 206 с.
29. Ванберг В. Теория порядка и институциональная экономика/ В. Ванберг // Вопросы экономики.- 1995. — № 12. — С. 86—95.
30. Василенко С. Фінансово-правові чинники забезпечення безпеки інвестора та кредитора на фондовому ринку України /С. Василенко// Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 1. — С. 74—80.
31. Василик О. Д. Теорія фінансів / О. Д. Василик. — К.: НІОС, 2003. — 416 с.
32. Васюренко О. В. Фінансове управління потребує точного визначення окремих понять / О. В. Васюренко, Г. М. Азаренкова // Фінанси України. — 2003. — №1. — С. 28—33.
33. Верстюк С. Корупція: визначення, причини появи, вплив на економіку / С. Верстюк// Економіка України. — 2001. — № 3. — С. 66—74.
34. Вільямсом Олівер Е. Економічні інституції капіталізму: форми, маркетинг, укладення контрактів/ Олівер Е. Вільямсом. — К.: Артек, 2001. — 472 с.
35. Влада. Банки. Бізнес: політекономія взаємодії і розвитку/ [за ред. С. К. Реверчука]. — К.: Атіка, 2002. — 320 с.
36. Воеводская Н. Проблемы эволюции финансового рынка / Н. Воеводская // Экономист. — 2003. — №8. — С. 47—52.
37. Вознесенский Э. А. Методологические аспекты анализа сущности финансов / Э. А. Вознесенский. — М.: Финансы, 1974. — 128 с.
38. Волконский В. А. Институциональный подход к проблемам кризиса российской экономики / В. А. Волконский// Экономика и математические методы. - 1999. — Т. 35. — № 1. — С. 11—27.
39. Габбард Г. Гроші, фінансова система та економіка / Г. Габбард. — К.: КНЕУ, 2004. — 889 с.
40. Галянтич М., Промислово-фінансові групи: проблеми законодавчого регулювання / М. Галянтич, В. Махінчук// Урядовий кур’єр. — 2004. — № 37, 26 лютого. — С. 16.
41. Гальчинський А. С. Теорія грошей / А. С. Гальчинський. — К.: Основа, 1998. — 415 с.
42. Гальчинський А. С. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004—2015 роки) «Шляхом європейської інтеграції» / А. С. Гальчинський.— К.: Держкомстат України, 2004.- с. 414.
43. Ge1b A. Financial policies, growth and efficiency. The World Bank. Washington, DC, 1989, Working Paper, № 421.
44. Гильфердинг Р. Финансовый капитал. Исследование новейшей фазы развития капитализма / Р. Гильфердинг. — М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1959. — 491 с.
45. Гитман Л. Дж. Основы инвестирования /Л. Дж. Гитман, М. Д. Джонк .— М.: Дело, 1999. — 1008 с.
46. Гозберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Гозберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева.— М.: «ИНФРА-М»,1997. — С. 424.
47. Головко А. Про вплив регулювання фінансових ринків на стан індустріального виробництва в Україні/ А. Головко // Фінансовий ринок. — 2005. — № 3. — С. 3—10.
48. Городецкий А. Государство и корпорации в институциональной стратегии/ А. Городецкий // Экономист - 1999. — № 6. — С. 28—36.
49. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року №436-IV / Відомості Верховної Ради України. — 2003. — №18—22.
50. Григорьев Л. Финансовая система и экономическое развитие/ Л. Григорьев, Е. Гурвич, А. Саватючик// Мировая экономика и международные отношения. — 2003. — № 7. — С. 73—78.
51. Гэлбрейт Дж К. Новое индустриальное общество / Дж. К. Гэлбрейт. — М.: Прогресс, 1969. – 468 с.
52. Гэлбрейт Дж К. Экономические теории и цели общества / Дж. К. Гэлбрейт. — М.: Прогресс, 1979. — 406 с.
53. Д Сото Э. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на западе и терпит поражение во всём остальном мире / Де Э. Сото. — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. — 272 с.
54. Дементьев В. Финансово-промышленные группы в Российской экономике / В. Дементьев// Российский экономический журнал. — 1999. — № 3. — С. 50—63.
55. Дерябина М. Институциональные аспекты постсоциалистического переходного периода / М. Дерябина// Вопросы экономики. — 2001. — № 2. — С. 108—124.
56. Joskow P. L. Vertical Integration and Long-Term Contracts: The Case of Coal-Burning Electric Generating Plants. «Journal bif Law, Economics and Organization», № 1, 1985.
57. Долан Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Э. Дж. Долан, К. Д. Кемпбелл, Р. Дж. Кемпбелл. — М.: Дело, 1998. — 496 с.
58. Дорнбуш Р. Макроекономіка / Р. Дорнбуш, С. Фішер. — К.: Основи, 1996. — С. 153—154.
59. Доронин И. Г. Современные финансовые рынки: тенденции и перспективы / И. Г. Доронин// Мировая экономика и международные отношения. — 2003. — №6. — С. 23—29.
60. Доун Дж. Финансово-инвестиционный словарь / Дж. Доун, Дж. Гурман.— М.: ИНФРА-М, 1997. — 586 с.
61. Завгородній А. Г. Фінансовий словник / А. Г. Завгородній, Г. Л. Вознюк, Т. С. Смовженко. — 3-тє вид., випр. та доп. — К.: Тов-во «Знання», КОО, 2000. – 520 с.
62. Задоя А. О. Структура та функції сучасного фінансового ринку / А. О. Задоя, І. П. Ткаченко // Фінанси України. — 1999. — №5. — С. 3—10.
63. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — №5—6.
64. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р.// Відомості Верховної Ради України. — 1991. — №49.
65. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — №51.
66. Закон України «Про інвестиційну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 47.
67. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15 березня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 21.
68. Закон України «Про страхування» від 7 березня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — №18.
69. Зимовець В. В. Місце фінансового сектора в сучасних концепціях інституціональної організації економіки / В. В. Зимовець// Економіка України. — 2004. — № 11. — С. 26.
70. Зимовець В. В. Акумуляції фінансових ресурсів та економічний розвиток / В. В. Зимовець. - К.: Ін-т економіки НАНУ, 2003- с 21.
71. Инглис-Тейлор Э. Производные финансовые инструменты: Словарь. пер. с англ. / Э. Инглис-Тейлор. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 224 с.
72. Институциональная экономика: Учеб. пос. / [под рук. Д. С. Львова].— М.: ИНФРА-М, 2000.— 318 с.
73. Институциональная экономика / [под общ. ред. А. Олейника]. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 704 с.
74. Іваницька О. М. Врахування тенденцій розвитку глобальних фінансових ринків при запровадженні фінансової політики України/ О. М. Іваницька //Вісник НАДУ. — 2004. — № 1. — С. 224—232.
75. Іваницька О. Фінансовий ринок і корпоративне управління / О. Іваницька// Вісник НАДУ. — 2002. — №4. — С. 104—110.
76. Інституційні засади інноваційної економіки/ [за ред. В. Є. Новицького]. — К.: НАУ, 2005. — 200 с.
77. Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности (методология, основные понятия, круг проблем) / Р. Капелюшников. — М.: ИМЭМО, 1990. — 211 с.
78. Карпінський Б. А. Фінансова система: навчальний посібник / Б. А. Карпінський, О. В. Герасименко. — К.: Центр навчальної літератури. — 2003. — С. 29.
79. Кашанина Т. Корпоративное право / Т. Кашанина. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999 -815 с.
80. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег .Антология экономической классики / Дж. М. Кейнс — М.: МП «ЭКОНОМ», 1993. —310 с.
81. Кемпбелл Р. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. Мікроекономіка / Р. Кемпбелл, Макконнелл, С. Брю. — Львів. — 1999. — 426 с.
82. Кинг А. М. Тотальное управление деньгами : Комплексная система прогнозирования и оптимизации денежніх потоков [Текст] пер. с англ./ А. М. Кинг. — СПб.: Полигон, 1999. — 448 с.
83. Кидуэлл Д. Финансовые институты/ Д. Кидуэлл, Р. Петерсон, Д. Блекул. — СПб.: Изд-во «Питер», 2000. — 752 с.
84. Klein В., Сrawfоrd R. A., Alсhіan A. Vertical Integration, Appropriable Rents and the Competitive Contracting Process. «Journal of Law, Economics and Organiza tion» №21, 1985.
85. Козаков А. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України / А. Козаков// Ринок цінних паперів. — 2003. — №11—12. — С. 15—22.
86. Колганов А. К вопросу о власти кланово-корпоративных групп в России / А. Колганов// Вопросы экономики. - 2000. - №10 — С. 114—125.
87. Колісник М. К. Фінансовий ринок [навчальний посібник] / М.К. Колісник, О. О. Маслак, Є. М. Романів. - Львів : Львiвська полiтехнiка, 2004. - 191 с.
88. Колодко Г. Институты, политика и экономический рост / Г. Колодко// Вопросы экономики. — 2004. — № 7. — С. 35—50.
89. Корнаї Я. Шлях до вільної економіки / Я. Корнаї. — К.: Наук, думка, 1991. — 78 с.
90. Корнєєв В. В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках: [монографія] / В. В. Корнєєв. — К.: НДФІ, 2003. — 376 с.
91. Корнєв В. В. Модель та інструментарій фінансового ринку України/ В. В. Корнєєв // Фінанси України. — 2005. — № 6. — С. 76—81.
92. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз. — М.: Дело, 1993. — 192 с.
93. Куликов А. Г. Кредиты. Инвестиции / А. Г. Куликов, В. В. Голосов, Б. Е. Пеньков— М.: Приор, 1995. — 144 с.
94. Курс по макроэкономической и финансовой политике в странах с переходной экономикой. Тезисы конф. – 2-13 сентября 2002 г. Киев. т. 1/ отв. ред. И. В. Вовченко. – К. Институт МВФ.2002. – с.2-180.
95. Кучуков Р. Экономическая политика: институциональный поход / Р. Кучуков, А. Савка// Вопросы экономики. — 2004. — № 4. — С. 15—24.
96. Лагутін В. Д. Монетарна і фіскальна політика у стратегії економічного зростання / В. Д. Лагутін // Фінанси України .— 2002. — № 8. – с.15-24.
97. Лагутін В. Д. Монетарна політика в трансформаційній економіці: довіра, стратегія, механізм реалізації: [монографія] / В. Д. Лагутін, Т О. Кричевські. — К.: КНТЕУ, 2004. — 269 с.
98. Ленин В. И. Политические собрания сочинений /Владимир Ильич Ленин.— М.: Политиздат, 1973. — т. 29. — 344 с.
99. Леоненко П. М. Становлення і розвиток фінансової науки у світлі історії економічної думки / П. М. Леоненко// Фінанси України. — 2000. — № 6. – с. 3 – 10.
100. Леоненко П. М. Теорія фінансів: навч. посіб./ [П. М. Леоненко , П. І. Юхименко., А. А. Ільєнко]; за заг. ред. О. Д. Василика. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 306 с.
101. Ли Ченг Ф. Финансы корпораций: теория, методы и практика / Ф. Ли Ченг, Дж И. Финнерти — М.: ИНФРА-М, 2000. -468 с.
102. Литвицький В. До історії фінансової стабілізації в Україні / В. Литвицький// Вісник Національного банку України. — 2002. — № 6. – с. 3-8.
103. Луцишин З. О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації / З. О. Луцишин — К.: Вид. центр «ДрУк», 2002. — 320 с.
104. Льовочкін С. Трансформація та розвиток фінансової системи України / С. Льовочкін, В. Опарін, В. Фєдосов //Ринок цінних паперів України. — 2003. — №1—2. — С. 13—24.
105. McKinnon R. J. Тhе Order of Economic Liberalization: Financial Control in the Transition to a Market Economy (Johns Hopkins Studies in Development). Baltimore & London, The John Hopkins University Pftss, 1993, 242 p.
106. Маковецкий М. Ю. Инвестиционный процесс и рынок ценных бумаг: механизм функционирования, современное состояние, перспективы развития / М. Ю. Маковецкий — М.: «Анки», 2003. — 312 с.
107. Максимо В. Энг. Мировые финансы / Максимо В. Энг., Фрэнсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауэр. — М.: ООО Издательско-консалтинговая компания «ДеКА». — 1998. — С. 234.
108. Малий І. Й. Теорія розподілу суспільного продукту: [монографія] / І. Й. Малий — К.: КНЕУ, 2000. — 248 с.
109. Малий І. Й. Держава і ринок: філософія взаємодії: [монографія] / І. Й. Малий., М. І. Диба, М. К. Галабурда; за ред. проф. І. Й. Малого. — К.: КНЕУ, 2005. — 358 с.
110. Манків Г. Макроекономіка / Г. Манків. — К.: Основи, 2000. – 320 с.
111. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. —М: Политиздат, 1974 (в 30-ти т.).
Т.25.- 1976. — 545 с.
112. Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл.— М.: Прогресс, 1993. – 414 с.
113. Мокряк В. До питання про сучасне трактування приватної власності / В. Мокряк// Економіка України. — 2005. — № 5. – с. 36 – 44.
114. Мильчакова Н. Эффективность фондового рынка: институциональный подход / Н. Мильчакова//Вопросы экономики. — 2004. — №5. — С. 97—111.
115. Миркин Я. Как структура собственности определяет фондовый рынок/ Я. Миркин // Рынок ценных бумаг. — 2000. — № 1. — С. 13—15.
116. Михайлов А. ФПГ: принципы антимонопольного контроля / А. Михайлов// Российский экономический журнал. — 1997. — № 11—12. — С. 25—28.
117. Мишкін Ф. Економічна теорія грошей, банківської справи і фінансових ринків / Ф. Мишкін. — К.: Основа, 1998. — 820 с.
118. Мовсесян А. Институциональный подход к стратегии социально — экономического развития / А. Мовсесян// Экономист, 1998. — № 4. — С. 24—29.
119. Мовсесян А. Роль фактора власти в экономике / А. Мовсесян, А. Либман// Экономист. — 2002. — № 1. — С. 58—64.
120. Морозов Д. М. Фінансові інститути регіонального рівня в контексті світового досвіду / Д. М. Морозов // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць., Вип. 217, в 4 т.
Том ІV. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. — С. 1023—1031.
121. Морозов Д. М. Методологічні засади оцінки ефективності прогрмано-цільового управління державними фінансами / Д. М. Морозов // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. Вип. 218: в 4 т.
Том ІІ. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. — С. 367—375.
122. Морозов Д. М. Фінансова складова регуляторних процесів в Україні / Д. М. Морозов// Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. Вип. 219: в 4 т.
Том І. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. — С. 225—232.
123. Морозов Д. М. Фінансова система України в умовах глобалізації / Д. М. Морозов// Науковий вісник чернівецького торгівельно-економічного інституту КНТЕУ. — Чернівці: АНТ Лтд, 2006. — Вип. ІІІ. Екон. науки. — С. 326—332.
124. Морозов Д. М. Фінансовий ринок та його структуризація / Д. М. Морозов// Науковий вісник чернівецького торгівельно-економічного інституту / КНТЕУ. — Чернівці: АНТ Лтд, 2006. — Вип. ІІ. Екон. науки. — С. 326—332.
125. Морозов Д. М. Фінансова влада як базисний економічний інститут / Д. М. Морозов// Науковий вісник чернівецького торгівельно-економічного інституту КНТЕУ. — Чернівці: АНТ Лтд, 2007. — Вип. Екон. науки. — С. 174—184.
126. Морозов Д. М. Концептуальні підходи до визначення фінансових інститутів/ Д. М. Морозов // Економіка та підприємництво: зб. наук. праць. — К.: КНЕУ, 2007. — С. 24—33.
127. Морозов Д. М. Місце фінансових органів та інституцій у розбудові фінансової системи України / Д. М. Морозов //Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. — Мелітополь: МІДМУ, 2006. — С. 182—185.
128. Морозов Д. М. Особливості інституціоналізації фінансово-промислових груп у трансформаційній економіці / Д. М. Морозов// Науковий вісник чернівецького торгівельно-економічного інституту КНТЕУ. — Чернівці: АНТ Лтд, 2007. — С. 116—120.
129. Мочерний С. В. Сутність фінансів у контексті економічних відносин / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. Я. Плахотнюк// Фінанси України. — 2005. — №3. — С. 16—21.
130. Назарчук М. Н. Про заходи щодо розвитку організованого ринку цінних паперів в Україні / М. Н. Назарчук, О. Скляр// Економіка України. — 2005. — № 12. — С. 19—24.
131. Науменкова С. В. Сучасна модель фінансової системи: порівняльний аналіз основних підходів /С. В. Науменкові, С. В. Міщенко// Фінанси України. — 2006. — № 6.- с.36 – 48.
132. Нитти Ф. Основные начала финансовой науки / Ф. Нитти. — СПб., 1904. — 623 с.
133. Ніхбахт Е. Фінанси / Е. Ніхбахт, А. Гропеллі. — К.: Вік. глобус, 1992. — 383 с.
134. Новицький В. Геоекономічні пріоритети в контексті сучасного світогосподарського порядку / В. Новицький// Економічний часопис — XXI. — 2004. — №5. — С. 11—12.
135. Норт Д. Інституції, інституціональна зміна та функціонування економіки / Д. Норт. — К.: Основи, 2000. — 189 с.
136. Нуреев Р. Теория развития: институциональные концепции становле¬ния рыночной экономики / Р. Нуреев// Вопросы экономики.- 2000. — № 6. — С. 126—145.
137. Ойкне В. Основные принципы экономической политики / В. Ойкне. — М.: Прогресс. — 1995. — С. 396.
138. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): [навчальний посібник] / В. М. Опарін— К.: КНЕУ. — 2002. — 240 c.
139. Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічний аспект): [монографія] / В. Опарін. — К.: КНЕУ, 2005. — 240 с.
140. Осипов Ю. М. Финансовая экономика как высшая форма бытия экономики // Экономическая теория на пороге XXI века. в 4 т. Финансовая экономика /под ред. Ю. М., Осипова, В. Г. Белолипецкого, Е. С. Зотовой. — М.: Юристь, 2001. — С. 356.
141. Perotti E. C., Gelfer S. Investment Financing in Russian Financial-Industrial Groups. University of Amsterdam and Russian-European Center for Economy Policy. Working Paper, 1998. — 192 р.
142. Петруня Ю. Є. Акціонерні товариства в Україні: проблеми емітентів та інвесторів / Ю. Є. Петруня . — Дніпропетровськ, 2000. — 100 с.
143. Пигу А. Экономическая теория благосостояния в 2т. / А. Пигу /общ. ред. С. П. Аукуционенка. — М.: Прогрес, 1985. — т. 1—512 с.
144. Полтерович В. М. Институциональные ловушки и экономические реформы / В. М. Полтерович . — М.: ЦЭМИ РАН и РЭШ, 1999. — 42 с.
145. Пороховский А. А. Новая экономика: американский вызов. «США и Канада» / А. А. Пороховский. – 2001. - №6. - с. 3—16.
146. Прутська О. Інституціоналізм і проблеми економічної поведінки в перехідній економіці / О. Прутська. — К.: Логос, 2003. — 256 с.
147. Rajan R. G., Zіnga1es L. Financial Systems, Industrial Structure and Growth. University of Chicago: www.uchica20.edu/fac/raghuram.rajan/research.
148. Радіонова І. Ф. Макроекономіка: теорія та політика/ І. Ф. Радіонова. — К.: Таксон, 2004. — 348 с.
149. Rebe1о S. The Role of Knowledge and Capital in Economic Growth. Northwestern University, September 1998, p. 2.
150. Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського Союзу та перспективи адаптації законодавства України / Т. Вовк, Г. Друзенко, Г. Зугравий та ін.; ред. С. Шевчук— Харків: Консул, 2002. — 912 с.
151. Рибалкін В. Ринок як економічний інститут власності / В. Рибалкін // Економіка України. — 2001. — № 2. — С. 42—49.
152. Роберт В. К. Финансовые институты и рынки: Учебник / В. К. Роберт , Дж. Р. Риккардо. — М.: «Дело и Сервис», 2003. — 688 с.
153. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции / Дж. Робинсон . — М.: Прогресс, 1986. — 472 с.
154. Росс С. Основы корпоративных финансов:[учеб пособие для вузов] / С. Росс. — М, 2000. — 720 с.
155. Rose P., Fraiser D. Financial Institutions. — Plano, Texas: Business Publication, 1988.
156. Савчук В. Теорія і практика оцінки ефективності інвестицій в Україні / В. Савчук //Економіка України. — 2003. — № 12. — С. 19—25.
157. Сергиенко Я. В. Формирование финансовой системы в рыночной и переходной экономике / Я. В. Сергиенко. — М.: Финстатинформ, 2002. — 168 с.
158. Сігер Ч. М. Загальний стан та передумови розвитку фінансових ринків в Україні / Ч. М. Сігер, Х. К. Паттон. — Financial Markets International, Inc., 2000. — 191 с.
159. Словник сучасної економіки Макміллана [текст] : пер. с англ. / [ред. Девід В. Пірс]— К.: АртЕК, 2000. — 640 с
160. Сливоцький А. Міграція капіталу: Як у замислах на кілька кроків випередити своїх конкурентів / А.Сливоцький. – К.: Унів. вид-во "Пульсари", 2001. – 296 с.
161. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит.— М.: Ось-89, 1997. — т. 1. — 256 с.
162. Сорос Дж. Криза глобального капіталізму: (Відкрите суспільство під загрозою) / Дж. Сорос. — К.: Основи, 1999. — 259 с.
163. Сорос Дж. Новая глобальная финансовая архитектура / Дж. Сорос // Вопросы экономики. — 2002. — № 12. — С. 56—84.
164. Sоskісe D. Reinterpreting Corporatisnrand Explaining Unemployment: Coordinated and Non-coordinated Market Economies. Labour Relations and Economic Performance. London, Macmillan, 1990.
165. Статистичний щорічник України за 2006 рік. — К.: Консультант, 2007. — 576 с.
166. Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора / Дж. Штігліц. — К.: Основи, 1998. — 854 с.
167. Суторміна В. М., Федосов В. М., Рєзанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій: [навч. посіб.] / за ред. В. М. Федосова. — К.: Либідь, 1993. — 247 с.
168. Тамбовцев В. Введение в экономическую теорию контрактов / В. Тамбовцев. — М.: ИНФРА-М, 2004. — 144 с.
169. Тамбовцев В. Л. Институциональный рынок как механизм институциональных изменений / В. Л. Тамбовцев // Общественные науки и современность. - 2001. — №5. — С. 25—38.
170. Татаренко Н. О. Теорії інвестицій /Н. О. Татаренко,
А. М. Поручник— К.: КНЕУ, 2000. — 160 с.
171. Tumpel-Gugerell G. The Role of Institutions in the Financial System. Panel discussion, Center for Financial Stability, Buenos Aires, 11/11/2003: /www.ecb.int/key/03/sp031111.htm03.
172. Тимошенко Ю. Перспективи трансформації власності в Україні / Ю. Тимошенко// Економіка України. — 2003. — № 10. — С. 17—24.
173. The economics of property rights. Ed. by Furudoth E. G., Pejovich S., Cambridge, 1974.
174. Тимофеев Л. Институциональная коррупция / Л. Тимофеев— М.: РГГУ, 2000. — С. 240.
175. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности. В 2т. / Ж. Тироль. — СПб.: Экономічна школа, 2000.
Т. 1. — 328 с.
176. Ткач А. А. Інституціональна економіка. Нова інституціональна економічна теорія: навч. посіб / А. А Ткач — К.: ЦУЛ, 2007. — 304 с.
177. Ткач А. А. Інституціональні основи ринкової інфраструктури HAH України. Об’єднаний інститут економіки / А. А Ткач — К., 2005. — 295 с.
178. Україна в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку [Текст] : монографія / ред. Ю. Г. Рубан. -, 2007. - 538 с.
179. Управление и корпоративный контроль в акционерном обществе [текст] / под. редю Е. П. Губина. – М.: Юристъ, 1999. – 248 с.
180. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку / [Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник та ін.]. — К.: КНЕУ, 2006.
Т. 1. — 816 с.
181. Фабоцци Ф. Управление инвестициями / Ф. Фабоцци . — M.: ИНФРА-М, 2000. — 932 с.
182. Fama E. Op.cit.; Fama E.,French К. Dividend Yieldsand Expekted Stocks Returns. — Journalof Financial Economics, 1988. — Vol. 22. — P. 3—25.
183. Федоренко В. Г. Створення промислово-фінансових груп і проблеми управління корпоративними правами / В. Г. Федоренко // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. — 1999. — № 2 — С. 48—52.
184. Федосов В. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями / В. Федосов, В. Опарін, С. Льовочкін — К.: КНЕУ, 2002. — 387 с.
185. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / [под. общ. ред. А. Г. Грязновой]. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 1452 с.
186. Финансы капитализма: [учебник] / под. ред. Б. Г. Болдырева. — М.: ФиС, 1990. – 240 c.
187. Финансы СССР: [учебник] / под рук. И. Д. Злобина. — М.: Финансы, 1967. – 330 с.
188. Финансы, денежное обращение и кредит: [учебник] / под ред. В. К. Сенчагова, А. И. Архипова. — М.: Проспект, 1999. – 410 с.
189. Финансы: [учебник] / под ред. М. В. Романовского,
О. В. Врублевской, Б. М. Сабанти. — М.: Перспектива: Юрайт, 2000. - 340 c.
190. Фридмен М. Если бы деньги заговорили / М. Фридмен. — М.: Дело, 1999. — 160 с.
191. Хайнц Д. Курц «Новые» модели эндогенного роста / Хайнц Д. Курц //Вестник Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. – 2001. -№ 4(20). - с. 38—46.
192. Харрис Л. Денежная теория / Л. Харрис. — М.: Прогресс, 1990. — 749 с.
193. Хачатурян С. В. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація / С. В. Хачатурян // Фінанси України. — 2003. — № 4.
194. Хейне П. Экономический образ мышления / П. Хейне — М.: Новости, 1991. — 701 с.
195. Хикс Дж. Стоимость и капитал / Дж. Хикс. — М.: Прогресс, 1993. — 487 с.
196. Ходжсон Д. Экономическая теория и институты: манифест современной институциональной экономической теории / Д. Ходжсон. — М.: Дело, 2003. — 464 с.
197. Ходжсон Дж. Привычки, правила и экономическое поведение / Дж Ходжсон // Вопросы экономики, 2000. — № 1. — С. 39—55.
198. Шафран В. Українські банки: від ринку акцій до проблеми участі іноземних інвесторів / В. Шапран // Цінні папери України. — 2006. — № 7. — С. 20—23.
199. Шарифов В. Опыт неформальной ФПГ холдингового типа: роль финансовых институтов / В. Шарифов // Российский экономический журнал. — 1997. — № 10. — С. 33—36.
200. Шаститко А. Е. Неоинституциональная экономическая теория/ А. Е. Шаститко— М.: Экономический факультет МГУ/ТЕИС, 1998. — 250 с.
201. Швабій K. I. Трансформація методологічних підходів до аналізу фінансових інвестицій / K. I. Швабій // Фінанси України. — 2003. — № 6. — С. 103—107.
202. Scharfstein D. and Steіn J. The Dark Side of Internal Capital Markets: Divisional Rent-Seeking and Inefficient^nvestment. NBER Working Paper № 5969, 1997.
203. Шумпетер Й. Капитализм, социализм, демократия / Й. Шумпетер. — М.: Экономика, 1995. — 539 с.
204. Энг М. В. Мировые финансы / М. В. Энг — М., 1998. — 768 с.
205. Энтов Р. Развитие российского финансового рынка и новые инструменты привлечения инвестиций / Р. Энтов, А. Радыгин, В. Мау . — М., Институт экономических проблем переходного периода, 1998. - 480 с..
206. Якубенко В. Д. Базисні інститути в трансформаційній економіці / В. Д. Якубенко— К.: КНЕУ, 2003. — 252 с.
207. Янжул И. И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах / И. И. Янжул — М.: Статут, 2002. – 340 c.


Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.