У нас уже 242733 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЮ СФЕРОЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ
Количество страниц 298
ВУЗ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП
РОЗДІЛ 1 УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЮ СФЕРОЮ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Трудова сфера в системі управління підприємством
1.2. Соціальна відповідальність бізнесу як сучасна парадигма управління трудовою сферою підприємства
1.3. Сутність компенсаційного пакету як інструменту управління соціально відповідальним підприємством
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2 МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ТРУДОВОЇ СФЕРИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Аналіз рівня життя населення України на підставі стандарту «Соціальна відповідальність 8000»
2.2. Розробка методичного забезпечення аналізу трудової сфери машинобудівного підприємства
2.3. Оцінка стану трудової сфери на машинобудівних підприємствах
м. Харкова
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЮ СФЕРОЮ ПІДПРИЄМСТВ
3.1. Розробка методики оцінки соціальної відповідальності бізнесу
3.2. Організаційно-функціональна модель управління трудовою сферою підприємства
3.3. Технологія формування та впровадження компенсаційного пакету
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Актуальність теми. В сучасних умовах процес глобалізації охопив світову економіку та привернув особливу увагу до проблем сфери праці та стандартизації соціально-трудових відносин відповідно до міжнародних норм. У рамках цієї теми науковцями активно обговорюються питання теоретико-методичного забезпечення управління трудовою сферою підприємств з урахуванням соціальної відповідальності бізнесу. Не зважаючи на достатньо велику кількість наукових праць у галузі управління підприємством і персоналом, сучасна економічна наука не дає усталених рекомендацій щодо управління трудовою сферою підприємства, розроблених на основі міжнародних норм соціальної відповідальності. Вирішення цього завдання потребує розробки відповідного науково-практичного забезпечення, оскільки промислові підприємства України, у тому числі машинобудівні, є середовищем функціонування трудової сфери і формування трудового потенціалу, використання якого сприяє стійкому економічному зростанню завдяки факторам, що залежать від трудової діяльності персоналу.
Різноманітні аспекти управління трудовою сферою висвітлюються у працях, присвячених питанням управління підприємством, економіки праці, управління персоналом, соціального управління та ін. Суттєвий внесок у дослідження проблеми управління трудовою сферою зробили такі зарубіжні вчені, як М. Волгін, Р. Колосова, С. Літовченко, М. Мескон, Дж. Пост,
Р. Хендерсон та ін. Серед вітчизняних науковців особливо слід відзначити наукові розробки Н. Брюховецької, В. Гриньової, О. Грішнової, М. Дороніної, О. Дороніної, М. Іншина, М. Кизима, А. Колота, Е. Лібанової, Н. Лук’янченко, О. Мартякової, С. Мельника, Г. Назарової, Р. Пустовійта, В. Щербак,
О. Ястремської та ін. У результаті науково-практичних досліджень накопичено теоретичні здобутки та практичний досвід, що відображають соціально-економічні аспекти управління трудовою сферою підприємства, але разом з тим недостатньо повним і систематизованим є підхід до висвітлення сутності й структури трудової сфери, визначення її місця в системі управління підприємством; вимагають уточнення категоріальний апарат компенсаційного пакета як нового інструменту управління соціально відповідальним підприємством, методичні підходи до оцінки стану трудової сфери та рівня соціальної відповідальності підприємств, організаційно-функціональні моделі управління трудовою сферою.
Недостатня розробленість означених проблем, а також їх теоретичне та практичне значення зумовили вибір теми дисертації, її актуальність, мету, завдання, а також логіку викладення матеріалу дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень Харківського національного економічного університету. В основу дисертації покладено виконані особисто автором теоретико-методичні й практичні розробки, що є частиною таких госпдоговірних науково-дослідних робіт: „Управління соціально-трудовою сферою підприємства” (номер державної реєстрації 0106U005737), „Дослідження перспектив розвитку середнього бізнесу в Харківському регіоні в рамках формування соціально-орієнтованої економіки” (номер державної реєстрації 0105U006398), „Відтворення трудового потенціалу на підприємствах АПК” (номер державної реєстрації 0104U007502), в яких автор брав безпосередню участь як розробник окремих розділів.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розвиток теоретичних і методичних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо управління трудовою сферою машинобудівних підприємств з урахуванням соціальної відповідальності бізнесу.
Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань:
визначити сутність і зміст поняття „трудова сфера”, місце трудової сфери в системі управління підприємством;
узагальнити існуючі підходи до сутності соціально відповідального бізнесу та його значення в розробці механізму управління трудовою сферою підприємства;
визначити сутність і структуру компенсаційного пакета як інструменту управління трудовою сферою соціально відповідального підприємства;
проаналізувати рівень життя населення України на підставі стандарту «Соціальна відповідальність 8000»;
розробити методичне забезпечення аналізу стану трудової сфери машинобудівних підприємств;
розробити методику оцінки соціальної відповідальності бізнесу;
обґрунтувати і запропонувати організаційно-функціональну модель управління трудовою сферою промислового підприємства;
розробити технологію формування компенсаційного пакета для працівників машинобудівних підприємств та оцінити його ефективність.
Об’єкт дослідження – процес управління соціально-трудовими відносинами з урахуванням соціальної відповідальності бізнесу.
Предмет дослідження – теоретичні, методичні та практичні положення, методи, механізми управління трудовою сферою машинобудівних підприємств.
Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою проведених досліджень стали наукові концепції та теоретичні розробки провідних вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі управління підприємством, економіки праці та соціально-трудових відносин, управління персоналом.
Вирішення поставлених у дисертаційній роботі завдань здійснено з використанням таких методів: логічного аналізу – для уточнення сутності поняття „трудова сфера підприємства”, „соціальна відповідальність”, „компенсаційний пакет”; аналізу і синтезу – для розробки системи показників оцінки стану трудової сфери машинобудівних підприємств, що характеризують кожну її функціональну сферу, з подальшим формуванням узагальненої системи показників; методу аналізу ієрархій – для ранжування основних проблем, виявлених у трудовій сфері машинобудівних підприємств; експертні методи – для відбору показників, що входять до складу інтегрального для оцінювання стану трудової сфери підприємств; таксономічного аналізу – для інтегральної оцінки стану трудової сфери підприємств; сітьового планування – для розробки плану впровадження технології компенсаційного пакета у практичну діяльність підприємства.
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти України, матеріали періодичних видань, офіційні матеріали Державного комітету статистики України й органів статистики Харківської області, звітно-статистичні дані машинобудівних підприємств.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці комплексу теоретичних і методичних положень щодо управління трудовою сферою промислового підприємства, а саме:
удосконалено:
методичне забезпечення аналізу стану трудової сфери машинобудівного підприємства, що відрізняється врахуванням двох груп показників: виробничо-господарської діяльності та показників, що характеризують функціональні області трудової сфери (організацію та оплату праці, організаційну культуру, соціальне та нормативно-правове забезпечення, використання та розвиток персоналу) з метою подальшої структуризації виявлених проблем (за допомогою методу аналізу ієрархій) та визначення інтегрального показника (на основі таксономічного аналізу);
технологію формування компенсаційного пакета, яка відрізняється: врахуванням особливостей підприємства (середньооблікова чисельність персоналу, фінансовий стан, тип корпоративної культури та кадрової політики, форми і системи оплати праці, розвиненість соціальної інфраструктури) і потреб кожного працівника відповідно до теорії Маслоу; визначенням послідовності й змісту відповідних етапів (аналітичного, проектного, підготовчого, моделюючого, оціночного, підсумовуючого), що забезпечує раціональну компенсацію розумових і фізичних зусиль персоналу;
організаційно-економічний механізм управління трудовою сферою підприємства, який, на відміну від існуючих, сформовано на основі положень щодо створення соціально відповідального бізнесу (за рахунок розширення таких понять та категорій: цілі, сутність, суб’єкти, конкурентні переваги, правове забезпечення) та передбачає управління його внутрішніми складовими (виконання функцій, застосування методів, інструментів, технологій управління трудовою сферою) з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища, що забезпечує об’єктивність прийняття рішень з управління трудовою сферою підприємства;
дістали подальшого розвитку:
визначення змісту трудової сфери підприємства, що, на відміну від існуючих, складається з таких функціональних областей як: організація та оплата праці, організаційна культура, соціальне забезпечення, використання та розвиток персоналу, нормативно-правове забезпечення, що сприяють одночасному і збалансованому підвищенню продуктивності праці та поліпшенню якості трудового життя працівників;
склад компенсаційного пакета за рахунок доповнення його фінансових компенсацій (основної і додаткової заробітної плати) іншими заохочувальними і компенсаційними виплатами та включенням до нефінансових компенсацій організаційних і морально-психологічних заохочень;
методика оцінки соціальної відповідальності бізнесу з урахуванням міжнародних стандартів, особливістю якої є розробка системи інтегрального та часткових показників, що характеризують соціальну відповідальність власника підприємства по відношенню до держави, громадськості, підприємств-конкурентів, покупців, бізнес-партнерів як зацікавлених сторін у виробничо-господарській діяльності.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні положення та пропозиції, викладені в роботі, доведені до рівня конкретних методик і рекомендацій. Висновки й результати, одержані при вирішенні поставлених завдань, спрямовані на досягнення кінцевої мети управління трудовою сферою машинобудівних підприємств і впроваджені у ЗАТ „КАМАЗ-УТК” (м. Харків) (довідка № 8 від 27.03.07 р.) та
КП „Харківське конструкторське бюро з двигунобудування” (м. Харків) (довідка № 352-15/63 від 22.06.06 р.). Матеріали дисертаційної роботи використовуються також у навчальному процесі в Харківському національному економічному університеті при створенні навчально-методичного комплексу й викладанні дисциплін „Економіка праці і соціально-трудові відносини” та „Соціальна політика” (довідка № 83/09-245 від 29.06.06 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій запропоновано авторський підхід до вирішення завдання управління трудовою сферою промислового підприємства з урахуванням соціальної відповідальності бізнесу. Викладені у роботі наукові результати одержано автором особисто, а саме (у дужках вказано номер праці за списком, який подано в дисертації): розроблено методику оцінки стану нормативно-правового забезпечення трудової сфери підприємства [42], підходи до формування соціальних пакетів [41], запропоновано визначення й структуру компенсаційного пакету [44], технологію формування та застосування компенсаційного пакета [47; 51], розроблено наукові положення щодо створення соціально відповідального бізнесу [50; 45], уточнено зміст трудової сфери підприємства [48; 46], обґрунтовано роль соціальної відповідальності в системі управління [43].
Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки і рекомендації дисертації опрелюднено на 8 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції „Економіка підприємства: проблеми теорії та практики” (Дніпропетровськ, 2004); VІ Міжнародній науковій конференції студентів та молодих учених „Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” (Донецьк, 2005); Міжнародній науково-практичній конференції „Перспективи та пріоритети розвитку людського капіталу в умовах глобалізації” (Харків, 2006); Міжнародній науково-методичній конференції „Соціально-психологічні технології управління персоналом” (Харків, 2006); V Міжнародній конференції „Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія” (Донецьк, 2007) та інших.
Публікації. Основні результати і висновки дисертації знайшли відображення у 18 наукових працях, 11 з яких опубліковані у фахових наукових виданнях з економіки, затверджених ВАК України. Загальний обсяг публікацій – 4,11 ум.-друк. арк., особисто автору належить 3,07 ум.-друк. арк.

Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абалкин Л. И. Что такое хозяйственный механизм? / Абалкин Л. И. –– М. : Мысль, 1980. –– 168 с.
2. Адамчук В. В. Экономика и социология труда: учебник для вузов /
В. В. Адамчук , О. В. Ромашов , М. Е. Сорокина / –– М. : ЮНИТИ, 2001. –– 408 с.
3. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов предприятия и расходов на оплату труда: учеб. пособие / Э. И. Крылов,
В. М. Власова, И. В. Журавкова. –– М. : Финансы и статистика, 2006. –– 272 с.
4. Антоненко К. В. Механізм індивідуалізованого управління персоналом міжнародного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 „Економіка, організація і управління підприємствами” / К. В. Антонечко. — К., 2005. — 21 с.
5. Армстронг М. Оплата труда: практическое руководство по построению оптимальной системы оплаты труда и вознаграждения персонала / М. Армстронг, Т. Стивенс; пер. с англ. О. В. Теплых; под ред.
Т. В. Герасимова. –– Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. –– 512 с.
6. Арсеньева А. Заманчивый социальный пакет / А. Арсеньева // Главбух. –– 2007. –– № 14. –– С. 38––44.
7. Афанасьєв М. В. Основи менеджменту: навч.-метод. посіб. [для самост. вивч. дисцип.] / М. В. Афанасьєв, Л. Г. Шемаєва, В. С. Верлока; за ред. М. В. Афанасьєва. –– Х. : ВД "ІНЖЕК", 2003. –– 484 с.
8. Бабенко Ю. М. Оплата праці в сільськогосподарських підприємствах в умовах розвитку ринкових відносин (на прикладі господарств Харківської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 „Економіка сільського господарства і АПК” / Ю. М. Бабенко. — Х., 1999. — 20 с.
9. Бабосов Е. М. Социология управления: учеб. пособие [для студ. ВУЗов] / Е. М. Бабосов. –– 3-е изд., стереотип. –– Мн.: ТетраСистемс, 2002. –– 288 с.
10. Бабынина Л. Компенсация в пакете / Л. Бабынина // Кадровое дело. –– 2004. –– № 7. –– С. 30––37.
11. Бажан І. І. Організаційно-економічний механізм державного регулювання ефективного використання трудового потенціалу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.02.03 „Організація управління, планування і регулювання економіки” / І. І. Бажан. — К., 2004. — 18 с.
12. Безматерних В. Г. Механізм активізації трудової діяльності в умовах ринкової економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.01 „Економічна теорія” / В. Г. Безматерних. — К., 2001. — 19 с.
13. Бичкова О. В. Механізм управління соціальним розвитком у вугільній промисловості України в умовах реструктуризації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.02.03 „Організація управління, планування і регулювання економіки” / О. В. Бичкова. — Донецьк, 2001. — 19 с.
14. Бідняк М. Н. Організація управління: навч. посіб. / Бідняк М.Н. –– К. : А.С.К., 2003. –– 176 с.
15. Білоконь І. В. Особливості відтворення населення України /
І. В. Білоконь, М. І. Фащевський // матеріали Всеукр. науково-практичної конференції [„Регіональні проблеми зайнятості і ринку праці”]. –– Тернопіль, 2004. –– С. 20––21.
16. Богиня Д. Соціально-трудові відносини в Україні в контексті організації оплати праці та регулювання доходів / Д. Богиня // Україна: Аспекти праці, 2003. –– № 7 . –– С. 3––8.
17. Бойко О. В. Організаційно-економічні аспекти мотивації трудової діяльності на підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 „Економіка, організація і управління підприємствами” / О. В. Бойко. — К., 2005. — 19 с.
18. Бондарєва Т. Г. Організація оплати праці працівників підприємств АПК (на прикладі підприємств Рівненської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 „Економіка сільського господарства і АПК” / Т. Г. Бондарєва. — Житомир, 2004. — 20 с.
19. Бородіна О. Людський капітал як основне джерело економічного зростання / О. Бородіна // Економіка України. –– 2003. –– № 7. –– С. 48––53.
20. Браун Марк Г. Сбалансированная система показателей: на маршруте внедрения / Браун Марк Г. ; пер. с англ. –– М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. –– 226 с.
21. Броницький О. М. Організаційна культура як інструмент підвищення ефективності функціонування ринкової системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.01 „Економічна теорія” /
О. М. Броницький. — Х., 2003. — 20 с.
22. Брюховецька Н. Ю. Економічний механізм підприємства в ринковій економіці: методологія і практика / Н. Ю. Брюховецька. –– Донецьк: ІЕП НАН України, 1999. –– 276 с. – Бібліогр.: с. 261-273.
23. Буряк В. Г. Методичні основи оцінки ефективності та продуктивності праці персоналу поштового зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 „Економіка, організація і управління підприємствами” / В. Г. Буряк. — О., 2006. — 20с.
24. Василенька Н. І. Формування та використання персоналу в системі ресурсозабезпечення сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” /
Н. І. Василенька — Л., 2007. — 20 с.
25. Веснин В. Р. Менеджмент: учебник / В. Р. Веснин –– М. : ТК Велби, Изд-во „Проспект”, 2004. –– 504 с.
26. Витковская Л. Социальная ответственность бизнеса и государства в обществе / Л. Витковская // Проблемы теории и практики управления, 2007. –– № 4. –– С. 41–49.
27. Водницкая Н. В. Использование трудового потенциала предприятия в инновационном развитии предприятия / Н. В. Водницька // Управління розвитком : зб. наук. статей / головн. редактор В. С. Пономаренко / Харківський національний економічний університет. – Х. : ХНЕУ, 2004. – № 2. – С. 37––39.
28. Водницька Н. В. Аналіз факторів, що впливають на регулювання соціально-трудової сфери підприємства / Н. В. Водницька // Научные труды Донецкого национального технического университета / М-во освіти і науки України, Донецький національний технічний університет. – Донецьк: ДонНТУ, 2007. – Вип. 31-3 (117) – С. 154–– 158. – (Серія: Економічна).
29. Водницька Н. В. Взаємозв'язок соціальної і економічної політики в умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки /
Н. В. Водницька // Економіка розвитку. – 2004. – № 1 (29). – С. 25––28.
30. Водницька Н. В. Використання та відтворення людських ресурсів України / Н. В. Водницька // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць / відп. ред. В. І. Бєляєв / М-во освіти і науки України, Київський національний економічний університет. – К. : КНЕУ, 2005. – Т. 1: Сучасні технології управління людськими ресурсами – С. 98––103. – (Спецвип.: до 100 Київського національного економічного університету та 40-річчя кафедри управління персоналом „Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики”).
31. Водницька Н. В. Застосування методу аналізу ієрархій у дослідженні факторів зовнішнього середовища, що впливають на управління соціально-трудовими процесами підприємства / Н. В. Водницька // Управління розвитком : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. [„Проблеми і перспективи розвитку інформаційних систем і технологій в економіцi”], (Харків, 30 листопада 2004 р.) / М-во освіти і науки України, Харківський національний економічний університет – Х. : ХНЕУ, 2004. – № 2. – С. 7––8. – (Спецвип.: Матеріали конференції, присвяченої 40-річчю утворення кафедри інформаційних систем).
32. Водницька Н. В. Основні складові управління соціально-трудовими процесами на підприємстві / Н. В. Водницька // Соціологія управління : зб. наук. праць / головн. редактор С. Ф. Поважний / М-во освіти і науки України, Донецький державний університет управління. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. –
Т. VІ, Вип. 1(46) – С. 96––102. – (Серія: Спеціальні та галузеві соціології).
33. Водницька Н. В. Фактори зовнішнього середовища та їх вплив на соціально-трудові процеси підприємства / Н. В. Водницька // Матеріали міжнар. наук. конф. [„Молодь України і соціально орієнтована економіка”], (Харків, 23-24 листопада 2004 р.) / М-во освіти і науки України, Харківська обласна державна адміністрація [та ін.]. – Х. : ХНАДУ, 2004. – С. 136.
34. Водницька Н. В. Формування механізму регулювання соціально-трудової сфери підприємства / Н. В. Водницька // Управління розвитком : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. [„Перспективи та пріоритети розвитку людського капіталу в умовах глобалізації”], (Харків, 19-20 травня 2006 р.) / М-во освіти і науки України, Харківський національний економічний університет [та ін.]. – Х. : ХНЕУ, 2006. – № 4. – С. 185––188.
35. Воловик О.А. Господарсько-правове забезпечення корпоративних інтересів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 „Господарське право, господарсько-процесуальне право” /
О.А. Воловик. — Донецьк, 2005. — 20 с.
36. Вольвач І. Ю. Організаційно-економічний механізм внутрішньо-фірмових трудових відносин у ринкових умовах (на прикладі підприємств бавовняної галузі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 „Економіка, організація і управління підприємствами” /
І. Ю. Вольвач. — Хмельницький, 2004. — 19 с.
37. Гаєвська О. Б. Управління як соціальний феномен: моногр. /
О. Б. Гаєвська –– К. : КНЕУ, 2000. –– 168 с. –– Бібліогр.: с. 166––168.
38. Гнибіденко І. Ф. Соціально-економічні проблеми зайнятості і соціальго захисту населення в аграрному секторі економіки України: моногр./
І. Ф. Гнибіденко // Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. –– К. : Соцінформ, 2002. –– 327 с. –– Бібліогр.: с. 259––267.
39. Голоядова Т. О. Організаційно-правові аспекти управління персоналом в акціонерних товариствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 „Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Т. О. Голоядова. — Х., 2002. — 19 с.
40. Гончаров Г. О. Мотиваційний механізм трудової діяльності в умовах становлення ринкового господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.01 „Економічна теорія” / Г. О. Гончаров. — К., 1999. — 20 с.
41. Гончарова С. Ю. „Соціальні пакети” як інструмент підвищення ефективності управління соціально-трудовими процесами / С. Ю. Гончарова,
Н. В. Водницька // сб. науч. трудов „Социально-экономические аспекты промышленной политики”: в 2 т. / отв. ред. А И. Амоша / НАН Украины, Ин-т экон. пром-сти. – Донецк, 2004. – Т. 1. – С. 207 – 212. – (Серия: Управление человеческими ресурсами: государство, регион, предприятие).
42. Гончарова С. Ю. Методика оцінки резервів нормативно-правового забезпечення соціально-трудової сфери підприємства / С. Ю. Гончарова,
Н. В. Водницька // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – Т. 2, Ч. 2, № 5. – С. 48––52. – (Серія: Економічні науки).
43. Гончарова С. Ю. Роль соціальної відповідальності в державній службі / С. Ю. Гончарова, Н. В. Водницька // Тези VI Міжнародного наукового конгресу [„Державне управління та самоврядування”], (Харків, 20 лютого
2006 р.) / Національна академія державного управління при президентові України, Харківський регіональний інститут, Науково-методичне об’єднання вузів зі спеціальності „Державне управління”. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2006. – С. 35–– 36.
44. Гончарова С. Ю. Соціальна відповідальність та роль компенсаційного пакету в її формуванні / С. Ю. Гончарова, Н. В. Водницька // Научные труды Донецького национального технического университета / М-во освіти і науки України, Донецький національний технічний університет. – Донецьк: ДонНТУ, 2006. – Вип. 103-2 – С. 111––118. – (Серія: Економічна).
45. Гончарова С. Ю. Соціальна складова інноваційного розвитку підприємства / С. Ю. Гончарова, Н. В. Водницька, О. О. Затейщикова // Вісник Національного технічного університету „ХПІ”. – Х. : НТУ „ХПІ”, 2006. – № 10. – С. 27––33. – (Тематичний випуск „Нові рішення в сучасних технологіях”).
46. Гончарова С. Ю. Соціально-трудова сфера підприємства в умовах формування соціально орієнтованої економіки / С. Ю. Гончарова,
Н. В. Водницька // Праці Шостої міжнар. наук. конф. студентів та молодих учених [„Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”], (Донецьк, 13-16 грудня
2005 р.). / М-во освіти і науки України, Донецький національний університет [та ін.]. – Донецьк: ДонНУ, 2005. – Ч. 5. – С. 20––23.
47. Гончарова С. Ю. Технологія формування „компенсаційного пакету” /
С. Ю. Гончарова, Н. В. Водницька // Социально-экономические аспекты промышленной политики : сб. науч. трудов в 3 т. / отв. ред. А И. Амоша / НАН Украины, Ин-т экон. пром-сти. – Донецк: Институт экономики промышленности НАН Украины, 2006. – Т. 3. – С. 120––127. – (Серія: Управление человеческими ресурсами: государство, регион, предприятие).
48. Гончарова С. Ю. Управління соціально-трудовими процесами на підприємстві / С. Ю. Гончарова, Н. В. Водницька // Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. [„Економіка підприємства: проблеми теорії та практики”], (Дніпропетровськ, 23 березня 2004 р.) / Дніпропетровський національний університет, Інститут економіки, Рада молодих вчених ДНУ. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Т. ІІ. – С. 10––12.
49. Гончарова С. Ю. Соціальна політика: навч. посіб. / С. Ю. Гончарова,
І. П. Отенко –– Х.: Вид-во ХДЕУ, 2003. –– 200 с.
50. Гончарова С.Ю. Соціальна відповідальність як один із шляхів відтворення інтелектуального капіталу / С. Ю. Гончарова, Н. В. Водницька // Управління розвитком : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-методична конф. [„Соціально-психологічні технології управління персоналом”], (Харків,
24 листопада 2006 р.) / М-во освіти і науки України, Харківський національний економічний університет [та ін.]. – Х. : ХНЕУ, 2007. – № 1. – С. 100––101.
51. Гончарова С. Ю. Формування компенсаційного пакету /
С. Ю. Гончарова, Н. В. Водницька // Матеріали Всеук. наук.-практ. конф. [„Перший крок у науку”], (Луганськ, 29-30 березня лютого 2006 р.) / М-во освіти і науки України, Луганський національний педагогічний університет ім. Т. Шевченко. – Луганськ: Поліграф ресурс, 2007. – Т. 3 [Економічні, технічні та природничо-математичні науки]. – С. 50––54.
52. Гриньова В. М. Проблеми управління трудовими ресурсами підприємства: наук. вид. / В. М. Гриньова, О. М. Ястремська. –– Х.: ХНЕУ, 2006. –– 192 с. –– Бібліогр.: с. 152––163.
53. Гриньова В. М. Соціально-економічні проблеми інноваційного розвитку підприємств: моногр. / В. М. Гриньова, О. В. Козирєва; Харківський національний економічний університет. –– Х. : ІНЖЕК, 2006. –– 187 с. –– Бібліогр.: с. 143––152.
54. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / О. А. Грішнова. –– К.: Знання, 2006. –– 559 с.
55. Грішнова О. Економічна природа і значення категорії людський капітал /
О. Грішнова, Л. Тертична // Україна: Аспекти праці. –– 2003. –– № 7. –– С. 33 –– 37.
56. Громова О. Соціально-трудові відносини –– складова ефективності економічної та соціальної роботи / О. Громова // Бюлетень національної служби посередництва і примирення, 2005. –– № 6. –– С. 47––49.
57. Довбня В. В. Соціально-трудові відносини у конкурентному середовищі: зміст, протиріччя, тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.01 „Економічна теорія” /
В. В. Довбня. — Х., 2000. — 15 с.
58. Додонов О. В. Механізм регулювання продуктивності та оплати праці в умовах ресурсозбереження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 „Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика” / О. В. Додонов. — Донецьк, 2008. — 22 с.
59. Домбровський В. А. Організація і методика обліку та аналізу праці та її оплати на базі сучасних інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 „Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” / В. А. Домбровський. — К., 2007. — 20 с.
60. Дороніна М. С. Управління економічними та соціальними процесами підприємства: монографія / М. С. Дороніна. –– Х. : Вид-во ХДЕУ, 2002. ––
432 с. –– Бібліогр.: с. 361––384.
61. Дудіна Н. В. Оплата праці у виробничих галузях США: досвід і перспективи використання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.09.01 „Демографія, економіка праці і соціальна політика” / Н. В. Дудіна. — К., 2001. — 19с.
62. Дулуб Л. М. Організація праці та заробітної плати в ринковій економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 „Економіка, організація і управління підприємствами” / Л. М. Дулуб. — Х., 2000. — 16 с.
63. Евдокимов Ф. И. Социальная ответственность предприятия как фактор экономического развития / Ф. И. Евдокимов, М. В. Губская // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна. –– Донецьк. –– 2004. –– № 82. –– С. 5––10.
64. Економічні та соціальні аспекти управління інвестиційною діяльністю: монографія / В. С. Пономаренко, В. М. Гриньова, Н. М. Лисиця,
О. М. Ястремська. –– Х. : ХДЕУ, 2003. –– 179 с. –– Бібліогр.: с. 170––178.
65. Енциклопедія корпоративного управління (у 3-х т.) / І. К. Бондар,
В. І. Науменко, В. М. Лич та ін.; наук. ред., кер.авт. кол. І. К. Бондар. Т. 3: П-Я. –– К. : Корпорація, 2007. –– с. 478.
66. Ершова Ю. Компенсационный пакет компании. –– Режим доступу : http://www.i2r.ru/ static/363/out_16346.shtml
67. Есинова Н. И. Экономика труда и социально-трудовые отношения: учеб. пособие / Н. И. Есинова. –– К. : Кондор, 2003. –– 464 с.
68. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный / Т. Ф. Ефремова. –– М. : Рус.яз.; 2000. –– П-Я. –– 1086 с.
69. Журавльова І. В. Управління людським капіталом підприємства: наук. вид. / І. В. Журавльова, А. В. Кудлай. –– Х. : ХНЕУ, 2004. –– 282 с. –– Бібліогр.: с. 240––252.
70. Задоволення соціальних потреб населення як умова підвищення його довіри до влади: монографія ; за заг. ред. Є. Ф. Глухачова; ХарРІ НАДУ. –– Х.: Магістр, 2005. –– 182 с. –– Бібліогр.: с. 156––163.
71. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття". –– Режим доступу: http://www.zakon. gov.ua/law.html
72. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" // Відомості Верховної Ради України, 1999. –– №46––47.
73. Закон України "Про оплату праці" // Урядовий кур’єр, 1995. –– № 72––73.
74. Закон України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії“ від 05.10.2000 р. –– Режим доступу: // http://www.topping. com.ua/cgi-bin/pingstat
75. Закон України “Про загальнообов’язкове державне страхування”
// Відомості Верховної Ради України. –– 1998. –– № 23.
76. Заработная плата на предприятии // Энциклопедия бухгалтера и экономиста, 2006. –– № 32. –– С. 5––128.
77. Заработная плата: сб. норм. док. (с изм. и доп. по состоянию на
15 января 2004 года). –– Х. : Конус, 2004. –– 192 с.
78. Заработная плата: сборник нормативных документов:
(С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 апреля 1999 года) / сост.
В. Г. Сировец. –– Х. : ООО"Конус", 1999. –– 179 с.
79. Заробітна плата в січні 2007 року // Праця і зарплата. 2007. –– № 10, березень. –– С. 9.
80. Заробітна плата працівників за видами економічної діяльності за січень 2007 року // Праця і зарплата. –– № 10, березень, 2007. –– С. 8.
81. Заробітна плата працівників за видами промислової діяльності за січень 2007 року // Праця і зарплата. 2007. –– № 10, березень. –– С. 8.
82. Збалансована система показників: монографія / М. О. Кизим,
А. А. Пилипенко, В. А. Зінченко; Наук.-дослід. центр індустр. проблем розвитку НАН України. –– Х. : ІНЖЕК, 2007. –– 191 c. –– Бібліогр.: с. 157––164.
83. Зоткина Н. С. Экономика и социология труда: учеб. пособие /
Н. С. Зоткина. –– СПб.: Изд-во СПбГУФЭ, 2001. –– 260 с.
84. Зубрєва Н. В. Організаційна культура як соціальне явище : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня соціол. екон. наук : спец. 22.00.04 „Спеціальні та галузеві соціології” / Н. В. Зубрєва. — Х., 2004. — 19 с.
85. Іншин М. І. Правове регулювання службово-трудових відносин в Україні: монографія / М. І. Іншин. –– Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. –– 336 с.
86. Каменецький В. Заробітна плата в Україні: стан і перспективи реформування / В. Каменецький // Соціальна політика, 2005.–– № 5. –– С. 2––3.
87. Карпухно И. А. Социальная политика в условиях трансформации экономических институтов / И. А. Карпухно // Социальная экономика, 2006. –– № 3-4. –– С. 69––75.
88. Катанаев С. Ю. Роль социальной ответственности в системе менеджмента предприятий лесопромышленного комплекса http://www.berator.ru
89. Качество жизни населения и конкурентноспособность Украины и стран ЕС: монография / Н. А. Кизим, В. М. Горбатов; Институт проблем развития общества. –– Х. : ИНЖЭК, 2005. ––162 с. –– Бібліогр.: с. 130––135.
90. Кендюхов О. В. Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / О. В. Кендюхов. — Донецьк, 2007. — 31 с.
91. Кинько Е. Н. Социальное партнерство как фактор социализации социально-трудовых отношений / Е. Н. Кинько // Социальная экономика, 2006. –– №1-2. –– С. 131––136.
92. Кисільова Т. Заробітна плата: світовий досвід та вітчизняна практика /
Т. Кисільова // Людина і праця, 2006. –– № 7. –– С. 21––24.
93. Кицак Т. Г. Соціальне партнерство як метод регулювання корпоративної культури / Т. Г. Кицак // Вісник Технологічного університету Поділля. Т.2. Економічні науки, 2004. –– № 3. –– С. 73––77.
94. Кодекс законов о труде Украины: Научно-практический комментарий. 2-е, перераб. и доп. –– Х. : ООО Одиссей, 2002. –– 864 с.
95. Колот А. М. Організаційно-економічний механізм регулювання заробітної плати і шляхи його вдосконалення (на матеріалах промислових підприємств України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.06.01 „Економіка, організація і управління підприємствами” /
А. М. Колот. — К., 1998. — 36 с.
96. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: монографія / Колот А. М. –– К. : КНЕУ, 2005. –– 230 с. –– Бібліогр.: с. 226––228.
97. Компенсационный пакет // http://psyfactor.org/personal/personal10-07.htm
98. Коновалова Л. Н. Управление социальными программами компании / Л. Н. Коновалова, М. И. Корсаков, В. Н. Якимец ; под ред. С. Е. Литовченко –– М. : Ассоциация менеджеров, 2003. –– 152 с.
99. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А. М. Карминский, Н. И. Оленев,
А. Г. Примак, С. Г. Фалько. –– 2-е изд. –– М.: Финансы и статистика, 2003. –– 256 с.
100. Коняева А. Компенсационный пакет –– 2005 как индикатор состояния украинского рынка труда. –– Режим доступу: http://www.rabotaplus.com.ua
101. Корпоративне управління в Україні: теоретико-методологічні аспекти: монографія / О. М. Сохацька, Н. П Тарнавська, А. М. Тибінь та ін. Тернопіль: Економічна думка, 2007. –– 359 с. –– Бібліогр.: с. 336––359.
102. Кравченко А. И. История менеджмента: учебное пособие [для студ. Вузов] / А. И. Кравченко. –– М. : Академический проект, 2003. –– 560 с.
103. Кравченко А. И. Социология управления: фундаментальный курс: учеб. пособие [для студ. высш. учеб. заведений] / А. И. Кравченко,
И. О. Тюрина. –– М. : Академический Проект; Трикста, 2004. –– 1136 с.
104. Кравчук Н. В. Організаційно-економічний механізм управління продуктивністю праці на вугільних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 „Економіка, організація і управління підприємствами” / Н. В. Кравчук. — Донецьк, 2003. — 20 с.
105. Краткий экономический словарь ; под ред. А. Н. Азрилияна. ––
2-е изд., доп. и перераб. –– М. : Ин-т нов. экон., 2002. –– 1088 с.
106. Кривошей В. В. Економічний механізм підвищення продуктивності праці в підприємствах харчування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.05 „Економіка торгівлі і послуг” / В. В. Кривоший. — Х., 2003. — 19 с.
107. Кроленко А. В. Оплата праці в умовах ринкової трансформації економіки: сутність, функції, напрямки реформування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.01 „Економічна теорія” / А. В. Кроленко. — Х., 2004. — 19 с.
108. Куликов В. Социальная политика как приоритет и приоритеты социальной политики / В. Куликов // Росийский экономический журнал, 2005. ––
№ 1. –– С. 3––17.
109. Кулинич Т. В. Ефективність застосування мотиваційних важелів та стимулів на діючих підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 „Економіка, організація і управління підприємствами” / Т. В. Кулинич. — Х., 2004. — 20 с.
110. Куліков Г. Т. Мотивація трудової діяльності у системі ринкових відносин (на прикладі промисловості України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.09.01 „Демографія, економіка праці і соціальна політика” / Г. Т. Куліков .— К., 2006. — 36 с.
111. Купрій О. Соціальне страхування на випадок безробіття в Україні: історія становлення, досягнення, проблеми та перспективи / О. Купрій // Україна: Аспекти праці, 2003. –– № 7. –– С. 42––47.
112. Кустовська О. В. Демографічна ситуація в Україні / О. В. Кустовська, Л. І. Лебедтська // Регіональні проблеми зайнятості і ринку праці: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Тернопіль, 2004. –– С. 24––25.
113. Лановенко Е. Компенсационный пакет: от каждого по способностям, каждому –– по труду / Е. Лановенко // Справочник кадровика. –– 2004. –– № 1. –– С. 85––89.
114. Лепа Н. Н. Моделирование процессов управления развитием промышленных предприятий: монография / Н. Н. Лепа, Р. Н. Лепа,
А. И. Пушкарь НАН Украины, Ин-т экон. пром. –– Донецк: Юго-Восток, 2005. –– 347 с. –– Бібліогр.: с. 326–339.
115. Лечига Р. Й. Соціально-трудові відносини та механізм їх регулювання (регіональні аспекти дослідження): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.09.01 „Демографія, економіка праці і соціальна політика” / Р. Й. Лечига. — Львів, 1998. — 16 с.
116. Лисяк О. І. Соціальне партнерство як форма реалізації захисної функції профспілок / О. І. Лисяк // Актуальні проблеми державного управління, 2004. –– № 2. –– Ч. 1. –– С. 41––45.
117. Литвин С. Як зміцнити соціальне партнерство / С. Литвин // Праця і зарплата, 2003. –– № 48. –– С. 4––5.
118. Лук’янченко Н. Д. Управління системою оплати праці на промисловому підприємстві: монографія / Н. Д. Лук’янченко, О. А. Дороніна –– Донецьк, 2006. –– 212 с. –– Бібліогр.: с. 176––192.
119. Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз: колективна монографія ; за ред. Е. М. Лібанової. –– К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. –– 328 с. –– Бібліогр. с. 303––311.
120. Малышев М. Л. Мониторинг социально-трудовой сферы: учебное пособие / М. Л. Малышев –– М. : Издательство РГСУ «Союз»; «Перспектива», 2007. –– 276 с.
121. Масалаб Р. М. Використання показників продуктивності праці в управлінні господарською діяльністю підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 „Економіка, організація і управління підприємствами” / Р. М. Масалаб. — Донецьк, 2003. — 20 с.
122. Математические модели трансформационной экономики: учеб. пособие / Т. С. Клебанова, Е. В. Раевнева, К. А. Стрижеченко, Л. С. Гурьянова, Н. А. Дубровина –– Х. : ИД "ИНЖЭК", 2004. –– 280 с.
123. Махсма М. Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / М. Б. Махсма. –– К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. –– 188 с.
124. Мельник Т. Г. Облік, аналіз та аудит праці і її оплати : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 „Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Т. Г. Мельник. — К., 2006. — 20 с.
125. Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури ; пер. с англ. –– М. : Дело, 1992. –– 702 с.
126. Механизм управления предприятием: стратегический аспект /
В. С. Пономаренко, Е. Н. Ястремская, В. М. Луцковский и др. –– Х.:
Изд-во ХГЭУ, 2002. –– 252 с. –– Библиогр.: с. 204––211.
127. Методичні підходи до визначення ефективності соціальних програм // Соціально-економічні проблеми та перспективи розвитку підприємницької діяльності: монографія / О. В. Мартякова. –– Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. - С. 82-92.
128. Мищишин Н. П. Шляхи підвищення продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 „Економіка, організація і управління підприємствами” / Н. П. Мищишин. — К., 2002. — 20 с.
129. Мірошниченко В. Моніторінг стану соціально-трудових відносин –важливий чинник попередження колективних трудових спорів / В. Мірошниченко // Бюлетень національноі служби посередництва і примирення, 2004. –– № 8. –– С. 40––41.
130. Модели и методы управления персоналом: Российско-британское учебное пособие ; под ред. Е. Б. Моргунова. –– М. : ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез»», 2001. –– 464 с.
131. Мужикова Н. Соціально-трудові відносини в ХХІ сторіччі /
Н. Мужикова // Бюлетень національної служби посередництва і примирення, 2004. –– № 11. –– С. 43––46.
132. Музыченко В. В. Управление персоналом : учебник для студ. высш. учеб. заведений / В. В. Музыченко –– М. : ИД «Академия», 2003. –– 528 с.
133. Назарова Г. В. Організаційні структури управління корпораціями: монографія / Г. В. Назарова. –– 2-е вид., допов. і перероб. –– X. : ВД «ІНЖЕК», 2004. –– 420 с. –– Бібліогр.: с. 402––419.
134. Научно-технический журнал Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта Министерства путей сообщения Российской Федерации. –– Режим доступу: http://www.css-rzd.ru/vestnik-vniizht/about.htm
135. Нелапший Л. М. Оціночні характеристики використання мотиваційних механізмів підприємницької діяльності / Л. М. Нелапший // Коммунальное хозяйство городов: зб. наук. праць. Серія: Економічні науки. –– К. : „Техніка”, 2006. –– Вип. 71. –– С.125––132.
136. Нєвалов А. Г. Комплексна оцінка трудової діяльності персоналу управління промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.02 „Підприємництво, менеджмент і маркетинг” / А. Г. Нєвалов. — Д., 2000. — 20 с.
137. Новак В. Неурядові організації або соціальне партнерство між державою і громадянським суспільством: зарубіжний досвід / В. Новак // Вісник національної академії державного управління при Президентові України, 2005. –– № 1. –– С.359––364.
138. Новіков В. М. Соціальна інфраструктура як фактор збереження демографічного потенціалу країни / В. М. Новіков // Демографія та соціальна економіка, 2004. –– № 1-2. –– С. 27––36.
139. Новікова О. Ф. Нові стратегії управління соціально-трудовою сферою в державі та її регіонах / О. Ф. Новікова //Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. Спеціальний випуск. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. Т. 1: Сучасні технології управління людськими ресурсами. –– К. : КНЕУ, 2005. –– С. 345––355.
140. Овчаров А. О. Соціальна ефективність організацій в суспільстві, що змінюється : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.03 „Соціальні структури та соціальні відносини” / А. О. Овчаров. — К., 1999. — 18 с.
141. Одинадцять нагальних питань реформування соціально-трудової та суміжних з нею сфер: колективна монографія ; за ред. к.е.н. С. В. Мельника. –– Луганськ, 2006. –– 144 с. –– Бібліогр. по тексту.
142. Олинцевич Н. Соціальне партнерство: деякі питання теорії та практики становлення в Україні / Н. Олинцевич // Економіст, 2005. –– № 8. –– С. 70––73.
143. Онищенко Т. Заработная плата / Т. Онищенко // Налоги и бухгалтерский учет. Спецвыпуск, 2004. –– № 21––22. –– С. 26––124.
144. Оплата праці: податковий та бухгалтерський облік / Т. Онищенко, Ю. Рудяк, М. Пустовійт, Г. Саприкін, Я. Кавторєв –– 4-е вид., перероб і доп. –– Х. : Фактор, 2005. –– 396 с.
145. Організаційно-економічний механізм управління фінансовими ресурсами на підприємстві: наукове видання / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин. –– Х.:ХНЕУ, 2006. –– 175 с. –– Бібліогр.: с. 136––144.
146. Організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії розвитку регіону: монографія / З. В. Герасимчук, І. М. Вахович; Луц. держ. техн. ун-т. –– Луцьк: ЛДТУ, 2002. –– 166 с. –– Бібліогр.: с. 155––166.
147. Організаційно-економічні основи формування системи корпоративного управління в Україні: монографія / В. М. Гриньова,
О. Є. Попов. –– Х. : ХДЕУ, 2003. –– 323 с. –– Бібліогр.: с. 303––321.
148. Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства: наукове видання / А. А. Пилипенко. –– Х.: ХНЕУ, 2007. –– 274 с. –– Бібліогр.: с. 226––244.
149. Орловський О. Проблеми становлення та розвитку в Україні законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття / О. Орловський // Підприємництво, господарство і право, 2003. –– № 9. –– С. 78––81.
150. Осадца З. І. Економічна оцінка мотивації трудової діяльності на підприємствах в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 „Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика” / З. І. Осадца. — Л., 2007. — 20 с.
151. Основні показники рівня життя населення // Праця і зарплата, 2007. –– № 38, жовтень. –– С. 2.
152. Основні показники рівня життя населення // Праця і зарплата. 2007. ––
№ 11, березень. –– С. 9.
153. Основы менеджмента: учеб. пособие ; под ред. В. С. Верлоки. ––
2-е изд. –– Х. : ИД "ИНЖЭК", 2004. –– 352 с.
154. Отенко И. П. Механизм управления потенциалом предприятия: научн. изд. / И. П. Отенко, Л. М. Малярец –– Х. : Изд-во. ХГЭУ, 2003. –– 220 с. –– Библиогр.: с. 172––180.
155. Отенко И. П. Организационно-экономический механизм реструктуризации предприятия: науч. изд. / И. П. Отенко, Н. А. Москаленко. –– Х. : Изд. ХНЭУ, 2005. –– 216 с. –– Бібліогр.: с. 156––164.
156. Панькова О. В. Соціальне партнерство в національній моделі соціально-трудових відносин / О. В. Панькова // Регіональні проблеми зайнятості і ринку праці: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. –– Тернопіль, 2004. –– С. 243––244.
157. Папієв М. Соціальна політика та її вплив на доходи та рівень життя населення / М. Папієв // Україна: Аспекти праці, 2004. –– № 7. –– С. 3––9.
158. Пастухова В. В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: монографія / В. В. Пастухова. –– К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. –– 300 с. –– Бібліогр.: с. 280––299.
159. Пилипенко А. А. Менеджмент: підручник / А. А. Пилипенко,
С. М. Пилипенко, І. П. Отенко. –– Х. : ВД „ІНЖЕК”, 2005. –– 456 с.
160. Пітель Н. Я. Підвищення продуктивності праці в сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 „Економіка сільського господарства і АПК” / Н. Я. Пітель. — К., 2002. — 22 с.
161. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании / В. Плюта. –– М. : Финансы и статистика, –– 1989. –– 175 с.
162. Пономаренко В.С. Механізм прийняття управлінських рішень на підприємстві: процесний підхід: наук. вид. / В. С. Пономаренко, С. В. Мінухін, О. М. Беседовський –– Х. : ХНЕУ, 2005. –– 238 с.
163. Пустовар Я. П. Мотиваційний механізм найманої трудової діяльності в трансформаційній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.01 „Економічна теорія” / Я. П. Пустовар. — Х., 2003. —
19 с.
164. Пустовійт Р. Ф. Інституціональне середовище підприємства в трансформаційній економіці: монографія / Р. Ф. Пустовійт. –– Черкаси: Брама-Україна, 2006. –– 372 с. Бібліограф. С. 354––369.
165. Радько С. Г. Анализ и оценка трудового потенциала: монография / С. Г. Радько. –– СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2005. –– 136 с.
166. Ракитская Г. А. Социально-трудовые отношения: (общая теория и проблемы становления их демократического регулирования в современной России) / Г. А. Ракитская –– М. : Ин-т перспектив и проблем страны, 2003. –– 496 с.
167. Рекомендации по использованию организационно-функциональной модели в управлении предприятием. –– Режим доступу: http://www.iso-9001.ru/ index.php3?mode=&id=516
168. Рекомендации по расчету численности специалистов и служащих по функциям управления предприятий: НПО “РостНИИТМ”. –– М. : СССР, 1990. –– 228 с .
169. Рівень та якість життя населення: монографія ; під заг. ред.
Є. П. Кушнарьова. –– Х. : ВД „ІНЖЕК”, 2004. –– 272 с. –– Бібліогр.: с. 207––215.
170. Ромашов О. В. Социология труда: учеб. пособ./ О. В. Ромашов. –– М. : Гардарики, 2003. –– 320 с.
171. Румянцева З. П. Общее управление организацией. Теория и практика: учебник / З. П. Румянцева. –– М. : ИНФРА-М, 2004. –– 304 с.
172. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати; пер. с англ. М.: Радио и связь, 1989.  316 с.
173. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие / Г. В. Савицкая. –– 7-е изд., испр. –– Мн. : Новое знание, 2002. –– 704 с.
174. Савченко І. Г. Соціальна відповідальність органів державної влади в умовах розбудови соціальної держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 „Теорія та історія державного управління” / І. Г. Савченко. — Х., 2007. — 18 с.
175. Савченко І. Соціальна політика як фактор розвитку соціальної держави: Соціальна політика. Україна / І. Савченко // Вісник національної академії державного управління при Президентові України, 2005. –– № 4. –– С.436––441.
176. Сафронова Е. Г. Математические методы анализа трудовых ресурсов организации / Е. Г. Сафронова // Кадровая служба и управление персоналом предприятия. –– № 9. –– 2004. –– С. 46––60.
177. Сафронова Е. Г. Показатели эффективности использования фонда заработной платы / Е. Г. Сафронова // Кадровая служба и управление персоналом предприятия. –– № 12. –– 2004. –– С.78––79.
178. Семикіна М. В. Соціально-економічна мотивація конкуренто-спроможності у сфері праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.09.01 „Демографія, економіка праці і соціальна політика” / М. В. Семикіна. — К., 2004. — 36 с.
179. Сидорова М. Ю. Этапы разработки компенсационного пакета –– Режим доступу: http:/ www.kadrovik.ru
180. Синельник В. В. Організаційно-економічний механізм стратегічного управління персоналом підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / В. В. Синельник. — Донецьк, 2008. — 20 с.
181. Сичов Д. В. Правове регулювання індивідуальних трудових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 „Трудове право; право соціального забезпечення” / Д. В. Сичов. — Х., 2005. — 18 с.
182. Скомарохова О. І. Соціальна політика та соціальний захист економічно активного населення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.09.01 „Демографія, економіка праці і соціальна політика” / О. І. Скомарохова. — К., 1998. — 18 с.
183. Словарь терминов. –– Режим доступу: http://www/101/kiev.ua/ glossary/sotsial nyj protsess 1067.html
184. Соболева И. Социальная ответственность бизнеса: глобальный контекст и российские реалии / И. Соболева // Вопросы экономики, 2005. –– № 10. –– С. 90––102.
185. Сокур Н. В. Державна політика по зниженню соціальної напруженості у перехідному суспільстві (сфера трудових відносин) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 „Політичні інститути та процеси” / Н. В. Сокур. — О., 2001. — 20 с.
186. Сокур С. Как строить систему управления: прагматичный подход / С. Сокур, О. Коваленко // http://www.management.com.ua/ims/ims100.html
187. Сосновый А. Компенсационный пакет: содержание, структура, особенности создания / А. Сосновый // Московский психологический журнал. –– №8. –– Режим доступу: http://magazine.mospsy.ru/nomer8/s13.shtml#4#34
188. Социальная корпоративная политика: проблемы, опыт, перспективы ; под общ. ред. Н. А. Волгина, В. К. Егорова. –– М. : Издательско-торговая корпорация „Дашков и Ко”, 2004. –– 1048 с.
189. Социальная политика организации: обслуживающие производства и хозяйства // «Библиотечка «Российской газеты», 2003. –– № 6. –– С. 35.
190. Социально-психологическая оценка персонала: учебн. пособ. /
А. Я. Анцупов, В. В. Ковалев. –– М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. –– 303 с.
191. Социальные выплаты и гарантии // Все о бухгалтерском учете, 2006. –– № 89. –– С. 4––99.
192. Социальный пакет на предприятии // Налоги и бухгалтерский учет, 2006. –– № 84. –– С. 10––47.
193. Социальный портрет бизнеса. Путеводитель по социальным программам российского бизнеса. М. –– The Platzdarm Group, Альпина Бизнес Букс, 2004. –– 196 с.
194. Соціальне страхування: історія та сучасність // Людина і праця, 2007. –– № 5. –– С. 22-24.
195. Соціологія бізнесу ; за заг. ред. проф. А. А. Герасимчука. –– Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. –– 280 с.
196. Спивак В. А. Организационное поведение и управление персоналом / В. А. Спивак. –– СПб. : Изд-во "Питер", 2000. –– 416 с.
197. Стефінін В. Система управління якістю праці на підприємствах /
В. Стефінін // Україна: Аспекти праці, 2007. –– № 4. –– С. 45––49.
198. Стивен П. Робинс. Менеджмент / Стивен П. Робинс, Мэри Коултер ; пер. с англ. 6-е изд. –– М. : ИД «Вильямс», 2002. –– 880 с.
199. Стратегия управления развитием предприятия: монографія / А. Н. Тищенко, О. С. Головко. –– Х. : Эдэна, 2003. –– 195 с. –– Библиогр.: с. 184––195.
200. Стратегічне управління організаційними перетвореннями на промислових підприємствах / В. С. Пономаренко, A. M. Золотарьов,
О. М. Ястремська, І. М. Волик, В. М. Лужковський та ін. –– Х. : ХНЕУ, 2005. –– 452 с. –– Бібліогр.: с.286––300.
201. Суетенко Е. Н. Основы менеджмента: Учебное пособие /
Е. Н. Суетенко, Н. И. Пасько. –– М. : форум: ИНФРА-М, 2005. –– 240 с.
202. Сучасний тлумачний словник української мови: 65000 слів ; за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В. В. Дубічинського. –– Х. : ВД "Школа", 2006. –– 1008 с.
203. Терещенко Н. В. Особливості формування мотивації трудової діяльності робітників підприємств в умовах трансформації економічних відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 „Спеціальні та галузеві соціології” / Н. В. Терещенко. — К., 2003. — 14 с.
204. Тонкопряд В. В. Оцінка та прогнозування використання резервів росту продуктивності праці (на прикладі підприємств автосільгосп-машинобудування України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.02.03 „Організація управління, планування і регулювання економіки” / В. В. Тонкопряд. — Х., 1998. — 18 с.
205. Труд и заработная плата // Библиотека главбуха, 2007. –– № 5. ––
с. 5––33.
206. Україна в цифрах у 2005 році: корот. стат. довід. / Держ. ком. стат. України ; за ред. О. Г. Осауленка. –– К. : Вид-во „Консультант”, 2006. –– 270 с.
207. Українська мережа Глобального договору ООН –– Режим доступу: http://www.globalcompact.org.ua/ua
208. Управление предприятием в условиях кризиса: монографія /
А. А. Садеков, В. В. Цурик; Донец. гос. ун-т экономики и торговли им.
М.И. Туган-Барановского. –– Донецк: ДонГУЭТ, 2006. –– 184 с. –– Библиогр.:
с. 148 –– 155.
209. Управління персоналом підприємства: наукове видання /
В. Г. Щербак. –– Х. : ХНЕУ, 2005. –– 218 с. –– Бібліогр.: с. 196––202.
210. Управління підприємством в умовах розвитку ринку: наукове видання / В. М. Гриньова, М. М. Новікова, О. М. Красноносова, О. Ю. Проскура,
М. М. Салун. –– Х. : ХДЕУ, 2003. –– 167 с. –– Бібліогр.: с. 160-166.
211. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: монографія / О. В. Раєвнєва; Харківський національний економічний університет. –– Х. : ІНЖЕК, 2006. –– 493 с. –– Бібліогр.: с. 361––382.
212. Управління трудовим потенціалом: наукове видання /
В. С. Пономаренко, В. М. Гриньова, М. М. Салун, М. М. Новікова,
А. Г. Гольдфарб, І. А. Грузіна, О. М. Красноносова, С. М. Самойленко,
С.І. Струк. –– Х. : ХНЕУ, 2006. ––346 с. –– Бібліогр.: с. 321––336.
213. Управління трудовою сферою промислового підприємства / О. В. Мартякова // Бизнес Информ, №1. – 2008. – С. 77––80.
214. Усачова В. В. Організаційна культура в транзитивній економіці: політекономічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.01 „Економічна теорія” / В. В. Усачова. — Донецьк, 2003. — 18 с.
215. Фанг Мочінь. Економічна та соціальна оцінка розвитку підприємництва в промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.01 / Фанг Мочінь. — Х., 2006. — 19 с.
216. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / Р. А. Фатхутдинов. –– 2-е изд., доп. –– М. : ЗАО Бизнес школа "Интел-Синтез", 1998. –– 416 с.
217. Федосеев В. Н. Управление персоналом организации: учеб. пособие / В. Н. Федосеев, С. Н. Капустин –– М. : Изд-во "Экзамен", 2004. –– 368 с.
218. Харківська область –– Режим доступу: http://www.kuchma.org.ua/ institute/monitoring/ 470f423b57446/#2
219. Хендерсон Р. Компенсационный менеджмент / Р. Хендерсон ; пер. с англ. под ред. Н. А. Горелова –– 8-е изд. –– СПб. : Питер, 2004 –– 800 с.
220. Цуканова О. В. Облік і аналіз заробітної плати у підприємствах торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 „Бухгалтерський облік, аналіз і аудит” / О. В. Цукатова. — Х., 2000. — 17 с.
221. Цумаєва А. С. Економічні причини й наслідки міграції трудових ресурсів України / А. С. Цумаєва // Регіональні проблеми зайнятості і ринку праці: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Тернопіль, 2004. –– С. 55––56.
222. Чанишева Г. І. Колективні відносини у сфері праці: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 „Трудове право; право соціального забезпечення” / Г. І. Чанишева. — Х., 2002. — 38 с.
223. Шалімов В. В. Форми та методи регулювання технічної озброєності як основи підвищення продуктивності праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.02.03 „Організація управління, планування і регулювання економіки” / В. В. Шалімов — К., 2002. — 18 с.
224. Шаульська Л. В. Соціально-трудові відносини як чинник розвитку трудового потенціалу / Л. В. Шаульська // Актуальні проблеми економіки, 2005. –– № 6. –– С. 136––143.
225. Швайковська В. М. Локальне нормативно-правове регулювання праці в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 „Трудове право; право соціального забезпечення” / В. М. Швайковська. — Х., 2007. — 18 с.
226. Шелешкова С. Заробітна плата як мотиваційна складова продуктивної зайнятості / С. Шелешкова // Україна: Аспекти праці, 2006. –– № 2. –– С. 9––16.
227. Шемавньов С. В. Формування соціально-трудових відносин у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 „Економіка, організація і управління підприємствами” / С. В. Шемавньов. — Миколаїв, 2005. — 20 с.
228. Эддоус М. Методы принятия решений / М. Эддоус , Р. Стэннсфилд; пер. с англ. под ред. чл.-кор. РАН И. И. Елисеевой. –– М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. –– 590 с.
229. Экономика и организация труда: учеб. пособие ; под ред. проф.
П. Г. Перервы, проф. Н. И. Погорелова, доц. Г. В. Дюжева –– Х. : НТУ „ХПИ”, 2006. –– 588 с.
230. Экономика труда и социально-трудовые отношения: учеб. [для экон. спец. Вузов] / Р. П. Колосова, В. Г. Костаков, А. А. Ткаченко и др.; под ред.
Г. Г. Меликьяна, Р. П. Колосовой. –– М. : ЧеРо: Изд-во Моск. ун-та, 1996. –– 624 с.
231. Экономика труда: (социально-трудовые отношения) ; под. ред.
Н. А. Волгина, Ю. Г. Одегова. –– М. : Изд-во "ЭКЗАМЕН", 2003. –– 736 с.
232. Экономическая результативность деятельности предприятий: монография / А. Н. Тищенко, Н. А. Кизим, Я. В. Догадайло; Харьковский национальный экономический университет. –– Х. : ИНЖЭК, 2005. –– 143 с. ––Библиогр.: с. 120––130.
233. Юрков М. Соціальний пакет як різновид соціальної діяльності /
М. Юрков // Право України, 2007. –– № 7. –– С. 38––41.
234. 100 термінів і понять соціально-трудової сфери: Енцикл. слов. / Редкол.: С. В. Мельник та ін. –– Держ. установа Н-д. ін-т соц.-тр. відносин. Луганськ: ДУНДІ соціально-трудових відносин, 2005. –– 219 с.
235. Business and society: corporate strategy, public policy, ethics. –– 8th ed./ James E. Post… [et al.]. –– 1996. –– 708 p.
236. Carrol Archie B., Buchholtz Anna. Business and society: Ethics and Stakeholder Management. –– Cincinnati: South-Western College Publishing’ 2000. –– 750 p.
237. Elliott R.F. Labor Economics: a Comparative Text. 1991
238. http://ukrstat.gov.ua –– сайт Державного комітету статистики України.
239. http://www.dsn-asu.ru//book/kokorev/chap1.ru.html#fig1.1
240. McConnel C.R., Brue S.L. Contemporary Labor Economics. 1992.
241. Michael T. Matteson, John M. Ivancevich. Management and organization behavior classics. –– Irwin McGrow-Hill: 1996. –– 456 p.
242. Tesner S. The United Nations and Business: a partnership recovered. ––
N-Y: St. Martins’s Press” 2000. –– 204 p.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.