У нас уже 242733 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОЗБРОЄННЯМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ
Количество страниц 276
ВУЗ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2010
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОЗБРОЄННЯМ ПІДПРИЄМСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
1.1. Сутність процесу технічного переозброєння діючого виробництва та його вплив на організаційно-технічний рівень виробництва
1.2. Системний підхід до управління технічним переозброєнням виробництва
1.3. Роль маркетингу в управлінні технічним переозброєнням виробництва
Висновки за розділом 1
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ РИНКОВИХ І ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
2.1. Аналіз споживчої задоволеності продукцією для визначення пріоритетів у реалізації організаційно-технічних заходів технічного переозброєння виробництва
2.2. Аналіз тенденцій процесів оновлення основного капіталу промислових підприємств Харківської області
2.3. Обґрунтування вибору варіантів технічного переозброєння промислових підприємств
Висновки за розділом 2
РОЗДІЛ 3 МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ МАСШТАБІВ І НАПРЯМКІВ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА
3.1. Методичний підхід до комплексної оцінки організаційно-технічного рівня виробництва
3.2. Визначення масштабів і напрямків технічного переозброєння виробництва на основі структурного моделювання
3.3. Прийняття рішень щодо варіанта технічного переозброєння на базі прогнозування
Висновки за розділом 3
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Актуальність теми. Необхідність інтеграції України у високотехнологічне світове середовище потребує активізації процесів оновлення основного капіталу через зміни в його структурі на користь інноваційної техніки і технологій. Тому актуальним виступає питання управління технічним переозброєнням виробництва для забезпечення можливості розширеного відтворення основних фондів на основі інтенсифікації, а також вирішення завдань підприємства на ринку.
Одним з актуальних питань є необхідність використання маркетингового підходу до управління технічним переозброєнням виробництва для забезпечення процесу технічного розвитку підприємства за рахунок реалізації таких варіантів технічного переозброєння, які дозволять ефективно використовувати внутрішні та зовнішні можливості підприємства. Вирішення цього завдання потребує розробки науково-методичного забезпечення управління технічним переозброєнням.
На сучасному етапі розбудови економіки технічний розвиток виробництва виступає важливим фактором забезпечення конкурентоспромож-ності промислових підприємств. Самостійність і власні можливості підприємств щодо визначення напрямків свого технічного розвитку зумовлюють необхідність вибору таких організаційно-технічних заходів, які будуть сприяти вирішенню стратегічних завдань підприємства на ринку. Важливу роль у процесі технічного розвитку діючого виробництва відіграє технічне переозброєння, яке дозволяє здійснити якісне оновлення основних фондів підприємства, підвищити технічний рівень виробництва, а також запровадити виробництво продукції, яка користується попитом на ринку.
Питанням економічних проблем управління технічним та інноваційним розвитком промислових підприємств присвячені роботи таких учених, як В. П. Александрова, О. І. Амоша, М. А. Віленський, В. М. Гончаров, О. П. Градов, Б. М. Гринчель, В. М. Гриньова, А. М. Золотарьов, М. О. Кизим, Д. С. Львов, М. В. Мельникова, Л. І. Нейкова, П. А. Орлов, В. С. Пономарен-ко, С. Г. Селіванов, Д. М. Черваньов, М. Г. Чумаченко та ін.
Багато зарубіжних і вітчизняних учених, серед яких І. М. Акімова, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, М. Мак-Дональд, Дж. О’Шоннесі, І. Л. Решетні-кова, О. М. Тімонін та ін., приділяють увагу дослідженню теоретичних основ маркетингу та проблемам маркетингового управління підприємством.
Однак у численних працях учених недостатньо повно розглянуто використання концепції маркетингу для управління технічним переозброєнням виробництва. Це стосується необхідності врахування факторів зовнішнього середовища при прийнятті рішень щодо напрямків і масштабів технічного переозброєння виробництва. Важливим напрямком удосконалення управління технічним переозброєнням виступає визначення причинно-наслідкових зв’язків між організаційно-технічним рівнем виробництва й результатами діяльності підприємства на основі економіко-математичного моделювання. Наукова та практична актуальність зазначених питань визначили вибір теми дисертаційного дослідження, його мету і завдання.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Харківського національного економічного університету, що проводилися на кафедрі менеджменту за темами: «Концепція управління в умовах транзитивної економіки» (номер державної реєстрації 0105U003089), в рамках якої автором підготовлено підрозділ «Економічні особливості технічного переозброєння підприємств на сучасному етапі»; «Управління адаптацією підприємств в умовах економічної інтеграції» (номер державної реєстра-
ції 0105U006402), за якою особисто автором підготовлено розділ «Управління технічним переозброєнням підприємства на основі концепції маркетингу».
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є теоретичне обґрунтування та розроблення методичних і практичних рекомендацій щодо забезпечення управління технічним переозброєнням підприємства машинобудування з урахуванням маркетингового підходу.
Для досягнення загальної мети були поставлені такі завдання:
уточнити визначення понять «технічне переозброєння виробництва» і «організаційно-технічний рівень виробництва»;
провести дослідження системи управління технічним переозброєнням виробництва в рамках системи технічного розвитку;
розкрити об’єктивний характер змін змісту управління технічним переозброєнням підприємства в умовах ринкової економіки та довести необхідність управління технічним переозброєнням на основі концепції маркетингу;
уточнити основні етапи процесу управління технічним переозброєнням;
проаналізувати методичні рекомендації щодо оцінки задоволеності споживачів продукцією промислового підприємства та провести оцінювання задоволеності для визначення пріоритетних організаційно-технічних заходів щодо покращення ринкової пропозиції підприємства за вдосконаленою методикою оцінювання;
визначити тенденції в процесах оновлення основних фондів підприємств промисловості Харківської області;
обґрунтувати послідовність вибору варіантів технічного переозброєння виробництва;
розробити методичний підхід до комплексної оцінки організаційно-технічного рівня виробництва;
обґрунтувати та розробити методичний підхід для вибору масштабів і напрямків технічного переозброєння на основі визначення причинно-наслідкових зв’язків між технікою, технологією й організацією виробництва та результатами діяльності підприємства.
Об’єкт дослідження – процес управління технічним переозброєнням промислового підприємства.
Предмет дослідження – теоретичні положення і науково-методичні підходи, методи та рекомендації до вибору масштабів, напрямків і варіантів технічного переозброєння виробництва машинобудівного підприємства.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження стали теоретичні положення економічної науки щодо розширеного відтворення основного капіталу, праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених з економіки технічного розвитку та інноваційної діяльності, стратегічного управління підприємством, питань використання маркетингу в управлінні.
Обґрунтованість отриманих результатів забезпечено використанням таких наукових методів: аналізу і синтезу – для розкриття сутності категорій «технічне переозброєння діючого виробництва», «організаційно-технічний рівень»; статистичного аналізу – для групування, порівняння, оцінки та інтерпретації фактичних даних щодо тенденцій оновлення основного капіталу промисловості України і Харківського регіону; логічного узагальнення – для визначення факторів, що впливають на обсяг і структуру випуску продукції; системного аналізу – для визначення основних параметрів системи управління технічним переозброєнням виробництва; анкетування – для проведення опитування споживачів щодо їх задоволеності продукцією підприємства; таксономічного аналізу – для комплексної оцінки організаційно-технічного рівня виробництва; багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу – для оцінки кількісного впливу складових організаційно-технічного рівня виробництва на ефективність виробництва і маркетингової діяльності; структурного моделювання – для побудови моделі зв’язку між показниками організаційно-технічного рівня виробництва й маркетингової діяльності та обсягом реалізації продукції; нейронних мереж – для прогнозування обсягів продажів продукції.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці і обґрунтуванні теоретичних положень, методичних підходів та практичних рекомендацій щодо управління технічним переозброєнням машинобудівного підприємства з урахуванням маркетингового підходу.
Удосконалено:
методичний підхід до вибору масштабів і напрямків технічного переозброєння, який на відміну від існуючих: базується на структурному моделюванні та прогнозуванні з використанням нейронних мереж, передбачає побудову моделі зв’язку між показниками організаційно-технічного рівня виробництва і маркетингової діяльності та обсягом реалізації продукції, на основі якої визначаються напрямки переозброєння для забезпечення їх відповідності прогнозному обсягу виробництва;
методичний підхід до комплексної оцінки організаційно-технічного рівня виробництва, який відрізняється від існуючих тим, що здійснюється у взаємозв’язку з оцінкою маркетингової діяльності через систему показників, які зводяться до однієї синтетичної ознаки таксономічним методом;
процес управління технічним переозброєнням виробництва шляхом визначення його етапів, які передбачають стратегічний аналіз, у межах якого здійснюється оцінка задоволеності споживачів продукцією та показниками діяльності підприємства (на основі вдосконаленої методики оцінювання, що враховує залежність лояльності споживачів від оцінок їх задоволеності), комплексна оцінка організаційно-технічного рівня виробництва, яка здійснюється в комплексі з оцінкою маркетингової діяльності, а також прогнозування попиту на продукцію;
методичний підхід до визначення варіантів технічного переозброєння, особливістю якого є врахування основних типових завдань технічного розвитку виробництва і тенденцій попиту на продукцію, що дозволяє обирати найбільш ефективний варіант й коригувати його реалізацію на основі програмно-цільового методу.
Дістали подальшого розвитку:
визначення поняття «технічне переозброєння діючого виробництва» як форми інтенсифікації виробництва, яке на відміну від існуючих висвітлює необхідність зміни цільової спрямованості процесу технічного переозброєння для підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку за рахунок підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності та задоволеності споживачів продукцією;
система управління технічним переозброєнням виробництва, особливістю якої є визначення стратегічних і тактичних цілей переозброєння з позиції стратегічного й тактичного маркетингу, принципів, функцій та методів управління технічним переозброєнням з урахуванням маркетингового підходу до управління.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що використання на підприємствах машинобудування запропонованих науково-практичних розробок забезпечує обґрунтований вибір масштабів і напрямків технічного переозброєння з урахуванням тенденцій на ринку. Пропозиції автора щодо комплексної оцінки організаційно-технічного рівня виробництва у взаємозв’язку з оцінкою маркетингової діяльності використано в виробничо-господарській діяльності ЗАТ «Інститут Укроргверстатінпром» (довідка № 98 від 17.05.2007 р.). Методичний підхід до оцінки ступеня задоволеності споживачів та результати математичного моделювання, які використовуються для вибору масштабів і напрямків технічного переозброєння, впроваджено в роботу ВАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» (довідка № 315 від 20.05.2007 р.).
Особистий внесок здобувача в роботах, що виконані у співавторстві, полягає у такому (в дужках вказано номери праць за списком, який подано в авторефераті): в роботі [141] обґрунтовано необхідність здійснення стратегічного управління промисловим підприємством на основі концепції маркетингу, визначено зміст завдань маркетингового управління підприємством за напрямками діяльності; в роботі [142] запропоновано схему вибору варіанта технічного переозброєння та розглянуто процес його формування на прикладі машинобудівного підприємства; в роботі [89] сформована система показників організаційно-технічного рівня, ефективності виробництва і маркетингової діяльності, визначено їх еталонні значення та проведено комплексну оцінку організаційно-технічного рівня виробництва за даними машинобудівного підприємства; в роботі [143] запропоновано визначення категорій «технічне переозброєння діючого виробництва» й «організаційно-технічний рівень виробництва», на основі концепції маркетингу розкрито стратегічні і тактичні цілі технічного переозброєння; в роботі [144] визначено особливості технічного переозброєння виробництва в ринкових умовах.
Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки, викладені в дисертації, доповідалися на 6 науково-практичних конференціях, а саме: «Динаміка наукових досліджень» (м. Дніпропетровськ, 2004); «Проблеми організації та планування інноваційної діяльності підприємств» (м. Харків, 2005); «Проблеми інноваційно-структурних перетворень в Укра-їні» (м. Харків, 2005); «Сучасні економічні проблеми розвитку промислових підприємств» (м. Харків, 2006); «Економіка і маркетинг в XXI сторіччі» (м. Донецьк, 2006); «Актуальні проблеми управління економічними процесами промислових підприємств» (м. Харків, 2006).
Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 11 робіт, з них 9 у наукових виданнях, що визначені ВАК України фаховими з економіки, 2 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. Загальний обсяг публікацій за темою дисертації складає 4,71 ум.-др. арк., з яких здобувачеві належить 3,21 ум.-др. арк.
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Д. Аакер ; [пер. с англ. Ю. Н. Каптуревского]. – СПб. : Питер, 2002. – 542 с. – (Серия „Теория и практика менеджмента”).
2. Акимова И. М. Промышленный маркетинг / И. М. Акимова ; [2-е изд., стер.]. – К. : Общ-во „Знания Украины”, Киев. обл. орг., 2001. – 294 с.
3. Александрова В. П. Пріоритети технологічного розвитку економіки України перехідного періоду / В. П. Александрова // Економіка і прогнозування. – 2003. – № 1. – С. 70–85.
4. Александрова В. П. Управление технико-экономическим развитием промышленного предприятия / В. П. Александрова, Т. П. Загорская, П. Ф. Котяев. – К. : Техніка, 1987. – 141 с.
5. Александрова Т. Є. Оптимізація прибутків промислового підприємства при експлуатації та заміні обладнання / Т. Є. Александрова, К. В. Ларіна // Вісник національного технічного університету „ХПІ” : зб. наук. праць. Тематичний випуск: „Системний аналіз, управління та інформаційні технології” / М-во освіти і науки України, Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”. – Х. : НТУ „ХПІ”, 2005. – № 19. – С. 3–10.
6. Альянс Медиа. Инновации и предпринимательство: гранты, технологии, патенты. – Роль инноваций в процессе формирования стратегии предприятия. – Режим доступа: http://www.innovbusiness.ru/content/document_r_572F4D2B-65E9-4u.html. − Заглавие с экрана.
7. Анил К. Введение в искусственные нейронные сети / К. Анил, М. Жианчанг, К. Моиуддин // Открытые системы. – 1997. – № 4. – С. 16–24.
8. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф ; [пер. с англ. И. Ансофф; при содействии Э. Дж. Макдонелла]. – СПб. и др. : Питер, 1999. – 414 с.
9. Баранова Н. И. Технико-организационное развитие производства
/ Н. И. Баранова, А. Г. Осиевский, Л. В. Басова. – Харьков : Гос. аэрокосми-ческий университет „Харьковский авиационный институт”, 2000. – 31 с.
10. Беленький П. Е. Управление техническим и организационным развитием предприятия / П. Е. Беленький, Ю. Л. Гиттик, Т. В. Ландина. – К. : Тэхника, 1992. – 126 с.
11. Беликова Н. В. Управление использованием и обновлением активной части основных производственных фондов предприятий / Н. В. Беликова
// Управління розвитком : зб. наук. статей. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. – № 7. –
С. 11–13.
12. Беляев В. И. Маркетинг: основы теории и практики : [учеб.] / В. И. Беляев. – М. : КНОРУС, 2005. – 672 с.
13. Бляхман Л. С. Экономика научно-технического прогресса / Л. С. Бляхман. – М. : Высшая школа, 1979. – 272 с.
14. Бондар О. В. Реактивні інновації як засіб диверсифікації діяльності вітчизняних підприємств в умовах трансформації ринкової економіки та євроінтеграції України / О. В. Бондар // Економіка розвитку. – Х. : Вид. ХДЕУ. – 2004. – № 1. – С. 78–82.
15. Бондарев В. Н. Искусственный интеллект : учеб пособ. для студ. высш. учеб. завед.] / В. Н. Бондарев, Ф. Г. Аде. – Севастополь : СевНТУ, 2002. –
613 с.
16. Боровиков В. П. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере / В. П. Боровиков. – [2-е изд.]. – СПб. : Питер, 2003. – 688 с.
17. Будунова Н. И. Эффективность капитальных вложений и реконструкция в промышленности / Н. И. Будунова. – М. : Стройиздат, 1978. – 225 с.
18. Васильев Г. А. Направления и экономическая эффективность техничес-кого перевооружения предприятия / Г. А. Васильев. – М. : Машиностроение, 1988. – 47 с.
19. Виленский М. А. Экономическое содержание технического перевоору-жения производства / М. А. Виленский // Вопросы экономики. – 1984. – № 5. –
C. 46–55.
20. Виленский М. А. Экономические проблемы технического перевооружения производства / М. А. Виленский. – М. : Машиностроение , 1987. – 193 с.
21. Воронкова А. Э. Конкурентоспособность и модернизация промышленных предприятий Украины / А. Э. Воронкова // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – № 11. – С. 40–44.
22. Гаврись М. О. Сучасний стан основних фондів в Україні та перспективи їх оновлення / М. О. Гаврись, О. О. Гаврись // Управління розвитком : зб. наук. статей. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. – № 7. – С. 120–122.
23. Гаджиев М. М. Планирование технического перевооружения производства / М. М. Гаджиев. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1985. – 80 с.
24. Галушкин А. И. Современные направления развития нейрокомпьютерных технологий в России / А. И. Галушкин // Открытые системы. – 1997. – № 4. – С. 25–28.
25. Гапоненко А. Л. Ускорение реконструкции и обновления производства
/ А. Л. Гапоненко. – М. : Мысль, 1988. – 172 с.
26. Герасимчук В. Г. Маркетинг : теорія і практика / В. Г. Герасимчук. – К. : Вища школа, 1994. – 324 с.
27. Глушков В. М. Моделирование развивающихся систем / В. М. Глушков, В. В. Иванов, В. М. Яненко. – М. : Наука, 1983. – 337 с.
28. Гойко А. Ф. Ефективність інвестування реконструкції і технічного переоснащення діючих підприємств // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київський державний технічний університет будівництва і архітектури. – К. : КДТУБА, 1998. – С. 64–74.
29. Головне управління статистики в Харківський області (офіційний сайт) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uprstat.kharkov.ukrtel.-net/ua/index.html.
30. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования : теория, методология и практика / Е. П. Голубков. – М. : Издательство „Финпресс”, 1998. – 416 с.
31. Голубков Е. П. Основы маркетинга / Е. П. Голубков. – М. : Дело и Сервис, 1999. – 656 с.
32. Гончаров В. Н. Обновление парка оборудования в условиях интенсифи-кации производства / В. Н. Гончаров, Б. Е. Бачевский, О. А. Бурбело. – К. : Тэхника, 1990. – 136 с.
33. Гончарова С. Ю. Стратегічне управління : навч. посіб. / С. Ю. Гончарова, І. П. Отенко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2004. – 164 с.
34. Горбань А. Н. Нейронные сети на персональном компьютере
/ А. Н. Горбань, Д. А. Россиев. – Новосибирск : Наука, 1996. – 276 с.
35. Горшкова Л. А. Анализ организации управления. Аналитический инструментарий / Л. А. Горшкова. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 208 с.
36. Градов А. П. Технический уровень производства машиностроительных предприятий : экономический анализ / А. П. Градов. – Л. : Машиностроение, Ленин. отд-ние, 1984. – 173 с.
37. Градов А. П. Техническое развитие предприятий в условиях самофинансирования : материалы науч.-практ. конф., Ленинград / науч. ред. А. П. Градов. – Л. : Общ-во „Знание”, 1989. – 80 с.
38. Гринчель Б. М. Измерение эффективности научно-технического прогресса / Б. М. Гринчель. – М. : Экономика, 1974. – 100 с.
39. Гриньова В. М. Фактори формування економічної стабільності промислових підприємств / В. М. Гриньова, В. А. Сідун // Управління розвитком : зб. наук. праць. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2004. – № 1. – С. 16–24.
40. Гриньова В. М. Функціонально-вартісний аналіз в інноваційній діяльності підприємства : моногр. / В. М. Гриньова. – Х. : ВД „ІНЖЕК”, 2004. – 128 с.
41. Гунин В. Н. Управление инновациями : [17-модульная программа для менеджеров „Управление развитием организации”. Модуль 7] / В. Н. Гунин. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 272 с.
42. Дабагян А. В. Моделирование процессов развития и реконструкции гибких производственных систем / А. В. Дабагян, И. В. Кононенко. – Х. : Вища школа. Изд. при Харьковском государственном университете, 1989. – 155 с.
43. Данько Т. П. Управление маркетингом : [учеб. – 2-е изд., перераб. и доп.] / Т. П. Данько. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 334 с.
44. Державний комітет статистики України. Офіційний веб-сайт. − Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
45. Дубровский В. Техническое перевооружение производства : резервы эффективности / В. Дубровский // Экономические науки. – 1981. – № 5. –
С. 36–42.
46. Ежов А. А. Нейрокомпьютеринг и его приложения в экономике
/ А. А. Ежов, С. А. Шумский. – М. : МИФИ, 1998. – 238 с.
47. Ефремов В. С. Стратегическое планирование в бизнес-системах
/ В. С. Ефремов. – М. : Издательство „Финпресс”, 2001. – 240 с.
48. Завгородняя А. А. Маркетинговое планирование / А. А. Завгородняя, Д. О. Ямпольская. – СПб. : Питер, 2002. – 352 с.
49. Закон України „Про інноваційну діяльність” від 4.07.02. №40-ІV
// Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
50. Закон України „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” від 16 січня 2003 р. № 433-IV // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
51. Закон України „Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова” від 17.05.2000 р. № 433-IV // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
52. Золотарев А. Н. Обновление технической базы машиностроительных предприятий / А. Н. Золотарев. – К. : Наукова думка, 1990. – 136 с. –
(АН УССР, Харьк. отделение института экономики).
53. Золотарев А. Н. Повышение продуктивности воспроизводственных процессов (на примере машиностроения) : моногр. / А. Н. Золотарев. – Х. :
ИД „ИНЖЭК”, 2004. – 172 с.
54. Золотарев А. Н. Ускорение научно-технического прогресса и интенси-фикация производства : сб. науч. трудов / науч. ред. А. Н. Золотарев. – К. : ИЭ АН УССР, 1988. – 119 с.
55. Иванов Ю. Б. Конкурентоспособность предприятия в условиях форми-рования рыночной экономики : моногр. / Ю. Б. Иванов. – Х. : РИО ХГЭУ, 1997. – 246 с.
56. Інновації : проблеми науки і практики : моногр. – Х. : ВД „ІНЖЕК”, 2006. – 336 с.
57. Казанцев А. К. Практический менеджмент : учеб. пособ. / А. К. Казанцев, В. И. Подлесных, Л. С. Серова. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 367 с.
58. Калинин К. Ю. Повышение эффективности управления процессами реконструкции и технического перевооружения на машиностроительных предприятиях : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.05 „Экономика и управлением народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность)” / К. Ю. Калинин. – Брянск, 2006. – 24 с.
59. Касьянов С. И. Реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий: планирование, организация, стимулирование
/ С. И. Касьянов, А. С. Касьянов. – М. : Экономика, 1984. – 71 с.
60. Кизим Н. А. Влияние технико-организационного уровня производства на повышение производительности труда : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.05 „Экономика, организация управления и планирования народного хозяйства (промышленность)” / Н. А. Кизим. – Харьков, 1984. – 22 с.
61. Кизим Н. А. Нейронные сети: теория и практика применения : моногр.
/ Н. А. Кизим, Е. Н. Ястремская, В. Ф. Сенчуков. – Х. : ИД „ИНЖЭК”, 2006. – 240 с.
62. Клебанова Т. С. Методы прогнозирования : учеб. пособ. / Т. С. Клебанова, В. В. Иванов, Н. А. Раевнева. – Харьков : Изд. ХГЭУ, 2002. – 372 с.
63. Корнаи Я. Системная парадигма / Я. Корнаи // Вопросы экономики. – 2002. – № 4. – С. 4–22.
64. Корпоративное управление машиностроительным предприятием: проблемы, пути, решения : моногр. / [В. С. Пономаренко, Е. Н. Ястремская, В. М. Луцковский и др.]. – Х. : ИД „ИНЖЭК”, 2006. – 232 с.
65. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]. – Цлаф В. М. Рефор-мирование промышленного предприятия. – Режим доступа : http://www.cfin.ru/management/tslaf.html.
66. Косенков С. І. Маркетингові дослідження / С. І. Косенков. – К. : Скарби, 2004. – 464 с.
67. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер ; [пер. с англ.; под ред. Л. Волковой, Ю. Каптуревского]. – СПб. : Питер, 2001. – 752 с. – (Серия „Теория и практика менеджмента”).
68. Котлер Ф. Основы маркетинга / [Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг] ; пер. с англ. – 2-е европ. изд. – М. ; СПб. ; К. : Издательский дом „Вильямс”, 2002. – 944 с.
69. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. – М. : Прогресс, 1990. – 733 с.
70. Круглова Н. Ю. Инновационный менеджмент : учеб. пособ.
/ Н. Ю. Круглова. – [2-е изд., доп.]. – М. : Издательство РДЛ, 2001. – 352 с.
71. Кужель В. М. Управління технічним розвитком промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 „Економіка, організація і управління підприємствами” / В. М. Кужель. – К., 2006. – 20 с.
72. Кутейников А. А. Технологические нововведения в экономике США
/ А. А. Кутейников. – М. : Наука, 1990. – 96 с.
73. Кэмпбелл Э. Стратегический синергизм / Э. Кэмпбелл. – [2-е изд.]. – СПб. : Питер, 2004. – 416 с.
74. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ж.-Ж. Ламбен ; [пер. с англ. ; под ред. В. Б. Колчанова]. – СПб. : Питер, 2004. – 800 с.
75. Ларина Е. В. Стратегическое развитие предприятий на основе реструктуризации : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. [„Динаміка наукових досліджень”], (Дніпропетровськ, 21–30 червня 2004 р.)
/ Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – Т. 47. – С. 39 – 41.
76. Ларіна К. В. Використання концепції синергізму в стратегічному маркетингу промислових підприємств / К. В. Ларіна // Управління розвитком : зб. наук. статей. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2005. – № 2. – С. 20–21. (Стаття опублікована за результатами науково-практичної конференції „Проблеми організації та планування інноваційної діяльності підприємств”).
77. Ларіна К. В. Оцінка споживчої задоволеності на базі лояльності
/ К. В. Ларіна // Управління розвитком : зб. наук. статей. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. – № 3. – С. 30–31. (Стаття опублікована за результатами Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні економічні проблеми розвитку промислових підприємств”).
78. Ларіна К. В. Сучасний підхід до стратегії технічного розвитку підприємств / К. В. Ларіна // Управління розвитком : зб. наук. статей. – Х. : ХНЕУ, 2005. – № 3. – С. 56–57. (Стаття опублікована за результатами Міжнародної науково-практичної конференції „Економічні проблеми інноваційно-структурних перетворень в Україні”).
79. Ларіна К. В. Маркетинговий підхід до управління технічним переозброєн-ням виробництва / К. В. Ларіна // Управління розвитком : зб. наук. статей. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. – № 7. – С. 185–188. (Стаття опублікована за результатами Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми управління економічними процесами промислових підприємств”).
80. Ларіна К. В. Структурне моделювання стратегії технічного переозброєння підприємства / К. В. Ларіна // Економіка розвитку. – 2006. – № 4(40). – С. 101–105.
81. Луцкий С. Я. Корпоративное управление техническим перевооруже-нием фирм : учеб. пособ. / С. Я. Луцкий, А. Я. Ландсман ; под ред. А. Г. Поршнева. – М. : Высшая школа, 2003. – 319 с.
82. Львов Д. С. Экономика развития / Д. С. Львов. – М. : Экзамен, 2002. – 512 с.
83. Львов Д. С. Эффективное управление техническим развитием / Д. С. Львов. – М. : Экономика, 1990. – 255 с.
84. Люгер Джордж Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем / Ф. Люгер Джордж ; пер. с англ. – [4-е изд.]. – М. : Изд. дом „Вильямс”, 2003. – 864 с.
85. Магеря Е. В. Повышение уровня конкурентоспособности украинских предприятий через создание маркетинг-ориентированных структур управления / Е. В. Магеря, А. А. Русецкий : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [„Сучасна концепція маркетингу та її реінтерпретація в умовах перехідного суспільства”], (Харків, 2001 р.) / М-во освіти і науки, Харк. інститут бізнесу і менеджменту [та ін.]. – Х. : ХІбіМ, CEUME,
ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2001. – С. 68 – 69.
86. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга / М. Мак-Дональд ; пер. с англ. М. Бугаева. – СПб. : Питер, 2000. – 320 с. – (Серия „Маркетинг для профессионалов”).
87. Малхотра Н. К. Маркетинговые исследования и эффективный анализ статистических данных / Н. К. Малхотра ; пер. с англ. Нареш Малхотра. – К. : ООО „ТИД „ДС”, 2002. – 768 с.
88. Малярец Л. М. Построение обобщающих показателей в оценке конкурентных преимуществ предприятия / Л. М. Малярец // Економічний вісник 2004 (1) НТУ України “Київський політехнічний інститут” : зб. наук. праць. – К. : НТУ „КПІ”, 2004. – С. 432–438.
89. Малярець Л. М. Методичний підхід до комплексної оцінки організаційно-технічного рівня виробництва / Л. М. Малярець, К. В. Ларіна // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Економічна серія. – 2006. – № 719. – С. 82–90.
90. Маркетинг та питання управління конкурентоспроможністю та матеріаломісткістю продукції : моногр. / [В. І. Коршунов, В. І. Савченко, І. Ю. Пасічник та ін.] ; за ред. В. І. Коршунова. – Х. : Основа, 1999. – 188 с.
91. Маркс К. Сочинения в 30-ти т. Т. 2. Капитал / К. Маркс, Ф. Энгельс. – [2-е изд.]. – М. : Госполитиздат, 1961. – 648 с.
92. Мельникова М. В. Інноваційні аспекти організаційно-економічного розвитку виробничо-господарського комплексу / М. В. Мельникова
// Управління розвитком : зб. наук. статей. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. – № 3. –
С. 133–134.
93. Мельникова М. В. Проблеми технічного переозброєння господарських комплексів на підставі стратегії маркетингу / М. В. Мельникова // Город, регион, государство: экономико-правовые проблемы градоведения : Сб. науч. тр. – Донецк : ИЭПИ НАН Украины, „Юго-Восток-Лтд”, 2007. – Т.1. –
С. 216–223.
94. Мельникова М. В. Экономические методы развития хозяйственных комплексов : моногр. НАН Украины / М. В. Мельникова. – Донецк : ООО „Юго-Восток, Лтд”, 2007. – 266 с. – (Институт экономико-правовых исследований).
95. Мельникова М. В. Управління ефективністю функціонування великого господарського комплексу: методи і інструменти / М. В. Мельникова, С. В. Богачев // Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. – 2005. – Т. 1, Ч. 2. – С. 127–132.
96. Минцберг Г. Стратегический процесс / Г. Минцберг, Дж. Б. Куинн, C. Гошал ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2001. – 688 с.
97. Моисеев В. Г. Маркетинговое управление диверсификацией производства на промышленном предприятии : дисс. на соискание науч. степени канд. экон. наук : спец. 08.06.01 / В. Г. Моисеев. – Донецк, 2002.
– 171 с.
98. Муника А. А. Повышение эффективности функционирования предприятий стройиндустрии в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. экон. наук. – Нижний Новгород, 2002. – 20 с.
99. Назаров Е. А. Аргументы инвестиционной привлекательности города Харькова. Методические рекомендации из практики применения таможенных и налоговых льгот для инвесторов в 2000 – 2002 гг. / Е. А. Назаров, И. Н. Абрамова. – Х. : Харьковский инвестиционный совет, 2002. – 80 с. –
(в 2-х кн. Кн. 1.).
100. Нейкова Л. И. Анализ эффективности технического перевооружения промышленных предприятий / Л. И. Нейкова. – М. : Финансы и статистика, 1990. – 87 с.
101. Нємцов В. Д. Стратегічний менеджмент / В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань. – К. : ТОВ „УВПК „ЕксОб”, 2001. – 560 с.
102. О’Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход
/ Дж. О’Шонесси ; пер. с англ., под ред. Д. О. Ямпольской. – СПб. : Питер, 2001. – 864 с.
103. Опыт управления реконструкцией и техническим перевооружением действующих предприятий Ленинградского региона : материалы Науч.-практ. конф., Ленинград / под ред. А. П. Градова. – Л. : Общ-во „Знание”, 1983. – 86 с.
104. Орлов П. А. Сравнительная оценка эффективности капитальных вложений / П. А. Орлов // Экономика Украины. – 2004. – № 1(498). – С. 27–32.
105. Орлов П. А. Организационно-экономические аспекты оценки конкурентоспособности продукции машиностроения / П. А. Орлов, В. В. Мищенко // Управління розвитком : зб. наук. статей. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. – № 7. – С. 198–201.
106. Орлов П. А. Состояние инвестиционной и инновационной деятельности, связанной с обновлением активной части основных производственных фондов (на примере предприятий машиностроения и легкой промышленности)
/ П. А. Орлов, Н. В. Беликова // Економіка розвитку. – 2006. – № 3(39). – С. 82–86.
107. Основні фонди промислових підприємств Харківської області. Статистичний збірник ; за ред. М. Л. Чмихало. – Х. : Харківське обласне управління статистики, 2002. – 162 с.
108. Отенко И. П. Методологические основы управления потенциалом предприятия : науч. изд. / И. П. Отенко. – Харьков : Изд. ХНЭУ, 2004. – 216 с.
109. Паламарчук А. С. Эффективность реконструкции предприятий
/ А. С. Паламарчук. – М. : Финансы, 1987. – 285 с.
110. Палтерович Д. М. Планирование технического перевооружения производства / Д. М. Палтерович. – М. : Экономика, 1982. – 232 с.
111. Пасхавер А. И. Оценка эффективности технического перевооружения предприятий в новом хозяйственном механизме / А. И. Пасхавер. – АНУССР. Институт экономики. – К. : Наукова думка, 1990. – 150 с.
112. Пасько О. В. Відтворення основних засобів аграрних підприємств (на прикладі Сумської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 „Економіка, організація і управління підприємствами” / О. В. Пасько. – Суми, 2005. – 20 с.
113. Пилипенко А. А. Менеджмент : [підруч.] / А. А. Пилипенко. – Х. :
ВД „ІНЖЕК”, 2005. – 456 с.
114. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании / В. Плюта ; пер. с польск. В. В. Иванова. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 176 с.
115. Полторыгин В. К. Эффективность технического перевооружения социалистического производства: вопросы теории, методологии и практики
/ В. К. Полторыгин. – М. : Мысль, 1975. – 328 с.
116. Пономаренко В. С. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи : моногр. / В. С. Пономаренко, О. М. Тридід, М. О. Кизим. – Х. : ВД „ІНЖЕК”, 2003. – 328с.
117. Попов С. А. Стратегическое управление : [17-модульная программа для менеджеров „Управление развитием организации”. Модуль 4] / C. А. Попов. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 304 с.
118. Портер М. Конкуренция : учеб. пособ. / М. Портер ; пер. с англ. – М. : Издательский дом „Вильямс”, 2001. – 495 с.
119. Пріоритети технологічного розвитку України // Економіст. – 2003. – № 5. – С. 44–51.
120. Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці : моногр. / [за заг. ред. С. М. Ілляшенка]. – Суми :
ВТД „Університетська книга”, 2005. – 582 с.
121. Развитие промышленного производства: проблемы и решения
/ [А. И. Амоша, Л. Т. Хижняк и др.]. – К. : Наукова думка, 2003. – 341 с.
122. Реброва Т. И. Повышение организационно-технического уровня произ-водства предприятий легкой промышленности на основе программно-целевого подхода : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.05 „Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность” / Т. И. Реброва. – Орел, 2006. – 20 с.
123. Результаты работы Специального режима инвестиционной деятельности в г. Харькове // Инвестиционный бюллетень. – Х. : Информационно-аналитическое издание ХИС, 2003. – № 3(8). – С. 2–6.
124. Реконструкция предприятий машиностроения / [Г. В. Пешков, В. М. Смирнов, И. Д. Спектор и др.] ; под. ред. Г. В. Пешкова. – М. : Машиностроение, 1988. – 160 с.
125. Решетникова И. Л. Стратегия маркетинга: особенности формирования на отечественных предприятиях : моногр. / И. Л. Решетникова. – Луганск : Изд-во Восточноукраинского государственного университета, 1998. – 270 с.
126. Ример М. И. Экономическая оценка инвестиций / М. И. Ример, А. Д. Касатов, Н. Н. Матиенко. – СПб. : Питер, 2005. – 480 с.
127. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб. пособ. / Г. В. Савицкая. – [6-е изд., перераб. и доп.]. – Мн. : Новое знание, 2001. – 704 с.
128. Сахал Д. Технический прогресс: концепции, модели, оценки / Д. Сахал ; [пер. с англ. А. А. Рывкина]. – М. : Финансы и статистика, 1985. – 366 с.
129. Селиванов С. Г. Теоретические основы реконструкции машинострои-тельного производства / С. Г. Селиванов, М. В. Иванова. – Уфа : Гилем, 2000. – 312 с.
130. Сервер образовательных организаций Башкортостана. Башкирский государственный университет / Библиотечный каталог. – Режим доступа: http:www.bashedu.ru/index_win.html.
131. Сергеев В. Стратегическое бизнес-планирование развития производства В. Сергеев // Экономика Украины. – 2001. – № 11. – С. 21–30.
132. Сибилла Заутер-Закс. Управление предприятием с ориентацией на окружающую среду / Заутер-Закс Сибилла // Проблемы теории и практики управления. – 1993. – № 1. – С. 110–117.
133. Системные исследования. Ежегодник 1977 г. / [под ред И. В. Блауберг]. – М. : Изд. „Наука”, 1977. – 236 с.
134. Словник іншомовних слів / [за ред. О. С. Мельничука]. – К. : Головна редакція УРЕ, 1977. – 776 с.
135. Стратегічне управління організаційними перетвореннями на промисло-вих підприємствах : моногр. / [В. С. Пономаренко, А. М. Золотарьов, О. М. Ястремська та ін.] ; за заг. ред. В. С. Пономаренка, О. М. Ястремської. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 452 с.
136. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004 – 2015 рр.) шляхом європейської інтеграції // Економіст. – 2004. – № 5. –
С. 29–45.
137. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004 – 2015 рр.) шляхом європейської інтеграції // Економіст. – 2004. – № 6. –
С. 51–59.
138. Танасюк І. М. Планування відтворення основних промислово-виробничих фондів на машинобудівних підприємствах : автореф дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 „Економіка, організація і управління підприємствами”. – Одеса, 1998. – 18 с.
139. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства : моногр.
/ [Іванов Ю. Б., Тищенко О. М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора Іванова Ю. Б. , д-ра екон. наук, професора Тищенка О. М. – Х. : ВД „ІНЖЕК”, 2006. – 384 с.
140. Тимонин А. М. Маркетинговая стратегия промышленных альянсов : моногр. / А. М. Тимонин, Е. М. Бровко. – Х. : ИД „ИНЖЭК”, 2004. – 160 с.
141. Тимонін О. М. Стратегічне управління промисловим підприємством на основі концепції маркетингу / О. М. Тимонін, К. В. Ларіна // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Економічна серія. – 2005. – № 650. – С. 146–153.
142. Тімонін О. М. Обґрунтування механізму реалізації технічного переозброєння промислових підприємств / О. М. Тімонін, К. В. Ларіна
// Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Серия „Экономические науки”. – К. : Техніка, 2006. – № 71. – С. 158–171.
143. Тімонін О. М. Технічне переозброєння й організаційно-технічний рівень виробництва : сутність та взаємозв’язок категорій / О. М. Тімонін, К. В. Ларіна // Економіка розвитку. – 2007. – № 4(44). – С. 108–111.
144. Тімонін О. М. Економічна сутність технічного переозброєння підприємств в ринкових умовах / О. М. Тімонін, К. В. Ларіна : матеріали
7-ї міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених [„Економіка і маркетинг в XXI сторіччі”], (Донецьк, 19–21 травня 2006 р.) / М-во освіти і науки України, Донецький національний технічний університет [та ін.]. – Донецьк : ДРУК-ІНФО, 2006. – Ч. 2. – С. 155–157.
145. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.
146. Третьяк О. Историческая эволюция и новые ориентиры развития маркетинга / О. Третьяк // Российский экономический журнал. – 2001. – № 2. – С. 59–67.
147. Україна у цифрах у 2005 році / [за ред. О. Г. Осауленка]. – К. : Держкомстат України, 2006. – 248 с.
148. Утвердження інноваційної моделі розвитку економіки України : матеріали Наук.-практ. конференції / М-во освіти і науки України, Національний технчний університет „Київський політехнічний інститут”. –
К. : НТУ „КПІ”, 2003. – 436 с.
149. Учет и анализ эффективности производства / [под ред. А. Ф. Аксеенко]. – М. : Финансы и статистика, 1986. – 272 с.
150. Фальцман В. К. Приоритеты технической реконструкции машино-строения / В. К. Фальцман // Вопросы экономики. – 1986. – № 6. – С. 52–62.
151. Фатхутдинов Р. А. Производственный менеджмент : [учеб. для вузов]
/ Р. А. Фатхутдинов. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 447 с.
152. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент : [учеб.]
/ Р. А. Фатхутдинов. – [7-е изд.]. – М. : Дело, 2005. – 448 с.
153. Харківська область в 2002 році. Статистичний щорічник / [за ред. М. Л. Чмихало]. – Х. : ВД „ІНЖЕК”, 2003. – 604 с.
154. Харківська область в 2003 році. Статистичний щорічник. Держкомстат України / [за ред. М. Л. Чмихало]. – Х. : ПП „Кримарт”, 2004. – 643 с.
155. Харківська область в 2004 році. Статистичний щорічник. Держкомстат України / [за ред. М. Л. Чмихало]. – Х. : Головне управління статистики у Харківській області, 2005. – 640 с.
156. Харківська область в 2005 році. Статистичний щорічник / [за ред. М. Л. Чмихало]. – Х. : Головне управління статистики у Харківській області, 2006. – 606 с.
157. Хаустова В. Е. Моделирование маркетинговой стратегии предприятия на рынках продукции производственно-технического назначения : моногр.
/ В. Е. Хаустова, Ю. А. Лидовский. – Х. : ИД „ИНЖЭК”, 2004. – 176 с.
158. Хохлов Н. П. Движение основного капитала предприятия как синергетический процесс / Н. П. Хохлов, С. Л. Ефремов // Економіка розвитку. – 2007. – № 4(44). – С. 80–83.
159. Хохлов Н. П. Управление развитием материально-технической базы производства в корпорации / Н. П. Хохлов, А. А. Литвиненко // Управління розвитком : зб. наук. статей. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. – № 7. – С. 84–86.
160. Цыгичко А. Н. Повышение эффективности интенсификации производ-ства (макроэкономические проблемы замены основных производственных фондов) / А. Н. Цыгичко. – М. : Экономика, 1982. – 160 с.
161. Цыгичко А. Н. Проблемы технического перевооружения и реконструкции машиностроительных предприятий / А. Н. Цыгичко
// Плановое хозяйство. – 1987. – № 8. – С. 67–74.
162. Черваньов Д. М. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України / Д. М. Черваньов, Л. І. Нейкова. – К. : Т-во „Знання”, КОО, 1999. – 514 с.
163. Чирков В. Г. Обґрунтування техніко-економічних заходів : метод. посіб. для промислових підприємств / В. Г. Чирков. – К. : Фенікс, 2007. – 148 с.
164. Чукин С. А. Расчеты экономической эффективности организационно-технических мероприятий в машиностроении / С. А. Чукин, А. А. Сорокин, А. Ю. Зеленков. – М. : Машиностроение, 1986. – 184 с.
165. Чумаченко Н. Г. Техническое перевооружение и реконструкция производства / Н. Г. Чумаченко. – К. : Наукова думка, 1991. – 348 с.
166. Швец И. Б. Экономические проблемы замены технологий предприятий машиностроения / И. Б. Швец // Экономика Украины. – 2001. – № 7. – С. 43–47.
167. Шевченко Л. С. Конкурентное управление : учеб. пособ. / Л. С. Шевчен-ко. – Х. : Эспада, 2004. – 520 с.
168. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : навч. посіб. / З. Є. Шерш-ньова, С. В. Оборська. – К. : КНЕУ, 1999. – 384 с.
169. Экономические проблемы технического перевооружения производства. – М. : Наука, 1987. – 235 с.
170. Экономический словарь на glossary.com.ua. – Режим доступа: www.glossary.com.ua/economic/18/161329.html?p=12.
171. Эффективность повышения технического уровня производства
/ [В. П. Александрова, Б. В. Калашников, Э. В. Максименко, В. А. Ященко]. – К. : Наукова думка, 1979. – 132 с.
172. Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса / Э. Янч. – М. : Экономика, 1989. – 287 с.
173. Domingo R. T. Quality Means Survival / R. T. Domingo. – Singapure : Prentice Hall, 1997. – 121 p.
174. Foster R. N. Innovation : The Attacker’s Advantage / R. N. Foster. – N.Y. : 1986. – 116 p.
175. Goderis J. P. Barrier Marketing: From Customer Satisfaction to Customer Loyality / J. P. Goderis // CEMS Business Review. – 1998. – № 2(4). – P. 285–294.
176. Haken H. An application of Synergetics. Decision Making as Pattern Recognition / H. Haken. – N.Y. : Springer, 1996. – P. 45–71.
177. Industrial investment Project Profile (IIPP) Form. – Venn : International Center, UNIDO, 1995. – 258 p.
178. Jones T. O. Why Satisfied Customers Defect? / T. O. Jones, W. E. Sasser
// Harvard Business Review. – 1995. – № 73. – P. 88–99.
179. Muller B. Neural networks: An Introduction // В. Muller, J. Reinhardt, M. Strickland. – N.Y. : Springer, 1995. – 329 p.
180. Olmmsted D. History and Principle of Neural Networks / D. Olmmsted. – N.Y. : Springer-Verlag, 1998. – P. 100–126.
181. Ugur Halic Hints from life to artificial intelligence / Halic Ugur // Proc. ANN AL Symposium (INNS). – Turkey. – 1994. – P. 1–25.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.