У нас уже 242733 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ
Количество страниц 264
ВУЗ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА
Год сдачи 2010
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ
ОЦІНКИ РЕСУРСІВ У СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ 11
1.1. Сутність рентного змісту економічної оцінки ресурсів у
системі реалізації регіональної житлової політики 11
1.2. Управління раціональним використанням земельних
ресурсів у процесі формування житлової політики 34
1.3. Світовий досвід забезпечення оцінки земельних ресурсів
у процесі формування житлової політики регіону 59
Висновки до розділу 1 71

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ
ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ 73
2.1. Стан та особливості ринку житла на загальнодержавному
та регіональному рівнях в Україні 73
2.2. Вплив руху капіталу в будівництві на процес формування
житлової політики регіону 92
2.3. Фінансове забезпечення житлової політики у регіонах
України 112
Висновки до розділу 2 128

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 129
3.1. Основні напрями вдосконалення управління житловим будівництвом в системі забезпечення житлової політики 129
3.2. Концептуальні засади формування житлової політики на загальнодержавному та регіональному рівнях в Україні 150
3.3. Методичні підходи щодо формування житлової політики
на регіональному рівні 169
3.4. Засади формування житлової програми
Полтавської області 180
Висновки до розділу 3 194

ВИСНОВКИ 196

ДОДАТКИ 199

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 245

ВСТУП

Актуальність теми. В умовах трансформації соціально-економічних від-носин в Україні закономірним постає питання розробки форм реалізації житло-вої політики на загальнодержавному та регіональному рівнях. Житлова політи-ка в Україні здійснюється державою та органами місцевого самоврядування ві-дповідно до напрямів соціально-економічного розвитку країни з метою реаліза-ції права громадян на житло. Процес формування житлової політики на регіо-нальному рівні потребує раціонального використання економічного, людсько-го, ресурсного потенціалу регіонів, що сприятиме підвищенню рівня життя на-селення.
Особливої актуальності в умовах формування житлової політики регіону набуває обмежена кількість земельних ділянок придатних під будівництво жит-ла, економічна оцінка земельних ресурсів, обґрунтування та визначення шляхів раціонального їх використання.
Теоретичні та прикладні аспекти формування житлової політики дослі-джено в наукових працях вчених і практиків: А.М.Асаула, А.Ф.Гойка, Н.Ю.Горлач, О.А.Гриценко, В.В.Гришка, С.А.Давимуки, В.В.Дурицького, О.А.Карлової, Т.М.Качали, О.М.Коваленка, В.І.Кравченка, Л.Г.Левіта, А.А.Лукьянченка, Ю.М.Манцевича, В.О.Онищенка, Г.І.Онищука, В.І.Павлова, К.В.Паливоди, В.А.Поляченка, В.І.Срібного, С.Т.Сташевського та інших вче-них. Оцінюванню стану окремих складових житлової політики регіонів присвя-чені праці П.Т.Бубенка, З.В.Герасимчук, В.П.Дубіщева, О.В.Кухленка, В.І.Пили, П.С.Рогожина, В.І.Торкатюка, Л.М.Шутенка.
Разом з тим, необхідність подальшого удосконалення житлової політики регіонів, що передбачається Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2015 р., потребує забезпечення оцінки територіальних ресурсів, вияв-лення регіональних важелів її формування, визначення напрямів та форм її реа-лізації.
Актуальність наукового дослідження полягає в тому, щоб на основі роз-робки науково-методичних положень та системного дослідження процесу фор-мування житлової політики на регіональному рівні обґрунтувати практичні ре-комендації щодо її реалізації, які б відповідали трансформаційним процесам та чинному законодавству України.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-ційна робота пов’язана з науковими дослідженнями кафедри фінансів та бан-ківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, зокрема з темами: «Механізм формування фінансово-інвестиційного потенціалу регіонів в умовах сталого розвитку України» (номер державної реєстрації – 0105U000769) – автором визначено вплив органічної по-будови капіталу в галузях будівництва, промисловості, сільського господарства Полтавської області, «Теоретичні основи формування господарського механіз-му регіонів України» (номер державної реєстрації – 0102U004705), у межах якої автором запропоновано методичні засади формування житлової політики в ре-гіонах України; «Інноваційний зміст сталого розвитку регіонів України» (номер державної реєстрації – 0105U000770) – досліджено інноваційну складову фор-мування житлової політики в регіонах України з урахуванням світового досвіду.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка наукових положень процесу формування житлової політики на регіональному рівні в Україні в умовах трансформації соціально-економічних відносин та об-ґрунтування практичних рекомендацій щодо реалізації житлової політики регіону.
Досягнення поставленої мети зумовило необхідність визначення та розв’язання наступних завдань:
• розкрити рентний зміст економічної оцінки земельних ресурсів у сучас-них умовах формування регіональної житлової політики;
• дослідити основи управління раціональним використанням земельних ресурсів у процесі формування житлової політики регіону;
• розробити методичний підхід до економічної оцінки земельних ресурсів та обґрунтувати її вплив на реалізацію житлової політики з урахуванням світо-вого досвіду;
• проаналізувати стан та особливості ринку житла на загальнодержавному та регіональному рівнях в Україні;
• визначити вплив руху капіталу в будівництві на процес формування жи-тлової політики регіону;
• встановити фактори впливу, що визначають особливості формування ринку житла у регіонах України;
• обґрунтувати основні напрями вдосконалення управління житловим бу-дівництвом у системі забезпечення житлової політики;
• виявити особливості реалізації сучасної житлової політики на загально-державному та регіональному рівнях в Україні;
• розробити засади формування регіональної житлової програми Полтав-ської області.
Об’єктом дослідження є процес формування житлової політики.
Предметом дослідження є наукові, теоретичні та методичні положення, принципи, способи і практичні засади формування житлової політики регіону.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є фундаментальні положення економічної теорії, регіональної економіки, резуль-тати вітчизняних і зарубіжних наукових досліджень із питань формування жит-лової політики.
У дисертаційній роботі були використані наступні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: діалектичний метод – для розробки засад фор-мування житлової політики регіону; системного аналізу і синтезу – при визна-ченні регіональних важелів формування житлової політики; статистичний та метод порівняльного економічного аналізу – при визначенні впливу руху капі-талу в будівництві на процес формування житлової політики; аналітичний, гра-фічний, метод багатокритеріальної оцінки – для визначення особливостей реа-лізації сучасної житлової політики на загальнодержавному та регіональному рі-внях в Україні.
Інформаційними джерелами дисертаційної роботи стали законодавчі та нормативні акти України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України та Головного управління статистики у Полтавській області, Управлін-ня містобудування та архітектури Полтавської обласної державної адміністра-ції, наукові праці провідних вітчизняних та зарубіжних учених у періодичних виданнях.
Наукова новизна одержаних результатів. Найвагоміші результати, що характеризують наукову новизну дослідження, полягають у наступному:
вперше:
– розроблено методичні засади формування житлової політики регіону на основі закону руху капіталу та особливостей форм його реалізації у сфері жит-лового будівництва, що включають алгоритм побудови регіональної житлової політики, урахування загальнодержавних і регіональних факторів впливу та визначення функціональних форм на всіх стадіях руху капіталу, до яких відне-сено інвестування, складові виробництва будівельної продукції, організаційні схеми управління житловим будівництвом, номенклатура та технологічні хара-ктеристики будівельної продукції, що забезпечує цілісність житлової політики на загальнодержавному та регіональному рівні;
удосконалено:
– методичний підхід оцінки земельних ділянок під будівництво житла в населених пунктах з урахуванням рентної складової, який на відміну від існую-чих методик грошових оцінок включає два етапи та визначається двома рів-нями земельного ринку – первинним та вторинним. Використання такого під-ходу дозволить визначити ціну земельної ділянки при передачі її під будівниц-тво доступного та соціального житла і стартову ціну на аукціоні;
– напрями управління використанням земельних ресурсів регіону в про-цесі формування житлової політики через: реалізацію права власності на землю, що передбачає комплексність вирішення правових, фінансових, організаційних, технічних завдань; платне користування шляхом удосконалення механізму ви-значення орендної плати та земельного податку з урахуванням ринкової цінно-сті земельної ділянки; проведення ефективного планування та забудови терито-рії, яке полягає у розробленні генеральних планів населених пунктів, схем пла-нування території на місцевому рівні, проектів детального планування терито-рій, що сприятиме раціональному використанню земельних ресурсів регіону;
– схеми фінансування розвитку житлового будівництва в процесі форму-вання житлової політики, які на відміну від існуючих передбачають поєднання системи накопичувальних житлових вкладів населення та державної підтримки че-рез заохочувальні премії, що дозволить забезпечити більшу доступність житла;
дістало подальшого розвитку:
– система заходів на регіональному ринку будівництва житла, до складу яких включені: удосконалення механізму виділення земельної ділянки під забу-дову; встановлення науково-обґрунтованого розміру відсоткової ставки відра-хувань до місцевого житлового фонду; спрощення процедури видачі дозволів на будівництво; об’єднання функцій містобудівного розвитку і земельних відно-син, що сприятиме збільшенню інвестицій в житлове будівництво;
– визначення регіональної житлової політики, під яким пропонуємо розу-міти взаємопов’язану сукупність основних напрямів, спрямованих на реаліза-цію права громадян на житло, та законодавчих, соціальних, організаційно-економічних, архітектурно-будівельних, експлуатаційно-технологічних заходів щодо їх забезпечення;
– розроблено проект регіональної комплексної програми Полтавської об-ласті «Житло» на 2007-2012 р., який побудовано на принципах цілісності, об’єктивності, науковості, гласності, самостійності, рівності, дотримання зага-льнодержавних інтересів. Упровадження такого проекту програми забезпечить практичну реалізацію житлової політики на регіональному рівні через удоско-налення порядку відведення земельних ділянок під забудову з попереднім про-веденням до них магістральних інженерних мереж, застосування енергозбері-гаючих та новітніх технологій у житловому будівництві, проведення інвентари-зації об’єктів незавершеного житлового будівництва та розробки заходів щодо їх добудови, сприяння створенню ринку послуг із управління багатоквартирни-ми будинками.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоре-тичні положення, які захищаються в дисертації, доведені до рівня конкретних практичних пропозицій та рекомендацій, створюють об’єктивну основу для процесу формування житлової політики на регіональному рівні в Україні у су-часних умовах господарювання. Практична цінність отриманих наукових ре-зультатів підтверджується їх упровадженням: при розробці планів кредитуван-ня житла Полтавської філії ВАТ Банку «БІГ Енергія» (лист № 17/0001 від 07.06.2007 р.); у процесі короткострокового планування та довгострокового прогнозування складових житлової політики Виконавчим комітетом Полтавсь-кої міської ради (лист № 02-24/1/1488 від 22.06.2007 р.); при розробці додатко-вих заходів щодо реалізації програми «Реформування і розвиток житлово-комунального господарства Полтавської області на 2007-2011 роки» Головного управління житлово-комунального господарства Полтавської обласної держав-ної адміністрації (лист № 06-35/1202 від 02.07.07р.); у процесі розробки страте-гічного плану розвитку житлового будівництва в Полтавському регіоні Управ-лінням містобудування та архітектури Полтавської обласної державної адмініс-трації (лист № 02/824 від 14.08.07 р.); при визначенні перспективних напрямів розвитку житлового будівництва під час розроблення Стратегії розвитку Пол-тавської області на період до 2015 р. Головним управлінням економіки Полтав-ської обласної державної адміністрації (лист № 4/5-1564 від 29.12.2007р.). Те-матику дисертаційного дослідження використано у навчальному процесі Пол-тавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка при викладанні курсів лекцій із дисциплін: «Регіональна економіка», «Управління будівельним виробництвом» (лист № 76-9-2019 від 27.11.07 р.).
Особистий внесок здобувача. Наукові положення, які викладені у дисер-таційній роботі й виносяться на захист, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ідеї та по-ложення, які є результатом особистої роботи здобувача.
Апробація результатів дисертації. Найважливіші результати дисерта-ційної роботи апробовані на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях: «Фінансові засади інноваційного забезпечення ста-лого розвитку регіонів України» (Полтава, 2005р.); «Регіональні аспекти органі-зації та управління фінансовими ресурсами» (Івано-Франківськ, 2005р.); «Про-блеми і перспективи становлення фінансової системи України» (Севастополь, 2005р.); Міжвузівській студентській науковій конференції «Удосконалення об-ліку, аудиту й аналізу господарської діяльності» (Полтава, 2006р.), «Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку держави» (Луцьк, 2006р.), «Розвиток сільського будівництва і архітектури на сучасному етапі» (Полтава, 2006р.), «Наука и образование – 2007» (Дніпропетровськ, 2007р.), «Загальноекономічні та фінансові аспекти формування інноваційного потенціалу регіону» (Полтава, 2007р.), «Інвестиційна привабливість промислових підприємств регіону в умо-вах інтеграції до СОТ» (Кременчук, 2007р.), науково-практичних конференціях Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (Полтава, 2005-2006 рр.).
Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковані у 18-ти науко-вих працях (у тому числі 10 – у фахових виданнях) загальним обсягом 5,1 друк. арк., з них особисто авторові належать 4,6 друк. арк.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох роз-ділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел. Повний об-сяг дисертації – 264 сторінки комп’ютерного тексту, який містить 32 рисунки і 9 таблиць, з яких 3 таблиці і 6 рисунків займають всю площу сторінки. Список використаних джерел із 201-го найменування на 20-ти сторінках, 12 додатків – на 40-ка сторінках.
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Статистичний щорічник України за 2006 рік / Державний комітет стати-стики України; ред. О.Г. Осауленко. – К.: Консультант, 2007. – 575 с.
2. Экономический расчет наилучшего использования ресурсов / Л.В. Кан-торович. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – 344 с.
3. Канторович Л.В. Оптимальные решения в экономике / Л.В. Канторович, А.Б.Горстко. – М.: Наука, 1972. – 231 с. – Библиогр.: с. 230–231.
4. Теория воспроизводства и накопления: [пер. с польск. О.Ланге] / под ред. В.С.Немчинова. – М.: Изд-во иностр. лит., 1963. – 141 с.
5. Комплексное региональное планирование и прогнозирование / [Н.П. Федоренко [и др.]; отв. ред. Н.П. Федоренко]; АН СССР. Центр экон.-мат. ин-т. – М.: Наука, 1989. – 157 с.
6. Россия: уроки прошлого и лики будущего/ Н.П. Федоренко. – М.: Эко-номика, 2001. – 489 с. – (Рос. академики об экономике).
7. Горлачук В.В. Управління землекористуванням в умовах переходу до ринкової економіки / В.В. Горлачук // Зб. наук. пр. Миколаїв. держ. гу-маніт. ун-ту ім. П. Могили. Сер. «Економічні науки». – Миколаїв, 2005. – С.16–25.
8. Кабакова С.И. Экономические методы управления рациональным ис-пользованием ресурсов при развитии городов / С.И. Кабакова // Плата за ресурсы при развитии городов. – М.: Стройиздат, 1988. – С. 4–22.
9. Жилище – 2000: В 3 ч. Ч. 1. Архитектурно-градостроительные пробле-мы / [сост. Р.Х.Исеева; под ред. Е.П.Федорова]. – М.: Стройиздат, 1988. – 120 с.
10. Гофман К.Г. Экономическая оценка природных ресурсов в условиях со-циалистической экономики: Вопросы теории и методологии / К.Г.Гофман. – М.: Наука, 1977. – 236 с. – (Проблемы сов. экономики).
11. Бронштейн М.Л. Земля и хозрасчетные отношения / М.Л. Бронштейн. – М.: Колос, 1978. – 168 с.
12. Дехтяренко Ю.Ф. Регулювання земельних відносин в місті / Ю.Ф. Де-хтяренко, О.І. Драпівковський, І.Б.Іванова. – К.: Основи, 1997. – 144 с.
13. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: Наукове видання / [Ю.Ф.Дехтяренко, М.Г.Лихогруд, Ю.М.Манцевич, Ю.М.Палеха]. – К.: Профі, 2002. – 258 с.
14. Манцевич Ю.М. Житло: проблеми та перспективи: Наукове видання / Ю.М. Манцевич. – К.: Профі, 2004. – 360 с.
15. Михасюк І.Р. Земельний кадастр і диференціальна рента / І.Р. Михасюк, М.М. Маланчук. – Л: Вид-во Львів. держ. ун-ту, 1971. – 225с.
16. Панченко И.В. Территория, территориальные ресурсы: пути упорядоче-ния терминологии / И.В. Панченко // География и природ. ресурсы. – 1989. – №2. – С.167–172.
17. Панченко И.В. Комплексная оценка территорий при размещении строи-тельства / И.В. Панченко, В.К. Смоляга. – К.: Будивэльнык, 1991. – 144 с. – Библиогр.: с. 141–143.
18. Оцінка земель: навчальний посібник / [М.Г.Ступень, Р.Й.Гулько, І.Р.Залуцький, О.Я.Микула та ін.]. – Л: «Новий світ – 2000», 2006. – 308 с.
19. Теоретичні основи державного земельного кадастру: навч. посіб. / [за ред. М.Г.Ступеня]. – Л.: Апріорі, 2003. – 341с.
20. Опыт о законе народонаселения/ Т. Мальтус. Общая теория занятости, процента и денег/ Дж.М. Кейнс. Частный капитал в СССР/ Ю. Ларин. – М.: Эконом-Ключ, 1993. – 487 с. – (Антология экономической классики).
21. Столяров И.А. Антология экономической классики / И.А. Столяров. – М.: МП «ЭКОНОВ», «КЛЮЧ», 1993. – 475 с.
22. Рикардо Д. Сочинения. Т.2 / Д. Риккардо; [пер. под ред. М. Н. Смит]. – М., 1955. – 390с.
23. Трактат о налогах и сборах / В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо. Исследова-ние о природе и причинах богатства народов / А. Смит. Начала полити-ческой экономии и налогового обложения / Д. Рикардо. – М.: Эконом-Ключ, 1993. – 475 с. – (Антология экономической классики).
24. Рикардо Д. Сочинения. Т.3 Статьи по аграрному вопросу и критические примечания к книге Мальтуса / Д. Риккардо. – М.: Госполитиздат, 1955. – 395 с.
25. Рикардо Д. Сочинения. Т.5: Письма к экономистам / Д. Риккардо; ред. пер. М.Н. Смит. – М.: Соцэкгиз, 1961. – 271 с.
26. История экономических учений: хрестоматия / Г.В. Борисов, С.Ф.Сутырин, М.В. Шишкин. – СПб.: Сентябрь; СПб.: Бизнес-пресса, 2003. – 271с.
27. Маркс К. Капитал: Критика политической экономии / К. Маркс // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – [2-е изд.]. – Т.25, ч. II. – 551 с.
28. Маркс К. Теории прибавочной стоимости / К.Маркс // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – [2-е изд.]. – Т. 26, ч. II. – 703 с.
29. Закон України Про оцінку земель №1378- ІV від 11.12.2003 р. // Офіцій-ний вісник України. – 2004. – №1. – Ст. 1.
30. Земельний Кодекс України // Кодекси України. – 2005. – №8.
31. Про методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарсь-кого призначення та населених пунктів [Електронний ресурс]: Постано-ва Кабінету Міністрів України № 213 від 23.03.1995 р. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP.– Назва з титул. екрану.
32. Про експертну грошову оцінку земельних ділянок: Постанова Кабінету Міністрів України №1531 від 11.10.2002 р. // Офіційний вісник Украї-ни. – 2002. – №42. – Ст. 1941.
33. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: підруч. / [за ред. С.І. Дорогунцова]. – К.: КНЕУ, 2005. – 988 с. – Бібліогр.: с. 974 – 978.
34. Закон України Про Генеральну схему планування території України №3059-ІІІ від 07.02.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №30. – Ст. 204.
35. Про концепцію сталого розвитку населених пунктів: Постанова Верхов-ної Ради України №1359-XIV від 24 грудня 1999 року // Офіційний віс-ник України. – 2000. – №1. – Ст.6.
36. Закон України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме май-но та їх обмежень №1952-ІV від 01.07.2004 р. // Відомості Верховної Ра-ди України. – 2004. – №51. – Ст. 553.
37. Проект закону Про державний земельний кадастр № 0948 від 20.03.2007 р. [Електронний ресурс]. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP.– Назва з титул. екрану.
38. Калько А. Первые теледебаты с участием руководителей города. Две ветви властного дерева / А. Калько // Слава Севастополя. – 2005. – №152.
39. Закон України Про плату за землю №2535-ХІІ від 03.07.1992 р.// Відо-мості Верховної Ради України. – 1992. – №38. – Ст. 560.
40. Закон України Про оренду землі №161-ХІV від 06.10.1998 р. // Офіцій-ний вісник України. – 1998. – №42. – Ст. 1538.
41. Кривобоков М.Г. Вибір факторів вартості міських земель та їхніх пито-мих ваг для розрахунку зонального коефіцієнта / М.Г. Кривобоков // Зе-млевпорядний вісник . – К.: Держкомзем, 2003. – №2. – С. 77-81.
42. Закон України Про Державний бюджет України на 2007 рік №489-V від 19.12.2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – №52. – Ст. 3477.
43. Цивільний кодекс України. – Х.: Інформаційно-правовий центр «Кси-лон», 2004.
44. Порядок розрахунку ставок орендної плати за користування земельними ділянками: Рішення Полтавської міської ради від 20.12.03 р.
45. Закон України Про планування і забудову територій № 1699-ІІІ від 20.04.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №31. – Ст.250.
46. Закон України Про основи містобудування №2780-ХІІ від 16.11.1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. –№52. – Ст. 683 (із змінами).
47. Закон України Про ліцензування певних видів господарської діяльності № 1775 – III від 1.06.2000 р. (із змінами) [Електронний ресурс]. – 1 елек-трон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP.– Назва з титул. екрану.
48. Закон України Про порядок ведення державного земельного кадастру (із змінами вiд 21.06.2004) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP.– Назва з титул. екрану.
49. Державні будівельні норми України. ДБН 360-92. Містобудування. Пла-нування і забудова міських і сільських поселень. – К.: ВПП Укртиппро-ект, 1992.
50. Конституція України. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.
51. Про затвердження порядку вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів: Постанова Кабінету Міністрів України №427 від 31.03.2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – №14. – Ст. 972.
52. Положення про проведення конкурсів на визначення інвестора на забу-дову та умови надання земельних ділянок у м. Полтава: розпорядження Полтавського міськвиконкому від 30.07.2003 року №596-р.
53. Федеральный Закон О внесении изменений в статью 8 Закона Россий-ской Федерации «О плате за землю» №116-ФЗ от 08.08.2004 г. [Електро-нний ресурс]. – Режим доступу: http://wbase.duma.gov.ru.
54. Білоконь Ю.М. Регіональне планування (теорія і практика) / Ю.М.Білоконь. – К.: Логос, 2003. – 246 с.
55. Білоконь Ю.М. Містобудівне управління розвитком території. Планува-льні аспекти / Ю.М. Білоконь. – К.: Укрархбудінформ, 2002. – 160 с.
56. Регулювання використання і забудови території населених пунктів (зо-нінг): довід. / [В.Гусаков, У.Валетта, В.Нудельман, О.Вашкулат]. – К.: Держбуд України, 1996. – 85 с.
57. Звіт про участь у роботі семінару «Спільні стандарти в Європейському земельному праві та кадастрі на прикладі Федеральної Республіки Німе-ччина» 23 лют. – 2 берез. 2002 р. [Електронний ресурс]. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP.– Назва з титул. екрану.
58. Мартенссон Х. Податки в Швеції [Електронний ресурс] /
Х. Мартенссон, К. Машкевич. – Режим доступу: http://www.geomatika. kiev.ua/training/PlanValTax/ chapter202.html.
59. Кравченко В.І. Фінансування будівництва житла: Новітні тенденції / В.І.Кравченко, К.В.Паливода. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська ака-демія», 2006. – Ч.2. – 131 с.
60. Грачев И.Д. В Госдуму внесен проект закона «О строительно-сберегательных кассах» [Електронний ресурс] / И.Д. Грачев. – Режим доступу: htth:www.grachev.ru/newstext/news/id/722886.html.
61. Гайдуцький П. Локомотив економічного зростання / П. Гайдуцький // Урядовий кур’єр. – 2006. – №246.
62. Мартиненко Н. Житлова політика, як вона є [Електронний ресурс] / Н. Мартиненко. – Режим доступу: http://epravda.com.ua/news/
2006/12/1/51281.htm.
63. Завора Т.М. Рентна складова фінансового механізму оцінки ресурсів у будівництві / Т.М. Завора // Материалы V Междунар. науч.-практ. конф. «Наука и образование – 2007», Днепропетровск, 3-15 янв. 2007 г. – Д.: Наука и образование, 2007. – Т. 7. Экономические науки. – С. 22–24.
64. Завора Т.М. Земельні ресурси у системі забезпечення житлової політики на регіональному рівні / Т.М. Завора // Економіка і регіон: наук вісн. – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – № 1(12). – С. 25–28.
65. Завора Т.М. Світовий досвід формування житлової політики / Т.М.Завора // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-т. – Д., 2007. – Вип. 223, Т.III. – С. 747–756.
66. Завора Т.М. Управління раціональним використанням територіальних ресурсів / Т.М. Завора // Удосконалення обліку, аудиту й аналізу госпо-дарської діяльності: зб. тез міжвузівської студент. наук. конф. Полтава, 18-19 трав. 2006 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2006. – С. 34–36.
67. Горлач Н.Ю. Ринок житлової нерухомості у м. Львові: чи можливий «обвал» цін? / Н.Ю. Горлач, В.В. Дурицький // Регіональна економіка. – 2007. – N2 (44). – С.236–243.
68. Давимука С.А. Ринок житлової нерухомості на Львівщині: динаміка роз-витку / С.А. Давимука, І.І. Дутка, В.В. Дурицький // Регіональна еконо-міка. – 2002. – № 1. – С. 46–56.
69. Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р.Макконнелл, С.Л. Брю; пер. с 14-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 972 с.
70. Асаул А.Н. Экономика недвижимости / А.Н. Асаул.– СПб.: Питер, 2004. – 512 с.: ил.
71. Асаул А.М. Ринок нерухомості: навч. посіб. / А.М. Асаул, В.І. Павлов, І.І. Пилипенко. – 2-е вид. – К.: Кондор, 2006. – 336 с.
72. Федосєєва Т. Процес формування та діяльності житлового фонду соціа-льного призначення: окремі питання правового регулювання / Т.Федосєєва // Право України. – 2006. – №2. – С. 92–95.
73. Шутенко Л.Н. Технологические основы формирования и оптимизации жизненого цикла городского жилого фонда (теория, практика, перспек-тивы) / Л.Н. Шутенко. – Харков: Майдан, 2002. – 1054 с.
74. До Європи нам далеко…показала іпотека [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://www.ipoteka.net.ua/2006/09/15/do-evropi-nam-daleko %E2%80%A6-pokazala-ipoteka/.
75. Рибак Володимир: Впроваджуємо системні реформи [Електронний ре-сурс] / В. Рибак. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/ article?art_id=53801546&cat_id=53799866.
76. Статистичний щорічник України за 2005 рік / Державний комітет стати-стики України; ред. О.Г. Осауленко. – К.: Консультант, 2006. – 575с.
77. Статистичний щорічник Полтавської області за 2005 р. / Держ. ком. ста-тистики України; Головне управління статистики у Полтавській області / [ред. Т.Л. Бугайченко; відп. за вип. Л.М. Безхлібняк]. – Полтава, 2006. – 639 с.
78. Житло у Києві удвічі дорожче, ніж у Львові, утричі – ніж в Житомирі, і в 4 рази – ніж у Кіровограді / [Електронний ресурс] // Прикарпатські но-вини – 2007 – Режим доступу: http://www.news.iv-fr.net/index.
php?id=2077.
79. Котенко О. У Полтаві в 2006 р. істотне зростання цін відбулося тільки на вторинному ринку житла [Електронний ресурс] / О. Котенко. – Режим доступу: http://www.poltava.ws/novyny/poltava/u-poltavi-v-2006-r.-istotne-zrostannya-cin-vidbulosya-tiljjky-na-vtorynnomu-rynku-zhytla-2007021144.html.
80. Мариуц С. Как классифицировать жилье /С. Мариуц // Будмайстер. – 2006. – № 13 (233).
81. Єдиний класифікатор житлових будинків, залежно від якості та наявного інженерного обладнання: Додаток до Наказу Держбуду України від 30.09.1998 р. № 215 [Електронний ресурс]. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Win-ows 98/2000/NT/XP.– Назва з титул. екрану.
82. Житловий фонд області: Стат. збірник / Головне управління статистики у Полтавській області / [Т.М.Григоренко (відп. за вип.)]. – Полтава, 2006. – 66 с.
83. Будівництво в області. Статистичний збірник / Головне управління ста-тистики у Полтавській області. – 2006. – 98 с.
84. Носарєва Л. Львівські будівельники хочуть створити «Куточок Галичи-ни» й у Києві / Л. Носарєва // Дзеркало тижня. – 2000. – № 37 (310).
85. Київміськбуд сьогодні. Новітні технології та технічна політика [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kyivmiskbud.
ua/tehnolog/.
86. Денисенко О. Котедж за чотири місяці? Без проблем! /О. Денисенко // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 244. – С. 4.
87. Закон України Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд» №1674-ІІІ від 20.04.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №32. – Ст. 254.
88. Уряд виробляє нові механізми задля розв’язання житлової проблеми [Електронний ресурс]. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Сис-тем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP.– Назва з титул. екрану.
89. Круглик С. Приоритетный национальный проект «Доступное и ком-фортное жилье – гражданам России» – стержень государственной жи-лищной политики / С. Круглик // Промышленное и гражданское строи-тельство. – 2006. – № 7.
90. Проект Закону України про державну підтримку забезпечення громадян житлом та розвиток житлового будівництва [Електронний ресурс]. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP.– Назва з титул. екрану.
91. Чепіжко В. «Законний» підхід до «квадратного метра» / В. Чепіжко // Україна молода. – 2007. – № 27.
92. Перший пішов. У Чернівцях відкрилося експериментальне «Єдине вік-но» з видачі дозволів у сфері будівництва // Дзеркало тижня. – 2006. – №10. – 18-24 берез.
93. Про Концепцію державної житлової політики: Постанова Верховної Ра-ди України №254/95-ВР від 30.06.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. –1995. – №27. – С. 200.
94. Кухленко О. Можливі моделі приватизації підрозділів будівельного комплексу / О. Кухленко // Економіка України. – 2005. – №1. – С.42 – 47.
95. Рогожин П.С. Економіка будівельних організацій / П.С.Рогожин, А.Ф. Гойко. – К.: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 448 с.
96. Статистичний щорічник Полтавської області за 2006 р. / Держ. ком. ста-тистики України; Головне управління статистики у Полтавській області / [ред. Т.Л. Бугайченко; відп. за вип. Л.М. Безхлібняк]. – Полтава, 2007. – 433 с.
97. Будівництво в області: Статистичний збірник / Головне управління ста-тистики у Полтавській області / [Н.І. Овсянікова (відп. за вип.)]. – Пол-тава, 2005. – 71 с.
98. Политическая экономия. Капиталистический способ производства / под ред. Г.А.Козлова. – М.: Мысль, 1972. – 390 с.
99. Самуельсон П. Економіка: підручник / П. Самуельсон; ред. О.Ліщишина. – Л.: Світ, 1993. – 493 с.
100. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика/ Э.Дж.Долан, К.Д.Кэмпбелл, Р.Д.Кэмпбелл. – СПб.: Автокомп; М.: Профико, 1991. – 448 с.
101. Стратегическое управление строительных предприятий на основе сис-темы сбалансированных показателей организационно-технологических решений по созданию продукции капитального строительства / [В.И.Торкатюк, Н.П. Пан, А.Г. Соболев и др.]. – Науковий вісник будів-ництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2003. – №21. – С.190–201.
102. Лукьянченко А.А. Жилищная политика в Укpаине: пpавовой и экономи-ческий аспекты / HАH Укpаины. Ин-т экон.-пpав. исслед. / А.А.Лукьянченко. – Донецк: Юго-Восток, 2002. – 33 с.
103. Левіт Л.Г. Порівняльна ефективність інвестицій у житлове будівництво за формами власності / Л.Г. Левіт // „Комунальное хазяйство городов”, науч. техн.сб., вып. 48, серия: эконом. науки, ХГАГХ. – К.: Техніка, 2003. –С. 67-72.
104. Кравченко В. Житлова проблема – оголений нерв суспільства / В.Кравченко // Дзеркало тижня. – 2002. – № 36 (411).
105. Лазарова Л. Особенности подхода к жилищной политике / Л. Лазарова // Экономист. – 2005. – № 10. – С. 72-78.
106. Про затвердження державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки: Постанова Кабінету Міністрів України №1089 від 29.07.2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – №31. – Ст. 1480.
107. Питання інвестування житлового будівництва для військовослужбовців та членів їх сімей: Постанова Кабінету Міністрів України №1909 від 18.10.1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – №42. – Ст. 2089.
108. Закон України Про пріоритетність соціального розвитку села та агропроми-слового комплексу в народному господарстві №400-ХІІ від 17.10.1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – №45. – Ст. 602.
109. Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі: Постанова Кабінету Міністрів України №376 від 22.04.1997 р. // Офіційний вісник України. – 1997.
110. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // ВВР Української Радянської Соціалістичної Республіки. – 1991. – №16. – Ст.200
111. Андрущенко І. Закони на сторожі нашого добробуту [Електронний ре-сурс] / І. Андрущенко. – Режим доступу: http://www.ukraine-invest.
com.ua/UKR/Articles/ onguard.htm.
112. Проблеми, що стримують розвиток іпотечного кредитного ринку [Елек-тронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/ pub-lish/article?art_id=9960002.
113. Кравченко В.І. Фінансування будівництва житла: Новітні тенденції / В.І.Кравченко, К.В. Паливода. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська ака-демія», 2006. – Ч.1. – 173 с.
114. Технологія фінансування будівництва житла за рахунок коштів населен-ня, залучених до ФФБ (досвід АКБ "Аркада") // Фінансовий ринок України . – 2006. – № 1. – С. 7-12.
115. Карлова О.А. Іпотека як елемент соціально-ринкової житлової політики / О.А. Карлова, І.В. Жинжикова // Коммунальное хозяйство городов: на-уч.-техн. сб. – К., 2001. – Вып.34: Сер. Экономические науки. – С.182-184.
116. Закон України Про іпотеку №898-ІV від 05.06.2003 р. // Офіційний віс-ник України. – 2003. – № 28. – Ст. 1362.
117. Закон України Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати №979-ІV від 19.06.2003 р.// Офіційний вісник України. – 2003. – №30. – Ст. 1526.
118. Парламентські слухання 15 березня 2006 року: «Стан і перспективи роз-витку молодіжного житлового будівництва в Україні» [Електронний ре-сурс]. – електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pen-tium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP.– Назва з титул. екрану.
119. Кокіна В. Кредит молодятам: підстави для його отримання / В. Кокіна // Урядовий кур’єр. – 2006. – №117.
120. Довженко Г. Соціотехнополіси для молоді / Г. Довженко // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 89.
121. Про затвердження Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво житла: Постанова Кабінету Міністрів Украї-ни №853 від 04.06.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – №23. – Ст. 1065
122. Умови кредитування житла молодим сім’ям: Департамент комунікацій влади та громадськості Секретаріату Кабінету Міністрів України // Уря-довий кур’єр. – 2006. – №234.
123. Про внесення змін до Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла: Поста-нова Кабінету Міністрів України №1651 від 29.11.2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – №48. – Ст. 3194.
124. Будівництво в Україні [Електронний ресурс]. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP.– Назва з титул. екрану.
125. Поляченко В.А. Квартира по-київськи, або «что нам стоит дом постро-ить»: Розмова з президентом холдингової компанії «Київміськбуд» / В. А. Поляченко; провели З. Вишневська, Н. Маєвська // Дзеркало тижня. – 2003. – 15-21 лют.(№ 6). – С.12.
126. Паливода К. В. Основні цілі та завдання експерименту в житловому бу-дівництві на базі ХК «Київміськбуд» / К.В. Паливода // Наукові праці / Науково-дослідний фін. ін-т. – К., 2002. – Вип.2 (17). – С.36–41.
127. Гусев Ю. Ипотечная зарядка / Ю. Гусев // Бизнес. – 2006. – № 21 (696).
128. Козлов С. Історія і еволюція застави нерухомості як передумови україн-ського іпотечного ринку [Електронний ресурс] / С. Козлов. –Режим до-ступу: http://www.yur-gazeta.com/oarticle/1706/.
129. Закон України Про іпотечні облігації №3273-ІV від 22.12.2005 р. // Ві-домості Верховної Ради України. – 2006. – №16. – Ст.134.
130. Бойко В. Ипотечное искушение / В. Бойко // Бизнес. – 2005. – № 48 (671).
131. Закон України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла і операціях з нерухомістю №978-ІV від 19.06.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – №30. – Ст. 1525.
132. Василенко О. Довіряй надійному партнеру / О. Василенко // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 38.
133. Бойко В. Черные дыры / В. Бойко // Бизнес. – 2005. – № 39 (662).
134. Самсоненко Л. Інвестори відстоюють права на конкуренцію / Л.Самсоненко // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 229.
135. Бубенко П.Т. Перспективи інноваційного розвитку регіону. – Інновації: Проблеми науки і практики. Монографія. – Харків. – 2006. – с. 134-155.
136. Завора Т.М. Формування регіонального ринку житла / Т.М. Завора // Економіка і регіон. –2005. – №2(5). – С. 203–206.
137. Завора Т.М. Фінансове забезпечення житлового будівництва в Україні / Т.М. Завора // Проблемы и перспективы становления финансовой систе-мы Украины: материалы VIII Всеукраинской науч.-практ. конф. студ., асп. и молодых ученых, Севастополь, 26-29 окт. 2005 г. – Севастополь: СевНТУ, 2005. – С. 96–97.
138. Завора Т.М. Методологічні основи забезпечення руху капіталу в будів-ництві в регіонах України (на прикладі Полтавської області) / Т.М.Завора // Регіональні аспекти організації та управління фінансовими ресурсами: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. Івано-Франківськ, 10-12 листоп. 2005 р. / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Сте-фаника. – Івано-Франківськ, 2006. – С. 16–17.
139. Завора Т.М. Ринок нерухомості та особливості його функціонування на загальнодержавному та регіональному рівнях в Україні / Т.М. Завора // Економіст. – 2006. – №10. – С. 40–43.
140. Завора Т.М. Становлення ринку житла на загальнодержавному та регіо-нальному рівнях в Україні / Т.М. Завора // Регіональна економіка. – 2007. – №1. – С. 87–95.
141. Завора Т.М. Механізм забезпечення розвитку житлового будівництва в Полтавській області / Т.М. Завора, Ю.А. Сліпченко // Матеріали міжнар. студент. наук. конф. «Розвиток сільського будівництва та архітектури на сучасному етапі», Полтава, 21-22 груд. 2006 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – Ч.1 – С. 76–80.
142. Большая Советская Энциклопедия: В 30 т. / [гл. ред. А. М. Прохоров]. – 3-е изд. – М.: Советская Энциклопедия, 1977. – Т.27. Ульяновск-Франкфорт. 1977. – 624 с. с илл., 27 л. илл. 5 л. карт.
143. Економічна енциклопедія: У 3 т. Т.3 / [С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 952 с.
144. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України №1001 від 21.07.2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – №30. –Ст. 2132.
145. Будівництво. Видатні інженери України: біографічно-енциклопедичний збірник. – К.: Укрархбудінформ, 2001. – 832 с.
146. Указ Президента України Про державне планування економічного та соціального розвитку країни на 1995 рік №799/94 від 22.12.1994 р. // Урядовий кур’єр. –1995. – №5-6.
147. Указ Президента України Положення про Міністерство будівництва, ар-хітектури та житлово-комунального господарства України // Офіційний вісник України. – 2005. – №52. – Ст. 3256.
148. Про затвердження Положення про Міністерство будівництва, архітекту-ри та житлово-комунального господарства України: Постанова Кабінету Міністрів України №1725 від 13.12.2006 р. // Офіційний вісник Украї-ни. – 2006. – №50. –Ст. 3339.
149. Про затвердження Положення про Раду розвитку регіонів: Постанова Кабінету Міністрів України №1759 від 20.12.2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – №51. –Ст. 3412.
150. Про утворення Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України: Поста-нова Кабінету Міністрів України №37 від 24.01.2007 р. // Офіційний віс-ник України. – 2007. – №6. – Ст. 214.
151. Про утворення Міністерства регіонального розвитку та будівництва України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс]. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP.– Назва з титул. екрану.
152. Бойко Л. ЖКГ: діагноз встановлений. Час лікувати / Л. Бойко // Урядо-вий кур’єр. – 2006. – № 224.
153. Закон України Про місцеве самоврядування в Україні № 280/97-ВР від 21.05.1997 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – Ст.170 (із змінами). – С. 379–429.
154. Закон України Про приватизацію державного житлового фонду №2482-ХІІ від 19.06.1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. – №36. – Ст.524.
155. Закон України Про житловий фонд соціального призначення №3334-IV від 12.01.2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – №5. – Ст. 208.
156. Господарський Кодекс України. – Х.: ПП «ІГВІНІ», 2006. – 232 с.
157. Авдеева С. Российские холдинги: новые эмпирические свидетельства / С. Авдеева // Вопросы экономики. – 2007. – № 1. – С.98–111.
158. Кузьмін О. Холдингові компанії у житлово-будівельному секторі / О. Кузьмін, Я. Кудря // Регіональна економіка. – 2006. – №2. – С. 71–81.
159. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посіб. / [за ред. д-ра екон. наук, проф. С.Ф. Покропивного]. – К.: КНЕУ, 2001. – 457 с.
160. Заяць Т.А. Сучасна регіональна соціально-економічна політика держави: теорія, методологія, практика / Т.А. Заяць, С.І. Бандур, І.В. Терон. – К.: РВПС України НАН України, ТОВ „ПРИНТ ЕКСПРЕС”, 2002. – 250 с.
161. Покропивний С.Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефектив-ність: навч. посіб. С.Ф. Покропивний, В.М. Колот. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.
162. Уманців Г.В. Холдингові компанії та промислово-фінансові групи у су-часній економіці / Г.В. Уманців. – К.:ВІРА-Р, 2002. – 429 с.
163. Основи фінансового менеджменту / Е.Ф.Брігхем; пер. з англ. – К.: ВА-ЗАКО: Молодь, 1997. – 1000 с.
164. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств: навч. посіб./ [Л.М.Чепурда, С.С.Бєляєва, М.В.Плахотнікова та ін.]. – К.: ВД «Профе-сіонал», 2005. – 272 с.
165. Наша структура [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kyivmiskbud.ua/structure/.
166. Промышленные фирмы в современной рыночной экономике/ А.С. Зел-тынь, Е.В. Ленский. – М.: Экономика и жизнь, 1998. – 303 с.
167. Транснациональные финансово-промышленные группы и межгосудар-ственная экономическая интеграция: реальность и перспективы / Е.В. Ленский, В.А. Цветков. – М.: Экономика и жизнь, 1998. – 296 с.
168. Финансово-промышленная интеграция и корпоративные структуры: ми-ровой опыт и реалии России/ М.С. Ильин, А.Г. Тихонов. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 287 с.
169. Економічна енциклопедія: У 3 т. Т.2 / [С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.].– К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 848 с.
170. Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику / А.Я. Лившиц. – М.: Изд-во «Станкин», 1992. – 127 с.
171. Tinbergen J. On the Theory of Economic Policy / J. Tinbergen. – Amsterdam, 1955. – P. 9-13.
172. Mundell R. The Monetary Dynamics of International Adjustment under Fixed and Flexible Exchange Rates // Quarterlu Journal of Economics. – 1960. – №6.
173. Введение в рыночную экономику: учеб. пособие для экон. спец. вузов / [под ред. А.Я.Лившица, И.Н.Никулиной]. – М.: Высш. шк., 1994. – 447 с.
174. Менеджмент організацій: навч. посіб / [за ред. В.В. Гришка, В.О. Они-щенка]. – Полтава: Полтав. літератор, 2007. – 416 с.
175. Закон України Про Державний бюджет України на 2006 рік від 20 груд. 2005 р. № 3235-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – №9 – С. 256-302.
176. Житлове законодавство України. – К.: Істина, 2006. – 320 с.
177. Онищук Г.І. Проблеми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайо-нів) застарілого житлового фонду / Г.І. Онищук, В.Г.Марочко, Л.М.Максимова // Реконструкція житла. – 2005. – Вип. 6. – С. 4–9.
178. Закон України Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду №525-V від 22.12.2006 р. // Офіційний віс-ник України. – 2007. – №2. – С. 64.
179. Срібний В.І. Житлова політика в країнах з ринковими відносинами / В.І.Срібний // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. пр. КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2005. – Вип. 52, ч. 2 – С. 94 – 97.
180. Christian DONNER. Housing Policies in the European Union: Theory and Practice. – Vienna, 2000. – 566 p.
181. Пивоваров В.Ф. Основные принципы совершенствования жилищной по-литики при реформировании жилищно-коммунального хозяйства в Рос-сии / В.Ф. Пивоваров, О.М. Шефель // Реконструкція житла. – 2005. – Вип. 6. – С 10–15.
182. Alex F. Schwartz. Housing policy in the United States: an introduction. – NY: Routledge, 2006. – 297 p.
183. Бузырев В.В. Экономика жилищной сферы: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по эконом. спец. / В.В. Бузырев, В.С. Чекалин. – М.: ИНФРА–М, 2001. – 254 с.
184. Вдосконалення управління житлово-комунальним комплексом України в сучасних умовах розвитку національної економіки / Ю.Г.Лега, Т.М.Качала, Н.Ф.Чечетова. – Черкаси: ЧДТУ, 2003. – 219 с.
185. Щодо реалізації Програми реконструкції та модернізації житлових бу-динків перших масових серій (22.03.2006) [Електронний ресурс]. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP.– Назва з титул. екрану.
186. Закон України Про Загальнодержавну програму реформування та розви-тку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки №1869-ІV від 24.06.2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – №30. – С.16.
187. Герасимчук З.В. Регіональна політика сталого розвитку: методологія формування, механізм реалізації / З.В. Герасимчук. – Луцьк: Надстир’я, 2001. – 528 с.
188. Пила В.І. Регіони України: соціально-економічна динаміка, проблеми та перспективи розвитку / В.І. Пила, О.С. Чмир, О.А. Гарасюк // Форму-вання ринкових відносин в Україні. – 2006. – №6 (61). – С.114–124.
189. Кігель В.Р. Математичні методи ринкової економіки: навч. посіб. / В.Р.Кігель – К.: Кондор, 2003. – 158 с.
190. Закон України Про державні цільові програми № 1621-IV від 18 берез. 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – №14. – С. 956.
191. Закон України Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України // Відомості Верховної Ра-ди. – 2000. –№25. – С. 195
192. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування регіо-нальних стратегій розвитку: Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України №224 від 29.07.2002 р. // Закон і Бізнес. – 2002. – №28.
193. Обласна програма «Реконструкція житлових будинків перших масових серій» / Полтавська обласна державна адміністрація. – Полтава, 2002. – 28 с.
194. Регіональна програма «Реформування і розвиток житлово-комунального господарства Полтавської області на 2005-2010 р.» / Полтавська обласна державна адміністрація. – Полтава, 2005. – 69 с.
195. Онищенко В.О. Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2015 р. / В.О. Онищенко, О.В. Комеліна, В.М. Поліщук. – Полтава:
ПолтНТУ, 2006. – 163 с.
196. Завора Т.М. Управління житловим будівництвом в системі регіональних важелів розвитку / Т.М. Завора // Науковий вісник / Одес. держ. екон. ун-т, Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – О., 2006. – №12. – С. 43–54.
197. Завора Т.М. Реалізація житлової політики України на регіональному рі-вні / Т.М. Завора // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-т. – Д., 2006. – Вип. 217, Т.II – С. 417– 426.
198. Завора Т.М. Засоби реалізації житлової політики України на регіональ-ному рівні / Т.М. Завора // Сучасний стан та проблеми інноваційного ро-звитку держави: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк, 3-5 верес. 2006 р. – Луцьк: Волин. держ. у-т ім. Лесі Українки, 2006. – С. 287– 288.
199. Завора Т.М. Загальнодержавні та регіональні засади реформування жит-лово-комунального господарства в системі житлової політики України / Т.М. Завора // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Загально-економічні та фінансові аспекти формування інноваційного потенціалу регіону», Полтава, 29-30 бер. 2007 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – С. 32– 34.
200. Завора Т.М. Регіональний зміст управління житловим будівництвом у системі вимог національної економіки / Т.М. Завора // Всеукраїнська на-ук.-практ. конф. «Інвестиційна привабливість промислових підприємств регіону в умовах інтеграції до СОТ»: тези наук. доп. – Кременчук: КДПУ, 2007. – С. 44– 46.
201. Онищенко В.О. Методика формування житлової політики на регіональ-ному рівні в Україні / В.О. Онищенко, Т.М. Завора // Економіка і регіон: наук. вісн. – Полтава: ПолтНТУ, 2008. – №1(16). – С. 3–7.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.