У нас уже 242733 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Количество страниц 246
ВУЗ ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Економічна категорія конкурентоспроможності торговельного підприємства та її трансформація
1.2. Діалектика взаємодії та системні взаємозв’язки конкурентоспроможності на макро- і мікрорівні
1.3. Методичні засади механізму забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖ-НОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Систематизація та розрахунок показників оцінки конкурентоспроможності торговельного підприємства
2.2. Інформаційно-методичні моделі та діагностика конкурентоспроможності торговельного підприємства
2.3. Аналіз параметрів механізму забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Економічне забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства
3.2. Прогнозування стану конкурентоспроможності торговельного підприємства
3.3. Етапізація стратегічного управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ВСТУП


Актуальність теми. Реформування економічної системи в Україні передбачає інтенсивний розвиток галузей та підприємств, функціонування яких скеровано на забезпечення товарних потреб споживачів. Однією з соціально-економічно важливих сфер господарювання є торгівля товарами народного споживання, ефективність діяльності підприємств якої в значній мірі залежить від формування та використання конкурентних переваг. Актуальним є організаційно-управлінське обґрунтування конкурентних взаємозв’язків у сфері товарного обігу з метою розвитку конкурентного середовища, забезпечення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності торговельних підприємств.
Теоретико-методологічна актуальність теми дослідження обумовлена завданнями розвитку ринкового економічного механізму, ефективність якого в значній мірі забезпечується господарсько-фінансовою діяльністю конкурентоспроможних підприємств.
Практичне значення має виявлення резервів зростання соціально-економічної ефективності торговельної діяльності за умови використання конкурентних переваг, визначення функціональних та галузевих особливостей конкурентоспроможності торговельних підприємств, обґрунтування економічних параметрів і показників її оцінки.
Актуальною є систематизація взаємозв'язків окремих елементів ресурсного потенціалу в процесі забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства. Методично важливим є інтегрування та моделювання показників конкурентоспроможності торговельних підприємств відповідно до стратегічних завдань господарсько-фінансової діяльності.
Наукові підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств, обґрунтування механізму її забезпечення відображено в наукових працях зару¬біжних вчених Ансоффа І., Градова А. П., Калягіна Г. В., Котлера Ф., Портера М., Рікардо Д., Сміта А., Томпсона А. А., Фатхутдінова Р. А., Шумпетера Й., Юданова А. Ю. Проблеми ефективності системи управління конкурентним середовищем економіки України найшли своє відображення в наукових дослідженнях Андрійчука В. Г., Геєця В. М., Должанського І. З., Мочерного С. В., Немцова В. Д., Покропивного С. Ф., Полунєєва Ю. В., Шершньової З. Е. Особливості конкуренції в торгівлі охарактеризували вчені-економісти Апопій В. В., Бабенко С. Г., Балабанова Л. В., Башнянин Г. І., Бланк І. А., Копич І. М., Лігоненко Л. О., Мазаракі А. А., Маркіна І. А., Мізюк Б. М., Хміль Ф. І.
Актуальність науково-теоретичного та практичного дослідження системи економічного управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства обумовили вибір теми, мету і завдання дисертаційної роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано згідно з планом науково-дослідних робіт Львівської комерційної академії за темами: «Розробка нормативів забезпеченості населення торговельною площею магазинів» (затвердженої наказом Міністерства економіки України (номер державної реєстрації - № 0164U013023); кафедральної теми «Конкурентоспро-можність торговельного підприємства та механізм її забезпечення» (розроблена на кафедрі економіки підприємства Львівської комерційної академії). Дисертантом обґрунтовано взаємозв’язок впливу ресурсного забезпечення на конкурентоспроможність торговельних підприємств.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного роботи є наукове обґрунтування і удосконалення теоретико-методологічних основ конкуренто-спроможності торговельних підприємств, системи її оцінки та забезпечення в умовах впливу соціально-економічної трансформації конкурентного середовища.
Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі сформульовано та вирішено наступні завдання:
визначення організаційно-економічних особливостей, умов та стратегічних завдань забезпечення конкурентоспроможності торговельних підприємств;
обґрунтування впливу розвитку і трансформації економічних теорій на поняття конкурентоспроможності підприємства;
дослідження взаємодії суб’єктів конкурентного середовища та систематизація взаємозв’язку їх конкурентоспроможності на окремих рівнях господарської діяльності;
моніторинг соціально-економічного розвитку торговельних підприємств в конкурентному середовищі;
оцінка економічного потенціалу та ресурсного забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства;
розробка системи параметричної оцінки конкурентоспроможності та ефективності використання конкурентних переваг торговельного підприємства;
економічна діагностика механізму забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства;
удосконалення методики прогнозування конкурентоспроможності торговельного підприємства та забезпечення її стратегічного розвитку;
обґрунтування системи поетапного формування та реалізації конкурентної стратегії торговельного підприємства.
Об’єктом дослідження є економічні процеси забезпечення конкурентоспроможності та використання конкурентних переваг торговельного підприємства в конкурентному середовищі.
Предметом дослідження є теоретико-методологічні основи управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства та оцінки її ефективності.
Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дисертаційного дослідження склали загальнонаукові положення економічної теорії, фінансового менеджменту, концепції маркетингу. Для досягнення поставленої мети у дисертаційній роботі використано наступні наукові прийоми і методи дослідження: аналізу і синтезу, наукової абстракції (для уточнення змісту і взаємозв’язків понять «конкурентоспроможність торговельного підприємства», «конкурентні переваги», «соціально-економічна ефективність конкуренції»); статистичного аналізу (для оцінки та інтерпретації фактичних результатів конкурентоспроможності у стратегічному періоді); комплексної оцінки (для рейтингової оцінки окремого підприємства в системі показників конкурентного середовища); інтегральної оцінки (для аналізу відносної зміни та узагальнення рівня конкурентоспроможності підприємства); матричні (для динамічного вивчення та моделювання розвитку конкуренції); експертні (для отримання порівняльних характеристик конкурентного середовища та конкурентоспроможності торговельних підприємств).
Інформаційною базою дисертаційного дослідження є законодавчі та нормативно-правові документи, матеріали Державного комітету статистики України, звітність торговельних підприємств, результати анкетних опитувань, матеріали науково-практичних конференцій і круглих столів, науково-методичні публікації, дані мережі Internet.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці, удосконаленні, систематизації теоретичних та методичних підходів до оцінки і забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства.
Основні положення дисертаційного дослідження, що визначають наукову новизну та винесені на захист, полягають у наступному:
вперше:
- розроблено системно-цільовий механізм забезпечення конкуренто-спроможності торговельного підприємства в умовах впливу конкурентного середовища, що передбачає систематизацію взаємозв’язків окремих функціональних підсистем, формування ресурсного потенціалу та ефективне використання конкурентних переваг з метою виконання стратегічних завдань господарсько-фінансової діяльності і збалансованого соціально-економічного розвитку цільового сегмента ринку товарів народного споживання;
- запропоновано як засіб системного управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства карту портфелю конкурентних переваг у формі багатофакторної моделі стратегічного збалансування торговельної діяльності, розрахунок якої поєднує економічну діагностику та поетапний моніторинг конкурентного середовища з метою визначення взаємозв’язку показників товарообороту і індексу конкурентоспроможності, методичного обґрунтування заходів реалізації конкурентної стратегії;

удосконалено:
- використання комплексного методу інтегральної оцінки конкуренто¬спроможності торговельного підприємства, що: передбачає відображення управлінських взаємозв’язків кадрової, товарної, майнової, організаційної підсистем та визначення відповідних їм індикативних показників і параметрів; забезпечує аналітичне узагальнення ефективності процесу формування і використання конкурентних переваг окремих елементів ресурсного потенціалу; відображає динамічну оцінку та порівняння конкурентних позицій суб’єктів ринкового середовища;
- методичний інструментарій побудови прогнозної моделі конкуренто¬спроможності торговельного підприємства, що відображає реалізацію конкурентної стратегії, враховує обмеження ресурсного потенціалу, умови конкуренції, багатоваріантність використання конкурентних переваг, циклічність коливань параметрів оцінки конкурентного розвитку, формує інформаційно-методичну базу для обґрунтування управлінських рішень щодо забезпечення ефективності конкуренції;
- систему управління конкурентною стратегією торговельного підприємства як сукупність етапів сценарію досягнення конкурентних переваг, функціональності конкурентної поведінки, стратегічної підтримки конкуренто¬спроможності, що: поєднує маркетинговий підхід (максимізація охоплення цільового споживчого ринку), фінансовий підхід (максимізація цільового прибутку); систематизує стратегічні цілі конкуренції з відображенням рівня їх виконання (нульовий, перший, другий), послідовності взаємозв’язків (головні, основні, допоміжні); забезпечує системний вибір конкурентної стратегії та її організаційно-економічну реалізацію;
дістало подальший розвиток:
- визначення конкурентоспроможності торговельного підприємства як механізму ефективного використання конкурентних переваг з метою досягнення стратегічних цілей господарсько-фінансової діяльності та забезпечення соціально-економічних потреб споживачів;
- систематизація комплексної взаємодії та організаційно-управлінських взаємозв’язків сфери впливу конкурентного поля окремих рівнів господарської діяльності, що відображена пірамідою конкурентоспроможності, яка має ієрархічну структуру і об’єднує конкурентоспроможність товарів народного споживання, торговельних підприємств, регіонального та національного товарних ринків.
Практичне значення одержаних результатів. Розроблені в дисертаційному дослідженні теоретичні, методичні, практичні рекомендації та отримані наукові результати можуть бути використані для вирішення завдань забезпечення конкурентними перевагами торговельних підприємств, ефективного використання конкурентної позиції в умовах інтенсифікації впливу факторів ринкового середовища.
Практичне використання в економічній роботі торговельних підприємств можуть мати методичні підходи до: інтегральної оцінки конкурентоспроможності; обґрунтування механізму забезпечення конкурентоспроможності; ефективності та резервів використання конкурентних переваг; розрахунку показників конкурентоспроможності окремих елементів ресурсного потенціалу; формування портфелю конкурентних переваг; розробки, реалізації конкурентної стратегії та оцінки її ефективності; цільового фінансового планування та розрахунків окремих бізнес-проектів.
Результати дослідження відображають конкурентоспроможність торговельних підприємств в розрізі форм власності, її організаційно-економічні та функціональні особливості.
Наукові розробки автора використано в системі управління конкурентоспроможністю ТзОВ «Софія» (довідка № 05-11 від 16. 04. 2008 р.).
Практичне використання результатів дослідження забезпечує розвиток конкурентного середовища торговельної діяльності, ефективне використання конкурентного потенціалу торговельних підприємств, зростання соціально-економічної ефективності торгівлі.
Основні наукові положення, узагальнення, висновки та рекомендації використовуються у навчальному процесі Львівської комерційної академії при викладанні навчальних дисциплін «Економіка торговельного підприємства», «Економіка і планування в підприємствах галузі», «Економіка підприємства споживчої кооперації», «Економічна діагностика» (акт впровадження № 238/01-1.08 від 11. 03. 2008 р.).
Особистий внесок здобувача. Усі теоретико-методологічні та практичні результати дисертаційної роботи є самостійною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до системи організаційно-економічного забезпечення і управління конкурентоспроможністю торговельних підприємств. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертаційному дослідженні використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи здобувача. Усі результати, що становлять сутність дисертаційної роботи, отримані автором особисто.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного дослідження доповідались і отримали схвальні відгуки на: Міжнародній науковій студентсько-аспірантській конференції «Інтеграція країн з перехідною економікою у світовий економічний простір: стан і перспективи» (м. Львів, 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Структурні трансформації та інвестиційно-інноваційний розвиток торгівлі» (м. Львів, 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні» (м. Львів, 2005 р.); Всеукраїнській науковій конференції «Націоналізм та глобалізм у розвитку національних економік: світова та вітчизняна практика» (м. Дніпропетровськ, 2007 р.); ІІ-ій Міжнародній студентсько-аспірантській конференцій «Стратегія зростання конкурентоспроможності в умовах глобалізації» (м. Львів, 2007 р.); Науковій конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу «Академія» «Стратегія соціально-економічного розвитку і формування інвестиційно-інноваційних механізмів в Україні» (м. Львів, 2007 р.); Міжвузівській науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування економіки України» (м. Львів, 2008 р.).
Публікації. За результатами дисертаційного дослідження автором опубліковано 14 наукових праць, в тому числі 7 у виданнях, що визнані ВАК України фаховими з економічних наук. Загальний обсяг публікацій - 3,44 друк. арк., з яких авторові належить 2,63 друк. арк.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 246 сторінок машинописного тексту, в тому числі 160 сторінок основного тексту. Дисертаційна робота містить 22 таблиці на 25 сторінках, 19 рисунків на 19 сторінках, 12 додатків на 55 сторінках, список використаних джерел із 234 найменувань на 18 сторінках.
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії ВРУ 28 червня 1996 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Феміна, 1996. – 64 с.
2. Господарський кодекс України / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: – Атіка, 2003. – 208 с.
3. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 3 грудня 1990 року № 507-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 52.
4. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 року № 959-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29.
5. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 року №3659-ХII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. –№ 50.
6. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 року №236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36.
7. Закон України «Про природні монополії» від 20 квітня 2000 року № 1682-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 30.
8. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року №2210-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12.
9. Закон України «Про споживчу кооперацію» // Економіка АПК. – 2003. - № 9. - С. 142 – 150.
10. Абрютина М. С. Анализ фінансово-экономической деятельности предприятия: учебно-практическое пособие [3-е изд., перераб. и. доп.] / М. С. Абрютина, А. В. Грачев. – М.: Дело и Сервис, 2001. – 280 с.
11. Абчук В. А. Экономико-математические методы. Элементарная математика и логика. Методы исследования операций / В. А. Абчук – СПб.: Союз, 1999. – 320 с.
12. Азоев Г. Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г. Л. Азоев, А. П. Челенков. – М.: ОАО «Типография «НОВОСТИ», 2000. – 256 с.
13. Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г. Л. Азоев. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 280 с.
14. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы / М. М. Алексеева // Учебно-методическое пособие. - М.: Финансы и статистика, 1998. – 248 с.
15. Аліман М. Шляхи забезпечення конкурентоспроможності споживчої кооперації / М. Аліман // Проблеми розвитку споживчої кооперації України в ринковому середовищі. Ч. 2. – Львів, 1998. – С. 3 – 6.
16. Андрійчук В. Власний та позичковий капітал підприємств і критерії їх раціонального співвідношення / В. Андрійчук, С. Галузинський // Економіка України. – 1998. - № 6. – С. 15 – 24.
17. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф, Э. Дж. Макдоннелл; пер. с англ. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 416 с.
18. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф; [пер. с англ. Л. И. Евенко]. – М.: Экономика, 1993. – 519 с.
19. Антонюк Л. Л. Капітал конкурентоспроможних ділових моделей / Л. Л. Антонюк // Науковий збірник Волинського державного ун-ту ім. Л. Українки. – 2002. - № 2. – С. 54.
20. Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації: [монографія] / Л. Л. Антонюк. – К.: КНЕУ, 2004. – 275 с.
21. Апопій В. В. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг: підруч. / В. В. Апопій, С. Г. Бабенко, Я. А. Гончарук. – Львів: ЛКА, 2001. – 450 с.
22. Апопій В. В. Організація торгівлі: підруч. [2-ге вид., перероб. та доп.] / В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребицький. – К.: ЦНЛ, 2005. – 616 с.
23. Афанасьев А. А. Создание модели зависимости выручки розничной торговой точки от факторов конкурентоспособности / А. А. Афанасьев, М. Б. Левин // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. - № 3. – С. 108 – 115.
24. Ахматова М. Теоретические модели конкурентоспособности / М. Ахматова, Е. Попов // Маркетинг. – 2003. - № 4 (71). – С. 25 – 38.
25. Бабенко С. Г. Концептуальні напрями подальшого розвитку споживчої кооперації України / С. Г. Бабенко // Вісті ДВ. – 2003. – 4 липня.
26. Бабенко С. Г. Кооперативний рух України в ХХІ ст.: парадигма розвитку / С. Г. Бабенко // Персонал – 2001. - № 7. – С. 82.
27. Бабенко С. Г. Про господарсько-фінансову діяльність споживчої кооперації у 2006 році та завдання щодо підвищення ефективності господарювання кооперативних організацій і підприємств / С. Г. Бабенко // Вісті ЦССТУ. - 2007. - № 4. – 25 січня.
28. Багиев Г. Л. Маркетинг / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, Х. Анн. [под общ. ред. Багиева Г. Л.]. – М.: ОАО Издательство «Экономика», 1999. – 703 с.
29. Балабанова Л. В. SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій підприємства / Л. В. Балабанова. – Д.: ДонДУЕТ, 2001. – 180 с.
30. Балабанова Л. В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації: навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – Д.: Дон ДУЕТ ім. М. І. Туган-Барановського, 2003. – 156 с.
31. Баумгартен Л. В. Анализ методов определения конкуретноспособности организаций и продукции / Л. В. Баумгартен // Маркетинг в России и за рубежом. – 2005. - №4 (48). – С. 72 – 85.
32. Башнянин Г. І. Політична економіка / Г. І. Башнянин, П. Ю. Лазур, В. С. Медведєв. – Київ, 2000. – 472 с.
33. Бешелев С. Д. Математико-статистические методы экспертных оценок: [2-е изд., перед. и доп.] / С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гуревич. – М.: Статистика, 1982. – 263 с.
34. Біла О. Г. Фінансове планування і прогнозування: навч. посіб. / О. Г. Біла – Л.: Компакт-ЛВ, 2005. – 312 с.
35. Білорус О. Конкурентоспроможність у сучасному глобальному світі / О. Білорус, Ю. Мацейко // Економічний часопис ХХІ. – 2002. - № 9 – С. 12 – 16.
36. Білорус Т. В. Сутність кадрової стратегії підприємства та методологічні засади її формування / Т. В. Білорус // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 1 (55). – С. 185 – 189.
37. Бланк И. А. Торговый менеджмент: [2-е изд., перераб. и доп.] / И. А. Бланк. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 784 с.
38. Блонська В. І. Конкурентоспроможність підприємства – основний чинник розвитку конкурентоспроможності економіки / В. І. Блонська, Р. Л. Лупак // Науковий вісник НЛТУУ: Збірник науково-технічних праць. - Вип. 16.1. - Львів: НЛТУ України, 2006. - С. 345 – 350.
39. Болюх М. А. Економічний аналіз: навч. посіб. / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток [за ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченька]. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
40. Борисенко З. М. Конкурентна політика як передумова ефективності ринку / З. М. Борисенко // Економіка України. – 2005. - № 5. – С. 28 – 32.
41. Борисенко З. М. Основи конкурентної політики: підруч. / З. М. Борисенко. - К.: Таксон, 2004. – 704 с.
42. Буряк П. Ю. Економіка праці й соціально-економічні відносини: навч. посіб. / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, М. І. Григор’єва. – К.: ЦНЛ, 2004. – 440 с.
43. Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование / М. И. Бухалков. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 392 с.
44. Валевич Р. Н. Экономика торгового предприятия / Р. Н. Валевич, Г. А. Давидова. – Минск: Высшая школа, 1996. – 326 с.
45. Виноградор О. А. Методи аналізу конкурентоспроможності впровадження інновацій на засадах маркетингу / О. А. Виноградор // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 1 (55). – С. 65 – 73.
46. Виноградський М. Д. Менеджмент в організації: навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шкопова; Київ. економ. ін-т менеджменту «ЕКОМЕН». – К.: Кондор, 2004. – 596 с.
47. Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприятии / В. А. Винокуров. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 160 с.
48. Войнаренко М. Економічна конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість України / М. Войнаренко, О. Фурманюк // Економіст. – 2006. - № 12. – С. 25 – 28.
49. Воронкова А. Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация: [монографія] / А. Э. Воронкова; Восточноукр. нац. ун-т. – Луганск: ВНУ, 2000. – 315 с.
50. Гальчинський А. Інноваційна стратегія українських реформ / А. Гальчинський, В. Геєць, А. Кінах, В. Семиноженко. – К.: Знання України, 2002. – 109 с.
51. Гальчинський А. С. Основи економічної теорії: [підруч.] / А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін – К.: Вища школа, 1995. – 471 с.
52. Гельвановский М. И. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макроуровневом измерениях / М. И. Гельвановский, В. М. Жуковская, И. Н. Трофимова // Российский экономический журнал. - 1998. - № 3. – С. 67 – 78.
53. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: навч. посіб. / В. Г. Герасимчук. – К.: КНЕУ, 2000. – 360 с.
54. Герман О. М. Стратегічна маркетингова спрямованість як складова забезпечення довгострокової конкурентоспроможності торговельного підприємства / О. М. Герман // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 6 (60). – С. 72 – 77.
55. Герчикова И. Н. Менеджмент: учебн. [3-е изд., перераб. и доп.] / И. Н. Герчикова. - М.: ЮНИТИ, 2002. – 501 с.
56. Гетьман О. О. Економічна діагностика: навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 307 с.
57. Гончарук Я. А. Стан і сучасні тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України / Я. А. Гончарук // Вісник ЛКА: Збірник наукових праць. - Серія економічна. - Вип. 19. – Львів: ЛКА, 2005. – С. 3 – 10.
58. Грабовецький Б. Є. Економічне прогнозування і планування: навч. посіб. / Б. Є. Грабовецький. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с.
59. Дайновський Ю. А. Фінансовий аналіз життєвого циклу підприємства / Ю. А. Дайновський, С. В. Корягіна // Фінанси України. – 2003. - № 10. – С. 66 – 76.
60. Демченков В. С. Системный аналіз деятельности предприятий / В. С. Демченков, В. И. Милета. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 182 с.
61. Димкив О. Социальный капитал // Социология теория, методы, маркетинг / О. Димкив - 2004. - № 4. - С. 54 – 65.
62. Должанський І. З. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб. / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.
63. Дробітько Н. А. Методи діагностики стану ринкової конкуренції / Н. А. Дробітько // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2005. - № 1(15). - С. 43 – 46.
64. Економетрія: навч. посіб. / [Жлуктенко В. І., Водзянова Н. К., Савіна С. С., Колодінська О. В.]. – К.: Європ. ун-ту, 2005. – 552 с.
65. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / [Геєць В. М., Александрова В. П., Артьомова Т. І., Бажал Ю. М., Барановський О. І.]. - К.: Інститут економічного прогнозування НАН України; Фенікс, 2003. - 1008 с.
66. Енциклопедичний словник бізнесмена: менеджмент, маркетинг, інформатика / [під заг. ред. М. І. Молдаванова]. – К.: Техніка, 1993. – 856 с.
67. Жлуктенко В. І. Теорія ймовірностей і математична статистика: [навч. метод. посібник у 2-х ч.] / В. І. Жлуктенко, С. І. Наконечний, С. С.Савіна. – Ч. ІІ. Математична статистика. – К.: КНЕУ, 2001. – 336 с.
68. Забелин П. В. Основы стратегического управления: учеб. пособие / П. В. Забелин, Н. К. Моисеева. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1998. – 195 с.
69. Завіновська Г. Т. Економіка праці: навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. – К.: КНЕУ, 2003. – 300 с.
70. Зайцев Л. Г. Стратегический менеджмент: учеб. / Л. Г. Зайцев, М. И. Соколова. - М.: Юристъ, 2002. - 416 с.
71. Иванов Ю. Б. Конкурентоспособность предприятия в условиях формирования рыночной экономики: [монография] / Ю. Б. Іванов. – Х.: РИО ХГЭУ, 1997. – 246 с.
72. Калина А. В. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- макроуровень): учеб. пособ. / Калина А. В. – К.: МАУП, 1998. – 266 с.
73. Калягин Г. В. Конкурентоспособность кооперации в переходной экономике: институциональный поход: учеб. пособие. / Г. В. Калягин. – М.: ИНФРА-М, 2004.–160 с.
74. Канчавели А. Д. Стратегическое управление организационно-экономической устойчивостью фирмы: Логистикоориентированное проектирование бизнеса / А. Д. Канчавели, А. А. Колобов, И. Н. Омельченко; по ред. А. А. Колобова, И. Н. Омельченко. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. – 600 с.
75. Карич Д. Предпринимательский маркетинг / Д. Карич. – М.: Издательство МГТУ, 1993. – 385 с.
76. Карлоф Б. Деловая стратегия / Б. Карлоф; пер. с англ. - М.: Экономика, 1991. – 239 с.
77. Качмарик Я. Д. Конкурентоспроможність торговельного підприємства в ринковому економічному середовищі / Я. Д. Качмарик, Р. Л. Лупак // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Вип. 225 - Т. І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 224 – 231.
78. Качмарик Я. Д. Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу торговельного підприємства / Я. Д. Качмарик, Р. Л. Лупак // Вісник ЛДФА: Збірник наукових статей. - Економічні науки. - № 10. – Л.: ЛДФА, 2006. - С. 106 – 112.
79. Качмарик Я. Д. Особливості формування та використання економічного потенціалу торговельного підприємства / Я. Д. Качмарик, І. А. Маринич, Р. Л. Лупак // Вісник ЛКА: Збірник наукових праць. - Серія економічна. - Вип. 19. – Л.: ЛКА, 2005. – С. 312 – 317.
80. Качмарик Я. Д. Система рішень процесу відтворення трудового потенціалу корпоративних систем / Я. Д. Качмарик, Р. Л. Лупак // Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні: Науковий збірник / За ред. В. Є. Швеця. – Спец. вип. 15 (Ч. 1): формування ринкової економіки в Україні. – Л.: Інтереко, 2005. – С. 105 – 110.
81. Ковтун О. І. Стратегія підприємства: навч. посіб. / О. І. Ковтун. – Львів: «Новий Світ - 2000», 2005. – 388 с.
82. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / [Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк, Я. В. Болінська]; за ред. Я. А. Жаліла. – К.: НІСД, 2005. – 388 с.
83. Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий / Т. Коно; Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1987. – 384 с.
84. Копич І. М. Кооперативна версія конкурентної динамічної моделі економіки та проблеми існування рівноваги / І. М. Копич // Вісник ЛКА: Збірник наукових праць. - Серія економічна. - Вип. 6. – Л.: ЛКА, 1999. – С. 39 – 47.
85. Корнійчук Л. Я. Історія економічних учень: підруч. / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Титаренко, А. М. Поручник; за ред. Л. Я. Корнійчук, Н. О. Титаренко. – К.: КНЕУ, 1999. – 564 с.
86. Корнілова О. В. Державна політика підтримки конкурентоспроможності підприємства / О. В. Корнілова // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. - Вип. 19, Т. 4.; голов. ред. О. О. Шубін. – Д.: ДонДУЕТ, 2005. - С. 55 – 61.
87. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посіб. [3-тэ вид.. перероб. і доп.] / М. Я. Коробов. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 294 с.
88. Корольчук О. П. Конкуренція в торгівлі як фактор підвищення ефективності використання її матеріальних і трудових ресурсів: зб. наук. праць. / О. П. Корольчук // Маркетинг: теорія і практика. - Київ, 1996. – С. 81 – 83.
89. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер; пер. с англ. под ред. О. А. Третьяк, Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 1999. – 896 с.
90. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Т. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг; пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 1999. – 1152 с.
91. Котлер Ф. Управление маркетингом / Ф. Котлер; сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1980. – 223 с.
92. Кох Р. Стратегия: Как создавать и использовать ефективную стратегию. / Р. Кох. [2-е изд.]. - Спб: Питер, 2003. - 335 с.
93. Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і планування / Г. О. Крамаренко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.
94. Крамаренко Г. О. Фінансовий менеджмент: підруч. / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 520 с.
95. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. / Н. С. Краснокутська. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 532 с.
96. Круглов М. И. Стратегическое управление компанией: уч. для вузов. / М. И. Круглов. – М.: Русская Деловая Литература, 1999 – 768 с.
97. Куденко Н. В. Маркетингові стратегії фірми: [монографія] / Н. В. Куденко. – К.: КНЕУ, 2002. – 245 с.
98. Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок: стратегический и операционный маркетинг / Ламбен Жан-Жак; пер. с англ. под ред. В. Б. Колчанова. – СПб.: Питер, 2005. - 615 с.
99. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: [монографія] / Л. А. Лахтіонова. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.
100. Лисий І. В. Інвестиційна привабливість Львівського регіону: проблеми формування та розвитку // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 35. – Львів: ЛНУім. І. Ф., 2006. – С. 32 – 39.
101. Лісовицький В. М. Історія економічних вчень: навч. посіб. / В. М. Лісовицький. – К.: «Центр навчальної літератури», 2004. – 220 с.
102. Лошенюк І. Р. Сучасні методи досягнення конкурентних переваг у роздрібній торгівлі / І. Р. Лошенюк // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2005. - № 1 (15). - С. 125 – 129.
103. Лупак Р. Л. Ідентифікація та організаційно-економічні параметри кооперативної власності в Україні // Вісник ЛКА: Збірник наукових праць. - Серія економічна. - Вип. 24. - Львів: ЛКА, 2007. – С. 245 – 252.
104. Лупак Р. Л. Організаційно-економічні рівні та система взаємозв’язків конкурентоспроможності / Р. Л. Лупак // Матеріали доповідей ІІ Міжнародної студентсько-аспірантської науково-практичної конференції «Стратегія зростання конкурентоспроможності в умовах глобалізації», Львів, 19 – 20 травня 2007 р. – Львів: Львівський інститут МАУП, 2008. – С. 330 – 335.
105. Люкшинов А. Н. Стратегический менеджмент / А. Н. Люкшинов. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 376 с.
106. Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства: підруч. [для вузів] / А. А. Мазаракі, Л. О. Лігоненко, Н. М. Ушакова; під ред. проф. Н. М. Ушакової. – К. «Хрещатик», 1999. – 800 с.
107. Мазаракі А. А. Макроекономічні проблеми розвитку сфери товарного обігу // Вісник ЛКА: Збірник наукових праць. - Серія економічна. - Вип. 24. - Львів: ЛКА, 2007. – С. 11 – 20.
108. Маркіна І. А. Діагностика впливу факторів зовнішнього середовища на споживчу кооперацію України / І. А. Маркіна // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. - 2006. - № 1 (18). - С. 69 – 75.
109. Маркіна І. А. Менеджмент підприємства / І. А. Маркіна. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2000. – 268 с.
110. Маркіна І. А. Формування ефективної концепції управління споживчою кооперацією України як соціально-економічною системою / І. А. Маркіна // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2005. - № 1 (15). - С. 78 – 86.
111. Марцин В. С. Деякі підходи до стратегії розвитку торгових підприємств регіону / В. С. Марцин // Регіональна економіка. - 2002. - № 3. - С. 106 – 115.
112. Марцин В. С. Трансформація функцій торгівлі в діяльності ринкових структур / В. С. Марцин // Фінанси України. - 2003. - № 11. - С. 36 – 42.
113. Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл. – М.: Универс, 1993. – 431 с.
114. Махнуша С. М. Методика оцінювання параметрів конкуренто-спроможності торгової марки як елементу її потенціалу / С. М. Махнуша // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 1 (55). – С. 80 – 86.
115. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; пер. с англ. – М.: Дело, 2002.  700 с.
116. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: навч. посіб. / В. О. Мец. – КНЕУ, 1999. – 132 с.
117. Миль Дж. С. Основы политической экономии / Дж. Миль. – М.: Прогресс, 1980. – Т. 1. – 480 с.; Т. 2. – 495 с.
118. Минцберг Г. Стратегический процесс: концепции, проблемы, решения / Г. Минцберг, Дж. Б. Куинн, С. Гошал. – СПб.: Питер, 2001. – 684 с.
119. Мізюк Б. М. Стратегічне управління підприємством / Б. М. Мізюк. – Львів: «Коопосвіта». ЛКА, 1999. – 338 с.
120. Міценко Н. Г. Діагностика функціонування економічного механізму торговельного підприємства / Н. Г. Міценко // Вісник ЛКА: Збірник наукових праць. - Серія економічна. - Вип. 19. - Львів: ЛКА, 2007. – С. 197 – 203.
121. Міщенко А. П. Стратегічне управління: навч. посіб. / А. П. Міщенко. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. – 336 с.
122. Мних Є. В. Економічний аналіз: підруч. / Є. В. Мних. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.
123. Мочерний С. В. Економічна енциклопедія: у 3-х томах: Т3. А-К. – К.: ВЦ «Академія», 2000. – 864 с.
124. Наконечний С. І. Економетрія: підруч. [вид. 3-тє, доп. та перероб.] / С. І. Наконечний, Т. О. Терещенко, Т. П. Романюк. – К.: КНЕУ, 2005. – 520 с.
125. Нельсон Т. Конкурентный брендинг / Т. Нельсон. – СПб.: Питер, 2003. – 208 с.
126. Немцов В. Д. Стратегічний менеджмент / В. Д. Немцов, Л. Є. Довгань. - Київ, 2002. – 560 с.
127. Павлишенко М. М. Закономірності відтворення суспільного продукту і їх вплив на ціноутворення: навч. посіб. / М. М. Павлишенко– Л.: ЛКА, 2006. – 260 с.
128. Павлова В. А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка та стратегія забезпечення: [монографія] / В. А. Павлова. – Д.: ДУЕП, 2006. – 276 с.
129. Петров В. Конкурентоспособность / В. Петров // Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренція. 1999. - № 4. – С. 4 – 11.
130. Петрович Й. М. Економіка підприємства: підруч. / Й. М. Петрович, А. Ф. Кіт, О. М. Семенів; за заг. ред. Й. М. Петровича. – Львів: «Новий Світ-2000», 2004. – 680 с.
131. Подольська В. О. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / В. О. Подольська, О. В. Яріш. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.
132. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства: підруч. [вид. 3-тє, без змін] / С. Ф. Покропивний. - К.: КНЕУ, 2006. – 528 с.
133. Покропивний С. Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефектив-ність: Навч. посіб. / С. Ф. Покропивний, В. М. Колот. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.
134. Портер М. Е. Стратегія конкуренції / М. Е. Портер; пер. з англ. – К.: Основи, 1998. -390 с.
135. Портер М. Конкуренция: учеб. пособ. / Портер М.; пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 608 с.
136. Портер М. Международная конкуренція / М. Портер; пер. с англ. под ред. В. Д. Щетинина. – М.: Междунар. отношения, 1993. – 896 с.
137. Порядинский В. Н. Предпринимательство в торговле или как вести торговое дело / В. Н. Порядинский, М. Д. Белик. – К.: Укринформ, 1993. – 168 с.
138. Примак Т. О. Економіка підприємства: навч. посіб. [3-тє вид., перероб. і доп]. / Т. О. Примак– К.: Вікар, 2003. – 219 с.
139. Прихач А. Ю. Основы управления конкурентоспособностью / А. Ю. Прихач. – СПб.: ГИЭУ, 2006. – 307 с.
140. Прохоренко К. М. Результати оцінки рейтингів конкуренто-спроможності монопродукції / К. М. Прохоренко, О. М. Германович // Торгівля, комерція, підприємництво: Збірник наукових праць Львівської комерційної академії. – Львів: ЛКА, 2003. – С. 176 – 181.
141. Процишин О. Р. Конкурентні переваги торговельних підприємств та їх оцінка / О. Р. Процишин // Торгівля, комерція, підприємництво: Збірник наукових праць Львівської комерційної академії. – Львів: ЛКА, 2003. – С. 55 – 61.
142. Пугачова М. Конкурентне середовище в Україні: тенденції останніх років / М. Пугачова, А. Щербак // Конкуренція. – 2005. - № 2.– С. 19 – 24.
143. Райзберг Б. А. Современный экономический словар: [4-е изд., перераб. и доп.] / Б. А .Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 480 с.
144. Райс Эл. Маркетинговые войны / Эл. Райс, Дж. Траут. - СПб: ЗАО Издательство «Питер», 2003. - 256 с.
145. Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі: навч. посіб. [вид. 2-ге, допов.]. / К. І. Редченко – Львів: «Новий Світ-2000», «Альтаїр-2002», 2003. – 272 с.
146. Реутов В. Є. Конкурентноздатність підприємства: критерії, показники і методики оцінювання / В. Є. Реутов // Економіка та держава. – 2006. - № 5. – С. 65 – 67.
147. Риккардо Д. Начало политической экономии и налогового обложения: [сборник соч.: в 5 т.] / Д. Риккардо. – М.: Госполитиздат, 1941. – Т. 1. 280 с.
148. Робинсон Дж. Экономичекая теорія несовершенной конкуренции / Дж. Робинсон. – М.: Прогресс. 1986. – 471 с.
149. Робінс С. Основи менеджменту / С. Робінс, Д. Де Ченцо; пер. з англ. А. Олійник. – К.: Основи, 2002. – 671 с.
150. Руководство по оценке бизнеса / [Фишмен Дж., Пратт Ш., Гриффит К., Уилсон К.]; пер. с англ. Л. И. Лопатников. – М.: ЗАО «КВИНТО-КОНСАЛТИНГ», 2000. – 388 с.
151. Рутгайзер А. Ю. Господарсько-фінансова діяльність у конкурентному середовищі як фактор розвитку підприємництва в споживчій кооперації / А. Ю. Рутгайзер // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2005. - № 1 (15). - С. 114 – 120.
152. Саати Т. Аналитическое планирование. Организиция систем / Т. Саати, К. Кернс; пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1991. – 224 с.
153. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. [2-ге вид., випр. і доп.] / Г. В. Савицька. – К.: Знання, 2005. – 662 с.
154. Савчук С. Оценка совокупного конкурентного давления на предприятие на рынках продукции / С. Савчук // Економіст. – 2005. - № 10. – С. 64 – 68.
155. Симеонова Н. Е. Методы анализа рынка / Н. Е. Симеонова. – М.: Экспертное бюро. – 2000. – 128 с.
156. Ситко-Лютек А. Организационная культура в трансформационный период / А. Ситко-Лютек // Белорусский экономически журнал. – 2001. - № 1.– С. 63 – 72.
157. Сідун В. А. Економіка підприємства: навч. посіб. / В. А. Сідун, Ю. В. Пономальова – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 436 с.
158. Сідун В. А. Критерії оцінки конкурентоспроможності торговельного підприємства / В. А. Сідун, Ю. І. Тупчій // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. – Вип. 199. – Том 3. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 794 – 798.
159. Сідун В. А. Система показників оцінки конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі / В. А. Сідун, Ю. І. Тупчій // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. – Вип. 1. – Харків: ХДУХТ, 2005.– С. 196 – 204.
160. Скуратівський В. А. Основи соціальної політики: навч. посіб. / В. А. Скуратівський, О. М. Палій. – К.: МАУП, 2002. – 200 с.
161. Сливоцький А. Міграція капіталу як у замислах на кілька років випередити своїх конкурентів / А. Сливоцький; пер. з англ. – К.: Пульсари, 2001. – 296 с.
162. Смит А. Исследование о природе и причинах багатства народов. / Смит А. - М.: Соц. экнц., 1962. – 684 с.
163. Смолін І. В. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб. / І. В. Смолін. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 204 с.
164. Соколова Л. Ф. Конкурентоспособность предприятия и критерии ее оценки / Л. Ф. Соколова // Маркетинг и реклама. – 1999. - № 5 – 6. – С. 31 – 33.
165. Старостенко Г. Г. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.
166. Cтатистичний щорічник України за 2006 рік / За ред. Осауленка О. Г. – К.: Видавництво «Консультант», 2007. – 552 с.
167. Статистическое моделирование и прогнозирование: учеб. пособ. / Под ред. А. Г. Гранберга – М.: Финансы и статистика, 1990. – 383 с.
168. Статистичний збірник «Роздрібна торгівля Львівської області у 2005 році» / Головне управління статистики у Львівській області. - Л., 2006. – 96 с.
169. Стефанишин О. Головні чинники підвищення якості людського потенціалу в контексті постіндустріалізму / О. Стефанишин // Економіст. – 2006. - № 5. – С. 51 – 53.
170. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под ред. А.П. Градова и Б. И. Кузина. – СПб: Специальная литература, 1996. – 510 с.
171. Тищенко А. Н. Стратегия управления развитием предприятия / А. Н. Тищенко, О. С. Головко. – Х: ЭДЭНА, 2003. – 198 с.
172. Томсон А. А. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегии: учеб. для вузов / А. А. Томсон, А. Дж. Стрикленд; пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.–576 с.
173. Тридід О. М. Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку підприємства / О. М. Тридід. – Х.: ХНЕУ, 2002. – 364 с.
174. Трут О. О. Аналіз та оцінка конкурентоспроможності підприємства / О. О. Трут // Вісник ЛКА: Збірник наукових праць. - Серія економічна. - Вип. 8. - Львів: ЛКА, 2001. – С. 80 – 82.
175. Тупчій Ю. І. Конкурентоспроможність підприємств торгівлі: фактори, що її визначають / Ю. І. Тупчій // Регіональні перспективи: науково-практичний журнал. – 2003. – № 4 - 5 – С. 74 – 76.
176. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч. посіб. / [Клименко С. М., Барабась Д. О., Омельяненко Т. В., Дуброва О. С., Вакуленко А. В.]. - К.: КНЕУ, 2006. - 527 с.
177. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р. А. Фатхутдинов. – М.: ИНФРА – М. – 2000. – 312 с.
178. Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью организации: учеб. пособ. / Р. А. Фатхутдинов. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 544 с.
179. Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. / О. С.Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексик. – К.: КНЕУ, 2003. – 316 с.
180. Федосеев В. В. Экономико-математические методы в маркетинге / В. В. Федосеев. – М.: Финстатинформ, 1996. – 110 с.
181. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / за ред. проф. Г. Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 496 с.
182. Фінансово-економічний аналіз: підруч. / [Буряк П. Ю., Римар М. В., Биць М. Т. та ін.]; під заг. ред. П. Ю. Буряка, М. В. Римара. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 528 с.
183. Хамел Г., Прахалад К. Конкурируя за будуще / Г. Хамел, К. Прахалад. – М.: Олимп-Бизнес, 2002. – 216 с.
184. Хелферт Э. Техника финансового анализа / Э. Хелферт; пер. с англ. под ред. Л. П. Белых – М.: Аудит. ЮНИТИ, 1996. – 663 с.
185. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: підруч. / Ф. І. Хміль – К.: Академвидав, 2003. – 608 с.
186. Чеберлин Э. Теория монополистической конкуренции: реориентация теории стоимости / Э. Чеберлин. – М., 1996. – 215 с.
187. Чемерис А. Методи оптимізації в економіці: навч. посіб. / А. Чемерис, Р. Кюринець, О. Мищишин. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 152 с.
188. Чешинский Л. С. Зависимость продовольственной безопасности страны от уровня конкурентоспособности отечественной продукции / Л. С. Чешинский, О. К. Філатов. – М.: Пищепромиздат, 1988. – 63 с.
189. Шевченко Л. С. Конкурентное управление: учеб. пособ. / Л. С. Шевченко. – Харьков: Эспада, 2004. – 520 с.
190. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / О. О. Шеремет. – К., 2005. – 196 с.
191. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: навч. посіб. / З. Є. Шершньова, С. В. Об орська. – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с.
192. Шкардун В. Д. Интегральная оценка кокурентоспособности предприятия / В. Д. Шкардун // Маркетинг. – 2005. - 1 (80). – С. 38 – 50.
193. Шкурупій О. В. Людський капітал та його похідні категорії / О. В. Шкурупій // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2005 - № 1 (15). - С. 17 – 25.
194. Шпотов Б. М. О некоторых современных теориях конкуренто-способности и отраслевого лидерства / Б. М. Шпотов // Экономическая история. Обозрение. - Вып. 8. – М., 2002. – С. 92 – 94.
195. Шумпетер Й. А. Капитализм, социализм и демократия / Й. А. Шумпетер; пер. с англ. В. С. Автономова. – М.: Экономика, 1995. – 540 с.
196. Щетинин В. Человеческий и вещественный капитал: общность и различие / В. Щетинин // МЕ и МО. - 2003 - № 8 - С. 55 - 61.
197. Эклунд К. Эффективная экономика. Шведская модель / К. Эклунд; пер. с. швед. – М.: Экономика, 1991. – 349 с.
198. Экономика предприятия: учеб. / под ред. проф. В. Я. Горфинкеля и проф. В. А. Швандара. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1998. – 744 с.
199. Экономика предприятия: учеб. / под ред. проф. Н. А. Софронова. – М.: Юрист, 1998. – 581 с.
200. Экономика предприятия: учеб. / под ред. проф. О. И. Волкова. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 520 с.
201. Экономика торгового предприятия / под ред. Гребнева. – М.: Экономика, 1996. - 384 с.
202. Экономическая теория / под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича: учеб. для вузов [3-е издание]. – СПб: Изд. СПбГУЭФ, Изд. «Питер», 1999. – 544 с.
203. Энджел Дж. Ф. Поведение потребителей / Д. Ф. Энджел, Р. Д. Блэкуэлл, П. У. Миниард. – Спб.: Питер, 1999. – 768 с.
204. Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика. / А. Ю. Юданов. – М.: АКАЛИС, 1996. – 272 с.
205. Юхименко П. І. Історія економічних учень: навч. посіб. [3-тє вид., випр.] / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко – К.: Знання – Прес, 2002. – 514 с.
206. Ярошенко С. П. Принципы конкурентоспособности сферы мате-риального производства / С. П. Ярошенко // Регіональні перспективи. – 1998. – № 1 (2). – С. 37 -39.
207. Ansoff I. H. Implanting Strategies Management. – New York: Prentice Hall International, 1984. - 818 p.
208. Antony R. Morden Elemets of Marketing / 3rd Edition DP Publication, Aldine Place. Shepherds Bush Green. – London, 1996. – 596 p.
209. Aygner К. A framework for the evaluating the competitiveness of countries Structural change and Eco-nomic Dynamics, 1998. - № 9. - р. 160.
210. Budzan B., Tykhomyrova I., Snizhko V. Assessing management training needs in Central and Eastern Europe. Survey of selected enterprises in Ukraine / ETF. – Torino, Italy, 2000. – 110 p.
211. Cole G. A. Strategic Management. – London: Business Degre, 1994. – 241 p.
212. Gaither N. Production and operations management: A problem-solving and decision-making approach. Third edition. – New York: The Dryden Press, 1987. – 884 p.
213. Gary Becker. Human Capital. Theoretical and Empirical Analysis. The Natinal Bureau of Economic Research. N. Y., 1964
214. Johnson G., Scholes K. Exploring corporate strategy: Text and Cases. 4th ed. – London: Prentice Hall, 1997. – 873 p.
215. Lehmann D. R. and Winer R. S. Analysis for Marketing Planning / 2nd edition, Boston: Irwin, 1991. – 451 p.
216. Mill St. Principles of Political Economy with Some Applications to Social Philosophy. – L. 1873. – p. 291.
217. Prahalad C. K., Hamel G. The Core Competence of the Corporation // Harvard business Review. – Vol. 68. - № 3. - May – June. – 1990. – P. 79 – 91.
218. Richardson B., Richardson R. Business Planning. An approach to Strategic Management / 2rd Edition: PITMAN publishing, 1998. – 375 p.
219. Saunders I. The Marketing Initiative / London: Prentice Hall International, 1993. – 501 p.
220. Toffler A. Power Shift: knowledge, wealth and violence at the edge of the 21st century. – N. Y.: Bantam Books, 1990. – 585 p.
221. WalterB., Meigs, Robert F. Meigs. Accounting: the basis for business decisions. – New York. – 1987/ - 1059 p.
222. http://www.advanter.com.ua
223. http://www.biglib.com.ua
224. http://www.buklib.net
225. http://www.ebk.net.ua
226. http://www.enbv.narod.ru
227. http://www.lib.ua-ru.net
228. http://www.library.if.ua
229. http://www.management.com.ua
230. http://www.mkk.com.ua
231. http://www.probusiness.in.ua
232. http://www.ukrstat.gov.ua
233. http://www.weforum.org
234. http://www.zn.kiev.ua
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.