У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИБОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Количество страниц 218
ВУЗ РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Год сдачи 2010
Содержание ЗМІСТ
Стор.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГО-
ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ
РИБОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ 11
1.1. Сутність і принципи еколого-економічного обґрунтування
розвитку рибогосподарського комплексу 11
1.2. Методологічні засади інтенсифікації рибогосподарського
комплексу ........................................................................................................ 26
1.3. Економічні передумови розвитку рибного господарства
внутрішніх водойм…………………………………………………………….. 43
Висновки до розділу 1 55
РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ І ОЦІНКА
ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ВНУТРІШНІХ ВОДОЙМ 58
2.1. Роль і значення рибогосподарського комплексу в системі
продовольчої безпеки України 58
2.2. Еколого-економічна оцінка рибного господарства внутрішніх
водойм ………………………………………………………………………… 68
2.3. Аналіз й оцінка ефективного функціонування рибного
господарства внутрішніх водойм 97
Висновки до розділу 2 110
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ, РАЦІОНАЛЬНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА 113
3.1. Організаційно-економічний механізм регулювання розвитку
рибогосподарського комплексу та напрями його вдосконалення 113
3.2. Еколого-правові аспекти раціонального використання, охорони
та відтворення рибних запасів 144
3.3. Основні напрями та прогноз розвитку рибогосподарського
комплексу внутрішніх водойм 164
Висновки до розділу 3 175
ВИСНОВКИ 177
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 180
ДОДАТКИ 199


ВСТУП

Актуальність теми. Перехід України до ринкової економіки супроводжувався тривалою невизначеністю та нестійкістю умов функціонування реального сектору економіки. Екстенсивний шлях розвитку народного господарства, споживче відношення до природних ресурсів, декларативний характер природоохоронних заходів на фоні складного перехідного періоду до ринкової економіки призвели до зменшення запасів промислових водних живих ресурсів та значного погіршення якості води. Деструктивний вплив, експансія ринкових відношень відобразились і на рибному господарстві країни.
У період становлення незалежності держави та переходу до ринкової економіки відбувся занепад рибного господарства України. Але зважаючи на те, що рибогосподарський комплекс відіграє значну роль у продовольчому комплексі країни та забезпечує населення фізіологічно цінними продуктами харчування і сировиною для одержання кормів та виробництва фармакологічних і профілактичних препаратів, дослідження вказаних проблем має істотне економічне, екологічне та соціальне значення для подальшого його розвитку.
Сучасний стан ведення рибного господарства, оцінка еколого-економічних заходів, які вживаються і повинні бути реалізовані в перспективі, та вибір шляхів поліпшення складного становища у рибному господарстві мають знайти відображення у науково обґрунтованих положеннях та рекомендаціях, а також практичних діях.
Науковому дослідженню з питань економіки рибного господарства внутрішніх водойм у період переходу до ринкової економіки присвячені публікації М. Гринжевського, М. Гробокопателя, Л. Зубрицького, М. Стасишена, В. Яковлєва та інших.
Розробкою наукових основ вирішення еколого-економічних проблем природокористування займалося багато вітчизняних та зарубіжних учених, серед яких: Л.І. Абалкін О.М. Алимов, І.К. Бистряков, П.П. Борщевський,
О.Б. Бутнік-Сіверський, О.О. Веклич, Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов,
А.О. Заїнчковський, Я.В. Коваль, С.І. Курдюков, А.С. Лисецький, Л.Г. Мельник, Т.П. Міхелєс, В.С. Міщенко, Я.Б. Олійник, П.Т. Саблук, В.Г. Сахаєв,
А.В. Степаненко, В.М. Трегобчук, М.А. Хвесик, Є.В. Хлобистов, Л.Г. Чернюк, В.Я. Шевчук, А.В. Яцик та інші.
У сучасних умовах особливої актуальності набуває проблема раціонального використання водних живих ресурсів, коли потреби населення і галузей економіки повинні задовольнятися з урахуванням збереження належного стану рибних ресурсів. Проте, виходячи із особливостей розвитку рибогосподарського комплексу в сучасних умовах, низка стратегічних аспектів його розвитку, зокрема щодо еколого-економічних відносин, розроблені недостатньо повно. Деякі з них є дискусійними і потребують більш фундаментальних наукових досліджень та обґрунтувань. Отже, актуальність дисертаційної роботи визначається спрямуванням на вирішення еколого-економічних проблем розвитку рибогосподарського комплексу, удосконалення господарського механізму, активізації інвестиційних процесів та інновації, раціонального використання природних водних живих ресурсів задля виходу цього сектору економіки із кризи, забезпечення сталого розвитку галузі, зміцнення продовольчої незалежності країни.
Розв’язання зазначених проблем, зрештою, й зумовило актуальність і вибір теми дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, проведені автором, безпосередньо пов’язані з тематикою науково-дослідних робіт Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, зокрема з плановими темами: 3.1.5.63 “Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів на тривалу перспективу” (номер держреєстрації 010U000657), у межах якої нами викладені пропозиції щодо оцінки стану водних живих ресурсів, запропоновані напрями раціонального використання рибних ресурсів України; 3.1.5.64 “Проблеми сталого розвитку і основні напрями структурних трансформацій в економіці України” (номер держреєстрації 0101U007882), де дисертанткою розглянуто кризові явища у рибогосподарському комплексі України та її регіонів, визначено напрями розвитку й методичні підходи до практичного застосування системи економічного регулювання використання рибних ресурсів в умовах структурних трансформацій у даному секторі; 3.1.5.76 “Методологічні основи регіональної оцінки господарської освоєності водоресурсного потенціалу” (номер держреєстрації 0101U007870), у якій внеском автора є методологічні засади раціонального використання водних живих ресурсів; ІІІ-7-06(90) “Економічний простір і динаміка розвитку продуктивних сил України” (номер держреєстрації 0106U005191(39), 0106U005264(48)) – автором визначені та узагальнені методологічні засади оцінки ефективності розвитку рибництва у внутрішніх водоймах; ІІІ-3-05(87) “Дослідження проблем модернізації національного господарства в контексті світових тенденцій сталого розвитку” (номер держреєстрації 0106U005193(39), 0106U005261(48) – особистим внеском є вирішення проблем інноваційного шляху економічного розвитку рибного господарства.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в розробці наукових засад та механізмів раціонального розвитку рибного господарства, обґрунтуванні напрямів підвищення еколого-економічної ефективності відтворення рибних ресурсів та вилову риби.
Для досягнення цієї мети були поставлені та вирішувалися наступні завдання:
- удосконалити науково-методологічні підходи до визначення змісту поняття рибогосподарський комплекс;
- поглибити теоретичні та методологічні підходи до соціально-економічної сутності стратегії сталого розвитку рибогосподарського комплексу в сучасних умовах;
- систематизувати фактори, що впливають на стійкий розвиток рибного господарства в умовах ринку;
- дати оцінку рівня раціонального використання ресурсного потенціалу галузі в ринкових умовах господарювання;
- удосконалити нормативно-правову базу у сфері розвитку рибогосподарського комплексу;
- розробити стратегічні напрями підвищення еколого-ефективного використання біологічних ресурсів внутрішніх водойм.
Об’єктом дослідження є процес формування еколого-економічних засад забезпечення ефективного розвитку рибогосподарського комплексу в умовах ринку.
Предметом дослідження є науково-методологічні та прикладні еколого-економічні проблеми підвищення ефективності розвитку рибного господарства на внутрішніх водоймах України.
Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є фундаментальні положення економічної теорії, екології, новітні досягнення економіки природокористування та охорони навколишнього середовища, які представлені в працях вітчизняних й зарубіжних вчених з оцінки та розвитку економіки народного господарства, продовольчого й рибогосподарського комплексу, визначення ролі держави, організацій та об’єднань у виборі стратегії стійкого розвитку економіки галузі.
Залежно від поставленого завдання у роботі використовувались наступні основні методи дослідження: абстрактно-логічний, монографічний, економіко-статистичний, порівняльного аналізу, графічний. При обґрунтуванні теоретичних, методологічних та методичних положень стратегії розвитку економіки рибогосподарського комплексу використовувався абстрактно-логічний та монографічний методи; при оцінці факторів, що впливають на стійкий розвиток галузі, – економіко-статистичний; для зіставлення фактичних даних еколого-економічного розвитку галузі за звітний період та попередні роки – порівняльний аналіз; для наочного зображення динаміки економічних показників розвитку рибного господарства та динаміки показників впливу на навколишнє природне середовище – графічний.
Інформаційною базою дослідження є законодавчі і нормативні акти з охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування України. В роботі використані статистичні матеріали Державного комітету статистики, Державного комітету України по водному господарству, Державного комітету рибного господарства України, Інституту рибного господарства УААН.
Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації сформульовано та обґрунтовано низку наукових положень, висновків і рекомендацій, які розкривають зміст дослідження. Їх наукова новизна полягає у виявленні сутності еколого-економічних проблем розвитку рибогосподарського комплексу.
Вперше:
– розроблено методологічні засади раціонального рибодобування у внутрішніх водоймах, які базуються на еколого-економічному підході до їх оцінки, що задовольняє екологічні вимоги (забезпечення охорони рибних ресурсів, підтримку їх рівноваги) та реалізує економічний принцип – досягнення високої економічної ефективності;
– систематизовано та розкрито зміст основних системоутворюючих факторів – ресурсних, соціально-економічних, організаційних та правових, спрямованих на забезпечення сталого розвитку рибогосподарського комплексу.
Удосконалено:
– науково-методологічні підходи до визначення сутності поняття рибогосподарський комплекс, який, на відміну від існуючого, розглядається як цілісна система, що об’єднує підприємства, які займаються видобутком, вирощуванням, відтворенням, охороною рибних й інших водних живих ресурсів, забезпечують переробку й збут рибопродукції;
– головні напрями забезпечення сфери обслуговування рибогосподарського комплексу, основними складовими якого, зокрема, є: рибопромисловий флот, судноремонт, знаряддя лову, наукові структури;
– методичні підходи до оцінки ефективності функціонування рибогосподарського комплексу, які враховують фактори, що впливають на кінцевий результат його діяльності.


Набули подальшого розвитку:
– організаційно-економічні механізми розвитку рибогосподарського комплексу, в основу якого покладено економічні важелі: нормативно-правове, методичне, інформаційне забезпечення та інші інструменти, спрямовані на підвищення ефективності функціонування комплексу в нових умовах господарювання;
– комплексна оцінка сучасного стану рибогосподарського комплексу, результати якої дозволяють більш обґрунтовано визначити пріоритетні напрями розвитку галузі та інтенсивність впливу господарської діяльності на стан рибних ресурсів внутрішніх водойм;
– пріоритетні напрями відродження і подальшого розвитку рибогосподарської галузі національного господарського комплексу України в період формування ринкових умов господарювання, які ґрунтуються на доцільності зариблення внутрішніх водойм аборигенними видами риб, зниженні шкідливого антропогенного впливу на водні об’єкти та охороні рибних і водних ресурсів.
Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх використання відповідними органами законодавчої та виконавчої влади при розробці регіональної економічної політики та рекомендацій з охорони навколишнього середовища в районному плануванні, у вищих навчальних закладах при викладанні дисциплін екологічного напряму, зокрема “Економіка природокористування” та інші.
Впровадження в практику обґрунтованих напрямів розвитку рибогосподарського комплексу дає можливість вирішити проблеми підвищення рівня збалансованого харчування населення.
Основні положення дисертаційної роботи застосовувалися в наукових дослідженнях Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України відповідно до планів науково-дослідних робіт (довідка 01-11/318 від
25.04.2008 р.).
Викладені в роботі наукові результати щодо підвищення еколого-економічної ефективності водокористування в рибному господарстві були впроваджені при розробці Загальнодержавної програми розвитку водного господарства України (довідка 1711/4/11-08 від 22.04.2008 р.).
Загальні підходи й обґрунтування щодо обсягів штучного відтворення рибних запасів і рибницько-меліоративних робіт для каскаду дніпровських водосховищ використовувались при підготовці проекту закону України “Про рибне господарство” (довідка 3-11-5/2099 від 19.05.2008 р.).
Особистий внесок здобувача. Сформульовані у дисертації наукові положення, висновки, рекомендації та пропозиції належать особисто автору та є її науковим доробком.
Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій вирішено важливе наукове завдання – розроблено теоретичні положення, методологічні і методичні підходи, здійснено комплексну еколого-економічну оцінку рибного господарства в контексті створення умов для екологічно збалансованого розвитку рибогосподарського комплексу України.
Наукові результати дисертаційного дослідження є внеском у розвиток економічної науки з питань природокористування та охорони навколишнього природного середовища.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження доповідались на: ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України” (м. Київ, 15-16 травня 2001 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: сучасний стан і перспективи вирішення” (м. Київ, 18-19 березня 2002 р.); науково-практичній конференції “Сучасні проблеми охорони і раціонального використання водних ресурсів та очистки природних і стічних вод” (м. Миргород, 22-25 квітня 2002 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Внесок академіка В.І.Вернадського в дослідження проблем розвитку і розміщення продуктивних сил” (м. Київ, 12-13 березня 2003 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку держави” (м. Луцьк, 6-7 жовтня 2006 р.); Другій Міжнародній науково-технічній конференції “Навколишнє природне середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології” (м. Одеса, 26-28 вересня 2007 р.); ІІ Міжнародній науково-технічній конференції “Актуальні проблеми водного господарства та природокористування” (м. Рівне, 21-22 листопада 2007 р.); ІІ Міжнародному водному форумі “АКВА Україна – 2004” (м. Київ, 21-23 вересня 2004 р.); ІІІ Міжнародному водному форумі “АКВА Україна – 2005” (м. Київ, 4-7 жовтня 2005 р.); науково-практичній конференції “АКВА Україна – 2006” (м. Київ,
19-21 вересня 2006 р.).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 22 наукові праці, з них 2 монографії і 1 брошура у співавторстві, та 11 статей у наукових фахових виданнях. Загальний обсяг публікацій становить 65,4 др. арк., з них 11,9 др. арк. є особистим доробком автора.
Структура і обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації становить 218 сторінок комп’ютерного тексту, у тому числі 25 таблиць і 14 рисунків, з яких 3 займають всю площу сторінки, список використаних джерел з 186 найменувань на 17 сторінках та 11 додатків на 20 сторінках.
Список литературы ВИСНОВКИ

Результати дисертаційного дослідження дають змогу зробити висновки теоретичного і науково-практичного спрямування.
1. На основі проведених досліджень загальних методологічних підходів встановлено, що рибогосподарський комплекс – це цілісна система, що об’єднує підприємства, які займаються видобутком, вирощуванням, відтворенням та охороною риби й інших водних живих ресурсів, забезпечують їх переробку і збут, беруть участь у наукових розробках, обслуговують потреби у знаряддях лову, рибопромисловому флоті, судноремонті тощо.
2. Визначені основні завдання стійкого розвитку рибогосподарського комплексу, а саме: забезпечення населення рибою та рибопродуктами у необхідних обсягах за доступними цінами на основі відтворення виробничого потенціалу та біоресурсів; підтримка екологічної безпеки водних ресурсів. При цьому зростаючі потреби України в рибних продуктах повинні бути задоволені за рахунок більш повного використання потенційних можливостей біологічних ресурсів внутрішніх водойм. З посиленням інтенсифікації рибного господарства власне продуктивність ставків зростатиме на порядок і вище. Тому обсяги рибогосподарського виробництва можна значно збільшити уже у найближчі роки.
3. Визначено, що значні потенційні можливості щодо зростання обсягів виробництва рибопродукції, зміцнення економіки галузі мають товарне рибництво, вирощування риби в садках та басейнах, а також рибальство на внутрішніх водоймах. Стратегічною метою рибогосподарського комплексу внутрішніх водойм має стати формування сировинної бази, спрямованої, з одного боку, на оптимізацію вилову риби, безпосереднє регулювання рибодобування, а з іншого – розвиток аквакультури у внутрішніх водоймах, у тому числі через державну підтримку цих напрямів.
4. Обґрунтовано першочергові заходи щодо подальшого розвитку рибного господарства на водосховищах, до яких віднесено необхідність забезпечення значного підвищення рибопродуктивності за рахунок розширення масштабів та покращення якості рибоводно-меліоративних робіт, а також застосування нових високоефективних методів комплексного рибогосподарського використання власне водосховищ. Одним з найперспективніших комплексних заходів буде агрорибомеліорація та збільшення вирощування групи рослиноїдних риб. Пропонується розширити площі нерестово-вирощувальних рибних господарств та розплідників рослиноїдних риб.
5. Розроблені такі першочергові заходи державної підтримки рибної галузі, як: формування ефективного цінового, податкового і кредитного механізмів з урахуванням сезонного характеру товарного виробництва; активізація лізингових операцій, насамперед з метою переоснащення рибогосподарських підприємств; запровадження системи державних субсидій та дотацій для підтримки певного рівня доходів рибогосподарських товаровиробників; створення сприятливих інвестиційних умов у сфері рибогосподарської діяльності; удосконалення нормативно-правової та методичної бази щодо ведення рибного господарства.
6. Доведено потребу у правовій регламентації розвитку рибальства в Україні. Така регламентація повинна передбачати: регулювання обсягів вилову промислових видів риб, охорону молоді та забезпечення оптимального відтворення запасів цінних промислових видів риб, а також покращення їх видового складу. При цьому слід враховувати біологічні особливості популяцій риб, виробничо-промислові умови їх використання. Задоволення потреб у рибопродукції має здійснюватись з урахуванням не лише теперішніх, але й майбутніх потреб у цій продукції. Для цього пропонується встановити відповідні ліміти вилову кожного виду риб та виявити допустимий вік їх вилову.
7. Ґрунтовний аналіз рівня використання рибних ресурсів показав, що значні можливості у відродженні рибного господарства внутрішніх водойм України закладені в структурних економічних перетвореннях, у тому числі в запровадженні нових для економіки галузі відносин власності, принципів управління, фінансування, організації праці і виробництва.
8. Запропоновано комплекс організаційно-економічних механізмів щодо підтримки динамічного розвитку рибогосподарського комплексу внутрішніх водойм. Підвищенню рибогосподарського потенціалу внутрішніх водойм також сприятиме формування нормативно-правової бази, стратегічне планування та прогнозування рибогосподарського потенціалу, а також залучення інвестицій та фінансування заходів щодо відтворення й охорони рибних ресурсів.
9. У результаті дослідження доведено необхідність розширення існуючої системи еколого-економічних стимулів щодо відтворення природних ресурсів у рибогосподарському комплексі. Така система повинна включати нормативно-правове забезпечення, інформаційний супровід, а також відповідні економічні важелі та заходи. Власне еколого-економічні заходи пропонується розглядати на стадії організації, планування та прогнозування. В роботі здійснено оцінку наявних збитків у рибогосподарському комплексі з урахуванням наслідків негативного антропогенного впливу на біоресурсний потенціал гідросфери.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Хвесик М.А Економічна оцінка природних ресурсів: основні методологічні підходи / М.А. Хвесик, Н.В. Збагерська – Рівне: РДТУ, 2000. –
194 с.
2. Чухрай Н., Інновації та логістика товарів: монографія /
Н. Чухрай, Р. Патора/ – Львів: Львівська політехніка, 2001. – 264 с.
3. Авакян А.Б. Повышение эффективности использования водохранилищ путем их районирования, планировки и обустройства / А.Б. Авакян,
В.П. Салтанкин // Водные ресурсы. – 1979. – № 5. – С. 13-22.
4. Берг Л.С. Климат и жизнь / Л.С. Берг. – М.: Наука, 1947. – 213 с.
5. Вендров С.Л. Проблемы преобразования речных систем СССР /
С.Л. Вендров. – Л.: 1979. – 125 с.
6. Вернадский В.Н. Биосфера и ноосфера /В.Н. Вернадский. – М.: Абрис-пресс, 2003. – 575 с.
7. Воропаев Г.В. О современных проблемах Каспийского моря /
Г.В. Воропаев, Р.Н. Косарев // Природа. – 1981.– № 1. – С. 19-25.
8. Моисеев П.А. Биологические ресурсы Мирового океана
/П.А. Моисеев. – М.: Пищевая промышленность, 1969. – 339 с.
9. Азизов Я.М., Чичельницкий И.М., Шпаченко Ю.А. Стратегия развития рыбного хозяйства в условиях формирования рыночной экономики. Сб. Рыбное хозяйство: проблемы развития. М.: ВНИИЭРХ, 1998. – С. 1-18.
10. Дворянков В.А. Многоуровневая адаптация рыбохозяйственного комплекса к новым экономическим условиям / В.А. Дворянков; под. ред.
В.Н. Фролова. – Воронеж: Издательство ВГТУ, 2001. – 135 с.
11. Комар И.В. Рациональное использование природных ресурсов и ресурсные циклы / И.В. Комар. – М.: Наука, 1975. – 212 с.
12. Курдюков С.И. Экономика и организация рыбохозяйственного комплекса региона / С.И. Курдюков. – М.: ВНИЭТУСХ, 2005. – 157 с.
13. Мамонтов Ю.П. Аквакультура России: состояние, приоритеты и перспективы развития / Ю.П. Мамонтов – Санкт–Петербург: ГосНИОРХ, 1998. –
78 с.
14. Михелес Т.П. Рыбохозяйственный комплекс внутренних водоемов России: современное состояние, проблемы, пути их решения / Т.П. Михелес. – Санкт-Петербург: ГосНИОРХ, 2001. – 315 с.
15. Борщевський П.П. Региональные агропромысловые комплексы Украины / П.П. Борщевский, В.О.Ушкаренко, Л.Г. Чернюк, Л.О. Мармуль. – К.: Наукова думка, 1996. – 261 с.
16. Борщевський П.П. Совершенствование хозяйственного механизма в пищевой промышленности / П.П. Борщевский, А.А. Заинчковський, В.С. Кучур; под. общ. ред. П.П.Борщевского. – К.: Техніка, 1984. – 157 с.
17. Бутник-Сиверский А.Б. Финансово-кредитный механизм в условиях рыночных отношений перерабатывающих предприятий АПК / А.Б. Бутник-Сиверский, А.П. Ковальская – К. – 1991. – 36 с.
18. Данилишин Б.М. Сільське господарство України: сучасний стан і перспективи розвитку / Б.М. Данилишин, В.Я. Боженар, А.С. Лисецький – К.: НАНУ РВПС України. 1998. – 25 с.
19. Мінін П.В. Структурна перебудова економіки України: основні напрями та пріоритети / П.В. Мінін, В.І. Науменко, М.М. Якубовський,
А.І. Антоненко; за ред. М.М. Якубовського. – К.: НДЕІ, 1994. – 108 с.
20. Олійник Я.Б. Економіко-екологічні проблеми територіальної
організації виробництва і природокористування /Я.Б. Олійник; за ред.
П.П. Борщевського – К.: Лібра, 1996. – 208 с.
21. Прадун В.П. Сталий розвиток регіональних агропромислових комплексі / В.П. Прадун // відповідальний ред. В.М. Трегобчук. – К., 2005. – 256 с.
22. Трегобчук В.М. Економічні проблеми відтворення і модернізації ресурсного потенціалу АПК / В.М. Трегобчук // Економіка АПК. – 1999. – № 1. – С. 54-58.
23. Хвесик М.А. Экологизация водопользования в условиях реформирования экономики Украины / М.А. Хвесик, Л.О. Мольчак. – Луцьк: Вежа, 1995. – 460 с.
24. Чернюк Л.Г. Реформування економічних відносин і управління в промисловості /Л.Г. Чернюк, Л.С. Антонієва, Б.М. Данилишин. – К., 1997. – 252 с.
25. Чухно А.А. Перехід до ринкової економіки /А.А. Чухно. – К.: Наукова думка, 1993.– 276 с.
26. Гордон Л.М. Экономика, организация и планирование промышленного рыбоводства / Л.М. Гордон. –М.: Пищевая промышленность, 1980. – 296 с.
27. Стасишен М.С. Економічні проблеми розвитку рибного господарства України / М.С. Стасишен // за ред. П.П. Борщевського. – К.: 1998. – 291 с.
28. Алимов С.І. Рибне господарство України: стан і перспективи /
за ред. С.І. Климова. – К.: Вища освіта, 2003. – 336 с.
29. Курдюков С.И. Формирование развития стратегии устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса (вопросы теории и практики): автореф. дис. на соискание ученой степени док. эконом. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство)” /
С.И. Курдюков. – М., 2007. – 38 с.
30. Поглиблення ринкових реформ та стратегія економічного розвитку України до 2010 року: матеріали наук. конф. (Київ, 3-4 березня 1999 р.) / НАН України. – К.: УкрНТЕІ, – 1999. –Ч. 1. – 167 с.
31. Стасишен М.С. Розвиток ринкових перетворень у рибному господарстві внутрішніх водойм України / М.С. Стасишен // Економіка АПК. – 2001. – №1. – С. 68-74.
32. Гринжевський Н.В. Состояние рыбного хозяйства внутренних водоемов Украины и проблемы его реформирования // Проблемы развития рыбного хозяйства на внутренних водоемах в условиях перехода к рыночным отношениям. – Минск: Хата, 1998. – С. 21-25.
33. Алымов С.И. Направления развития прудового рыбоводства в Украине / С.И. Алымов, С.В. Василец // Рыбное хозяйство Украины. – 2001. –
№ 1. – С. 23-24
34. Гринжевський М.В. Оптимізація виробництва продукції аквакультури / М.В. Гринжевський, А.В. Пекарський. – К.: Поліграф Консалтинг, 2004. – 328 с.
35. Состояние и перспективы развития аквакультуры в Российской Федерации / [ Б.Н. Котенев, Ж.Т. Дергалева, И.В. Бурлаченко и др.] // Рыбное хозяйство. – 2006. – № 5. – С. 25-29.
36. Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] – К.: Ніка-Центр, 2001. – 264 с.
37. Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов /Под. общ. ред. М.Л. Кашинцева,
Б.С. Степаненко, С.Н. Онисимова. – М. ВНИРО – Минрыбхоз СССР, 1990. – 47 с.
38. Дополнительный перечень №1 предельно допустимых концентраций вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов к “Обобщенному перечню предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов” – [действительны с 1990. 12. 28]. – М.: Минрыбхоз СССР, 1990. – 20 с.
39. Правила охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами. // Постанова КМ України № 465 від 25 березня 1999 р. [Електронний ресурс].
http://uazakon.com/document/spart60/inx60781.htm
40. Отче о научной деятельности УкрНПО по рыбоводству и рыболовству за 1986-1990 гг. – К.: УкрНПО, 1991. – 315 с.
41. Харитонова Н.Н. Влияние плотности посадки рыб на химический режим и рыбопродуктивность нагульных прудов / Н.Н.Харитонова,
Е.М. Порохонская, Т.Г. Литвинова //Рыбное хозяйство.– Вып. 23. – К. УкрНИИРХ, 1976.– С. 11-15.
42. Гринжевський М.В. Інтенсифікація виробництва продукції аквакультури у внутрішніх водоймах України / М.В. Гринжевський. – К.: Світ, 2000. – 188 с.
43. Влияние рыбного хозяйства на биологическое разнообразие в бассейне реки Днепр. Определение пробелов и проблем / [В.Д. Романенко, С.А. Афанасьев, В.Б. Петухов и др.]. – К.: Академпериодика, 2003. – 188 с.
44. Вода России. Водохозяйственное устройство /под. ред.
А.М. Черилева: ФГУПРосНИИВХ – Екатеринбург: Аква-Пресс, 2000. – 428 с.
45. Исаев И.А. Рыбное хозяйство водохранилищ. Справочник /
И.А. Исаев, Е.И. Карпова – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1989. – 255 с.
46. Правила експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду/ [А.В. Яцик, А.І. Томільцева, М.В. Яцик та ін.] – К.: Генеза, 2001. – 180 с.
47. Правила експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду /
[А.В. Яцик, А.І. Томільцева, М.Г. Томільцев та ін.] – К.: Генеза, 2003. – 176 с.
48. Гринжевський М.В. Аквакультура України (організаційно-економічні аспекти). – Львів: Вільна Україна, – 1998. – 364 с.
49. FAO yearbook. Fishery statistics. Vol. 76, 1993.
50. UK Sea Fisheries Statistics 1996, London; The Stationery Office. Crown copyriqnt 1997 p. 105-107. Tablt 6.
51. Козий С.О. Прогнозная оценка развития рыбохозяйственного комплекса приморского региона (на примере Одесской области) / С.О. Козий, М.П. Кульбида – Одесса: Феникс, 2004. – 72 с.
52. Бабаян К.Е. Современное состояние и перспективы развития прудового рыбоводства СССР / К.Е. Бабаян, Л.М. Гордон. – М.: Пищевая промышленность, 1968. – 100 с.
53. Борщевський П.П. Стратегічні проблеми розвитку рибного господарства України / П.П. Борщевський, М.С. Стасишен, Н.В. Алесіна // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. жур. /голов. ред. О.П. Степанов. – Вип. 1-2. – К.: НАУ – 2003. – С. 371-387.
54. Закон України Про загальнодержавну програму розвитку рибного господарства України на період до 2010 року № 1516-IV від 19 лютого 2004 р.
http:/www.customs.com.ua/php/document.php?ISN=18323
55. Петросов Э. Россия по-прежнему определяет стратегию мирового рыболовства / Э. Петросов // Деловой еженедельник Золотой рог. – 1996. – № 47.
http:/www.zrpress.ru/96/047/PROB.HTM
56. Мусатов А.П. Развитие рыбного хозяйства на внутренних водоемах / А.П. Мусатов //Роль водных ресурсов в жизни страны. М.: Наука, 1987. – 112 с.
57. Зиланов В.К. Рыбное хозяйство Китая в новом измерении [Электронный ресурс] / В.К. Зиланов, Ю.Л. Мамонтов //Мурманские рыбные ресурсы – 2003. 07.07.
http: www.murfish.ru/cgibin/news/kpbynum.cgi?num=03730.
58. Сельское хозяйство и пищевая промышленность в Польше в аспекте интеграции с Евросоюзом / Мин. сельского хоз-ва и развития села, Деп. переработки и аграрных рынков. – Коллективный труд. Варшава, 2003. – 72 с.
59. Гринжевский Н.В. Приоритетное направления пресноводной аквакультуры в Украине / Н.В. Гринжевский // Пресноводная аквакультура в центральной и восточной Европе: достижения и перспективы: работы конф.,
18-21 сентября 2000 г., г. Киев / под ред. Н.В. Гринжевского – К.: Институт рыбного хозяйства УААН, 2000. – С. 3-9.
60. Моисеев П.А. Современная продукция и основные тенденции развития мировой аквакультуры / П.А. Моисеев. М.: ВНИИПРХ, 1991. – 38 с.
61. Долинський В.П. Розвиток прісноводної аквакультури в Україні
/ В.П. Долинський // Економіка АПК. – 2002.– № 8. – С. 24-28.
62. Моисеев П.А. Современное состояние мирового рыбного хозяйства / П.А. Моисеев //Рыбное хозяйство: серия аквакультура; информационный пакет: прудовое и озерное рыбоводство. Вып. 4. – М.: ВНИЭРХ, 1995. – С. 1-22.
63. Сорокина Л.А. Влияние основных экономических показателей работы Московского рыбообрабатывающего комплекса на интенсификацию производства /Л.А. Сорокина, И.А. Бурмистров //Экономические проблемы научно-технического прогресса в рыбном хозяйстве СССР. М.: ЦНИИТЭИРХ, 1986. – 140 с.
64. Гринжевський М.В. Інтенсифікація рибного господарства внутрішніх водойм України / М.В. Гринжевський // Економіка АПК. – 2000.– № 6. – С. 3-12.
65. Покровский А.А. Химический состав пищевых продуктов. Справочные таблицы содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов / А.А. Покровский. – М.: Пищевая промышленность, 1976. – 228 с.
66. Сигал Л.А. К сравнительной оценке питательных свойств и выхода продукции пресноводных рыб и сельскохозяйственных животных / Л.А.Сигал // Рыбное хозяйство. – Вып. 25. –К.: Урожай, 1977. – С. 78-83.
67. Парфентьева Т.Р. Мясные и рыбные товары, овощи и фрукты: Товароведение: [учебник для проф.-техн. училищ.] / Т.Р. Парфентьева,
З.А. Стародубцева. – М.: Экономика, 1989. –270 с.
68. Халленствент А. Россия и Норвегия: рынки рыбных продуктов / А.Халленствент //Рыбное хозяйство. – 1996.– № 1. – С.15-18.
69. Статистика раскрывает важность рыбного промысла для
ЕС. EASTFISH Magazine. – 1998. – № 4. – С. 41.
70. Борщевський П.П. Рибний ринок України: проблеми і перспективи розвитку / П.П. Борщевський, М.С. Стасишен // Економіка України. – 1996. – № 3. – С. 49-58 .
71. Статистичний щорічник України за 2000 р. К.: Техніка, 2001.– 516 с.
72. Статистичний щорічник України за 2006 р. К., 2007.– 552 с.
73. Мамонтов Ю.П. Аквакультура и ее роль в жизни человека /
Ю.П. Мамонтов // Рыбное хозяйство Украины. 2001. – №1. – С. 16-17.
74. Русанова С. Технология и техника переработки гидробионтов /
С. Русанова, Е. Орлова // Рыбное хозяйство России. М.: – 1995. – С. 13-16.
75. Рибне господарство України: статистичний збірник за 2003 р. – К.: Державний комітет статистики України, 2004. – 60 с.
76. Рибне господарство України: статистичний збірник за 2005 р. – К.: Державний комітет статистики України, 2006. – 50 с.
77. Демчук О.В. Удосконалення керуванням капіталом підприємств рибної промисловості України (на прикладі об’єднання “Керчрибпром”, “Південрибпошук”) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец. 06.08.02 – Підприємство, менеджмент, маркетинг / О.В.Демчук. – Сімферополь, 1999. –
17 с.
78. Опенышев С.П. Роль рыбной отрасли в обеспечении продовольственной безопасности России и формировании доходной части федерального бюджету [Электронный ресурс]: аналитическая записка /С.П. Опенышев // Рыба Камчатки.
http://www.ach.gov.ru/activity/08/6.php
79. Доповідь про підсумки соціально-економічного розвитку України у 2005році [Електронный ресурс].
http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=78595&cat_id=78198
80. Алимов С.І. Підсумки роботи рибницьких підприємств об’єднання “Укррибгосп” за 2001 рік //Рибне господарство України – 2002. – № 2 (19). –
с. 25-29.
81. Водне господарство України / під ред. А.В. Яцика, В.М. Хорєва. – К. Генеза, 2000. – 456 с.
82. Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран /
Л.С. Берг – М.-Л. Изд-во АН СССР, 1948-1949. – Т. І, ІІ, ІІІ – 925 с.
83. Амброз А.И. Рыбы Днепра, Южного Буга и Днепровско-Бугского лимана / А.И. Амброз. – К.: Изд-во АН УССР, 1956. – 405 с.
84. Озинковская С.П. Рыбохозяйственное изучение водохранилищ днепровского каскада / С.П. Озинковская // Рибне господарство. –вип. 56-57. – К.: Інститут рибного господарства УААН, 2000. – С. 157-158.
85. Козлов В.И. Воспроизводство и охрана рыбных ресурсов / В.И. Козлов //Аналитический обзор: Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. –Вып. 20. – М., 1992. – с. 40.
86. Козлов В.И. Проблемы сохранения биоразнообразия ихтиофауны водоемов России и пути ее решения / В.И. Козлов, В.И. Ананьев В.И. // Рыбное хозяйство: серия аквакультура: обзорная информация. – Вып. 1. – М.: ВНИИПРХ, 1995. – 67 с.
87. Хвесик М.А. Рибне господарство України (еколого-економічний аспект) / М.А.Хвесик, К.І. Рижова. – К.: РВПС України НАН України, 2004. – 53 с.
88. А. Щербуха Рекомендації стосовно доцільності впровадження і підтримки знань, інновацій і традицій місцевих громад заради збереження біорізномаїття іхтіофауни під час рибальства у внутрішніх водоймах України /
А. Щербуха //Збереження біорізномаїття: традиції та сучасність; за ред.
Т.В. Гардашук.–К.: Стилос, 2003. – 119 с.
89. Вятчанина Л.И. Причины флюктуации и снижения промысловых уловов рыбы в Киевском водохранилище после аварии на ЧАЭС / Л.И. Вятчанина // Пресноводная аквакультура в центральной и восточной Европе: достижения и перспективы: работы конф., 18-21 сентября 2000 г., г. Киев / под ред.
Н.В. Гринжевского – К.: Институт рыбного хозяйства УААН, 2000. – С. 3-9.
90. Водні ресурси на рубежі ХХІ ст.: проблеми раціонального використання, охорони та відтворення [ М.А.Хвесик, І.Л. Головинський, К.І.Рижова та ін.]; за ред. М.А.Хвесика. – К.: РВПС України НАН України, 2005. – 564 с.
91. Комплексна оцінка екологічного стану басейну Дніпра /
[В.Д. Романенко, М.Ю. Євтушенко, П.М. Лин та ін. ]. – К.: Інститут гідробіології НАНУ, 2000. – 103 с.
92. Яцик А.В. До питання щодо спуску Київського водосховища / А.В. Яцик, Є.О. Яковлєв, В.О. Осадчук – К.: Оріони, 2002. – 52 с.
93. Водне господарство України: сучасний стан та перспективи розвитку / [С.І. Дорогунцов, М.А. Хвесик, К.І. Рижова та ін. ]– К.: РВПС України НАН України, 2002. – 56 с.
94. Румянцев А.М. Регулирование использования водных ресурсов водохранилищ / А.М. Румянцев; под. ред. Т.Л. Золотарева. – М.-Л.: Энергия, 1966. – 115 с.
95. Тимченко В.М. Екологічні вимоги до правил експлуатації дніпровських водосховищ (наукові засади та проблеми) [В.М. Тимченко, О.П. Оксіюк,.
В.Д. Романенко та ін.]. – К. – 36 с.
96. Сухойван Л.Г. Рыбное население и его продуктивность / Л.Г. Сухойван, Л.И. Вятчанина // Беспозвоночные и рыбы Днепра и его водохранилищ. – К.: Наукова думка, 1989. – С. 136-174.
97. Цедик В.В. Антропогенний вплив на відтворення риб Канівського водосховища / В.В. Цедик. //Рибне господарство. – вип. 59-60. – К.: Інститут рибного господарства УААН, 2001. – С. 125-128.
98. Негоновская И.Т. О результатах и перспективах вселения растительноядных рыб в естественные водоемы и водохранилища СССР /
И.Т. Негоновская // Вопросы ихтиологии. – Вып. 4. – М., 1980. – Т. 20. – С. 36-42.
99. Кульский Л.А. Фитопланктон и вода / Л.А. Кульский, Л.А. Сиренко,
З.Н. Шкавро. – К.: Наукова думка, 1986. – 134 с.
100. Гринжевський М.В. Наукове обґрунтування вселення цінних
об’єктів аквакультури у внутрішні водойми України для підвищення їх рибопродуктивності [М.В. Гринжевський, А.І. Андрющенко, О.М. Третяк та ін.]
// Рибне господарство. – Вип. 51. – К.: Інститут рибного господарства УААН, 1999. – С. 3-26.
101. Статистичний щорічник України за 1997 р. – К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1999. – 623 с.
102. Геращенко Л.С. Вплив ринкових трансформацій на товарне рибництво України //Рибне господарство України. – 2004. – № 6 . – С. 26-31.
103. Каракай Ю. Роль держави у стимулюванні інноваційної діяльності /
Ю. Каракай // Економіка України – 2007. – № 3. – С. 14-32.
104. Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 р. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 472 с.
105. Чернік В.Г. Рибне господарство України: актуальні питання /
В.Г. Чернік, Л.С. Геращенко //Рыбное хозяйство Украины. – 2005. – № 1. – С. 2-7.
106. Френкель А.И. Состояние российского внутреннего рынка рыбных товаров / А.И. Френкель, Ю.А. Шпаченко // Рыбное хозяйство. – 1998. –№ 2. –
С. 3-9.
107. Френкель А.И. Организация оптовых рынков рыбных товаров в России / А.И. Френкель, Ю.А. Шпаченко // Рыбное хозяйство. – 1998. – № 3 . – С. 12-26.
108. Вылегжанин А.Н. Господдержка рыбного хозяйства по законодательству США / А.Н. Вылегжанин // Рыбное хозяйство. – 1998. – № 4. – С. 5-6.
109. Яковлева Н.И. Главное сегодня – сохранить финансирование рыбной отрасли / Н.И. Яковлева // Рыбное хозяйство. – 1999. – № 2. – С.10-12.
110. Геращенко Л.С. Про використання та затвердження ставових гідротехнічних споруд реформованими рибницькими підприємствами /
Л.С. Геращенко // Рыбное хозяйство Украины. – 2005. – № 2. – С. 35-39.
111. Постанова Кабінету міністрів України “Про затвердження типового договору оренди землі” від 3.03.2004 р. № 220 // Збірник урядових нормативних актів України. – К.: Державне спеціалізоване видавництво Україна, 2004. – № 13. – С. 35-42.
112. Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України” від 18 травня 1999 р. №836 “Про затвердження нормативів збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту” від 15.01.2005 р. № 44 // Збірник урядових нормативних актів України. – К.: Державне спеціалізоване видавництво Україна, 2005. – № 10. – С. 11-14.
113. Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін і доповнень до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна” від 19.01.2000 р. № 75 зі змінами // Збірник урядових нормативних актів України. – К.: Видавництво Україна, 2000. – № 4. – с. 35-42.
114. Постанова Кабінету міністрів України “Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору” від 01.03. 1999 р. № 303, зі змінами [Електронний ресурс].
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=303-99-%EF
115. Федоров М.М. Організаційно-економічні передумови реформування ринку земель сільськогосподарського призначення / М.М. Федоров // Економіка АПК. – 2003. № 1. с. 25-31.
116. Геращенко Л.С. Вплив ринкових трансформацій на товарне рибництво України / Л.С. Геращенко // Рыбное хозяйство Украины. – 2000. – № 6. – С. 26-31.
117. Іванов В.С. Про платежі за використання природних ресурсів і державного майна для потреб рибництва та рибальства / В.С. Іванов,
Л.С. Геращенко // Рыбное хозяйство Украины. – 2000. – № 1. – С. 40-42.
118. Закон України “Про оренду землі” від 6 жовтня 1998 р. № 161–XIV / Офіційний вісник України. – К., 1998. – № 42. – С. 1-9.
119. Закон України “Про оренду державного і комунального майна” від
10 квітня 1992 р. № 2269–ХІІ / Відомості Верховної Ради України. – К.: Видавництво Верховної Ради України, 1992. – № 30. – С. 1003-1010.
120. Постанова Кабінету Міністрів України “Про методику розрахунку і порядок використання оплати за оренду державного майна” від 4 жовтня
1995 р. № 786 / Зібрання постанов Уряду України. – К.: Україна, 1996 р.– № 2. – С. 59-62.
121. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження методики оцінки вартості майна під час приватизації від 12 жовтня 2000 р. № 1554 / Збірник урядових нормативних актів України. – К.: Україна, 2001. – № 5. – С.4-72.
122. Водний кодекс України: за станом на 6 червня 1995 р. // Екологія і закон: Екологічне законодавство України . Кн. 1. /від. ред. В.І. Андрейцев – К.: Юрінком Інтер, 1997. – С. 411-454.
123. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження нормативів плати за спеціальне використання водних ресурсів та плати за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту” від 18 травня 1999 р.
№ 836 / Офіційний вісник України. – К., 1999. – № 20. – С.185-189.
124. Постанова Кабінету міністрів України “Про затвердження порядку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту” від
16 серпня 1999 р. № 1494 / Офіційний вісник України. – К., 1999. – № 33. –
С. 185-189.
125. Закон України “Про плату за землю” від 3 липня 1992 р. № 2535-ХІІ / Відомості Верховної Ради України. – К. Видавництво Верховної Ради України, 1992. – № 36. – С. 1259-1265.
126. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів. – К.: Мінекобезпеки України, 1995 р. – 17 с.
127. Лісовий кодекс України: за станом на 21 січня 1994 р. // Екологія і закон: Екологічне законодавство України . Кн. 1. /від. ред. В.І. Андрейцев – К.: Юрінком Інтер, 1997. – С. 518-552.
128. Земельний кодекс України: за станом на 13 березня 1992 р. // Екологія і закон: Екологічне законодавство України . Кн. 1. /від. ред. В.І. Андрейцев – К.: Юрінком Інтер, 1997. – С. 249-296.
129. . Закон України про охорону навколишнього природного середовища: за станом на 25 червня 1991 р. // Екологія і закон: Екологічне законодавство України . Кн. 1. /від. ред. В.І. Андрейцев – К.: Юринком Інтер, 1997. – С. 14-51.
130. Методи оцінки екологічних втрат / [ Л.Г. Мельник,
О.І. Карінцева, І.К. Бистряков та ін.]; за ред. Л.Г. Мельника, О.І. Карінцева. – Суми: Університетська книга, 2004. – 287 с.
131. Борисова В.А. Економічний механізм ресурсокористування в аграрній сфері / А.В. Борисова. – Суми: Довкілля, 2004. – 167 с.
132. . Веклич О.О. Сучасний стан та ефективність економічного механізму екологічного регулювання /О.О. Веклич // Економіка України. – 2003. – № 10. –
С. 62-67.
133. Веклич О.О. Економічний механізм природокористування [Електронний ресурс] /О.О. Веклич // Вісник – 2001. – № 8.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2001-8/8.htm.
134. Гофман К. Г. Экономическая оценка природних ресурсов в условиях социалистической экономики / К. Гофман. – М.: Мысль, 1977. – 236 с.
135. Данилишин Б.М. Рентна політика в Україні / Б.М. Данилишин,
В.С. Міщенко. – К.: Нічлава, 2004. – 68 с.
136. Збагерська Н.В. Застосування рентних показників при оцінці природних ресурсів / Н.В. Збагерська, П.П. Пастушенко // Економіка природокористування і охорони довкілля. – К.: РВПС України НАН України, 2002. – С. 164-178.
137. Лапечук П.И. / Экономическое регулирование охраны природы /
[П.И. Лапечук, А.В. Чупис, О.Л. Кащенко, Н.Х. Шершун]. – К.: Урожай, 1994. – 159 с.
138. Лукьянчиков Н.Н. Природная рента и охрана окружающей среды /
Н.Н. Лукьянчиков: учеб. [для высших учеб. завед. ] – М.: ЮНИТТИ – Диана, 2004. – 176 с.
139. Мельник Л.Г. Екологічна економіка / Л.Г. Мельник. – Суми: Університетська книга, 2004. – 345 с.
140. Міщенко В.С. Екоресурсні платежі в Україні / В.С. Міщенко // Економіка України. – 1998. – № 10. – С. 59-63.
141. Хвесик М.А. Економіко-правове регулювання природокористування / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, Ю.П. Кулаковський. – К.: Кондор, 2004. – 523 с.
142. Таран О.Н. К методике оценки воздействия антропогенных факторов на биоресурсный потенциал рыбохозяйственных водоемов / О.Н. Таран,
В.Л. Долинский // Пресноводная аквакультура в центральной и восточной Европе: достижения и перспективы: работы конф., 18-21 сентября 2000 г., г. Киев / под ред. Н.В. Гринжевского – К.: Институт рыбного хозяйства УААН, 2000. –
С. 219-221.
143. Временная методика оценки ущерба, наносимого рыбным запасам в результате строительства, реконструкции и расширения предприятий, сооружений и других объектов и проведения различных видов работ на рыбохозяйственных водоемах. – М., 1990. – 37 с.
144. Методика з оцінки економічної ефективності комплексного використання водних ресурсів у сучасних умовах (на прикладі дніпровських водосховищ). – К., 1995. – 47 с.
145. Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища [Електронний ресурс].
http://zakon.rada.qov.ua/cji-bin/laws/main.cqi?nreq=z0155-95
146. Васенко О.Г. Рекомендації по проведенню досліджень масової загибелі риби при виникненні екстремальних ситуацій на водних об’єктах /О.Г. Васенко, І.Ю. Бузевич, М.В. Старко, Л.В. Голенчук. – Харків: УкрНДІЕП, 1999 – 36 с.
147. Оценить влияние отбора воды на биопродуктивность (рыбопродуктивность) водохранилищ Днепра. / Отчет УкрНИИРХ; науч. рук. С.О. Филь. – К. УкрНПО, 1998. – 132 с.
148. Яцик А.В. Водогосподарська екологія : [у 4 т.] / А.В. Яцик. – К.: Ґенеза, 2004. – Т. 4. – 680 с.
149. Порядок справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і тимчасових нормативів плати за їх спеціальне використання / Постанова Кабінету Міністрів України від 5.09. 1996 р .№ 1073 [Електронний ресурс].
zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1073-96-%EF
150. Півторак М.В. Облік земель водогосподарського призначення /
М.В. Півторак // Економіка АПК. – 2004. – №11. – с. 108-117.
151. Конституція України: за станом на 28 червня 1996 р. // Екологія і закон: Екологічне законодавство України . Кн. 1. /від. ред. В.І. Андрейцев – К.: Юринком Інтер, 1997. – С. 11-14.
152. Закон України про тваринний світ: за станом на 3 березня 1993 р.// Екологія і закон: Екологічне законодавство України. Кн. 2. /від. ред.
В.І. Андрейцев – К.: Юринком Інтер, 1997. – 576 с.
153. Кодекс України про надра: за станом на 27 липня 1994 р. // Екологія і закон: Екологічне законодавство України. Кн. 2. /від. ред. В.І. Андрейцев – К.: Юринком Інтер, 1997. – 576 с.
154. Інструкція про порядок установлення лімітів використання живих об’єктів рибного господарства загальнодержавного значення і видачу дозволів на їх спеціальне використання [Електронний ресурс]: Наказ № 53/69 від 06.06.1995 р.
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1033.186.2
155. Порядок справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і нормативів плати за їх спеціальне використання [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 6.04. 1998 р.
№ 449
http//forum.fishing-ua.com/showthread.php?t=209
156. Засосов А.В.Уравнение теории рыболовства и способы их решения / А.В. Засосов. М: Пищевая промышленность, 1969. – 143 с.
157. Бердичевський Л.С. Биологические основы рационального использования рыбных запасов / Л.С. Бердычевский: доклад на соискание науч. степени док. биол. наук по совокупности опубликованных работ. –М., 1964. –
36 с.
158. Никольский Г.В. Структура вида и закономерности изменчивости рыб / Г.В. Никольский [послесловие Ю.Е. Лапина]. – М.: Пищевая промышленность, 1980. – 183 с.
159. Никольский Г.В. Теория динамики стада рыб как биологическая основа рациональной эксплуатации и воспроизводства рыбных ресурсов /
Г.В. Никольский. – М.: Наука, 1965. – 382 с.
160. Жукинский В.Н. Зависимость качества половых продуктов и жизнестойкости эмбрионов от возраста производителей тарани / В.Н. Жукинский // Влияние качества производителей на потомство рыб. – К.: Наукова думка, 1965. – С. 94-122.
161. Дячук И.Е. Рост леща Каховского и Кременчугского водохранилищ: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. биол. наук: спец. 03.00.10 – ихтиология / И.Е. Дячук. – Киев, 1971. – 20 с.
162. Правила любительського і спортивного рибальства [Електронний ресурс]: // Затверджені Державним комітетом рибного господарства № 19 від 15.02. 1999 р.
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0269-
163. Щербуха А.Я. Многолетние изменения и проблемы сохранения видового разнообразия рыб бассейна Днепра на примере Каховского водохранилища / [А.Я. Щербуха, П.Г. Шевченко, Н.В. Коваль и др.] // Вестник зоологии. – 1995. – № 1. – С. 22-32.
164. Билько В.П. Влияние селективности сетного промысла на продуктивные свойства популяций рыб днепровских водохранилищ / В.П. Билько, И.Е. Дячук, С.В. Кружилина // Гидробиологический журнал. — 2001. — Т. 37.
№ 5. — С. 63-72.
165. Виноградов Н.Н. Развивать технику рыболовства на внутренних водоемах / Н.Н. Виноградов, В.В. Гулин, М.П. Ковалева // Рыбное хозяйство. – 1961. – № 1. – С. 36-41.
166. Новицкий Р.А. Любительское рыболовство как фактор сверх эксплуатации рыбных запасов / Р.А. Новицкий, Д.Л. Бондарев //Франція та Україна: науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур. – Дніпропетровськ, 1998. – С. 47-68.
167. Семенюк А.Ф. Современное состояние и пути повышения рыбопродуктивности Днепродзержинского водохранилища / А.Ф. Семенюк,
С.П. Озинковская, А.В. Дибенко // Рибне господарство, вип. 64. К. Інститут рибного господарства УААН, – 2005. – С. 182-184.
168. Павлов Д.С. Биологические основы защиты рыб от попадания в водозаборные сооружения / Д.С. Павлов, А.М. Пахорукова. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 264 с.
169. Фильчатов Л.П. Проектирование и строительство оросительных систем и их экологическая надежность / Л.П. Фильчатов, В.Д. Дупляк,
Б.А. Мусиенко. – К.: Будівельник, 1983. – 73 с.
170. Фільчатов Л.П. Запобігання втратам риби / Л.П.Фільчатов. – К.: Урожай, 1986. – 192 с.
171. Мусиенко Б.А. Водозаборы оросительных систем и охрана природы / Б.А. Мусиенко, А.В Подласов, Л.П. Фильчатов. – К.: Будівельник, 1982. – 116 с.
172. Україна у цифрах у 2002 р. /Держкомстат України. К.: Техніка, 2003. – с. 26.
173. Григорєва Т.В. Правове регулювання використання й охорони водних живих ресурсів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичних наук: спец. 12.00.06 “Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право” / Т.В. Григорєва. – Харків, 2005. – 15 с.
174. Про порядок справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і нормативів плати за їх спеціальне використання (зі змінами і доповненнями): за станом на 7 лютого 2000 р.[Електронний ресурс].
http:/forum.fishing-ua.com/showthread.php?t=209
175. Проект Закону “Про рибне господарство та промисловість” (реєстр. № 8492–2 від 13.01. 2006 р.)
176. Проект закону “Про рибне господарство та промислове рибальство” (реєстр. № 8492 від 24.11. 2005 р.) [Електронний ресурс].
http://www.legality.kiev.ua/ilp/docs/comments/_8492.html
177. Проект закону Про рибне господарство та охорону водних живих ресурсів(реєстр. № 8492-108 від 12.2005 р.) [Електронний ресурс].
http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2063
178. Концепція розвитку рибного господарства України [Електронний ресурс]. Схвалена Верховною Радою України 13 липня 2000 р. № 1885-Ш.
http: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1885-14.
179. Закон України про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них / Відомості Верховної Ради, 2003, №15, ст. 107 [Електронний ресурс].
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=486-15
180. Закон України про національну програму будівництва суден рибопромислового флоту України на 2002-2010 роки від 17 січня 2002 р.
№ 2987-ІІІ [Електронний ресурс].
http://uazakon.com/document/spart19/inx19366.htm
181. Гринжевський М.В. Фактори підвищення ефективності рибного господарства / М.В. Гринжевський // Вісник аграрної науки. – 1999. – С. 21-25.
182. Сахневич В.С. Шляхи підвищення економічної ефективності рибного господарства / В.С. Сахневич, М. В. Гринжевський, М.Г. Гробокопатель // Сучасні напрями та проблеми аквакультури. – Вип. 7.– Херсон, 1998. – С. 317-322.
183. Пилипенко Ю.В. Перспективы рыбохозяйственного освоения малых водохранилищ Крыма / Ю.В. Пилипенко // Пресноводная аквакультура в центральной и восточной Европе: достижения и перспективы: работы конф., 18-21 сентября 2000 г., г. Киев / под ред. Н.В. Гринжевского – К.: Институт рыбного хозяйства УААН, 2000. – С. 3-9.
184. Справочник по водным ресурсам /под. ред. Б.И. Стрельца. – К.: Урожай, 1987. – 304 с.
185. Вишневський В.І. Річки і водойми України. Стан і використання: [Монографія] / В.І. Вишневський. – К.: Віпол, 2000. – 376 с.
186. Цибульник О.А. Ефективність використання крупновічкових сіток на Київському водосховищі / О.А. Цибульник // Рибне господарство. –вип. 54-55. – К.: Інститут рибного господарства УААН, 1999. – С. 72-73.Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.