У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ДЕРЖАВНІ ЄВРООБЛІГАЦІЙНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ КАПІТАЛУ
Количество страниц 225
ВУЗ НАУКОВО–ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП……………………………………………………………………………..
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАПОЗИЧЕНЬ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ КАПІТАЛУ…………………………………….
1.1. Економічна природа державних запозичень……………………………...
1.2. Особливості функціонування міжнародного ринку капіталу……….…...
1.3. Фінансова архітектура ринку єврооблігацій………………………………
Висновки до розділу 1……………………………………………………………..
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ПЕРВИННОГО ТА ВТОРИННОГО РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЄВРООБЛІГАЦІЙНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ УКРАЇНИ………
2.1. Еволюція ринку державних єврооблігаційних запозичень України ……
2.2. Аналіз внутрішніх чинників дохідності та спреду єврооблігацій……...
2.3. Визначення зовнішніх чинників вартості єврооблігацій…………………
Висновки до розділу 2…………………………………………………………….
РОЗДІЛ 3 ПЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЄВРООБЛІГАЦІЙНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ УКРАЇНИ….……………...………
3.1. Удосконалення управління кредитними ризиками державних запозичень………………………………………………………………………….
3.2. Оптимізація портфеля боргових зобов’язань держави………………..….
3.3. Розвиток організаційної структури управління державним боргом України для підвищення ефективності державних запозичень…..…………….
Висновки до розділу 3...…………………………………………………………...
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………


ВСТУП
Актуальність теми. Недостатні обсяги іноземного приватного капіталу, що вкладається в інвестиційні проекти в Україні, обумовлюють нагальну потребу в підвищенні ролі держави на міжнародному ринку капіталу. Державні єврооблігаційні запозичення, за умови їх ефективного використання, виступають важливим альтернативним джерелом ресурсного забезпечення реалізації пріоритетних проектів соціального та економічного розвитку. Вони є необхідним інструментом інституційних перетворень, сприяють доступу до новітніх технологій і менеджменту.
Обсяги інвестицій на міжнародному борговому ринку досить суттєві. Особливо привабливо виглядають боргові інструменти країн, що розвиваються. Проте недостатність кредитно-інвестиційних ресурсів передбачає боротьбу за можливість їх використання. Тому велике значення має розробка ефективних форм і методів впливу на економічне середовище для забезпечення реалізації інтересів держави на ринку капіталу. Реалізація цих інтересів неможлива без максимальної прагматизації економічних стосунків з провідними центрами світової економіки.
Актуальність наукової розробки обраної теми для України обумовлена також світовими тенденціями розвитку боргових відносин. У зв’язку з цим важливими є завдання удосконалення системи управління ризиками здійснення державних єврооблігаційних запозичень та реформування системи управління державним боргом з метою створення більш сучасної та ефективної. Державні єврооблігаційні запозичення України є перспективним інструментом за умови, що вони будуть каталізатором процесу економічного зростання. Розвиток ринку державних запозичень має супроводжуватися структурними економічними реформами, зменшенням податкового тягаря та збільшенням інвестицій, нарощенням вітчизняного фінансового капіталу.
В економічній літературі питання державних запозичень досліджували провідні вітчизняні та зарубіжні вчені. Серед них такі відомі економісти, як Д. Рікардо, Ж. Сей, Р. Барро, Дж. Кейнс, Дж. Б’юкенен, А. Лернер, Ф. Модільяні, К. Рей, Дж. Стігліц, М. Вестфален, Ш. Ойя, М. Стоун та ін. Проблеми впливу державного боргу на стан економіки України та функціонування державних позик на ринку капіталу розглядалися в працях вітчизняних вчених: В. Андрущенка, О. Барановського, З. Варналія, Т. Вахненко, О. Гаврилюка, В. Гейця, М. Єрмошенка, Б. Кваснюка, Г. Климка, В. Козюка, В. Колосової, С. Корабліна, В. Корнєєва, Г. Кучер, В. Лагутіна, В. Лісовенка, З. Луцишин, І. Лютого, С. Льовочкіна, В. Міщенка, Л. Новосад, В. Суторміної, І. Чугунова, А. Чухна та ін. Значний внесок у розробку фундаментальних питань теорії державних запозичень на ринках капіталу зробили провідні російські вчені: Б. Болдирев, О. Буклемішев, А. Вавілов, Д. Головачов, А. Ілларіонов, Я. Міркин, А. Саркісянц, О. Смірнов, Л. Федякіна та ін.
У роботах вітчизняних вчених досліджуються окремі аспекти багатогранної проблеми запозичень та державного боргу. Водночас тематика саме єврооблігаційних запозичень та чинників, що визначають позиції України на міжнародному ринку капіталу, недостатньо вивчена і розроблена. Тому комплексне та ґрунтовне дослідження даної проблеми є важливим для розвитку вітчизняної економічної думки, що і зумовило вибір теми дисертаційної роботи та окреслило коло питань, які в ній вивчаються.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалося відповідно до плану науково–дослідних робіт Науково–дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України за темами: “Напрями розвитку ринку державних цінних паперів в Україні” (№ДР 0106U007282), у межах якої автором проведено оцінку особливостей функціонування державних єврооблігаційних запозичень України на міжнародному ринку капіталу, та “Розвиток фондового ринку в Україні” (№ДР 0103U004855), де автором досліджено особливості функціонування державних єврооблігаційних запозичень України на міжнародному ринку капіталу (довідка НДФІ при Міністерстві фінансів України №77000-12/0602 від 08.11.2007 р.).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних і практичних основ функціонування ринку державних єврооблігаційних запозичень України у частині обґрунтування системи чинників, що визначають умови їх розміщення та обігу на міжнародному ринку капіталу.
Для досягнення вказаної мети визначено такі завдання:
– поглибити розуміння сутності державних запозичень як економічної категорії;
– обґрунтувати основні засади функціонування міжнародного ринку капіталу та єврооблігаційного сегменту;
– визначити етапи еволюції державних єврооблігаційних запозичень України та присвоєння кредитних рейтингів;
– здійснити оцінку державних єврооблігаційних запозичень України;
– провести ретроспективний аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на вартість державних запозичень;
– дослідити перспективи розвитку ринку державних єврооблігаційних запозичень на міжнародному ринку капіталу;
– розробити пропозиції щодо удосконалення діючої системи управління ризиками державних запозичень.
Об’єктом дослідження є державні єврооблігаційні запозичення на міжнародному ринку капіталу.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних засад становлення ринку державних єврооблігаційних запозичень України та перспектив його розвитку.
Методи дослідження. Дисертаційне дослідження проводилося на основі загальнонаукових та спеціальних методів пізнання. Автором використано методи наукової індукції та дедукції, метод порівняння і синтезу, узагальнення, абстрагування, історичний, логічний та спеціальні економічні методи. На базі діалектичного методу пізнання всі явища і процеси, що відбуваються при здійсненні запозичень, розглядаються та аналізуються у взаємозв’язку з внутрішніми та зовнішніми чинниками, які впливають на вартість та ризики (перший та другий розділи). При обґрунтуванні необхідності запозичень на міжнародному ринку капіталу використовувалися методи аналізу і синтезу, абстрактного і конкретного, порівняльних характеристик, аналітичних та багатомірних групувань (перший розділ). При здійсненні оцінки суверенного ризику та кредитно-рейтингової оцінки запозичень України використано статистичні та математичні методи, методи факторного, порівняльного та системного аналізу, методи ланцюгових оцінок та табличної обробки розрахункових даних та показників (другий та третій розділи).
Інформаційну базу дисертаційного дослідження становлять матеріали Міністерства фінансів України, Національного банку України, Державного комітету статистики України, законодавчі та нормативні акти з питань залучення, використання, обслуговування та погашення запозичень держави, економічні звіти науково-дослідних центрів і рекомендації міжнародних експертів, дослідження міжнародних фінансових організацій, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних засад функціонування ринку єврооблігацій та визначенні особливостей розміщення і обігу державних єврооблігаційних запозичень України на міжнародному ринку капіталу. Основні положення, що формують наукову новизну дослідження, полягають у такому:
уперше:
– аргументовано необхідність диверсифікації аналітичного інструментарію оцінки розвитку боргових ринків за рахунок використання системи показників: індексів, що розраховують середньозважені значення спреду державних єврооблігацій України до еталонних орієнтирів на ринку капіталу і кредитних рейтингів, що надасть можливість здійснювати порівняльну оцінку вартості боргових зобов’язань України та інших країн, а також застосування економетричних моделей для прогнозування і мінімізації ризиків розміщення та обігу державних єврооблігацій;
– обґрунтовано основні етапи позиціонування Уряду України на міжнародному ринку капіталу, зокрема: перший етап (1997–1999 рр.), для якого характерним є отримання початкового досвіду роботи на ринку капіталу; другий етап (2000 р.), що передбачав проведення реструктуризації боргових зобов’язань держави; третій етап (2001–2002 рр.), який характеризувався відсутністю необхідних передумов для виходу на ринок капіталу; четвертий етап (починаючи з 2003 р.), основною ознакою якого є використання єврооблігацій як важливого інструменту фінансування дефіциту державного бюджету; зазначене дозволило виявити комплекс соціально-економічних чинників, що визначали зміну кредитних рейтингів України та динаміку вартості державних єврооблігацій, серед яких найбільш важливими є зростання ВВП, проведення структурних реформ, покращання показників боргового навантаження тощо;
удосконалено:
– класифікацію сукупності внутрішніх чинників, які впливають на дохідність та рівень спреду державних боргових зобов’язань: за перспективами економічного зростання, кредитною історією країни, борговим навантаженням і фінансуванням боргових виплат та ін.; що сприятиме більш якісній оцінці позицій держави на міжнародному ринку капіталу за рахунок розширення характеристик суверенного ризику;
– інструментарій застосування рейтингового та ринкового (спредового) методів оцінки кредитних ризиків державних єврооблігаційних запозичень, що дасть змогу проводити оцінку компонентів кредитного ризику і мінімізувати їх вплив на репутацію України як суверенного позичальника, в тому числі – прогнозувати ймовірність зміни кредитного рейтингу держави;
– характеристику залежності вартості державних єврооблігацій України від оцінки кон’юнктури ринку облігацій Казначейства США та інших чинників міжнародного ринку капіталу (взаємозалежність ринків, що розвиваються; вплив міжнародних фінансових організацій; тенденції світової економіки та ін.), які обумовлюють необхідність моніторингу стану ринків капіталу та врахування ринкової кон’юнктури при організації випуску державних єврооблігацій України;
дістали подальшого розвитку:
– обґрунтування доцільності удосконалення системи управління ризиками та покращання організаційної структури управління державними запозиченнями на ринку капіталу, що дозволить підвищити ефективність запозичень та зменшити ризик невиконання запланованого показника фінансування державного бюджету;
– визначення сутності державних запозичень як економічної категорії, що ґрунтується на системі економічних відносин стосовно використання єврооблігацій як базового інструменту запозичень, що надає можливість підвищити рівень бюджетної збалансованості;
– теоретичні та практичні засади доцільності зовнішніх запозичень на основі дії „ефекту витіснення”, при якому державні внутрішні запозичення витісняють, частково або повністю, приватні інвестиції.
Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці пропозицій для застосування у роботі Міністерства фінансів України щодо оцінки та аналізу ризиків розміщення державних єврооблігаційних запозичень, формування стратегії їх здійснення.
Науково-практичні висновки та рекомендації дисертаційного дослідження з актуальних питань єврооблігаційних запозичень України на міжнародному ринку капіталу використовувалися при підготовці нормативно-правових актів та аналітичних матеріалів у Міністерстві фінансів України. Зокрема, використано аналітичні матеріали та практичні рекомендації щодо чинників формування суверенного ризику країни, покращання інвестиційної привабливості державних боргових зобов'язань та перспектив розвитку запозичень на міжнародному ринку капіталу (довідка Міністерства фінансів України №31–23050–09–17/13487 від 26.06.2006 р.).
Сформульовані за результатами дисертаційного дослідження висновки щодо сутності єврооблігацій та аналізу проблем, еволюції, тенденцій розвитку і особливостей функціонування державних єврооблігаційних запозичень України на міжнародному ринку капіталу були використані у процесі підготовки науково-дослідних робіт у Науково-дослідному фінансовому інституті при Міністерстві фінансів України (довідка НДФІ при Міністерстві фінансів України №77000-12/0602 від 08.11.2007 р.).
Аналітичні матеріали та практичні рекомендації щодо перспектив розвитку запозичень України на міжнародному ринку капіталів використано при підготовці текстів Послання Президента України до Верховної Ради України „Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2005 році”, зокрема розділу 4 „Соціально-економічна політика держави”, аналітичних доповідей Національного інституту стратегічних досліджень „Особливості та пріоритети боргової політики України” (листопад 2004 р.) та „Економіка України в післявиборчий період та порядок денний для Уряду” (квітень 2006 р.) (довідка Національного інституту стратегічних досліджень №293/539 від 17.10.2006 р.).
Основні положення дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі Національного університету державної податкової служби України при викладанні курсу “Фінансовий ринок” (довідка №1289/01-12 від 20.10.2006 р.) та Кримського інституту бізнесу (довідка №359/2 від 05.10.2007 р.).
Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати дисертації отримані автором самостійно, публікації написані одноосібно. У дисертації використано лише ті положення, які є результатом особистої роботи.
Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного дослідження доповідалися і отримали позитивні відгуки на 14 наукових конференціях та круглих столах. Зокрема, на науковій конференції „Податкова та бюджетна політика на порозі ХХІ століття: стан, тенденції, проблеми” (Академія ДПС України, м. Ірпінь, 2000), Науковій конференції студентів і курсантів „Актуальні проблеми розвитку податкової системи України в сучасних соціально–економічних умовах” (Академія ДПС України, м. Ірпінь, 2001), Науково-практичній конференції „Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку)” (Академія ДПС України, м. Ірпінь, 2001), Міжнародній науковій конференції студентів і молодих вчених „Проблеми і перспективи розвитку фінансів, кредиту і бухгалтерського обліку” (Донецький державний університет економіки і торгівлі, м. Донецьк, 2002), науково–практичній конференції „Бюджетно-податкова політика: теорія, практика, проблеми” (Академія ДПС України, м. Ірпінь, 2003), науково–теоретичній конференції “Проблеми розвитку державних і місцевих фінансів” (Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України, м. Київ, 2003), ІІІ Міжнародній науково–практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених „Країни СНД в умовах глобалізації” (Російський університет дружби народів, м. Москва, 2004), засіданні круглого столу „Боргова політика України: стан, проблеми та перспективи” (Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ, 2004), Всеукраїнській науково–методичній конференції „Сучасні аспекти фінансового управління економічними процесами” (Севастопольський національний технічний університет, м. Севастополь, 2005), науково–теоретичній конференції “Розвиток фінансової системи України в умовах трансформаційних перетворень” (Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України, м. Київ, 2006), засіданні круглого столу „Економіка України в післявиборчий період та порядок денний для Уряду” (Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ, 2006), IV Міжнародній науково-практичній конференції “Тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 2007), V Ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації” (Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, 2008), Міжнародній науково-практичній конференції „Бюджетно-податкові чинники активізації розвитку фінансових ринків та фінансового посередництва” (Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь, 2008).
Публікації. За темою та результатами дисертаційного дослідження автором опубліковано 19 наукових праць загальним обсягом 5,3 друк. арк., з них: 7 статей – у фахових виданнях загальним обсягом 3,8 друк. арк., 12 тез доповідей на науково-практичних конференціях та засіданнях круглих столів загальним обсягом 1,5 друк. арк.
Обсяг та структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків її загальний обсяг становить 191 сторінки та включає 7 таблиць на 12 сторінках, 20 рисунків на 19 сторінках. У дисертації представлено 11 додатків на 13 сторінках та список використаних джерел з 270 найменувань на 20 сторінках.
Список литературы ВИСНОВКИ

У дисертаційному дослідженні розв’язано важливе наукове завдання: поглиблено теоретичні й практичні засади здійснення державних єврооблігаційних запозичень України та виявлено чинники, що визначають їх вартість і ризики. Комплексне дослідження перспектив державних єврооблігаційних запозичень України та напрямів покращання проведення операцій на міжнародному ринку капіталу дало змогу сформулювати ряд висновків та пропозицій теоретичного і науково-практичного характеру, які полягають у такому:
1. Встановлено, що внутрішній інвестиційний потенціал України є недостатнім для проведення структурних соціально-економічних реформ. Забезпечення сталого випереджаючого розвитку та економічного зростання, подальша перебудова вітчизняної фінансової системи можливі за рахунок фінансування дефіциту державного бюджету. Передусім, за допомогою боргових інструментів, розміщених на міжнародному ринку капіталу. З’ясовано, що доцільність запозичень формують чинники екзогенного та ендогенного характеру, які визначають перспективи макроекономічного розвитку держави та, відповідно, стимулюють до пошуку додаткових ресурсів. Здійснювати запозичення вигідно, якщо існують можливості для виходу на ринок, а умови – влаштовують позичальника. Основна мета держави як емітента боргових зобов’язань – мінімізувати вартість запозичення, знизити витрати з обслуговування боргу, підвищити ефективність використання залучених ресурсів.
2. Обґрунтовано привабливість єврооблігацій як одного з основних інструментів міжнародного ринку капіталу. Це пояснюється довгостроковим характером єврооблігаційних запозичень, значними обсягами ресурсів, низькими витратами на розміщення, відсутністю обмежень та необхідності забезпечення позичок тощо. Ринок єврооблігацій дозволяє емітентам знижувати витрати за рахунок проведення арбітражних операцій та використання різниць у валютних курсах і процентних ставках. Для країн-емітентів вихід на ринок єврооблігацій – це також можливість отримати позитивну кредитну історію на міжнародному ринку капіталів. Визначено, що традиційне розміщення єврооблігацій передбачає обов’язкову наявність основних етапів: одержання кредитного рейтингу, організація початку випуску (відбір лід-менеджерів, дослідження достовірності фінансового стану позичальника (due diligence), підготовка проспекту емісії), проведення виїзної презентації (road show), отримання лістингу на біржі та закриття випуску.
3. Аргументовано, що на внутрішньому фінансовому ринку ускладнено розміщення суттєвих обсягів боргових зобов’язань за прийнятною вартістю, що актуалізує необхідність його реформування та розвитку з боку держави. Тому на сучасному етапі саме вихід на міжнародний ринок капіталу є одним з важливих способів залучення капіталу не тільки для держави, але й для українських підприємств та банків. Визначено, що розміщення державних єврооблігацій задає нижню граничну межу запозичень для інших емітентів в середині країни. Розміщення урядом нових єврооблігацій з низькою дохідністю дає змогу підприємствам і банкам знижувати вартість власних запозичень.
4. Встановлено, що основними чинниками, які визначають вартість єврооблігаційних запозичень, є міжнародний рейтинг емітента та спред. Чим вищий рейтинг, тим нижчою є дохідність. Рейтинг являє собою якісний показник ризику. Величина спреду – це кількісне вираження суверенного ризику країни-емітента боргових зобов’язань. Суверенний ризик країни залежить від таких визначальних чинників: можливості та бажання заплатити борг й спроможності залучити позичкові кошти.
5. Запропоновано поділити на чотири етапи еволюцію розміщення державних боргових зобов’язань України. На перших етапах Уряд України як позичальник отримував необхідний досвід, вартість запозичень була високою, а запозичення використовувалися неефективно. В результаті це призвело до необхідності проведення реструктуризації, яка фактично означала оголошення технічного дефолту. Вже на наступних етапах було враховано попередній досвід і починаючи з 2003 р. Уряд України вперше став здійснювати випуск повноцінних єврооблігацій. Встановлено, що протягом всього періоду на вартість українських облігацій впливали ризики економічного та політичного характеру. Незважаючи на наявність негативних чинників, ми вважаємо, що державні боргові цінні папери України, порівняно з іншими борговими цінними паперами країн, що розвиваються, як і раніше, є недооціненими, а кредитні рейтинги – заниженими.
У роботі з’ясовано, що на зміну кредитних рейтингів, дохідності та спреду єврооблігацій країн, що розвиваються впливають внутрішні та зовнішні чинники. До чинників, характерних для країни-реципієнта боргових зобов’язань (внутрішніх чинників), фахівці відносять передусім макроекономічні показники розвитку країни та чинники політичного середовища. Аргументовано, що лише позитивна економічна динаміка дозволяє утримувати спред державних єврооблігацій України на безпечному рівні за несприятливих політичних реалій.
7. Виявлено та згруповано основні внутрішні чинники, що позначаються на зміні величини спреду за такими критеріями: структура економіки країни; характер участі у міжнародних економічних відносинах; перспективи економічного зростання; бюджетні показники; рівень платіжного балансу; кредитна історія країни; боргове навантаження та фінансування боргових виплат.
8. Визначено зовнішні чинники міжнародного ринку капіталу, що впливають на вартість єврооблігацій, та виявлено їх характерні особливості. По-перше, це пріоритетна роль США у світовому розподілі капіталу; по-друге, взаємозалежність ринків, що розвиваються; по-третє, дефіцитність світової економіки та інші чинники. За допомогою економіко-математичного моделювання доведено, що на вартості єврооблігацій України позначається зміна дохідності облігацій Казначейства США. Тому необхідно детально вивчати механізми функціонування та ухвалення рішень у провідних економіках світу та ситуацію на міжнародних ринках капіталу.
9. Встановлено залежність вартості українських єврооблігацій від інших ринків, що розвиваються. При зниженні вартості єврооблігацій однієї з країн, що розвивається, інші країни також втрачають свої позиції й дохідність їх боргових зобов’язань зростає. Це може позначиться на відношенні інвесторів до єврооблігацій України. Спред індексу EMBI+ є загальновизнаним агрегованим світовим індикатором, який кількісно виражає премію за ризик для країн, що розвиваються. Отже, надзвичайно перспективним та актуальним є дослідження динаміки та чинників спреду, що визначають його зміну. Він дає можливість відстежувати ринкову кон’юнктуру, здійснювати аналіз ризиків та моделювати стратегію поведінки на ринку.
10. Проаналізовано використання рейтингового та ринкового підходів у світовій практиці оцінки кредитного ризику держави. Рейтинговий підхід розкрито через методологію рейтингових агентств. Визначено особливості провідних міжнародних рейтингових агентств: Moody’s головну увагу приділяє динаміці основних макроекономічних показників, Stadard&Poor’s – політичним ризикам, а Fitсh Ratings – структурі економіки. Ринковий підхід, який застосовують переважно провідні інвестиційні банки світу, є більш об’єктивним та оперативним. Він базується на оцінці спредів дохідності єврооблігацій. Методики оцінки кредитних ризиків рейтинговими агентствами та інвестиційними банками можуть слугувати основою для розробки власних методик та критеріїв для проведення запозичень на державному рівні.
11. Дослідження засвідчило, що найбільш перспективним можна вважати застосування світового досвіду управління ринковими ризиками здійснення єврооблігаційних запозичень на основі портфеля боргових зобов’язань. Для зниження впливу ризиків та зменшення ймовірності настання несприятливих ситуацій необхідно диверсифікувати портфель державних запозичень. Створення єдиної системи аналізу і оцінки ризиків дозволить максимально зменшити ризики здійснення єврооблігаційних запозичень, прогнозувати розвиток ситуації та упереджувати негативні та несприятливі події. Вважаємо за доцільне запровадити систему моніторингу індикаторів, які характеризують ризики країн, що розвиваються, та механізм хеджування ризиків, що допоможе мінімізувати чинники несприятливої ринкової кон’юнктури.
12. В дисертації обґрунтовано необхідність створення Національного агентства з управління державним боргом, що сприятиме подальшій інтеграції України у міжнародний ринок капіталу. Цим шляхом пішло багато розвинених країн, що дало можливість помітно вдосконалили якість управління державним боргом. Необхідним є зосередження зусиль на підвищенні ролі аналітичної складової в процесі прийняття рішень при здійсненні єврооблігаційних запозичень. Створення агентства дозволить розвивати можливості уряду проводити активні операції з борговими зобов’язаннями держави, що підвищить ефективність здійснюваних запозичень.
13. З’ясовано, що для покращання позицій України на міжнародному ринку капіталу першочерговим напрямком має бути отримання кредитного рейтингу інвестиційного класу, що дозволить залучати кошти під незначні відсотки та на довші терміни. Основними чинниками, що сприятимуть поліпшенню кредитної репутації України, є сумлінне виконання взятих на себе зобов’язань, оптимізація показників боргового навантаження, зменшення бюджетного дефіциту, виконання доходної частини бюджету, активне використання інструментів хеджування ризиків, поліпшення кредитної історії.
14. Аргументовано, що Уряду України необхідно продовжувати виступати активним учасником міжнародного ринку капіталу та використовувати сприятливу кон’юнктуру для зменшення вартості обслуговування боргу в майбутньому та покращання його структури. Запозичені кошти доцільно використовувати як на співфінансування інфраструктурних проектів, так і на рефінансування існуючих боргів. Стратегія поведінки України на міжнародному ринку капіталу повинна спрямовуватися на отримання кредитного рейтингу інвестиційного класу; зниження реальної вартості державних цінних паперів; рефінансування попередніх запозичень; розвиток активних операцій; підтримку довіри інвесторів; мінімізацію впливу чинників політичного середовища; розвиток ринкових інструментів запозичень та підвищення їх ліквідності; забезпечення прозорості державних запозичень.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів) / Андрущенко В. Л. – Львів : Каменяр, 2000. – 303 с.
2. Анісімов A. Є. Інтеграція України до світового ринку капіталу в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.05.01 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" / A. Є. Анісімов. – Донецьк, 2006. – 20 с.
3. Базилевич К. С. Моделювання взаємозв’язків дефіциту державного бюджету України із показниками макроекономічної динаміки / К. С. Базилевич, О. В. Царук // Банківська справа. – 2002. – №3. – С. 24–29.
4. Барановський О. Боргова безпека / О. Барановський // Банківська справа. – 1998. – №4. – С. 60–64.
5. Барановський О. Державний борг в системі економічної безпеки / О. Барановський // Вісник НБУ. – 1997. – №4. – С. 42–46.
6. Барановський О. І. Фінансова безпека / Барановський О. І. – К. : НАН України; Інститут економічного прогнозування. Фенікс, 1999. – 338 с.
7. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит" / О. І. Барановський. – К., 2000. – 36 с.
8. Башинська О. Формування та обслуговування державного зовнішнього боргу / О.М. Башинська // Фінанси України. – 2000. – №12. – С. 67–77.
9. Белик А. Ю. Новые тенденции рынка еврооблигаций: внедрение финансовых технологий / А. Ю. Белик // Вестник Финансовой академии при правительстве Российской Федерации. – 2001. – №2. – С. 79–91.
10. Рынок еврооблигаций – ключевые моменты / Н. Берзон // Рынок ценных бумаг. – 2000. – №9. – С. 73–75.
11. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Пер. з нім. С.І. Терещенка та О. О. Терещенка; Передмова та наукове редагування В.М. Федосова. – К.: Либідь, 2000. – 654 с.
12. Богачевский М. Б. Государственный кредит в капиталистических странах / М. Б. Богачевский. – М. : Финансы, 1986. – 192 с.
13. Боголепов Н. М. Государственный долг: типологический очерк / Н. М. Боголепов. – Санкт-Петербург: Изд-во О.Н. Поповой, 1910. – 369 с.
14. Бондарук Т. Г. Внутрішній борг України та проблеми його регулювання / Т. Г. Бондарук // Наукові праці НДФІ. – 1998. – №6. – С. 40–45.
15. Бондарук Т. Г. Державний борг України: механізм управління та обслуговування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит" / Т. Г. Бондарук. – К., 2001. – 19 с.
16. Бондарук Т. Г. Динаміка формування зовнішньої заборгованості України / Т.Г. Бондарук // Збірник наукових праць НДЕІ. – 2000. – Вип.11. – С. 182–186.
17. Бондарук Т. Г. Зовнішній державний борг України та механізм його обслуговування / Т.Г. Бондарук // Фінанси України. – 2001. – №5. – С.94 – 102.
18. Бондарчук К. О. Ретроспективний аналіз формування та управління державним боргом / К. О. Бондарчук // Наукові праці НДФІ. – К., 2001. – Вип.3. – С. 82–87.
19. Буклемишев О. В. Рынок еврооблигаций / Буклемишев О. В. – М. : Дело, 1999. – 232 с.
20. Буковинський С. А. Бюджетна політика та боргова стратегія України у 2003 році / Буковинський С. А., Вахненко Т. П., Кораблін С. О. ; НАН України; Інститут економічного прогнозування. – К. : 2002. – 96 с.
21. Бутко Ю. А. Анализ кредитного риска по долговым обязательствам страны-заёмщика российскими банками: дис. … канд. экон. наук : 08.00.10 / Бутко Юлия Александровна – М., 2005. – 139 с.
22. Бьюкенен Дж. М. Политическая экономия государства благосостояния / Дж. М. Бьюкенен // Мировая экономика и международные отношения. – 1996. – №5. – С. 46–52.
23. Вавилов А. Проблемы реструктуризации внешнего долга России: теория и практика / А. Вавилов, Е. Ковалишин // Вопросы экономики. – 1999. – №8. – С. 78–93.
24. Вавилов А. Стабилизация и управление государственным долгом России / А. Вавилов, Г. Трофимов // Вопросы экономики. – 1997. – №12. – С. 62–81.
25. Вавилов А. П. Государственный долг: уроки кризиса и принцыпы управления / Вавилов А. П. – М. : Городец-издат, 2001. – 110 с.
26. Валравен К. Д. Управление рисками коммерческого банка / К. Д. Валравен. – Мировой банк реконструкции и развития. – К. : Либра, 1993. – 134 с.
27. Варфоломєєв С. Аналітичний огляд ринку українських міжнародних облігацій / Варфоломєєв С. – К. : Проект АМР США/ПАДКО „Впровадження пенсійної реформи в Україні”, 2003. – 79 с.
28. Василик О. Д. Державні фінанси України / Василик О.Д. – К. : Вища школа, 1999. – 383 с.
29. Василик О. Д. Державні фінанси України / Василик О.Д., Павлюк К.В. – К. : ЦУЛ, 2003. – 608 с.
30. Василишин Р. Державний борг України та управління ним / Роман Василишин // Українська Академія держ. упр. при Президентові України. Зб. наук. праць. – 2000. – Вип.1. – С. 165–168.
31. Василишин Р. Н. Економічна політика в управлінні державним боргом України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 25.00.05 “Галузеве управління” / Р.Н. Василишин. – К., 2000. – 17 с.
32. Вахненко Т. Державний борг: ситуація в Україні та досвід іноземних країн / Тетяна Вахненко // Банківська справа. – 1997. – №6. – С. 27–30.
33. Вахненко Т. Державні запозичення в Україні: підсумки 1998 року / Тетяна Вахненко // Банківська справа. – 1999. – №2. – С. 21–24.
34. Вахненко Т. П. Державний борг України та його економічні наслідки / Т. П. Вахненко. – К. : НАН України; Інститут економічного прогнозування. Альтерпрес, 2000. – 152 с.
35. Вахненко Т. Тягар державного боргу: теоретичний аспект / Тетяна Вахненко // Економіка України. – 1998. – № 3. – С. 21–30.
36. Вахненко Т. П. Економічні наслідки державного боргу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит" / Т. П. Вахненко. – К., 1999. – 19 с.
37. Вахненко Т. П. Економічні наслідки державного боргу України: дис. … канд. екон. наук : 08.04.01 / Вахненко Тетяна Петрівна. – К., 1999. – 157 с.
38. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: навч.посіб. /Вітлінський В. В. – К. : КНЕУ, 2003. – 408 с.
39. Геєць В. М. Нестабільність та економічне зростання / Геєць В. М. – К.: Ін-т екон. прогнозув., 2000. – 344 с.
40. Головачев Д. Л. Государственный долг. Теория, российская и мировая практика / Головачев Д. Л. – М. : ЧеРо, 1998. – 176 с.
41. Государственные финансы. Учебное пособие для студентов экономических ВУЗов и факультетов / Под ред. В. М. Федосова, С. Я. Огородника, В. Н. Суторминой. – К. : Лыбидь, 1991. – 205 с.
42. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов. Пер. с англ. – 3-е издание / Асват Дамодаран. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 1341 с.
43. Данков А. Н. Управление государственным долгом в России для Министерства финансов РФ / Данков А. Н. – М. : Российская академия наук, Центральный экономико-математический інститут, 2003. – 134 с.
44. Димитриади Г. Г. Обзор моделей государственного долга / Димитриади Г. Г. – М. : Эдиториал, 2002. – 24 с.
45. Долговой рынок. Стратегии на 2006-2007 года [Електронний ресурс] / Банк Зенит. – 2006. – Режим доступу: www.zenit.ru.
46. Долговые рынки - 2006: перспективы роста [Електронний ресурс] / Банк Москвы. – 2006. – Режим доступу: www.mmbank.ru.

47. Долговые рынки, март 2006: в ожидании роста ставок [Електронний ресурс] / Банк Москвы. – 2006. – Режим доступу: www.mmbank.ru.

48. Доунс Дж., Гурман Дж. Э. Финансово-инвестиционный словарь / Пер. 4-го перераб. и доп. англ. изд. / Доунс Дж., Гурман Дж. Э. – М. : Инфра-М, 1997. – 586 с.
49. Драчук Ю. В. Державний борг у фінансовій політиці України / Юрій Драчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – Вип.10 (53). – С. 3–8.
50. Дэвид Т. Бирз, Мэри Кавано Суверенные кредитные рейтинги [Електронний ресурс] / Standard&Poor‘s. – 1998. – Режим доступу: www.standardandpoors.ru.
51. Ежедневный обзор долгового рынка (06.10.2005) [Електронний ресурс] / Банк Зенит. – 2005. – Режим доступу: www.zenit.ru.
52. Ежедневный обзор долгового рынка (16.12.2005) [Електронний ресурс] / Банк Зенит. – 2005. – Режим доступу: www.zenit.ru.
53. Ежедневный обзор долгового рынка (23.06.2006) [Електронний ресурс] / Банк Зенит. – 2006. – Режим доступу: www.zenit.ru.
54. Ежедневный обзор долгового рынка (26.04.2006) [Електронний ресурс] / Банк Зенит. – 2006. – Режим доступу: www.zenit.ru.
55. Ежемесячный обзор долгового рынка (февраль 2006) [Електронний ресурс] / Банк Зенит. – 2006. – Режим доступу: www.zenit.ru.
56. Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення / Єрмошенко М. М. – К. : ВЦ КНТЕУ, 2001. – 309 с.
57. Заруба О. Д. Моделювання взаємозв’язку дефіциту бюджету та економічної динаміки / О. Д. Заруба // Фінанси України. – 1997. – №12. – С. 5–18.
58. Заруба О. Д. Новий бюджетний дефіцит із старими проблемами / О. Д. Заруба // Фінанси України. – 1996. – № 6. – С. 5–23.
59. Зражевська Н. В. Зовнішній державний борг у фінансовій системі України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит" / Н.В. Зражевська. – К., 2006. – 20 с.
60. Илларионов А. Критерии экономической безопасности / Александр Илларионов // Вопросы экономики. – 1998. – №10. – С. 35–58.
61. Іваницька О. Зовнішній борг і проблеми економічного розвитку / Ольга Іваницька // Вісник НБУ. – 2001 – №2. – С. 44–45.
62. Інформаційне агентство „Інтерфакс-Україна” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.interfax.com.ua.
63. Інформаційно-аналітичне агентство Reuters [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.reuters.com.
64. Кавкин А. В. Рынок кредитных деривативов / Кавкин А. В. – М. : Экзамен, 2001. – 288 с.
65. Кейнс Дж. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей / Кейнс Дж.М. – К. : АУБ, 1999. – 189 с.
66. Киреев А. Международная економика / Киреев А. – М. : Международные отношения, 1999. – 297 с.
67. Климко Г. Н. Можливі наслідки залучення іноземних кредитів в економіку України на перспективу / Г. Н. Климко // Наукові праці НДФІ. – 2001. – С.24.
68. Климко Г. Н. Проблема ефективності використання іноземних кредитів у економіці України / Климко Г. Н., Матвієнко А. С. // Фінанси України. – 1997. – №2 – С. 29–37.
69. Климко Г. Н. Альтернативні можливості залучення іноземних кредитів в Україну / Г. Н. Климко // Фінанси України. – 1998. – № 10. – С. 11–22.
70. Коба С. С. Діяльність України на міжнародних ринках запозичень: перші спроби та перспективи на майбутнє / С. С. Коба // Фондовий ринок. – 1999. – № 41. –
С. 4–7.
71. Козюк В. В. Проблема вибору стратегічних орієнтирів управління державним боргом у трансформаційній системі України / Віктор Козюк // Україна в XXI столітті: концепції та моделі економічного розвитку. – Львів, 2000. – ч.1. – С. 234–236.
72. Козюк В. В. Державний борг України у перехідній економіці: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.01 "Економічна теорія" / В.В. Козюк. – Л., 2000. – 17 с.
73. Козюк В. В. Євроринок як джерело позик для країн з перехідною економікою / Віктор Козюк // Економіка України. – 1999. – №9. – С. 22–30.
74. Козюк В. В. Проблема державного боргу в перехідній економіці України / Віктор Козюк // Фінанси України. – 1999. – №5. – С. 85-93.
75. Колосова В. П. Кредитування України міжнародними фінансовими інститутами / Вікторія Колосова // Фінанси України. – 2000. – №2. – С. 20–30.
76. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / [Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк, Я. В. Белінська та ін.] : за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2005. – 388 с.
77. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – 141 с. ( із змінами, внесеними згідно із Законом №2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004, ВВР. – 2005. – №2. – ст.44).
78. Концепція економічної безпеки України / В. М.Геєць. – К. : Логос, 1999. – 56 с.
79. Корнєєв В. В. Державний борг України: обслуговування і управління / В.В. Корнєєв // Проблеми і перспективи розвитку фінансової політики в Україні в умовах ринкової економіки. – Чернівці, 1999. – С.45–48.
80. Корнєєв В. В. Компаративний аналіз державного боргу в рейтинговому розподілі країн-позичальників / В.В. Корнєєв // Наукові праці НДФІ: Зб. наук. пр. – К. : НДФІ. – 2003.– Вип. 2.– С. 15–20.
81. Корнєєв В. В. Кредитні та інвестиційні інструменти фінансування економічного розвитку / В.В. Корнєєв // Екон. теорія. – 2005. – №3. – С. 75–82.
82. Корнєєв В. В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках. Монографія / Володимир Вікторович Корнєєв. – К. : НДФІ, 2003. – 376 с.
83. Корнєєв В. В. Модель та інструментарій фінансового ринку України / В.В. Корнєєв // Фінанси України. – 2005. – №6. – С.76–81.
84. Корнєєв В. В. Новації в управлінні державним боргом України / В. В. Корнєєв // Бюджетно-податкова політика: теорія, практика, проблеми. – Ірпінь, 2004. – ч.1. – С.89–93.
85. Корнєєв В. В. Нові підходи до формування державної боргової політики / В.В. Корнєєв // Наукові праці НДФІ: Зб. наук. пр. – К. : НДФІ. – 2003. – Вип. 3.– С. 104–112.
86. Корнєєв В. В. Оцінка змін у структурі державного боргу України / В.В. Корнєєв // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки, серія: економічні науки. – 2006. – №1. – С. 107–112.
87. Корнєєв В. В. Стратегії позиціонування банків на ринку фінансових послуг / В.В. Корнєєв // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. – 2007. – Вип.1. – С. 292–298.
88. Корнєєв В. В. Управління кредитними та інвестиційними потоками капіталу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит" / В.В. Корнєєв. – К., 2004. – 35 с.
89. Корнєєв В. В. Фінансові зигзаги на ринку запозичень / В.В. Корнєєв // Фінанси України. – 1999. – № 3. – С.116–122.
90. Корнєєв В. В. Фінансові посередники як інститути розвитку економіки / В.В. Корнєєв // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. Євроінтеграц. курс України: фін. вимір. – 2006. – Вип. 3 ч. 1. – С. 51–57.
91. Корнєєв В. В. Фінансові посередники як інститути розвитку: Монографія / Володимир Вікторович Корнєєв. – К. : Основа, 2007. – 192 с.
92. Костиков И. В. Дефолты на рынке муниципальных облигаций США / И.В. Костиков. – М. : Наука, 2001. – 375 с.
93. Кравчук Н. Я. Зовнішня заборгованість держави та її вплив на фінансову безпеку України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит" / Н.Я. Кравчук. – К., 2002. – 20 с.
94. Кравчук Н. Я. Зовнішня заборгованість держави та її вплив на фінансову безпеку України: дис. … кандидата екон. наук : 08.04.01 / Кравчук Наталія Ярославівна. – К., – 2002. – 232 с.
95. Кравчук Н. Я. Інтегрований фінансовий потік та роль іноземного кредиту у реструктуризації економіки України / Н. Я. Кравчук // Фінанси України. – 1998. – №1. – С.43 – 47.
96. Кудряшов В. П. Фінанси / Кудряшов В. П. – Херсон: Олді-плюс, 2002. – 352 с.
97. Кучер Г. В. Державна боргова криза та перспективи її врегулювання у контексті світового досвіду / Г.В. Кучер // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №2. – С. 24–29.
98. Кучер Г. В. Державний борг: історія і сьогодення / Г.В. Кучер // Фінанси України. – 1999. – №2. – С.16–22.
99. Кучер Г. В. Ефективність державного запозичення в контексті ринкової трансформації економіки України / Г. В. Кучер // Наукові праці МАУП. – К.: МАУП. Вип.9. – 2003. – С. 45–47.
100. Кучер Г. В. Управління державним боргом: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит" / Г. В. Кучер. – К., 2002. – 19 с.
101. Кучер Г. В. Управління державним боргом: Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси" / Кучер Г. В. – К. : КНТЕУ, 2005. – 83 с.
102. Кучер Г. В. Управління державним боргом: Підручник / Кучер Г.В. – К.: КНТЕУ, 2002. – 342 с.
103. Лісовенко В. В. Державний зовнішній борг України: оптимізація формування та управління: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит" / В. В. Лісовенко. – К., 2001. – 19 с.
104. Лісовенко В. В. Кредитний рейтинг у системі управління державним зовнішнім боргом / В. В. Лісовенко // Фінанси України. – 2000. – №11. – С.30–38.
105. Луцишин З. О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації / Луцишин З. О. – К. : Видавництво “ДрУк”, 2002. – 320 с.
106. Лютий І. О. Державний борг і ефективність використання державного кредиту / І. О. Лютий // Фінанси України. – 1999. – № 9. – С.99–105.
107. Лютий І. О. Проблеми реструктуризації зовнішнього боргу України / І. О. Лютий // Фінанси України. – 2000. – № 6. – С.70–74.
108. Ляшенко В. И. Фондовые индексы и рейтинги / Ляшенко В. И. – Д. : Сталкер, 1998. – 320 с.
109. Льовочкин С. В. Государственный долг США: дис. … кандидата екон. наук : 08.04.01 / Льовочкін Сергій Володимирович. – К., 1997. – 155 с.
110. Льовочкін С. В. Проблеми державного боргу / С. В. Льовочкін // Фінанси України. – 1997. – №4. – С. 24–29.
111. Льовочкін С. В. Теоретичне обґрунтування державного боргу / С. В. Льовочкін // Фінанси України. – 1997. – № 1. – С.18–27.
112. Макконел К. Р. Экономикс: принципы проблемы и политика / К. Р. Макконел, С. Л. Брю ; пер. с англ. 11-го издания. – К. : ХаГар, 1998. – 785 с.
113. Маковецкий М. Ю. Ключевые тенденции в развитии рынка ценных бумаг / М. Ю. Маковецкий // Финансы и кредит. – 2001. – №12. – С. 20.
114. Мальтус Т. Р. Опыт о законе народонаселення / Мальтус Т. Р. – М. : Эконов - Ключ, 1993. – 486 с.
115. Марченко С. М. Вплив державних запозичень на інвестиційну складову фінансової системи держави / С. М. Марченко // Вісник НБУ. – 2003. – №11. – С. 56–59.
116. Марченко С. М. Вплив загальноринкових факторів міжнародного боргового ринку на величину дохідності та спреду суверенних боргових зобов’язань / С. М. Марченко // Економіст. – 2006. – №6. – С. 64–68.
117. Марченко С. М. Єврооблігації як інструмент фінансування бюджетного дефіциту / С. М. Марченко // Наукові праці НДФІ. – 2005. – №3. – С. 57–63.
118. Марченко С. М. Індикатори боргової безпеки України / С. М. Марченко // Фінанси України. – 2003. – № 12. – С. 9–15.
119. Марченко С. М. Міжнародна кредитно–рейтингова оцінка інвестиційної привабливості України / С. М. Марченко // Банківська справа. – 2004. – №1. – С. 48–57.
120. Марченко С. М. Політичні ризики та державний борг / С. М. Марченко // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 8. – С. 91–98.
121. Марченко С. М. Спред боргових зобов’язань як показник рівня суверенного ризику / С. М. Марченко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 3. – С. 65–74.
122. Маханець Л. Л. Зовнішній борг і політичний ризик / Л. Л. Маханець // Фінанси України. – 2000. – №2. – С. 64–69.
123. Миркин Я. М. Ценные бумаги и фондовый рынок / Миркин Я. М. – М. : Перспектива, 1995. – 532 с.
124. Мировые финансы: пер. с англ. / [М. В. Энг, Ф. А. Лис, Л. Д. Мауер и др.]. – М. : ДеКА, 1998. – 784 с.
125. Мізюк Б. М. Зовнішні запозичення: вплив на економічну політику / Б. М. Мізюк, В. О. Шевчук // Фінанси України. – 1998. – №9. – С. 82–90.
126. Мочерний С. Економічна безпека в контексті державного суверенітету України / С. Мочерний, А. Плотніков // Економіка України. – 1998. – №4. – С.4–12.
127. Мунтіян В. І. Економічна безпека України / Мунтіян В. І. – К. : КВІЦ, 1999. – 464 с.
128. Мусатов В. Т. Международная миграция фиктивного капитала / Мусатов В. Т. – М. : Междунар. отношения, 1983. – 207 с.
129. Наставления по управлению государственным долгом. – МВФ, Мировой банк, 2001. – 45 с.
130. Новиков Д. Г. Моделирование спроса на российские государственные ценные бумаги со стороны нерезидентов / Новиков Д. Г. – M. : Российская экономическая школа, 1998. – 33 с. – (Препринт #BSP/99/014 R).
131. Новицький В. Є. Динаміка зовнішніх боргових зобов’язань України / В. Є. Новицький, О. В. Плотніков. – К. : Політична думка, 2000. – 330 с.
132. Новосад Л. Я. Внутрішні позики як фінансовий ресурс державного бюджету: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит" / Л. Я. Новосад. – К., 1999. – 18 с.
133. Обухов Н. Л. Глобализация и возникновение новых направлений в экономической науке: геоэкономики и геофинансов / Н. Л. Обухов // Финансы. – 1999. – №12. – С.55–58.
134. Общий обзор правовых вопросов управления долгом. Програма обучения ЮНИТАР по юридическим аспектам долгового и финансового управления. – Женева, 2004.
135. Онищук Я. В. Державний борг України в умовах ринкової трансформації економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит" / Я. В. Онищук. – К., 2002. – 19 с.
136. Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие, личность) / [ под ред. В. А. Олейникова]. – М. : ЗАО «Бизнес-школа „Интел-Синтез», 1997. – 267 с.
137. Особливості та пріоритети боргової політики України: аналіт. доп. / [А. С. Гальчинський, З. С. Варналій, В.Я. Майстришин Я. В. Белінська, Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко, Д. С. Базилевич, В. А. Комаров, О. В. Царук та ін.]. – К. : НІСД, 2004. – 104 с.
138. Офіційний інтернет сайт міжнародного рейтингового агентства Fitch ratings [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.fitchratings.com.
139. Офіційний інтернет сайт міжнародного рейтингового агентства Moody’s [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.moodys.com.
140. Офіційний інтернет сайт міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.standardandpoors.ru.
141. Офіційний інтернет сайт Міністерства економіки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.me.gov.ua.
142. Офіційний інтернет сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua.
143. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения / Пебро М. – М. : Прогресс, 1994. – 496 с.
144. Плотников А. В. Финансово-экономические отношения в рыночной экономике / Плотников А. В. – К. : Мира, 1992. – 228 с.
145. Послання Президента України до Верховної Ради України Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2002 році. – К. : Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2003. – 478 с.
146. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питання отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів: Постанова Правління Національного банку України № 350 вiд 27.09.2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua (офіційний сайт Верховної Ради України).
147. Про впорядкування залучення і використання іноземних кредитів, повернення яких гарантується Кабінетом Міністрів України, вдосконалення системи залучення зовнішніх фінансових ресурсів та обслуговування зовнішнього державного боргу: Постанова Кабінету Міністрів України № 414 вiд 05.05.1997 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua (офіційний сайт Кабінету Міністрів України).
148. Про впорядкування здійснення зовнішніх запозичень суб'єктами господарювання державного сектору економіки: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 334-р вiд 15.06.2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua (офіційний сайт Кабінету Міністрів України).
149. Про Державний бюджет України на 2003 рік: Закон України № 380-IV вiд 26.12.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua (офіційний сайт Верховної Ради України).
150. Про Державний бюджет України на 2004 рік: Закон України № 1344-IV вiд 27.11.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua (офіційний сайт Верховної Ради України).
151. Про Державний бюджет України на 2005 рік: Закон України № 2285-IV вiд 23.12.2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua (офіційний сайт Верховної Ради України).
152. Про Державний бюджет України на 2006 рік: Закон України № 3235-IV вiд 20.12.2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua (офіційний сайт Верховної Ради України).
153. Про Державний бюджет України на 2007 рік: Закон України № 489-V вiд 19.12.2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua (офіційний сайт Верховної Ради України).
154. Про державний внутрішній борг України: Закон України № 2604-XII вiд 16.09.1992 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua (офіційний сайт Верховної Ради України).
155. Про доручення на здійснення державних зовнішніх запозичень у 2006 році: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 480-р вiд 07.09.2006 [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua (офіційний сайт Кабінету Міністрів України).
156. Про доручення на здійснення державних зовнішніх запозичень у 2007 році: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 227-р вiд 26.04.2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua (офіційний сайт Кабінету Міністрів України).
157. Про закупівлю послуг, пов'язаних із здійсненням державних зовнішніх запозичень, обслуговуванням і погашенням державного боргу: Постанова Кабінету Міністрів України № 385 вiд 26.03.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua (офіційний сайт Кабінету Міністрів України).
158. Про затвердження Положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті: Постанова Правління Національного банку України № 602 вiд 22.12.1999 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua (офіційний сайт Верховної Ради України).
159. Про затвердження Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів: Постанова Кабінету Міністрів України № 207 вiд 24.02.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua (офіційний сайт Кабінету Міністрів України).
160. Про затвердження Програми розвитку ринку середньо- і довгострокових державних боргових зобов'язань на 2003-2005 роки: Постанова Кабінету Міністрів України № 285 вiд 01.03.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua (офіційний сайт Кабінету Міністрів України).
161. Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2003 році: Постанова Кабінету Міністрів України № 868 вiд 04.06.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua (офіційний сайт Кабінету Міністрів України).
162. Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2004 році: Постанова Кабінету Міністрів України № 992 вiд 30.07.2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua (офіційний сайт Кабінету Міністрів України).
163. Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2004 році: Постанова Кабінету Міністрів України № 211 вiд 26.02.2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua (офіційний сайт Кабінету Міністрів України).
164. Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2005 році: Постанова Кабінету Міністрів України № 1000 вiд 06.10.2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua (офіційний сайт Кабінету Міністрів України).
165. Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2006 році: Постанова Кабінету Міністрів України № 1746 вiд 15.12.2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua (офіційний сайт Кабінету Міністрів України).
166. Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2006 році: Постанова Кабінету Міністрів України № 1619 вiд 16.11.2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua (офіційний сайт Кабінету Міністрів України).
167. Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2006 році: Постанова Кабінету Міністрів України № 1295 вiд 12.09.2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua (офіційний сайт Кабінету Міністрів України).
168. Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2007 році: Постанова Кабінету Міністрів України № 1312 вiд 31.10.2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua (офіційний сайт Кабінету Міністрів України).
169. Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2007 році: Постанова Кабінету Міністрів України № 854 вiд 21.06.2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua (офіційний сайт Кабінету Міністрів України).
170. Про інформацію Кабінету Міністрів України про структуру і динаміку державного боргу України: Постанова Верховної Ради України № 246-XIV вiд 10.11.1998 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua (офіційний сайт Верховної Ради України).
171. Про прийняття за основу проекту Закону України про Державний борг України: Постанова Верховної Ради України № 2649-IV вiд 15.06.2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua (офіційний сайт Верховної Ради України).
172. Про створення у складі Міністерства фінансів Головного управління обслуговування зовнішнього державного боргу України: Постанова Кабінету Міністрів України № 614 вiд 05.09.1994 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua (офіційний сайт Кабінету Міністрів України).
173. Про схвалення Концепції державної боргової політики на 2001 - 2004 роки: Постанова Кабінету Міністрів України № 1483 вiд 28.09.2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua (офіційний сайт Кабінету Міністрів України).
174. Прозоров Ю. Мусорные или инветиционные: критерии отбора / Ю. Прозоров А. Вальчишен // Финансовый директор. – 2003. – №4. – С. 50–57.
175. Райс Т., Койли Б. Финансовые инвестиции и риск / Т. Райс, Б. Койли. – К. : BHV, 1995. – 590 с.
176. Рак Р. В. Ринок державних цінних паперів у фінансовій системі України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит" / Р. В. Рак. – К., 2006. – 20 с.
177. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения: в 5 т. / Д. Рикардо // М. : Госполитиздат, 1995. – Т. 1. – 360 с.
178. Рикардо Д. Сочинения: пер. с англ. / Д. Рикардо. – М. : Соцэкгиз, Т.4: Парламентские речи, 1958. – 165 с.
179. Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку: монографія / [І. О. Лютий та ін.]; за заг. ред. І. О. Лютого. – К. : Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр учбової літератури, 2008. – 432 с.
180. Рожко О.Д. Державний кредит у забезпеченні інвестиційно-інноваційного розвитку України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит" / О.Д. Рожко. – К., 2006. – 20 с.
181. Россия в меняющемся мире: стат. сб. / [Редкол.: Илларионов А. Н. (отв. ред.) и др.]. – М. : ИЭА, 1997. – 672 с.
182. Рэй Кристина И. Рынок облигаций. Торговля и управления рисками: пер. с англ. / Рэй Кристина. – М. : Дело, 1999. – 600с.
183. Саркисянц А. Г. Долговая удавка / А. Г. Саркисянц // Независимая газета. – 1999. – №17. – С. 3.
184. Саркисянц А. Г. Россия в системе мирового долга / А. Г. Саркисянц // Вопросы экономики. – 1999. – №5. – С. 91–108.
185. Саркисянц А. Г. Система международных долгов / Атос Саркисянц. – М. : ДеКА, 1999. – 720 с.
186. Сенчагов В. Экономическая безопасность как основа обеспечения национальной безопасности России / В. Сенчагов // Вопросы экономики. – 2002. – №8. – С. 64–79.
187. Сетевая энциклопедия. Википедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wikipedia.org.
188. Сильвестров С. Мировое хазяйство: новые тенденции развития / С. Сильвестров // Российский экономический журнал. – 2000. – №8. – С. 87.
189. Смирнов А. Д. Лекции по макроэкономическому моделированию: учебное пособие для вузов / А. Д. Смирнов. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 351 с.
190. Смирнов А. Д. Монетизация государственного долга / А. Д. Смирнов. – М. : ГУ ВШЭ, 2005. – С. 12–13. – (Препринт WP2/2005/03).
191. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / Адам Смит. – М. : Соцэкгиз, 1962. – 683 с.
192. Смоляр Ю. Розвиток державних запозичень у країнах Західної Європи / Юлія Смоляр // Фінанси України. – 2002. – № 4. – С. 58–62.
193. Смоляр Ю. О. Механізм формування державного внутрішнього боргу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит" / Ю. О. Смоляр. – Ірпінь, 2004. – 15 с.
194. Стив Акелис Технический анализ от А до Я / Стив Акелис. – М. : Диаграмма, 1999. – 213 с.
195. Стігліц Джозеф Е. Економіка державного сектора / Стігліц Джозеф Е.; пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. – К. : Основи, 1998. – 703 с.
196. Суворов А. В. Иммунизационные стратегии поведения инвестора на рынке финансовых обязательств: дис. … канд. экон. наук. 08.00.13 / Cуворов Антон Владимирович. – Воронеж, 2000. – 174 с.
197. Сутормина В. Н. Финансы капиталистических государств / В. Н. Сутормина. – К. : Вища школа, 1976. – 304 с.
198. Суторміна В. М. Державний капіталістичний кредит / В. М. Суторміна. – К. : Науково-методичний кабінет вищої заочної економічної освіти, 1986. – 32 с.
199. Сэй Ж.-Б. Трактат по политической экономии / Ж.-Б. Сэй. – М. : Дело, 2000. – 232 с.
200. Тони Райс Финансовые инвестиции и риск / Тони Райс, Брайн Койли. – К. : BHV, 1995. – 590 с.
201. Україна на роздоріжжі. Уроки з міжнародного досвіду економічних реформ / [під ред. А. Зіденберга, А. Хоффмана. Пер. з англ. В. ШиманськогоЇ. – К. : Фенікс, 1998. – 477 с.
202. Україна: Поступ у ХХІ століття – стратегія економічного і соціального розвитку на 2000-2004 роки. Послання Президента України до Верховної Ради України / Свобода. – 2000. – С.3–6.
203. Фаруки Ш. Словарь банковских и финансовых терминов / Фаруки Ш., Я. М. Миркин, Л. А. Швечкова. – М. : Институт Экономического Развития при Всемирном Банке. Государственная Финансовая Академия, 1993. – ч. 1. – с. 67.
204. Федосов В. М. Государственные финансы / В. М. Федосов, С. Я. Огородник, В. М. Сутормина. – К. : Лыбидь, 1991. – 307 с.
205. Федякина Л. Н. Мировая внешняя задолженность: теория и практика урегулирования / Л. Н. Федякина. – М. : Дело и Сервис, 1998. – 304с.
206. Фляків Б. Б. Світові фондові ринки: сучасний стан і закономірності розвитку / Фінансова академія / Фляків Б. Б. – М. : 2000. – 158 с.
207. Хакамада И. Государственный долг: структура и управление / Ирина Хакамада // Вопросы экономики. – 2000. – №4. – С. 67–83.
208. Хмыз О. В. Международные ценные бумаги - еврооблигации // Финансовый менеджмент. – 2003. – №2. – С. 27–36.

209. Черепенко В. Г. Інноваційні аспекти боргової стратегії держави: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.05.01 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" / В. Г. Черепенко. – К., 2005. – 18 с.
210. Чечелюк О. Політичні ризики інвестиційного процесу в Україні / Олександр Чечелюк, Василь Головатюк // Вісник НБУ. – 2000. – №4. – С. 57–62.
211. Чуба Н. В. Макроекономічний аналіз державного боргу в перехідній економіці України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.01 "Економічна теорія" / Н. В. Чуба. – Л., 2006. – 20 с.
212. Щорічне послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua (офіційний сайт Верховної Ради України).
213. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / [под. ред. А.А. Лобанова и А. В. Чугунова]. – М. : Альпина Паблишер, 2003. – 786 с.
214. Afonso Sant'Anna Bevilaqua „Country Risk” BANCO CENTRAL DO BRASIL Investor Relations Group Updated in December 2004, with data up to September 2004.
215. Agence France Trésor . – www.aft.gouv.fr/index.php3?lang=en.

216. Allen S. Financial risk management: A practitioner’s guide to managing market and credit risk. – Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, Inc., 2003.
217. Australian Office of Financial Management (AOFM). – www.aofm.gov.au.

218. Austrian Federal Financing Agency. – www.oebfa.co.at.
219. Belgian Debt Agency. – www.debtagency.be/en_index.asp.

220. BIS Papers No 11 The development of bond markets in emerging economies Monetary and Economic Department June 2002.
221. BIS Quarterly Review, March 2005.
222. BIS Quarterly Review, March 2006.
223. BIS Quarterly Review, March 2007.
224. Boehmer, E., and W. Megginson, 1990, “Determinants of Secondary Market Prices of Developing Country Debt,” Journal of Finance, 45(5).
225. Bureau of the Public Debt USA. – www.ustreas.gov.

226. Collin-Dufresne, P., R. S. Goldstein, and J. S. Martin, 2000, “The Determinants of Credit Spread Changes,” Working Paper.
227. Daniel F. Waggoner Spline Methods for Extracting Interest Rate Curves from Coupon Bond Prices // Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper 97–10, November 1997.
228. Debt Management Office of Nigeria - (DMO). – www.dmo.gov.ng.

229. Debt Management Strategy 2003—2004. Departament of Finance Canada. –www.fin.ge.ca.
230. Duffie D., L. H. Pedersen, and K. J. Singleton, 2000, “Modelling Sovereign Yield Spreads: A Case Study of Russian Debt,” Working Paper.
231. Duffie, D., and K. J. Singleton, 1999, “Modelling term structures of Defaultable Bonds,” Review of Financial Studies, 12, р. 687–720.
232. Edwards, S., 1984, “LDC Foreign Borrowing and Default Risk: An Empirical Investigation,” American Economic Review, 74, р. 726–734.
233. Elton E.J., Guber M.J., Agrawal D., Mann C. Factors Affecting the Valuation of Corporate bonds. – Working Paper, February 3, 2002.
234. Federal Republic of Germany - Finance Agency. – www.deutsche-finanzagentur.de/eng/.

235. Fisher, Frederick G. Eurobonds. – London: Euromoney Publications, 1988.
236. Gabrielle Lipworth and Jens Nystedt, November 2000, “Crisis Resolution and Private Sector Adaptation”.
237. Gallant P. The Eurobond Market. N,Y., 1988.
238. Goldberg L., Leonard D. What Moves Sovereign Bond Markets? The Effect of Economic News in US and German yields. – Current Issues, Federal Reserve Bank of New York, September 2003.
239. Greece Public Debt Management Agency. – www.mof-glk.gr/en/home.htm.

240. Haque, Nadeem U, Manmohan S. Kumar, Melson Mark and Donald J. Mathieson. 1996 “The Economic Content of Indicators of Developing Country Creditworthiness” IMF Working Paper WP/96/9.
241. Iceland National Debt Management. – www.lanasysla.is/Default.asp?.

242. International banking and financial market developments// BIS Quarterly Review.- March 2006. – www.bis.org.

243. Ireland National Treasury Management Agency (NTMA). – www.ntma.ie.
244. Jens Hilscher and Yves Nosbusch Determinants of Sovereign Risk November 2004 Department of Economics, Littauer Center 200, Harvard University, Cambridge MA 02138, USA.
245. Jorion P. and Khoury S. J. Financial risk management: Domestic and international dimensions. – Basil Blackwell, ltd., 1995.
246. JP Morgan Chase & Cо, Emerging Markets Research, “Emerging Markets External Debt Handbook for 2002-2003”, fall 2002, www.jpmorgan.com.
247. Kulatilaka, N., and A. J. Marcus, 1987, “A model of strategic default of sovereign debt,” Journal of Economic Dynamics and Control, 11, р. 483–498.
248. Mendelsohn, M.S. Моnеу on the Move. New York: McGraw-Hill, 1980.
249. Michael Westphalen The Determinants of Sovereign Bond Credit Spreads Changes, Ecole des HEC, Universite de Lausanne, and Fame, November 30, 2001.
250. Ming, H. G., 1998, “The determinants of Emerging Market bond spread: Do economic fundamentals matter?,” Policy Research Working Paper 1899, The World Bank.
251. Moody’s Bond Record. New York: Moody’s Investors Service, April 1994. – P.3.
252. Moody’s, Special Comment, Sovereign Bond Defaults, Rating Transitions, And Recoveries (1985-2002), February 2003, www.moodys.com.
253. Musgrave R.A. Public Finance in Theory and Practice. New York: Mc Gaw Hill, 1973.
254. New Zealand Debt Management Office. – www.nzdmo.govt.nz.

255. Peru National Agency of Public Debt (DGCP). – www.mef.gob.pe.

256. Pescatori A., Sy A.N.R. Debt Crisis and Development of International Capital Markets. – IMF Working Paper, March 2004.
257. Portuguese Government Debt Agency. – www.igcp.pt/en/.

258. Principals of Management of Credit Risk, Bank of International Settlements, 2001, p.1, www.bis.org.
259. Richard M. Levich. International Financial Markets: Prices and Policies. – McGraw-Hill, 1998.
260. Robert J. Barro, Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study. Cambridge, MA: The MIT Press, 1997. xii 1 145 pp.
261. Roman Kraussl Sovereign Credit Ratings and Their Impact on Recent Financial Crises, Center for Financial Studies, June 2003.
262. Shearlock P., Ellington W. The Eurobond Diaries. S.I., 1994, р.3.
263. Shin Oya. 2001 „An Analysis of Emerging Market Spreads,” JBICI Working Paper No.3, JBIC Institute.
264. Sound Practice in Sovereign Debt Management:.Financial Products and Services Department.- The World Bank February 29, 2000.
265. Stone, Mark R. 1991 “On the Information Content of LDC Secondary Loan Market Prices” Unpublished manuscript, IMF 1991.
266. Swedish National Debt Office. – www.rgk.se/english.htm.

267. The Dutch State Treasure Agency. – www.dutchstate.nl/index.cfm?lang=ENG.
268. The Hungarian Government Debt Management Agency. – www.akk.hu/index.ivy?public.lang=en-us.

269. United Kingdom Debt Management Office. – www.dmo.gov.uk/.

270. Yen-Ting Hu, Rudiger Kiasel, William Perraudin The estimation of transition matrices for sovereign credit ratings. – October 2001.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.