У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Количество страниц 207
ВУЗ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ
Год сдачи 2010
Содержание ЗМІСТ
ВСТУП ……………………………………………………………………………. 3
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні засади розвитку галузей національ¬ного господарства на інвестиційно-інноваційній основі ………………….. 12
1.1. Сутність та методологічні основи економічного розвитку на інвестиційно-інноваційній основі ……………………………………………… 12
1.2. Національне господарство як об’єкт інвестиційно-інноваційного розвитку ………………………………………………………………………….. 28
1.3. Система інвестиційно-інноваційного розвитку: принципи, функції, оргструктура, задачі ……………………………………………………………... 44
Висновки до розділу 1 …………………………………………………............... 61
РОЗДІЛ 2. Дослідження форм і методів інвестиційно-інноваційного розвитку національного господарства в Україні ………………………….. 63
2.1. Діагностика існуючих форм і методів інвестиційно-інноваційного розвитку в Україні та їхня ефективність ………………………………………. 63
2.2. Зарубіжний досвід економічного розвитку на інвестиційно-інноваційних засадах ……………………………………………………………. 87
2.3. Оцінка форм і методів розвитку промислових об’єктів на інвестиційно-інноваційній основі …………………………………………….. 109
Висновки до розділу 2 …………………………………………………………. 133
РОЗДІЛ 3. Організаційно-економічні засади удосконалення механізмів інвестиційно-інноваційного розвитку національного господарства України ………………………………………………………............................ 135
3.1. Інформаційна підтримка інвестиційно-інноваційного процесу розвитку ………………………………………………………………. 135
3.2. Організаційно-економічний механізмів інвестиційно-інноваційного розвитку та його фінансове забезпечення …………………………………… 154
3.3. Основи вдосконалення механізму розвитку національного господарства на інвестиційно-інноваційній основі ………………………….. 177
Висновки до розділу 3 …………………………………………………………. 191
ВИСНОВКИ …………………………………………………………………… 193
ДОДАТКИ ……………………………………………………………………... 196
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………... 197
ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Розвиток економіки на інвестиційно-інноваційній базі є одним із основних напрямів перетворення України в сучасну економічно розвинену державу.
У світі сьогодні формується нова модель економічного розвитку, для якої характерними є сутнісний взаємозв’язок між інвестиціями і новими технологіями, розвиток економіки знань, посилення соціальної спрямованості інновацій, глобальний характер створення та використання результатів наукових досліджень, технологій, інноваційних продуктів та послуг. Дослідження у цьому напрямі призвели до формування теорії інвестиційно-інноваційних систем як сукупності взаємопов’язаних організаційних структур, зайнятих виробництвом і подальшою реалізацією наукових знань і технологій, малих, середніх і великих компаній, університетів, лабораторій, технопарків, технополісів, які виступають підсистемами інституцій правового, фінансового та соціального характеру, що забезпечують інноваційні процеси.
Актуальність теми дисертаційного дослідження визначається необхідністю розробки та вдосконалення методологічних підходів до формування інвестиційно-інноваційної складової державної економічної політики в умовах трансформаційних процесів в національному господарстві, формування основних параметрів ефективного інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України, визначення науково-обґрунтованих методів його реалізації. Саме цим обумовлюється вибір теми дисертаційної роботи, а також мета, основні завдання та методологія, об’єкт та предмет дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам організації інвестиційно-інноваційних процесів в економіці присвячено цілий ряд досліджень українських та зарубіжних учених, таких як О.І. Амоша, Ю.М. Бажал, П.Ю. Белєнький, Д.П. Богиня, Л.М. Борщ, Т. Брайан, Ф. Валента, В.М. Геєць, В.І. Голіков, В.М. Гончаров, М.І. Долішній, М.М. Єрмошенко, М.З Згуровський, Ф.Є. Іванов, Б.Є. Кваснюк, Г.В. Козаченко, Н.М. Краснокутська, О.Є. Кузьмін, І.І. Лукінов, О.О. Любіч, В.І. Мунтіян, Л.І. Нейкова, Ц.Г. Огонь, О.О .Орлов, М. Портер, М.І. Прокопенко, А.І. Пушкар, О.С. Редькін, Б. Твіст, В.О. Точилін, Р. Фатхутдінов, Л.І. Федулова, Ф. Хедоурі, Б.І. Холод, Д.М. Черваньов, О.Ю. Чубукова, М.Г. Чумаченко, І.Б. Швець, Г.К Яловий та ін.
Багатоаспектність та різноманітність поглядів дослідників не дозволяють нам детально висвітлити їх бачення проблеми, але допомагають сконцентруватися на аналізі актуальних на сьогодні питань української та зарубіжної практики.
Різноплановий, багатогранний, але часто суперечливий характер сучасного економічного розвитку в Україні створює методологічні та методичні труднощі для дослідження процесу аналізу й вивчення інвестиційно-інноваційних процесів, обумовлені тим, що науково-теоретичний пошук здійснюється одночасно з практичним розвитком даних процесів. Економічна система перебуває в стані трансформаційних перетворень, що суттєво збільшує рівень невизначеності щодо шляхів подальшого розвитку та стратегій формування нової інвестиційно-інноваційної моделі. Особливо це стосується визначення макроекономічних засад розвитку на інвестиційно-інноваційній базі, а також вибору орієнтирів, пріоритетів та критеріїв трансформації промислового сектора. Таким чином, актуальним завданням є формування основних параметрів ефективної інвестиційно-інноваційної політики, визначення науково обґрунтованих методів її впровадження.
Певні позитивні результати економічного зростання України при всіх її потенційних можливостях слабкі й несталі через складнощі трансформаційних суспільно-політичних і економічних процесів, об'єктивних і суб'єктивних факторів розвитку, передусім через переважання короткострокових економічних цілей розвитку над продуманими і визначеними стратегічними соціально-економічними. Це є результатом реалізації недосконалих соціально-економічних, політичних концепцій, механізмів і необґрунтованих пріоритетів розвитку, які держава обрала собі для реалізації у вигляді інвестиційної політики в економіці.
Органи законодавчої та виконавчої влади в Україні визнають необхідність проведення інвестиційно-інноваційної політики, періодично приймаються офіційні документи, декларується проведення тих чи інших заходів. Однак поки що не відбувається її реалізація на системному рівні.
Актуальність теми дисертаційного дослідження визначається також необхідністю розробки та вдосконалення методологічних підходів до фор¬мування інвестиційно-інноваційної складової державної промислової політики в умовах трансформаційних процесів, зокрема структурної трансформації.
Перспективи України щодо інтеграції до європейської і світової економіки, що призведе до загострення конкуренції на внутрішньому ринку України, потребують нових підходів та інструментів економічного розвитку, ефективних засобів інноваційної політики, особливо таких, що довели свій успіх як у розвинутих країнах, так і в країнах, що розвиваються На наш погляд, рівень дослідження проблем формування та реалізації інвестиційно-інноваційної політики в сучасній вітчизняній економічній науці є недостатньо адекватним практичному значенню цієї проблеми.
Конкурентний розвиток економіки України, зокрема її промислового сектора, неможливий через підтримку лише структурних перетворень або інвестицій та інновацій, чи організаційних змін, тобто окремими заходами. Тому важливим завданням інвестиційно-інноваційного розвитку є системна інтеграція дії структурної, інвестиційної, фінансової, кредитної, науково-технічної, інноваційної, інституціональної, соціальної, регіональної, зовнішньоекономічної та інших складових економічної політики стосовно реального сектора економіки. Саме цим обумовлюється вибір теми дисертаційної роботи, а також мета, основні завдання та методологія, об’єкт та предмет дослідження.
Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка та обґрунтування організаційно-економічних засад інвестиційно-інноваційного розвитку в умовах трансформаційної економіки, методів та форм його практичної реалізації, визначення стратегічних напрямків інвестиційно-інноваційного прогресу національної економіки.
Головне завдання дисертації – теоретичне і практичне обґрунтування змісту, функцій, зростаючої трансформаційної та структуруючої ролі інвестиційно-інноваційної моделі розвитку галузей національного господарства.
Відповідно до означеної мети поставлено та вирішено наступні завдання:
• визначити на основі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду специфічні особливості та характерні риси розвитку національного господарства на інвестиційно-інноваційній основі в системі трансформаційних перетворень;
• узагальнити наявний зарубіжний досвід щодо ролі інвестиційно-інноваційних факторів у забезпеченні синергетичного ефекту реалізації державної інвестиційно-інноваційної політики, визначити пріоритети економічного зростання, окреслити можливі напрямки адаптації світових інноваційних технологій до вітчизняних умов з метою підвищення конкурентоспроможності національної економіки;
• провести системний аналіз щодо виявлення ключових економічних диспропорцій та суперечностей, що створюють негативні фактори впливу на формування та ефективне функціонування інноваційної системи держави;
• обґрунтувати необхідність інституціональних та організаційних перетворень в системі інвестиційно-інноваційного розвитку галузей як підсистеми макроекономічних ринкових відносин;
• здійснити аналіз стану інвестиційно-інноваційних механізмів реструктуризації промислового виробництва та запропонувати шляхи покращення інвестиційно-інноваційного клімату в національному господарстві;
• обґрунтувати необхідність економічного зростання через поєднання заходів державного регулювання та ринкових регуляторів економіки на макрорівні для забезпечення розвитку інвестиційно-інноваційних процесів;
• розробити пропозиції та рекомендації як державним органам влади, так і суб’єктам економічної діяльності щодо підвищення ефективності проведення інноваційної політики з метою підвищення конкурентоздатності товарів та послуг вітчизняного товаровиробника.
Об’єктом дослідження є макроекономічні процеси ринкової трансформації національної економіки України на основі інвестиційно-інноваційної моделі розвитку.
Предметом дослідження виступають інвестиційно-інноваційні основи розвитку галузей національного господарства.
Методи дослідження. У дисертації використано сукупність загальнонаукових та емпіричних методів наукового пізнання, що дозволило забезпечити концептуальну єдність роботи.
Шляхом використання методу системного аналізу було виявлено ключові економічні диспропорції та суперечності, що створюють негативні фактори впливу на формування та ефективне функціонування інноваційної системи держави. Системно-структурний метод сприяв визначенню організаційної структури інвестиційно-інноваційної системи, формулюванню організаційно-економічних засад удосконалення інвестиційно-інноваційних механізмів розвитку національного господарства. Факторний та статистичний аналіз дали можливість дослідити закономірності та специфіку процесів інвестиційно-інноваційної діяльності на різних рівнях економічної системи (підприємство, галузь).
За допомогою методів математичного аналізу удосконалено кореляційну модель, яка відображає рівень впливу інноваційних проектів на фінансові результати діяльності підприємства. Метод екстраполяції застосовувався для прогнозних оцінок розвитку інвестиційно-інноваційної складової економіки України. Із застосуванням евристичного методу дослідження розроблено матрицю пріоритетів інвестиційно-інноваційного розвитку галузей національного господарства.
Інформаційною основою дослідження є законодавство України, класичні праці з методології економічних досліджень та фундаментальні положення теорії ринкової та трансформаційної економіки, а також сучасні статистичні дані та матеріали експертних оцінок.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці нових теоретичних і практичних положень формування та удосконалення організаційно-економічного механізму інвестиційно-інноваційного розвитку в умовах структурної трансформації національної економіки. До найбільш суттєвих результатів, в яких відображена наукова новизна проведених досліджень, належать такі:
вперше:
• обґрунтовано особливості нової моделі інвестиційно-інноваційного розвитку галузей національного господарства, відмінність якої від існуючих полягає в створенні матриці пріоритетів: від переважно модернізаційних, трансфертних галузей до галузей та суб’єктів господарювання, що створюють точки прориву для забезпечення сталого економічного розвитку України;
• доведено необхідність для інтенсифікації інвестиційно-інноваційних процесів у національному господарстві створити державну цільову програму розвитку інформаційних CALS-технологій з метою забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва;
удосконалено:
• методику використання системного аналізу при дослідженні сутності та внутрішніх суперечностей промислового розвитку на інвестиційно-інноваційній основі, що надає можливість виробляти пропозиції щодо визначення конкурентних переваг галузей національного господарства для здобуття чільних позицій на світових ринках та забезпечення економічної безпеки держави;
• математичну модель, яка, на відміну від існуючих, дає реальну можливість відображати кореляцію між інвестиціями в інноваційні проекти та фінансовими результатами діяльності підприємства на основі врахування щорічної ставки дисконтування для інвестиційних вкладень за час життєвого циклу інноваційного проекту;
дістали подальшого розвитку:
• положення про стратегічний напрямок інвестиційно-інноваційної державної політики на основі фінансової підтримки впровадження макротехнологій шостого технологічного укладу, що дасть можливість забезпечити не імітаційну або «наздоганяльну», а проривну стратегію інвестиційно-інноваційного розвитку, яка, на відміну від попередніх, дає реальну можливість отримати ефект масштабу;
• пропозиції щодо пріоритетного застосування синергетичного підходу при формуванні державної інвестиційно-інноваційної політики через запровадження ефективної системи вибору перспективних інноваційних проектів та їх реалізації на основі спільної участі державних інституцій і приватних суб’єктів економіки у фінансуванні розробки та впровадження інновацій.
Практичне значення одержаних результатів. Проведені дослідження, висновки, що зроблені за їх результатами, є основою:
• подальшого поглибленого наукового аналізу теорії організаційно-економічної діяльності держави по управлінню інвестиційно-інноваційним розвитком;
• розробки рекомендацій щодо вдосконалення системи положень і заходів державної промислової політики в Україні, а також удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють інвестиційно-інноваційний розвиток.
Запропоновані наукові положення, висновки й рекомендації можуть бути використані:
• при підготовці та прийнятті законодавчих актів щодо формування стратегії державної інвестиційно-інноваційної політики;
• при створенні концепцій подальшого реформування й розвитку промислового комплексу країни;
• в навчальному процесі підготовки фахівців вищої кваліфікації.
• Результати дослідження впроваджено при розробці інвестиційних та інноваційних проектів компанії «Харес Інжиніринг Україна» протягом 2007-2008 рр. (довідка № 57 від 06.06.2008 р.).
Теоретичні розробки дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі вищого навчального закладу «Національна академія управління» при викладанні дисциплін «Інвестиційний менеджмент», «Менеджмент”» (довідка „Про впровадження результатів науково-дослідної роботи №06-08/99 від 28 липня 2008 року).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею та містить отримані автором особисто результати у сфері економіки, організації і управління інвестиційно-інноваційним процесом, які в сукупності вирішують конкретне наукове завдання щодо вдосконалення механізмів інвестиційно-інноваційного розвитку галузей національного господарства в умовах структурної трансформації української економіки, яке має важливе значення для економічної науки та практики.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження доповідались і отримали позитивні оцінки на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах: «Стратегія ресурсозберігаючого використання аграрно-економічного потенціалу на основі активізації інноваційно-інвестиційної діяльності – об’єктивна передумова інтеграції країни в світове співтовариство» – Тернопіль, 17–18 травня 2007 р., «Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті» – Волинь, 2–6 липня 2007 р., «Актуальні проблеми економіки» – Київ, 13–15 грудня 2007 р., науковій конференції «Виклики українській ідентичності: політико-економічні та соціокультурні проблеми”. – Київ, 2008 р. Основні положення дисертаційного дослідження обговорювалися та схвалені на засіданні кафедри маркетингу, управління та економіки підприємства вищого навчального закладу «Національна академія управління» (м. Київ).
Публікації. Основні положення та результати дослідження опубліковано автором у восьми наукових працях, чотири з них – в наукових фахових виданнях, інші чотири – розділи у колективних наукових монографіях, загальним обсягом 3,4 друк. арк., з яких особисто автору належать 3,1 друк. арк.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 195 сторінок друкованого тексту, включаючи 8 таблиць і 17 рисунків, 1 додаток, список використаних джерел із 135-ти найменувань.
Список литературы ВИСНОВКИ

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється в розробці та обґрунтуванні макроекономічних засад інвестиційно-інноваційного розвитку в умовах трансформаційної економіки, методів та форм його практичної реалізації. Дисертаційне дослідження дає можливість зробити наступні висновки та пропозиції.
1. Україна має один з найбільших в Європі виробничий комплекс, хоча сучасні технологічні уклади не є в ньому домінуючими. Особливо це стосується високих технологій та високонаукоємних виробництв. Інвестиційно-інноваційну політику необхідно сконцентрувати на сукупності заходів та механізмів, спрямованих на впровадження технологічних інновацій, створення сучасної структури виробництва, суттєво збільшувати бюджетне фінансування науки, що підвищить конкурентоспроможність національної економіки та її окремих галузей.
2. Практична реалізація інвестиційно-інноваційної політики в макроекономічному аспекті має внутрішню суперечність, яку визначають: недостатній рівень застосування існуючого науково-виробничого потенціалу; консервація нераціональної структури промисловості; високий рівень галузей низької переробки; зменшення долі високотехнологічного виробництва, а також обмеженість інвестиційних ресурсів.
3. Системоутворюючий організаційно-економічний фактор реалізації інвестиційно-інноваційного розвитку–інституціональне середовище – потребує подальшого реформування у функціонально-організаційному та правовому аспектах. Зміни в структурі власності, в організаційно-економічній сфері, в діяльності фінансових інститутів поки що не створили умов для проведення ефективної інвестиційно-інноваційної політики. Тому необхідні подальші інституціональні перетворення, у першу чергу – забезпечення правового поля, створення ряду організаційно-економічних інститутів, стимулювання фінансового та фондового ринку, ринку інновацій.
4. Об‘єктивно існуюча макроекономічна обмеженість ресурсів в економіці потребує визначення пріоритетних напрямків інноваційної дільності. Вважаємо, що основою для вибору проривних пріоритетів повинні слугувати переважно критерії VI технологічного укладу. В умовах обмеженості інвестиційних ресурсів в Україні цілком обґрунтованим було б їх зосередження на ключових загально-національних інноваційних програмах, розробка, підготовка і реалізація яких дали б потужний поштовх розвитку всієї економіки і наближенню її до стандартів постіндустріального суспільства. Також для інноваційно-інвестиційного зростання необхідно прискорити розвиток галузей, які активно реагують на підвищення внутрішнього споживчого попиту, наприклад, ті, що забезпечують виробництво товарів народного споживання або займають чільне місце в системі внутрішньо-господарських взаємовідносин (будівництво, транспорт, зв’язок тощо).
5. Необхідно розробити державну програму організації технопарків, оскільки діючі структури та заплановані темпи їх створення не повністю відповідають інвестиційно-інноваційним інтересам. Відповідно до реальних можливостей на 2009 рік запланувати функціонування не менш ніж 10-12 технопарків, у тому числі 2-3 - на міжгалузевій основі, 5-7 спеціалізованих технопарків з розробки програмного забезпечення та інформаційно-комунікаційних технологій; на 2010 рік — не менше 20 технопарків; на 2011 рік — не менш 25-30 технопарків. При формуванні інноваційних та інвестиційних проектів, запланованих для виконання в технопарках, у першу чергу надавати підтримку проектам, пов'язаним з високими технологіями і наукоємними галузями, які забезпечать випереджальну стратегію розвитку.
6. На основі узагальнення міжнародного досвіду інноваційної діяльності та стану промислового сектору економіки України пропо-нується запровадження кластерної моделі як основи для формування довготермінової інвестиційно-інноваційної стратегії територіально-промислового розвитку та сприяння процесам утворення виробничих мереж (шляхом запровадження спеціальних державних та регіональних програм, заходів державної підтримки територіальної інтеграції, державних закупівель тощо), налагодженню інформаційного обміну.
7. Вимагає подальшого удосконалення законодавча база. Необхідно прийняти низку нових законів, а також внести доповнення до закону «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні», в яких відобразити роль і значимість наукових досліджень і розробок в проривних наукоємних галузях та до закону «Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій» для того, щоб він сприяв активізації трансферу технологій в зазначених галузях.
8. Нагальним є забезпечення такого макроекономічного регуляторного режиму та порядку оподаткування, які дають змогу суб’єктам економічної діяльності максимально гнучко адаптуватися до змін попиту в ринкових умовах та стимулюють інвестиційно-інноваційні процеси. З метою підвищення рівня інвестицій податкова політика має зосередитись на підвищенні ефективності державних інвестицій та створенні умов, за яких би інвестиційні ресурси формувалися також в приватному й фінансовому секторах. Обгрунтовано застосовування в сучасних умовах такого інвестиційного інструменту, як змішані за формою власності венчурні фонди.
Вважаємо, що реалізація розроблених у дисертаційному дослідженні заходів сприятиме подальшому інвестиційно-інноваційному розвитку національного господарства України.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Авіаційна галузь України // Наука сьогодні. – 2007. – № 29. – С. 10.
2. Альтернативна енергетика // Наука сьогодні. – 2007. – № 34–35. – С. 13.
3. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін: навч. посібник / Бажал Ю.М. – Міжнародний фонд "Відродження". – К.: Заповіт, 1996. – 240 с.
4. Бездудный Ф.Ф., Сущность понятия инновация и его классификация / Бездудный Ф.Ф., Смирнова Г.А., Нечаева О.Д. // Инновации. – 1998. – № 2 – С. 32.
5. Безземельная Т.А. Инновационная активность предприятий цветной металлургии Украины / Т.А. Безземельная // Экономика и управление. – 2006. – №2–3. – С. 77–81.
6. Белл Д. Американская модель: с будущим в конфликте / Белл Д. – М.: Прогресс, 1984. – 246 c.
7. Биконя С.Ф. Інституціональні аспекти теорії інноваційного розвитку / С.Ф.Биконя // Вісник КНУТД. – 2003. – № 3. – С. 101–106.
8. Больше всего Донецкую область снабжают деньгами Виргинские (Британские) острова // Донецкий сайт Ура-Інформ. 9.03.2007. – Режим доступу : http://www.ura.dn.ua – Назва з титул. екрану.
9. Булкин И.А. Сравнительное исследование наукоемкости в промышленности Украины (1999–2001) / И.А.Булкин // Промышленная политика России и Украины в условиях перехода к инновационной модели развития. – М.: Эпикон, 2003. – С. 71–91.
10. Васильєва Т.А. Багаторівнева система прийняття інвестиційних рішень як основа управління науково-технічним прогресом: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Т.А.Васильєва. – Суми, 2001. – 18 с.
11. Волков О.І. Інноваційний розвиток промисловості: навч. посіб. / О.І. Волков, М.П. Денисенко А.П. Гречан та ін. – К.: КНТ, 2006. – 648 c.
12. Гальчинський А.С. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 роки) шляхом європейської інтеграції / А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, С.Г. Бабенко та ін.; К.: Нац. ін-т стратегіч. досліджень. Ін-т екон. прогнозування НАН України. М-во економіки та з питань європейськ. інтеграції України, 2004. – 414 с.
13. Геєць В.М. Зведений прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття: за матеріалами, наданими експертними групами вищого рівня за тематичними напрямами прогнозно-аналітичного дослідження, виконаного в рамках Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2004–2006 роки) / Геєць В.М., Александрова В.П., Скрипниченко М.І. та ін. – К.: НАН України; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва, 2007. – 152 с.
14. Глущенко В.В. Інвестиційна програма: економічна природа та сутність / В.В. Глущенко, Л.О. Васюренко // Банківська справа. – 2003. – № 2. – С. 49–54.
15. Голодницкий Э. Прикрытие для инвестора / Э. Голодницкий // Власть денег – всеукраинский деловой еженедельник. – 2006. – № 36. – С. 56.
16. Грейсон Дж.К. Американский менеджмент на пороге ХХI века / Дж.К. Грейсон, К. О’Делл.; [пер. с англ.] . – М.: Экономика, 1991. – 319 c.
17. Гриньов А.В. Економіка й організація інноваційної діяльності: навчальний посібник / Гриньов А.В., Малич М.М., Сластіна В.В. – Х.: Харківський інститут управління, 2004. – 345 с.
18. Гриньов А.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегічне управління / Гриньов А.В. – Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2003. – 178 c.
19. Громов А.А. Управление бизнес-процессами на основе технологии Workflow / Громов А.А., Каменнова М., Старыгин А. // Открытые системы. – 1997. – №1. – С. 20–22.
20. Гуменюк О.І. Кластери як організаційна структура інноваційно-інвестиційної моделі розвитку промисловості / О.І. Гуменюк // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 2. – С. 9–20.
21. Гуменюк О.І. Зарубіжний досвід розвитку промисловості на інноваційно-інвестиційних засадах / О.І. Гуменюк // Науковий журнал «Менеджер». Вісник Донецького державного університету управління. – 2007. – № 2(40). – С. 45–54.
22. Гусєв В.О. Регіональні виміри державної інноваційної політики / В.О. Гусєв // Інновації & промисловість. – 2007. – №1. – С. 34–36.
23. Гусєв В.О. Державне регулювання діяльності технологічних парків в Україні / В.О. Гусєв, Г.М. Довгаль // Статистика України. – 2004. – № 01. – С. 31–38.
24. Данилишин Б. Інтелектуальні ресурси в економічному зростанні: Шляхи поліпшення їх використання / Б. Данилишин, В. Куценко // Економіка України. – 2006. – № 6. – С. 71–79.
25. Демиденко В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування у схемах : навч. посібник / Демиденко В.О. – К., 2007. – 324 с.
26. Добров Г.М. Системный анализ организационно-управленческих проблем научно-технического прогресса / Добров Г.М. – К., Знание, 1981. – 37 с.
27. Доклад о глобальной конкурентоспособности /Бюллетень иностранной коммерческой информации.– 2006. – С. 17.
28. Доповідь першого заступника Міністра економіки А. Максюти на публічному представленні проекту Державного бюджету на 2007 рік. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article.art. – Назва з титул. екрану.
29. Дроздовська О. Фінансова децентралізація: об’єктивна необхідність та основні цілі / О. Дроздовська // Наук. праці НДФІ. – 2002. – № 2 (17). – С. 8.
30. Економіка знань та її перспективи для України: Наук.доп./ Геєць В.М., Александрова В.П., Бажал Ю.М. та ін. // НАН України; ІЕП; під ред. В.М. Геєця. – К., 2005. – 250 с.
31. Економічний розвиток і державна політика: навч. посіб. / [Бажал Ю.М., Кілієвич О.І., Мертенс О.В., Романюк О.П., Ройко М.М.]. – К.: Українська академія державного управління при Президентові України, 2001. – 480 с.
32. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект): наук. монографія / Єрохін С.А. – К.: Світ знань, 2002. – 528 c.
33. Жаліло Я.А. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації: монографія / Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська та ін.; за ред. Я.А. Жаліло. – К.: НІСД, 2005. – 388 c.
34. Зарубіжний досвід // Наука сьогодні. – 2007. – № 29. – С. 8.
35. Звіт Донецького обласного статистичного управління за 2006 р.// Офіційний сайт Донецького обласного управління статистики, 2.04.2007. – Режим доступу : http://www.stat.donetsk.ua – Назва з титул. екрану.
36. Звіт Рахункової палати. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/achamber/control/uk/publish – Назва з титул. екрану.
37. Зиядуллаев Н. Современная экономическая ситуация в СНГ / Н.Зиядуллаев // Экономист. – 2002. – № 1. – С. 80–91.
38. Зянько В.В. Глобалізація та інноваційний процес: їхній взаємовплив / В.В.Зянько // Економіка України. – 2006. – № 02. – С. 84–89.
39. Ілляшенко С.М. Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці / Ілляшенко С.М. – Суми: Університетська книга, 2005. – 310 с.
40. Інноваційний розвиток економіки та напрямки його прискорення: наук. доповідь / Бажал Ю.М., Одотюк І.В., Данько М.С. та ін. ; ред. В.П. Александрова; НАН України, Інститут економічного прогнозування. – К. : Ін-т економічного прогнозування, 2002. – 80 с. : табл. – Бібліогр.: C. 75–76.
41. Інноваційний розвиток України: наявний потенціал і ключові проблеми його реалізації // Національна безпека і оборона. – 2004. – № 7. – С. 10.
42. Иванченко В. Риски и проблемы зарубежных институциональных инвесторов в Украине // Иванченко В. – Режим доступу : http://www.server.usfa.kiev.ua. – Назва з титул екрану.
43. Инвестиции в Донецкую область в основном идут из Германии и США // Донецкий сайт Ура-Інформ. 23.03.2007. – Режим доступу : http://www.ura.dn.ua. – Назва з титул екрану.
44. Иноземцев В.Л. Наметившиеся воспроизводственные тенденции в мировом хозяйстве / В.Л. Иноземцев // Экономист. – 2000. – № 6. – С. 80–87.
45. Иноземцев В.Л. Технологический прогресс и социальная поляризация в XXI столетии / В.Л.Иноземцев // ПОЛИС. Политические исследования. – 2000. – № 6. – С. 28–39.
46. Иноземцев В.Л. Инвестиции и производительность в постиндустриальной ситуации / Иноземцев В.Л. // Воспроизводство и экономический рост. – 2001. – 278 c.
47. Институт экономики переходного периода. – Режим доступу : http://www.iet.ru.
48. Кембаев Б.А. Информационная обеспеченность научных исследований в республике Казахстан / Б.А. Кембаев, Н.Г. Смирнова, С.Т. Омаргазина. – НТИ. Сер. 1. – 2000. – № 1 – С. 20–27.
49. Компьютеризированные интегрированные производства и CALS-технологии в машиностроении [за ред. д.т.н., проф. Б.И. Черпакова]. – М.: ГУП «ВИМИ», 1999. – 512 c.
50. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики / Кондратьев Н.Д. – М.: Экономика, 1989. – 314 с.
51. Косенко С. Патентна інформація / С.Косенко // Юридичний журнал, № 8. – 2006. – С. 22–26.
52. Костин А.Л. Глобализация и мировые тенденции укрупнения капитала / А.Л. Костин // Финансы и кредит. – 2001. – № 5. – С. 272.
53. Костюк В.Р. Кластерні моделі розвитку у промисловій політиці / В.Р. Кос¬тюк, І.Д. Шеламова // Вчені записки № 12. – К.: Університет „КРОК”, 2005. – С. 95–99.
54. Кредитний портфель клієнтів малого та середнього бізнесу Укрсоцбанку перевищив 5 млрд. гривен: за данимим Укрсоцбанку. – Режим доступу : http://www.usb.com.ua/about/news/2008/04/34/.
55. Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Будущее мира и России. Манифест интегрального макропрогнозирования: науч. доклад. – М.: Институт экономических стратегий, 2006. – 80 с.
56. Кустова Е. Агсhісаd 10.0 на примерах / Е. Кустова, О. Иванова // 2006. – Інтернет-сторінка Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій. – Режим доступу : http://www.niisk.com. – Назва з титул. екрану.
57. Лукинов И. Перспективы экономического роста в Украине и проблема инноваций. Инновации и экономический рост / И. Лукинов, В. Мельник. – М.: Наука, 2002. – 210 с.
58. Макаренко І.П. Проблеми становлення інноваційної політики в Україні / Макаренко І.П., Трофимчук О.М., Кузьменко В.П. та ін.; за ред. І.П. Макаренко. – К.: УІДНСіР: Ін-т еволюц. економіки, 2004. – 123 с.
59. Макаров В.Л. Наука и высокие технологии в России на рубеже третьего тысячелетия (социально-экономические аспекты развития) / В.Л. Макаров, А.Е. Варшавский. – М.: Наука, 2001. – 323 с.
60. Марцин В.С. Іноземне інвестування в економіку України та його регіональна характеристика (на прикладі Львівської області) / В.С. Марцин // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 09(63). – С. 84–93.
61. Матеріали Всеукраїнського інвестиційного форуму розвитку регіонів Building city 2007 від 30.10.2007 р. – К., 2007. – Режим доступу : http://www.minregionbud.gov.ua.
62. Міжнародний київський симпозіум з наукознавства та науково-технічного прогнозування "Прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку: державна програма України та світовий досвід" (Київ, 1–3 червня 2006 року) Рекомендації симпозіуму та проведених в його рамках круглих столів з тематичних напрямів Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України. – К.: Центр дослідж. наук. –техн. потенц. та істор. науки ім. Г. М. Доброва НАН України. Британська рада в Україні. Укр. наук. –техн. центр, 2006. – 54 с.
63. Мясникова Л. "Новая экономика" в пространстве постмодерна // Л. Мясникова // Мировая экономика и международные отношения, 2001. – №12. – С. 1З.
64. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття: в 3 книгах / [В. Литвин (кер.), В. Андрущенко, С. Довгий та ін.] – К.: Навч. книга, 2003. – Кн. І. – 2003. – 608 с.
65. Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій. – Режим доступу : http://www.niisk.com – Назва з титул. екрану.
66. Наукоємна продукція та нові технології // Наука сьогодні. – 2007. – № 33. – С. 12.
67. Нечипоренко В.П. Информационное обеспечение инновационных процессов – новые международные инициативы / В.П.Нечипоренко // Межотраслевая информационная служба. – 2001. – № 1. – С. 30–33.
68. Нові виробничі системи і прискорений розвиток регіонів: матеріали міжнародного форуму (К., 16 лист. 2001 р.). – К.: Логос, 2001. – 165 с.
69. Нові обличчя бібліотек та організацій: від надій до партнерства і професіоналізму: матеріали фокусного семінару / Баркова О.В. – Б.м., 2001. – С. 24–28.
70. Панарин А.С. Искушение глобализмом / А.С. Панарин. – М.: ЭКСМО-Прес, 2002. – 416 с.
71. Пирожков С.І. Моделі і сценарії структурно-інноваційної перебудови економіки України / С.І. Пирожков. – К.: Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку національної економіки ОІЕ НАН України, 2004. – 622 c.
72. Портер М. Международная конкуренция / Портер М. [пер. с англ.]. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 c.
73. Послання Президента України до Верховної Ради України. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002–2011 роки. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2002. – 74 c.
74. Про інноваційну діяльність: Закон України вiд 04.07.2002 №40-IV // Відомості Верховної Ради України.- 2002.- №36(06.09).
75. Проблеми розвитку науково-виробничої і гуманітарної сфери // Наука сьогодні.– 2007.– № 41.– С. 5.
76. Програми модернізації промисловості США на базі використання нових технологій: основні підходи до оцінки результатів // Наука сьогодні. – 2007. – № 30. – С. 15–16.
77. Прогрес в інноваційно-інвестиційній сфері за чіткої стратегії інноваційного розвитку України // Наука сьогодні. – 2007. – № 34–35. – С. 21–22.
78. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р. № 1560-ХІІ // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 47. – ст.646.
79. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 33. – ст. 346.
80. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 16 січня 2003 р. № 433-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 7. – ст. 271.
81. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 р. № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 19. – ст.80.
82. Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії: Указ Президента України від 19 лют. 1994 р. // Уряд. кур’єр. – № 31–32 (24 лют.). – С. 7.
83. Про внесення змін до наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 18.01.96 № 30 [Інструкція про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні]: Наказ Міністерства економіки України від 15 червня 2007 р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 48. – ст. 26.
84. Прозоров В.В. Удосконалення інноваційної інфраструктури України в умовах глобалізації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / В.В. Прозоров. – Донецьк, 2005. – 20 с.
85. Реверчук С.К. Інституційна інвестологія / С.К. Реверчук, О.Д. Вов¬чак, С.І. Кубів та ін. – К.: Атіка, 2004. – 269 с.
86. Розвиток промисловості на інвестиційно-інноваційних засадах / [Єрмошенко М.М., Єрохін С.А., Шандра В.М., Гуменюк О.І. та ін.]; за ред. проф. Єрмошенка М.М. і проф. Єрохіна С.А. – К.:, Національна академія управління, 2008. – С. 60–77.
87. Скударь Г.М. Организационно-экономический механизм управления конкурентоспособностью предприятия / Г.М. Скударь. – Донецьк: Інститут економіки промисловості НАН України, 2000. – 293 с.
88. Соловьев В.П. Инновационная деятельность как системный процесс в инновационной экономике. (Синергетические эффекты инновации) / В.П. Соловьев. – К.: Феникс, 2004. – 560 с.
89. Статистичний збірник України за 2004 рік. – К.: Державний комітет статистики України, 2005. – 596 с.
90. Статистичний щорічник України за 2005 рік. – К.: Державний комітет статистики України, 2006. – 576 c.
91. Статистичний щорічник України за 2006 рік. – К.: Державний комітет статистики України, 2007. – 551 c.
92. Статистична інформація / Державний комітет статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
93. Стратегія «Енергоатому» як провідного виробника електроенергії в Україні // Наука сьогодні. – 2007. – № 34–35. – С. 23–24.
94. Солоу Р. Технические изменения и функция общественного производства / Р. Солоу [пер. з англ.]. – М.: Экономика, 1991. – 338 с.
95. Сучасні механізми впровадження новітніх енергозбережних технологій в Україні // Наука сьогодні. – 2007. – № 34–35. – С. 16.
96. Структурні чинники розвитку економіки України / І.В. Крючкова, – наукова монографія. – К.: Наукова думка, 2004. – 317 с.
97. Сухоруков А.І. Проблеми інноваційної безпеки України / А.І. Су¬хоруков // Стратегічна панорама. – 2002. – № 2. – C. 78–81.
98. Тараненко Н.О. Теорії інвестицій / Н.О. Тараненко, А.М. Поручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 312 с.
99. Том’юк Т. Регіональна інноваційна політика як інструмент державного регулювання економіки / Т. Том’юк // Економіст. – 2002. – №11. – С. 24–29.
100. Туган-Барановский М.И. Промышленные кризисы: очерк из социальной истории Англии / М.И. Туган-Барановский; [2-е изд., совершенно перераб.]. – К.: НАН Украины; Объединенный ин-т экономики, 2004. – 427 с.
101. Туріянська М.М. Завдання оптимізації розподілу інвестицій при багатокомпонентному інвестуванні / М.М. Туріянська, В.М. Павлиш, Е.В. Павлиш // Схід. – 2000. – №3(34). – С. 9–12.
102. Уваров В.В. Слияния и поглощения в свете современных технологий конкуренции (сделки М&А в системе факторов повышения конкурентоспособности компании) / В.В.Уваров // Менеджмент в России и за рубежом. – 2005. – № 2. – С. 3–8.
103. У Кабінеті Міністрів України: [інноваційна програма наукового парку «Київська політехніка»] // Наука сьогодні. – 2007. – № 41. – С. 11.
104. Україна і світ // Наука сьогодні. – 2007. – № 42. – С. 10.
105. Українська асоціація інвестиційного бізнесу // www.uaib.com.ua.
106. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент" / Р.А. Фатхутди¬нов; [2-е изд.]. – М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2000. – 569 с.
107. Фінансово-економічне поле науки і виробництва // Наука сьогодні. – 2007. – № 29. – С. 6.
108. Франція – член першої десятки країн-донорів за масштабами прямих інвестицій в економіку України // Наука сьогодні. – 2007. – № 30. – С. 13–14.
109. Хаустов В. Інноваційні процеси в Україні: реалії і перспективи розвитку / В. Хаустов, Т. Панфілова // Економіст. – 2002. – № 3. – С. 54–59.
110. Шеховцев М. В. Венчурные фонды, крупные корпорации и малые инновационные предприятия / М. В. Шеховцев // ЭКО. – 2006. – № 2. – С. 60.
111. Шляхи інноваційного розвитку України / [Д.В. Табачник, В.Г. Кремень, А.М. Гуржій та ін]. – К.: Людопринт Україна, 2004. – 549 с.
112. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й Шумпетер. – М.: Прогресс, 1982. – 467 c.
113. Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты / Т. Эггертссон. – М.: Дело, 2001. – 408 с.
114. ЮНКТАД. Комиссия по инвестициям, технологии и смежным фи¬нансовым вопросам. Сессия (9;2005;Женева) Доклад Комиссии по инвести¬циям, технологии и смежным финансовым вопросам о работе ее девятой сес¬сии: 7–11 марта 2005 г., Дворец Наций в Женеве. – Женева : ООН, 2005. – 47 с.
115. Boronos V. Economic Instruments and Political Institutions for Sustainability in Ukraine / Boronos V., Vasilieva T., Kolesnikov V. Inaugural conference of European branch of the International society for Ecological Economics. – University de Versailles. – Paris, 1996. – P. 63
116. Boosting Innovation: The Cluster Approach, OECD Proceedings, 1999. – Т. 2. – P. 55.
117. Christian DeBresson Economic Interdependence and Innovative Activity / Christian DeBresson. – Edward Elgar, 1996. – P. 736.
118. Cluster Analysis and Cluster-Based Policy in OECD Countries / Report by the Focus Group on Industrial Clusters. – OECD, May 1998. – P. 628.
119. Cluster specialisation patterns and innovation styles / Den Haag, 1998. – Р. 5.
120. DEF-STAN-0060 / Integrated Logistic Support, 1999. – P. 113.
121. Feldman V.P. Innovation in Cities / Feldman V.P., Audretsch D.B. // Science based Diversity, Specialization and Localized Competition-European Economic Review. – 1999. – № 43. – P. 429.
122. Intensive Businesses in the UK. / Department of Trade and Industry. – Economics Paper No 11. – March 2005. – P. 535.
123. Kenschnigg Ch. Public Policy and Venture Capital Backed Innovation / Kenschnigg Ch. – University of St. Gallen (IFF), CEPR and CESifo. – 2003. – P. 624.
124. Leamer E.E. Sources of International Comparative Advantage: Theory and Evidence / Leamer E.E. – Cambridge, MIT Press, 1984. – P.147.
125. Main science and technology indicators. Vol 2001/2. OECD. – P. 128.
126. Mattsson L.G. Management of Strategic Change in a "Markets-as-Networks" Perspective. In the Management of Strategic Change / Mattsson L.G. – Ed. by Andrew M. Pettigrew. – Oxford, N. Y., 1987. R11; P. 443.
127. Morgan К. “Learning by Interacting. Inter-Firm Networks and Enterprise Support,” OECD, Paris, 1996 and A. Lagendijk & D. Charles “Clustering as a New Growth Strategy for Regional Economics? A Discussion of New Forms of Regional Industrial Policy.” OECD, Amsterdam, 1997. – P. 162.
128. National Innovation Systems, OECD/EUROSTAT, Paris, 1997. Т1, P. 477.
129. NATO CALS Handbook, 2000. – P. 53.
130. Reinhart C. Addicted to Dollars / Reinhart C., Rogoff K., Savastano M. – NBER Working Paper, 2003. N 10015 – P.58.
131. Soulie D. Filieres de Production et Integration Vertical / Soulie D. // Annales des Mines, Janvier 1989. – P. 282.
132. The Global Competitiveness Report 2001–2002, World Economic Forum, Geneva, Switzerland, 2002. – P. 566.
133. Tolenado J.A. Propjs des Filires Industrielles / Tolenado J.A. – Revue d'Economie Industrielle. – V. 6. – 1978. – № 4. – P. 158.
134. Turow L. Building Wealth. / Turow L. – Atlantic Monthly, June 1999. – P.593.
135. World Investment Report 2005. Transnational Corporations and the Internationalization of R&D. – N.Y., Geneva: United Nations, 2005. – P. 118.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.