У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ІНШОЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ)
Количество страниц 246
ВУЗ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2010
Содержание ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ
ВИТРАТАМИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 11
1.1. Історичні аспекти визначення витрат як економічної категорії 11
1.2. Витрати іншої операційної діяльності в системі прийняття
управлінських рішень 28
1.3. Формування витрат іншої операційної діяльності для прийняття
управлінських рішень згідно з вітчизняним і зарубіжним
законодавством 46
Висновки до першого розділу 70
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
ВИТРАТАМИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ 73
2.1. Діагностика тенденцій та параметрів господарювання
підприємств України та Хмельницької області за показниками
операційної діяльності 73
2.2. Структурний аналіз фінансових результатів діяльності
підприємств м. Хмельницького 89
2.3. Оцінка формування витрат іншої операційної діяльності
на підприємствах машинобудування 102
Висновки до другого розділу 122
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
ІНШОЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 125
3.1. Методика управління витратами іншої операційної діяльності на
основі аналізу діяльності 125
3.2. Розподіл витрат іншої операційної діяльності на підставі
маржинального прибутку 139
3.3. Моделювання впливу чинників на управління витратами іншої
операційної діяльності 159
Висновки до третього розділу 180
ВИСНОВКИ 183
ДОДАТКИ 189
CПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 228

ВСТУПАктуальність теми дослідження. Сучасний стан ринкової економіки в Україні потребує докорінних змін господарського механізму та створення якісно нової системи управління. Певною мірою нові засади господарювання значно випереджають існуючі методи управління та вступають з ними у протиріччя, котрі полягають у відсутності адаптації до нових умов. Це особливо стосується однієї з ланок управління – управління витратами операційної діяльності. Йдеться про концептуально новий підхід до управління витратами з урахуванням не тільки витрат, які безпосередньо пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції, а й плануванням витрат іншої операційної діяльності як засобом управління прибутком.
Із введенням нових правових і облікових принципів, правил, законів, нормативів докорінно змінилися підходи до визначення витрат, розрахунку собівартості, оптимальних баз розподілу витрат, формування витрат діяльності. Однак, у практиці господарювання управління витратами іншої операційної діяльності залишаються другорядним об’єктом менеджменту.
Виділення витрат іншої операційної діяльності в окремий об’єкт дослідження відбулося згідно з нормами національних стандартів підготовки фінансової звітності, які інформаційно забезпечують підтримку управлінських рішень щодо всебічної оцінки діяльності підприємства.
Недостатня увага надається процесам прогнозування та планування витрат операційної діяльності як важливого критерію управління ефективністю роботи підприємств. Необхідність поглибленого вивчення фактів і умов, що впливають на рівень витрат операційної діяльності на підприємствах машинобудування в сучасних умовах господарювання та вироблення гнучких систем управління ними, зумовили актуальність теми дослідження.
Актуальність теми дослідження обумовлена також нагальною потребою в ефективній методиці позиціювання та формування витрат іншої операційної діяльності, яка б відповідала інформаційним запитам користувачів. Недостатнє усвідомлення ролі витрат іншої операційної діяльності при формуванні повної собівартості продукції на практиці призводить до непродуманих управлінських рішень, що негативно впливає на фінансові результати діяльності вітчизняних підприємств.
На сьогодні існують ґрунтовні розробки з питань управління витратами виробництва, складу, визначення впливу їх на економічні показники діяльності підприємства. Крім того, дослідження не враховували загальноприйняті на цей час ринкові економічні принципи.
Певний внесок у вивчення цієї проблеми зробили такі видатні зарубіжні економісти, як А. Андерсон, А. Апчерч, А. Візер, І. Ворст, К. Друрі, К. Ерроу, Р. Коуз, Б. Нідлз, П. Ревентлоу, Дж. Ріс, Т. Скоун, Г. Фандель, Д. Хан, Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер та вітчизняні вчені І. Бланк, Ф. Бутинець, А. Гальчинський, С. Голов, В. Завгородній, О. Орлов, М. Пушкар, Л. Радецька, Є. Рясних, М. Чумаченко, І. Фаріон та інші [8, 12, 18, 24, 25, 31, 38, 53, 104, 130, 133, 136, 154, 65, 138, 160, 163, 164, 167].
Розвиток фондового ринку, валютної політики, фінансових інструментів зазнають постійного теоретичного вдосконалення, що, в свою чергу, обумовлює удосконалення теорії витрат, особливо в питаннях управління витратами іншої операційної діяльності.
Недостатня розробка питань методичного забезпечення процесу ефективного управління витратами іншої операційної діяльності та зумовлені цим складності, різноманіття і неоднозначність формувань їх на підприємствах підтверджують актуальність обраної теми дисертації й обумовлюють доцільність проведення наукового дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано згідно з планом науково-дослідної роботи Хмельницького національного університету в межах держбюджетної теми: „Формування антизатратного механізму управління прямими і накладними затратами” (ДР 0108U002237). Під час розробки теми автором було надано пропозиції щодо удосконалення методики управління постійними витратами, а саме витратами іншої операційної діяльності у системі управління операційною діяльністю підприємств машинобудування.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка науково-теоретичних і методичних рекомендацій та прикладних аспектів щодо управління витратами іншої операційної діяльності, а також виявлення їх впливу на фінансовий результат діяльності підприємств машинобудування.
Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні завдання:
− уточнити і поглибити зміст поняття „витрати”, яке орієнтується на концепцію діяльності підприємства (операційної діяльності), а також визначення „інша операційна діяльність” та „витрати іншої операційної діяльності” для відповідності віднесення витрат діяльності до певних витрат;
− визначити поняття системи управління витратами іншої операційної діяльності і її складових елементів для досягнення цілей управління;
− здійснити класифікацію витрат іншої операційної діяльності з метою виявлення втрат і вигод, що виникають внаслідок прийнятих управлінських рішень;
− відстежити відмінності формування інформації про витрати іншої операційної діяльності в показниках фінансової звітності за кордоном та в Україні;
− виявити вплив витрат іншої операційної діяльності на формування фінансового результату діяльності вітчизняних підприємств;
− розробити економіко-математичну модель впливу чинників на формування витрат іншої операційної діяльності для прийняття обгрунтованих управлінських рішень на підприємствах машинобудування;
− з’ясувати доцільність вилучення зі складу витрат іншої операційної діяльності витрат на дослідження і розробки з метою їх капіталізації в складі необоротних активів підприємства;
− розподілити вартість новоствореної продукції шляхом амортизаційних відрахувань пропорційно маржинальному прибутку підприємства.
Об'єктом дослідження є процеси управління витратами операційної діяльності підприємств машинобудування.
Предметом дослідження є теоретичні, методичні і практичні аспекти управління витратами іншої операційної діяльності в системі формування фінансових результатів підприємств машинобудування.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження виступають концепції і положення класиків економічної теорії, підходи представників сучасної економічної думки, економічного аналізу, управлінського та бухгалтерського обліку, закони України, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку і Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, праці провідних зарубіжних і вітчизняних вчених та фахівців, у яких обґрунтовані методичні засади інформаційного забезпечення управління витратами.
У процесі наукового дослідження використувалися методи: теоретичні: узагальнення та порівняння – для дослідження змісту і сутності категорії витрат щодо сучасної концепції управління витратами; статистичний та графічний аналіз – для вивчення, групування, порівняння і наочного відображення даних з метою дослідження тенденцій зміни фінансових результатів операційної діяльності підприємств та склад витрат іншої операційної діяльності, виявлення факторів, які впливають на величину досліджуваних витрат; системний аналіз – для розробки основних напрямків формування витрат іншої операційної діяльності та їх оцінки; економіко-математичне моделювання – для розробки моделювання впливу чинників на управління витратами іншої операційної діяльності, що дозволяють здійснювати прогнозування цих витрат на короткостроковий період.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти з економічних питань, офіційні статистичні дані, опубліковані в науковій літературі та статистичних звітах державних органів, матеріали спеціальних періодичних видань, облікові та звітно-статистичні дані підприємств, а також результати досліджень, проведені автором.
Обробка даних та розрахунки здійснено за допомогою персонального комп’ютера з використанням програми Excel.
Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації викладені положення, висновки і рекомендації, які спрямовані на вирішення наукового завдання щодо вдосконалення процесу управління витратами іншої операційної діяльності на підприємствах машинобудування.
Основі результати проведеного дослідження, які визначають наукову новизну ключових положень дисертації, полягають у тому, що:
вперше:
обґрунтовано і запропоновано вилучити витрати на дослідження і розробки зі складу витрат іншої операційної діяльності і капіталізувати їх в необоротні активи підприємства, що дозволить зменшити витрати іншої операційної діяльності в звітному періоді і збільшити операційний прибуток підприємства (с. 142−143);
проведено наукове обгрунтування розподілу вартості новоствореного активу шляхом амортизаційних відрахувань між видами продукції пропорційно маржинальному прибутку, які будуть відображатися у виробничій собівартості продукції на етапі серійного випуску (с. 154−156);
розроблено економіко-математичну модель впливу чинників на управління витратами іншої операційної діяльності підприємства, що за сучасних умов господарювання дозволяє розробити методику прогнозування цих витрат на короткостроковий період з метою складання кошторису витрат іншої операційної діяльності на підприємствах (с. 162−168);


удосконалено:
класифікацію витрат іншої операційної діяльності для прийняття управлінських рішень, тобто кожну складову статтю витрат змістовно представлено за класифікаційними категоріями: ознаки витрат – види витрат – склад витрат (с. 43);
поняття системи управління витратами іншої операційної діяльності і її складових елементів: концепція управління витратами діяльності; політика і процедури з управління витратами операційної діяльності; методика управління витратами іншої операційної діяльності, для досягнення цілей управління витратами іншої операційної діяльності (с. 31−33);
дістали подальшого розвитку:
визначення поняття „витрати”, що орієнтується на концепцію діяльності підприємства, яке запропоновано в такому трактуванні: витрати діяльності – це будь-які ресурси (матеріальні, трудові, фінансові), використані в процесі господарської діяльності за умов їх обмеження та можливості альтернативного використання, оскільки вибір певного варіанта діяльності обумовлює втрату вигод від вкладення відповідних ресурсів найкращим із можливих способів (с. 28); трактування понять „інша операційна діяльність” та „витрати іншої операційної діяльності”, а саме інша операційна діяльність − це господарські операції підприємства, які забезпечують здійснення основної діяльності суб’єкта господарювання; витрати іншої операційної діяльності − це постійні витрати підприємства, які не пов’язані з обсягом діяльності або зі зміною ступеня завантаженості виробничих потужностей, проте виникають при здійсненні операційної діяльності (с. 138−139).
методика управління витрат іншої операційної діяльності шляхом адаптації міжнародного досвіду відносно втрат від врегулювання сумнівної дебіторської заборгованості, витрат на дослідження і розробки, втрат від операційних курсових різниць (с. 46−60);
порядок підготовки інформації про витрати іншої операційної діяльності з метою формування фінансової звітності для здійснення більш повного аналізу формування результату від операційної діяльності (с. 89−90).
Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці науково-методичних рекомендацій з удосконалення процесу управління витратами іншої операційної діяльності, що дозволяють використовувати сучасні форми і методи планування та прогнозування в практичній діяльності підприємств.
Застосування наведених у роботі теоретичних і практичних рекомендацій сприятиме створенню ефективної системи управління витратами іншої операційної діяльності та фінансовими результатами підприємств машинобудування, що дає можливість застосовувати гнучкі методи управління підприємством за умов зміни ринкових перетворень.
Запропоновані методики, що мають практичний характер, знайшли своє застосування на підприємствах машинобудування м. Хмельницького. Зокрема, на ВАТ „Укрелектроапарат” (довідка № 523 від 23.10.2006 р.), ВАТ АК „Адвіс” (довідка № 621 від 18.10.2007 р.), ВАТ „Термопластавтомат” (довідка № 48 від 23.01.2008 р.), ВАТ „Темп” (довідка № 423 від 10.04.2007 р.).
Окремі результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі під час викладання дисциплін „Фінанси підприємств” та „Інвестування” на кафедрі фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету (довідка про впровадження від 10.01.2008 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою працею, в якій обґрунтовані теоретичні положення і методичні рекомендації щодо вдосконалення і розробки процесу управління витратами іншої операційної діяльності в сучасних умовах господарювання. Із наукових праць, що видані у співавторстві, в дисертації використанні лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи автора. Конкретний внесок автора у цих працях зазначено у переліку публікацій за темою.
Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційної роботи доповідалися на наукових конференціях: „Проблеми обліку, аудиту та економічного аналізу за умов стабілізації економіки України” (м. Хмельницький, 2003 р.), III Міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми планування виробництва в умовах переходу до ринку” (м. Алушта, 1−3 жовтня 2004 р.); IV Міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми планування виробництва в умовах переходу до ринку” (м. Алушта, 30 вересня – 2 жовтня 2005 р.); I Міжнародній науково-практичній конференції „Управління організаційними змінами в контексті формування економіки знань” (м. Хмельницький, 16−19 листопада 2005 р.); ІІ Регіональній науково-практичній конференції „Стратегічна реструктуризація регіональної економіки та соціальної сфери” (м. Вінниця, 1 березня 2006 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми регіонального розвитку в контексті європейської інтеграції” (м. Луцьк, 1−3 червня 2006 р.).
Публікації. За результатами наукового дослідження опубліковано 10 наукових праць загальним обсягом 3,58 друк. арк., з них 9 публікацій у фахових виданнях та 1 публікація у матеріалах наукових конференцій. Із публікацій у наукових фахових виданнях особисто автору належить 3,4 др. арк.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Робота викладена на 188 сторінках основного тексту, яка містить 29 таблиць, з яких 8 на 9 повних сторінках, 25 рисунків, з яких 3 на 3 повних сторінках та 7 додатків, які займають 39 сторінок. Список використаних джерел налічує 186 найменувань на 17 сторінках.
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ1. Агапов И. И. История экономической мысли : курс лекций / Агапов И. И. − М. : ТАНДЕМ, ЭКМОС, 1998. – 248 с.
2. Агапов И. И. История экономической мысли : курс лекций / Агапов И. И. – М. : Юристь, 2000. – 285 с.
3. Адамов В. Е. Экономика и статистика фирм : учебник / Адамов В. Е., Ильянкова С. Д., Сиротина Т. П ; под ред. С. Д. Ильянковой. – [2-е изд.]. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 240 с.
4. Адамов В. Е. Экономика и статистика фирмы : учебник / Адамов В.Е., Ильенкова С. Д., Сиротина Т. П. ; под ред. С. Д. Ильенковой. – [3-е изд., перер. и доп.]. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 288 с.
5. Альгина Т. Б. Анализ современных систем управления затратами и их внедрение на отечественные предприятия / Т. Б. Альгина // Инновации. − 2000. − № 3−4. − С. 71−78.
6. Альгина Т. Б. Внедрение инновационных методов в систему управления затратами предприятия / Т. Б. Альгина // Инновации. − 2000. − № 1−2. − С. 55−58.
7. Ананькина Е. А. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Ананькина Е. А., Данилочкин С. В., Данилочкина Н. Т. и др. ; под ред. Н. Т. Данилочкиной. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 279 с.
8. Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика / Апчерч А ; пер. с. англ. ; под ред. Я. В. Соколова, И. А. Смирновой. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 952 с.: ил. – Пер. изд. Alan Upchurch. Management Accounting: Principles & Practice. Financial Times Professional Limited, 1998.
9. Афанасьєв М. В. Економіка підприємства : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / М. В. Афанасьєв, А. Б. Гончаров ; за ред. М. В. Афанасьєва. – Х. : ІНЖЕК, 2003. – 410 с.
10. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента : учебное пособие / Балабанов И. Т. – [3-е изд., перер. и доп.] – М. : Финансы и статистика, 2001. – 528 с.
11. Бир С. Мозг фирмы / Бир С. ; пер. с англ. – М. : Радио и связь, 1993. – 286 с.
12. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. − Т. 1 / Бланк И. А. – К. : Ника-Центр, 1999. – 592 с. – (Серия „Библиотека финансового менеджера”, Вып. 3).
13. Бляхман Я. С. Экономика фирмы : учебное пособие / Бляхман Я. С. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А. – 1999. – 279 с.
14. Болюк М. А. Економічний аналіз : навч. посібник / Болюк М. А., Бурчевський В. З., Горбатюк М. Г. ; за ред. М. Г. Чумаченка. – К. : КНЕУ, 2001. – 540 с.
15. Бухгалтерский учет в зарубежных странах : учебное пособие для студентов высших учебных заведений специальности 7.050106 „Учет и аудит” / [ Бутинець Ф. Ф., Соколов Я. В., Панков Д. А., Горецкая Л. Л. ]. − Житомир : Рута, 2002. – 660 с.
16. Бухгалтерський облік в Україні : навч. посіб. Нормативно-практичні матеріали / за ред. Р. Л. Хом’яка. − Львів : Національний ун-т „Львівська політехніка” ІНТЕЛЕКТ + Інститут після дипломної освіти, Інтелект-Захід, 2001. – 728 с.
17. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні : навчально-практичний посібник / під ред. С. Ф. Голова. – Дніпропетровськ, Баланс−Клуб, 2001. – 832 с.
18. Бухгалтерський та фінансовий облік : підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів / за ред. Ф. Ф. Бутинця. – [5-е вид., доп. і перероб.]. – Житомир : Рута, 2003. – 726 с.
19. Бухгалтерський управлінський облік : підручник для студентів / [ Бутинець Ф. Ф., Давидюк Т. В., Малюга Н. М, Чижевська Л. В. ]. ; за ред. Ф. Ф. Бутинця. − [ 2-е вид., переоб. і доп.]. – Житомир : Рута, 2002. – 480 с.
20. Василенко В. А. Теорія і практика прийняття управлінських рішень : навчальний посібник / Василенко В. А. – Київ : ЦУЛ, 2003. – 420 с.
21. Васильков А. И. Учет и анализ распределения косвенных затрат в промышленности / А. И. Васильков, А. И. Милевский. – М. : Финансы и статистика, 1985. – 176 с.
22. Верховинець Л. Методичні рекомендації з формування складу витрат та розпорядку їх планування в торгівельній діяльності / Л. Верховинець // Баланс. – 2002. − № 33. – C. 11−38.
23. Вожжов А. П. Фінансові методи забезпечення економічного зростання / А. П. Вожжов, Р. О. Новикова // Фінанси України. – 2001. − № 3. – С. 74−83.
24. Ворст И. Экономика фирмы. / И. Ворст, П. Ревентлоу. – М. : Высш. шк., 1994. − 272 с.
25. Гальчинський А. С. Основи економічних знань : навчальний посібник / Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. – К. : Вища школа, 1998. – 544 с.: іл.
26. Гампсон А. Экономика фирмы / А. Гампсон, Дж. Формби ; пер. с англ. – М. : Издательство БИНОМ, 1998. – 544 с.
27. Геєць В. М. Нестабільність та економічне зростання / Геєць В. М. − К. : Інститут економічного прогнозування, 2000. – 344 с.
28. Герасимчук М. Тенденції розвитку промисловості України на сучасному етапі / М. Герасимчук // Економіка України. – 2002. − № 3. − С. 24−28.
29. Глазунов В. Н. Управление доходом фирмы : практические рекомендации / Глазунов В. Н. – М. : Экономика, 2003. – 282 с.
30. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі : практичний посібник / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. – К. : Лібра, 2001. – 840 с.
31. Голов С. Ф. Управленческий учет / Голов С. Ф. – К. : Скарби, 1998. – 384 с.
32. Голов С. Ф. Управлінський облік : підручник / Голов С. Ф. − К. : Лібра, 2003. – 704 с.
33. Горицкая Н. Г. Новый бухгалтерский учет / Горицкая Н. Г. – К. : Техніка, 2000. – 256 с.
34. Горкавий В. К. Математична статистика : навчальний посібник / В. К. Горкавий, В. В. Ярова. – К. : Професіонал, 2004. – 384 с.
35. Дайте А. Практика контроллинга / Дайте А. ; пер. с нем. ; под ред. и с предисл. М. Л. Лукашевича, Е. Н. Тихоненковой. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 336 с. – Пер. изд.: Deyhle A. Controber. – Praxis. – Management Service.
36. Данюк В. М. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / Данюк В. М., Петюх В. М., Цимбалюк С. О. – К. : КНЕУ, 2004. – 398 с.
37. Деменіна О. М. Методика визначення оптимального рівня витрат на оперативне регулювання в системі контролінгу / О. М. Деменіна // Актуальні проблеми економіки. – 2004. − № 10. – С. 114−121.
38. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет : учебн. пособие для вузов / Друри К. ; пер. с англ. ; под ред. Н. Д. Эрнашвили. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1998. − 783 с.
39. Евланов Л. Г. Tеория и практика принятия решений / Евланов Л. Г. − М. : Экономика, 1984. – 175 с.
40. Егоршин А. П. Управление персоналом : учебник для вузов / Егоршин А. П. – [4-е изд., испр.]. – Н. Новгород : НИМБ, 2003. – 720 с.
41. Економетрія : навчальний посібник / В. С. Мороз, В. В. Мороз. – Хмельницький : ТУП, 2000. – 166 с.
42. Економіка підприємств : підручник / за заг. ред. С. Ф. Покропивного. − [ 2-е вид., перероб. і допов.]. – К. : КНЕУ, 2000. – 528 с.
43. Економіка підприємства : навч. посібник / за ред. А. В. Шегди. – [2-ге вид., стер.]. – К. : Знання-Прес, 2002. – 335 с.
44. Економіка підприємства Т. 1 / за ред. С. Ф. Покропивного. − К. : Хвиля-Прес, 1995. − 280 с.
45. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / за ред. В. М. Гейця. – К. : Інститут економічного прогнозування, Фенікс, 2003. – 1008 с.
46. Економічна енциклопедія : у 3-х томах. Т. 2 / [редкол. Мочерний С. В. – К. : Академія, 2001. – 848 с.
47. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка : навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / за ред. З. Ватаманюка, С. Панчишина. – К. : Альтернативи, 2001. – 606 с.
48. Економічна теорія: Політекономія : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. – [4-те вид., стер.]. – К. : Знання-Прес, 2005. – 651 с. (Вища освіта XXI століття).
49. Економічний словник довідник / за ред. С. В. Мочерного. – К. : Феміна, 1995. − 368 с.
50. Єрохін С. Структурна трансформація національної економіки / С. Єрохін // Економіка України. – 2002. – № 10. – С. 49−54
51. Єфімов О. Документальне підтвердження „сумнівності” та „безнадійності” / О. Єфімов // Бухгалтерія. – 2004. – № 17. – С. 34−37.
52. З послання президента України до Верховної Ради України // Економіст. – 2004. − № 7. – С. 13−38.
53. Загородній А. Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики : навч. посіб. / А. Г. Загородній, Г. О. Партин. – [3-тє вид., перер. і доп.]. – К. : Знання, КОО, 2004. – 377 с.
54. Засманович К. Как распределить затраты / К. Засманович // БОСС. – 2001. − № 1. – С. 27−29.
55. Иваненко В. В. Ценообразование : учебное пособие / Иваненко В. В. – [изд. 2-е, перероб. и доп.]. – Х. : ИНЖЭК, 2003. – 152 с.
56. Іваненко В. Г. Економічний аналіз господарської діяльності / Іваненко В. Г., Болюх М. А. − К.: НІСЛАВА, 2001. – 204 с.
57. Іваненко В. М. Курс економічного аналізу : навч. посіб. / Іваненко В. М. – К. : Знання-Прес, 2000. − 270 с.
58. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджено наказом від 30.11. 1999 р. № 297 // Бухгалтерський облік та аудит. – 2000. − № 1. – С.14−63.
59. Каплун О. А. Розподіл накладних витрат: проблеми та шляхи удосконалення / О. А. Каплун // Наукові записки. – 2003. − вип. 12, № 2. – С. 67−70.
60. Карданская Н. Л. Принятие управленческого решения : учебник для вузов / Карданская Н. Л. – М. : ЮНИТИ, 1999. – 407 с.
61. Карпова Т. П. Управленческий учет : учебник для вузов / Карпова Т. П. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 350 с.
62. Керимов В. Э. Управленческий учет : учебник / Керимов В. Э. – М. : Маркетинг, 2001. – 268 с.
63. Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент / Ковалев В. В. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 768 с.
64. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. / Коробов М. Я. – [2-ге вид., стер.]. – К. : Знання, КОО, 2001. – 378 с.
65. Котеленець О. О. Управління операційними витратами на підприємствах з високим ступенем індивідуалізації продукту: − дис. ... кандидата екон. наук : 08.06.01. / Котеленець Олена Олександрівна. − Київ., 2005. − 193 с.
66. Кравченко Л. М. Валютне регулювання і валютний контроль в Україні : навч. посіб. / Л. М. Кравченко, О. О. Шапошников. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 102 с.
67. Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і планування / Крамаренко Г. О − Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.
68. Крейнина М. Н. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Крейнина М. Н. – М. : Дело и Сервис, 1998. – 304 с.
69. Кривенко К. Т. Політична економія : навч. посібник / Кривенко К. Т., Савчук В. С., Бєляєв О. О. – К. : КНЕУ, 2001. – 508 с.
70. Крупка М. І. Основи економічної теорії : підручник / Крупка М. І., Островерх П. І., Реверчук С. К. – К. : Атака, 2001. – 344 с.
71. Крушельницька О. В. Управління персоналом : навч. посіб. / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – К. : Кондор. – 2003. – 296 с.
72. Ксьондз С. М. Основні принципи моделювання впливу чинників на управління витратами іншої операційної діяльності підприємства / С. М. Ксьондз // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – Т. 3, № 4. – С. 148–153.
73. Ксьондз С. М. Проблеми та тенденції розвитку інноваційної діяльності на промислових підприємствах Хмельницької області / С. М. Ксьондз, В. П. Сухораб // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – Т. 2, № 6. – С. 120–123
74. Ксьондз С. М. Формування інноваційного потенціалу за рахунок витрат операційної діяльності / С. М. Ксьондз // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – Т. 2, № 4. – С. 184–187.
75. Ксьондз С. М. Деякі аспекти планування поточної дебіторської заборгованості / С. М. Ксьондз, В. П. Сухораб // Вісник національного університету. Економічні науки. – 2006. – Т. 2, № 2. – С. 176–179.
76. Ксьондз С. М. Рефінансування сумнівної та безнадійної заборгованості за умов реструктуризації промислових підприємств / С. М. Ксьондз // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2005. – № 6. – С. 67–73.
77. Ксьондз С. М. Вплив сумнівної та безнадійної заборгованості на прибуток підприємства / С. М. Ксьондз // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – Т. 2, Ч. 2, № 5 – С. 92–95.
78. Ксьондз С. М. Оцінка впливу інших операційних витрат на фінансовий результат підприємства / С. М. Ксьондз // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – Т. 3, № 6. – С. 156–159.
79. Ксьондз С. М. Операційні витрати – складова витрат діяльності підприємства / С. М. Ксьондз // Вісник Технологічного університету Поділля (Хмельницький державний університет). Економічні науки. – 2004. – Т. 1, Ч. 1, № 4. – С. 43–46.
80. Ксьондз С. М. Сучасні проблеми у формуванні собівартості продукції / С. М. Ксьондз // Вісник Технологічного університету Поділля (Хмельницький національний університет). Економічні науки. – 2004. – № 6. – С. 166–170.
81. Ксьондз С. М. Теоретичні концепції сутності, визначення та класифікації витрат / С. М. Ксьондз, В. П. Сухораб // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – Т. 1, Ч. 2, № 5. – С. 169–173.
82. Курс экономической теории : учебник / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. – [4-е изд., доп. и перераб.] – Киров : АСА, 1999. – 752 с.
83. Ларіонова К. Л. Аналітико-управлінський аспект системи управління витратами „Директ-костинг” / К. Л. Ларіонова // Вісник Технологічного Університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – Т. 2, Ч. 2, № 1. – С. 148−151.
84. Лень В. С. Управлінський облік : навч. посіб. / Лень В. С. – К. : Знання-Прес, 2003. – 287 с.
85 Литвак Б. Г. Разработка управленческого решения : учебник / Литвак Б. Г. – М. : Дело, 2000. – 392 с.
86. Лук’яненко І. Г. Економетрика : підручник / І. Г. Лук’яненко, Л. І. Краснікова. – К. : Знання, КОО, 1998. – 494 с.
87. Лукинов И. Перспективы экономического роста в Украине и проблемы инноваций / И. Лукинов, В. Мельник // Общество и экономика. – 2001. − № 9. – С. 29−58.
88. Маляревський Ю. Д. Облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. / Маляревський Ю. Д., Фартушняк О. В., Пасічник І. Ю. – Х. : ІНЖЕК, 2003. – 164 с.
89. Манів З. О. Економіка підприємства : навч. посіб. / З. О. Манів, І. М. Луцький – К. : Знання, 2004. – 580 с.
90. Мельник А. Витрати діяльності і валові витрати: нове розуміння їх суті в бухгалтерському та податковому обліку / А. Мельник // Вісник ТАНГ. – 2002. – № 2. – С. 91−92.
91. Методы снижения издержек производства / науч. ред. Б. И Майданчик, Т. В. Сергеева. – М. : Экономика. – 1987. – 150 с.
92. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 ; пер. з англ. ; за ред. С. Ф. Голова. − К. : Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. – 1272 с.
93. Мних Є. В. Економічний аналіз : підручник / Мних Є. В. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.
94. Мороз Л. А. Маркетинг / Л. А. Мороз, Н. І. Чуххай. − Львів, 1999. − 340 с.
95. Мочерний С. В. Основи економічної теорії : навчальний посібник / С. В. Мочерний, О. А. Устенко. – Тернопіль : Астон, 2001. – 507 с.
96. Назарчук Т. В. Аналіз зарубіжних та вітчизняних методів розподілу непрямих витрат у формування собівартості продукції / Т. В. Назарчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – Т. 2, № 3. – С.105−109.
97. Нападовська Л. В. Управлінський облік : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Нападовська Л. В. – К. : Книга, 2004. – 544 с.
98. Нестеренко О. П. Історія економічних вчень : курс лекцій / Нестеренко О. П. – [2-ге вид., перер. і доп.]. – К. : МАУП, 2000. – 132 с.
99. Орлов О. А. Маржинальная прибыль в экономических расчетах на промышленных предприятиях / О. А. Орлов, Е. Г Рясних. – К. : Скарбы, 2003. – 132 с.
100. Орлов О. А. Планирование деятельности промышленного предприятия : учебник / Орлов О. А. − [2-е изд., перераб. и дополн.]. – К. : Скарбы, 2006. – 419 с.
101. Орлов О. О. Все традиционные методы распределения накладных затрат не только бесполезны, но и вредны…/ О. О. Орлов // Економіст. – 2007. − № 1. – С. 57−61.
102. Орлов О. О. Гармонизация, а не унификация учета и планирования производства / О. О. Орлов // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. − Ч. 1, Т. 1, № 4. − С. 7−9.
103. Орлов О. О. Чи завжди мета виправдовує засоби? Як розподіляти умовно-постійні витрати / О. О. Орлов, Є. Г. Рясних // Економіст. – 2001. − № 5. – С. 45−49.
104. Орлов. О. О. Планування діяльності промислового підприємства : підручник / Орлов О. О. – К. : Скарби, 2002. – 336 с.
105. Основи економічної теорії і політичний аспект : підручник / Г. Н. Климко, О. П. Нестеренко. – [2-ге вид, перер. і допов.]. – К. : Вища школа, Знання, 1997. – 743 с.
106. Павловська Н. Стан та тенденції витрат на оплату праці в структурі операційних витрат / Н. Павловська, С. Мелешкова // Україна: аспекти праці. – 2002. − № 7. – С. 24−30.
107. Павлюк І. Бухгалтерський облік вибуття та амортизації нематеріальних активів / І. Павлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. − № 2. – С. 3−8.
108. Падко / Агентство США з міжнародного розвитку. Програма реформування тарифів та реструктуризації комунальних підприємств в Україні. – 28 травня. 2002. – 75 с.

109. Петрашко Л. П. Валютні операції : навч. посібник / Петрашко Л. П. – К. : КНЕУ, 2000. – 204 с.
110. Петрович Й. М. Економіка підприємства : підручник / Петрович Й. М., Кіт А. Ф., Семенів О. М. ; за ред. Й. М. Петровича. – Львів : Новий Світ−2000, 2004. – 680 с.
111. Підсумки й перспективи економічного та політичного життя 2001−2002 // Економіст. – 2002. − №. 1. – С. 10−13.
112. Підсумки соціально-економічного розвитку України у 2000–2003 роках та завдання на 2004 рік // Економіст. – 2004. − № 3. – С. 28−31.
123. Підсумки соціально-економічного розвитку України у 2002 році та завдання на 2003 рік // Економіст. – 2003. − № 5. – С. 21−83.
114. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” // Баланс. Всеукраїнський бухгалтерський тижневик. – 22 січня 2007. − № 4. – С. 3−6.
115. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати” // Баланс. Всеукраїнський бухгалтерський тижневик. – 22 січня 2007. − № 4. – С. 11−14.
116. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 4 „Звіт про рух грошових коштів” // Баланс. Всеукраїнський бухгалтерський тижневик. – 22 січня 2007. − № 4. – С. 14−19.
117. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 8 „Нематеріальні активи” // Баланс. Всеукраїнський бухгалтерський тижневик. – 22 січня 2007. − № 4. – С. 29−33.
118. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси” // Баланс. Всеукраїнський бухгалтерський тижневик. – 22 січня 2007. − № 4. – С. 33−36.
119. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість” // Все про бухгалтерський облік. – 2002. − № 84. – С. 33−34.
120. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 13 „Фінансові інструменти” // Баланс. Всеукраїнський бухгалтерський тижневик. – 22 січня 2007. − № 4. – С. 47−52.
121. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати” // Баланс. Всеукраїнський бухгалтерський тижневик. – 22 січня 2007. − № 4. – С. 61−65.
122. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 19 „Об’єднання підприємств” // Баланс. Всеукраїнський бухгалтерський тижневик. – 22 січня 2007. − № 4. – С. 73−75.
123. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 21 „Вплив змін курсових різниць” // Баланс. Всеукраїнський бухгалтерський тижневик. – 22 січня 2007. − № 4. – С. 78−80.
124. Примак Т. О. Економіка підприємництва : навч. пос. / Примак Т. О. – [3-тє вид., перероб. і доп.] – К. : Вікар, 2003. – 219 с.
125. Примостка Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти : монографія / Примостка Л. О. − К. : КНЕУ, 2001. – 263 с.
126. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність : закон України від 16 липня 1999 року № 996-XIV // Загородній А. Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики : навч. посіб. / А. Г. Загородній, Г. О. Партин. – [3-тє вид., перер. і доп.]. – К. : Знання, КОО, 2004. – 377 с.
127. Про оподаткування прибутку підприємств : закон України від 1 липня 2004 року № 1957−ІУ // Все про бухгалтерський облік. – 2004. − № 85 (996). – С. 3−48.
128. Про податок на додану вартість : закон України від 3 квітня 1997 року № 168/97−ВР // Вісник податкової служби України. – 2006. – 80 с.
129. Протопопова В. О. Економіка підприємства : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В. О. Протопопова, А. Н. Полянський. – Київ. : ЦУЛ, 2003. – 220 с.
130. Пушкар М. С. Контроллінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту : монографія / М. С. Пушкар, Р. М. Пушкар. − Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 370 с.
131. Пушкар М. С. Управлінський облік : навч. посібник / Пушкар М. С. − [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Тернопіль, 1997. – 160 с.
132. Радецька Л. П. Групування, класифікація та методологія обліку витрат в сучасних умовах господарювання / Л. П. Радецька // Проблеми економіки, обліку та менеджменту. − Хмельницький : ТУП, 2003. − С. 362−369.
133. Радецька Л. П. Щодо удосконалення управління витратами виробництва / Л. П. Радецька // Розвиток соціально-економічних відносин в умовах трансформації економіки України. − Хмельницький : ХНУ, 2006. − Т. 2. − С. 212−213.
134. Рибалкін В. О. Основи економічної теорії : посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ Рибалкін В. О., Хмелевський М. О., Біленко Т. І., Прохоренко А. Г. ]. – К. : Академія, 2002. – 352 с.
135. Рогалов О. До питання про реформування бухгалтерського обліку та оподаткування / О. Рогалов, В. Вишневський // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. − № 4. – С. 50−55.
136. Рясних Є. Г. Основи фінансового менеджменту / Рясних Є. Г. – К. : Скарби, 2003. – 238 с.
137. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. / Савицька Г. В. – К. : Знання, 2004. – 654 с.
138. Савчук В. Управление издержками и бюджетирование / В. Савчук // Office. – 2002. – № 1−2. – С. 50−53.
139. Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики / за ред. М. П. Войнаренка. – Київ : Наукова думка, 2002. – 718.
140. Скоун Т. Управленческий учет / Скоун Т. ; пер. с англ.; под ред. Н. Д. Эриашвили. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 179 с.
141. Скрипник А. В. Державне регулювання економіки (податки, бюджети, корупція, вибори) : курс лекцій. / Скрипник А. В. – Київ : ЦУЛ, 2002. – 296 с.
142. Слюсарчук Л. Методи розподілу комплексних витрат / Л. Слюсарчук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. − №10. – С. 25−29.
143. Смирнов Э. А. Разработка управленческих решений : Учебник для вузов. / Смирнов Э. А. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 271 с.
144. Соколов В. Укрощение затрат / В. Соколов, В. Прудковских // Компаньон. – 2004. − № 35. – С. 43−46.
145. Соціально-економічна ситуація в Україні з січня по грудень 2004 року // Економіст. – 2005. − № 1. – С. 25−30.
146. Соціально-економічне становище України за 2003 рік. // Економіст. – 2004. − №. 1. – С. 6−11.
147. Соціально-економічне становище України за 2005 рік // Економіст. – 2006. − № 1. – С. 6−12.
148. Соціально-економічне становище України за 2006 рік. // Економіст. – 2007. − № 1 – С. 6−13.
149. Статистичний щорічник України за 2003 рік / за ред. О. Г. Осауленка. – К. : Консультант. – 2004. – 631 с.
150. Статистичний щорічник Хмельницької області за 2001 рік / за ред. В. В. Скальського. – Хмельницький. – 2002. – 459 с.
151. Статистичний щорічник Хмельницької області за 2002 рік / за ред. В. В. Скальського. – Хмельницький. – 2003. – 503 с.
152. Статистичний щорічник Хмельницької області за 2003 рік / за ред. В. В. Скальського. – Хмельницький. – 2004. – 485 с.
153. Статистичний щорічник Хмельницької області за 2004 рік / за ред. В. В. Скальського. – Хмельницький. – 2005. – 481 с.
154. Статистичний щорічник Хмельницької області за 2005 рік / за ред. В. В. Скальського. – Хмельницький. – 2006. – 441 с.
155. Статистичний щорічник Хмельницької області за 2006 рік / за ред. В. В. Скальського. – Хмельницький. – 2007. – 440 с.
156. Статистичний щорічник Хмельницької області за 2007 рік / за ред. В. В. Скальського. – Хмельницький. – 2008. – 432 с.
157. Стельмащук А. М. Державне регулювання економіки : навчальний посібник / Стельмащук А. М. – Тернопіль : Астом, 2001. – 362 с.
158. Сук П. Л. Групування витрат виробництва в умовах ринку / П. Л. Сук // Економіка АПК. – 2000. − №1. – С. 53−56.
159. Сухарева Л. А., Петренко С. Н. Контроллинг – основа управления бизнесом / Л. А. Сухарева, С. Н. Петренко. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2002. – 208 с.
160. Турило А. М. Уточнення сутності поняття „витрат” і їхньої економічної оцінки на підприємстві / А. М. Турило // Актуальні проблеми економіки. – 2004. − № 11. – С. 85−89.
161. Управленческий учет / под ред. В. Палия и Р. Вандера Вина. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 176 с.
162. Фандель Г. Теорія виробництва і витрат / Фандель Г. – Л. : Таксон, 2000. – 520 с.
163. Фаріон І. Д. Облік витрат і калькулювання собівартості послуг в галузях соціальної сфери : учбовий посібник / Фаріон І. Д. − Тернопіль : Економічна думка, 2007. − 170 с.
164. Фаріон І. Д. Проблемні аспекти розвитку машинобудівних підприємств / І. Д. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. Науковий журнал. Тернопільський національний економічний університет. − 2007. − В. 17. − С. 398−404.
165. Фатхутдинов Р. А. Разработка управленческого решения : учебник для вузов / Фатхутдинов Р. А. – [2-е изд., доп.]. – М. : Бизнес-школа Интел-Синтез, 1998. – 272 с.
166. Федосеев В. В. Экономико-математические методы и прикладные модели : учеб. пособие для вузов / Федосеев В. В., Гармаш А. Н., Дайитбергов Д. М. ; под ред. В. В. Федосеева. – М. : ЮНИТИ, 1999. – 391 с.
167. Финансовый менеджмент: теория и практика : учебник / под ред. Е. С. Стояновой. – [4-е изд., перераб. и доп.]. – М.. : Перспектива, 1999. – 656 с.
168. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга / Хан Д. ; пер. с нем. ; под ред. и с предисловием А. А.Турчака, Л. Г. Головача, М. Л. Лукашевича. − М. : Финансы и статистика, 1997. − 800 с.
169. Хорнгрен Ч. Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Ч. Т. Хорнгрен, Дж. Фостер. ; пер. с англ. ; под ред. Я. В. Соколова. − М. : Финансы и статистика, 1995. – 416 с.
170. Цал-Цалко Ю. С. Витрати підприємства : навч. посібник / Цал-Цалко Ю.С. – Київ : ЦУЛ, 2002. – 656 с.
171. Чумаченко М. Г. Амортизаційні відрахування – суттєве джерело фінансування інвестицій підприємства / М. Г. Чумаченко // Бухгалтерський облік та аудит. – 2004. − № 8. – С. 6−15.
172. Чумаченко М. Г. Економічна робота на підприємстві та П(С)БО 16 „Витрати” / М. Г. Чумаченко, І. Білоусова // Бухгалтерський облік та аудит. – 2007. − № 3. – С. 13−16.
173. Чумаченко М. Г. Ще раз про амортизацію як важливе джерело інвестиційної діяльності / М. Г. Чумаченко // Бухгалтерський облік та аудит. – 2004. − № 11. – С. 3−6.
174. Шандора Н. В. Методичні аспекти організації управління витратами / Н. В. Шандора // Фінанси України. – 2003. − № 12. – С. 53−58.
175. Шандора Н. В. Створення ефективної системи управління витратами підприємства / Н. В. Шандора // Фінанси України. – 2003. − № 7. – С. 97−101.
176. Шевченко И. Г. Управленческий учет / Шевченко И. Г. – М. : Интел-Синтез, 2001. – 112 с.
177. Шегда А. В. Менеджмент : навч. посібник / Шегда А. В. – К. : Знання, КОО, 2002. – 583 с.
178. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / Шеремет О. О. – К. : Знання, 2005. – 196 с.
179. Шим Дж. К. Методы управления себестоимости и анализ затрат / Дж. К. Шим, Дж. Т. Сигел. − М. : Филинь, 1996. – 344 с.
180. Щепотьєва Н. П. Про методику перевірки правильності формування собівартості продукції (товарів, послуг) та дослідження впливу виявлених порушень на результати фінансово-господарської діяльності / Н. П. Щепотьєва // Фінансовий контроль. – 2006. − № 4. – С. 14−16.
181. Экономика фирмы : учебное пособие / под ред. О. И. Волкова, В. К. Скляренко. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 280 с.
182. Юрченко К. Класифікація витрат виробництва в нових умовах господарювання / К. Юрченко // Підприємництво, господарство і право. – 2001. − № 11. – С. 101−104.
183. Юхименко П. І. Історія економічних вчень : навч. посібник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – [3-тє вид, випр.]. – К. : Знання-Прес, 2002. − 514 с.
184. Ягурова А. Управленческий учет: опыт экономически развитых стран / Ягурова А. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 240 с.
185. Hussey D. Strategy and Planning: A Manager’s Guide, Chichester, Wiley. 1999. − P. 43−46.
186. Roztocki N. The Integrated Activity−Based Costing And Economic Value Added Information System, Proceedings of the Society for Advancement of Management (SAM) 2000 International Management Conference, St. Augustine, Florida, March 30 − April 1, 2000.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.