У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название СТРАТЕГІЯ ГНУЧКОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА КІНЦЕВУ ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ
Количество страниц 216
ВУЗ ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ ГНУЧКОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
1.1. Концепція стратегічного управління підприємства в умовах динамічних змін зовнішнього середовища
1.2. Сутність та зміст стратегії гнучкого ціноутворення у ринковому середовищі
1.3. Місце стратегії гнучкого ціноутворення в „стратегічному наборі” сучасного підприємства
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ІНТЕНСИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ
2.1. Аналіз галузевого ринкового середовища підприємств молочної галузі
2.2. Особливості функціонування молочних підприємств Херсонської області та напрямки їх розвитку
2.3. Аналіз попиту на молочну продукцію підприємств
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ГНУЧКОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА КІНЦЕВУ ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ
3.1. Обґрунтування впливу цінової політики підприємства на обсяги
його реалізації
3.2. Формування цінової стратегії молочного підприємства на основі використання витратного підходу
3.3. Застосування стратегії гнучкого ціноутворення у реалізації стратегії інтенсивного розвитку підприємства
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах глобалізації економіки формуються нові вимоги до підприємства як до соціально-економічної системи. Успіх підприємства залежить від здатності адаптуватися до змін у середовищі та використовувати ці зміни на користь у своїй діяльності: передбачати і змінювати структуру бізнесу, обґрунтовано підходити до розробки гнучкості стратегії розвитку підприємства, впроваджувати стратегічно адаптовані рішення на підґрунті гнучкого ціноутворення.
Враховуючи значний ступінь невизначеності кон’юнктури вітчизняного ринку молочних продуктів, стратегія ціноутворення повинна бути гнучкою, пристосованою до змін ринкової кон’юнктури, що дозволить швидко, за допомогою операційного аналізу, вносити зміни в товарний асортимент і цінову політику, передбачати наслідки цих заходів, їх вплив на фінансові показники діяльності підприємства, оцінювати рівень конкурентоспроможності підприємства, а також приймати стратегічно адаптовані рішення відповідно до змін ринкової ситуації, формувати сучасну систему відносин між виробником та споживачем.
Питанням стратегії ціноутворення, теоретичним підходам до формування ціни, процесам ціноутворення, обґрунтуванню вибору стратегії ціноутворення за останні роки присвячена значна кількість досліджень зарубіжних спеціалістів: Дейлі Д., Дойль П., Долан Е., Негл Т., та науковців країн СНД: Абрютина М., Балабанова Л., Іваненко В., Корінєв В., Ліпсиц І., Литвинен Я., Мостенська Т., Негода Н., Пасхавер Б., Салін В., Тарасевич В., Тормоса Ю., Чорна Л., Шкварчук Л., Шпикуляк О. та інші.
Проте аналіз наукових праць із проблем дослідження стратегії ціноутворення показав, що ціла низка теоретичних і методичних питань залишається недостатньо розробленою. Не вистачає наукових розробок, у яких було б комплексно досліджено особливості формування та реалізації стратегії гнучкого ціноутворення на кінцеву продукцію підприємств молочної галузі як складової системи стратегічного управління, із використанням знань, накопичених у світі з можливістю адаптації їх до умов України.
Наукове обґрунтування теоретико-методичних підходів та рекомендацій щодо розроблення стратегії гнучкого ціноутворення на кінцеву продукцію для максимізації вигід з боку виробників і споживачів є актуальною і своєчасною задачею. Саме науково-теоретичне та практичне значення цих питань зумовило вибір теми, цільове спрямування дисертаційної роботи та завдання дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася відповідно до тематики наукового дослідження Херсонського національного технічного університету „Формування галузевої і регіональної політики, реформування підприємств”, (державний реєстраційний номер 0101U002077). Автору належить формування механізму внутрішньофірмового управління витратами на підприємствах харчової промисловості Херсонського регіону як складової гнучкого ціноутворення.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретико-методичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо розроблення стратегії гнучкого ціноутворення з використанням витратного підходу при врахуванні специфіки продукції підприємств молочної галузі.
Для досягнення встановленої мети в дисертації були вирішені наступні завдання:
- розглянуто та узагальнено теоретичні особливості сучасного стратегічного управління в умовах динамічних змін зовнішнього середовища;
- проаналізовано сучасний стан підприємств молочної галузі і виявлено галузеву специфіку, яка впливає на вибір стратегії інтенсивного розвитку молочних підприємств;
- обґрунтовано необхідність використання продуктово-маркетингового підходу для формування ефективної структури асортименту згідно з гнучкою ціновою політикою підприємств молочної галузі;
- визначено вплив стратегії гнучкого ціноутворення підприємства на вибір раціонального асортименту;
- розглянуто формування асортименту молочної продукції підприємства за різними методами та обґрунтовано використання витратного підходу для формування цінової стратегії молочного підприємства;
- удосконалено підхід та розроблено методичні рекомендації щодо впровадження стратегії гнучкого ціноутворення молочних підприємств з використанням витратного підходу в умовах невизначеності ринкового середовища.
Об’єктом дослідження є процес обґрунтування рішень при розробці стратегії гнучкого ціноутворення підприємств в умовах нестабільного зовнішнього середовища.
Предметом дослідження є науково-методичні підходи до стратегічного управління складовими гнучкого ціноутворення підприємств харчової промисловості з позиції максимізації прибутків.
Методи дослідження. Для досягнення теоретичних і методичних основ дисертації використано сукупність економіко-математичних методів:
- теоретичного узагальнення та порівняння (для розкриття змісту і сутності механізму гнучкого ціноутворення на кінцеву продукцію підприємства);
- статистико-економічного (для аналізу сучасного стану вітчизняної молочної галузі та виділення факторів впливу на ціноутворення молочних підприємств);
- кореляційно-регресійного аналізу (для аналізу статистичних даних виявлення математичної залежності між витратами, обсягом випуску і ціною);
- АВС-аналізу (для отримання відповіді щодо оптимального рівня цін);
- анкетування (для виявлення переваг споживачів при купівлі молочної продукції);
- методи теорії ігор (для прийняття оптимальних рішень у ситуаціях ігрового характеру між виробником і споживачем за реалізацію своїх інтересів);
- монографічний (для розробки практичних рекомендацій щодо обґрунтування та впровадження системи внутрішніх цін на підприємствах молочної галузі та формування умов упровадження стратегії інтенсивного розвитку) та інші.
Інформаційною базою дослідження є законодавчо-нормативна база з економічних питань, офіційні статистичні дані Держкомстату України, звітно-статистичні дані підприємств молочної галузі України, матеріали спеціальних періодичних видань, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців, матеріали науково-практичних конференцій, власні публікації автора, в яких висвітлені методологічні засади підприємництва, менеджменту, маркетингу, аналізу, механізму, стратегії розвитку підприємства та підвищення ефективності його діяльності.
Наукова новизна одержаних результатів. Для вирішення поставлених завдань автором отримано результати, що містять елементи наукової новизни дисертаційного дослідження:
вперше:
- розроблено процедуру визначення гнучкої ціни на молочну продукцію, яка базується на теорії конфліктних ситуацій на ринку та ґрунтується на використанні моделі „виробництво – гнучка ціна – маржинальний дохід”, що дає можливість збалансувати взаємовідносини у ланцюгу „виробник – споживач”;
удосконалено:
- теоретичний підхід до формування ефективної структури асортименту підприємства молочної галузі на основі продуктово-маркетингового підходу, в основу якого покладено політику гнучкого ціноутворення, для здійснення оцінки рівня досягнення ділової стратегії інтенсивного розвитку підприємства;
- методичний підхід до формування стратегії гнучкого ціноутворення на кінцеву продукцію підприємств молочної галузі на основі застосування теорії конфліктних ситуацій в умовах невизначеності ринкового середовища з урахуванням внутрішнього потенціалу підприємства та факторів зовнішнього оточення;
- методичний підхід до визначення коефіцієнта еластичності попиту за ціною з метою збереження загального обсягу валового прибутку при зниженні ціни через маржинальний дохід на одиницю продукції;
набуло подальшого розвитку:
- концептуальні засади стратегічного управління до визначення гнучкої ціни товару, яка не є безпосереднім продуктом калькулювання, а ґрунтується на пошуку „оптимальної” ринкової характеристики для реалізації конкретних цілей як підприємства, так і споживача;
- науково-прикладні аспекти щодо обґрунтування використання методу гнучкого ціноутворення для молочної продукції певного асортиментного ряду, що дозволяє прийняти ефективні управлінські рішення для досягнення стратегічних цілей підприємства.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретико-методичні положення та науково-практичні рекомендації щодо розроблення стратегії гнучкого ціноутворення дозволяють використовувати сучасні маркетингові підходи, знижувати ступінь невизначеності при прийнятті стратегічних рішень, робити операційне втручання щодо ціноутворення своєчасним, доцільним і ефективним задля досягнення встановлених стратегічних цілей.
Реалізація наведених у дисертації теоретичних та практичних рекомендацій дозволить створити умови ефективного використання гнучкого ціноутворення на кінцеву продукцію молочних підприємств, цілеспрямовано підходити до формування товарного асортименту та вибору інтенсивної стратегії розвитку, забезпечувати собі стабільне положення на ринку, активізувати споживчий попит, поліпшувати фінансові показники діяльності підприємства, досягати заданої величини прибутку на одиницю вкладеного капіталу, дотримуватися державних правових актів стосовно ціноутворення на молочну продукцію.
Результати дослідження мають прикладний характер, вони знайшли практичне застосування на підприємствах молочної галузі: проведені дослідження були використані при розробці Стратегії розвитку Херсонської області на 2003-2011 роки (Управління промисловості та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації, довідка №222/1-502-6 від 13.02.07.), у практику підприємств впроваджені рекомендації щодо вдосконалення товарної політики та розроблення стратегії гнучкого ціноутворення на молочну продукцію (ДП ТОВ „Гауда”, довідка №03/08 від 10.01.08.), проведення сегментування та виділення споживчих груп, створення конкурентного профілювання виробника у вигляді конкурентних переваг (ЗАТ „Лакталіс–Миколаїв”, довідка №2283/011 від 22.04.08.), вдосконалення системи відносин між головними суб’єктами ринку, виробника і споживача (ВАТ „Херсонський маслозавод”, довідка №7 від 11.01.08.).
Результати наукових досліджень використовуються в навчальному процесі кафедри міжнародного маркетингу та менеджменту Херсонського національного технічного університету при викладанні навчальних дисциплін: „Основи наукових досліджень”, „Маркетинг”, „Мікроекономіка”, „Макроекономіка”, „Операційний менеджмент” та при написанні курсових і дипломних робіт студентів (довідка №І12-53/170 від 01.04.08.).
Особистий внесок автора полягає в тому, що всі теоретичні та практичні результати дисертаційного дослідження отримані автором самостійно і є його особистим внеском в економічну науку. З наукових публікацій, які видані у співавторстві, в дисертаційній роботі використані лише ті ідеї, положення та розрахунки, що є результатом особистого дослідження і становлять індивідуальний внесок автора.
Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження доповідалися й обговорювалися на Міжнародних науково-практичних конференціях:
- „Регіональні соціально-економічні проблеми та шляхи їх вирішення” (23-26 вересня 2005р., м. Херсон);
- „Ефективність сучасного менеджменту та управління персоналом організації” (23-26 вересня 2005р., м. Харків);
- „Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво” (18-19 травня 2006р., м. Луцьк);
- „Передові наукові розробки – 2006” (1-15 вересня 2006р., м. Дніпропетровськ);
- „Проблеми планування виробництва в умовах переходу до ринку” (29 вересня-1 жовтня 2006р., 3-5 жовтня 2007р., м. Алушта);
- „Локальные экономические системы в экономическом, социальном и экологическом пространстве” (25-28 вересня 2007р., м. Феодосія);
- „Пріоритетні напрями розвитку змішаної економіки” (18-19 жовтня 2007р., м. Київ);
- „Теорія і практика сучасної економіки” (26-28 жовтня 2007р., м. Черкаси);
- „Культура і ринок” (12-14 травня 2008р., м. Наленчув, Польща).
Публікації. Основні ідеї, положення та результати дослідження висвітлено в 21 науковій публікації загальним обсягом 6,63 друк. арк., з яких 10 (7 одноосібних та 3 у співавторстві) – у наукових фахових виданнях обсягом 5,34 друк. арк., 10 – збірниках тез та матеріалах науково-практичних конференцій, 1 – в інших виданнях.
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації складає 223 сторінки комп’ютерного тексту. Обсяг тексту дисертації складає 163 сторінки. Робота містить 38 таблиць, 23 рисунка, 13 додатків на 36 сторінках. Список використаних джерел включає 190 найменувань на 18 сторінках.
Список литературы ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

У дисертаційній роботі здійснено і запропоновано нове вирішення актуального наукового завдання щодо розроблення стратегії гнучкого ціноутворення на кінцеву продукцію молочних підприємств. До основних висновків і результатів дослідження віднесено:
1. Аналіз наукових досліджень зі стратегічного управління дозволив одержати результати, які показали, що система стратегічного управління повинна постійно удосконалюватися, набуваючи потрібних характеристик за вимогами зовнішнього середовища. Доведено, що реалізація концепції стратегічного управління можлива лише тоді, коли підприємство є стратегічно орієнтованим і спрямованим на своєчасну реакцію на зміни, тому стратегія ціноутворення повинна мати гнучкий характер. У результаті було уточнено і доповнено підхід до визначення гнучкої ціни як складової системи стратегічного управління та інструмента маркетингового комплексу, що дозволяє забезпечити задоволення потреб споживачів та інтереси товаровиробників на заданому рівні за допомогою товару, і ґрунтується на пошуку „оптимальної” ринкової ціни, здійснення якої пов’язано з фактором часу, невизначеністю зовнішнього оточення підприємства та внутрішнім його потенціалом.
2. Проаналізувавши основні види стратегій для сучасних підприємств на основі класифікаційних ознак, сформовано і охарактеризовано декілька наборів стратегічного управління, які відповідають конкретним ситуаціям на ринку, назвавши їх „стратегічним набором”. Встановлено, що у зрілих галузях, до яких можна віднести і молочну, ринковий попит бажано постійно підтримувати за допомогою „стратегічного набору”, який поєднує в собі декілька стратегій: виробничу, цінову, товарну, конкурентну при певній комбінації цих стратегій.
3. Проаналізовано сучасний стан вітчизняної молочної галузі та визначено можливості реалізації стратегії інтенсивного розвитку молочних підприємств. Встановлено, що молочна галузь є важливою ланкою економічної політики держави, яка забезпечує населення повноцінними продуктами харчування. Визначено, що ринок вітчизняного молока і молочної продукції, який формується під впливом попиту і пропозиції з урахуванням сезонності попиту на сировину та готову продукцію і платоспроможності населення, функціонує в умовах конкуренції і є взаємозалежними. Спостерігається тенденція до збільшення попиту на молочну продукцію, який молокопереробні підприємства можуть задовольнити, оскільки мають невикористані виробничі потужності.
4. Проведений автором аналіз особливостей розвитку і проблем підприємств молочної галузі в умовах невизначеності зовнішнього середовища підтвердив, що для забезпечення швидкого врахування змін попиту і пропозиції необхідно мати гнучкі інструменти розвитку. Обґрунтовано, що використання такого інструменту у вигляді гнучкої ціни та стратегії гнучкого ціноутворення допоможе створити ефективну систему відносин між головними суб’єктами ринку – виробником і кінцевим споживачем. На основі використання продуктово-маркетингового підходу, як методології формування структури асортименту, і вибору складових реалізації стратегії інтенсивного розвитку на основі використання цінової політики підприємства зроблено рекомендації для підприємств молочної галузі відносно проходження етапів маркетингового підходу до гнучкого ціноутворення.
5. Доведено, що при використанні моделей парної регресії вибір типу кривої залежності обсягу продажу від ціни дозволяє підвищити точність розрахунку коефіцієнта еластичності попиту за ціною, який використовується при визначенні зміни обсягу продажу, коли підприємство використовує стратегію гнучкого ціноутворення. Обґрунтовано використання „ефекту масштабу”, який є ключовою характеристикою виробничого процесу у довгостроковому періоді, для формування пропозиції молочних продуктів відповідно до рівня попиту та визначення стратегії гнучкого ціноутворення в межах реалізації ділової стратегії підприємства.
6. Використання АВС-аналізу та рангового методу, дозволило встановити, що для підприємств молочної продукції їх використання недоцільне, оскільки вони не дозволяють встановлювати ціну, яка відображала б сприйняття товару з боку споживача. Доведено, що здійснювати цінове маневрування в цілях сегментного ціноутворення більш доцільно на основі маржинального доходу, який формується в системі „директ-костінг”. Це дозволить підприємству гнучко реагувати на зміни внутрішнього і зовнішнього середовищ та приймати адекватні тактичні та стратегічні управлінські рішення. Дослідження впливу гнучкої цінової політики молочного підприємства на вибір раціонального асортименту дозволило здійснити вдосконалення методики визначення коефіцієнта еластичності попиту за ціною, як коригуючого коефіцієнта асортиментної політики підприємства для збереження прибутку при зниженні ціни на одиницю продукції.
7. З метою удосконалення функціонування підприємства із урахуванням ступеня невизначеності запропонована стратегія гнучкого ціноутворення підприємств молочної галузі на підґрунті застосування теорії конфліктних ситуацій за допомогою інноваційної моделі „виробництво – гнучка ціна – маржинальний дохід”, яка починається з виробництва, що забезпечує ефективну структуру асортименту і відповідає потребам споживача, де інтерес виробника і споживача реалізується через гнучку ціну, а маржинальний дохід, визначений як критерій оптимізації, дозволяє підвищити кінцевий фінансовий результат.
Використання обґрунтованих теоретичних положень і науково-методичних рекомендацій, розроблених у дисертації, дозволить підприємствам молочної галузі отримувати стійкі конкурентні переваги, стабільний розвиток, формувати привабливий діловий імідж в умовах невизначеності зовнішнього середовища.
Результати дисертаційного дослідження апробовані на підприємствах молочної галузі: ДП ТОВ „Гауда”, ЗАТ „Лакталіс–Миколаїв”, ВАТ „Херсонський маслозавод”, а також схвалені Головним управлінням промисловості та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підруч. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. / З. Є. Шершньова. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.
2. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика / П. Дойль. – СПб. : Питер, 1999. – 560 с.
3. Пастухова В. Розвиток теорії та практики стратегічного управлення в Україні / В. Пастухова // Вісник Нац. техніч. торгов.-екон. ун-ту. – 2006. - № 2. - С. 10-15.
4. Виханский О. С. Стратегическое управление : учеб. – [2-е изд., перераб. и доп.]. / О. С. Виханский. – М. : Экономистъ, 2003. – 296 с.
5. Могилевська О. Ю. Специфіка стратегічного управління промисловим підприємством / О. Ю. Могилевська // Економіка та держава. – 2007. – № 2. – С. 30-32.
6. Сімонова В. С. Еволюція категорій „стратегія” та „стратегічне управління” / В. С. Сімонова // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 5(59). – С. 117-120.
7. Кадыров М. С. Система стратегического управления как основа реструктуризации бизнеса / М. С. Кадыров // Вестник ТИСБИ. – 2000. – № 2. – С. 12-14.
8. Гриценко М., Борисова О. Развитие стратегического управления на предприятиях АПК / М. Гриценко, О. Борисова // АПК: экономика управления. – 2006. – № 11. – С. 19-21.
9. Литвак Б. Г. Разработка управленческого решения : учеб. – [4-е изд., испр.]. / Б. Г. Литвак. – М. : Дело, 2003. – 392 с.
10. Мартиненко М. М. Стратегічний менеджмент : підруч. / М. М Мартиненко, І. А. Ігнатьєва – К. : Каравела, 2006. – 320 с.
11. Мельничук Д. Б. Семь граней стратегического управления предприятием / Д. Б. Мельничук // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – № 5. – С. 3-10.
12. Круглов М. И. Стратегическое управление компанией : [учеб. для вузов] / М. И. Круглов. – М. : Русская Деловая Литература, 1998. – 768 с.
13. Бельтюков Е. А. Выбор стратегии развития предприятия : учеб. пособ. / Е. А. Бельтюков, Л. А. Некрасова. – Одесса : ОНПУ, 2002. – 280 с.
14. Chandler A. D. Strategy and Structure; Chapters in the History of the Industrial Enterprises / A. D. Chandler. – Cambridge : Mass, 1962. – 211 p.
15. Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку : [монографія] / А. П. Наливайко. – К. : КНЕУ, 2001. – 228 с.
16. Портер М. Е. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузі і діяльності конкурентів / М. Е. Портер. – К. : Основи, 1998. – 390 с.
17. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. ; сокр. пер. с англ. под ред. Л. И. Евенко. – М. : Экономика, 1989. – 519 с.
18. Хаустова В. Е. Моделирование маркетинговой стратегии предприятия на рынках продукции производственно-технического назначения : монография / В. Е. Хаустова, Ю. А. Лидовский. – Х. : Изд. дом „ИНЖЭК”, 2004. – 176 с.
19. Долгополова О. В. Класифікація торгових марок і типи їхніх стратегій / О. В. Долгополова // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 1(55). – С. 74-79.
20. Пономаренко В. С. Стратегічне управління підприємством / В. С. Пономаренко. – X. : Основа, 1999. – 620 с.
21. Мельник Д. Л. Концептуальні засади розробки стратегії розвитку підприємства / Д. Л. Мельник // Вісник Хмел. нац. ун-ту, 2007. – Т. 2, № 3. – С. 75-80.
22. Сологуб С. М. Теоретичні основи вибору стратегії розвитку підприємств у післяприватизаційному періоді / С. М. Сологуб // Актуальні проблеми економіки. – 2001. – № 11-12. – С. 58-61.
23. Цал-Цалко Ю. С. Витрати підприємства : [навч. посіб.] / Ю. С. Цал-Цалко – К. : ЦУЛ, 2002. – 656 с.
24. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии : учеб. для вузов / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд. ; пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.
25. Нємцов В. Д. Стратегічний менеджмент / В. Д. Немцов, Л. Е. Довгань. – К. : ТОВ „УВПК ЕКСОБ”, 2001. – 560 с.
26. Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку / О. Р. Кривицька // Фінанси підприємств. – 2005. – № 3. – С. 138-146.
27. Маркова В. Д. Стратегический менеджмент / В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 288 с.
28. Оберемчук В. Ф. Стратегія підприємства: короткий курс лекцій / В. Ф. Оберемчук. – К. : МАУП, 2000. – 128 с.
29. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент / Р. А. Фатхутдинов. – М. : Дело, 2001. – 448 с.
30. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента / К. Боумэн. ; пер. с англ. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 176 с.
31. Мескон М. Х. Основы менеджмента / Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. ; пер. с англ. – М. : Дело, 1992. – 702 с.
32. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : [навч. посіб. / ред. Ф. Ф. Бутинець, М. М. Шигун]. – Житомир : ЖДТУ, 2004. – 352 с.
33. Литвак Б. Качество стратегического управления / Б. Литвак // Антикризисный менеджмент. – 2004. – № 1. – С. 6-9.
34. Савчук О. А. Стратегічні фактори успіху харчових підприємств / О. А. Савчук, А. І. Пляскіна // Вестник Херсонского национального технического университета. – 2006. – № 3(26). – С. 208-212.
35. Савчук О. А. Маркетингові дослідження при формуванні економічної політики підприємства / О. А. Савчук, А. І. Пляскіна : праці VІ міжн. наук.-практ. конф. [„Проблеми планування виробництва в умовах переходу до ринку”], (Алушта, 29 вер.-1 жов. 2006 р.). Т. 2, № 4. / Хмел. нац. ун-т. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – С. 53-57.
36. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – [2-е изд., перераб. и доп.]. / Е. П. Голубков. – М. : Финпресс, 2000. – 464 с.
37. Экономическая стратегия фирмы : [учеб. пособ. / ред. А. П. Градова]. – СПб. : Питер, 1999. – 589 с.
38. Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприятии / В. А. Винокуров. – М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. – 508 с.
39. Леонов С. В. Стратегия успеха / Леонов С. В., Малютин С. А., Тренев В. Н. – М. : Новости, 2000. – 386 с.
40. Косовська Г. В. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / Косовська Г. В., Іщук О. Л., Жалінська І. В. – К. : Кондор, 2003. – 196 с.
41. Стратегическое планирование : [учеб. / ред. Э. А. Уткин]. – М. : ЭКМОС, 1999. – 440 с.
42. Сичевський М. П. Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку харчової промисловості України : [монографія] / М. П. Сичевський. ; ред. С. І. Дорогунцова. – К. : Наук. світ, 2004. – 374 с.
43. Статистичний щорічник України за 2006 рік / упоряд. та голов. ред. О. Г. Осауленко. – К. : Консультант, 2007. – 551 с. – (Державний комітет статистики).
44. Шпикуляк О. Г. Концептуальні основи ціноутворення в умовах аграрної економіки: теоретико-методологічний аспект / О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 107-114.
45. Корінєв В. Л. Обґрунтування прибутку підприємства з урахуванням рівня ціни на продукцію / В. Л. Корінєв // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 3(45). – С. 97-103.
46. Пляскіна А. І. Пристосованість бізнес-одиниць до інтеграційних процесів в Україні / А. І. Пляскіна : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих науковців [„Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво”], (Луцьк, 18-19 трав. 2006 р.). Т. 2. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – С. 116-118.
47. Тарасевич В. М. Ценовая политика предприятия / В. М. Тарасевич. – СПб. : Питер, 2001. – 272 с.
48. Маркетинг : [учеб. / ред. А. Н. Романова]. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560 с.
49. Савчук О. А. Вибір методів ціноутворення в залежності від споживчого сприйняття / О. А. Савчук, А. І. Пляскіна // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Вип. 219, Т. 2. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – С. 509-517.
50. Самуельсон П. А. Мікроекономіка / П. А. Самуельсон, В. Д. Нордгаус. ; пер. з англ. – К. : Основи, 1998. – 676 с.
51. Хайман Д. Н. Современная микроэкономика: анализ и применение в 2 т. / Д. Н. Хайман ; [пер. с англ.]. – М. : Финансы и статистика, 1992. – Т. 1: Современная микроекономика. – 1992. - 384 с.
52. Лившиц А. Я. Введение в рыночную экономику: курс лекций / А. Я. Лившиц. – М. : МП ТПО „Квадрат”, 1991. – 255 с.
53. Макконнелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. ; пер. с англ. – К. : Хагар-Демос, 1993. – 785 с.
54. Базілінська О. Я. Мікроекономіка : навч. посіб. – [2-ге вид., доп. і перероб]. / О. Я. Базілінська, О. В. Мініна. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 351с.
55. Будаговська С. Мікроекономіка і макроекономіка / Будаговська С., Кілієвич О., Луніна І. – К. : Основи, 1998. – 518 с.
56. Ястремський О. І. Основи мікроекономіки : підруч. / О. І. Ястремський, О. Г. Гриценко. – К. : Товариство „Знання”, КОО, 1998. – 714 с.
57. Кулішов В. В. Мікроекономіка: Основи теорії та практикум: [навч. посіб.] / В. В. Кулішов. – Львів : Магнолія плюс, 2004. – 332 с.
58. Банщиков П. Г. Эластичность спроса и предложения / П. Г. Банщиков, Н. В. Задорожная // Экономика предприятия. – 1999. – № 4-5. – С. 2-9.
59. Маркетинг предприятий пищевой промышленности : [учеб. пособ. / ред. Б. В. Буркинского]. – Одесса : Ин-т проблем рынка и экон.-экологич. ис-ний НАН Украины, 2002. – 538 с.
60. Мамонтенко Н. С. Структура стратегии развития машиностроительного предприятия : сб. науч. трудов / Н. С. Мамонтенко, А. А. Бревнов. – Одесса : Ин-т проблем рынка и экон.-экологич. ис-ний НАН Украины, 2007. – С. 222-238. – (Экономические инновации; вып. 30).
61. Колесников О. В. Ціноутворення : навч. посіб. – [3-е вид., випр. і доп.]. / О. В. Колесников. – К. : Центр учбов. л-ри, 2007. – 144 с.
62. Анашин Ю. А. Повышение привлекательности ценового предложения в широкоассортиментной компании / Ю. А. Анашин, А. В. Селиванов // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. – № 3(53). – С. 34-45.
63. Кузьменко Л. В. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Л. В. Кузьменко, В. В. Кузьмін, В. М. Шаповалова– Херсон : Олді-плюс, 2003. – 256 с.
64. Балабанова Л. В. Маркетинг : [підруч.] / Л. В. Балабанова. – Донецьк : РВЦ ДонДУЕТ, 2002. – 562 с.
65. Иваненко В. В. Ценообразование : [учеб. пособ.] / В. В. Иваненко. – Харьков : Изд. дом. „ИНТЭК”, 2003. – 152 с.
66. Литвинен Я. В. Сучасна політика ціноутворення : навч. посіб. – [2-е вид.]. / Я. В. Литвинен. – К. : МАУП, 2003. – 240 с.
67. Салин В. Л. Ценообразование : [учеб. пособ.] / В. Л. Салин. – СПб. : ОЦЭиМ, 2003. – 300 с.
68. Шкварчук Л. О. Ціноутворення : [підруч.] / Л. О. Шкварчук. – К. : Кондор, 2006. – 460 с.
69. Тормоса Ю. Г. Ціни та цінова політика : [навч. посіб.] / Ю. Г. Тормоса. – К. : КНЕУ, 2001. – 122 с.
70. Чорна Л. О. Управління ціноутворенням в каналах реалізації продукції підприємства харчової промисловості : [монографія] / Л. О. Чорна. – К. : Нац. ун-т харч. техн., 2006. – 239 с.
71. Липсиц И. В. Ценообразование: Управление ценообразованием в организации : [учеб.] / И. В. Липсиц. – М. : Экономистъ, 2004. – 448 с.
72. Абрютина М. С. Ценообразование в рыночной экономике : [учеб.] / М. С. Абрютина. – М. : Дело и сервис, 2002. – 256 с.
73. Дейли Дж. Эффективное ценообразование – основа конкурентного преимущества / Дж. Дели. ; пер. с англ. – М. : Изд. дом „Вильямс”, 2004. – 304 с.
74. Нэгл Т. Стратегия и тактика ценообразования / Т. Нэгл, Р. Холден. ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2001. – 544 с.
75. Шкварчук Л. О. Ціни і ціноутворення : навч. посіб. – [3-тє вид., виправл.]. / Л. О. Шкварчук. – К. : Кондор, 2005. – 214 с.
76. Тарасов В. И. Ценообразование : [учеб. пособ.] / В. И. Тарасов. – Мн. : Книжный Дом, 2005. – 256 с.
77. Балабанова Л. В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – Донецьк : ДонДУЕТ ім. М. І. Туган-Барановського, 2003. – 156 с.
78. Основы маркетинга : [учеб. пособ. / ред. Г. А. Васильева]. – М. : ЮНИТИ-ДИАНА, 2005. – 543 с.
79. Пляскіна А. І. Розробка стратегії ціноутворення на підприємствах харчової галузі / А. І. Пляскіна // Вісник Хмел. нац. ун-ту, 2007. – Т. 3, № 5. – С. 269-273.
80. Голубков Е. П. О некоторых понятиях и терминологии маркетинга / Е. П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – № 5(37). – С.3-21.
81. Пляскіна А. І. Інноваційна модель гнучкого ціноутворення при реалізації стратегії інтенсивного розвитку підприємства / А. І. Пляскіна // Вісник Сумс. держ. ун-ту : серія Економіка. – № 2. – 2007. – С. 182-186.
82. Василенко В. О. Стратегічне управління підприємством / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 400 с.
83. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством: графічне моделювання / В. Г. Герасимчук. – К. : КНЕУ, 2000. – 360 c.
84. Кіндравська Г. І. Стратегічний менеджмент : [навч. посіб.] / Г. І. Кіндравська. – К. : Знання, 2005. – 336 с.
85. Мізюк Б. М. Стратегічне управління підприємством / Б. М. Мізюк. – Л. : Коопосвіта, 1999. – 246 с.
86. Міщенко Н. А. Стратегічне управлення : [навч. посіб.] / Н. А Міщенко. – К. : КНЕУ, 2004. – 488 с.
87. Покропивний С. Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність / С. Ф. Покропивний, В. М. Колот. – К. : КНЕУ, 1998. – 416 с.
88. Ефоремов В. С. Стратегия бизнеса: концепции и методы планирования / В. С. Ефоремов. – М. : Финпресс, 1998. – 192 с.
89. Сологуб С. М. Теоретичні основи вибору стратегії розвитку підприємств у післяприватизаційному періоді / С. М. Сологуб // Актуальні проблеми економіки. – 2001. – № 11-12. – С. 58-61.
90. Фидаров В. В. Формирование товарно-ассортиментной политики организации в условии неопределенности : монографія / Фидаров В. В., Герасимов Б. И., Романов А. П. – Тамбов : Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. – 152 с.
91. Ерухимович И. Л. Ценообразование : учеб.-метод. пособ. – [2-е изд. стереотип.]. / И. Л. Ерухимович. – К. : МАУП, 1999. – 108 с.
92. Ігнатьєва І. А. Методологічні підходи щодо формування концептуальної моделі стратегічного управління промисловим підприємством / І. А. Ігнатьєва // Фондовый рынок. – 2006. – № 31. – С. 26-32.
93. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. – М. : Прогресс, 1990. – 734 с.
94. Пляскіна А. І. Стратегічний напрямок розвитку підприємств харчової галузі / А. І. Пляскіна : праці VІ міжн. наук.-практ конф. [„Проблеми планування виробництва в умовах переходу до ринку”], (Алушта, 3-5 жов. 2007 р.). Т. 2, № 3. / Хмел. нац. ун-т. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – С. 88-92.
95. Пасхавер Б. Продовольственный аспект преодоления бедности / Б. Пасхавер // Экономика Украины. – 2004. – № 10. – С. 71-76.
96. Мудрак Р. Продовольчі витрати в контексті економічного зростання України / Р. Мудрак // Економіка України. – № 10. – 2004. – С. 71-76.
97. Петрович О. Цельномолочная отрасль Украины: до и после / О. Петрович // Продукты питания. – 2007. – № 6. – С. 20-29.
98. Савчук О. А. До питання підвищення експортного потенціалу молочної галузі / О. А. Савчук, А. І. Пляскіна // Вісник Хмел. нац. ун-ту. – Т. 2, № 1. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – С. 165-170.
99. Товарознавство молочних товарів : навч. посіб. / [А. Б. Рудавська, Г. В. Дейниченко, В. М. Козлов та ін.]. – К. : ВД „Професіонал”, 2004. – 312 с.
100. Пляскина А. И. Адаптация предприятий к условиям глобализирующейся экономики / А. И. Пляскина, Л. В. Пляскина : материалы IХ Междунар. науч. конф. [„Культура и рынок”], (Наленчув, 12-14 мая 2008 г.). Т. 1. / Люблинский католический университет Иоанна Павла II. – Люблин : ЛКУ, 2008. – С. 469-473.
101. Продолжается сезонный рост производства молока // Продукты питания. – 2007. – № 5. – С. 11.
102. Производство молока и молочных продуктов в Украине за 12 месяцев 2006 года // МОЛОКОпереробка. – 2007. – № 1(16). – С. 38-49.
103. Татаренко Г. Молочная ломка / Г. Татаренко, Н. Васильева // Бизнес. – 2007. – № 5. – С. 110-113.
104. Состояние мировой молочной промышленности // Молочная промышленность. – 2004. – № 3. – С. 5-9.
105. Дорохович А. Функциональное питание / А. Дорохович // Продукты питания. – 2005. – № 6. – С. 49-51.
106. Волынчик О. Кисломолочные продажи прошлого года помогут спрогнозировать июль-декабрь 2007 / О. Волынчик // Продукты питания. – 2007. – № 6. – С. 30-32.
107. Васильева Н. Удойная сила / Н. Васильева, Г. Татаренко // Бизнес. – 2007. – № 23. – С. 148-151.
108. Про захист економічної конкуренції : [із змін. і допов.]. – Офіц. вид. – К. : Антимонопольний комітет України, 2002. – № 380-ІV, 38 с. – (Закон Антимонопольного комітету України).
109. Сутність конкуренції в системі ринкової економіки / Н. І. Горбаль, О. В. Гошовська, О. Є. Шандрівська // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2004. – № 517. – С. 108-113.
110. Пляскіна А. І. Оцінка конкуренції та конкурентоспроможності суб’єктів харчової промисловості / А. І. Пляскіна // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 2(56). – С. 52-59.
111. Силивончик А. Союзы, мол / А. Силивончик // Бизнес. – 2007. – № 42. – С. 154-156.
112. Ватаманюк О. З. Мікроекономіка : [навч. посіб.] / О. З. Ватаманюк. – Львів : „Інтелект-Захід”, 2004. – 176 с.
113. Савчук О. А. Мікроекономіка. Ч.1. : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Савчук О. А., Крючковський В. В., Бобриньова А. В. – Херсон : Олді-плюс, 2002. – 64 с.
114. Мікроекономіка : навч. посіб. / [В. І. Мельникова, В. Г. Яременко, О. П. Мельникова та ін.]. – К. : ВД „Професіонал”, 2005. – 400 с.
115. Татаренко Г. Задоили / Г. Татаренко, Н. Васильева // Бизнес. – 2006. – № 14. – С. 122-125.
116. Мудрак Р. Продовольчі витрати в контексті економічного зростання України / Р. Мудрак // Економіка України. – 2005. – № 6. – С. 73-78.
117. Пасхавер Б. Цінова конкурентність аграрного сектора / Б. Пасхавер // Економіка України. – 2007. – № 1(542). – С. 78-87.
118. Пляскіна А. І. Ресурсно-орієнтований товарний портфель в молочній промисловості / А. І. Пляскіна // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Вип. 228, Т. 4. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – С. 811-815.
119. Мостенська Т. Л. Економічний механізм функціонування молочної промисловості України : [монографія] / Т. Л. Мостенська. – К. : УДУХТ, 2001. – 328 с.
120. Статистичний щорічник Херсонської області за 2006 рік / упор. та голов. ред. В. А. Вознюк. – Херсон : Головне управління статистики у Херсонській області, 2007. – 502 с. – (Державний комітет статистики. Головне управління статистики у Херсонській області).
121. Закупочные цены на молоко в 2005 году // МОЛОКОпереробка. – 2006. – № 1(4). – С. 41-48.
122. Татаренко Г. Молокососы / Г. Татаренко, Н. Васильева // Бизнес. – 2006. – № 49. – С. 139-143.
123. Робота підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв за 2007 рік / [відповід за випуск І.С. Зубко]. – Херсон : Головне управління статистики у Херсонській області, 2007. – 22 с.
124. Савчук О. А. Використання продуктово-маркетингової програми у формуванні асортименту харчових підприємств / О. А. Савчук, А. І. Пляскіна // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 1(55). – С. 87-94.
125. Пляскіна А. І. Інструмент формування стратегії розвитку підприємства як самостійного господарюючого суб'єкта / А. І. Пляскіна : праці V міжн. наук.-практ. конф. [„Локальные экономические системы в экономическом, социальном и экологическом пространстве”], (Феодосія, 25-28 вер. 2007 р.) / НАН Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-экологич. ис-ний. – Одесса : Ин-т проблем рынка и экон.-экологич. ис-ний, 2007. – С. 302-307.
126. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело. – 2004. – № 2. – С. 5-21.
127. Галат Б. Ф. Справочник по технологии молока / Галат Б. Ф., Макшин Н. И., Козача Л. Г. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : Урожай, 1990. – 192 с.
128. Технология производства молочных продуктов: пастеризованные молочные продукты // МОЛОКОпереробка. – 2007. - № 4(19). – С. 46-55.
129. Технология производства молочных продуктов: кисломолочные продукты // МОЛОКОпереробка. – 2007. - № 7(22). – С. 38-55.
130. Чирков В. Г. Методологія формування складу показників вибіркових спостережень / В. Г. Чирков // Статистика України. – 2000. – № 3. – С. 15-17.
131. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти : навч. посіб. / [Фещур Р. В., Барвінський А. Ф., Кічор В. П. та ін] ; під наук. ред. Р. В. Фещура. – [2-е вид. оновл., доп.]. – Львів : Інтелект-Захід, 2003. – 576 с.
132. Бажал Ю. М. Економічна теорія технологічних змін : [навч. посіб.] / Ю. М. Бажал. – К. : Заповіт, 1996. – 240 с.
133. Пляскіна А. І. Теоретико-методологічні аспекти управління витратами підприємств у різних економічних умовах / А. І. Пляскіна : матеріали міжн. наук.-практ. конф. [„Пріоритетні напрями розвитку змішаної економіки”], (Київ, 18-19 жовт. 2007 р.). Т. 1, № 5. / Київ. нац. ун-т технології та дизайну – Київ : КНУТД, 2007. – С. 107-111.
134. Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика / А. Апчерч. ; пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 952 с.
135. Царев В. В. Внутрифирменное планирование / В. В. Царев. – СПб. : Питер, 2002. – 496 с.
136. Хорнгрен Ч. Управленческий учет. – [10-е изд.] / Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш. Датар. ; пер. с англ. – СПб. : Питер 2005. – 1008 с.
137. Орлов О. А., Рясних Е. Г. Маржинальная прибыль в экономических расчетах на промышленных предприятиях / О. А. Орлов, Е. Г. Рясних. – К. : Изд. дом „Скарбы”, 2003. – 132 с.
138. Соколов А. Ю. Управленческий учет накладних расходов / А. Ю. Соколов. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 448 с.
139. Формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. – Офіц. вид. – К. : Державний комітет промислової політики України, 2001. – № 47, 100 с. – (Методичні рекомендації Державного комітету промислової політики України).
140. Пляскіна А. І. Забезпечення ефективного контролю на підприємстві задля оптимального ціноутворення / А. І. Пляскіна : зб. наук. праць на міжн. наук.-практ. конф. [„Ефективність сучасного менеджменту та управління персоналом організації”], (Харків, 3 лютого 2006 р.) / Харк. обл. держ. адміністр., Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2006. – С. 106-110.
141. Макаренко Т. І. Моделювання та прогнозування у маркетингу : [навч. посіб.] / Т. І. Макаренко. – Херсон : МУБіП, 2004. – 155 с.
142. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування : [навч. посіб.] / А. М. Єріна. – К. : КНЕУ, 2001. – 170 с.
143. Лугінін О. Є. Економетрія : навч. посіб. / Лугінін О. Є., Білоусова С. В., Білоусов О. М. – Херсон : МІБ, 2002. – 251 c.
144. Янковой О. Г. Моделювання парних зв’язків в економіці : [навч. посіб.] / О. Г. Янковой. – Одеса : Оптимум, 2001. – 198 с.
145. Экономическая информация / [ред. П. В. Конюховский, Д. Н. Колесов]. – СПб. : Питер, 2000. – 560 с.
146. Додж М. Эффективная работа с Microsoft Exсel 97 / Додж М., Кината К., Стинсон К. – СПб. : Питер, 1998. – 1072 с.
147. Берк К. Анализ данных с помощью Microsoft Exсel / К. Берк, П. Кэйри. ; пер. с англ. – М. : Изд. дом „Вильямс”, 2005. – 560 с.
148. Пляскіна А. І. Визначення характеру споживчих товарів за законом попиту / А. І. Пляскіна : матеріали і міжн. наук. конф. [„Передові наукові розробки – 2006”], (Дніпропетровськ, 1-15 вер. 2006 р.). Т. 3. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – С. 34-42.
149. Основи економічної теорії : навч. посіб. / [М. М. Гуревічов, Н. Б. Решетняк, С. І. Архієреєв та ін.] – Харків : НТУ „ХПІ”, 2003. – 288 с.
150. Лившиц А. Я. Введение в рыночную экономику: курс лекций / А. Я. Лившиц. – М. : МП ТПО „Квадрат”, 1991. – 255 с.
151. Долан Э. Дж. Микроэкономика / Э. Дж. Долан, Д. Линдсей; пер. с англ. В. Лукашевича и др. ; общ. ред. Б. Лесовик и В. Лукашевич. – С.-Пб. : АОЗТ „Литера плюс”, 1994. – 448 с.
152. Орлов О. Все традиционные методы распределения накладных затрат не только бесполезны, но и вредны… / О. Орлов // Економіст. – 2007. – № 1. – С. 56-61.
153. Піндайк Р. Мікроекономіка / Р. Піндайк, Д. Рубінфельд. ; пер. з англ. – К. : Основи, 1996. – 646 с.
154. Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности / А. А. Пересада. – К. : Либра, 1996. – 344 с.
155. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2003. – 432 с.
156. Нікбахт Е. Фінанси / Е. Нікбахт, А. Гроппеллі. – К. : Основи, 1993. – 383 с.
157. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет : [учеб. пособ. для вузов] / К. Друри. ; пер. с англ. под ред. Н. Д. Эриашвили. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 783 с.
158. Белялов А. З. Как убыточному предприятию выйти из кризиса и стать прибыльным / А. З. Белялов. – М. : МВЦ „Айтолан” при участии АЛЕФ БУК, 1992. – 64 с.
159. Пляскіна А. І. Побудова рівнів розвитку підприємства / А. І. Пляскіна : матеріали VІІІ Міжн. наук.-практ. конф. [„Теорія і практика сучасної економіки”], (Черкаси, 26-28 жовт. 2007 р.) / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. України, Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2007. – С. 396-398.
160. Тивикова Е. Л. Пути совершенствования управления себестоимостью / Е. Л. Тивикова // Пищевая промышленность. – 2002. – № 9. – С. 16-17.
161. Славников Д. Директ-костинг от А до Я: организация учета и отчетности на предприятии / Д. Славников // Справочник экономиста. – 2005. – № 2. – С. 52-57.
162. Горба С. Управленческий учет затрат, запасов, финансовых результатов / С. Горба // Справочник экономиста. – 2005. – № 8. – С. 77-82.
163. Славников Д. Многофакторный анализ отклонений себестоимости в системе директ-костинг / Д. Славников // Справочник экономиста. – 2005. – № 10. – С. 66-68.
164. Чухліб О. А. Управлінське рішення щодо витрат у собівартості продукції / О. А. Чухліб // Фінанси України. – 2006. – № 2. – С. 129-137.
165. Чумаченко М. Дослідження передумов і припущень при аналізі графіка беззбитковості / М. Чумаченко, І. Білоусова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 5. – С. 3-10.
166. Партин Г. О. Формування стратегічної моделі управління витратами підприємств / Г. О. Партин // Фінанси України. – 2004. – № 11. – С. 124-134.
167. Білоусова І. Проблеми виробництва управлінського обліку на підприємствах / І. Білоусова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 5. – С. 30-34.
168. Пляскіна А. І. Значення витрат в системі управління на мікрорівні / А. І. Пляскіна : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених [„Регіональні соціально-економічні проблеми та шляхи їх вирішення”], (Херсон, 23-26 вер. 2005 р.) / Херсон. обл. держ. адмініст., Херсон. держ. техн. ун-т. – Херсон : Херсон. держ. техн. ун-т, 2005. – С. 51-53.
169. Чумаченко Н. Г. Учет и анализ в промышленном производстве США / Н. Г. Чумаченко. – М. : Финансы, 1971. – 240 с.
170. Сатулбалдин С. С. Учет затрат на производство в промышленности США / С. С. Сатулбалдин. – М. : Финансы, 1980. – 141 с.
171. Палий В. Ф. Основы калькулирования / В. Ф. Палий. – М. : Финансы и статистика, 1987. – 288 с.
172. Стуков С. А. Система производственного учета и контроля / С. А. Стуков. – М. : Финансы и статистика, 1988. – 223 с.
173. Николаева С. А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система „директ-костинг” / С. А. Николаева. – М. : Финансы и статистика, 1993. – 126 с.
174. Пляскіна А. І. Взаємодія суб’єктів ринку по каналам попиту та пропозиції / А. І. Пляскіна // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Актуальные проблемы управления человеческими ресурсами и маркетинга в контексте стратегии развития Украины : сб. науч. трудов. – Т. 3. – Донецк : Ин-т экономики пром-сти НАН Украины, 2007. – С. 252-256.
175. Мостенська Т. Л. Особливості формування попиту і пропозиції на ринку харчових продуктів / Т. Л. Мостенська // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 113-120.
176. Негода Н. Ціноутворення: оптимальні рішення в сучасних ринкових умовах / Н. Негода // Справочник экономиста. – 2005. – № 2. – С. 69-71.
177. Печерский С. Л. Теория игр для экономистов. Вводный курс : учеб. пособ. / С. Л. Печерский, А. А. Беляева. – СПб. : Европ. ун-т, 2001. – 342 с.
178. Вилкас Э. Й. Оптимальность в играх и решениях / Э. Й. Вилкас. – М. : Наука, 1990. – 256 с.
179. Нейман Дж. Теория игр и экономическое поведение / Дж. Непман, О. Моргенштерн. ; пер. с англ. – М. : Иностр. лит., 1960. – 708 с.
180. Ястремський О. І. Моделювання економічного ризику / О. І. Ястремський. – К. : Либідь, 1992. – 176 с.
181. Ілляшенко С. М. Економічний ризик : навч. посіб. – [2-ге вид., доп. і перероб.]. / С. М. Ілляшенко. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 220 с.
182. Машина Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання : [навч. посіб.] / Н. І. Машина. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 188 с.
183. Вітлінський В. В. Ризик у менеджменті / В. В. Вітлінський, С. І. Наконечний. – К. : ТОВ „Борисфен-М”, 1996. – 326 с.
184. Практикум по прогнозу и риску / [В. В. Христиановский, В. П. Щербина, М. И. Медведева и др.] – Донецк : ДонНУ, 2000. – 316 с.
185. Льюис Р. Т. Игры и решения / Р. Т. Льюис, Х. Райфа. – М. : Иностр. лит., 1961. – 642 с.
186. Рогачев А. Ф. Повышение конкуренспособности гостиничного бизнеса в рыночных условиях / А. Ф. Рогачев, И. В. Скопина // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. – № 5(43). – С. 37-45.
187. Дюбин Г. Н. Введение в прикладную теорию игр / Г. Н. Дюбин, В. Г. Суздаль. – М. : Наука, 1981. – 336 с.
188. Вильямс Дж. Д. Совершенный стратег, или Букварь по теории стратегических игр / Дж. Д. Вильямс. – М. : Советское Радио, 1960. – 269 с.
189. Пляскіна А. І. Методологічні основи дослідження оптимальної стратегії в умовах невизначеності / А. І. Пляскіна // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Вип. 229, Т. 1. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – С. 243-249.
190. Пляскіна А. І. Впровадження механізму гнучкого ціноутворення в харчовій галузі / А. І. Пляскіна // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 2(80). – С. 31-35.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.