У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название МОЛОДІЖНА СІМЕЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ФОРМУВАННЯ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ
Количество страниц 227
ВУЗ ІНСТИТУТ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОЛОДІЖНОЇ СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ
1.1. Методологічна база дослідження молодіжної
сімейної політики
1.2. Нормативно-правова база молодіжної сімейної
політики в Україні.
1.3. Вплив сімейної політики на демографічну
поведінку
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА МОЛОДИХ СІМЕЙ В УКРАЇНІ
2.1. Демографічний аспект шлюбно-сімейної ситуації в Україні
2.2. Соціально-економічне становище молодих сімей в Україні
2.3. Аналіз міжнародного досвіду соціальної підтримки сімей
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МОЛОДИХ СІМЕЙ В УКРАЇНІ
3.1. Криза інституту сім’ї: прогнози та шляхи подолання
3.2. Напрями удосконалення молодіжної сімейної політики в Україні
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Актуальність теми. Сучасна ситуація в Україні характеризується глибокими соціально-економічними та демографічними змінами. Трансформація моделі шлюбу та зниження народжуваності, зміна соціального статусу жінки, зокрема, проблема поєднання зайнятості та сімейних обов'язків, ліберальне сприйняття суспільством розлучень – це лише деякі реалії сучасного українського суспільства.
Наслідком цих змін стала еволюція в поглядах на політику в області народонаселення, у тому числі на сімейну політику. Негативні тенденції в розвитку соціально-демографічних процесів обумовили формування сімейної політики як самостійного напряму в соціальній політиці.
Сучасні тенденції трансформації сімейних зразків поведінки особливо актуальні для молодої сім’ї. Вона, переживаючи процеси власного становлення, не завжди виявляється здатною до ефективної адаптації в середовищі, що стрімко змінюється. У сучасній Україні саме в молодіжній віковій групі найбільш сильно виражені глибинні зміни й протиріччя між традиційними цінностями та сучасними орієнтирами в системі шлюбно-сімейних відносин, у сфері репродуктивних настанов та поведінки, в оцінці ролі й цінності сім’ї як соціального інституту для людини, суспільства, держави.
У сучасних умовах, коли історичні процеси трансформації сім’ї поєднуються з найгострішими проблемами, обумовленими соціально-економічними трансформаціями, виникає необхідність модернізації соціальної діяльності відносно інституту шлюбу та сім’ї. Молода сім’я, яка в основі своїй є не досить стійким утворенням, особливо потребує підтримки й регулювання з боку держави. У зв'язку із цим актуальним є виділення спеціалізованого напряму державної політики – молодіжної сімейної політики, що розуміється нами як політика, спрямована на розвиток, соціальний захист та забезпечення гідних умов життя молодих сімей.
Ступінь розробки проблеми. Окремі аспекти зазначеної тематики знайшли відображення у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. Зокрема, з дослідженням проблем забезпеченості, добробуту та соціально-економічного становища сімей в Україні пов’язані імена таких вчених, як Базилюк А.В., Войнаренко М.П., Кір'ян Т.М., Куценко В.І., Лібанова Е.М., Надточій Б.Є., Новіков В.М., Онікієнко В.В., Палій О.М., Паніотто В.І., Ревенко А.П., Саєнко Ю.І., Яременко О.О. тощо. Проблемами економічної зайнятості молоді займаються Бандур С.І., Грішнова О.А., Заяць Т.А., Петрова І.Л. та інші. Соціальні-демографічні аспекти молодих сімей досліджують Балакірєва О.М., Галустян Ю.М., Головатий М.Ф., Комарова Н.М., Макарова О.В., Перепелиця М.П., Стешенко В.С., Чуйко Л.В. та інші вітчизняні дослідники.
Проблематиці молодіжної сімейної політики присвячені роботи зарубіжних авторів, особливо слід відзначити внесок російських вчених. Так, питання соціально-демографічної й сімейної політики були розглянуті в роботах А.Антонова, В.Бодрової, М.Мацковського, В.Медкова, О.Осколкової, Г.Сілласте, А.Харчева, М.Тольца та інших. Соціологічні й економічні аспекти сімейної політики представлені в роботах М.Гордєєвої, С.Дармодєхіна, Г.Клімантової. Питання розвитку народонаселення Європи та аналіз концепцій впливу держави на демографічні процеси та сім’ю представлені в роботах П.Демені, С.Камермана, А.Карлсона та інших зарубіжних вчених.
Аналіз робіт вітчизняних і закордонних дослідників показав відсутність комплексності в дослідженнях сімейної політики, неврахування взаємозв'язку економічних, соціальних і демографічних факторів при розробці й реалізації сімейної політики.
Водночас, слід відмітити, що на сьогодні в Україні молодіжна та сімейна політика існують як окремі напрями соціальної політики, тому на особливу увагу заслуговує розробка та обґрунтування напрямів та заходів молодіжної сімейної політики, направлених на забезпечення соціального захисту, поліпшення добробуту, вирішення різносторонніх проблем молодих сімей як окремо визначеної категорії.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження пов’язана з НДР, які виконуються в Інституті демографії та соціальних досліджень НАН України, зокрема, з такими фундаментальними науково-дослідними роботами відділу соціальної політики, як „Формування соціально-демографічної політики в Україні” (номер державної реєстрації 0103U005818), „Розробка методики визначення соціально вразливих категорій населення з найвищими ризиками бідності” (номер державної реєстрації 0105U008805), „Вдосконалення системи соціальної допомоги населенню з метою зменшення масштабів бідності в Україні” (номер державної реєстрації 0105U008806), „Середньострокові перспективи фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери, охорони здоров’я та освіти” (номер державної реєстрації 0205U002944), „Конкурентоспроможність робочої сили в Україні” (номер державної реєстрації 0106U006345), „Моніторинг молодих науковців в Україні” (номер державної реєстрації 0105U006166), „Розробка механізму реалізації складових людського розвитку” (номер державної реєстрації 0107U003208). Роль дисертанта в цих розробках полягала у визначенні основних проблем молоді та молодих сімей в Україні, розробці та формулюванні пропозицій і пріоритетних напрямів державної політики стосовно актуальних питань розвитку молоді та становлення молодих сімей.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка теоретико-методологічних засад формування молодіжної сімейної політики та практичних рекомендацій щодо шляхів реалізації молодіжної сімейної політики в Україні. На основі демографічного аналізу шлюбно-сімейної ситуації в країні та аналізу соціально-економічного становища молодих сімей відповідно до визначеної мети в дисертаційному дослідженні передбачено розв’язання таких наукових завдань:
– уточнити сутність, мету, суб’єкт та об’єкт сімейної політики;
– запропонувати визначення категорії „державна молодіжна сімейна політика”;
– здійснити аналіз впливу сімейної політики на демографічну поведінку, спираючись на сучасні теоретичні здобутки європейських країн;
– визначити демографічний аспект шлюбно-сімейної ситуації в Україні та оцінити соціально-економічне становище молодих сімей;
– спираючись на розрахунки чисельності та складу населення розробити довгостроковий аналітичний прогноз шлюбно-сімейної ситуації в Україні;
– на основі інноваційного розвитку економіки країни запропонувати нові підходи державної політики стосовно молодих сімей та розробити нові напрями державної молодіжної сімейної політики із врахуванням завдань концепції людського розвитку.
Об’єктом дослідження є молодіжна сімейна політика в Україні.
Предметом дослідження є теоретико-методологічні і прикладні аспекти формування та реалізації молодіжної сімейної політики, напрями та заходи державної політики стосовно молодих сімей.
Методи дослідження. Для досягнення поставленої в дисертаційному дослідженні мети були застосовані загальнонаукові та спеціальні методи. При визначенні основних демографічних та соціально-економічних проблем використані методи структурного аналізу та синтезу, при розгляді теоретичних засад та міжнародного досвіду застосовувались конкретно-історичний та порівняльний методи. За допомогою системного підходу розроблено систему індикаторів для аналізу шлюбно-сімейної ситуації в країні, з використанням графічних та статистико-економічних методів було охарактеризовано сучасне демографічне та соціально-економічне становище молодих сімей, а залучення методу експертних оцінок дало можливість зробити довгостроковий прогноз шлюбної ситуації в Україні.
Наукова новизна одержаних результатів.
Дисертаційна робота є одним із перших комплексних досліджень формування та впровадження молодіжної сімейної політики в Україні, з обґрунтуванням теоретичних та практичних рекомендацій щодо її реалізації. Наукова новизна дослідження полягає у такому:
• на основі узагальнення теоретичних положень уточнено трактування понять „молодіжна політика”, „сімейна політика”, в яких, на відміну від існуючих, робиться акцент на активізацію, самореалізацію та самостійне вирішення проблем життєдіяльності молодих сімей;
• вперше в Україні автором запропоновано поняття „державна молодіжна сімейна політика” як політика держави, що спрямована на молоду сім’ю, метою якої є її розвиток, соціальний захист та забезпечення гідних умов для виконання її соціальних і демографічних функцій та побудована схема моделі державної молодіжної сімейної політики;
• запропоновано систему соціально-економічних, фізіологічних та психологічних характеристик молоді, що дозволило встановити нові вікові рамки для молодих сімей;
• набув подальшого розвитку порівняльний аналіз сімейного складу населення України за даними переписів населення 1989 і 2001 рр., зокрема, автором запропоновано систему показників для осіб обох статей за шлюбним станом та побудована таблиця шлюбної ситуації в Україні, оцінено динаміку зареєстрованих шлюбів та розлучень, запропоновані і розраховані показники аналізу шлюбності та розлучуваності;
• запропоновано власну систему індикаторів для моніторингу та оцінки державної політики стосовно молодих сімей на основі даних офіційної статистики;
• визначено соціально-демографічні та економічні причини кризи інституту сім’ї в Україні та запропоновано шляхи виходу із даної ситуації;
• на основі прогнозу чисельності населення автором запропоновано нові методичні підходи та розроблено прогноз стану шлюбно-сімейної ситуації в Україні до 2050 р.;
• визначено перспективи розвитку державної підтримки молодих сімей та запропоновано напрями удосконалення молодіжної сімейної політики в Україні, зокрема, щодо економічної підтримки та соціального захисту молодих сімей, забезпечення гідних умов життя та реалізації соціальних функцій, розробки соціальних стандартів та гарантій як базової умови для реалізації молодіжної сімейної політики у контексті концепції людського розвитку.
Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці та науковому обґрунтуванні пропозицій щодо підтримки молодих сімей та їх реалізації за такими напрямами: економічна підтримка і соціальний захист сімей, допомога сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, формування здорового способу життя сімей та підтримка виконання демографічних функцій.
Наукові розробки здобувача, викладені у дисертаційному дослідженні, використано у практичній роботі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (довідка № 5/21093 від 05.11.2007 р.; довідка № 5/21094 від 5.11.2007 р.), Міністерства праці та соціальної політики України (довідка № 27/10/136-08 від 20.05.2008 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є оригінальною, одноосібно виконаною науковою працею. Всі опубліковані наукові праці є самостійними доробками здобувача.
Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного дослідження доповідалися автором на науково-практичних конференціях та семінарах, серед яких: Всеукраїнська науково-практична конференція „Регіональні проблеми зайнятості і ринку праці” (м. Тернопіль, 2004 р.); круглий стіл „Актуальні проблеми становища молоді та реалізація державної молодіжної політики в Україні” (м. Київ, 2004 р.); Міжнародна науково-практична конференція „Соціальна робота і сучасність: теорія і практика” (м. Київ, 2004 р.); Друга Міжнародна науково-практична конференція “Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики” (м. Київ, 2005 р.); Міжнародна науково-практична конференція „Соціальні технології: соціологія та соціальна робота” (м. Запоріжжя, 2005 р.); Міжнародна науково-практична конференція „Демографічний розвиток України та пріоритетні завдання демографічної політики” (м. Київ, 2005 р.); П’ята міжнародна науково-практична конференція „Мотивація інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств на ринку праці в контексті інтеграції України до ЄС” (м. Хмельницький, 2005 р.); Науково-практична конференція „Політика демографічного розвитку: сучасний стан та її перспективи в Західному регіоні України” (м. Моршин, 2005 р.); Третя Міжнародна науково-практична конференція „Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє”, Міжнародна конференція Федерації всесвітнього миру „Відродження сім’ї, країни та світу” (м. Київ, 2006 р.); Міжнародна науково-практична конференція „Людський розвиток в Україні: проблеми та перспективи” (м. Київ, 2006 р.); Міжнародна науково-практична конференція „Парадигма соціальної політики на зламі тисячоліть” (м. Київ, 2007 р.).
Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлені в дев’яти наукових працях, з них п’ять входять до переліку фахових видань, загальним обсягом 2,61 друк. арк.
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Анішина Н. Вдосконалення державного регулювання зайнятості молоді / Н. Анішина, Д. Верба // Україна : аспекти праці. 2003. – № 4. – С.14-22.
2. Антонов А. И. Демография семьи. Проблемы моделирования семейного цикла жизни / А. И. Антонов, В. М. Медков, М. А Нетрусов // Вестник Московского университета. – 1997. – № 2. – С. 97-108. – (Серия 18 : Социология и политология).
3. Антонов А. И. Депопуляция и кризис семьи в постсоветской России : кто виноват и что делать? / Анатолий Иванович Антонов // Вестник Московского университета. – 1995. – № 2. – С. 75-84. – (Серия 18 : Социология и политология).
4. Антонов А. И. Семья и время / Анатолий Иванович Антонов // Вестник Московского университета. – 1997. – № 2. – С. 3-5. – (Серия 18 : Социология и политология).
5. Антонов А. И. Семья, рыночная экономика, государство : кризис социальной политики / Анатолий Иванович Антонов // Вестник Московского университета. – 1999. – № 3. – С. 87-103. – (Серия 18 : Социология и политология).
6. Антонов А. И. Судьба семьи в России XXI века : Размышления о семейной политике, о возможности противодействия упадку семьи и депопуляции / А. И. Антонов, С. А. Сорокин. – М. : Грааль, 2000. – 416 [ 8 ]с.
7. Антонов А.И. Семья – какая она и куда движется / Анатолий Иванович Антонов // Семья в России. – 1999. – №1-2. – C. 30-40.
8. Аристотель. Политика. Афинская полития / Аристотель ; [пер с греч. С. И. Радциг]. – М. : Мысль, 1997. – 458с. – (Серия „Из классического наследия”).
9. Архангельский В. Н. К вопросу о семейной политике и социальной поддержке семей в Российской Федерации / В. Н. Архангельский // Семья в России. –1994. – № 1. – С.112-130.
10. Балакірєва О.М. Система ціннісних орієнтацій, культурні потреби і духовний світ української молоді / О. М. Балакірєва, О. А. Ганюков, Н. П. Дудар // Про становище молоді в Україні (за підсумками 1999 року) : щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. – К. : Український ін-т соціальних досліджень, 2000. – С. 53-58.
11. Бобахо В. А. Современные тенденции молодежной культуры : конфликт или преемственность поколений? / В. А. Бобахо, С. И. Левикова // Общественные науки и современность. – 1996. – № 3. – С. 56-65.
12. Богаевская А Н. Социальный менеджмент: семья и семейная политика : учеб. пособие / А. Н. Богаевская. – Владивосток : Ин-т международного туризма и гостеприимства ДВГУ, 2001. – 91 с.
13. Бодрова В. В. Народонаселение европейских социалистических стран. [Текст] / В. В. Бодрова. – М. : Статистика, 1976. – 199 с.
14. Большой толковый словарь русского языка [cост. и гл. ред. С. А. Кузнецов]. – СПб. : Норинт, 2000. – 1536 с.
15. Бородін Є. І. Держава і молодь : історія ювенального законодавства в Україні (середина 80-х – початок 90-х років ХХ ст.) / Є. І. Бородін. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2004. – 238 с.
16. Бородін Є. І. Історія формування державної молодіжної політики в Україні (1991 – 2004 рр.) [ Монографія ] / Є. І. Бородін – Д. : Герда, 2006. – 472 с.
17. Вебер М. Политика как призвание и профессия [Електронний ресурс] / Макс Вебер. Избранные произведения. – М. : Прогресс, 1990. – С. 644-706. – Режим доступу :
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/31400
18. Ведунг Е. Оцінювання державної політики і програм / Е. Ведунг ; [пер. з англ. В. Шульга]. – К. : Всеувито, 2003. – 350 с.
19. Веймер Д. Аналіз політики : концепції і практика / Девід Л. Веймер, Ейден Р. Вайнінг ; [пер. з англ. І. Дзюб, А. Олійник] ; наук. ред. : О. Кілієвич. – К. : Основи, 1998. – 654 с.
20. Видатки і ресурси домогосподарств України у 2003 році : за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України : стат. збірник. –К. : Державний комітет статистики України, 2004. – 446 с. – (част. 1).
21. Видатки і ресурси домогосподарств України у 2004 році : за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України : стат. збірник. – К. : Державний комітет статистики України, 2005. – 457 с.
22. Вишневский А. Г. Воспроизводство населения и общество : история, современность, взгляд в будущее / Анатолий Григорьевич Вишневский. – М. : Финансы и статистика, 1982. – 287 с.
23. Вишневский А.Г. Демографическая революция. / Анатолий Григорьевич Вишневский.– М. : Статистика, 1976. – 239 с.
24. Волков А.Г. Семья – объект демографии / Андрей Гаврилович Волков. – М. : Мысль, 1986. – 270 с.
25. Ганслі Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки [пер. з англ. О. Перепадя] / Теренс М. Ганслі. – К. : Основи, 1996. – 237 с.
26. Герасимова И. А. Структура семьи / И. А. Герасимова. – М. : Статистика, 1976. – 208 с.
27. Головатий М.Ф. Молодіжна політика в Україні : проблеми оновлення / Український науково-дослідний інститут проблем молоді. – К. : Наукова думка, 1993. – 236 с.
28. Голод С. И. Семья и брак : историко-социологический анализ / С. И. Голод. – СПб. : Петрополис, 1998. – 271 с.
29. Гурко Т. А. Трансформация института современной семьи / Т. А. Гурко // Социологические исследования. – 1995. – № 10. – С. 95-99.
30. Дармодехин С. В. Государственная семейная политика : проблемы социальной практики / С. В. Дармодехин // Семья в России. – 1997. – № 1. – С. 9-18.
31. Дармодехин С. В. Семейная политика Российской Федерации : от оценки состояния к формированию стратегии / С. В. Дармодехин // Семья в России. – 1996. – № 2. – С. 5-16.
32. Дарский Л. Е. Формирование семьи. Демографо-статистическое исследование / Леонид Евсеевич Дарский. – М. : Статистика, 1972. – 208 с.
33. Дементьева И. Ф. Негативные факторы воспитания детей в неполной семье / И. Ф. Дементьева // Социологические исследования. – 2001. – № 11. – С. 108-113.
34. Демографическая политика : осуществление и совершенствование в условиях развитого социализма / [В. С. Стешенко, Л. В. Чуйко, В. В. Никитенко и др.] ; под ред. В. С. Стешенко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 851 с.
35. Демографические проблемы семьи / [Римашевская Н. М, Волков А. Г., Герасимова И. А. и др. ] ; ред. Н. М. Римашевской – М. : Наука, 1978. – 208 с.
36. Демографическое развитие семьи : сб. статей / [под ред. А. Г. Волкова]. – М. : Статистика, 1979. – 191 с.
37. Демографическое развитие Украинской ССР: 1959-1970 гг. / [В. С. Стешенко, Л. В. Чуйко, А. Ф. Загробская и др.] / Ин-т экономики АН УССР. – К. : Наукова думка, 1977. – 224 с.
38. Демографічна криза в Україні. Проблеми дослідження, витоки, складові, напрями протидії [за ред. В. Стешенко] – К. : Ін-т економіки НАН України, 2001. – 560 с.
39. Демографічна криза в Україні: її причини та наслідки [за ред. акад. НАН України С. І. Пирожкова]. – Київ : ІВЦ, Державний комітет статистики України, 2003. – 231 с.
40. Демченко І. Економічна активність молоді : сучасний стан і тенденції розвитку / І. Демченко, О. Яременко // Молодь у дзеркалі соціології [ заг. ред. О. Балакірєвої і О. Яременка ]. – К. : УІСД, 2001. – С. 28-35.
41. Денисенко М. Б. Сексуальное поведение российской молодежи / М. Б. Денисенко, Ж.-П. Далла Зуанна // Социологические исследования. – 2001. – № 2. – С. 83-87.
42. Домогосподарства України : домогосподарства за типами та кількістю дітей : за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року [за ред. О.Г. Осауленка]. – К. : Держкомстат України, 2004. – 376 с.
43. Дорохина О. В. Семейная политика государства как объект исследования / О. В. Дорохина // Вестник Московского университета. – 1997. – № 2. – С. 118-137. – (Серия 18 : Социология и политология).
44. Дослідження соціально-демографічних проблем в Україні з метою розробки науково обгрунтованих комплексних демографічних прогнозів / [Лібанова Е. М., Шевчук П. Є., Макарова О. В. та ін.]. – К. : Стилос, 2007. – 132 с.
45. Дьяченко В. М. Реализация программ материальной поддержки молодежи – составная часть социальной политики Украины / В. М. Дьяченко // Соціальна робота в Україні : теорія і практика. – 2003. – № 4. – С. 7-11.
46. Економічна активність населення України 2005 : стат. збірник [відп. за випуск Н.В. Григорович] / Державний комітет статистики України : № 9/2-18/247 від 18.07.2006 р. – К. : Державний комітет статистики України, 2006– 239 с.
47. Ельчанинов П. М. Проблемы трудовой занятости сельской молодежи / П. М. Ельчанинов // Социологические исследования. – 2004. – № 2. – С.133-135.
48. Жилкина Т. Семейная политика и формы помощи семье : зарубежный опыт / Т. Жилкина // Мировая экономика и международные отношения. – 1994. – № 1. – С.114-122.
49. Закон України „Про внесення змін до деяких законів України з питань надання державної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку” від 21.02.2006 р. № 3446-IV [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3446-15
50. Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21 листопада 1992 року № 2811-ХІІ [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2811-12
51. Закон України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” від 01 червня 2000 р. № 1768-ІІІ [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1768-14
52. Закон України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків” від 08.09.2005р. № 2866-IV [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2866-15
53. Закон України „Про загальний військовий обов’язок і військову службу” від 31 січня 1992 року № 2085-ХІІ [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2085-12
54. Закон України „Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні” від 15 грудня 1992 року № 2859-ХІІ [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2859-12
55. Закон України „Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки” вiд 18 листопада 2003 року № 1281-IV [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1281-15
56. Закон України „Про зайнятість населення” від 1 березня 1991 року № 803-ХІІ [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=803-12
57. Закон України „Про колективне сільськогосподарське підприємство” від 14 лютого 1992 року № 2114-ХІІ [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2114-12
58. Закон України „Про об’єднання громадян” від 16 червня 1992 року № 2460-ХІІ [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2460-12
59. Закон України „Про освіту” від 23 травня 1991 року № 1060-ХІІ [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12
60. Закон України „Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві” від 17 жовтня 1990 року №400-ХІІ. [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=400-12
61. Закон України „Про селянське (фермерське) господарство” від 20 грудня 1991 № 2009-ХІІ [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2009-12
62. Закон України „Про туризм” від 15 вересня 1995 року № 324/95-ВР [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=324%2F95-%E2%F0
63. Закон України „Про фізичну культуру і спорт” від 24 грудня 1993 року № 3808-ХІІ [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3808-12
64. Захарченко В. Г. Подружні конфлікти та стратегії їх розв’язання в молодих сім’ях / В. Г. Захарченко // Український соціум. – 2004. – № 3 (5). – C. 48-55.
65. Захарченко В. Г. Соціально-психологічні особливості готовності молоді до подружнього життя / В. Г. Захарченко // Український соціум. – 2004. – № 1 (3). – C. 14-23.
66. Зверева Н. В. Семья и воспроизводство человеческого капитала / Н. В. Зверева // Вестник Московского университета. – 1998. – № 5. – С. 31-42. – (Серия 6 : Экономика).
67. Изучение мнений о величине семьи : новое в зарубежной демографии. / [под ред. А.Г. Волкова и Л. Е. Дарского]. – М. : Статистика, 1971. – 155 с.
68. Карлсон А. Вперед – к прошлому : перестройка семейной жизни в постсоциалистической Швеции / А. Карлсон // Вестник Московского университета. – 1995. – № 2. – С. 84-92. – (Серия 18 : Социология и политология).
69. Карнаух А. Проблеми молодіжної політики в сучасній Україні / А. Карнаух // Політичний менеджмент. – 2005. – № 4 (13). – C. 63-69.
70. Кілієвич О. Англо-український глосарій термінів і понять з аналізу державної політики та економіки / Олександр Кілієвич. – К. : Основи, 2003. – 510 с.
71. Климантова Г. И. Социальные аспекты реализации жилищно-коммунальной реформы в Российской Федерации / Г. И. Климантова // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. – 2001. – № 19 (150). –С. 63-71.
72. Климантова Г. Семья в процессе трансформации российского общества // Г. Климантова. – Общество и экономика. – 1999. – № 10–11. – С. 317-322.
73. Кляпець О. Шлюбна залежність як чинник емоційного вигоряння в сім’ї [Електронний ресурс] / Ольга Кляпець. – Соціальна психологія. – №6 (20) – Режим доступу до журн. :
http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=64&c=1449
74. Козлов Г. А. Модели брачного рынка в демографическом моделировании / Г. А. Козлов // Экономика и математические методы. – 1999. –№ 4 – С. 64-77.
75. Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. / [Власенко Н. С., Лібанова Е. М., Макарова О. В. та ін.] ; за ред. Е. М. Лібанової. – К. : Український центр соціальних реформ, 2006. – 138 с.
76. Концепция государственной политики в отношении молодой семьи [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://www.mon.gov.ru/work/vosp/dok/3697/
77. Кравченко Т. В. Особливості виховання та соціалізації дитини в сучасній українській сім’ї / Т. В. Кравченко // Український соціум. – 2004. – № 2 ( 4 ). – C. 98-102.
78. Криворученко В. К. К вопросу о законодательстве субъектов Федерации в сфере молодежной политики // Молодежная политика. Информационный бюллетень. – М. : Комитет Российской федерации по делам молодежи. Институт молодежи, 1995. – № 92–95. – С. 67-74.
79. Кукса Л. П. Концепция семейной политики / Лариса Петровна Кукса // Семья в России. – 1998. – №1–2. – С. 100-111.
80. Левковська Н. Динаміка ціннісних орієнтацій молоді / Н. Левковська // Політичний менеджмент. – 2006. – № 1 (16). – C. 85-93/
81. Левыкин И. Т. Сельская молодежь : социологический очерк / И. Т. Левыкин. – М. : Советская Россия, 1970. – 116 с.
82. Лич В. Економічна активність сільського населення / В. Лич // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 4. – С. 8-13.
83. Лібанова Е. М. Перспективи трансформації соціальної сфери України / Елла Марленівна Лібанова // Демографія та соціальна економіка. – 2004. –№ 1–2. – С. 45-51.
84. Лукьянова Г. И. Система социальной защиты во Франции / Г. И. Лукьянова // Социальное обеспечение. – 2005. – № 1. – С. 22-24.
85. Лунякова Л. Г. О современном уровне жизни семей одиноких матерей / Л. Г. Лунякова // Социологические исследования. – 2001. – № 8. – С. 86-95.
86. Людський розвиток в Україні : 2004 рік : щорічна науково-аналітична доповідь (колектив авторів) ; за ред. Е.М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Державний комітет статистики України, 2004. – 266 с.
87. Людський розвиток регіонів України : аналіз та прогноз : колективна науково-аналітична монографія ; за ред. Е.М.Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 328 с.
88. Макарова О. В. Державні соціальні програми : теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки : монографія / Олена Володимирівна Макарова. – К. : Ліра. – К., 2004. – 328 с.
89. Мартынюк И. О. Проблемы жизненного самоопределения молодежи : опыт прикладного исследования. / И. О. Мартынюк. – К. : Наук.думка, 1993. – 118 с.
90. Медіна Т. Сексуальна функція молодої української сім’ї : соціологічний аспект / Т. Медіна // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2000. –№ 2. – С. 78-90.
91. Медков В. М. Стратегия фамилистических исследований в России во второй половине 90-х годов / В. М. Медков // Вестник Московского университета. – 1996. – № 3. – С. 79-88. – (Серия 18 : Социология и политология).
92. Мезенцев С. Д. Семья – не просто ячейка общества / С. Д. Мезенцев, А. С. Агавелян // Вестник Московского университета. – 2001. –№ 2. – С. 94-102. – (Серия 18 : Социология и политология).
93. Меренков А. В. Рыночные ориентиры студенчества / А. В. Меренков // Социологические исследования. – 1998. – № 12. – С. 97-100.
94. Мірко Н. Демографічні процеси в сучасній Україні / Н. Мірко, Г. Старостенко, Л. Тарангул // Розбудова держави. – 1998. – № 5-6. – С. 42-50.
95. Молода сім’я в Україні: проблеми становлення та розвитку : тематична Державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2002 року. – К. : Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – 140 с.
96. Молодіжна політика в Україні : практика реалізації : зб. нормативних документів, розробок та методичних матеріалів стосовно роботи з молоддю. – К. : Мінмолодьспорт України, НДІ проблем молоді, 1993. – 118 с.
97. Молодь України: статистичний збірник [відп. за випуск І. Калачова. – К. : Державний комітет статистики України, 2003. – 171 с.
98. Населення України – 2004. Регіональні аспекти демографічного розвитку. – Київ : Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Державний комітет статистики України, 2005. – 342 с. [1]
99. Населення України, 2000 : демографічний щорічник ; [відповідальні за випуск Стельмах Л. М., Задоєнко Л. В.]. – К. : Державний комітет статистики України, 2001. – 515 с.
100. Населення України, 2002 : демографічний щорічник ; [відповідальні за випуск Стельмах Л.М., Задоєнко Л.В., Левіна Н. І.].– К. : Державний комітет статистики України, 2003. – 317 с.
101. Ничипоренко С. В. Актуальні проблеми матеріального становища сімей в Україні / С. В. Ничипоренко // Держава та регіони. – 2006. – №1. – С. 186-190. – (Серія : Економіка та підприємництво).
102. Ничипоренко С. В. Демографічний аспект сімейної політики в Україні / С. В. Ничипоренко // Демографія та соціальна економіка. – 2005. – №2. – С. 30-37.
103. Ничипоренко С. В. Забезпеченість житлом молодих сімей : проблеми та можливі шляхи їх вирішення / С. В. Ничипоренко // Соціально-економічні дослідження в перехідний період ; політика демографічного розвитку : сучасний стан та її перспективи в західному регіоні України : зб. наук. праць ; [відп. ред. М. І. Долішній]. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2005. – С. 513-519. – (Випуск 5 (55)).
104. Ничипоренко С. В. Міжнародний досвід соціальної підтримки сімей / С. В. Ничипоренко // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [„Демографічний розвиток України та пріоритетні завдання демографічної політики”], (Київ, 21-22 жовт. 2005 р.). – К. : КНЕУ, 2006. – C. 333-341. –(Демографічні аспекти регулювання та відтворення трудового потенціалу ; т. 2).
105. Ничипоренко С. В. Освіта молоді в Україні : проблеми фінансування / С. В. Ничипоренко // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : управління людськими ресурсами : проблеми теорії та практики. – К. : КНЕУ, 2005. – С. 331-338 – (Спецвип.: 100-річчя Київського національного економічного університету та 40-річчя кафедри управління персоналом) (Сучасні технології управління людськими ресурсами ; т. 1).
106. Ничипоренко С. В. Проблеми економічної активності молоді / С. В. Ничипоренко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – №2. – С. 203-206. – (Економічні науки ; т. 2).
107. Ничипоренко С. В. Проблеми неповних сімей у контексті демографічного розвитку / С. В. Ничипоренко // Демографія та соціальна економіка. – 2006. – №2. – С. 37-43.
108. Ничипоренко С. В. Соціальні проблеми молодих сімей в Україні / С. В. Ничипоренко // Дні науки : матеріали науково-практичної конференції [„Соціальні технології : соціологія та соціальна робота”], (Запоріжжя, 27-28 жовтня 2005р.) ; [ред. кол. В.М. Огаренко та ін.] / Гуманітарний університет „ЗІДМУ”. – Запоріжжя : Гуманітарний університет „ЗІДМУ”, 2005. – С. 273-274. – (Т. 2).
109. Ноур А. М. Особливості становлення та розвитку молодих сімей в Україні / А. М. Ноур // Український соціум. – 2003. – № 1 (2). – C. 61-71.
110. Осадчая Г. И. Семьи безработных и семейная политика / Г. И. Осадчая // Социологические исследования. – 1997. – № 1. – С. 79-82.
111. Осколкова О. Б. Государственная семейная политика в странах Европейского Союза / Ольга Борисовна Осколкова // Семья в России. – 1998. – №1. – С. 123-141.
112. Основні соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2003 році : за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств [cтатистичний бюлетень]. – К. : Державний комітет статистики, 2003. – 81 с.
113. Павличенко М. В. К проблеме брачного выбора (по материалам специального пилотажного исследования) / М. В. Павличенко // Вестник Московского университета. – 1997. – № 2. – С. 166-173. – (Серия 18 : Социология и политология).
114. Паніна Н. Молодь України : структура цінностей, соціальне самопочуття та морально-психологічний стан за умов тотальної аномії / Н. Паніна // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2001. – № 1. – С. 5-26.
115. Перепелиця М. Державна молодіжна політика : молодь про її формування та реалізацію / М. Перепелиця // Віче. – 2000. – №10. – С. 47-60.
116. Перепелиця М. Механізм реалізації регіональної, місцевої державної молодіжної політики / М. Перепелиця // Нова політика . – 2000. – № 6. – С.40-43.
117. Перепелиця М. П. Державна молодіжна політика в Україні: регіональний аспект / М. П. Перепелиця. – К. : Український інститут соціальних досліджень, Український центр політічного менеджменту, 2001. – 242 с.
118. Перший Всеукраїнський перепис населення : історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти / [Власенко Н. С., Лібанова Е. М., Осауленко О. Г. та ін.] ; наук. ред. Курас І. Ф., Пирожков С. І. – К. : Державний комітет статистики, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2004. – 558 с.
119. Політологія : посібник для студентів вищих навчальних закладів / [за ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенька]. – К. : Академія, 1998. – 368 с.
120. Положення про Державну соціальну службу для сім'ї, дітей та молоді : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. № 1125 //Офіційний вісник України. – 2004. – № 35. – С. 108-110.
121. Послання Президента України до Верховної Ради України : про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році. – К. : Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2002. – 412 с.
122. Постанова Верховної Ради України „Про концепцію державної сімейної політики” від 17 вересня 1999 року №1063-XIV [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1063-14
123. Постанова Кабінету Міністрів України „Деякі питання призначення і виплати допомоги сім'ям з дітьми” від 11січня 2007 року № 13 [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=13-2007-%EF
124. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки” від 29липня 2002 року № 1089 [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1089-2002-%EF
125. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти” вiд 16 червня 2003 року № 916 [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=916-2003-%EF
126. Постанова Кабінету Міністрів України „Про Комплексні заходи Кабінету Міністрів України щодо реалізації державної молодіжної політики в Україні” від 20 березня 1998 року №348 [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=348-98-%EF
127. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла” від 29 травня 2001 року № 584 [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=584-2001-%EF
128. Постанова Кабінету Міністрів України „Про Програму “Українська родина“ від 14 березня 2001 року № 243 [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=243-2001-%EF
129. Постанова Кабінету Міністрів України „Про сприяння розвиткові молодіжного житлового будівництва” від 4 липня 1992 року № 369 [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=369-92-%EF
130. Праця України 2004 : статистичний збірник [відп. за випуск Н.В. Григорович] / Державний комітет статистики України: № 09/2-1-2/249 від 12.07.2005 р. – К. : Державний комітет статистики України, 2005.– 368 с.
131. Праця України 2005 : статистичний збірник [відп. за випуск Н. В. Григорович] /Державний комітет статистики України : № 09-2-2/92.2004 р. – К. : Державний комітет статистики України, 2006. – 352 с.
132. Прибиткова І. Демографічний розвиток України у 1990-х роках / І. Прибиткова // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2000. – № 3. – С. 69-85.
133. Про становище молоді в Україні : (щодо підтримки молодої сім’ї, посилення соціального захисту дітей та молоді у 2001-2006 рр.) : щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України / [Т. В. Безулік, А. І. Білий, Є. І. Бородін та ін.]. – К. : Гопак, 2006. – 360 с.
134. Проблемы молодого поколения в контексте развития : доклад о мировом развитии 2007 [Обзор] ; [пер. с англ.] – Вашингтон : Международный банк реконструкции и развития, Всемирный банк, 2006. – 26 с.
135. Пробст Л. Э. Проблема профессионального самоопределения молодежи в рыночных условиях : аспекты социализации и воспитания / Л. Э. Пробст. – Челябинск : Фотохудожник, 2001. – 267 с.
136. Проневская И. В. Семья в социальной философии Сократа, Платона и Аристотеля / И. В. Проневская // Вестник Московского университета – 1998. – № 4. – С. 129-137. – (Серия 18 : Социология и политология).
137. Развод : демографический аспект : сб. статей / [под ред. А. Г. Волкова, Л. Е. Дарского]. — М. : Статистика, 1979. – 136 с.
138. Римашевская Н. М. Стратегии социальной защиты населения России / Наталья Михайловна Римашевская // Народонаселение. – 2001. – №1. – С. 6-28.
139. Рівень життя населення України ; за ред Л. М. Черенько / НАН України, Ін-т демографії та соц. досліджень, Держкомстат України. – К. : Консультант, 2006. – 428 с.
140. Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо підтримки становлення та розвитку студентської сім’ї” від 14 березня 2001 року №92-р [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=92-2001-%F0
141. Ручкин Б. А. Молодежь как стратегический ресурс развития российского общества / Б. А. Ручкин, В. А. Родионов, А. В. Пыжиков // Социально-гуманитарные знания. – 2000. – № 1. – С. 146-165.
142. Рябов І. Сім’я і відтворення населення в Україні / І. Рябов // Економіка України. – 1998. – № 4. – С. 86-88.
143. Сакевич В. Нравятся ли европейцам современные демографические тенденции? / Виктория Сакевич // Демоскоп. – 2006. – № 249-250. – Режим доступу до журн. :
http://demoscope.ru/weekly/2006/0249/tema02.php
144. Салиев Р. З. Идеология и ценностные ориентации молодежи / Р. З. Салиев // Социологические исследования. –1997. – № 8. – С. 24-30.
145. Самарина О. Социальная защита женщин и семейная политика в современной России / О. Самарина // Вопросы экономики. – 2000. – № 3. – С. 131-136.
146. Силласте Г. Г. Русская семья в новой межнациональной ситуации / Галина Георгиевна Силласте // Социологические исследования. 1995. – № 3. – С. 101-109.
147. Сім’я в умовах становлення незалежної України (1991 – 2003 роки) : державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2003 року / [Т. Ф. Алексеєнко, О. М. Балакірєва, Ю. М. Галустян та ін.]. – К. : Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2004. – 254 с.
148. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року № 2947-ІІІ [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2947-14
149. Склад населення України за шлюбним станом : за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року ; за ред. О. Г. Осауленка ; [відп. за вип. Н. С. Власенко, Л. М. Стельмах]. – К. : Держкомстат України, 2003. – 216 с.
150. Скуратівський В. Соціальна політика : навч. посібник для слухачів, аспірантів, докторантів спеціальності „Державне управління” / Віталій Скуратівський, Олена Палій, Елла Лібанова. – К. : УАДУ, 1997. – 360 с.
151. Слюсар Л. І. Шлюбна та позашлюбна народжуваність в Україні у контексті європейського демографічного розвитку / Людмила Іванівна Слюсар // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць: спец. вип.: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Демографічний розвиток України та пріоритетні завдання демографічної політики”. – К. : КНЕУ, 2006 – С. 306-312. – (Відтворення населення та його природний рух ; т.1).
152. Социальное обеспечение в странах Запада : США, Канада и Великобритания : сб. обзоров / [ред.-сост. Зарецкая С. Л., Капранова Л. Д.]. – М. : ИНИОН, 1994. – 180 с. – (Серия : Социально-экономические проблемы развитых стран).
153. Социальный облик молодежи : по материалам Украинской ССР / [отв. ред. А. И. Вишняк, Н. Н. Чурилов] / АН УССР, Институт философии. – К. : Наукова думка, 1990. – 310 с.
154. Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2007 році : за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств : стат. бюлетень. – К. : Державний комітет статистики України, 2007. – 80 с.
155. Социология молодежи : учебник / [Боенко Н. М., Гилинский Я. И., Голод С. И. и др.] ; отв. ред. В. Т. Лисовский. – СПб. : СПБГУЭФ, 1996. – 457, [1] с.
156. Станкунене В. К современной модели семьи в Литве (признаки, факторы, установки) / Влада Станкунене // Социологические исследования. – 2004. – № 5. – С. 54-64.
157. Статистичний збірник „Регіони України” 2005 / [за ред. О. Г. Осауленка]. – К. : Державний комітет статистики України, 2005. – 511 с. – (част. 1).
158. Статистичний щорічник України за 2006 рік / [за ред. О. Г. Осауленка] / Державний комітет статистики. – К. : Консультант, 2007. – 551 с.
159. Стешенко В. С. Деякі теоретичні аспекти протидії демографічній кризі в Україні / В. С. Стешенко, В. П. Піскунов // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : спец. вип. : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Демографічний розвиток України та пріоритетні завдання демографічної політики”. – К. : КНЕУ, 2006 – С. 144-155. – (Відтворення населення та його природний рух ; т. 1).
160. Сысенко В. А. Молодежь вступает в брак / Виктор Алексеевич Сысенко. – М. : Мысль, 1986. – 254, [1] с.
161. Токарев Р. Життєві та професійні орієнтації студентської молоді / Р. Токарев // Філософська і соціальна думка. – 1996. – № 7-8. – С. 166-173.
162. Тольц М. С. Разводы и современный уровень рождаемости / М. С. Тольц // Проблемы воспроизводства и занятости населения ; [под ред. А. И. Антонова, В. Я. Чуракова]. – М. : ИСИ АН СССР, 1984. – С. 18-30.
163. Указ Президента України „Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями" від 23 червня 2001 року №467/2001 [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=467%2F2001
164. Указ Президента України „Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики" від 29 березня 2001 року № 221 [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=221%2F2001
165. Указ Президента України „Про заходи щодо заохочення народжуваності в Україні” від 03 січня 2002 року №5/2002 [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=5%2F2002
166. Указ Президента України „Про Національну програму "Репродуктивне здоров’я 2001-2005” від 26.03.2001 р. № 203/2001 [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=203%2F2001
167. Указ президента України „Про Основні напрями забезпечення житлом населення України на 1999 – 2005 роки” від 15 липня 1999 року №856/99) [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=856%2F99
168. Указ Президента України „Про соціально-економічну підтримку становлення та розвитку студентської сім'ї” від 04 серпня 2000 року №958/2000 [Електронний ресурс] / Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=958%2F2000
169. Урецкая В. Г. Деловая активность женщин и семья / В. Г. Урецкая // Социологические исследования. – 2001. – № 2. – С. 67-73.
170. Формування здорового способу життя української молоді : стан, проблеми та перспективи : щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2002 року) / [О. Р. Артюх, О. М. Балакірєва, Т. Є. Бойченко та ін.] ; ред. М. М. Ілляш. – К. : Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – 250 с.
171. Харчев А. Г. Брак и семья в СССР / Анатолий Георгиевич Харчев. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Мысль, 1979. – 365, [2] с.
172. Харчев А. Г. Нравственность и семья : в помощь лектору / Анатолий Георгиевич Харчев. — М. : Знание, 1981. – 48 с.
173. Харчев А. Г. Современная семья и ее проблемы : социал.-демогр. исслед. / Анатолий Георгиевич Харчев, Михаил Семенович Мацковский. — Ереван : Айастан, 1982. – 271 с.
174. Харчев А.Г. Исследования семьи: на пороге нового этапа / Анатолий Георгиевич Харчев // Социологические исследования. – 1986. – № 3. – С. 24-27
175. Церкасевич Л. В. Современные тенденции социальной политики в странах Европейского союза / Лариса Владимировна Церкасевич. – СПб. : СПбГУЭФ, 2002. – 201 с.
176. Чечот Д. М. Брак, семья, закон : социал.-правовые очерки / Дмитрий Михайлович Чечот. – Л. : ЛГУ, 1984. – 208 с.
177. Чуйко Л. В. Брачность и разводимость : состояние и перспективы, возможность воздействия: [докл. на рабочем заседании всесоюз. науч. школы по пробл. народонаселения] / Л. В. Чуйко // Управление процессами развития народонаселения в развитом соц. о-ве (г. Брест 27 мая – 2 июня 1979 г.). – Минск : БелНИИНТИ, 1979. – 17 с.
178. Чуйко Л. В. Браки и разводы : Демографическое исследование на примере Украинской ССР / Любовь Васильевна Чуйко. — М. : Статистика, 1975. – 175 с.
179. Яблонська Т. М. Актуальні проблеми досліджень сучасної сім’ї в Україні / Т. М. Яблонська. – Український соціум. – 2004. – № 2. – С. 80-84.
180. Яременко О. О. Соціальна політика як регулятор взаємовідносин соціальних структур і соціальних інститутів [Електронний ресурс] / О. О. Яременко // Український соціум. – 2002. – №1. – Режим доступу до журн. :
http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=8&n=23&c=252
181. Anderson J. E. Public policy making / James E. Anderson. – [2nd ed.]. – Princeton, NJ : Houghton Mifflin, 1994. – 282 p.
182. Becker G. S. Treatise on the Family / G. S Becker. – London : Harvard University Press, 1993. –P. 24-33.
183. Ermisch John. The Econometric Analysis of Birth Rate Dynamics in Britain / John Ermisch // The Journal of Human Resources. – Volume 23 (4), 1988. – P. 563-576
184. Esping-Andersen C. The Three Worlds of Welfare Capitalism / Esping-Andersen Costa. – Polity Press, Cambridge, UK, 1990. – 310 p.
185. Gauthier A. Family Benefits and Fertility : аn Econometric Analysis / Gauthier Anne Helene, Hatzius Jan // Population Studies. – Volume 51, 1997. – P. 306.
186. Heuveloin P. Cohabitation and family formation across western nations / Heuveloin P., Timberlake J. M. // The New Demographic Regime. Population Challenges and Policy Responses. Edited by M. Macura, A. MacDonald, W. Haung. – UN, New York and Geneva, 2005. – P. 66-67.
187. Kamerman Sh. Family Policy: Government and Families in Fourteen Countries / Kamerman Sheila B., Kahn Alfred J. – New York: Columbia University Press, 1978.
188. Key issues and recommendations for consumer protection: Affordability, Social Protection, and Public Participation in Urban Water Sector Reform in Easter Europe, Caucasus and Central Asia, OECD 2003. – P. 12-37.
189. Lesthaeghe R. When history moves on : the Foundation and Diffusion of a Second Demographic Transition / Lesthaeghe R., Surkyn J. – Brussels : Interfase Demography, Free University of Brussels, 2004. – P. 68-90.
190. Livia Sz. Gender and family stability : Dissolution of the first parental union in Sweden and Hungary / Livia Sz. Olah // Demographic Research. – Rostock, 2004. – Vol. 4, article 2.
191. Macura M. Eastern and Western Europe’s Fertility and Partnership Patterns : Selected development from 1987 to 1999 / Macura M., Mochizuki-Sternberg, Garcia J.L. // Dynamics of Fertility and Partnership in Europe / Ed. by M. Macura and G. Beets. UN. N. Y., Geneva, 2002.
192. McRae S. Returning to Work after Childbirth : Opportunity and Inequalities / European Sociological Review. Volume 9 (7), 1993, – P. 125-138.
193. Preston S. Children and the elderly : divergent paths for America’s dependents / S. Preston // Demography, 21, 1984. – P. 68-74.
194. Special issue on work and family : Research informing policy // Work a occupations. – Beverly Hills ; L. : 1996. – Vol. 23, N 4. – P. 347-483.
195. Van de Kaa D. J. Anchored Narratives : The Story and Findings of Half a Century of Research into Determinants of Fertility / Van de Kaa D. J. // Population Studies. 1996. Vol. 50 (3). – P. 425.
196. Van de Kaa D. J. Europe’s Second Demographic Transition / Van de Kaa D. J. // Population Billetin. – Washington, 1987. – Vol. 42, № 1.
197. Wennemo I. Sharing the Costs of Children ; Studies on the Development of Family Support in the OECD countries / Wennemo I. – Swedish Institute for Social Research, Stockholm, 1994. – Р. 35-58.


Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.