У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название МІЖСЕКТОРНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ (НА МАТЕРІАЛАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Количество страниц 236
ВУЗ Волинський національний університет імені Лесі України
Год сдачи 2010
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП ........................................................................................................................5

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖСЕКТОРНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ....................................................................................12
1.1. Походження, сутність та внутрішня структура міжсекторного партнерства як механізму реалізації соціальної політики................................................12
1.2. Економічне значення міжсекторного партнерства у здійсненні соціальної політики............................................................................................................24
1.3. Інституціональні засади реалізації партнерства трьох суспільних секторів.............................................................................................................39
1.4. Економіко-організаційні форми партнерства міжсекторної взаємодії...........55
Висновки до розділу 1.................................................................................................64

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ОСНОВНИХ СУБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ..............................68
2.1. Оцінка роботи органів державної влади й місцевого самоврядування у соціальній сфері Волинської області........................................................... ..69
2.2. Особливості діяльності соціально орієнтованих громадських організацій Волині...............................................................................................................87
2.3. Сучасний стан та потенціал соціальної активності бізнес-організацій у регіоні...............................................................................................................98
2.4. Основні тенденції сучасного розвитку партнерських відносин міжсекторного характеру у Волинській області........................................109
Висновки до розділу 2.............................................................................................121

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ МІЖСЕКТОРНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ ТА В ЇЇ РЕГІОНАХ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН..........................................................................................125
3.1 Фонди розвитку громади як основна економіко-організаційна форма міжсекторної взаємодії у регіонах України................................................125
3.2 Необхідність і шляхи трансформації державного соціального замовлення та соціального гранту в регіонах України..................................................136
3.3 Обґрунтування аутсорсінгової моделі реалізації корпоративної соціальної відповідальності в соціальній політиці регіонів України.........................149
3.4 Перспективи адаптації венчурних технологій у систему соціальної політики України на регіональному рівні...................................................159
3.5 Способи удосконалення системи правового регулювання партнерства міжсекторної взаємодії в Україні................................................................169
Висновки до розділу 3.............................................................................................180

ВИСНОВКИ............................................................................................................184
ДОДАТКИ...............................................................................................................188
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...........................................................228


ВСТУПАктуальність теми. Сучасний стан соціальної політики в Україні недостатньо відображає ті соціальні пріоритети, обов’язковість яких проголошена на найвищому рівні. У соціальній сфері без належної уваги залишається значна кількість деструктивних процесів і явищ. Їх ліквідація є нагальною потребою і вимагає від суспільства масштабних фінансових, трудових, інтелектуальних й інших ресурсів, мобілізувати які традиційними інструментами державного регулювання і лише державними зусиллями виявляється вкрай важко. За таких умов подальша розбудова ефективної моделі соціального розвитку в Україні залежить від того, наскільки успішним буде пошук інноваційних механізмів реалізації її соціальної політики. Указана необхідність разом із регіональними пріоритетами (що задекларовані державою так само рішуче, як і соціальні) синтезує комплексне завдання застосування нових підходів до здійснення соціальної політики в регіонах України. Втіленням цих підходів в областях і місцевих громадах за належного наукового обґрунтування може стати міжсекторне партнерство як організована, узгоджена, взаємовигідна та рівноправна взаємодія трьох суспільних секторів (державного, громадського і бізнес-сектору), яка передбачає, крім якісних змін у державному управлінні соціальною сферою, також врахування й повне використання у соціальній політиці потенціалу приватного бізнесу та громадських організацій.
Різні аспекти соціальної політики України досліджуються в працях таких вчених, як С.І. Пирожков, Е.М. Лібанова, В.В. Онікієнко, О.В. Макарова, М.Д. Романюк, В.С. Стешенко, Г.А. Дмитренко, І.С. Кравченко, І.Л. Петрова, В.В. Близнюк, Л.М. Черенько, В.С. Шишкін, Л.І. Тертична. Її регіональний контекст відображають публікації З.В. Герасимчук, М.І. Карліна, В.І. Павлова, Н.В. Павліхи, М.А. Хвесика, Л.А. Чвертко, Т.А. Драгунової. Питання партнерства у соціально-трудовій сфері відображені в роботах О.А. Грішнової, В.М. Новікова, А.М. Колота, Н.В. Балабанової, О.В. Мірошниченка, О.І. Петровського, І.М. Дубровського. Участь громадських і недержавних комерційних організацій в розвитку соціальної сфери одними з перших на державному рівні в Україні передбачили розробники Стратегії демографічного розвитку України на 2006–2015 pp. (Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України) й автори Закону України „Про соціальні послуги” (№ 966-IV від 19.06.2003). Особливостям сучасного стану і перспективам розвитку корпоративної соціальної відповідальності в нашій державі присвятили свої публікації В.В. Апопій, Ю.О. Привалов, В.М. Шаповал, В.П. Валіков, Д.Л. Коник, С.В. Мельник, М.В. Олійник, В.С. Костюк. Окремі аспекти міжсекторної взаємодії в Україні визначені Концепцією сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів (№ 1035-р від 21.11.2007).
Незважаючи на значимість і глибину згаданих наукових розробок, історично склалося так, що масштабні дослідження соціальної активності бізнесу та соціально-економічного значення громадських організацій здійснюються в основному зарубіжними вченими: М. Портером, М. Крамером, Ф. Котлером, Д. Гендерсоном, М. Ліборакіною, М. Лучко, О. Аузаном, Л. Саламоном, Б. Вейсбродом, Г. Анхеєром та ін. Слід також відмітити, що комплексні дослідження міжсекторного партнерства як інструменту реорганізації соціальної сфери сьогодні проводяться переважно поза економічною наукою: в соціології (Г.В. Задорожний, В.М. Якимець), державному управлінні (Н.В. Піроженко, Т.О. Бутирська), політології (А.С. Крупник), правознавстві (О.С. Автономов, В.В. Кравченко). Поодинокими є спроби міждисциплінарного підходу до вивчення цього явища (М.Ф. Замятіна, Н.Л. Хананашвілі).
Високий рівень усіх цих напрацювань є підґрунтям для розробки власне економічної концепції міжсекторного партнерства як механізму реалізації соціальної політики, особливо в країні, де формування ринкової економіки ще триває. На часі – поглиблення вивчення можливостей міжсекторного партнерства в напрямку оптимізації суспільних витрат і витрат його учасників, дослідження його взаємозв’язку із соціальним та людським капіталом, а також розробка і систематизація способів реалізації його можливостей в умовах України.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалася в рамках держбюджетної теми „Західне Полісся: продуктивні сили, економіка, фінанси”, затвердженої вченою радою Волинського національного університету ім. Лесі Українки (наказ Міністерства освіти і науки № 633 від 05.11.2002, номер державної реєстрації 0103U000657), де здобувачем досліджувались основні напрями, проблеми і перспективи розвитку соціальної політики у Волинській області.
Метою дисертаційної роботи є розробка теоретико-економічних засад і науково-методичних рекомендацій щодо впровадження й використання у державній та регіональній соціальній політиці України механізму міжсекторного партнерства.
Завдання дисертаційної роботи:
• простежити походження і з’ясувати сутність міжсекторного партнерства в контексті еволюції поглядів на соціальну політику;
• дослідити внутрішню структуру міжсекторного партнерства;
• розкрити економічний зміст міжсекторного партнерства через теоретико-економічне обґрунтування його значимості в соціальній політиці;
• визначити інституціональні та організаційні принципи застосування міжсекторного партнерства у соціальній політиці;
• виявити передумови запровадження міжсекторного партнерства у систему соціальної політики в одному з найбільш соціально проблемних регіонів України (Волинській області) шляхом вивчення особливостей функціонування основних суб’єктів соціальної політики у ньому та сучасного стану міжсекторного співробітництва на його теренах;
• встановити способи організації механізму міжсекторного партнерства в регіонах України з урахуванням досвіду зарубіжних країн;
• обґрунтувати систему заходів для покращення законодавчого регулювання міжсекторного партнерства в Україні з метою забезпечення повної реалізації його потенціалу у соціальній політиці нашої держави.
Об’єктом дослідження є міжсекторне партнерство як об’єктивно необхідний елемент системи соціальної політики в умовах ринкової економічної системи.
Предметом дослідження визначено особливості впровадження і використання міжсекторного партнерства у соціальній політиці України, зокрема, в недостатньо розвинутих і соціально проблемних її регіонах.
Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дисертації становить критичний синтез класичних теорій і новітніх поглядів на місце і роль соціальної сфери в економічній системі суспільства. Широке застосування в роботі отримали загальнонаукові методи дослідження: системний аналіз, діалектичний метод, прийоми абстрагування й узагальнення, індукції й дедукції. В процесі удосконалення системи критеріїв диференціації інституційних секторів суспільства використано метод типології. Пояснення економічної суті міжсекторного партнерства, розробка його інституційної структури і системи економіко-організаційних форм ґрунтується на інституціональному підході до пізнання економічних явищ, зокрема таких його елементах, як теорія трансакційних витрат, теорія суспільного вибору та теорія ігор. Оцінка діяльності основних суб’єктів соціальної політики Волинської області проводилася за результатами здійснених дисертантом анкетування й опитування експертів, формалізованого аналізу офіційних документів органів державної влади і місцевого самоврядування. Під час визначення напрямів практичної реалізації наукових засад міжсекторного партнерства як механізму реалізації соціальної політики в регіонах України застосовано метод прогнозування, порівняльний підхід, метод побудови логічних моделей.
Інформаційною базою дослідження слугували зарубіжні й вітчизняні законодавчі акти, що регулюють функціонування соціальної сфери і реалізацію різних аспектів міжсекторного партнерства, статистичні дані, оперативна інформація підприємств і звітність громадських організацій.
Наукова новизна одержаних результатів:
вперше:
• доведена необхідність включення вчення про міжсекторне партнерство як способу вирішення соціальних проблем у площину соціальної економіки і політики – на основі обґрунтування його ресурсоутворюючої і ресурсооптимізаційної природи, його нейтралізаційного впливу на негативні зовнішні ефекти, з’ясування його місця в системі таких категорій соціальної політики, як соціальний діалог, соціально-трудові відносини, соціальний і людський капітал, а також дослідження його інституційної структури та системи економіко-організаційних форм;
• розроблено цілісну організаційну модель регіонального міжсекторного партнерства як механізму реалізації соціальної політики України, центральним елементом якої є фонд розвитку громади як найбільш ефективна його економіко-організаційна форма, що використовує набір інструментів для інфраструктурного забезпечення соціальної політики, визначальними серед яких є соціальне замовлення і соціальний грант, аутсорсінг корпоративної соціальної відповідальності та венчурна філантропія.
набули подальшого розвитку:
• категоріальний ряд, який характеризує міжсекторне партнерство: поряд із поняттям „міжсекторне партнерство”, котре відображає формальний бік явища, що досліджується, обґрунтована необхідність вживання терміну „партнерство міжсекторної взаємодії”, який точніше враховує його практичний зміст;
• система критеріїв диференціації інституційних секторів суспільства, в якій усунено неточності й суперечності, пов’язані з віднесенням конкретних організацій до певного сектору, та запроваджено їх (критеріїв) ієрархію;
• концепція корпоративної соціальної відповідальності, окремі ініціативи якої (зокрема, благодійність) вперше пропонується передавати в субпідряд спеціалізованим агенціям з метою відходу від стихійної практики реалізації цих ініціатив, що незначним чином сприяє розвитку соціальної сфери;
удосконалено:
• технологію державного соціального замовлення в регіонах України, яку оптимізовано шляхом розширення її предмету, врахування в процесі її реалізації необхідності активізації недержавних суб’єктів соціальної політики, а також підвищення ролі фінансових аспектів її здійснення;
• механізм правового регулювання міжсекторного партнерства в Україні: посилено регулятивну функцію його регіональних важелів, а також тих його інструментів, які відповідають за створення сприятливого адміністративного та податкового середовища для повнішого врахування можливостей міжсекторного партнерства у соціальній політиці.
Практичне значення одержаних результатів. У роботі розкриті передумови для подальших економічних досліджень шляхів використання міжсекторного партнерства в соціальній політиці. Експертні висновки здобувача застосовувались в ході реалізації чотирьох проектів соціального значення, здійснюваних громадськими організаціями у Волинській області у 2005–2007 pp. Підсумком найважливішого з них є створення основної економіко-організаційної форми міжсекторного партнерства у Волинській області – ВОГО „Фонд місцевого розвитку” (Акти впровадження від 5.09.2006 та від 21.03.2007, видані ВОГО „Фонд місцевого розвитку” і МГО „Асоціація захисту прав молоді Волині” відповідно). Рекомендації дисертанта були використані також під час реалізації проектів „Створення Громадської ради міжсекторного партнерства для вирішення соціальних проблем міста Луцька” і „Розвиток співпраці бізнесу та громадських організацій у Волинській області” (Акти впровадження відповідно від 20.03.2007 і від 27.03.2007, видані МГО „Асоціація захисту прав молоді Волині”) та проекту „Вчимося проектному менеджменту задля налагодження ефективної співпраці з бізнесом” (Акт впровадження від 30.03.2007 р., виданий ВОГО „Фонд місцевого розвитку”). Крім того, одержані результати бралися до уваги під час розробки Програми економічного і соціального розвитку м. Луцька на 2007 рік (Акт впровадження від 03.04.2007, виданий Луцькою міською радою).
Особистий внесок здобувача. У дисертації відображено авторське бачення ролі і значення міжсекторного партнерства у здісненні соціальної політики з урахуванням особливостей розвитку України та її окремих областей. Положення наукової новизни, ідеї, висновки і рекомендації, які виносяться на захист, сформульовані автором самостійно.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дослідження обговорювалися на 19 семінарах, форумах, тренінгах, круглих столах, науково-практичних конференціях різного рівня. Серед них: п’ять міжнародних, у т.ч. „Проблеми і перспективи функціонування інноваційної системи держави в умовах глобалізації” (м. Луцьк, 2007 р.), „Актуальні проблеми регіонального розвитку в контексті європейської інтеграції” (пансіонат „Шацькі озера”, 2005 р.); чотири всеукраїнських, у т.ч. „Соціально-економічні проблеми розвитку країн з транзитивною економікою” (м. Харків, 2007 р.), „Актуальні проблеми муніципального управління” (м. Київ, 2006 р.), „Впровадження політики міжсекторного партнерства на місцевому рівні” (с. Майське Дніпропетровської області, 2006 р.); десять регіональних, у т.ч. „Роль громадян, органів влади і організацій громадянського суспільства у вирішенні соціальних проблем Рівненщини” (м. Рівне, 2006 р.), „Бізнес та громада – шлях до партнерства” (м. Луцьк, 2005 р.), „Цільова еволюція кредитних спілок” (м. Івано-Франківськ, 2004 р.).
Публікації. За результатами дослідження опубліковано 13 наукових праць загальним обсягом 6,7 д. а., (10 одноосібних): 1 публікація в колективній монографії, 3 статті в економічних наукових фахових виданнях (2 одноосібні), 2 статті в інших фахових виданнях, 5 тез у матеріалах наукових конференцій, 2 публікації в інших виданнях.
Список литературы ВИСНОВКИВ ході дисертаційного дослідження здійснено вирішення актуальної науково-прикладної проблеми, що полягає в теоретичному та методичному обґрунтуванні доцільності й необхідності впровадження у соціальну політику України механізму міжсекторного партнерства, який дозволяє підвищити соціальну й економічну результативність здійснюваних в її межах зусиль. Результати проведеного дослідження дозволяють зробити такі висновки:
1. Діалектика розвитку соціальної політики і нові соціальні виклики людству у XXI ст. спричинили виникнення новочасного механізму її реалізації – міжсекторного партнерства, яке являє собою постійну і взаємовигідну взаємодію трьох суспільних секторів (держави, громадських організацій та бізнесу) з метою вирішення актуальних проблем функціонування соціальної сфери через формування недосяжних раніше продуктивних комбінацій ресурсів (Паретто-поліпшень), а також створення передумов для добровільної й мотивованої участі творців негативних зовнішніх ефектів у процесі їх нейтралізації.
2. Первинними ланками кожного сектору є його організовані елементи – організації та установи. Визначення змісту й характеру взаємозалежності критеріїв зарахування цих елементів до того чи іншого сектору займає важливе місце в дослідженні внутрішньої структури міжсекторного партнерства. Основним із таких критеріїв є місія діяльності організованих елементів сектору, додатковими – ступінь їх інтеграції у державні структури, схильність або несхильність до підприємницького ризику, орієнтація на максимізацію прибутку та спосіб його використання (суспільний чи приватний), а також технологія діяльності організацій.
3. Економічний зміст міжсекторного партнерства зумовлений його ресурсоутворюючою функцією у соціальній політиці; його пригнічувальним впливом на негативні екстерналії, що породжені системою ринкового господарювання і суспільного вибору; його спорідненістю з феноменом соціального капіталу (міжсекторне партнерство є однією з найбільш результативних форм останнього); його визначальною роллю у формуванні людського капіталу, що проявляється через розвиток всіх активів цього капіталу, особливо – навичок самодопомоги й самообслуговування у представників соціально незахищених верств населення.
4. Інституціональні принципи використання економічних переваг міжсекторного партнерства у соціальній політиці ґрунтуються на врахуванні особливостей інституційного середовища реалізації цих переваг, а також на визначенні сутності і послідовності елементів його інституційної структури. Перше формують у своїй єдності процеси соціалізації економічної сфери та раціоналізації соціальної дійсності. Їх спрямовуючий вплив єднає в цілісну систему зовнішні та внутрішні інститути-норми й інститути-субмеханізми міжсекторного партнерства, що становлять в сукупності його інституційну структуру. Її зовнішні норми – це загальні засади функціонування ринкової економіки. Внутрішні норми – конкретні правила та процедури здійснення міжсекторного партнерства. Інституційні субмеханізми міжсекторної взаємодії забезпечують реалізацію її зовнішніх та внутрішніх норм. Вони або безпосередньо утворюють синергетичний ефект від сполучення ресурсів агентів взаємодії, або сприяють найкращій із можливих таких ресурсних комбінацій.
5. Організаційні принципи використання потенціалу міжсекторного партнерства у соціальній політиці задані його інституціональними особливостями. Вони ґрунтуються на об’єктивному існуванні двох сукупностей економіко-організаційних форм міжсекторного партнерства: бінарних та інтегральних. Бінарні форми – це співпраця двох із учасників міжсекторного партнерства: громадських організацій і держави; держави і бізнесу; бізнесу і громадських організацій. Другі – організаційно складніші і вимагають участі функціонерів кожного сектору. Інституціональна зумовленість цих форм витікає з положень теорії ігор: для досягнення оптимального результату не існує альтернативи об’єднання зусиль цих функціонерів для спільних дій.
6. Необхідність об’єднання зусиль основних суб’єктів соціальної політики й активізації міжсекторного партнерства у Волинській області зумовлена критичним станом соціальної сфери регіону. Незадовільний стан вирішення актуальних соціальних проблем Волині є відображенням невисокої результативності роботи органів державної влади та місцевого самоврядування. Причинами цього є: незадовільне виконання посадових обов’язків багатьма працівниками соціальної галузі; окремі прояви їх рентоорієнтованої поведінки; недостатнє фінансування соціальної сфери; її погане кадрове забезпечення.
7. Зменшити ступінь прояву соціального деструктиву у Волинській області, а також компенсувати недоліки державного управління соціальною сферою можуть громадські організації регіону. Але серед них вкрай малою є частка реально діючих структур. Кількість активних організацій із соціальним профілем діяльності є ще меншою. Крім того, їх зусилля, спрямовані на боротьбу із соціальними проблемами, відзначаються спорадичністю і немасштабністю в силу недостатнього організаційного розвитку третього сектору Волині й односторонньої орієнтації його менеджменту на зарубіжні та інші немісцеві джерела фінансування.
8. Підтримку соціальних ініціатив громадських організацій Волині (й значно менше – підтримку таких ініціатив з боку державних установ) готові і можуть забезпечити представники бізнес-сектору. Найпоширенішим напрямком їх соціальної політики в регіоні є стихійна благодійність. В силу цієї стихійності благодійникам часто доводиться відмовлятися від наміру здійснити благодійний внесок через невпевненість у цільовому його використанні. Водночас ресурси бізнесу є недостатніми для трансформації його благодійної діяльності на засадах системності й постійності. У свою чергу, стосунки приватних благодійників і держави відзначені кризою, спровокованою несприятливим для розвитку благодійної діяльності законодавчим полем, а також чинниками державного адміністративного примусу. Щодо партнерства бізнесу і громадських організацій, то його стримує низький організаційний розвиток останніх і відсутність надійних каналів інформаційного зв’язку між потенційними партнерами.
9. Нині функціонуючі форми міжсекторного партнерства в регіонах України, у т.ч. у Волинській області, не демонструють високої результативності через незначні масштаби своєї діяльності і формалізм у роботі, яка, до того ж, слабко пов’язана з контекстом соціальної політики. Серед цих форм найбільше практичне соціальне значення має конкурс проектів програм, розроблених громадськими організаціями (державне соціальне замовлення), який щорічно організовується відповідними відділами владних структур області. Разом з тим фінансування конкурсу в розрахунку на одну організацію і один проект є мізерним, через що вплив цих проектів на розвиток соціальної сфери несуттєвий. Крім того, пріоритети конкурсу слабко враховують специфіку поширених на Волині соціальних проблем.
10. Способи організації міжсекторного партнерства у Волинській області та в інших регіонах України зводяться до реалізації запропонованої в роботі організаційної моделі на основі використання переваг фондів розвитку громади як його основної інтегральної економіко-організаційної форми. Модель враховує особливості діяльності суб’єктів соціальної політики і стану міжсекторної співпраці на Волині та передбачає два напрямки діяльності новостворених фондів: підтримка благодійних ініціатив місцевого бізнесу і зміцнення організаційного потенціалу громадських організацій. Заснована на пропорційній участі всіх партнерів, модель забезпечить необхідний інформаційний зв’язок між ними. Фонди розвитку громади будуть використовувати новітні технології і методи, які гарантуватимуть дієвість їх зусиль, спрямованих на соціальний розвиток регіонів України.
11. Невід’ємним атрибутом цілісної схеми процесу впровадження міжсекторного партнерства в систему соціальної політики регіонів України є заходи для покращення його правового регулювання. Їх необхідно спрямувати на забезпечення широкої участі недержавних суб’єктів соціальної політики (громадських організацій та бізнесу) в управлінні соціальною сферою; на законодавче оформлення організаційних аспектів міжсекторного партнерства як механізму реалізації соціальної політики в Україні, а також на зміцнення регіонального рівня його функціонування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ1. Акімова І. Бути чи не бути бізнесмену відповідальним перед суспільством? [Електронний ресурс] / Ірина Акімова, Олена Осинкіна // Дзеркало тижня. – 2006. – 11–17 берез. (№ 9). – Режим доступу : http://www.dt.ua/2000/2675/52833/.
2. Актуальные проблемы Европы. Неправительственные организации Европы в условиях глобализации : cб. науч. тр. / РАН ИНИОН, центр науч.-информ. исслед. глобал. и регион. пробл., отд. Зап. Европы и Америки ; ред.-сост. Субботин А. К. – М. : [б. в.], 2005. – 200 с. – (Актуал. пробл. Европы / редкол. : Т. Г. Пархалина (гл. ред.) и др. ; 2005, № 3). – (Европа: ХХІ в.).
3. Альманах. Межсекторные взаимодействия (методология, технологии, правовые нормы, механизмы, примеры). Настольная Книга – 2000 / под общ. ред. Н. Л. Хананашвили. – М. : Фонд „НАН”, 2000. – 268 с.
4. Альманах. Межсекторные взаимодействия (методология, технологии, правовые нормы, механизмы, примеры). Настольная Книга – 2001 / под общ. ред. Н. Л.Хананашвили. – М. : Фонд „НАН”, 2001. – 344 с.
5. Альманах. Межсекторные взаимодействия (методология, технологии, правовые нормы, механизмы, примеры). Настольная Книга – 2002 / под общ. ред. Н. Л. Хананашвили. – М. : Фонд „НАН”, 2002. – 368 с.
6. Аравина Т. И. Лоббизм: национальные образы и степень социальной приемлемости / Т. И. Аравина, Ю. Ю. Кузнецов // СОЦИС. – 2000. – №9. – С. 59–63.
7. Асоціація захисту прав молоді Волині : звіт діяльності, 1999–2005. – Луцьк : Асоц. захисту прав молоді Волині, 2006. – 18 с.
8. Аузан А. А. Общественный договор и гражданское общество / А. А. Аузан // Мир России. – 2005. – Т. 14, № 3. – С. 3–18.
9. Аузан А. Экономическое значение гражданского общества / А. Аузан, В. Тамбовцев // Вопросы экономики. – 2005. – № 5. – С. 28–49.
10. Б’юкенен Джеймс. Суспільні фінанси і суспільний вибір. Два протилежних бачення держави / Джеймс М. Б’юкенен, Річард А. Масгрейв ; пер.з англ. А. Ю. Іщенко. – К. : Академія, 2004. – 176 с. – (Актуал. світ. дискусії).
11. Балабанова Н. В. Социальный диалог. Социальное партнерство. Социальное государство / Балабанова Н. В., Жуков В. И., Пилипенко В. Е. ; отв. ред. В. Е. Пилипенко. – К. : Акад. труда и соц. отношений Федер. профсоюзов Украины, 2002. – 189 с.
12. Барковский Д. Общество и власть: механизмы взаимодействия на национальном уровне / Барковский Д., Доманова П., Макаренко О. ; под ред. П. Крючковой. – М. : Ин-т нац. проекта „Общественный договор”, 2002. – 41 с.
13. Бегма Ю. К. Якісне дослідження методів впровадження соціальної відповідальності бізнесу в Україні / Бегма Ю. К., Вінніков О. Ю., Редько О. І. – К. : Центр корпор. громадянства, 2006. – 129 с.
14. Безпалько О. В. Соціальна робота в громаді: навч. посіб / О. В. Безпалько. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 176 с.
15. Бизнес и общество: выгодное партнерство / под общ. ред. А. А. Нещадина. – М. : Вершина, 2006. – 256 с.
16. Біла С. О. Інститут держави та його роль в активізації реформування економіки України / С. О. Біла // Научные труды ДоНТУ. Серия: Экономика. – 2004. – Вып. 70. – С. 184–190.
17. Білий М. М. Кооперативи як засіб вирішення соціально-економічних проблем регіону / М. М. Білий // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. – 2007. – Вип. 5. – С. 76–81.
18. Благодійники та меценати міста Луцька / [Звонар В., Козак Ю., Хомук В., Шокало О.]. – Луцьк : Асоц. захисту прав молоді Волині, 2006. – 48 с.
19. Близнюк В. Людський капітал як фактор економічного розвитку: еволюція методологічних підходів та сучасність / В. Близнюк // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 2. – С. 64–78.
20. Близнюк В. Оцінка людського потенціалу економічного зростання України: теорія та практика / В. Близнюк // Україна: аспекти праці. – 2006. – № 5. – С. 30–34.
21. Борисова Ю. Нова влада і „третій сектор”: у бій аналітиків, як і раніше, не беруть [Електронний ресурс] / Юлія Борисова // Дзеркало тижня. – 2005. – 1–7 жовт. (№ 38). – Режим доступу :
http://www.dt.ua/1000/1030/51411/.
22. Ботанова К. Культуру – радам [Електронний ресурс] / Катерина Ботанова // Дзеркало тижня. – 2005. – 16–22 квiт. (№ 14). – Режим доступу : http://www.dt.ua/3000/3680/49776/.
23. Бунчук М. Роль венчурного капитала в финансировании малого инновационного бизнеса [Электронный ресурс] / Михаил Бунчук // Технологический бизнес : электронный бюллетень. – 1999. – №1. – Режим доступа :
http://www.techbusiness.ru/tb/archiv/number1/page02.html.
24. Бурдье П. Формы капитала / Пьер Бурдье ; пер. с англ. М. С. Добряковой ; науч. редактирование В. В. Радаева // Экономическая социология. – 2002. – Т. 3, № 5 (нояб.). – С. 60–75.
25. Бюджетный процесс: анализ прозрачности и общественного участия / [Т. И. Виноградова, М. Ф. Замятина, В. А. Бескровная и др.]. – СПб. : Синтез, 2003. – 220 с.
26. Ващук О. М. Конституційно-правовий статус громадських організацій України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 „Конституційне право” / О. М. Ващук. – К., 2004. – 17, [1] с.
27. Від соціального забезпечення до соціальної політики: зб. наук. праць / відп. та наук. ред. Я. А. Жаліло. – К. : Сатсанга, 2001. – С. 44.
28. Вільямсон Олівер. Економічні інституції капіталізму : фірми, маркетинг, укладання контрактів / Олівер Е. Вільямсон ; пер. з англ. А. Олійник. – К. : АртЕк, 2001. – 472 с.
29. Вкорінюючи громадянське суспільство в Україні: результати інноваційного дослідницького проекту за участі представників громадянського суспільства / [С. Куц, О. Вінников, Л. Абрамов та ін. ; CIVICUS index on civil society]. – К. : [б. в.], 2000. – С. 4.
30. Власть, бизнес и НКО: перспективы взаимодействия. Региональный и местный аспекты [Електронний ресурс] : [отчет по результатам исследования состояния гражданского общества в Ярославской обл., 20 нояб. 2002 г.] / Ярослав. регион. обществ. орг. „Центр социального партнерства”. – Режим доступа :
http://www.csp.yaroslavl.ru/files/grob02.zip.
31. Волинська обласна дитяча громадська організація „Центр розвитку дитини” : звіт про діяльність за 2003–2005 роки / ВОДГО „Центр розв. дитини”. – Луцьк, 2006. – 32 с..
32. Волонтерство як ресурс соціальної роботи в громаді: зб. статей : [матеріали міжнар. наук. конф. для студ. та аспірантів „Обличчя соціальної держави”, 22–23 берез. 2006 р., Київ] . – К. : Християн. дит. фонд, 2006. – 96 с.
33. Вольчик В. В. Курс лекций по институциональной экономике [Електронний ресурс] : [пособие для студентов вузов] / В. В. Вольчик. – Ростов–н/Д. : Изд-во Рост. ун-та, 2000. – 80 с. – Режим доступа : http://www.ie.boom.ru/Lecture.htm.
34. Ганслі Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки / Теренс М. Ганслі ; пер. з англ. О. Перепадя. – К. : Основа, 1995. – С. 11.
35. Гвелесіані А. Г. Розвиток соціальної інфраструктури: проблеми інвестування і напрямки розвитку / А. Г. Гвелесіані // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. – 2007. – Вип. 5. – С. 266–271.
36. Геєць В. М. Інституційні перетворення і суспільний розвиток / В. М. Геєць // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 2. – С.9–36.
37. Герасимчук З. В. Еколого-економічні основи формування та реалізації регіональної політики сталого розвитку (питання методології та методики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук спец. 08.10.01 „Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” / З. В. Герасимчук. – Львів, 2002. – 40, [1] с.
38. Голик В. Приватизация, права собственности и мотивация / В. Голик // Вопросы экономики. – 1991. – № 6. – С. 133–140.
39. Город и бизнес: формирование социальной ответственности российских компаний / [Ивченко С. В., Либоракина М. И., Сиваева Т. С. и др.] ; под. ред. М. И. Либоракиной. – М. : Ин-т экономики города, 2003. – С. 6–23, 47–65.
40. Горожанкина М. Е. Экономический институт в контексте теории социального капитала / М. Е. Горожанкина // Научные труды ДоНТУ. Серия: Экономика. – 2004. – Вып. 70. – С. 70–76.
41. Господарський кодекс України : коментар. – Х. : Одісей, 2004. – 848 с.
42. Государственный социальный заказ / [Н. Л. Хананашвили, О. В. Зыков, Е. А. Абросимова и др.] – М. : Фонд НАН, 1995. – 55 с.
43. Государство и негосударственные некоммерческие организации: формы поддержки и сотрудничества / [О. В. Макаренко, Б. Л. Рудник, Л. И. Якобсон и др.]. – М. : СИГНАЛЪ, 1997. – 176 с.
44. Грищенко А. А. Хабарництво як інституційний комплекс / А. А. Грищенко, О. А. Грищенко // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 2. – С. 45–63.
45. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підруч. / О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2004. – 535 с. – (Вища освіта XXI століття).
46. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки / О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2001. – 254 с.
47. Грішнова О. Економічна природа і значення категорії людський капітал / О. Грішнова, Л. Тертична // Україна : аспекти праці. – 2003. – № 7. – С. 33–37.
48. Давиденко В. Імперативи формування і розвитку інституту соціального діалогу / В. Давиденко // Політичний менеджмент. – 2005. – № 6 (15). – C. 89–102.
49. Дагаев А. А. Механизмы венчурного (рискового) финансирования: мировой опыт и перспективы развития в России [Електронний ресурс] / А. А. Дагаев // Менеджмент в России и за рубежом. – 1998. – № 2. – Режим доступа : http://www.cfin.ru/press/management/1998-2/06.shtml.
50. Демків О. Концепція групового соціального капіталу та її адаптація до вітчизняних умов / Олег Демків // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 4. – С. 104–118.
51. Демків О. Соціальний капітал: теоретичні засади дослідження та операційні параметри / Олег Демків // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 4. – С. 99–111.
52. Державний класифікатор України. Класифікація форм власності : ДК 001:2004 [Електронний ресурс]. – [Чинний від 2004-06-01] / НТЦ „Леонорм-стандарт”. – Режим доступу :
http://lsrv.leonorm.com.ua/p/NL_DOC/UA/200401/Nakaz94.htm.
53. Діти, жінки та сім’я в Україні = Children, females and family in Ukraine : стат. зб. / Держ ком. стат. України. — К. : Держкомстат України, 2006. – 398 с.
54. Діти, жінки, сім’я : стат. зб. / відп. за вип. Л. Г. Ніколайчук. – Луцьк : ГУС у Волин. обл., 2007. – 116, [2] с.
55. Діючі громадські організації Волині : [інформ.-аналіт. довід.] / М. Іванюк, Ю. Бєловицька, О. Назарчук, І. Мельник. – Луцьк : Асоц. захисту прав молоді Волині, 2003. – 63, [2] с.
56. Доклад о социальных инвестициях в России, 2004. Роль бизнеса в общественном развитии / [Акопян А. Р., Балацкий Е. В., Графский С. В. и др.] ; под общ. ред. С. Е. Литовченко. – М. : Ассоц. Менеджеров, 2004. – 80 с.
57. Жданенко С. Б. Партнерська взаємодія у процесі становлення громадянського суспільства (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 „Соціальна філософія та філософія історії” / С. Б. Жданенко. – Х., 2003. – 16, [1] с.
58. Жмир В. Лобі для України / Володимир Жмир // Соціальна політика та соціальна робота. – 1999. – № 2. – С. 3–11.
59. Жовніренко П. Діяльність громадських організацій: корисні поради / Павло Жовніренко // Соціальна політика та соціальна робота. – 1999. – № 3–4. – С. 140–153.
60. Задорожний Г. В. Соціальне партнерство – реальний шлях до відкритого суспільства / Задорожний Г. В., Коврига О. В., Смоловик В. В. – Х. : Харків. ін-т бізнесу і менедж., 2000. – 192 с.
61. Зайцева Л. Тенденції соціального розвитку регіонів України / Л. Зайцева, І. Польська // Економіка України. – 2004. – № 5. – С. 67–73.
62. Законодавче регулювання діяльності неприбуткових організацій: світовий досвід та рекомендації для України. – К. : Лабораторія законодав. ініціатив ; Міжнар. фонд „Відродження”, 2000. – 36 с.
63. Застосування механізмів ефективності менеджменту в діяльності державних органів : теорія і практика : пер. з англ., фр. / Ресурс. центр розв. громад. орг. „Гурт”. – К. : Академія, 2001. – С. 8. – (Теорія і практика державного управління).
64. Зачем бизнесу спонсорство и благотворительность / А. Векслер, Г. Тульчинский. – М. : Вершина, 2006. – 336 с.
65. Звонар В. П. Аналіз впливу суб’єктів соціальної політики на стан соціальної сфери регіону (на прикладі Волинської області) / В. П. Звонар // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія: Географія. – 2007. – № 2. – С. 217–224.
66. Звонар В. П. Економічні основи міжсекторного партнерства як конструктивної взаємодії держави, бізнесу та громадських організацій / В. П. Звонар // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія: Економіка. – 2006. – № 7. – С. 37–42.
67. Звонар В. П. Зарубіжний досвід використання венчурних технологій в соціальній політиці / В. П. Звонар // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія: Міжнародні відносини. – 2007. – № 7. – С. 102–107.
68. Звонар В. П. Інституційні засади використання механізму міжсекторного партнерства в соціальній політиці України / В. П. Звонар // Проблеми і перспективи функціонування інноваційної системи держави в умовах глобалізації: матеріали XIII міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 верес. 2007 р., Луцьк / відп. ред. М. І. Карлін. – Луцьк : РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – С. 118–120.
69. Звонар В. П. Корпоративна соціальна відповідальність у контексті перспектив соціальної політики України / В. П. Звонар, М. І. Карлін // Демографія та соціальна економіка. – 2007. – № 1. – С. 184–193.
70. Звонар В. П. Міська програма міжсекторного партнерства: цілісний підхід / В. П. Звонар // Актуальні проблеми муніципального управління : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 15 груд. 2006 р., Київ / за ред. В. К. Присяжнюка. – К. : Вид-во Акад. муніцип. упр., 2007. – С. 258–260.
71. Звонар В. П. Організаційно-економічні засади розвитку міжсекторного партнерства в контексті реалізації соціальної політики України / В. П. Звонар // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія: Економіка. – 2007. – № 12. – С. 67–73.
72. Звонар В. П. Основні напрямки і проблеми соціальної політики у Волинській області та в Україні / В. П. Звонар // Проблеми і шляхи розвитку депресивного регіону (на прикладі областей Поліського економічного району) : моногр. / за ред. М. І. Карліна. – Луцьк : РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – С. 37–50.
73. Звонар В. П. Перспективи активізації в Україні діяльності громадських організацій як суб’єктів соціальної політики (на матеріалах Волинської області) / В. П. Звонар // Управління розвитком : зб. наук. статей. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2007. – №8. – С. 28–30.
74. Звонар В. П. Перспективи регіонального венчурингу крізь призму євроінтеграційних потреб України / В. П. Звонар // Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Економіка. – 2005. – Вип. 18, ч. 1. – С. 137–142.
75. Звонар В. П. Урахування зарубіжного досвіду діяльності фондів розвитку громади під час реалізації соціальної політики в регіонах України / В. П. Звонар // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 трав. 2007 р., Луцьк / за ред. В. Й. Лажніка, С. В. Федонюка. – Луцьк : РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – С. 329–332.
76. Иванов С. А. Социальное партнерство как феномен цивилизации / С. А. Иванов // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2005. – Т. 8, № 3. – С. 79–99.
77. Іванова О. Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти : курс лекцій / Олена Іванова ; Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад. – К. : Академія, 2003. – С. 12.
78. Ілько І. Фонди розвитку громад як інструмент зміцнення місцевої філантропії / Ігор Ілько // Соціальна політика і соціальна робота. – 2003. – №1. – С. 110–117.
79. Історія економічних учень : підруч. / [Базилевич В. Д., Гражевська Н. І., Гайдай Т. В. та ін.] ; під ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2004. – 1300 с. – (Серія „Класичний університетський підручник”).
80. Календжян С. О. Аутсорсинг и делегирование полномочий в деятельности компаний / С. О. Календжян ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. – М. : Дело, 2003. – 270 с.
81. Календжян С. Рост конкурентоспособности немыслим без масштабного использования аутсорсинга / С. Календжян // Управление персоналом. – 2004. – № 7. – С. 7–12.
82. Каминарская Н. Городской благотворительный фонд. Новые возможности для финансирования инициатив местного сообщества / Наталья Каминарская. – М. : CAF Россия, 2000. – 96 с.
83. Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности / Р. Капелюшников. – М. : ИМЭМО РАН, 1990. – С. 11–13.
84. Карлін М. І. Правові основи підприємництва : навч. посіб. / М. І. Карлін ; Волин. ін-т економіки та менедж. – К. : Наук. думка, 2000. – 188 с.
85. Карлін М. І. Проблеми і перспективи здійснення соціальної політики в країнах ЄС: уроки для України / М. І. Карлін // Демографія та соціальна економіка. – 2005. – № 1. – C. 70–77.
86. Карлін М. І. Фінанси зарубіжних країн : навч. посіб. / Микола Іванович Карлін. – К. : Кондор, 2004. – 384 с.
87. Карлін М. І. Фінансування людського розвитку: регіональний аспект / М. І. Карлін // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. – 2007. – Вип. 5. – С. 245–249.
88. Качан Л. „Дитячі” гроші – під пильний контроль держави та громадськості / Лідія Качан // Соціальний захист. – 2005. – № 6. – С. 2–5.
89. Класифікація інституційних секторів економіки України [Електронний ресурс]. – [Чинний від 2005-06-01] / Держкомстат України ; НТЦ „Леонорм-стандарт”. – Режим доступу :
http://www.leonorm.com.ua/p/NL_DOC/UA/200501/Nak96.htm.
90. Ковалевська Т. Б. Бюджетна політика і регулювання розвитку соціальної сфери / Т. Б. Ковалевська // Механізми регулювання соціальної сфери : зб. наук. пр. / НАН України ; Ін-т економіки ; Прогр. розв. ООН в Україні / відп. ред. В. М. Новіков. – К.: [б. в.], 2002. – С. 8–14.
91. Козлов Д. Аутсорсинг: Что? Как? Зачем? / Д. Козлов // Дистрибуция и логистика. – 2003. – № 1. – С. 6–38.
92. Козлова Т. З. Проблема солидарности в трех социологических традициях / Т. З. Козлова // СОЦИС. – 1997. – № 5. – С. 116–119.
93. Комаха А. Своя работа для других: аутсорсинг и интеграция бизнес-процессов / А. Комаха // Деньги и технологии. – 2003. – № 3. – С. 56–58.
94. Константинова Л. В. Третий сектор как субъект социальной политики / Л. В. Константинова // Социальная политика и социология. – 2004. – № 1 (21). – С. 7–13.
95. Корпоративна благодійність в Україні : звіт про результати дослідження. – К. : Творч. центр Каунтерпарт, 2005. – 40 с.
96. Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Філіп Котлер, Ненсі Лі ; пер. з англ. С. Яринич. – К. : Стандарт, 2005. – 302 с.
97. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий / Джеймс Коулман ; [пер. Л. Стрельникова, А. Стасенко] // Общественные науки и современность. – 2001. – № 3. – С. 122–139.
98. Крупник А. С. Соціально-захисна спрямованість державної соціальної політики за умов трансформації українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 25.00.04 „Політичні інститути та процеси” / А. С. Крупник. – О., 2002. – 17, [1] с.
99. Кузьминов Я. Институты: от заимствования к выращиванию / Я. Кузьминов, В. Радаев, А. Яковлев, Е. Ясин // Вопросы экономики. – 2005. – № 5. – С. 5–24.
100. Куценко В. Соціально-економічна модифікація в контексті побудови соціальної держави в Україні / В. Куценко // Економіка України. – 2004. – № 11. – С. 77–86.
101. Левицька С. Впровадження програмно-цільового методу формування бюджетів / С. Левицька // Фінанси України. – 2004. – № 6. – С. 33–37.
102. Лібанова Е. М. Перспективи трансформації соціальної сфери України / Е. М. Лібанова // Демографія та соціальна економіка. – 2004. – № 1–2. – С. 45–51.
103. Лігоненко Л. Аутсорсинг як інструмент оптимізації та підвищення ефективності бізнесу / Л. Лігоненко, Ю. Фролова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 6. – С. 115–125.
104. Лучко М. Л. Этика бизнеса – фактор успеха / Лучко М. Л. – М. : Эксмо, 2006. – 320 с.
105. Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз : колект. моногр. / за ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України, 2007. – 328 с.
106. Макарова О. В. Соціальні програми в Україні: проблеми реалізації та шляхи реформування / О. В. Макарова // Демографія та соціальна економіка. – 2004. – № 1–2. – C. 59–66.
107. Мамутов В. Про поєднання держрегулювання і ринкової саморегуляції / В. Мамутов // Економіка України. – 2006. – № 1. – С. 59– 65.
108. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – СПб. : Евразия, 1999. – С. 77–105.
109. Мачеринскене И. Социальный капитал организации: методология исследования / И. Мачеринскене, Р. Минкуте-Генриксон, Ж. Симанавичене // СОЦИС. – 2006. – № 3. – С. 29–39.
110. Менар К. Экономика организаций : пер. с фр. / Клод Менар ; под ред. А. Г. Худокормова. – М. : Инфра-М, 1996. – 160 с.
111. Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту оголошує конкурс проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї, на 2007 р. [Електронний ресурс] / М-во України у справах сім’ї, молоді та спорту // Урядовий кур’єр. – 2007. – 16 лют. (№ 30). – Режим доступу :
http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/publish/article?art_id=7395 1&cat _id=66424.
112. Молодь Волині : стат. зб. / ГУС у Волин. обл. – Луцьк : ГУС у Волин. обл., 2006. – 46, [1] с.
113. Мортіков В. Контракти: економіко-правові аспекти / В. Мортіков // Економіка України. – 2004. – № 3. – С.43–46.
114. Мортіков В. Теорія ігор у регуляторній діяльності держави / В. Мортіков // Економіка України. – 2006. – № 6. – С. 47–54.
115. Мортіков В. Теорія клубів та її застосування / В. Мортіков // Економіка України. – 2005. – № 3. – С. 56–62.
116. Мочерний С. В. Основи підприємницької діяльності : навч. посіб. / С. В. Мочерний, О. А. Устенко, С. І. Чоботар. – К. : Академія, 2005. – С. 7–8.
117. На шляху до довіри у суспільстві: доброчинність в українській громаді [Електронний ресурс] / Центр розв. громад. філантропії ; Проект „Мережа громадян. дії в Україні” ; Ін-т сталих спільнот. – К. : Центр розв. громад. філантропії, 2005. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Систем. вимоги: Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP ; Acrobat Reader. – Назва з титул. екрану.
118. Назарук Н. В. Здоров’я як актив людського капіталу / Н. В. Назарук // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. – 2007. – Вип. 5. – С. 215–218.
119. Настільна книга неприбуткових організацій / Ін-т громадян. суп-ва ; ред. А. Ткачук. – К. : Ін-т громадян. суп-ва, 2000. – 274 с.
120. Неприбуткові організації: консультації, роз’яснення провідних спеціалістів податкових органів, нормативна база / голов. ред. А. Бабак. – Д. : Баланс-Клуб, 2005. – 112 с. – (Баланс, 2005, берез., №3 ; Практичне керівництво).
121. Никольская Л. И. От конфликта к межсекторному партнерству / Л. И. Никольская, В. Н. Якимец // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2003. – Т. 6, № 1. – С. 96–112.
122. Новак І. М. Деякі концептуальні підходи до розбудови соціальної держави в Україні / І. М. Новак // Демографія та соціальна економіка. – 2004. – № 1–2. – C. 67–73.
123. Новіков В. Концептуальні засади соціально орієнтованої економіки (практика європейських країн) / В. Новіков, З. Сіройч // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 6. – С. 30–35.
124. Новіков В. М. Політика розвитку соціальної інфраструктури: підсумки та проблеми / В. М. Новіков // Демографія та соціальна економіка. – 2005. – № 1. – С. 85–93.
125. Новіков В. Подолання бідності – нагальна проблема соціальної політики / В. Новіков // Україна: аспекти праці. – 2001. – № 1. – С.23–26.
126. Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение / Д. Норт // Тезис. – 1993. – Т. 1, вып. 2. – С. 73.
127. Нуреев Р. М. Государство и рынок (развитие представлений о роли государства в рыночной экономике) // Социальное рыночное хозяйство: концепция, практический опыт и перспективы применения в России : интернет-конф., 20 февр. – 30 апр. 2006 г. [Электронный ресурс] / Федеральный образовательный портал. – Режим доступа :
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/270050.html.
128. Обласне громадське об’єднання „Волинські перспективи” : звіт про діяльність за 2003–2005 роки / ОГО „Волин. перспективи”. – Луцьк, 2006. – 47 с.
129. Общественное участие в бюджетном процессе : сб. ст. / П. В. Исаев, Т. А. Бородина, Ю. А. Бойко. – Ярославль : Нюанс, 2002. – 140 с.
130. Олейник А. Институциональная экономика. Учеб.-методич. пособие. Тема 4. Институт плана и институт рынка / А. Олейник // Вопросы экономики. – 1999. – № 4. – С. 132–145.
131. Олейник А. Н. Институциональная экономика : Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по экон. и управлен. спец. / А. Н. Олейник. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 416 с.
132. Олсон М. Логіка колективної дії: суспільні блага і теорія груп / Мансур Олсон ; пер. з англ., післямова С. В. Слухай. – К. : Лібра, 2004. – С. 7–14.
133. Ондрушек О. Трехсекторное видение общества / О. Ондрушек, Г. Волекова, М. Зеленакова, М. Микова // Третий сектор : научно-популярный журнал. – 2005. – Вып. 1. – С. 19.
134. Онікієнко В. В. Концептуальний соціально-економічний та технічний сценарій формування інноваційної політики України / В. В. Онікієнко, Л. М. Ємельяненко // Демографія та соціальна економіка. – 2007. – № 1. – C. 151–158.
135. Оценка воздействия проектов развития на бедность : практик. рук. : пер. с англ. / [авт. текста Джуди Л. Бейкер]. – М. : Весь мир, 2002. – С. 35.
136. Оцінка потреб населення Рівненської та Волинської областей у соціальних послугах і соціальних службах / Проект ЄС „Посилення регіон. соц. служб”, Прогр. TACIC Європ. коміс. – К. : [б. в.], 2006. – 65 с.
137. Панцир С. Cоціальні послуги: законотворчі інновації державного регулювання соціальної сфери [Електронний ресурс] / Сергій Панцир // Критика-Коментарі. – 2002. – 28 груд. – Режим доступу :
http://www.krytyka.kiev.ua/comments/Pancyr01.html.
138. Пачковський Ю. Ф. Психологія підприємництва : навч. посіб. для студ. вузів / Ю. Ф. Пачковський ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Афіша, 2001. – С. 7–14.
139. Пашков М. Неурядові аналітичні центри: пропонування на тлі відкладеного попиту [Електронний ресурс] / Михайло Пашков, Валерій Чалий // Дзеркало тижня. – 2004. – 10–16 сiч. (№ 1). – Режим доступу :
http://www.dt.ua/1000/1550/45225/.
140. Положение о социальном заказе в городе Одессе : по состоянию на 10 авг. 2000 г. / Одес. город. совет. – Офиц. текст. – О., 2000. – 26 с.
141. Полозенко Д. Соціальна сфера та її фінансове наповнення / Д. Полозенко // Економіка України. – 2005. – № 5. – С. 83–87.
142. Поплавська О. Розвиток соціального партнерства в Україні як чинник економічного зростання / О. Поплавська // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 1. – С. 42–48.
143. Правова підтримка діяльності НПО: статус, доходи, звітність, оподаткування та ін. [Електронний ресурс] / Проект ЄС „Розв. громадян. сусп-ва у м. Київ та обраних регіонах”. – К., 2004. – 144 с. – Режим доступу :
http://civilsociety.org.ua/uploads/media/ngo_legal_assistance_ua.pdf.
144. Природа фірми: походження, еволюція і розвиток / ред. Олівер Е. Вільямсом, Сідней Дж. Вінтер ; пер.з англ. А. В. Куликов. – К. : А.С.К., 2002. – С. 11–27.
145. Прісняков В. Ф. Корупція як причина дестабілізації економіки / В. Ф. Прісняков // Фінанси України. – 2003. – № 9. – С. 3–9.
146. Проблеми в податковому законодавстві та шляхи їх вирішення : проект для обговорення [Електронний ресурс] / Міжнар. центр некомерц. права, Ін-т громадян. сусп-ва, Укр. форум грантодавців. – К. : Укр. форум грантодавців. – 7 с. – Режим доступу :
http://www.civicua.org/df/proposals.doc.
147. Профспілковий рух в Україні: стан, проблеми, перспективи [Аналіт. доп. УЦЕПД ім. О. Разумкова]. – Національна безпека і оборона. – 2001. – № 8. – 61 с.
148. Прохоров А. Солидарность подчиненных на предприятиях при различных режимах управления / А. Прохоров // СОЦИС. – 2002. – № 12. – С. 92–100.
149. Пустовійт Р. Порівняльний аналіз неоінституційної та неокласичної теорії / Р. Пустовійт // Економіка України. – 2005. – №4. – С. 54–59.
150. Пшеницына О. В. Общественные организации как субъект социальной работы / О. В. Пшеницына // СОЦИС. – 2000. – № 6. – С. 135–137.
151. Реалізація цілей розвитку тисячоліття ООН в Україні: подолання бідності та підвищення життєвого рівня населення : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж., Прогр. розв. ООН в Україні ; відп. ред. В. М. Новіков. – К. [б. в.], 2004. – 138 с.
152. Ринок праці України у 2005 році : аналіт.-стат. зб. – К. : Держ. центр зайнятості М-ва праці та соц. політики України. – 2005. – С. 151–155.
153. Романюк М. Д. Соціальна політика та її вплив на міграційний рух населення України / М. Д. Романюк // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. – 2007. – Вип. 5. – С. 3–8.
154. Савченко О. Неприбуткові організації: продатковий та бухгалтерський облік / О. Савченко, В. Кузнєцов. – [8-ме вид., перероб. і доп]. – Х. : Фактор, 2005. – 297 с.
155. Салтицький С. Аутсорсинг на юридичному ринку: і попит, і пропозиція водночас [Електронний ресурс] / Сергій Салтицький // Юридична газета. – 2006. – 28 квіт. (№ 8). – Режим доступу :
http://www.justinian.com.ua/narticle.php?id=2160.
156. Салюта Ю. М. Соціалізація економіки: об’єктивна необхідність та основні напрями в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.01 „Економічна теорія” / Ю. М. Салюта. – К., 2004. – 19, [1] с.
157. Семигіна Т. В. Словник із соціальної політики / Т. В. Семигіна. – К. : Академія, 2005. – 256 с.
158. Семигіна Т. Національні моделі соціальної політики: глобальний рух до неолібералізму? / Тетяна Семигіна // Соціальна політика та соціальна робота. – 2003. – № 1. – С. 45–60.
159. Сидоренко О. Сучасний стан та перспективи громадських організацій / О. Сидоренко // Соціальна політика та соціальна робота. – 1999. – № 2. – С. 40–44.
160. Симпсон С. Социальное измерение в бизнесе: бизнес, общество, власть / Сьюзан Симпсон, Сергей Туркин. – М. : НП Соц. инвестиции ; Междунар. форум лидеров бизнеса под эгидой Принца Уэльского, 2001. – 96 с.
161. Сіленко А. Соціальна політика та її пріоритети у перехідному суспільстві / Алла Сіленко // Людина і політика. – 2003. – № 1. – С. 118–129.
162. Скіпальський А. Філантропія для всіх: наші ідеї – ваші гроші [Електронний ресурс] / Андрій Скіпальський // Дзеркало тижня. – 2006. – 1–7 лип. (№ 25). – Режим доступу :
http://www.dt.ua/3000/3050/53778/.
163. Скотт Дж. Благими намерениями государства: почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни / Джеймс Скотт ; пер. с англ. Э. Н. Гусинский, Ю. И. Турчанинова. – М. : Унив. книга, 2005. – 568 с.
164. Слухай С. В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки / Сергій Васильович Слухай. – К. : Лібра, 1998. – 256 с.
165. Слюсар Л. Соціальні трансферти в економічному забезпеченні життєдіяльності та розвитку підростаючого покоління / Л. Слюсар // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 4. – С.41–49.
166. Соф’янц Н. Фонди розвитку громад: українські перспективи [Електронний ресурс] / Наталія Соф’янц, Олександр Винников // Пріоритети / Укр. незалеж. центр перспект. дослідж. – 2004. – № 11 (17). – Режим доступу :
http://www.ucipr.kiev.ua/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3705&mode=thread&order=0&thold=0.
167. Социальная ответственность компании: практическая польза для бизнеса : метод. рук. – М. : Ассоц. Менеджеров. – 2002. – 17 с.
168. Социальные технологии межсекторного взаимодействия в современной России : учеб. / [Автономов А. С., Виноградова Т. И., Замятина М. Ф., Хананашвили Н. Л.] ; под ред. А. С. Автономова. – М. : Фонд НАН, 2003. – 416 с.
169. Социальный заказ в Украине: практика / авт. колектив : В. И. Брудный, И. С. Каминник, А. С. Крупник, С. И. Костин. – О. : Ассоц. поддержки граждан. инициатив „Ковчег”, 2001. – 143 с.
170. Соціальна відповідальність: принципи та рекомендації щодо звітності (проект) / Форум соціально відповідального бізнесу України. – К., 2006. – 20 с.
171. Соціальний аналіз основних чинників торгівлі людьми: реальна ситуація та шляхи запобігання / [Алексєєва А. В., Галустян Ю. М., Левченко К. Б. та ін.] ; за ред. М. М. Ілляша, Т. М. Тележенка. – К. : Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді, 2003. – 90 с.
172. Соціальні індикатори рівня життя населення : стат. зб. / відп. за вип. Л. Г. Ніколайчук. – Луцьк : ГУС у Волин. обл., 2007. – 96, [2] с.
173. Соціально відповідальний бізнес − шлях до громадянського суспільства: досвід Волині / [М. Іванюк, В. Звонар, Ю. Бєловицька та ін.]. − Луцьк : Асоц. захисту прав молоді Волині, 2005. − 139 с.
174. Соціально орієнтовані проекти: програма мікрогрантів (2004) Представництва Європейської комісії в Україні [Електронний ресурс] / Проект ЄС „Розв. громадян. сусп-ва у м. Київ та обраних регіонах”. – К. : [б. в.], 2004. – 43 с. – Режим доступу :
http://www.civilsociety.org.ua/uploads/media/socially_oriented_projects_ua.pdf.
175. Спікер П. Соціальна політика. Теми та підходи / Поль Спікер ; пер. з англ. Д. Полтавець. – К. : Фенікс, 2000. – 400 с.
176. Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України, 2002–2005 : звіт за даними дослідж. Творч. центру Каунтерпарт / авт. колектив : Л. Паливода, О. Кікоть, О. Власова. – K. : Макрос, 2006. – 160 с.
177. Статистичний щорічник Волинської області за 2006 рік / відп. за вип. О. А. Сімон. – Луцьк : ГУС у Волин. обл., 2007. – 558 с.
178. Степаненко В. Соціальний капітал у соціологічній перспективі: теоретико-методологічні аспекти дослідження / Віктор Степаненко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 2. – С.24–41.
179. Суденко О. В. Етапи регулювання соціальної політики в Україні / О. В. Суденко // Державні і ринкові методи регулювання соціальної сфери : зб. наук. праць / Ін-т економіки НАН України ; відп. ред В. М. Новіков. – К. : [б. в.], 2001. – С. 58–62.
180. Сунгуров А. Об экспертах и самоорганизации структур гражданского общества / А. Сунгуров // Гражданский форум. Год спустя. – М. : CAF Россия, 2003. – С. 37–41.
181. Сус Т. Й. Формування і використання сільського соціально-трудового потенціалу регіону (на матеріалах Івано-Франківської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.09.01 „Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика” / Т. Й. Сус. – К., 2006. – 20, [1] с.
182. Тарасов С. Д. Ресурси соціалізації економіки регіону (на матеріалах Кіровоградської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.10.01 „Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” / С. Д. Тарасов. – Л., 2005. – 21, [1] с.
183. Токарський Б. П. Поняття „соціальна політика” як об’єкт наукових досліджень / Б. П. Токарський // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2006. – № 7. – С. 26–32.
184. Торгівля людьми в Україні. Оцінка заходів, спрямованих на протидію / Є. Луценко, Л. Матіяшек, І. Шваб, Ш. Сканлан ; ЮНІСЕФ, ОБСЄ, АМР США, Британська Рада ; відп. за вип. Ю. М. Калита. – К. : [ЮНІСЕФ], 2004. – 248 с.
185. Трисекторне партнерство для впровадження ефективної політики розвитку місцевих громад [Електронний ресурс] / Дніпропетр. центр молодіж. співробітництва ; Благод. орг. „Дніпровська асоц. розв. регіонів” ; Дніпропетр. облрада. – Д. : Дніпропетр. облрада, 2006. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Систем. вимоги : Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP ; Acrobat Reader. – Назва з титул. екрану.
186. Тульчинский Г. Л. Корпоративная социальная ответственность (Социальные инвестиции, партнерство и коммуникации) / Г. Л. Тульчинский. – СПб . : Справочники Петербурга, 2006. – 104 с.
187. Участь громадян у прийнятті державних рішень. Партнерська взаємодія влади і громадських інститутів в Україні: загальна методологія запровадження, міжнародний досвід / за ред. І. Попова. – К. : УЦНПД, 2006. – 32 с.
188. Фонды местных сообществ: эффективная благотворительность: опыт развития в России / [Самородов В. Ю., Никифорова С. Б., Ходорова Ю. Ю., Сестренский О. В.]. – М. : CAF Россия , 2006. – 140 с.
189. Хананашвили Н. Л. Концепция системы взаимодействия органов власти Российской Федерации с негосударственными некоммерческими организациями / Нодар Хананашвили // Социальное партнерство в Ярославской области : материалы семинара для представителей власти, общественности и СМИ, 12–14 сент. 2002 г., Ярославль, Рыбинск, Углич [Электронный ресурс] / ЯРОО „Центр соц. партнерства”, Фонд „НАН”. – Режим доступа :
http://www.nan.ru/soc_pol/stat/doc/OKV06.zip.
190. Хананашвили Н. Смутные времена социальной политики в России / Н. Хананашвили, В. Якимец. – М. : Фонд НАН, 1999. – 204 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.