У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ОБЛІК І АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ
Количество страниц 254
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП ...............................................................................................................
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ .............................................................
1.1. Економічна сутність операцій з давальницькою сировиною як об’єкта обліку та аналізу ................................................................................................
1.2. Правові аспекти здійснення операцій з давальницькою сировиною ….
1.3. Застосування операцій з давальницькою сировиною в умовах розвитку інтеграційних процесів у промисловому виробництві...................
Висновки до розділу 1 .......................................................................................
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ МІЖ РЕЗИДЕНТАМИ УКРАЇНИ .............................................................................
2.1. Концептуальні передумови побудови обліку операцій з давальницькою сировиною ...............................................................................
2.2. Методика обліку операцій з давальницькою сировиною у замовника .
2.3. Особливості побудови обліку операцій з давальницькою сировиною у виконавця ............................................................................................................
2.4. Шляхи вдосконалення обліку операцій з давальницькою сировиною ..
Висновки до розділу 2 .......................................................................................
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ ..............................................................
3.1. Теоретико-методичні засади оцінки ефективності операцій з давальницькою сировиною ...............................................................................
3.2. Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу контрагентами операцій з давальницькою сировиною ..................................
3.3. Оцінка ефективності розрахунків між учасниками операцій з давальницькою сировиною на основі методу аналізу ієрархій ….................
Висновки до розділу 3 .......................................................................................
ВИСНОВКИ .......................................................................................................
ДОДАТКИ ..........................................................................................................
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ..........................................................


ВСТУП


На сьогоднішній день важливе місце у розвитку економіки України має орієнтування промислових підприємств на застосування нових шляхів управління своє діяльністю. Здійснення в численних галузях української економіки операцій з давальницькою сировиною спричинює до виникнення як позитивних так і негативних соціально-економічних наслідків. Визначення реального впливу цих операцій на діяльність окремих підприємств та економіки в цілому викликає необхідність у наукових дослідженнях. Одним із важливих напрямів є вивчення на теоретико-методичному та практичному рівнях відображення даних операцій у бухгалтерському обліку та здійснення аналітичних процедур щодо їх ефективності.
Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку ринкових відносин багато підприємств України опинились у кризовому становищі, у зв’язку з чим вимушені шукати альтернативні способи управління господарською дільністю. Однією з причин такої ситуації є недостатня забезпеченість промислових підприємств предметами праці, які є уречевленою основою виробництва. Поширеним шляхом виходу із кризового стану є здійснення операцій з давальницькою сировиною. Активне застосування даних операцій у галузях вітчизняної економіки обумовлює актуальність вибраної теми дослідження.
Отже, існує потреба в удосконаленні наявних та запровадженні нових підходів щодо організації та управління операціями з давальницькою сировиною. Забезпечення ефективності цих процесів залежить передусім від правильної організації обліку та аналізу як джерела інформації для прийняття управлінських рішень.
Згадані питання досліджено та розкрито у працях учених-економістів Ф. Ф. Бутинця, О. А. Бакурової, А. М. Герасимовича, В. Є. Житного, Л. О. Кадуріної, О. В. Карпенко, Л. М. Кіндрацької, М. В. Кужельного, В. Г. Козака, Ю. А. Кузьмінського, Л. Ш. Лозовского, О. І. Лукашової, В. В. Матвєєвої, Є. В. Мниха, О. А. Петрик, Р. Л. Хом’яка, В. В. Сопка, А. Н. Азриліяна, Б. А. Райсберга, К. Б. Стародубцевої.
Вивчення літератури з цієї тематики дозволяє стверджувати, що науковці в основному розглядають проблеми обліку та аналізу операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах. Що ж стосується здійснення таких операцій між резидентами України, то дослідженнями охоплені далеко не всі аспекти. Тому низка питань з методики та організації обліку й аналізу операцій з давальницькою сировиною потребує глибшого наукового опрацювання. Такими, не до кінця розв’язаними, питаннями зокрема, є: незастосування підприємствами прогресивних методів обліку приймання, витрачання на виробництво давальницької сировини та зберігання готової (а за наявності й супутньої) продукції, що виготовлена з цієї сировини; непристосованість первинної документації до особливостей таких операцій; неналежний облік як у замовника, так і у виконавця процесу переробки сировини; відсутність ефективних методик аналізу використання давальницької сировини. Науково обґрунтоване розв’язання цих питань  одна з найважливіших умов підвищення ефективності здійснення операцій з давальницькою сировиною.
Отже, сьогодні вкрай потрібно й далі здійснювати методичні розробки, спрямовані на вдосконалення практики обліку і аналізу операцій з давальницькою сировиною, забезпечення її адекватності сучасним умовам, що й визначає актуальність вибору теми дисертації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження обліку й аналізу операцій з давальницькою сировиною виконувалось відповідно до плану науково-дослідних робіт Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за темою „Удосконалення обліку і контролю в галузях економіки”, державний реєстраційний номер 0103U004766. Особистий внесок автора полягає в удосконаленні методики й організації обліку та аналізу операцій з давальницькою сировиною.
Мета і завдання дослідження. Основна мета дослідження  розробка та обґрунтування теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо вдосконалення методики та організації обліку й аналізу використання давальницької сировини суб’єктами господарювання.
Для досягнення цієї мети у роботі було передбачено виконання комплексу взаємозв’язаних завдань, головними з яких є:
 дослідити та уточнити критерії визнання операцій з давальницькою сировиною та давальницької сировини як об’єктів обліку та аналізу;
 визначити можливі класифікаційні ознаки операцій з давальницькою сировиною та відповідно до них удосконалити класифікацію даних операцій;
 обґрунтувати застосування методів оцінки до об’єктів операцій з давальницькою сировиною на кожному етапі їх здійснення в розрізі підприємств-учасників;
 визначити теоретичні та практичні підходи до вдосконалення обліку досліджуваних операцій у їх суб’єктів;
 обґрунтувати необхідність та визначити обсяг і зміст розкриття інформації про операції з давальницькою сировиною у фінансовій звітності підприємств-учасників;
 запропонувати методику порівняльної оцінки аналізу ефективності використання різних форм розрахунків між замовником та виконавцем за переробку давальницької сировини з метою формування ефективних управлінських рішень.
Об’єктом дослідження є процеси здійснення фінансово-господарських операцій з давальницькою сировиною між резидентами України.
Предметом дослідження є теоретичні, методичні та організаційні положення обліку й аналізу операцій з давальницькою сировиною.
Методи дослідження. Теоретичною і методологічною базою дослідження є положення діалектичного методу пізнання економічних явищ і категорій та системний підхід до розкриття економічної сутності давальницької сировини і процесів їх обліку та аналізу.
Під час вивчення окремих питань застосовувалися такі методи:
 абстрактно-логічний  для класифікації організаційно-економічних факторів операцій з давальницькою сировиною та методичних підходів формування складових понятійного апарату досліджуваних категорій та системи показників;
 економіко-статистичний  для вивчення та узагальнення тенденцій і закономірностей динаміки операцій з давальницькою сировиною на сучасному етапі, зокрема: аналітичне групування (для дослідження взаємозв’язку та впливу засобів, предметів праці і живої праці на показники ефективності її використання); порівняння (для зіставлення даних про використання давальницької сировини в динаміці); визначення середніх та відносних величин (для дослідження закономірностей розвитку і показників ефективності означених операцій); графічний (для наочного вивчення тенденцій у здійсненні операцій, що стали об’єктом дослідження);
Інформаційну базу виконаного дослідження становлять праці вітчизняних і зарубіжних учених з теорії, організації та методики обліку й аналізу, законодавчі та нормативні акти щодо регулювання операцій з давальницькою сировиною, матеріали науково-практичних конференцій, періодичні видання, статистичні матеріали.
Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в удосконаленні організації та методики обліку й аналізу операцій з давальницькою сировиною. Зокрема:
вперше:
 обґрунтовано необхідність та визначено обсяг і зміст розкриття інформації про операції з давальницькою сировиною у фінансовій звітності суб’єктів господарювання, що підвищить її достовірність, прозорість та забезпечить потреби різних користувачів звітності;
 запропоновано методику порівняльної оцінки ефективності різних форм розрахунків між учасниками операцій з давальницькою сировиною на основі методу аналізу ієрархій, що дозволяє вибирати форму розрахунку, найбільш придатну для наявної економічної ситуації;
удосконалено:
 класифікацію операцій з давальницькою сировиною за ознаками: «за видами здійснюваних перетворень», «залежно від форми розрахунку», яка дозволяє глибше розкрити їх економічну сутність;
 критерії визнання операцій з давальницькою сировиною та давальницької сировини для вибору методики обліку даних операцій, яка базуватиметься на їхній економічній сутності, а не юридичній формі;
 методику формування і відображення інформації про операції з давальницькою сировиною на рахунках бухгалтерського обліку, що враховує її наявність і рух на різних стадіях переробки і підвищує ефективність контролю за даними цінностями;
набули подальшого розвитку:
 обґрунтовано застосування методів оцінки давальницької сировини та продуктів її переробки, у тому числі за умов здійснення різних форм розрахунків між підприємствами-учасниками операцій з давальницькою сировиною.
Практичне значення одержаних результатів. Розроблені в дисертації теоретичні положення та методичні підходи щодо вдосконалення обліку та аналізу операцій з давальницькою сировиною мають практичне значення та можуть бути використані суб’єктами господарювання та в навчальному процесі.
Зокрема, результати дослідження були використані: ТОВ «Козова-цукор» (довідка від 24.04.2008 р.), ТОВ «Збараж-цукор» (довідка від 15.05.2008 р.), ТОВ «Борщів-цукор» (довідка від 20.12.2007 р.), ПАП «Нива» (довідка від 26.03.2008 р.), ФГ «Вікторія-92» (довідка від 31.03.2008 р.) та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (довідка від 15.05.2008 р.) у викладанні дисципліни «Бухгалтерський облік».
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою працею, в якій обґрунтовано теоретичні положення та методичні рекомендації щодо вдосконалення обліку та аналізу операцій з давальницькою сировиною. Результати дисертації є науковим здобутком автора.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації і результати проведених досліджень були викладені в доповідях на науково-практичних конференціях: „Організаційно-економічні інструменти розвитку інтеграційних процесів в агропромисловому виробництві”  Міжнародна науково-практична конференція (м. Тернопіль, 18-19 травня 2006 р.); „Проблеми економічної освіти і науковий прогрес”  Міжнародна науково-практична конференція (м. Кривий Ріг, 24 листопада 2006 р.); „Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть”  V Міжнародна науково-теоретична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Тернопіль, 17 квітня 2007 р.); „Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу”  IV Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Донецьк, 24-26 квітня 2007 р.); „Інтелектуальний потенціал молоді в науці і практиці”  ІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Хмельницький, 24 травня 2007 р.); „Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть”  VІ Міжнародна науково-теоретична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Тернопіль, 16 квітня 2008 р.).
Публікації. За результатами виконаного дослідження автором опубліковано 13 наукових праць, з них 6 - у наукових фахових виданнях, 7 - у інших наукових виданнях. Загальний обсяг публікацій, які належать особисто автору 3,92 друк. арк.
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : підруч. / Андрійчук В. Г. – 2-ге вид., доп. і перероб.. – К. : КНЕУ, 2004. – 624 с.
2. Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз : монографія / Андрійчук В. Г. – К. : КНЕУ, 2005. – 292 с.
3. Антони Р. Н. Основы бухгалтерского учета / Антони Р. Н. ; науч. ред. Т. Крылова. – М. : СП «Триада НТТ», 1992. – 320 с.
4. Баглей Р. Р. Чинники підвищення ефективності цукрового виробництва / Баглей Р. Р.. – Тернопіль : ТАНГ: Економічна думка, 1999. – 23 с.
5. Бакурова О. А. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / Бакурова О. А. – К. : КНТЕУ, 2005. – 314 с.
6. Білуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту : підруч. / Білуха М. Т. – К. : Вища шк.., 1994. – 364 с.
7. Большой бухгалтерский словарь / ред. А. Н. Азрилиян. – М. : Ин-т новой экономики, 1999. – 574 с.
8. Большой экономический словарь / ред. А. Н. Азрилиян. – М. : Ин-т новой экономики, 2002. – 1280 с.
9. Борисов А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. – М. : Книж. мир, 2003. – 895 с.
10. Бутинець Ф. Ф. Історія розвитку бухгалтерського обліку. Ч. 1 / Бутинець Ф. Ф. – Житомир : ЖІТІ, 1999. – 928 с.
11. Бутинець Ф. Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : підруч. / Ф. Ф. Бутинець, В. М. Пархоменко. – 2-ге вид., доп. і перероб.. – Житомир : Рута, 2001. – 544 с.
12. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. / Бутинець Ф. Ф. – 3-тє вид., доп. і перероб.. – Житомир : ЖІТІ, 2003. – 44 с.
13. Бухгалтерський облік в Україні : навч. посіб. /  Хом’як Р. Л., Кухаренко І. К., Устінова І. Г. та ін. ; за ред. Р. Л. Хом’яка. – Львів : Інтелект-Захід, 2001. – 728 с.
14. Бухгалтерський словник / ред. Ф. Ф. Бутинець. – Житомир : Рута, 2001. – 224 с.
15. Бухгалтерський фінансовий облік : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Герасимович А. М., Кірейцев Г. Г., Осадчий Ю. І. ; ред. Ф. Ф. Бутинець. – 5-те вид., перероб. і доп.. – Житомир : Рута, 2003. – 723 с.
16. Бухгалтерський фінансовий та внутрішньогосподарський облік в галузях системи переробної промисловості АПК (на основі національних стандартів) / за ред. проф. д-ра екон. наук В. В. Сопка та О. В. Бойка. – К. : Фенікс, 2001. – 468 с.
17. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.
18. Володькіна М. В. Економіка промислового підприємства : навч. посіб. / Володькіна М. В. – К. : Центр навч. літератури, 2004. – 196 с.
19. Галаган А. М. Основные принципы счетоведения / Галаган А. М. – М. : 1925.
20. Голубенко В. Давальницькі операції з підакцизними товарами / В. Голубенко // Бухгалтерія. – 2004. – 17 трав. (№20). – С. 49–54.
21. Горщар В. 1С: Облік операцій з давальницькою сировиною / В. Горщар // Бухгалтерія. – 2004. – 17 трав. (№20). – С. 54–60.
22. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – С. 303–458.
23. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / Грабова Н. М. ; ред. М. В. Кужельний. – 5-е вид., доп. і перероб.. – К. : А.С.К., 1998. – 223 с.
24. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. / Грабова Н. М. ; за ред. М. В. Кужельного. – 6-те вид.. – К. : А.С.К., 2005. – 266 с.
25. Грачова Р. Усьому своя ціна / Р. Грачова // Дебет-кредит. – 2001. – № 27. – С. 12–16.
26. Гура Н. О. Облік видів економічної діяльності : навч. посіб. / Гура Н. О. – К. : Знання, 2004. – 541 с.
27. Гусева Т. М. Основы бухгалтерского учета: теория, практика : учеб. пособие / Т. М. Гусева, Т. Н. Шеина. – 4-е изд., доп. и перераб.. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 368 с.
28. Даньків Й. Я. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / Даньків Й. Я., Лучко М. Р., Остап’юк М. Я. – Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2001. – 140 с.
29. Декрет КМУ „Про акцизний збір” від 26.12.1992 р. № 18-92, із змінами та доповненнями // Основи податкового законодавства : зб. осн. законод. актів / укладачі : Ю. Б.Іванов, Л. М. Карпов. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2004. – 288с.
30. Економіка підприємства : навч. посіб. / Бойчук І. М., Харів П. С., Хопчан М. І., Піча Ю. В. – К. : Каравела ; Львів : Новий світ – 2000, 2001. – 298 с.
31. Економічна енциклопедія : у 3 т.. – / редкол.: ... С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.. – К.: Вид. центр «Академія», 2000. – Т 1. – 864 с.
32. Економічна енциклопедія: у 3 т.. – / редкол.: ... С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.. – К.: Вид. центр «Академія», 2000. – Т 2. – 848 с.
33. Економічна енциклопедія: у 3 т.. – / редкол.: ... С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.. – К.: Вид. центр «Академія», 2000. – Т 3. – 952 с.
34. Економічний аналіз: навч. посіб. / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбатюк та ін. ; за ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – вид. 2-ге, перероб. і доп.. – К. : КНЕУ, 2003. – 556 с.
35. Економічний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. спеціальності 7.050106 „Облік і аудит” / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : ПП ”Рута”, 2003. – 680 с.
36. Єдинак Т. С. Державне регулювання та контроль операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності: дис. ... канд. екон. наук : 25.00.02 / Єдинак Тетяна Сергіївна. – Запоріжжя, 2007. – 251 с.
37. Жежера М. «Давальческие» услуги в учете заказчика / М. Жежера // Бухгалтерия. – 2002. – № 22/1. – С. 63–65.
38. Житний В. Є. Удосконалення аналізу операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах: дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Житний Валерій Євгенович. – Х., 2001. – 203 с.
39. Житный В. Е. Особенности бухгалтерского учета операций с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях / В. Е. Житный // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукр. держ. ун-ту. – 2000. – Вип. 1. – С. 254–261.
40. Житный В. Е. Анализ факторов, определяющих стратегию использования в производственной практике давальческого сырья / В. Е. Житный // Маркетинг: теорія і практика. Зб. наук. праць Східноукр. держ. ун-ту. – 1999. – Вип. 3. – С. 159–167.
41. Житный В. Е. Бухгалтерский учет и анализ как информационная база системы управления переработкой давальческого сырья / В. Е. Житный // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукр. держ. ун-ту. – 2000. – Вип. 2. – С. 148–153.
42. Житный В. Е. К вопросу использования в хозяйственной практике давальческого сырья / В. Е. Житный, А. Г. Лубяницкий // Маркетинг: теорія і практика. Зб. наук. праць Східноукр. держ. ун-ту. – 1997. – Вип. 1. – С. 219–221.
43. Житный В. Е. Особенности бухгалтерского учета операций с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях / В. Е. Житный // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукр. держ. ун-ту. – 2000. – №1(1). – С. 254–261.
44. Житный В. Е. Особенности экономического анализа операций с давальческим сырьем / В. Е. Житный // Маркетинг: теорія і практика. Зб. наук. праць Східноукр. держ. ун-ту. – 2000. – Вип. 4. – С. 64–72.
45. Житный В. Е. Развитие совместного предпринимательства при осуществлении операций с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях / В. Е. Житный // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – 2003. – №2(60). – С.81–85.
46. Заєць О. С. Ринок цукру в Україні. Проблеми створення, функціонування та розвитку / Заєць О. С. – К. : Наук. думка, 1999. – 385 с.
47. Закон України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" від 17.06.1999 р. № 758-XIV // Офіційний вісник України. – 1999. – № 27. – С. 10–13.
48. Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV // Господарське законодавство України : зб. нормат. актів / уклад. В. С. Щербина, О. В. Щербина. – К. : Атіка, 2001. – 464 с.
49. Закон України „Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України „Про акцизний збір” від 13.12.2001 р. № 2895-III // Офіційний вісник України. – 2001. – № 52. – С. 4.
50. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 р. № 959-ХІІ, із змінами та доповненнями // Зовнішньоекономічна діяльність та митна справа : зб. нормат.-прав. актів / упоряд. М. І. Камлик. – К. : Атіка, 2004. – 680 с.
51. Закон України „Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” у редакції Закону України від 04.10.2001 р. № 2761-ІІІ, із змінами та доповненнями // Зовнішньоекономічна діяльність та митна справа : зб. нормат.-прав. актів / упоряд. М. І. Камлик. – К. : Атіка, 2004. – 680 с.
52. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” у редакції Закону України від 22.05.1997р. № 283/97–ВР, із змінами і доповненнями // Основи податкового законодавства : зб. осн. законод. актів / уклад. Ю. Б. Іванов, Л. М. Карпов. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2004. – 288 с.
53. Закон України „Про податок на додану вартість” від 03.04.1997 р. № 168/97–ВР, із змінами та доповненнями // Основи податкового законодавства : зб. осн. законод. актів / уклад. Ю. Б. Іванов, Л. М. Карпов. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2004. – 288 с.
54. Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посіб. /  В. В. Козин, Л. А. Панкова, Я. С. Карп’як та ін.. – 2-ге вид., перероб. і доп.. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – 608 с.
55. Изюмская О. Н. Применение давальческого сырья как фактор выживания предприятий в условиях рынка / О. Н. Изюмская // Луганський державний аграрний університет: зб. наук. праць. – 2000. – Т.2., №13(26). – С. 152–154.
56. Імас Є. В. Подолання кризової ситуації у цукробуряковому виробництві України / Є. В. Імас // Економіка АПК. – 1998. – № 9. – С. 65–71.
57. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69 / Міністерство фінансів України // http://www.liga.net
58. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.1999 р. № 893/4186, із змінами та доповненнями / Міністерство фінансів України // http://www.liga.net
59. Кадуріна Л. О. Застосування посередників у схемі переробки давальницької сировини / Л. О. Кадуріна // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю. – Черкаси, 2002. – С. 157–159.
60. Кадуріна Л. О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Кадуріна Л. О. – К. : Слово, 2003. – 288 с.
61. Карпенко О. В. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Карпенко О. В. – К. : НМЦ „Укоопосвіта”, 1999. – 290 с.
62. Кіляр О. Р. Аналіз використання матеріальних ресурсів при виробництві продукції з давальницької сировини / О. Р. Кіляр // Галицький економічний вісник. – № 2(17). – 2008. – С. 162–172.
63. Кіляр О. Р. Аналіз впливу давальницьких операцій на фінансові результати підприємств-учасників / О. Р. Кіляр // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть : VІ Міжнародна науково-теоретична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених, 16 квітня 2008 р. : тези доповідей ; відп. ред. З. В. Гуцайлюк. – Тернопіль. – 2008. – С. 205–207.
64. Кіляр О. Р. Аналіз здійснення операцій з давальницькою сировиною / О. Р. Кіляр, П. Ю. Нечай // Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу : IV Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених, 24-26 квітня 2007 р. : тези доповідей і виступів ; заг. ред. канд. екон. наук, доц. Іоніна Є. Є. – Донецьк : ТОВ „Юго-Восток, Лтд”. – 2007. – С. 163–164.
65. Кіляр О. Р. Взаємовідносини сторін при здійсненні операцій з давальницькою сировиною та їх вплив на облік даних операцій / О. Р. Кіляр // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія „Економіка та менеджмент”. – Вип. 6–7 (26–27). – 2007. – С. 73–77.
66. Кіляр О. Р. До питання методики обліку давальницьких операцій / О. Р. Кіляр // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть : V Міжнародна науково-теоретична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених, 17 квітня 2007 р. : тези доповідей ; відп. ред. З. В. Гуцайлюк. – Тернопіль. – 2007. – С. 127–130.
67. Кіляр О. Р. Економічна сутність операцій з давальницькою сировиною та їх вплив на розвиток економічних відносин в Україні / О. Р. Кіляр // Галицький економічний вісник. – № 1(12). – 2007. – С. 88–93.
68. Кіляр О. Р. Здійснення давальницьких операцій в Україні: проблеми та перспективи / О. Р. Кіляр // Організаційно-економічні інструменти розвитку інтеграційних процесів в агропромисловому виробництві : міжнародна науково-практична конф., 18-19 травня 2006 р. : тези доповідей. – Тернопіль : ТДЕУ, ТІ АПВ УААН. – 2006. – Ч. 2. – С. 84–86.
69. Кіляр О. Р. Методичні аспекти обліку операцій з давальницькою сировиною / О. Р. Кіляр // зб. наук. праць „Економічний аналіз”. – Вип. 1 (17). – 2007. – С. 326–329.
70. Кіляр О. Р. Облік операцій з давальницькою сировиною у підприємства-замовника / О. Р. Кіляр // Галицький економічний вісник. – № 1(16). – 2008. – С. 154–160.
71. Кіляр О. Р. Організація та особливості обліку операцій з давальницькою сировиною / О. Р. Кіляр // Проблеми економічної освіти і науковий прогрес : міжнародна науково-практична конф., 24 листопада 2006 р. : тези доповідей. – Кривий Ріг : Видавничий центр КТУ. – 2006. – С. 145–146.
72. Кіляр О. Р. Особливості обліку операцій по переробці давальницької сировини у підприємства-виконавця / О. Р. Кіляр // Вісник КНТЕУ. – № 6. – 2007. – С. 107–114.
73. Кіляр О. Р. Проблемні питання здійснення операцій з давальницькою сировиною в Україні / О. Р. Кіляр // Формування ринкової економіки. Зб. наук. праць. – 2006. – Вип. 16. – С. 390–396.
74. Кіляр О. Р. Формування собівартості продукції виготовленої з давальницької сировини та послуг з її переробки у цукровій промисловості / О.Р. Кіляр // Інтелектуальний потенціал молоді в науці і практиці : ІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, 24 травня 2007 р. : тези доповідей. – Хмельницький : ПВНЗ „УЕП”. – 2007. – Ч. 1. – С. 164–166.
75. Коваленко Г. Давальницька сировина в зовнішньоекономічних відносинах (митне оформлення, оподаткування і бухгалтерський облік) / Г. Коваленко // Бухгалтерія. – 2004. – 17 трав.(№20). – С. 38–49.
76. Ковальов Д. Операції з давальницькою сировиною в Україні / Д. Ковальов // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – 25 квіт.(№39). – С. 7–13.
77. Кужельний М. В. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. / М. В. Кужельний, В. Г. Линник. – К. : КНЕУ, 2001. – 334 с.
78. Кузьмінський А. М. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. / А. М.Кузьмінський, Ю. А. Кузьмінський. – К. : Все про бухгалтерський облік, 1999. – 288 с.
79. Кузьмінський Ю. А. Облік зовнішньоекономічної діяльності : монографія / Кузьмінський Ю. А., Козак В. Г., Лук’яненко Л. І. – К. : КНЕУ, 1998. – 183 с.
80. Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика : навч. посіб. / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – К. : Центр навч. літератури, 2004. – 576 с.
81. Леоте Э. Общие руководящие начала счетоведения / Э. Леоте, А. Гильбо ; пер. с фр. Н. В. Богородского / под ред. А. П. Рудановского. – М., 1924.
82. Лист МЗЕЗторгу України від 17.03.1998 р. № 15-03/29-192 // http://www.liga.net
83. Лишиленко О. В. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / Лишиленко О. В. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 215 с.
84. Ловінська Л. Г. Підходи до класифікації оцінок, що використовуються в бухгалтерському обліку / Л. Г. Ловінська // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. (Спецвип.) ; відп. ред. В. Г. Лінник. – К., 2006. – С. 245–249.
85. Ловінська Л. Г. Оцінка в бухгалтерському обліку : монографія / Ловінська Л. Г. – К. : КНЕУ, 2006. – 256 с.
86. Лозовский Л. Ш. Словарь по экономике и праву / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райсберг. – М. : Омега, 1999. – 608 с.
87. Лукашова О. І. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності : навч.-метод. посіб. для студ. спец. „Облік і аудит” ден. та заоч. форм навч. / І. О. Лукашова, О. М. Головащенко. – Донецьк : Дон ДУЕТ, 2005. – 171 с.
88. Мамутов В. Толінгові схеми: плюси і мінуси / В. Мамутов, В. Кліяненко, О. Чаленко // Економіка України . – 2002. – №1. – С. 44–50.
89. Матвєєва В. Операції з давальницькою сировиною / В. Матвєєва, В. Кузнєцов. – 2-ге вид., перероб. і доп.. – Х. : Фактор, 2003. – 160 с.
90. Международные стандарты оценки / Г. И. Микерин Кн.1. : перевод, комментарии, дополнения. – М. : Новости, 2000. – 264 с.
91. Международные стандарты оценки 2003 / пер. с англ. – М. : ЗАО «Междунар. центр оценки», 2004. – 356 с.
92. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності, затверджені наказом Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України від 22.05.2002 р. № 145 / Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України // http://www.liga.net
93. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг), затверджені наказом Держкопромполітики України від 02.02.2001 р. № 47 / Держкопромполітики України // http://www.liga.net
94. Методичні рекомендації по застосуванню реєстрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356 / Міністерство фінансів України // http://www.liga.net
95. Мец В. О. Економічний аналіз (Зб. практ. завдань і тестів за даними П(С)БО) : навч. посіб. / Мец В. О. – К. : КНЕУ, 2001. – 236 с.
96. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства : навч. посіб. / Мец В. О. – К. : Вища шк.., 2003. – 278 с.
97. Міжнародні стандарти фінансової звітності: додаток з основною інформацією. Включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / за ред. С. Ф. Голова. – К. : Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України, 2006. – 1158 с.
98. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті / за ред. д-ра. екон. наук, проф. Ф. Ф.Бутинця, канд. екон. наук, доц. М. М. Шмиргун. – Житомир : ЖДТУ, 2004. – 352с.
99. Мочерний С. В. Економічна теорія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Мочерний С. В. – К. : Вид. центр „Академія”, 2005. – 640 с.
100. Наказ Міністерства фінансів України „Про примітки до річної фінансової звітності” від 29.11.2000 р. № 302 / Міністерство фінансів України // http://www.liga.net
101. Нарибаев К. Н. Организация и методология бухгалтерского учета в условиях АСУ / Нарибаев К. Н. – М. : Финансы и статистика, 1983. – 135 с.
102. Нашкерська Г. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Нашкерська Г. В. – К. : Центр навч. літератури, 2004. – 464 с.
103. Німчинов П. П. Загальна теорія бухгалтерського обліку / Німчинов П. П. – К. : Вища шк., 1977. – 240 с.
104. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / Ю. А. Кузьмінський, В. Г. Козак, Л. І. Лук’яненко та ін.. – К. : Аграр. наука, 2000. – 396 с.
105. Облік міжнародних операцій : підруч. / Ю. А. Кузьмінський, В. Г. Козак, Л. І. Лук’яненко, О. В. Небельцова ; за заг. ред. проф. Ю. А. Кузьмінського. – К. : КНЕУ, 2006. – 336 с.
106. Палий В. Ф. Бухгалтерский учет: субъективные суждения и объективные реалии / В. Ф. Палий // Бухгалтерский учет. – 2004. – № 9. – С. 5–10.
107. Палий В. Ф. Теория бухгалтерского учета: современные проблемы / Палий В. Ф. – М. : Бух. учет, 2007. – 88 с.
108. Петрук О. М. Облік та аналіз договірних відносин: проблеми теорії та практики / Петрук О. М. – Житомир : ЖІТІ, 1999. – 332 с.
109. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 / Міністерство фінансів України // http://www.liga.net
110. Подзе С. Договір про переробку давальницької сировини (загальна характеристика) / С. Подзе // Бухгалтерія. – 2004. – 17 трав.(№20). – С. 24–31.
111. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 „Дохід”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.1999 р. № 860/4153, із змінами та доповненнями // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – № 18 (спецвип. 185). – С. 50–51.
112. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. № 27/4248, із змінами та доповненнями // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – № 18 (спецвип. 185). – С. 52–56.
113. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 „Податок на прибуток”, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.01.2001 р. № 47/5238, із змінами та доповненнями // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – № 18 (спецвип. 185). – С. 56–59.
114. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 „Об’єднання підприємств”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. № 163, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.07.1999 р. № 499/3792, із змінами та доповненнями // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – № 18 (спецвип. 185). – С. 62–64.
115. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – № 18 (спецвип. 185). – С. 5–10.
116. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – № 18 (спецвип. 185). – С. 10–14.
117. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 „Звіт про рух грошових коштів”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – № 18 (спецвип. 185). – С. 14–18.
118. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний капітал”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – № 18 (спецвип. 185). – С. 18–20.
119. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.11.1999 р. № 751/4044, із змінами та доповненнями // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – № 18 (спецвип. 185). – С. 29–32.
120. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2001 р. № 201 «Про деякі питання державного регулювання виробництва і реалізації цукру з буряків урожаю 2001 року» // Офіційний вісник України. – 2001. – № 9. – С. 265.
121. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2000 р. № 868 «Про деякі питання державного регулювання виробництва і реалізації цукру» // Офіційний вісник України. – 2000. – № 23. – С. 41–42.
122. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 р. № 117 «Деякі питання державного регулювання виробництва і реалізації цукру» // Офіційний вісник України. – 2004. – № 5. – С. 35–36.
123. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 р. № 404 «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру та цукрових буряків» / Кабінет Міністрів України // http://www.liga.net
124. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440 „Про затвердження Національного стандарту № 1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав” // Офіційний вісник України. – 2003. – № 7. – С. 64–71.
125. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2005 р. № 289 «Про встановлення грошового розміру квоти та мінімальної ціни на виробництво і реалізацію цукру у період з 1 вересня 2005 р. до 1 вересня 2006 р.» // Офіційний вісник України. – 2005. – № 15. – С. 45.
126. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 142 «Про питання державного регулювання виробництва і реалізації цукру» // Офіційний вісник України. – 2002. – № 8. – С. 96.
127. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.2006 р. № 171 «Про заходи щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру та цукрових буряків» / Кабінет Міністрів України // http://www.liga.net
128. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.01.2008 р. № 20 «Про державне регулювання виробництва та реалізації цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2008 р. до 1 вересня 2009 р.» / Кабінет Міністрів України // http://www.liga.net
129. Прядко В. В. Економічна ефективність виробництва: проблеми теорії та методології управління / Прядко В. В. – К. : Наук. думка, 2003. – 282 с.
130. Райсберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райсберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 2-е изд.. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 479 с.
131. Рашитов Р. С. Логико-математическое моделирование в бухгалтерском учете / Рашитов Р. С. – М. : Финансы, 1979. – 128 с.
132. Розенберг Л. Я. О правильном учете баланса / Л. Я. Розенберг // Вестник счетоводства. – 1993. – № 3 – 4. – С. 11 – 16.
133. Рудановский А. П. Теория балансового учета. Оценка как цель балансового учета / Рудановский А. П. – М. : Счетное исчисление, 1928. – 206 с.
134. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. / Савицька Г. В. – 2-ге вид., випр. і доп.. – К. : Знання, 2005. – 662 с.
135. Соколов Я. В. Бухгалтерський учет: от истоков до наших дней / Соколов Я. В. – М. : ЮНИТИ, 1996. – 638 с.
136. Соколов Я. В. Основы теории бухгалтерского учета / Соколов Я. В. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 496 с.
137. Сопко В. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Сопко В. В. – 3-тє вид., перероб. і доп.. – К. : КНЕУ, 2000. – 578 с.
138. Стасіневич С. А. Ринок цукру України: проблеми забезпечення сировиною / С. А. Стасіневич // Економіка АПК. – 2006. – № 2. – С. 25–30.
139. Стрельченко Н. М. Параметри конкурентоспроможності українських підприємств-переробників давальницької сировини / Н. М. Стрельченко // Економіка і підприємництво: стан та перспективи. – К., 2004. – С. 78–84.
140. Счетные теории А. М. Галагана в комментариях проф. Я. В. Соколова. – Житомир : ЖГТУ, 2007. – 84 с.
141. Тарасова В. В. Ресурсоємність і ресурсовіддача в агровиробництві : монографія / Тарасова В. В. – Житомир : ДВНЗ «Державний агроекологічний університет», 2007. – 348 с.
142. Теоретичні основи бухгалтерського обліку : підруч. для вузів / М. С. Пушкар, Г. П. Журавель, Ю. Я. Литвин, В. Г. Мельник – вид. 2-ге, перероб. і доп.. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 269 с.
143. Технологічний облік у цукровому виробництві : навч. посіб. / Н. І. Штангєєва, Л. І. Чернявська, Л. П. Рева та ін. . – К. : РВЦ УДУХТ, 2001. – 172 с.
144. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : підруч. для вищ. навч. закл. / Ткаченко Н. М. – 6-те вид.. – К. : А. С. К., 2004. – 785 с.
145. Фінансовий облік: первинна документація та облікова реєстрація : навч. посіб. / Лучко М. Р. – К. : Знання, 2005. – 319 с.
146. Фурса А. В. Цукробуряковий підкомплекс України: стан і перспективи розвитку / А. В. Фурса // Економіка АПК. – 2005. – № 2. – С. 20–24.
147. Хемди А. Таха. Введение в исследование операций / Хемди А. Таха. – 6-е изд. : пер. с англ. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2001. – 912 с.
148. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – С. 7 – 302.
149. Чебанова Н. В. Бухгалтерський фінансовий облік : підруч. / Н. В. Чебанова, Ю. А. Василенко. – К. : Вид. центр „Академія”, 2002. – 672 с.
150. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. / Швець В. Г. – К. : Знання, 2004. – 447 с.
151. Шпичак О. М. Економічні взаємовідносини сільськогосподарських підприємств із сферою заготівель і переробки технічних культур / Шпичак О. М. – К. : Урожай, 1987. – 152 с.
152. Яковенко А. Давальницька переробка сировини в Україні / А. Яковенко // Баланс . – 2005. – 21 лист. (347). – С. 24–28.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.