У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Количество страниц 216
ВУЗ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА
Год сдачи 2010
Содержание Зміст
Вступ........................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні засади формування та розвитку
сільськогосподарського маркетингу………………………………..………….10
1.1. Специфіка формування сільськогосподарського маркетингу…...............10
1. 2. Науково-методичні основи оцінки ефективності системи сільськогосподарського маркетингу……...................…………………………25
1.3. Основні риси діяльності служби маркетингу в аграрному секторі економіки …………………………………………………………………..…….41
Висновки до розділу 1...........................................................................................54
Розділ 2. Аналіз сучасної системи сільськогосподарського маркетингу….... 56
2.1. Оцінка тенденцій розвитку сільськогосподарського маркетингу в Україні 56
2.2. Аналіз системи збуту сільськогосподарської продукції в Харківській області…………………………………………………………………………….74
2.3. Особливості функціонування інфраструктури аграрного ринку в Харківській області. ....................................................................................... ..95
Висновки до розділу 2.........................................................................................115
Розділ 3. Концептуальні підходи до формування системи маркетингу сільськогосподарськими підприємствами різних організаційно-правових форм …………. .................................................................................…..............118
3.1. Розробка маркетингової стратегії з урахуванням умов зберігання
та динаміки цін на продукцію сільського господарства................. ..............118
3.2. Організація служби маркетингу для сільськогосподарських
підприємств різних організаційно-правових форм.................... .....................133
3.3. Сприяння інтеграції сільськогосподарських підприємств до ринкової інфраструктури....................................................................................................156
Висновки до розділу 3.........................................................................................184
Висновки і пропозиції.........................................................................................188
Список використаних джерел............................................................................192
Додатки.................................................................................................................206


ВСТУП

Актуальність теми. У системі ринкових економічних відносин сільське господарство повільніше пристосовується до підприємницького середовища через дію низки специфічних особливостей галузі, зокрема агробіологічних чинників, низької еластичності попиту, сезонності виробництва, що вимагає пошуку дієвих інструментів гнучкого пристосування можливостей підприємства до вимог ринку. Саме впровадження маркетингового підходу у практичну діяльність сільськогосподарських товаровиробників забезпечить більш оперативну адаптацію підприємств до ринкового середовища і забезпечить його конкурентоспроможність і сталий розвиток.
Зарубіжний досвід та вітчизняна практика свідчать, що маркетинг є важливим складовим елементом діяльності сільськогосподарських підприємств при їх ринковій орієнтації, що забезпечує отримання більш широких можливостей їх розвитку. Однак упровадження та застосування маркетингової концепції серед товаровиробників в Україні йде дуже повільно. Тому питання розвитку маркетингової діяльності у нинішніх умовах господарювання є надзвичайно актуальним, а з вступом України до СОТ – одним з першочергових.
Відмова від поєднання механізмів державного регулювання ринку з його саморегулівною дією за відсутності цивілізованих ринкових відносин в Україні призвели до суттєвого розбалансування аграрного ринку. Проблема полягає в тому, що формування та функціонування ринкових інституцій в країні не забезпечено адекватною нормативно-правовою базою. Зі вступом України до СОТ розвиток аграрного сектора економіки має йти інноваційним шляхом при посиленні державної підтримки функціонування агропромислового комплексу та соціальної сфери села за рахунок заходів „зеленої скриньки”, удосконалення законодавства та нормативної бази розвитку аграрного сектора, які випливають з вимог СОТ і директив ЄС. Відсутність сучасної інфраструктури аграрного ринку розглядається вітчизняними та зарубіжними фахівцями як одна з головних причин низької ефективності українського сільськогосподарського виробництва.
Теоретичним і прикладним аспектам формування системи маркетингу приділяється багато уваги в сучасній економічній літературі. Теоретико-методичним і практичним питанням розвитку маркетингу присвячені роботи Л.В. Балабанової, А.В. Войчак, А.А. Воронова, М.О. Герасимчука, С.С. Гаркавенка, М.М. Єрмошенка, А.Ф. Павленка, І.О. Спіцина, А.О Старостиної, Л.А. Стрий, а також зарубіжних авторів – Р. Кея, Дж.Ул. Колза, Ф. Котлера, Р. Моріса, Л. Роджера. Специфіка формування маркетингових відносин у сільському господарстві досліджувалася в роботах В.Г Андрійчука, Г.О. Андрусенка, О.М. Варченко, І.А Гоголя, Т.Г. Дударя, В.В. Зіновчука, С.М. Кваші, Н.М. Козуб, В.М. Колесника, О.С. Колесова, Т.М. Лозинської, П.Т Саблука, М.П. Сахацького, І.О. Соловйова, О.М. Шпичака та ін. Сформульовані в їхніх працях наукові концепції, положення, висновки і рекомендації посідають важливе місце в сучасній теорії маркетингу і дозволяють усвідомити труднощі реалізації маркетингових підходів у практичній діяльності суб’єктів господарювання аграрної сфери. Поряд із цим нині потребують негайного вирішення питання щодо розроблення механізмів ефективного збуту сільськогосподарської продукції, налагодження взаємодії суб’єктів аграрного ринку, ролі і місця маркетингової служби в сільськогосподарських підприємствах. Недостатнє вивчення цих питань та їх важливість для забезпечення ефективного розвитку національної аграрної економіки зумовили вибір теми дисертаційної роботи та дозволили окреслити основні напрямки наукового дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва за темою ”Розробка пропозицій щодо вдосконалення економічного механізму та підвищенню ефективності використання ресурсного потенціалу в реформованих сільськогосподарських підприємствах” (номер державної реєстрації 0107U010373), де автором розроблено комплексний підхід до формування системи маркетингової діяльності в сільськогосподарських підприємствах.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретико-методичне обґрунтування комплексу заходів з удосконалення діючої системи сільськогосподарського маркетингу для гнучкого пристосування діяльності сільськогосподарських товаровиробників до умов ринкового середовища.
Для досягнення поставленої мети передбачено вирішення таких завдань:
 узагальнити теоретичні дослідження та уточнити сутність категорій «сільськогосподарський маркетинг», «система сільськогосподарського маркетингу» та «служба маркетингу»;
 систематизувати специфічні риси сільськогосподарського виробництва в сучасних ринкових умовах господарювання та визначити їх вплив на комплекс маркетингу сільськогосподарських підприємств;
 обґрунтувати основні підходи щодо формування системи маркетингу для сільськогосподарських підприємств;
 виявити тенденції розвитку інфраструктури аграрного ринку та її вплив на результативність діяльності сільськогосподарських товаровиробників;
 здійснити порівняльний аналіз існуючих систем збуту сільськогосподарської продукції на національному та регіональному рівні та розробити ефективну маркетингову стратегію збуту сільськогосподарської продукції, враховуючи строки її зберігання та коливання ринкових цін;
 опрацювати рекомендації щодо формування організаційних засад сільськогосподарського маркетингу для підприємств різних організаційно-правових форм;
 удосконалити методику та розробити систему показників оцінки ефективності функціонування структур управління сільськогосподарським маркетингом;
 розробити пропозиції щодо формування взаємовигідних відносин між сільськогосподарськими підприємствами та діючими інститутами інфраструктури аграрного ринку.
Об’єктом дослідження є процес формування системи сільськогосподарського маркетингу в сучасних умовах розвитку ринкових відносин, фактори, процеси та явища, які визначають його розвиток.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних і прикладних аспектів формування системи маркетингу в сільськогосподарських підприємствах.
Методи дослідження. Теоретичні та методичні основи дисертаційного дослідження побудовані на використанні фундаментальних положень економічної теорії та інших гуманітарних наук (маркетингу, соціології, теорії систем тощо) а також наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених з питань формування та функціонування сільськогосподарського маркетингу.
У роботі використані такі методи дослідження: діалектичний метод пізнання (дослідження процесів маркетингу в системному взаємозв’язку та взаємозалежності), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), факторний аналіз (дослідження впливу окремих факторів на ефективність маркетингової діяльності), економіко-статистичний (порівняння явищ і процесів, дослідження динаміки, встановлення взаємозалежностей, виявлення причино-наслідкових зв’язків тощо), монографічний (вивчення досвіду організації служби маркетингу в сільськогосподарських підприємствах).
Як інформаційні джерела дослідження використані закони України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-правові документи Міністерства аграрної політики України, офіційні матеріали Держкомстату України.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних підходів до підвищення ефективності функціонування системи маркетингу в сільськогосподарських підприємствах.
Наукова новизна результатів дослідження конкретизується у таких положеннях:
уперше:
- запропоновано комплексний підхід до формування і вдосконалення системи маркетингової діяльності в сільськогосподарських підприємствах шляхом розподілу підприємств за прибутковістю, врахуванням терміну реалізації продукції, цінових коливань на ринку, темпів інфляції, що дозволить суб’єктам господарювання більш ефективно використовувати ринкові можливості;
- запропоновані методичні засади оцінки маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств через врахування двостороннього маркетингового ефекту за умови залучення до реалізації інструментів комплексу маркетингу суб’єктів інфраструктури ринку;
удосконалено:
- підходи до формування організаційних засад управління маркетинговою діяльністю сільськогосподарських підприємств в умовах мінливого економічного розвитку через урахування їх потенційних можливостей і потреб;
- теоретико-методичне обґрунтування підходів до формування системи збуту виробленої продукції при різних обсягах виробництва через розробку стратегічних моделей збуту відповідно до зовнішніх і внутрішніх факторів діяльності підприємства;
дістало подальший розвиток:
- методичне забезпечення формування економічних зв’язків сільськогосподарських підприємств з різними типами організацій інфраструктури аграрного ринку на основі взаємовигідного партнерства;
- обґрунтування підходів до орієнтації маркетингової діяльності сільськогосподарських товаровиробників на вимоги та можливості зовнішнього середовища.
Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці теоретико-прикладних аспектів удосконалення сільськогосподарського маркетингу та посилення його впливу на забезпечення ефективності сільськогосподарського виробництва.
Результати дисертаційного дослідження в частині обґрунтування напрямів формування ефективної системи сільськогосподарського маркетингу введено в практику діяльності ТОВ „Трайгон Фармінг Харків”, (довідка про впровадження №31/10/02-07 від 10.07.2007 р.). Пропозиції щодо розробки стратегії збуту та формування служби маркетингу прийнято для використання в сільськогосподарських підприємствах Краснокутського району Харківської області (довідка про впровадження № 11/03-638 від 12.11.2007 р.); рекомендації щодо формування ефективної взаємодії сільськогосподарських підприємств із підприємствами збуту прийнято до розгляду Головним управлінням агропромислового розвитку Харківської державної адміністрації з метою використання під час розробки стратегії розвитку сільських районів на 2007-2015 рр. (довідка №08-04-153 від 8.04.08 р.).
Результати дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва при викладанні дисципліни “Маркетингові дослідження” (довідка № 1350 від 29 грудня 2007 р.).
Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, отримані в процесі дисертаційного дослідження і які виносяться на захист, є особистим надбанням автора. Вони відбивають авторський підхід до розв’язання проблеми формування ефективної системи маркетингу в аграрній сфері і в сукупності сприяють розвитку теоретико-методичних положень сільськогосподарського маркетингу. Наукові статті за темою дисертаційного дослідження підготовлені автором особисто і розкривають зміст роботи. У дисертаційній роботі використані лише ті ідеї наукової праці № 7, опублікованої у співавторстві, які є особистим надбанням дисертантки.
Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати роботи оприлюднено у формі доповідей та обговорено на міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, а саме: Науково-практичній конференції «Формування механізму регіонального управління в Україні» (м. Харків, 2001), Міжнародній науково-практичній конференції «Формування і функціонування аграрних ринків та їх інфраструктури» (м. Мелітополь, 2007), Міжнародній науково-практичній конференції «Інтенсифікація і сталий розвиток сільськогосподарського виробництва» (м. Харків, 2007), Міжнародному форумі молодих учених «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи», (м. Харків, 2007), Міжнародній науково-практичній конференції «Ефективність використання ресурсного потенціалу в умовах сталого розвитку сільського господарства» (м. Харків, 2007), Міжнародному науковому конгресі Національної академії державного управління при Президентові України «Державне управління та місцеве самоврядування» (м. Харків, 2007).
Публікації. Основні наукові положення, висновки і рекомендації автора опубліковані у 8 наукових працях, з них 7 є одноосібними, в тому числі 5 – у фахових виданнях. Загальний обсяг публікацій, що належать особисто автору – 2,2 друк. арк.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Основний зміст викладено на 177 сторінках друкованого тексту. Робота містить 35 таблиць, 18 рисунків, 14 додатків на 26 сторінках. Список використаних джерел налічує 173 найменування і займає 14 сторінок.
Список литературы ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

У дисертації висвітлено теоретико-методичні положення та опрацьовано напрями розв’язання наукового завдання формування системи маркетингу в сільськогосподарських підприємствах. Отримані результати дозволяють сформулювати висновки, розробити пропозиції, що мають теоретичне і практичне значення і свідчать про досягнення мети і виконання поставлених завдань:
1. Поняття «сільськогосподарський маркетинг» і «система сільськогосподарського маркетингу» характеризуються низкою визначень, що не дозволяє достатньо чітко формулювати теоретичні положення та практичні рекомендації. Запропоновані нами визначення цих понять, на відміну від існуючих, акцентують увагу на тому, що сільськогосподарський маркетинг розглядається як цілеспрямоване застосування різноманітних інструментів ринкової політики в діяльності підприємств аграрного сектора національної економіки, яке орієнтоване на задоволення потреб споживачів, для збалансованості попиту і пропозиції на ринку. Система сільськогосподарського маркетингу визначена як комплекс взаємопов’язаних рішень щодо виробництва сільськогосподарської продукції та її фізичного розподілу й використання різних засобів впливу на цільові ринки, які приймаються з метою полегшити рух і облік сільськогосподарської продукції. Це, на наш погляд, точніше відбиває їх соціально-економічну сутність, а отже, дозволяє об’єктивніше оцінювати реальні умови господарювання.
2. Служба маркетингу ідентифікується як спеціалізований на взаємодії з ринковим середовищем підрозділ підприємства чи окрема економічна одиниця ринкової інфраструктури. Формування служби маркетингу будь-якого типу – власна служба, колективне маркетингове формування, чи окрема організація інфраструктури ринку збуту, вимагає диференційованого підходу. До функцій такої служби включається перспективне і поточне техніко-економічне планування, прогнозування змін зовнішнього середовища підприємства, оцінювання конкурентоспроможності підприємства і його продукції, просування товарів на ринок, формування системи збуту виробленої продукції.
3. Дослідженнями доведено, що існуюча в Харківській області система збуту сільськогосподарської продукції не забезпечує зацікавленості сільськогосподарських виробників у господарській діяльності, оскільки реалізація значних обсягів виробленої продукції є збитковою. Основним каналом збуту стала реалізація через посередників, які на кінець досліджуваного періоду отримують 64 % всієї реалізованої сільськогосподарської продукції, в тому числі 61-94 % продукції рослинництва і 14-90 % – тваринництва, що веде до зниження прибутків від продажу. Крім цього, негативний вплив має дія непрямого контролю над цінами з боку держави та посередницьких компаній. За такої політики сільськогосподарські виробники постійно перебувають під тиском і змушені продавати продукцію за низькими цінами. Виходячи із цього, ми пропонуємо переорієнтувати сільськогосподарські підприємства на збут продукції за каналами прямого маркетингу. Крім того, вважаємо за доцільне в статистичній звітності деталізувати інформацію про збут сільськогосподарської продукції за „іншими каналами”.
4. На підставі проведених досліджень та з урахуванням специфіки аграрного ринку України розроблено методичні підходи до застосування комплексу маркетингу для сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм, які враховують сезонність розвитку. При цьому встановлено, що рівень ризикованості збуту сільськогосподарських товарів залежить і від співвідношення обсягів можливої закупівлі і продажу продукції відповідно до сезону, і від динаміки коливання ринкових цін.
5. У процесі організації діяльності відділу чи спеціальної служби маркетингу необхідно враховувати сучасні науково обґрунтовані організаційні вимоги. Запровадження комплексного підходу до формування і вдосконалення системи маркетингової діяльності в сільськогосподарських підприємствах, який, на відміну від вже існуючих, ґрунтується на логістичній системі оцінки ефективності збуту сільськогосподарської продукції, дозволить забезпечити додатковий прибуток у розмірі від 97,45 до 183,48 грн на 1 га сільськогосподарських угідь для всіх типів середніх та крупних підприємств.
6. Оцінку ефективності маркетингової діяльності окремого підприємства доцільно здійснювати за такими показниками: приріст прибутку (в цілому, на одиницю площі та на одиницю кожного виду товарної продукції); ростом (спадом) рентабельності в цілому по господарству та окремими видами продукції; приростом вартості товарної продукції (з урахуванням інфляції), часткою екологічної продукції в загальному обсязі виробництва. Обов’язковим при визначені економічної ефективності є врахування рівня інфляції в нестабільних економічних умовах, що є необхідним для оцінки економічної ефективності. Крім того, цю систему варто доповнити також показниками позаекономічними: іміджем підприємства, позитивним ставленням до підприємства і його продукції, репутацією підприємства у фінансових та громадських колах, упізнаванням продукції, тривалістю і тіснотою співпраці з постачальниками матеріально-технічних ресурсів та споживачами продукції тощо.
7. Організація маркетингової діяльності напряму залежить від потужності виробництва: для великих підприємств вигідна самостійна діяльність, для середніх та дрібних – кооперація. Для крупних сільськогосподарських підприємств потрібно самостійно створювати служби маркетингу (незважаючи на зростання маркетингових витрат, підприємство має відчутний приріст прибутку). Доцільність організації власної служби маркетингу ми пропонуємо визначати за оцінкою змін у прибутковості на 1 га.
8. При взаємодії сільськогосподарських підприємств з організаціями інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції у разі співпраці з підприємствами маркетингу ринкової інфраструктури чи спеціалізованими державними організаціями ми пропонуємо ефективність маркетингової діяльності оцінювати за розробленим нами показником двостороннього маркетингового ефекту. Використання цього показника дозволяє вибрати найбільш ефективний для цього підприємства спосіб організації служби маркетингу, що забезпечує йому конкурентоспроможність за конкретних ринкових умов. Найбільш вигідним варіантом взаємодії сільськогосподарських підприємств з організаціями інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції є формування системи маркетингу на кооперативних засадах (приріст прибутку на 1 га, залежно від масштабів діяльності підприємств, коливається від 75,59 до 283,87 грн). Кооперування є логічною стадією подальшого розвитку партнерських відносин між суб’єктами аграрного ринку, що стає можливим завдяки виникненню значної кількості незалежних приватних товаровиробників-власників, які мають спільні економічні інтереси у здійсненні ринкової діяльності.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Аграрна політика в Україні: Аналіз та дослідження, 1999–2002 рр. // Аграрна політика для людського розвитку: Проект / GAPCCS. – К., 2003. –254 с.
2. Аграрна політика в Україні: Аналіз та дослідження, 2003–2004 рр. // Аграрна політика для людського розвитку: Проект / GAPCCS. – К, 2004. – 231 с.
3. Аграрна політика для людського розвитку / GAPCCS. – К., 2005. –244 с.
4. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку: інформ.-аналіт. зб. / за ред. П.Т. Саблука [та ін.] – Вип. 10. –К.: ІАЕ УААН, 2006. – С. 539.
5. Андрійчук В.Г. Економіка аграрного підприємства: навч.-метод. посіб. [для самостійного вивчення дисципліни] / В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2000. – 355 с.
6. Андрусенко Г.О. Маркетинг: навч.-метод. посібник / Г.О. Андрусенко. – Х., 1994. – 345 с.
7. Балабанова Л.В. Маркетинг: підручник / Л.В. Балабанова. – К.: Знання-Прес, 2004. – 645 с.
8. Варченко О.М. Формування оптової торгівлі цукром на внутрішньому ринку / О.М. Варченко // Агроінком. – 2005. – №2. – С.12-17.
9. Варченко О.М. Аграрний маркетинг та його особливості в бурякоцукровій галузі // Зб. наук. праць / НАУ.– 2004. – № 38/50. – С. 31-34. – (Сер. „Економічні науки”).
10. Варченко О.М. Ринок цукру: оптимальне поєднання ринкового і державного регулювання: Моногр. – К.: ІННЦ ІАЕ УААН, 2004. – 315 с.
11. Використання Україною свого потенціалу в сільському господарстві: стимулювання зростання сільського господарства та покращання життя на селі // Організація економічного співробітництва та розвитку і Світовий Банк (OECD and World Bank) : Проект / GAPCCS. – К., – 2003. – 354 с.
12. Воронов А.А. Маркетинговый подход к измерению эффективности производства / А.А. Воронов, О.Н. Валькович // Маркетинг. – 2002. – № 6. – С. 32-39.
13. Гальчинський А.С., Основи економічної теорії / А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін: підручник. – К.: Вища шк., 1995. – 471 с.
14. Гаркавенко С.С. Маркетинг / С.С. Гаркавенко. – К.: Лібра, 1998. – 458 с.
15. Географічна енциклопедія України. – Т. І. – К.: Вид-во УРЕ, 1989. – 615 с.
16. Географія Української РСР / за ред. М.Д. Пістуна і Є.Й. Шиповича. – К.: Вища шк., 1982. – 514 с.
17. Герасимчук М.О. Маркетинг / М.О. Герасимчук. – К., Высш. шк. – 1994. – 258 с.
18. Герчикова И.Н. Маркетинг / И.Н. Герчикова. – М.: Школа междунар. бизнеса, 1990. – 158 с.
19. Гоголь І.А. Формування маркетингової стратегії сільськогосподарських підприємств / І.А. Гоголь // Економіка АПК. – 2006. – № 12. – С. 123-126.
20. Даниленко А.С. Основні напрями удосконалення земельних відносин та їх роль у формуванні стратегії національної продовольчої безпеки України у XXI столітті / А.С. Даниленко // Економіка АПК. – 2001. – № 4. – С. 26-29.
21. Дем'янишина О.А. Науково-методичні й організаційні засади розвитку сільських територій / О.А. Дем'янишина // Економіка АПК. – 2005. – С. 18-24.
22. Дихтль Е., Практический маркетинг / Е. Дихтль, Х. Хершген. – М.: Высш. шк., 1996. – Гл.1.
23. Дорошенко Л.С. Управление трудовыми ресурсами: Учеб. пособие / Л.С. Дорошенко. – К.: МАУП, 1997. – 60 с.
24. Дослідження експортної конкурентноздатності високодоходної сільгосппродукції: Програма АМР США по комерціалізації приватних фермерських господарств. – К., 2005. – 254 с.
25. Доценко Г.О., Управління стратегічним маркетингом в АПК / Г.О. Доценко, М.В. Міна // Вісник СНАУ. – Суми, 2005. – Вип. 3-4. – С. 252-258.
26. Дрансенникова А. Да здравствует маркетинг в агрофирме / А. Дрансенникова // Зерно. – 2007. – № 5. – С 45-50.
27. Дудар Т.Г. Організаційно-економічні засади формування і розвитку системи агромаркетингу / Т.Г. Дудар // Економіка АПК. – 2005. – № 10. – С. 94.
28. Економіка підприємств АПК: навч. посіб. для вузів / за ред. С.Л. Дусановського, В.М. Олійника, Т.Г. Дудара. – Тернопіль: Тернопіль, 1997. – 260 с.
29. Експортний гід по ринках продуктів харчування України: доп. № UP 4021 2006 р., USDA / Відділ сільського господарства посольства США в Україні [Ukraine Exporter Guide Ukrainian Food Markets in 2006]. : Проект / GAPCCS. – К., – 2006. – 126 с.
30. Єрмоленко М.Н. Маркетинговий менеджмент: навч. посібник / М.Н. Єрмоленко. – К.: НАУ, 2001. – 204 с.
31. Забезпечення розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації як складової аграрної реформи // Механізм ефективного розвитку економіки аграрної сфери АПК України / за заг. ред. Л.М. Анічина. – Х., 2004. – С. 204-219.
32. Заря С.І. Інвестиційний клімат у сільському господарстві: стан та напрями поліпшення / С.І. Заря // Економіка АПК. – 1999. – № 8. – С. 78-81.
33. Заярний В. Підсумки першого року реформ в АПК України / В. Заярний // Агросвіт. – 2001. – № 4, 27 лют. – С.11-16.
34. Зіновчук В.Ф. Кооперативна ідея в сільському господарстві України і США / В.Ф. Зіновчук. – К.: Логос, 1996. – 224 с.
35. Калина А.В., Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровень): учеб.-метод. пособие / А.В. Калина, М.И. Конева, В.А. Ященко. – [2-е изд.] . – К.: МАУП, 1998. – 272 с.
36. Кваша С.М. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в АПК України / С.М. Кваша // Агроінком. – 2001. – № 7. – С.19-23.
37. Кваша С.М. Трансформаційні перетворення в зовнішньоекономічній діяльності АПК / С.М. Кваша // .-К.:Вісник аграрної науки. – 2000, серп. – С. 45-48.
38. Кваша С.М. Удосконалення аграрних зовнішньоекономічних відносин та особливості регулювання аграрного ринку в країнах ЄС / С.М. Кваша // Економіка АПК. – 2000. – № 6. – С. 32-36.
39. Кей Р.Д. Менеджмент ферм. Планування, контроль та реалізація/ Р.Д. Кей. WCB/McGraw-Hill. – [2-е вид]. – 1986. – 256 с.
40. Кей Р.Д., Менеджмент та маркетинг / Р.Д. Кей, В.М. Едвардс. – [4-е вид.]. WCB/McGraw-Hill, 1999 [Kay R.D., Edwards W.M. Farm Management, fourth edition, WCB/McGraw-Hill, 1999] . – 587с.
41. Кидонь В. Контроль маркетинговой деятельности / В. Кидонь // Библиотека маркетолога. – М.: B&M. – 2004. – 5 с.
42. Кириленко І.Г. Агропромисловий комплекс України: сучасний стан та погляд у майбутнє / І.Г. Кириленко // Економіка АПК. – 2001. – № 4. – С. 36-39.
43. Климко Г.Н. , Нестеренко В.П. , Каніщенко В.П. Основи економічної теорії: політекономічний аспект /. – К.: Вища шк. – Знання, 2007. – 257с.
44. Ковалевский А.М. Техпромфинплан в новых условиях и типовая методика его разработки / А.М. Ковалевский. – М.: Экономика, 1968. – 247 с.
45. Козуб Н.М. Вплив маркетингової діяльності господарств на їх фінансовий стан / Н.М. Козуб // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2003. – № 4 (24). – С. 65.
46. Колесник В.М. Методичні аспекти оцінки ефективності маркетингу в сільськогосподарських підприємствах зернопродуктового підкомплексу АПК / В.М. Колесник // Економіка АПК. – 2006. – №3. – С.78-82.
47. Колз Дж.Ул. Маркетинг сельскохозяйственной продукции. - 8-е изд. - М.: Колос, 2000. – С. 419.
48. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер. – М.: Питер ком., 1999. – 896 с.
49. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм / Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз: пер. с англ.; под ред. Р.Б. Ноздревой. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 787 с.
50. Кравченко Ю.И. Прогнозирование и планирование макроэкономики: учеб. пособие / Ю.И, Кравченко, Г.Л. Цыба. – Кременчуг: Издат. центр "Сербо", 1997. – 189 с.
51. Ловчиков Д. Принципы построения маркетинговой системы / Д. Ловчиков. – М.: Юнити, 2006. – 458 с.
52. Лозинська Т.М. Наслідки входження України дл світової організації торгівлі (СОТ) для аграрного сектора / Т.М. Лозинська // Актуальні проблеми держ. упр.: зб. наук. праць. – Х.: Вид-во.Хар. РУ НАДУ „Магістр”, 2005. – №3/26. – С. 148-156.
53. Лозинська Т.М. Еволюція методологічних підходів до формування продовольчої системи / Т.М. Лозинська // Держава та регіони. – 2006. – №1. – С.88-93. – (Серія «Державне управління»).
54. Макаренко П.Н. Розвиток інтеграції в агропромисловому виробництві як один із напрямів аграрної політики / П.Н. Макаренко, Л.Л. Мельник, А.М. Карпенко // Економіка АПК. – 2000. – № 8. – С 9-11.
55. Макарова Г.П. Система банковского маркетинга / Г.П. Макарова. – М.: Финстатинформ, 1997. – Гл.1.,2.1. – 548 с.
56. Макконел К.Р., Економікс / К.Р. Макконел, С.Л. Брю. – К.: Хагар-Демос, 1995. – 487 с.
57. Малік М.Й. Кооперація в сільському господарстві України: стан і перспективи / М.Й. Малік // Економіка АПК. – 2005. – № 12. – С. 3-8.
58. Маркс. К. Капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – Т.24. – С. 650.
59. Маркс. К. Капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – Т.25. – Ч І. – С. 546.
60. Маркс. К. Капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – Т.23. – С. 908.
61. Марчук Є.К. Село – опора української економіки / Є.К. Марчук // Економіка АПК. – 1995. – №11. – С 4-8.
62. Методические вопросы создания системы норм и нормативов; под ред. В.В. Соколова. – М.: Экономика, 1983. – 192 с.
63. Моррис Р. Маркетинг: ситуации и примеры / Р. Моррис [пер. с англ.]. – М.: Банки и биржи, 1994. – 207 с.
64. Мочерний С.В. Методологія економічних досліджень / С.В. Мочерний. – Л.: Світ, 2001. – 416 с.
65. Нагорнова С.С. Маркетингові дослідження аграрного ринку на Україні / С.С. Нагорнова // Вісник ХНТУСГ. – 2007. – № 5. – С. 252-257.
66. Нагорнова С.С. Особливості розвитку інфраструктури ринку продукції сільського господарства на Україні / С.С. Нагорнова // Вісник ХНАУ 2007. – № 4. – С. 188-193.
67. Нагорнова С.С. Регіональний аспект реформування агропромислового комплексу / С.С. Нагорнова // Формування механізму регіонального управління в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. – Х.: Вид-во ХарРі УАДУ «Магістр», 2001. – С.127-129.
68. Нагорнова С.С. Створення ефективної системи збуту в умовах сезонних ринкових коливань цін на зерно / С.С. Нагорнова // Вісник ХНАУ. – 2008. – № 9. – С. 202-207.
69. Нагорнова С.С. Формування системи аграрного маркетингу в сучасних умовах / С.С. Нагорнова // Вісник ХНТУСГ. – 2007. – № 56. – С. 187-192.
70. Нагорнова С.С. Формування системи аграрного маркетингу в сучасних умовах / С.С. Нагорнова // Підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин: зб. наук. праць. – Т.18 / Харк. держ. зоовет. акад. – Х., 2007. – С. 58-62.
71. Нагорнова С.С. Формування системи маркетингу АПК / С.С. Нагорнова // Вісник ХНАУ. – 2007. – № 9. – С. 202-207.
72. Організація соціалістичних сільськогосподарських підприємств / за ред. С.Г. Колєснєва. – М.: Колос, 1968. – 458 с.
73. Основи економічної теорії / за ред. проф. С.В. Мочерного. – К.: ВЦ „Академія”, 1997. – 687 с.
74. Павленко А.С. Маркетинг / А.С. Павленко, А.В. Войчак. – К.: КНЕУ, 2001. – 106 с.
75. Панасюк Б. Концептуальні основи економічного прогнозування і планування / Б. Панасюк // Економіка України. – 1996. – № 5. – С. 7-17.
76. Панасюк Б., Система національних рахунків як модель економічного обороту / Б. Панасюк, В. Літвінов //Економіка України. – 1993. – № 1. – С. 18-36.
77. Панасюк Б. Прогнозирование развития экономики Украины / Б. Панасюк, И Сергиенко, Л. Присницкий // Економіка України. – 1996. – № 1. – С. 20-31.
78. Пашута Н.Т. Нормативное планирование потребности в продукции машиностроения / Н.Т. Пашута. – К.: Наук. думка, 1992. – 117 с.
79. Плаксін О.А. Матеріально-технічне забезпечення підприємств АПК в сучасних умовах / О.А. Плаксін // Економіка АПК. – 2004. – №8. – С. 63.
80. Планирование в условиях перехода к рынку / В.Ф. Беседин, С.Ю. Михайличенко, Б.Я. Панасюк. – К.: Техника, 1990. – 262 с.
81. Планирование экономического и социального развития СССР / под ред. И.И. Ищенко. – К.: Выща шк., 1983. – 399 с.
82. Плющ І.С. Напрями розвитку аграрної політики в Україні / І.С. Плющ // Економіка АПК. – 2001. – № 2. – С.12-14.
83. Плющ І.С. Перспективи розвитку аграрного сектора економіки та важелі його регулювання / І.С. Плющ // Агроінком. – 2001. – № 4-6. – С 2-5, С. 2-8.
84. Поживанов М.А. Катастрофу можно отменить / М.А. Поживанов. – Мариуполь, Посейдон, 1995. – 224 с.
85. Поляк В.Н, Андрющенко С, Видро В. Формирование маркетинговой стратегии сельскохозяй¬ственного предприятия // АПК: экономика, управление. - 2001. - № 5. - С. 30-34.
86. Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств / за ред. П.Т. Саблука, В.Я. Меселя-Веселяка. – К., 2000. – 660 с.
87. Поточна кон’юнктура і прогноз ринків сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні на 2007/2008 маркетинговий рік/ за ред. О.М. Шпичака, А.В. Рогозіна. – Вип. 18./ ІАЕ УААН. – К., 2007. – 168 с.
88. Прейгер Д. Сільське господарство України: вчора, сьогодні, завтра / Д. Прейгер // Економіка України. – 1993. – №12. – С. 25-31.
89. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України // Уряд. кур’єр. – 1999. – №172. – С. 2-5.
90. Про власність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 20. – С. 24-29.
91. Про внесення змін до Закону “Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції”: Закон України // Уряд. кур’єр. – 1998. – №135. – С.3-6.
92. Про внесення змін до Закону “Про оподаткування прибутку сільськогосподарських підприємств”: Закон України // Уряд. кур’єр. – 1997. – №105. – С. 6-10.
93. Про господарські товариства: Закон України // Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств. – [2-е доп.] / ІАЕ УААН. – К., 2000. – С. 224-244.
94. Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції: Закон України // Уряд. кур’єр. – 1997. – №130. – С. 2-6.
95. Про додаткові заходи щодо вирішення соціальних проблем на селі та дальшого розвитку аграрного сектора економіки: Указ Президента України // Сільський час. – 2002. – № 16. – С.1-5.
96. Про захист економічної конкуренції: Закон України // Уряд. кур’єр. – 2001. – № 50. – С. 1-4.
97. Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян в процесі реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України // Уряд. кур’єр. – 2001. – № 19. – С.-2-6.
98. Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку: Указ Президента України // Уряд. кур’єр. – 2000. – № 103. – С.2-5.
99. Про заходи щодо підтримки цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників: Указ Президента України // Уряд. кур’єр. – 1998. – № 128. – С.2-5.
100. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України в редакції Закону № 283/97-ВР від 22.05.1997 із змінами, внесеними Законом України № 1096-IV від 10.07.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 27. – С. 181; Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – С. 280.
101. Про підтвердження відповідності: Закон України // Уряд. кур’єр. – 2001. – №108. – С. 2-6.
102. Про підтримку малого підприємництва: Закон України // Уряд. кур’єр. – 2000. – №217. – С. 2-5.
103. Про плату за землю: Закон України в редакції Закону № 378/96-ВР від 19.09.1996 із змінами, внесеними Законом України № 973-IV від 19.06.2003 // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 45. – С. 238.
104. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України // Уряд. кур’єр. – 1997. – №148. – С.1-4.
105. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України Л. Кучми від 3 груд. 1999 р. // Уряд. кур'єр. – 1999. – 8 груд. – С. 4; Сіл. журн. – 1999. – № 12. – С. 2.
106. Про стандартизацію: Закон України // Уряд. кур’єр. – 2001. – №108. – С. 2-5.
107. Про товарну біржу: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №10. – С.13-19.
108. Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України // Уряд. кур’єр. – 1999. – №18. – С. 1-5.
109. Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України № 320-XIV від 17.12.1998 із змінами, внесеними Законом України № 659-IV від 03.04.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 5-6. – С. 39; Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 26. – С. 191.
110. Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи: Проблеми формування ринкової економіки. – К.: КНЕУ, 2000. – 420 с. – (Спецвип.)
111. Посібник з менеджменту маленьких ферм [Small Farm Management Handbook (Southern Russia)]: Проект TACIS FDRUS9902. – 2004. – 145 с.
112. Пустовойтенко В.П. Програма „Україна-2010” // Уряд. кур’єр. – 1999. – № 41. – С. 2-4.
113. Рей Мортон, Шарп К, Хом’як Б. Сільське господарство України: Посібник для виробника . – К., 2005. – 589 с.
114. Роджер Л. Маркетинг / Л. Роджер.; сокращ. пер. с англ. Ю.Б. Кочевлин. – М.: Прогресс, 1974. – 356 с.
115. Розвиток секторів фермерства та агробізнесу в Україні: Проект розвитку агробізнесу в Україні. – К., 2006 . – 256 с.
116. Розміщення продуктивних сил України / за ред. Є.П. Качана. – К.: Вища шк., 1997. – 587 с.
117. Россоха В.В. Організаційно-економічні передумови підвищення ефективності виробничого потенціалу підприємств АПК / В.В. Россоха // Економіка АПК. – 2004. – № 1. – С. 43-48.
118. Саблук Агропромисловий комплекс: проблеми розвитку / П.Т. Саблук // Уряд. кур’єр. – 1995. – № 190, 19 груд. – С. 5-8.
119. Саблук П.Т. Соціально-економічна модель постреформованого агропромислового виробництва в Україні: доповідь / П.Т. Саблук // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 4-6.
120. Саблук П.Т. Становлення аграрної політики в Україні / П.Т. Саблук // Економіка. – 2006. – АПК. – № 1. – С.3-7.
121. Савченко В.Д. Організація біржової діяльності: навч. посібник / В.Д. Савченко. – Харків, 1996. – 122 с.
122. Самуельсон П. Экономикс: [у 2-х т.] / П. Самуельсон. – М.: Алгон, 1995. – 563 с.
123. Сафін О. Планування в сільському господарстві у нових економічних умовах // Економіка України. – 1993. – №9. – С.26-29
124. Сахацький М.П. Проблеми відродження сільського господарства / М.П. Сахацький. – К.: ІАЕ, 2000. – 304 с.
125. Сахацький М.П. Розвиток аграрних реформ: уроки з іст. відродж. аграр. сфери, які повинні враховуватися при здійсненні реформування сіл. госп-ва / М.П. Сахацький // Економіка АПК. – 1999. – № 5. – С. 11-16.
126. Світовий Банк: Використання Україною свого потенціалу в сільському господарстві: стимулювання зростання сільського господарства та покращення життя на селі (2005 р.) [Achieving Ukraine's Agricultural Potential: Stimulating Agricultural Growth and Improving Rural Life (2005).] / GAPCCS. – К.,2006.-257 с.
127. Сектор сільського господарства в економіці України в 2005 р. / за ред. М. Пугачова. – К., 2005. – 287 с.
128. Уроки програми „Рівень життя в сільській місцевості” в Європі та Центральній Азії [DFID Europe and Central Asia Rural Livelihoods Lesson Sharing Workshop]: Семінар DFID з обміну досвідом: Матеріали семінару: у ред. та з доп. Ін-ту розвитку села. – К., 2003. – 589 с.
129. Сидоренко В., Развитие и регулирование маркетинговой деятельности в аграрном секторе экономики / В. Сидоренко, Д. Агасаров // Междунар. с.-х. журн. – 2007. – № 1. – С. 12-14.
130. Система балансов в народнохозяйственном планировании / А.С. Емельянова, B.Φ. Беседин, А.И. Москвин. – К.: Наук, думка, 1984. – 320 с.
131. Соловйов І.О. Науково-практичні засади створення системи маркетингу в аграрному підприємстві / І.О. Соловйов // Економіка АПК. – 2006. – № 7. – С. 112-118.
132. Соловйов І.О. Формування системи маркетингу в аграрній сфері економіки / І.О. Соловйов // Економіка АПК. – 2006. – № 8. – С.82-90.
133. Соловйов М.Ф. Кооперативная форма организации сельскохозяйственных предприятий / М.Ф. Соловйов // Вісник ХНАУ. – 2004. – №7. – С. 22-39.
134. Соловйов М.Ф., Андрусенко Г.О., Савченко В.Д. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах. – Х., 1993. – 344 с.
135. Специфіка переробки та збуту продукції ферм в Україні: Проект розвитку агробізнесу в Україні. – К., 2004. – 157 с.
136. Спицин И.О., Маркетинг в банке. Гл.1 / И.О. Спицин, Я.О. Спицин. – К.: Писпайп, 1993.
137. Старостіна А.О. Зміст та основні етапи маркетингової діяльності / А.О. Старостіна // Маркетинг в Україні. – 2002. – № 4. – С.25-29.
138. Статистичний щорічник України за 2001 рік. – К, 2002. – 576 с.
139. Статистичний щорічник України за 2002 рік. – К, 2003. – 576 с.
140. Статистичний щорічник України за 2003 рік. – К, 2004. – 586 с.
141. Статистичний щорічник України за 2004 рік. – К.: Техніка, 2005. – 598 с.
142. Статистичний щорічник України за 2006 рік. – К.: Техніка, 2006. – 596 с.
143. Статистичний щорічник України за 2007 рік. – К.: Техніка, 2007. – 586 с.
144. Статистично-аналітичні дані Харківського обласного управління АПК. – Х., 2001. – 126 с.
145. Статистично-аналітичні дані Харківського обласного управління АПК. – Х., 2003. – 245 с.
146. Статистично-аналітичні дані Харківського обласного управління АПК. – Х., 2005. – 158 с.
147. Статистично-аналітичні дані Харківського обласного управління АПК. – Харків, 2007. – 126 с.
148. Стратегічні директиви агробізнесу та маркетингу: проект аграрного маркетингу АМР США/Land O’ Lakes. [Agribusiness and Marketing Strategic Guidelines] -К.: GAPCCS. – 2003. – 126 с.
149. Стратегічні директиви агробізнесу та маркетингу: проект аграрного маркетингу / АМР США Land O’Lakes, 2007. -К.: GAPCCS. – 548с.
150. Стрий Л.А. Маркетинговое управление на рубеже XXI ст.: Системное исслед. / Л.А. Стрий. – О.: АстроПринт, 2000. – 304 с.
151. Структура, стабильность и цикличность зернового хозяйства региона / [Шиян В.Й., Слаута В.А., Шиян Д.В. и др.] / Харьк. гос. аграр. ун-т. – Х., 1998. – 252 с.
152. Теория прогнозирования и принятия решений: учеб. пособие / под ред.C. А. Саркисяна. – М.: Высш. шк., 1977. – 351 с.
153. Туган-Барановский М.И. Социальные условия кооперации / М.И. Туган-Барановский. – М: Экономика, 1989. – 496 с.
154. Українські стандарти та нормативні положення в галузі імпорту харчових та сільськогосподарських продуктів: доп. № UP 4010, 2005 /USDA/Відділ сільського господарства посольства США в Україні [Ukraine Food and Agricultural Import Regulations and Standards, 2005]- К.: GAPCCS. 154 с.
155. Ульянченко О.В. Методи оптимізації в економіці: навч. посібник / О.В. Ульянченко. – Х.: Харк. держ. агар. ун-т. ім. В.В. Докучаєва, 2001. – 295 с.
156. Ульянченко О.В. Сучасні моделі дослідження операцій в економіці: навч. посібник / О.В. Ульянченко. – Х.: Харк. держ.агар. ун-т. ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2000. – 140 с.
157. Ульянченко О.В., Математичне програмування: навч. посібник / О.В. Ульянченко, М.Т. Лебідь; за ред. О.В. Ульянченка. – Київ, 2002. – 296 с.
158. Ульянченко О.В., Сучасна система аграрного маркетингу на Україні / О.В. Ульянченко, І.О. Солодовнік, С.С. Нагорнова // Зб. наук. праць. – Х.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2007. – Вип. 3(18). – С. 135-141.
159. Фермерство та агробізнес в Україні: Проект розвитку агробізнесу в Україні: IFC (Між нар. фінансова корпорація). -К.: GAPCCS. – 548 с.
160. Ціни, витрати, прибутки агровиробництва та інфраструктура продовольчих ринків України / за ред. О.М. Шпичака. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 340 с.
161. Цыпкин Ю.А. Агромаркетинг в системе факторов эффективного хозяйствования / Ю.А. Цыпкин. – М.: Прогресс, 1998. – 213с.
162. Чаянов А.В. Избранные произведения / А.В. Чаянов. – М.: Московский рабочий, 1989. – 368 с.
163. Чаянов А.В. Краткий курс кооперації / А.В. Чаянов. – М.: Экономика, 1989. – 80 с.
164. Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство / А.В. Чаянов. – М.: Экономика, 1989. – 493 с.
165. Шпичак О.М. Економічні проблеми АПК України в умовах формування ринкових відносин / О.М. Шпичак // Вісн. аграр. науки. – 1997. – № 9. – С. 18-22.
166. Ющенко В.А. Розвиток агропромислового комплексу України в контексті світового продовольчого ринку / В.А. Ющенко // Економіка АПК. – 2001. – № 4. – С. 3-6.
167. Якокка Л. Карьера менеджера / Л. Якокка. – М.: Прогресс, 1991. – 384 с.
168. Davis J.H. and Gilbert R.A. A Concept of agribusiness. - Boston, Mass.: Harvard Univ., 1957.
169. http://test.minagro.gov.ua;
170. www.5ka.ru/12/37787/1.html - 145k
171. www.nauka-shop.com/mod/shop/productID/11218/ - 112k;
172. www.ukrdzi.com.ua;
173. http://www.bizoffice.ru/index.phtml?id=232
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.