У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Количество страниц 229
ВУЗ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА
Год сдачи 2010
Содержание ЗМІСТ


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1
НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА 11
1.1. Теоретичні засади формування ринку зерна 11
1.2. Конкуренція та конкурентоспроможність в системі виробництва зерна 19
1.3. Конкурентоспроможність та економічна ефективність виробництва зерна 34
Висновки до розділу 1 41
РОЗДІЛ 2
СТАН ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА ТА ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ В РЕГІОНІ 44
2.1. Розвиток виробництва зерна та його економічна ефективність 44
2.2. Розміщення, спеціалізація і концентрація виробництва зерна та їх вплив на підвищення рівня його конкурентоспроможності 65
2.3. Інтенсифікація виробництва зерна та його конкурентоспроможність 91
2.4. Розвиток ринку зерна в сучасних умовах 118
Висновки до розділу 2 129
РОЗДІЛ 3
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА 133
3.1. Вплив зовнішніх факторів на ринок зерна 133
3.2. Обґрунтування організаційно-управлінських аспектів забезпечення конкурентоспроможності зерна 152
3.3. Удосконалення фінансово-економічної роботи сільськогосподарських підприємств–виробників зерна 189
Висновки до розділу 3 202
ВИСНОВКИ 206
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 211
ДОДАТКИ
ВСТУП

Актуальність теми дослідження. За час реформування агро¬промислового сектора економіки не відбулось істотного поліпшення економічно-фінансового стану сільськогосподарських підприємств. Не вдалося повністю зупинити дію руйнівних тенденцій щодо розбалансування системи виробничої спеціалізації сільськогосподарських підприємств на регіональному та зональному рівнях, руйнацію системи агропромислової кооперації та інтеграції. Старіють основні засоби сільськогосподарських підприємств, триває знелюднення села. Залишилась практично невирішеною проблема забезпечення необхідної економічної ефективності сільськогосподарського виробництва.
У цих умовах зернові культури залишаються одним з небагатьох видів сільськогосподарської продукції, які забезпечують стабільні доходи та високу економічну ефективність виробництва у порівнянні з іншими сільсько¬господарськими галузями, незалежно від організаційної форми господарювання. Проблемам економіки виробництва зернових багато уваги приділяли свого часу В.Я. Амбросов [ ], В.І. Бойко [ , ],
О.В. Захарчук [ , ], М.Г. Лобас [ , ], І.І. Лукінов [ ], О.В. Олійник [34, 64], Б.Й. Пасхавер [ ], П.П. Руснак [ ], П.Т. Cаблук [ ], В.П. Ситник [ ],
Л.М. Худолій [ ], В.Й. Шиян [132], В.С. Шовкалюк [ , ],
О.М. Шпичак [ ], В.В. Юрчишин [ ] та інші вчені.
Зі зміною економічних умов і розвитком багатоукладної економіки ринкового типу перед сільськогосподарськими підприємствами виникають нові вимоги, характерні для ринкових умов господарювання. Основним із них є забезпечення конкурентоспроможності виробленого продукту, підприємства, галузі. Питання конкуренції всебічно досліджувались у країнах з розвиненою ринковою економікою; свого часу їм приділяли багато уваги І. Ансофф, С.Л. Брю, Р. Дорнбуш, Ф. Котлер, К.Р. Маꬬконелл, М. Портер, Д. Рікардо, П. Самуельсон, А. Сміт, С. Фішер, А. Томпсон, Р. Шмалензи, Й. Шумпетер та інші вчені-економісти. Серед українських дослідників проблему конкуренції вивчали Е.М. Азарян, А.Є. Воронкова, В.І. Герасимчук, М.В. Калінчик, І.Л. Решетникова, Ю.Ф. Ярошенко й ін. [ , , , , , ].
З розвитком в Україні ринкового укладу виникає потреба в адаптації положень, розроблених західними економістами, до наших економічних реалій. В економічних умовах, що змінилися, не завжди можна застосовувати і наявні рекомендації. Наприклад, зерно, вирощуване сільсько¬господарськими підприємствами Харківської області, не завжди є конкурентоспроможним на внутрішньому і на зовнішніх ринках. З огляду на традиційне багаторічне перевищення обсягів виробництва зерна над власними потребами Харківського регіону питання підвищення конкурентоспроможності стає принциповим для зернового підкомплексу Харківської області. Адже саме від позитивної відповіді на нього залежить не тільки можливість отримання доходів зерносіючими сільськогосподарськими підприємствами, яких зараз – переважна більшість – але і саме їх існування.
Підвищення конкурентоспроможності ми також вважаємо необхідною умовою розбудови систем виробничої зональної та регіональної спеціалізації, заснованих на ринкових моделях розподілу виробленого продукту та виробничих ресурсів. Такі системи, на відміну від систем, які ґрунтувалися на директивно-планованому підході, мають забезпечити підвищення економічної ефективності у кожній ланці ланцюжка “поле - ... - споживач”, включаючи ефективну систему розподілу виробничих ресурсів. Це і зумовило вибір та актуальність теми, наукове та практичне значення проведеного нами дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою науково-дослідних робіт кафедри виробни¬чого менеджменту та агробізнесу Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва за 2000-2005 рр. за темою “Розробити пропозиції по економічному механізму господарювання в реформованих сільськогосподарських підприємствах” (номер державної реєстрації 0101U006663) та за 2006-2010 рр. за темою “Розробка пропозицій по удосконаленню економічного механізму та підвищенню ефективності використання ресурсного потенціалу в реформованих сільськогосподарських підприємствах” (номер державної реєстрації 0107U010373). Роль автора у виконанні НДР полягає у дослідженні специфічних особливостей конкурентоспроможності виробників зерна у Харківському регіоні.
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка теоретичних і науково-методичних рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах, формування пропозицій щодо поширення коопераційних та інтеграційних процесів у зерновій галузі з метою підвищення її ефективності та постачання на ринки конкурентоспроможної продукції.
Для досягнення поставленої мети було визначено такі основні завдання:
- дослідити ретроспективу становлення і розвитку ринку зерна та конкуренції на ньому в Україні та в Харківській області;
- дослідити розподіл виробництва зерна по території Харківської області та встановити зв’язок зазначеного розподілу, а також спеціалізації та концентрації виробництва зерна з економічною ефективністю галузі та конкурентоспроможністю виробників зерна;
- визначити роль та значення зернових культур у виробничій програмі сільськогосподарських підприємств різних організаційних форм при їх функціонуванні в умовах ринкового середовища;
- розробити пропозиції щодо вдосконалення існуючих підходів до визначення конкурентоспроможності підприємств-виробників зерна;
- проаналізувати механізми розподілу створеного у зерновій галузі доходу у ланцюжку “поле – ... – споживач” в розрізі виробничої та торговельно-посередницької сфер і обґрунтувати пропозиції по їх удосконаленню;
- обґрунтувати систему заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах, яка б враховувала організаційні, фінансово-економічні, агротехнічні та техніко-технологічні фактори;
- визначити вплив держави на підвищення конкурентоспроможності виробників зерна через систему законодавчого регулювання та програми підтримки сільського господарства;
обґрунтувати раціональні стратегії поведінки виробника зерна на регіональному і загальнодержавному ринках.
Об’єктом дослідження є соціально-економічні відносини, в яких відбувається процес формування конкурентоспроможного виробництва зерна в регіоні.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і прикладних аспектів забезпечення конкурентоспроможності виробництва зерна в зерносіючих господарствах.
Методологія та методика дослідження. Теоретичною та методологіч¬ною основою дослідження є діалектичний метод пізнання, системний підхід до вивчення фундаментальних положень економічної науки з використанням розробок вітчизняних і зарубіжних учених з питань розвитку зернопродуктового підкомплексу, рекомендації науково-дослідних установ, законодавчі й інші нормативні документи з досліджуваної проблеми.
У процесі дослідження застосовувалися такі методи: діалектичний метод пізнання; метод системного підходу (вивчення фундаментальних положень економічної науки з використанням розробок вітчизняних і зарубіжних учених з питань розвитку зернопродуктового підкомплексу, рекомендацій науково-дослідних установ, законодавчих та інших нормативних документів з досліджуваної проблеми); абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення, критичний аналіз публікацій вітчизняних і зарубіжних учених, формування висновків та пропозицій); монографічний (вивчення позитивних і негативних аспектів в організації виробництва та реалізації зерна у господарствах різних форм власності і господарювання, особливостей технології виробництва, переробки та зберігання зерна); графічний (наочне зображення взаємозв’язків і динаміки показників); статистико-економічний (вивчення структурно-динамічних тенденцій розвитку виробництва зерна, використання середніх і відносних величин, порівнянь, статистичних групувань і спостережень, рядів динаміки, роз¬рахунково-конструктивний); кореляційно-регресійного аналізу з використан¬ням прикладних комп’ютерних програм статистичної обробки інформації.
Достовірність результатів дослідження, висновків і пропозицій забезпечується глибоким аналізом емпіричних даних.
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти, матеріали Держкомстату України, Головного управління статистики у Харківській області, оперативна інформація Головного управління агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації, матеріали районних управлінь, річні звіти сільськогосподарських підприємств та ін.
Наукова новизна одержаних результатів. Запропоновані до захисту матеріали досліджень включають в себе наступну новизну:
Вперше:
- в результаті комплексного дослідження зернової галузі в розрізі підприємств-виробників зерна регіону встановлено основні напрями забезпечення конкурентоспроможності виробництва зерна на основі системного підходу з урахуванням сучасних умов трансформації відносин власності та розвитку ринкових відносин.
Удосконалено:
- методичні підходи до визначення конкурентоспроможності сільгосппідприємств на ринку зерна. На доповнення до існуючих методичних підходів для характеристики конкурентоспроможності запропоновано використовувати показник питомої ваги підприємства-виробника на зерновому ринку з урахуванням її динаміки;
- підходи до формування виробничої програми сільськогосподарських підприємств шляхом збільшення питомої ваги зернових культур як чинника підвищення їх конкурентоспроможності.
Набули подальшого розвитку:
- методи аналізу та планування руху коштів підприємства АПК, в частині розробленої методики аналізу різних способів фінансування виробничих витрат зернової галузі, заснованої на поєднанні методів складання та аналізу технологічних карт, виробничих бюджетів і плану руху коштів;
- підходи до обґрунтування стратегії поведінки сільськогосподарського виробника на ринку зерна з точки зору забезпечення підвищення його конкурентоспроможності шляхом обґрунтування раціональних строків і каналів реалізації зерна підприємствами АПК.
Практичне значення одержаних результатів. Теоретичне та практичне значення результатів наукового дослідження, які виносяться на захист, полягає у сприянні підвищенню конкурентоспроможності зерна та його виробників. Впровадження результатів дослідження сприятиме підвищенню експортного потенціалу Харківської області. Рекомендації щодо удосконалення технології виробництва зерна, його переробки та зберігання можуть бути використані сільськогосподарськими підприємствами різних форм власності та господарювання, підприємствами інфраструктури.
Результати дослідження прийнято Головним управлінням агропромисло¬вого розвитку Харківської облдержадміністрації для практичного використання та впровадження (довідка № 14-4-376 від 31.10. 2007 р.), а також сільськогосподарськими підприємствами Харківської області: ТОВ Агрофірма “Подолівська” Барвінківського району (довідка № 112 від 20. 06. 2007 р.), ПСП “Зарожнянське” Чугуївського району (довідка № 102 від 17.08.2007 р.), ДП НАК “Надра України” “Агрогеофізика” Балаклійського району (довідка № 86 від 10.04.2007 р.), ПСП “Перше травня” Валківського району (довідка № 30 від 15.06.2007 р.); використовуються у навчальному процесі Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва на факультеті менеджменту і економіки при викладанні дисциплін “Організація агробізнесу і підприємництва”, “Економічний механізм функціонування підприємств” (довідка № 1281 від 12.12.2007 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є завершеною роботою автора. Результати дослідження повністю належать автору. Усі опубліковані наукові праці є одноосібними.
Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дисертаційного дослідження доповідалися на міжнародних наукових і науково-практичних конференціях: “Сталий розвиток аграрного сектора економіки” (ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, 10-11 червня
2004 р.); на міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій
75-річчю економічного факультету Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва (ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, 5-6 жовтня 2004 р.); “Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн” (ХНТУСГ ім.
П. Василенка, м. Харків, 19-20 травня 2005 р.); “Наукові засади реалізації аграрної політики України” (ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, 7-9 червня 2006 р.); “Ефективність використання ресурсного потенціалу в умовах сталого розвитку сільського господарства” (ХНАУ ім. В.В. Докучаєва,
м. Харків, 1-2 березня 2007 р.); “Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи” (ХНТУСГ ім. П. Василенка, м. Харків,
19-20 квітня 2007 р.) та ін.
Результати дослідження віддзеркалені також у щорічних наукових звітах кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу Харківського
НАУ ім. В.В. Докучаєва й апробовані на щорічних науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу університету.
Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено в 11 наукових працях загальним обсягом 2,61 облік.-вид. арк., у тому числі у наукових фахових виданнях - 8, загальним обсягом 2,26 облік.-вид. арк.
Обсяг і структура дисертації. Дисертацію викладено на 266 сторінках комп’ютерного тексту, з яких основна частина займає 212 сторінок. Робота складається зі вступу, трьох розділів з 10 підрозділами, висновків, списку використаних джерел з 199 найменуванням, додатків. Вона містить
38 таблиць, 25 рисунків, 20 додатків.

Список литературы ВИСНОВКИ

1. Під конкурентоспроможністю продукції слід розуміти сукупність властивостей продукції відповідати вимогам ринку в визначений момент часу. Під конкурентоспроможністю підприємства – здатність підприємства отримувати прибутки, достатні для простого або розширеного відтворення виробництва, мотивації праці та поліпшувати властивості товарів, які воно виробляє. Під конкурентоспроможністю галузі – здатність певної галузі отримувати прибутки більші, ніж інші галузі народного господарства країни на одиницю витрачених ресурсів. В повній мірі це відноситься і до виробництва зерна.
2. Конкуренція відбувається не лише на ринках ресурсів, необхідних для ведення сільськогосподарського виробництва, а й на ринках сільсько¬госпо¬дарської продукції. Вона поширюється на весь виробничий процес, кожна ланка якого має працювати найбільш ефективно, щоб забезпечити конкурентоспроможність виробництва у цілому. Тому разом з індексами конкурентоспроможності доцільно використовувати для більш повної її характеристики показники питомої ваги підприємства на ринку з урахуван¬ням динаміки цих показників. Збільшення ринкової питомої ваги свідчить про нарощування ринкової конкурентоспроможності виробників зерна, а зменшення цього показника – про зниження рівня конкурентоспроможності.
3. Становлення та розвиток ринку зерна в Україні в останнє десятиріччя відбувалися в умовах активної трансформації земельних і майнових відносин, зміни форм власності та господарювання. Ці перетворення здійснювалися на фоні посилення диспаритету цін на сільськогосподарську та промислову продукцію, відсутності або обмеженості державної підтримки сільськогосподарського виробництва, неврегульованості багатьох інших питань його розвитку. Наслідком є низький рівень забезпеченості сільсько¬господарських підприємств сучасними засобами виробництва, зношеність машинно-тракторного парку, нестача обігових коштів, розукрупнення сільськогосподарських підприємств. Це не сприяє покращанню соціально-економічної ситуації на селі й ефективному веденню сільськогосподарського виробництва, зокрема формуванню конкурентоспромо欬¬¬¬¬¬ної зернової галузі у сучасних сільськогосподарських підприємствах.
4. У Харківській області виробництвом зерна займаються всі райони. Тісного зв’язку між рівнем спеціалізації виробництва та рентабельністю нами не виявлено. Проте найвищу рентабельність виробництва зерна мали райони з найвищим рівнем спеціалізації; із зниженням цього рівня рентабельність також знижувалася. З метою формування конкуренто¬спроможного виробництва зерна в сучасних умовах доцільно забезпечувати раціональний рівень спеціалізації - з питомою вагою зернових у межах 20-50 %. При нижчому рівні спеціалізації виробництво зерна втрачає своє значення для підприємства, при більш високому рівні істотно підвищуються виробничі та підприємницькі ризики.
5. Підтверджено взаємозв’язок концентрації виробництва та його економічної ефективності. Сільськогосподарські підприємства Харківської області з найвищим рівнем концентрації виробництва зерна мали і найвищий рівень його рентабельності. Вивчення досвіду роботи успішних господарств підтвердило, що саме завдяки високому рівню концентрації посівних площ зернових та обсягів виробництва зерна ці господарства змогли придбати сучасну сільськогосподарську техніку, необхідну для впровадження новітніх технологій, і забезпечити її ефективне використання. Високий рівень кон¬цен¬тра¬ції виробництва зерна дозволив таким сільськогосподарським підприємст¬вам не лише забезпечити високий рівень конкурентоспроможності зернової галузі, а й зберегти фахівців, керівників середньої ланки управління, кваліфі¬ко¬ва¬них механізаторів, створити передумови для ефективного функціонуван¬ня тваринництва, забезпечивши його потреби у концентрованих кормах.
6. Виробництво зерна у Харківській області залишається провідним у рослинництві. Витрати на виробництво зерна складають біля 18-29% загальних витрат сільськогосподарських підприємств і 30-50 % витрат рослинництва. У виручці від реалізації на зернові припадає 18-31% у загальному обсягу та 40-60 % від виручки рослинництва. Висока економічна ефективність і конкурентоспроможність виробництва зерна підтверджуються стійкою тенденцією до збільшення питомої ваги зерна у загальному обсягу реалізації виробленої продукції. Найбільш поширеними у Харківській області зерновими культурами є озима пшениця (понад 48 % загального обсягу виробництва зернових), ячмінь (понад 30 %), кукурудза на зерно (понад 12 %). На ці зернові культури припадає у сукупності понад 90 % загального обсягу виробництва ринкової пропозиції зернових.
7. Основним каналом продажу зерна в останні п’ять років є реалізація за прямими договорами різним комерційним структурам (понад 80% грошових надходжень від реалізації зерна у 2006 р.). Цей канал забезпечує вищий, у порівнянні з іншими каналами рівень цін, отже, його використання є економічно ефективним та обґрунтованим. Проте висока концентрація реалізації зерна на одному каналі може призвести у довгостроковому плані до згортання та руйнації інфраструктури, пов’язаної з операціями на інших каналах реалізації. Через руйнацію інфраструктури альтернативних каналів створюється загроза монополізації закупівель зерна окремими суб’єктами ринку і як наслідок - перерозподілу виробленої у зерновій галузі доданої вартості на користь таких ринкових суб’єктів неціновими (неринковими) шляхами.
8. Обсяги виробництва зерна у регіоні традиційно перевищують обсяги його внутрішнього споживання. Отримані нами дані дозволяють визначити обсяг ринку зерна Харківської області за грошовими параметрами становить приблизно 550 млн. грн. із тенденцією до зростання. У натуральному вимірі це приблизно 1300 тис. т зерна (усіх видів) також із тенденцією до зростання. Обсяг валового виробництва зерна у межах 1076 - 2643 тис. т. У найближчий час на ринку зерна Харківської області істотно підвищуватиметься значення реалізації зерна за конкурентними цінами за межі області. При цьому має здійснюватися захист майнових інтересів виробників зерна. Особливого значення набуватимуть такі заходи: забезпечення виробникам зерна доступу до інформації про ринкову кон’юнктуру на зернових ринках за межами регіону; укладання виробниками зерна прямих угод із споживачами за межами регіону; сприяння розвитку конкуренції між суб’єктами на ринку зерна; розвиток консультаційних служб, зокрема з питань інформаційно-мето¬дич¬ного забезпечення діяльності виробників на ринку зерна (включаючи зовнішні ринки); запровадження державою на рівні області програми поширення операцій державної закупівлі зерна за форвардними схемами; торгівля зерном на організованому біржовому ринку з метою формування реальної ринкової ціни на цей товар; створення регіональної асоціації (об’єднання) виробників зерна з метою зміцнення ринкової позиції виробни¬ків зерна регіону шляхом поширення інформації про кон’юнктуру ринку, про діяльність зернотрейдерів (у тому числі – недобросовісних), формування великих партій зерна для здійснення поставок за межі регіону і т. ін.
9. Посівні площі під зерновими культурами у Харківській області залишаються стабільними, про що свідчать багаторічні дані. Тобто резерви розвитку зернової галузі за екстенсивним типом вичерпані. Тенденція до зниження обсягів валового виробництва зерна пояснюється дією організаційно-технологічних факторів. Саме з вирішенням організаційно-технологічних проблем пов’язане підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна, його економічної ефективності, збільшення обсягів виробництва зерна.
10. Запропонована нами методика аналізу плану руху грошових коштів дозволяє здійснювати ситуаційний аналіз різних варіантів фінансування виробничих витрат у зерновій галузі за схемою “що буде, якщо...” для обрання найкращого варіанта. За допомогою цієї методики здійснено розрахунки за п’ятьма різними варіантами фінансування виробничих витрат. Для кожного з варіантів визначено показники економічної ефективності, виявлено найбільш і найменш ефективні підходи до фінансування виробничих витрат. За результатами розрахунків, найбільш прийнятним для сільськогосподарських підприємств є варіант повного за рахунок власних коштів фінансування витрат на основний обробіток ґрунту та на сівбу, а за рахунок залучених коштів - фінансування робіт наступного року (догляду за посівами та збирання врожаю зерна).
11. Ринок зерна у Харківській області має висококонкурентну природу, і жодне окреме сільськогосподарське підприємство не може впливати на формування ціни на зерно. Обсяги ж валового збору зерна у цілому в області мають істотний вплив на рівень ціни на зерно. Тому раціональною стратегією поведінки виробника на ринку зерна у таких умовах є (у короткостроковому плані) орієнтація на використання найбільш ефективних каналів реалізації зерна, а також урахування сезонних коливань цін на зерно. У довгостроковому плані економічно ефективною стратегією може виявитися створення сільськогосподарськими підприємствами–виробниками зерна кооперативних об’єднань (асоціацій, корпорацій, міжгосподарських об’єднань, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів і т. ін.), які б забезпечували збут продукції, зберігання та переробку зерна, викуп існуючих потужностей, матеріально-технічне постачання для підвищення ефективності виробничої діяльності.


. Амбросов В.Я. Эффективность межхозяйственной кооперации /
В.Я. Амбросов – Х.: Прапор, 1980. – 63 с.
. Бойко В.І. Ринок продовольства: проблеми формування і розвитку /
В.І. Бойко – К., 1993 . - 279 с.
. Бойко В.І. Проблеми розвитку і функціонування агропромислових формувань / В.І. Бойко – К., 1989 . - 175 с.
. Захарчук О.В. Заставна ціна як економічний важіль регулювання на ринку зерна / О.В. Захарчук // Ціноутворення в процесі формування агропромислового комплексу України (1990-2000 рр.) / [За ред. О.М.Шпичака]. – К.: ІАЕ, 2002. – С.268-292.
. Захарчук О.В. Ринок зернових: поточна кон’юнктура і прогноз / О.В. Захарчук, Т.В. Гайдук // Поточна кон’юнктура і прогноз ринків сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – С. 8.
. Лобас М.Г. Розвиток зернового господарства України / М.Г. Лобас – К.: Агроінком, 1997. - 447с.
. Сайко В.Ф. Наукові основи ведення зернового господарства / В.Ф. Сайко, М.Г. Лобас, І.В. Яновський - К.: Урожай, 1994. – 334 с.
. Лукінов І.І. Продовольча безпека та її гострота у світовому вимірі /
І.І. Лукінов // Економіка АПК. – 2001 – № 4. – С. 34-35.
. Пасхавер Б.Й. Ціноутворення в продовольчому комплексі / Пасхавер Б.Й. // Економіка АПК. – 1995. – № 10. – С. 60-64.
. Економіка сільського господарства / Руснак П.П., Жабко В.В., Рудий М.М., Чалий А.А. – К.: Урожай, 1998. – 319 с.
. Саблук П. Зерновий ринок України: проблеми і перспективи / П. Саблук // Економіка України. - 1997. - № 5. – С. 4-14.
. Ситник В.П. Економічні проблеми виробництва зерна в Україні /
В.П. Ситник, О.М. Шпичак // Економіка АПК. – 1996. – № 5. – С.3-10.
. Худолій Л.М. Економічний механізм, формування та функціонування ринку зерна в Україні: одноосіб. моногр./ Л.М. Худолій - К.: ІАЕ УААН, 1998. – 204 с.
. Шовкалюк В.С. Гармонізація економічних взаємовідносин у зерновому продовольчому підкомплексі України / В.С. Шовкалюк // Науковий вісник НАУ. - 2003. – Вип. 66. – С. 82-91.
. Шовкалюк В.С. Аналіз виробничого і продовольчого споживання зерна / В.С. Шовкалюк // Науковий вісник НАУ. – 2004. – Вип. 80. – С. 68-71.
. Шпичак О.М. Економічні проблеми виробництва зерна в Україні /
О.М. Шпичак, В.П. Ситник // Економіка АПК. – 1996. - № 8. – С. 3-12.
. Юрчишин В.В. Сільське господарство України в порівнянні з іншими країнами: [короткий аналітичний огляд]. / В.В. Юрчишин – К.: ІАЕ УААН, 1997.–36 с.
. Сміт Адам. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй / Сміт Адам [наук. ред. Є. Литвин; пер. з англ.
О. Васильєвої] — К. : Port-Royal, 2001. — 594 с.
. Портер Майкл Э. Конкуренція / Портер Майкл Э.; [ пер. с англ.] — СПб. : Издат. дом "Вильямс", 2003. — 495 с.
. Шумпетер Й. Теория экономического развития: Исследование предпринима¬тель¬ской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры / Шумпетер Й.; [пер. с нем. В.С. Автономова и др.] – М.: Прогресс, 1982. – 455 с.
. Самуельсон П. Економіка: підручник / Самуельсон П. – Львів: Світ, 1993. – 493 с.
. Фишер С. Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи; пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, 1993. – 864 с.
. David Ricardo, The Works of David Ricardo. With a Notice of the Life and Writings of the Author, by J.R. McCulloch (London: John Murray, 1888).
. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер; [пер. с англ.]; под общ. ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой.-М.: Прогресс, 1990.- 736 с.
. Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика /
К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю; [пер. с англ.] - К.: Хагар-Демос, 1993.-785 с.
. Бойко В.І. До проблеми формування ринку зерна / В.І. Бойко // Економіка АПК. – 2004. - №3.- С. 35-38.
. Шовкалюк В.С. Гармонізація економічних взаємовідносин у зерновому продовольчому підкомплексі України / В.С. Шовкалюк // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2003. - № 66. - С. 82-91.
. Худолій Л.М. Оцінка механізмів регулювання ринків зерна і зернопродуктів в Україні / Л.М. Худолій // Зб. наук. праць ЛНАУ.– 2002. – Т.1, № 14 (26). – С. 28-31. – (Серія “Економічні науки”).
. Окремі тенденції зміни цін на світові культури в Україні та на світових ринках / Д.В. Шиян, Ю.Ю. Шиян // Зб. наук. праць ЛНАУ. – 2002. – Т.1, №14 (26). – С.94-96. - / (Серія “Економічні науки”).
. Гайдук Т.Г. Про регулювання ринку зерна в Україні / Т.Г. Гайдук // Економіка АПК. - 2002. - № 10. - С.123-127.
. Колесов О.С. Визначення місткості ринку збуту зерна як складова системи маркетингового аналізу / О,С. Колесов // Економіка АПК. – 2002. - № 11 - С. 106-112.
. Прилуцкий А. Инфраструктура зернового рынка Украины / Прилуцкий А. // Фермерське господарство. - 2004. - № 18. – 23 с.
. Михайлов Ю. Розвиток аграрних ринків в Україні: яка політика, такі й результати / Ю. Михайлов // Пропозиція. – 2004. - № 4. - С. 14-15.
. Олійник О.В. Причини та наслідки нестабільності зернового ринку в Україні / О.В. Олійник // Економіка АПК. – 2004. - № 3. - С. 59-64.
. Шпичак О.М. Економічні проблеми на ринку зерна України /
О.М. Шпичак // Вісник аграрної науки. – 2002 - № 10. - С. 5-11.
. Столяров В.В. Механізм розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрного сектора в контексті ринку зерна / В.В. Столяров // Економіка АПК. – 2004. - № 3. - С. 155-158.
. Дадашев Б.А. Ціни на зерно та збалансованість зернового ринку /
Б.А. Дадашев, М.І. Макаренко // Економіка АПК. – 2003. - № 5. - С. 112-116.
. Сайко В.Ф. Зерно України для внутрішнього і зовнішнього ринків /
В.Ф. Сайко // Вісник аграрної науки. – 2002. - № 9. - С. 20-24.
. Обелець О.С. Економічна ефективність зернового виробництва в Україні / О.С. Обелець // Економіка АПК. – 2003. - № 10. - С. 59-64.
. Бойко В.І. Проблеми хлібного поля: аналітичний огляд В.І. Бойко // Економіка АПК. – 2002. - № 12. - С. 25-28.
. Кучер С.В. Фактори впливу на стан ефективності зернового господарства в Україні / С.В, Кучер // Економіка АПК. - 2004. - № 1. - С. 114-118.
. Попереля Ф. Стратегія вирощування і використання української пшениці в ринкових умовах / Ф. Попереля, М. Червоніс, М. Литвиненко, В. Соколов, В. Волкодав, О. Гончар // Пропозиція. – 2003. - № 4. - С. 38-39.
. Куць Т.В. Основні напрями забезпечення виробництва конкуренто¬спромож¬ної продукції / Т.В. Куць // Економіка АПК. – 1998. - № 4. - С. 64-66.
. Соловйов І.О., Кирилов Ю.Є. Біржова торгівля на шляху становлення ринку зерна / І.О. Соловйов, Ю.Є. Кирилов // Економіка АПК.- 2003. - № 2. - С. 124-126.
. Євчук Л.А. Конкурентоспроможність: продукції → підприємства → держави / Л.А. Євчук // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2003. - С. 25-29; вип. 1.
. Мельник М.Ю. Економічна теорія на межі тисячоліть: навч. посібник / М.Ю. Мельник, П.М. Макаренко, І.Г. Кириленко - К.: ІАЕ УААН.- 2003. – 748 с.
. Мазур Н.А. Конкурентоспроможність виробництва сільськогосподарської продукції та основні напрями її підвищення / Н.А. Мазур, М.В. Місюк // Економіка АПК.- 2007. - № 2. - С. 123-127.
. Наумов Ю.Ф. Про конкурентоспроможність аграрних підприємств у сучасних ринкових умовах / Ю.Ф. Наумов, І.Г. Лотохова // Економіка АПК. – 2003. - № 8. - С. 124-127.
. Кваша С. Конкурентоспроможність вітчизняної аграрної продукції в умовах вступу України до СОТ / С. Кваша, О. Лука // Економіка України. – 2003. - № 10. - С. 79-85.
. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції: практ. посібник / за ред. П.Т. Саблука. - К.: ІАЕ, 2000.- 556 с.
. Бидик А.Г. Підвищення конкурентоспроможності аграрного виробництва / А.Г. Бидик // Економіка АПК. – 2003. - № 6. - С. 115-121.
. Полтавський Ю.А. Економіка сільськогосподарського виробництва: навч. посібник / Ю.А. Полтавський. / Харк. нац. аграр. ун.-т. – Х., 2005. – 148 с.
. Гуторов О.І. Оцінка земельних ресурсів та ефективності інвестицій: монографія / О.І. Гуторов / Харк. нац. аграр. ун-т. – Х, 2006.- 368 с.
. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посібник. / І.З. Должанський, Т.О. Загорна – К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 384 с.
. Мочерний С.В. Економічна теорія: посібник. / С.В. Мочерний - К.: ВЦ «Академія». - 2003. – 656 с.
. Бойко В.І., Касьянова Н.Л. Обґрунтування раціонального розміщення виробництва зерна / В.І. Бойко, Н.Л. Касьянова // Економіка АПК. – 2002. - № 5. - С. 9-13.
. Політуха О.М. Інфраструктура експорту зерна та проблеми її розвитку / О.М. Політуха // Економіка АПК. – 2003. - № 11. - С. 38-45.
. Чмирь С.М. Генезис обсягів і структури виробництва зерна в Україні / С.М. Чмирь // Економіка АПК. – 2002. - № 10. - С. 24-30.
. Чмирь С.М. Напрями удосконалення регіонального розміщення та структури виробництва зерна в Україні / С.М. Чмирь // Економіка АПК. – 2002. - № 12. - С. 17-21.
. Носенко В.А., Череднік В.І. Сучасний стан виробництва зерна та розвиток інфраструктури регіонального ринку / В.А. Носенко, В.І. Чередник // Економіка АПК. – 2004. - № 4. - С. 125-129.
. Мостовий Г.І. Ринок продовольчих товарів та сільськогосподарської сировини: монографія / Г.І. Мостовий - К.: Вид-во УАДУ, 1997. - 244 с.
. Музиченко О. У нас дві біди: неврожай та великий урожай /
О. Музиченко // Пропозиція. – 2004. - № 8-9. - С. 26-27.
. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку: інформ.–аналіт. Збірник / за ред. П.Т. Саблука та ін. - К.: ІАЕ УААН, 2003.- 764 с.; вип. 6.
. Олійник О.В. Проблеми регулювання зернового ринку в Україні /
О.В. Олійник // Економіка АПК. – 2004. - № 8. - С. 120-126.
. Олійник О.В. Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві: монографія / О.В. Олійник – К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 288 с.
. Ціноутворення в процесі реформування агропромислового комплексу України (1990-2001 рр.) / за ред. О.М. Шпичака. – К.: ІАЕ, 2002. – 499 с.
. Болоболов А. Конкурентоспособность аграрного производства / А.Болоболов // Международный сельскохозяйственный журнал. - 2003. - № 3. - С. 25-29.
. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції: практ. посібник / за ред. П.Т. Саблука. - К.: ІАЕ, 2000. - 556 с.
. Лісовий М.П. Причини зниження урожаю зерна пшениці озимої в Поліссі та Лісостепу в 2001 році / М.П. Лісовий, С.В. Ретьман // Вісник аграрної науки. - 2002. – березень С. 20-24.
. Шевченко М.С. Економічна доцільність при вирощуванні пшениці озимої і кукурудзи / М.С. Шевченко, В.С. Рибка, В.О. Жарій [та ін.] // Вісник аграрної науки. - 2002. – лютий. - С. 66-69.
. Тучапський О.Р. Вплив норм висіву і фону удобрення на врожайність і якісні показники зерна ячменю озимого в умовах Західного Лісостепу України / О.Р. Тучапський // Вісник аграрної науки. – 2002. – лютий. - С. 76-78.
. Литвиненко М.А. Вплив строків сівби і сублетальних зимових температур на виживаність та врожайність озимої пшениці / М.А. Литвиненко, С.П. Лифенко, В.В. Друзьяк [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2004. – травень. - С. 27-31.
. Русанов В.І. Структура посівних площ та сівозмін в зоні Лісостепу /
В.І. Русанов, В.І. Дубовий // Насінництво. – 2004. - № 5. - С. 30-32.
. Зайцев О. Впровадження нових сортів озимої пшениці у виробництво – шлях до збільшення рентабельності її вирощування / О. Зайцев, В. Ковальов // Пропозиція. – 2004. - № 6. - С. 46-47.
. Арестенко Т.В. Методичні проблеми оптимізації строків збирання зернових культур / Т.В. Арестенко // Збірник наукових праць ЛНАУ. – 2002. - № 3. – С. 180-183. - (Серія “Економічні науки”).
. Радченко В.А. Экономическое и биологическое обоснование различных способов уборки зерновых культур / В.А. Радченко // Економіка АПК. – 2003. - № 1. - С. 53-56.
. Анішин Л. Стан, прогноз розвитку та урожайності зернової кукурудзи /
Л. Анішин // Пропозиція. – 2003. - № 8-9. - С. 40-41.
. Черемха Б. Спостереження і технологічний догляд за посівами озимої пшениці / Б. Черемха // Пропозиція. – 2004. - № 1. - С. 48-50.
. Санін В. Попередити втрати зерна, що зберігається, від амбарних шкідників та гризунів / В. Санін, Ю. Санін // Пропозиція. – 2003. - № 10. - С. 68-69.
. Гордійчук А.В. Зернове господарство столичного регіону в контексті внутрішньої та зовнішньої торгівлі зерном / А.В. Гордійчук // Економіка АПК. – 2002. - № 12. - С. 122-127.
. Кирилюк Є.М. Економічний механізм функціонування агроторгових домів / Є.М. Кирилюк // Вісник аграрної науки. – 2002. – червень. - С. 79-80.
. Литвинова О.М. Розвиток інфраструктури аграрного ринку регіону як фактор підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна / О.М. Литвинова // Вісник ХНАУ. – 2004. - № 10. – С. 381-386.
. Бутко М. Інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки / М. Бутко // Економіка України. – 2004. - № 4. - С. 40-45.
. Лосицька Т.І. Світовий ринок грубого зерна / Т.І. Лосицька // Економіка АПК. – 2004. - № 7. - С. 156-159.
. Антонюк Л. Економетричні методи аналізу міжнародної конкурентоспроможності країн / Л. Антонюк, Сацик В. // Економіка України. – 2004. - № 4. - С. 46-52.
. Лука О.Ф. Міжнародна конкурентоспроможність сільськогосподарського виробництва в Україні / О.Ф. Лука // Економіка АПК. – 2004. - № 5 .- С. 131-138.
. Литвин О.Є. Франція і Україна на Європейському ринку зерна / О.Є. Литвин // Економіка АПК. – 2004. - № 6. - С. 148-153.
. Бойко В. Зернове господарство: проблеми і напрями розвитку / В.Бойко. - К.: ІАЕ, 1998.- 66 с.
. Украинский зерновой рынок: ежемес. аналитико-стат. изд. - К.: АПК-Информ. – 2004. – Август. – С. 26-33.
. Украинский зерновой рынок: ежемес. аналитико-стат. изд. - К.: АПК-Информ. – 2007. – Август. – С. 26-33.
. Минаева Е.В. Методы управления производством зерна в развитых странах мира / Е.В. Минаева, А.С. Чижик // Пищевая промышленность. – 2004. - № 5. - С. 46-47.
. Дем’яненко С.І. Зерновий ринок: проблеми і напрямки їх вирішення / С.І. Дем’яненко // Формування та розвиток аграрного ринку: матеріали Шостих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, Київ, 16-17 січня 2004 р. / ред. П.Т. Саблук [та ін.] - К.: ННЦ ІАЕ, 2004.- С.191-199.
. Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2011 року: монографія / під заг. ред. Є.П. Кушнарьова. - Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2004. – 448 с.
. Харківська область у 2006 році: стат. щорічник / Головне упр. статистики у Харк. обл.; за ред. М.Л. Чмихала. - Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2007. – 561 с.
. Основи аграрного підприємництва / за ред. М.Й. Маліка. - К.: ІАЕ, 2000. - 582 с.
. Литвинова О.М. Економічна ефективність виробництва зернових культур в Харківській області: структурні тенденції / Литвинова О.М. // Вісник ХНАУ. - 2006. - № 11. - С. 151-155.
. Калінчик М.В. Що стримує аграрні реформи: велике побажання чи дрімуче незнання? / М.В. Калінчик // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. -
№ 4. – С. 5-9.
. Сільське господарство України: Статистичний щорічник за 2005 рік / Держкомстат України. - К., 2006. – 367 с.
. Горкавий В.К. Математична статистика: навч. посібник / В.К. Гаркавий, В.В. Ярова – К.: ВД “Професіонал”, 2007. - 384 с.
. Уманець Т.В. Економічна статистика: навч. посібник / Т.В. Уманець – К.: Знання, 2006. – 429 с.
. Литвинова О.М. Основні напрями забезпечення конкурентоспроможності виробництва зерна / О.М. Литвинова // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / за ред. В.Г. Ткаченко. - Луганськ: Луганський нац. аграр. ун-т., 2006. - № 61(84). - С. 469-473.
. Литвинова О.М. Основні напрями забезпечення конкурентоспроможності виробництва зерна / О.М. Литвинова // Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн: матеріали Міжнар. форуму молодих учених: у 2 т. Т.1. – Х.: ХНТУСГ, 2005. – С.227.
. Литвинова О.М. Концентрація як фактор підвищення ефективності виробництва зерна / О.М. Литвинова // Вісник Уманського ДАУ: Економіка. - 2007. – Ч. 2; вип. 65. – С. 222-226.
. Сільське господарство України: Статистичний щорічник за 2006 рік / Держкомстат України. - К., 2007. – 367 с.
. Литвинова О.М. Тенденції і структурні зрушення щодо формування ринку зерна в Харківській області / О.М. Литвинова // Вісник ХНАУ. - 2004. - № 4. - С. 92-96.
. Відтворення та ефективне використання ресурсного потенціалу АПК (теоретичні і практичні аспекти) / відповід. ред. акад. УААН
В.М. Трегобчук. – К.: ІЕ НАН України, 2003. – 259 с.
. Мартьянов В.П. Экологизация производства продукции растениеводства в Украине / В.П. Мартьянов // Вісник ХНАУ. - 2006. - № 9. - С. 10-17
. Соціально-трудовий потенціал українського села. Стан, проблеми, шляхи вирішення / [Ю.Ф. Мельник, Б.К. Супіханов, Ю.Я. Лузан та ін.] – К.: НДІ “Украгропромпродуктивність”, 2007. – 352 с.
. Сільський сектор України на рубежі тисячоліть: у 2 т. / [ Л.О. Шепотько, І.В. Перекопа, С.О. Гудзинський та ін.] – К.: ІЕ НАН України, Т. 1: Потенціал сільського сектора. – 2000. - 396 с.
. Дієсперов В.С. Сільськогосподарська праця в нових умовах / В.С. Дієсперов – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 186 с.
. Система ведення сільського господарства Харківської області: наукове супроводження “Комплексної програми розвитку сільського господарства Харківської області у 2001-2005 роках та на період до 2010 року”. – Х., 2001. - 286 c.
. Иващенко А. Перспективная культура / А. Іващенко // Зерно. – 2006. - № 6. - с. 55
. Медведєв В.В. Мінімалізація обробітку ґрунтів в Україні / В.В. Медведєв, Т.Є. Линдіна [та інші]. – Х.: ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського”, КП “Друкарня № 13”, 2004. – с. 4.
. Шикула Н.К. Почвозащитная система земледелия: справоч. кн. / Н.К. Шикула – Х.: Прапор, 1987. – 200 с.
. Хоришко В. Два вопроса Владимира Хоришко - руководителям отрасли и агропромышленникам Украины / В. Хоришко // Зерно. – 2006. - № 9. С. 20.
. Драгомирова А. Не переворачивая землю. Кто будет возрождать землю. Где истоки возрождения украинского села / А. Драгомирова // Зерно. – 2006. - № 7. - С. 5-10.
. Исследование операций в экономике: [учебн. пособие для вузов] /
Н.Ш. Кремер, Б.А. Бутко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; под ред. проф.
Н.Ш. Кремера.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 407 с.
. Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Г. Корн, Т. Корн . - М.: Наука, 1968. - 720 с.
. Лук’яненко А.С. Ґрунтозахисне землеробство: проблеми, досвід, впровадження і ефективність / А.С. Лук’яненко; за ред. С.І. Дорогунцова. - К.: Наук. світ, 2000. – 126 с.
. P. De Vita, E. Di Paolo, G. Fecondo, N. Di Fonzo and M. Pisante No-tillage and conventional tillage effects on durum wheat yield, grain quality and soil moisture content in southern Italy// Soil and Tillage Research, Volume 92, Issues 1-2, January 2007, Pages 69-78.
. Почвозащитные системы // Сільський журнал. - 2005. - № 2. - С. 5-7
. Крамаренко В. Система обробітку ґрунту / В. Крамаренко // Сільський журнал. – 2005. - № 1. - С. 8-10.
. Технологічні карти і витрати на вирощування зернових культур в умовах східного регіону України / розроб.: М.Д. Євтушенко, Ю.В. Будьонний,
В.Ф. Пащенко та ін.; за ред. Ю.В. Будьонного, М.Д. Євтушенка,
В.Ф. Пащенка та ін. / Харк. нац. аграр. ун-т. –Х., 2005. – 376 с.
. Ситник В.П. Основні засади формування та функціонування ринку зерна в Україні / В.П. Ситник, М.М. Гаврилюк, М.Г. Лобас // Агроінком. – 2003.- № 1-2.- С. 6-13.
. Рекомендації по виробництву високоякісної продукції зернових культур / Ін-т зерн. госп-ва УААН, Ін-т захисту рослин УААН. - Дніпропетровськ: Нова ідеологія, 2003. – 40 с.
. Чмирь С.М. Виробництво ячменю у контексті розвитку основних зернових культур в Україні / С.М. Чмирь // Економіка АПК. – 2004. - № 2. - С. 6-9
. Ісичко О.Чи можливий кукурудзяний пояс в Україні / Ісичко О., Бовсуновський О. // Пропозиція. - 2003. - № 2. - С. 44.
. Зайцев О. Використання сучасних гібридів кукурудзи від агрофірми “Сади України” – реальний шлях отримання високих урожаїв / О. Зайцев, В. Ковальов // Пропозиція. – 2003. - № 1. - С. 45-46.
. Базилевич В. Конкуренція як економічна категорія та конкурентні відносини / В. Базилевич, О. Колчигін // Вісник КДТЕУ. – 1999. - № 1. - С. 36-46.
. Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність): терміни, поняття, персоналії / укл.: В.С. Уфтемічук, В.А. Григорьєв, М.І. Маниліч,
Г.Д. Шутик; за наук. ред. Г.І. Башмянина і В.С. Уфтемічука. - К.: Магнолія плюс, 2004. - 688 с.
. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник / Н.С. Краснокутська - Київ. Центр навчальної літератури, 2005.- 352 с.
. Шиян В.Й. Формування ринку зерна в Україні в контексті світових тенденцій динаміки виробництва і споживання пшениці / В.Й. Шиян // Матеріали Шостих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, Київ, 16-17 січня 2004 р. / Редкол. П.Т. Саблук та ін. – К.: ННЦ ІАЕ, 2004. – 586 с.
. Литвинова О.М. Проблеми становлення та розвитку регіонального ринку зерна (на матеріалах Харківської області) / О.М. Литвинова // Вісник ХНАУ. – 2004. - № 7. – С. 296-311.
. Ульянченко О.В. Інформаційний маркетинг попиту та пропозиції галузей АПК / О.В. Ульянченко // Вісник ХДАУ. – 2001. - № 5. - С. 130-137.
. Правові аспекти приватизації в Україні: у 2 т. / за заг. ред.
Ю.І. Єханурова. - К.: Юр. вид-во “Руська правда”, 1996 - Т. 1: Збірник законодавства з питань приватизації. – 544 с.
. Збірник нормативних актів по реформуванню власності / за ред.
В.Д. Гревцова; у поряд. Л.О. Артикульний (керівник) та ін. - К.: Урожай, 1993. – 416 с.
. Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна: Указ Президента України // Офіційний вісник України. - 2000. - № 26. - С. 51
. Про впровадження заставних закупок зерна у сільсько¬господарських товаровиробників: Постанова КМУ // Офіційний вісник України. - 2000. - № 30. - С. 56
. Про встановлення заставних цін на основні зернові культури: Постанова КМУ // Офіційний вісник України. - 2001. - № 17. – С. 126
. Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України // Офіційний вісник України. - 2002. - № 31. – С. 123
. Про здійснення заставних операцій із зерном: Постанова КМУ // Офіційний вісник України. – 2003. - № 7. – С. 46
. Про забезпечення сертифікації зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, запровадження складських документів на зерно: Постанова КМУ// Офіційний вісник України. - 2003. - № 16. – С. 33
. Про додаткові заходи щодо стабілізації ринку зерна: Указ Президента України // Урядовий кур'єр. – 2003. - № 92. – С. 10
. Про невідкладні дії щодо стабілізації ситуації на ринку продовольчого зерна, хліба і хлібобулочних виробів: Постанова КМУ // Офіційний вісник України. - 2003. - № 46. - С. 8
. Про затвердження Порядку надання бюджетних позик у межах режиму державних заставних закупівель зерна: Постанова КМУ // Урядовий кур'єр. - 2005. - № 132. – С. 8
. Калінчик М.В. Стабілізація ринку зерна в Україні / М.В. Калінчик, М.М. Ільчук, В.С. Шовкалюк, І.М. Калінчик - К.: Нічлава, 2006. – 230 с.
. Аграрна реформа в Україні / П.І. Гайдуцький, П.Т. Саблук,
Ю.О. Лупенко та ін.; за ред. П.І. Гайдуцького. - К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 424 с.
. Литвинова О.М. Ринок зерна та конкурентне середовище // Вісник ХНАУ. − 2007. − №1. − С. 126-130.
. Регіональна політика розвитку аграрної сфери / Г.І. Мостовий,
Л.М. Анічин, Г.О. Андрусенко та інші, За заг. ред. проф. Г.І. Мостового – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004 - 292 с.
. Сокол А.И. Глобальный кризис села и сельского хозяйства: монография / А.И. Сокол. – Х.: ИД «Инжек», 2005. – 232 с.
. Формування і реалізація державної політики матеріально-технічної бази АПК і Україні: матеріали до П’ятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, (Київ, 28-29 січня 2003 р.) / Білоусько Я.К.,
Бойко В.У., Гуков Я.С. [та інші]. - К.: ІАЕ УААН, 2003. – 82 с.
. Банєва І.О. Удосконалення та підвищення ефективності спеціалізації господарств зернового напрямку: дис. кандидата екон. наук: 2003 р. /
Банєва І.О. – Миколаївський держ. аграр. ун-т, 2003. - 192 с.
. Механізми ефективного розвитку економіки аграрної сфери АПК України [за заг. ред. проф. Л.М. Анічина.]. – Х.: ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – c. 296.
. Місніченко О.В. Стан парку зернозбиральної техніки в системі аграрного виробництва та шляхи його поліпшення / О.В. Місніченко // Агроінком. – 2007. - № 8-9. - С. 8-9.
. Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2002. -
№ 31. – с. 7.
. Моніторинг виробничо-фінансової діяльності підприємств і організацій АПК/ Департамент економіки та управління державною власністю. Ч.2. - К., 2007. – 136 с.
. Білоусько Я.К. Інвестиційне забезпечення техніко-технологічного переоснащення аграрного виробництва / Я.К. Білоусько // Економіка АПК. - 2007. - № 6. - С. 32-35.
. Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових та середньострокових кредитів: Постанова КМУ // Офіційний вісник України. – 2007. - № 14. - 26 с.
. Ольховіков О.В. Основи економіки агропромислового виробництва: підручник / О.В. Ольховіков, О.Б. Грицишин за ред. В.В. Паржницького – К.: Пед. преса, 2005. – 320 с.
. Калінчик М.Б. Оптимізація складу машинно-тракторного парку за різних розмірів підприємств і полів у сівозмінах / М.Б. Калінчик // Агроінком. – 2007. - № 7-8. – С. 47-52.
. Рекомендації по ефективному використанню техніки при збиранні зернових і зернобобових культур в умовах Харківської області у 2004 році: Рекомендації / [С.І. Масельський, С.І. Чернов, В.В. Сухопар та ін.] – Х.: “Магда, ЛТД, 2004. – 36 с.
. Пугачев А.Н. Потерям зерна – надежный заслон / А.Н. Пугачев – [2-е изд., перераб. и доп.] -М.: Колос, 1981. – 159 с.
. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підручник /В.Г. Андрійчук. – [2-ге вид., доп. і перероб.] – К.: КНЕУ, 2002 – 624 с.
. Маренич Т.Г. Спеціалізація та поєднання галузей в сільськогосподарських підприємствах / Т.Г. Маренич // Вісник ХНТУСГ. – 2007. - С. 219-223; вип. 50.
. Дробот В.І. Методичні рекомендації по складанню бізнес-плану розвитку сільськогосподарського підприємства / [Дробот В.І., Залюбовська Р.Д., Мартьянов В.П., Соловйов М.Ф., Шиян В.Й.] – К.: Укрбланковидав 2001. – 259 с.
. Межотраслевые связи в агропромышленном комплексе / П.И. Гайдуцкий – К.: Вища шк., 1988. – с. 12.
. Аграрна реформа в Україні / [Гайдуцький П.І., Саблук П.Т.,
Лупенко Ю.О. та ін.]; за ред. П.І. Гайдуцького. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 424 с.
. Гриценко М.П. Сільськогосподарська кооперація: проблеми, шляхи розв’язання / Гриценко М.П. Малік М.Й, Пулім В.А. // Економіка АПК. - 2007. - № 1. - С. 51-57.
. Волик А.М. Розвиток виробничої та обслуговуючої кооперації в Україні / А.М. Волик // Економіка АПК. – 2000. - № 4. - С. 38-39.
. Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва: посібник у питаннях та відповідях / за ред. П.Т. Саблука. – К.: ІАЕ, 1999. – 532 с.
. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: монографія / В.Г. Андрійчук. – [2-ге вид.] – К.: КНЕУ, 2006. – 292 с.
. Баланси та споживання основних продуктів харчування: стат. зб. Держкомстат України. - К., 2000. – С. 48.
. Баланси та споживання основних продуктів харчування: стат. зб. Держкомстат України. К., 2001. – С. 53.
. Баланси та споживання основних продуктів харчування. стат. зб. Держкомстат України. К., 2002. – С. 44.
. Баланси та споживання основних продуктів харчування. стат. зб. Держкомстат України. К., 2003. – С. 46.
. Баланси та споживання основних продуктів харчування. стат. зб. Держкомстат України. К., 2004. – С. 46.
. Азізов С.П. Організація аграрного виробництва і бізнесу: Підручник / С.П. Азізов, П.К. Канінський – К.: Фенікс, 2006. – 790 с.
. Річні нормативи заготівлі та структури кормів для різних видів тварин в залежності від їх продуктивності по зонах України: практ. посібник. – Х.:
Ін-т тваринництва УААН, 2002. – С. 28.
. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: навч. посібник / [М.М. Ільчук, Т.Д. Іщенко, В.К. Збарський та ін.]; за ред. М.М. Ільчука. – К.: Вища освіта, 2002. - 398 с.
. Україна у 2005 році: стат. щорічник / Держкомстат України. - К.: ІВЦ, 2006. – 366 с.
. Масюк А.Н. Проблемы подъема экономики убыточных и низкорентабельных колхозов и совхозов / А.Н. Масюк // Проблемы развития экономически слабых колхозов и совхозов в условиях перевода их на хозрасчет: Тез. докл. участников Всесоюз. совещ., М, 1988, - С. 3-8.
. Організація агробізнесу та підприємництва: навч. посібник /
[Андрусенко Г.О., Мартьянов В.П., Савченко В.Д., Садиков М.А.]; за ред. В.П. Мартьянова / Харк. держ. аграр. ун-т ім В.В. Докучаєва. – Х. - 1998. – 250 с.
. Фесина А.А. Аграрні відносини у системі економічної реформи /
Фесина А.А. // Економіка АПК. - 1998. - № 9. - С. 10-17.
. Мойса М.Я. Механізм реформування сільськогосподарських підприємств в підприємницькі організаційно-правові структури / М.Я. Мойса // Аграрний вісник Причорномор’я. - 1999. - №2. - С.8-14. – (Серія “Економічні науки”).
. Шпичак О.М. Теоретичні основи необхідності дотримання еквівалентності обміну в АПК та шляхи його досягнення / Шпичак О.М. // Вісник аграрної науки. - 2002. - № 2. - С. 5-12.
. Ціноутворення в процесі реформування агропромислового комплексу України (1990 - 2001 рр.) / [Шпичак О.М., Плющ І.С., Рижук С.М.,
- К.: ІАЕ, 2002. - 498 с.
. Формування ринкового механізму в аграрному секторі АПК /
[Терещенко В.К., Шкільов О.В., Лайко П.А. та ін.]; Нац. аграр. ун-т.; Навч.-наук. ін-т бізнесу. - К., 2002. - 382 с.
. Гатаулин А.М. Особенности инвестиционного процесса в агро¬промышленном комплексе, / А.М. Гатаулин // Изв. Тимирязев. с.-х. акад., 1995. - С. 200-209; вып.4.
. Бізнес-план розвитку сільськогосподарського підприємства: навч. посібник / [В.І. Дробот, В.П. Мартьянов, В.Й. Шиян та ін. ] - К.: Мета, 2003. - 336 с.
. Галушко В.П. Точка беззбитковості: теоретичні погляди на методологію розрахунків / В.П. Галушко // Економіка АПК. - 2006. - № 10. - С. 3-7.
. Бізнес-планування. Складання технологічних карт і визначення витрат на вирощуванні сільськогосподарських культур: посібник / [В.П. Мартьянов, А.В. Македонський, М.Ф. Соловйов, Т.Ю. Білоусько, А.В. Токар, Р.М. Шелудько, Л.О. Ломовських, В.Є. Роганіна, О.М. Литвинова]. – Харк. нац. аграр. ун-т, 2005. - 135 с.
. Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур / за ред. П.Т. Саблука, Д.І. Мазоренка, Г.Є. Мазнєва. - К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 402 с.
. Гатаулин А.М. Система прикладных статистико-математических методов обработки экспериментальных данных в сельском хозяйстве: Ч. 1 / А.М. Гатаулин. - М.: Изд-во МСХА, 1992.
. Гатаулин А.М. Система прикладных статистико-математических методов обработки экспериментальных данных в сельском хозяйстве: Ч. 2. / А.М. Гатаулин. - М.: Изд-во МСХА, 1992.
. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах: Учебное пособие для студентов экономической специальности ВУЗов. /
И.Л. Акулич. - М.: Высш. шк., 1986.
. Гатаулин А.М. Разработка критерия для оценки альтернативных вариантов развития производства / А.М. Гатаулин, А.И. Куценко // Математические методы и системный анализ в управлении АПК. - М., 1988. - С. 60-69.
. Канторович Л.В. Оптимальные решения в экономике / Л.В. Канторович, А.Б.Горстко / М.: Наука, 1972.- 231 с.
. Справочник по прикладной статистике: в 2 т. / под ред. Э. Ллойда,
У. Ледермана, Ю.Н. Тюрина – М.: Финансы и статистика, 1989, 1990.
. Литвинова О.М. Фінансово-економічні чинники підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах Харківської області / О.М. Литвинова // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства. – Х.: ХНТУСГ. – 2007. –
С. 389-392. – (Серія “Економічні науки”; вип. 50).
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.