У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название СИСТЕМА ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ В ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛЬНОЇ СЕРВІСИЗАЦІЇ
Количество страниц 256
ВУЗ Львівська комерційна академія
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП……………………………………...…………………………...
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СЕРВІСИЗАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА…………………………………………...
1.1. Сутнісні характеристики іноземного інвестування та теоретичні підстави його мотивації………………………………………………………..
1.2. Теоретичні моделі інвестиційної діяльності та їх адаптація до умов транзитивної економіки…………………………………...……….…....
1.3. Структурна трансформація сервісного сектору економіки в умовах глобалізації ………………………………..……………………..........
Висновки до розділу……………………………………...……………..
РОЗДІЛ 2 СИСТЕМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ТА ФАКТОРІВ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У СЕРВІСНІ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ…...……………………………………………………………..
2.1. Компаративний аналіз інвестиційних процесів у світовій та вітчизняній сфері послуг………………………..……………………………..
2.2. Визначальні фактори доцільності композиційного залучення інвестицій в сервісний сектор економіки України………………..…………
2.3. Оцінка потреби та потенціалу адаптивності іноземних інвестицій у сфері послуг……………..………...…………...…………………………….
Висновки до розділу………………………………………………….…
РОЗДІЛ 3 ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПОСЛУГ УКРАЇНИ…….
3.1. Стратегічні пріоритети та інституціональні засади інтеграції України у світовий інвестиційний ринок…………………………………….
3.2. Організаційно-економічні засоби стимулювання інвестиційної діяльності у сервісному секторі економіки…...……………………….....…..
3.3. Основні характеристики моделі композиційно-фокусного залучення іноземних інвестицій у сферу послуг……..………..……………
Висновки до розділу…………………………………………………….
ВИСНОВКИ……………………………………………………………
ДОДАТКИ……………………..……………………..……………........
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………


ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Недостатньо системна і, значною мірою, очікувальна політика залучення капіталу в Україну, відсутність комплексних, проблемно-орієнтованих стратегій сприяння інвестуванню на різних рівнях управління зумовлюють структурні диспропорції секторального та регіонального характеру в економіці. Домінуюча орієнтація інвестиційної політики лише на пряме іноземне інвестування нівелює роль інших форм інвестиційної діяльності, таких як портфельна, неакціонерна, освоєння заощаджень населення та кредитних ресурсів фінансово-банківських установ, чим обмежується реалізація інвестиційного потенціалу економіки.
Трансформація видів, умов, принципів економічної діяльності, що відбувається під впливом процесу глобалізації, спричинена новими умовами господарювання, застосуванням сучасних підходів до розуміння ролі сфери послуг, впровадженням інноваційних методів управління, появою нових економічних агентів на світових ринках, які володіють значно більшими ресурсами, ніж окремі країни, і здатні впливати на світові економічні та, зокрема, інвестиційний процеси. Усе це відображається у посиленні ролі галузей сфери послуг в економічному розвитку країн і призводить до формування глобальної сервісної економіки.
Структурна перебудова економіки об’єктивно передбачає прискорений розвиток сервісних галузей, що актуалізує завдання цілеспрямованого пошуку та ефективного перерозподілу інвестиційних ресурсів з метою економічного розвитку у посттрансформаційний період. Нестача інвестиційних ресурсів у вітчизняній економіці зумовлює необхідність розробки і реалізації системної, комплексної інвестиційної політики, орієнтованої на залучення і цільове спрямування окремих видів інвестицій або їх поєднання у розвиток відповідних галузей сфери послуг.
Проблеми залучення іноземних інвестицій, формування сприятливого середовища для їх освоєння, механізми стимулювання інвестиційної діяльності знайшли відображення у працях зарубіжних та українських вчених Р. Алібера, І. Бланка, Ч. Гілла, Б. Губського, Д. Даннінга, Д. Кейнса, В. Козика, В. Новицького, А. Пересади, А. Поручника, О. Рогача, А. Ругмана, О. Сохацької, І. Фішера, С. Хірша. Стратегічні пріоритети інвестиційного розвитку в умовах адаптації економіки до процесу глобалізації висвітлені у працях О. Білоруса, А. Гальчинського, В. Гейця, Д. Лук’яненка, Є. Савельєва, А. Філіпенка. Теоретико-методологічним та організаційним аспектам становлення і функціонування ринку послуг присвячені праці Є. Авдокушина, Дж. Белла, О. Гаврилюка, Дж. Гелбрейта, К. Кларка, А. Мельник, С. Писаренко, М. Портера, В. П’ятницького, А. Рум’янцева, Т. Циганкової, М. Чумаченка, І. Школи.
Визнаючи теоретичну і практичну значущість наукового доробку вказаних вчених, варто наголосити на важливості подальших досліджень інвестиційної діяльності, насамперед у сервісному секторі економіки, та обґрунтування стратегічних рішень і заходів посилення привабливості сфери послуг України на світовому інвестиційному ринку. Потреба у подоланні структурних диспропорцій в інвестиційному процесі обумовлює актуальність і необхідність визначення можливостей використання потенціалу сфери послуг у конкурентній боротьбі на світовому ринку інвестиційних ресурсів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до наукового напряму кафедри міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії у межах наукової теми «Проблеми інтеграції України у глобальне господарство» (затверджено Вченою радою ЛКА, протокол №5 від 31.01.2003 р.) та у межах наукової теми Національного інституту стратегічних досліджень «Стратегічні пріоритети регіональної політики України» (номер державної реєстрації 0107U002508).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є розробка теоретико-методичних підходів та прикладних засобів формування системи залучення іноземних інвестицій у сферу послуг України в умовах глобальної сервісизації.
Досягнення зазначеної мети передбачало постановку і вирішення завдань:
- узагальнити теорії мотивації іноземного інвестування, окреслити сукупність чинників активізації інвестування в посттрансформаційній економіці з метою розробки механізму збалансованої інтеграції у світовий інвестиційний ринок;
- виявити передумови структурної трансформації економіки в глобальному середовищі та оцінити роль сфери послуг в економічному зростанні;
- визначити основні тенденції залучення інвестицій у сферу послуг України у порівнянні з іншими країнами;
- виявити визначальні фактори доцільності композиційного залучення капіталу у вітчизняну сферу послуг;
- розробити методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості сфери послуг, здійснити розрахунок потреби в інвестиціях та прогнозну оцінку участі України у світовому інвестиційному ринку;
- обґрунтувати стратегічні пріоритети та інституціональні засади інтеграції вітчизняної економіки у світовий ринок інвестиційних ресурсів, розробити систему заходів стимулювання інвестиційної діяльності у сфері послуг;
- визначити передумови, особливості та наслідки запровадження моделі композиційно-фокусного залучення інвестицій.
Об’єктом дослідження є інвестиційна діяльність у сфері послуг в умовах глобальної сервісизації.
Предметом дослідження є організаційно-економічні засоби, методичні підходи та інституційні засади формування системи залучення іноземних інвестицій у сферу послуг України.

Методи дослідження. Методологічною і теоретичною основою дисертації є положення теорій економічного зростання, глобалізації, прямого і портфельного іноземного інвестування, інституціоналізму, перехідних економічних систем, а також методи: узагальнення та групування (для виявлення мотивації прямого і портфельного інвестування у перехідній економіці); історико-логічний та синтезу (для окреслення передумов і чинників структурної трансформації економіки в напрямі розвитку сфери послуг); математико-статистичні: RCA-аналіз (для визначення порівняльних переваг України на ринку іноземних інвестицій та у сфері послуг); огортаючих даних (для оцінки ефективності використання інвестиційних ресурсів в окремих країнах світу та регіонах України); багатовимірний статистичний аналіз (для групування країн і регіонів України за розвитком сфери послуг та залученням інвестицій); регресійний аналіз (для виявлення впливу інвестиційної активності на економічне зростання); головних компонент (для визначення факторів стимулювання іноземних інвестицій у сфері послуг); цільового програмування і системного аналізу (для обґрунтування стратегічних рішень і програмно-цільових заходів комплексного залучення капіталу.
Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та нормативні акти, що стосуються державної інвестиційної політики, розвитку вітчизняної сфери послуг, матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства економіки України, Національного банку України. У роботі використані офіційні публікації та аналітичні звіти ООН, Світового банку, МВФ, СОТ, ОЕСР, ЮНКТАД, інших міжнародних організацій, праці вітчизняних та зарубіжних дослідників, періодичні видання, матеріали міжнародних конференцій.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні теоретичних положень та у розробці науково-прикладних рекомендацій з удосконалення системи залучення іноземних інвестицій та активізації інвестиційної діяльності у сфері послуг України. Основні результати, що відображають наукову новизну дослідження, полягають у такому:
вперше:
- розроблено модель композиційно-фокусного залучення інвестицій у сферу послуг, яка передбачає збалансоване і пропорційне поєднання різних видів інвестиційних ресурсів (прямі, портфельні, внутрішні, іноземні інвестиції, кредитні ресурси, трансферти мігрантів) та інтересів учасників інвестиційного процесу залежно від визначеної пріоритетності видів послуг (консалтингові, аутсорсингові, інжинірингові, туристичні, страхові, фінансове посередництво) з урахуванням ресурсних і факторних передумов, а також таких принципів інвестиційної політики, як цілеспрямованість, активність, довготерміновість, секторальна і проблемна орієнтація, комплексність, та обмежень інституціонального характеру (незавершеність законодавчої і нормативно-розпорядчої бази, незлагодженість дій державних органів у інвестиційній сфері, відсутність стратегічних проблемно-орієнтованих програмних документів);
- запропоновано визначення поняття «сервісизації економіки» як процесу структурних зрушень в економіці відповідно до вимог глобальної конкуренції, що характеризується переорієнтацією фінансових, трудових, інформаційних ресурсів у розвиток сфери послуг і відображається у випереджаючому зростанні частки сервісних галузей у створенні ВВП, забезпеченні зайнятості, залученні інвестицій, зростанні продуктивності праці, на основі чого доведено доцільність використання потенціалу сфери послуг для підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки та збалансованості процесу інтеграції у світове господарство.
удосконалено:
- підходи до оцінки інвестиційної привабливості сфери послуг на основі комплексного дослідження існуючого та очікуваного становища на ринках окремих видів послуг, виявлення потенціалу та загроз їх розвитку, за результатами якого визначені як найпривабливіші для інвесторів готельне та ресторанне господарство, будівництво, операції з нерухомістю, оренда та послуги юридичним особам, а також методику прогнозної оцінки інвестиційної активності у сфері послуг із врахуванням потреби в інвестиційних ресурсах і ступеня адаптивності інвестицій, яка розраховується відповідно до прогнозних темпів зростання зайнятості та валової доданої вартості;
- концептуальні засади та програмно-цільові засоби раціоналізації системи залучення іноземних інвестицій на основі виокремлення інвестиційних полюсів зростання, галузей-«марок» та міст-«марок» для забезпечення комплексного розвитку територій, а також застосування таких інструментів інвестиційної політики, як підтримка кластерних утворень, податкові пільги, фінансова допомога, гарантії покращання якості людського капіталу, та обґрунтування інституціональних засад інвестиційної політики у сфері послуг (кодифікація інвестиційного законодавства України та його гармонізація з вимогами Спільного доробку ЄС; укладення міжнародних дво- і багатосторонніх угод; розробка узгоджених стратегій розвитку сфери послуг та залучення інвестицій);
набули подальшого розвитку:
- теоретичні положення концепції неокласичного синтезу щодо невідповідності ендогенних передумов розвитку посттрансформаційних економік екзогенним викликам глобального середовища, що обумовлює необхідність стимулювання цільових інвестиційних імпульсів у визначених, як стратегічні, галузях сфери послуг, які інтенсифікують залучення інвестицій;
- методи стратегічного менеджменту щодо визначення пріоритетів структурних зрушень в економіці України в напрямі реалізації потенціалу сфери послуг в залученні іноземних інвестицій на збалансованій і пропорційній основі, а також методичні підходи до типологізації галузей сфери послуг за рівнем інвестиційної привабливості та регіонів України за рівнем розвитку окремих видів послуг, що дозволило визначити галузі, які акумулюють інвестиційні ресурси, і галузі, які їх перерозподіляють.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у обґрунтуванні моделі композиційно-фокусного залучення інвестицій у сферу послуг України, удосконаленні інституціонального базису та сукупності організаційно-економічних засобів стимулювання інвестиційної діяльності у сервісному секторі економіки, а також методичних підходів до оцінки інвестиційної привабливості галузей сфери послуг, їх потреби в інвестиційних ресурсах і адаптивності до інвестицій.
Основні положення та рекомендації щодо удосконалення системи залучення інвестицій використані Державним агентством України з інвестицій та інновацій при виконанні науково-прикладної теми «Стратегії розвитку регіональних інноваційних структур та розробка статусних документів» (довідка №2182/03-0608 від 26.09.2007 р.); Торгово-промисловою палатою України (довідка №387/02.І від 14.02.2008 р.). Отримані результати враховані в аналітичних матеріалах Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові (довідка №3/4-60 від 08.11.2006 р.); Головним управлінням економіки Львівської обласної державної адміністрації при розробці Програми сприяння бізнесу та інвестиціям у Львівській області «Назустріч інвесторам» на 2006-2010 рр. (довідка №80-40-1-378 від 14.02.2006 р.); Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2007-2008 рр. (довідка № 40-40-2-4079 від 20.12.2005 р.). Теоретичні положення та висновки дисертації використовуються у навчальному процесі Львівської комерційної академії при викладанні дисциплін «Міжнародні послуги у зовнішньоторговельній діяльності», «Міжнародна торгівля» та «Міжнародна економіка» (довідка №71/22 від 05.02.2008 р.).
Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, що викладені у дисертації і виносяться на захист, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертаційному дослідженні використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи здобувача.
Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації доповідалися та обговорювалися на: міжнародних науково-практичних конференціях: «Страны СНГ в условиях глобализации» (м. Москва, 2002 р.); «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» (м. Донецьк, 2002 р.); «Туристична індустрія як вектор регіонального розвитку» (м. Чернівці, 2005 р.); «Міжнародна торгівля у контексті європейської інтеграції: проблеми теорії і практики» (м. Київ, 2005 р.); «Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво» (м. Луцьк, 2006 р.); «Час думати: економіка та освіта в сучасних умовах» (Німеччина, м. Ільменау, 2007 р.); «Соціально-економічні та гуманітарні проблеми в умовах глобалізації» (Молдова, м. Кишинів, 2007 р.); «Суспільно-економічна єдність і модернізація транскордонних регіонів» (Польща, м. Жешув, 2007 р.); «Розвиток підприємництва в Україні: економіко-правове забезпечення» (м. Львів, 2007 р.); І всеукраїнській конференції «Сучасні технології ведення бізнесу в Україні» (м. Київ, 2002 р.); всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблемы эффективного функционирования предприятий в современных условиях» (м. Севастополь, 2003 р.); науковій конференції «Актуальні проблеми економічного зростання, духовного відродження і стратегічного розвитку України в умовах глобалізації» (м. Львів, 2005 р.); науковій конференції «Стратегія соціально-економічного розвитку і формування інвестиційно-інноваційних механізмів в Україні» (м. Львів, 2007 р.); міжнародному форумі культури та економіки «Як досягти ринкового успіху в сфері культури» (Польща, м. Стальова Воля, 2006 р.); ХІ і XIV міжнародних науково-практичних семінарах «Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект» (м. Донецьк, 2005 р.; 2008 р.); І та ІІ міжнародних науково-практичних семінарах «Актуальні проблеми регіонального розвитку в контексті європейської інтеграції» (м. Луцьк, 2005 р. та 2006 р.).

Публікації. Основні положення та результати дослідження опубліковано в 29 наукових працях (20 опубліковано автором одноосібно), у тому числі 14 статей - у фахових виданнях і 15 – у інших наукових виданнях і збірниках матеріалів конференцій загальним обсягом 20,1 д.а. (особистий внесок дисертанта – 11,3 д.а.).
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Основний зміст викладено на 176 сторінках, містить 13 таблиць на 13 сторінках, 24 рисунки на 23 сторінках та 20 додатків на 50 сторінках. Список використаних джерел містить 315 найменувань на 30 сторінках.
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Доповідь «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році»: Підготовлена в рамках виконання Розпорядження Президента України від 19 липня 2005 р. № 1122 «Про підготовку щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України». : www.niss.gov.ua.
2. Стратегія економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» на 2004-2015 роки: № 493 від 28.04.2004 р. – 416 с. : www.rada.gov.ua.
3. Економічна енциклопедія: У 3-х т. Т.1. – К.: Академія, 2000. – 947 с.
4. Україна. Закон. Про інвестиційну діяльність: N 1560 від 18 вересня 1991 р. з останніми змінами і допов. від 19.01.2006 р. : www.rada.gov.ua.
5. Господарський кодекс України: від 16 січня 2003 р. N 436-IV з останніми змінам і допов. від 11.03.2007 р. : www.rada.gov.ua.
6. Україна. Закон. Про режим іноземного інвестування: N 93 від 19 березня 1996 р., остання ред. вiд 11.06.2003 р. : www.rada.gov.ua.
7. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом / Анатолій Анатолійович Пересада. – К.: Лібра, 2002. – 472 с.
8. Вовчак О.Д. Інвестування: Навч. посіб. / Ольга Дмитрівна Вовчак. – Л.: Новий Світ - 2000, 2007. – 544 с.
9. Колтынюк Б.А. Инвестиции: Учеб. / Колтынюк Б. А. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2003. – 848 с.
10. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підруч. / Д.Г. Лук’яненко, Б.В. Губський, О.М. Мозговий та ін.; За ред. Д.Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.
11. Рогач О. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій / Олександр Рогач. – К.: Либідь, 2005. – 716 с.
12. Инвестиции: Учеб. / Под ред. В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Лялина .– М.: ООО «ТК Велби», 2003. – 440 с.
13. Богатырев А.Г. Инвестиционное право / Богатырев А.Г. - М., 1992. – 354 с.
14. Foreign Direct Investment in Transition. – Blattner T.S., Institute for Economic Policy and Economic History. – 11.11.2002. – 18 p.
15. Офіційний сайт Організації з економічного співробітництва і розвитку (Organization for Economic Co-operation and Development).: www.oecd.org.
16. Fausten D. Assymetric Information and Compositio of foreign investment // Department of Economics, Monach University, Australia. – October, 2003. – 32 p.
17. Charles W.L. Hill International Business:Competing in the Global Marketplace, 2000. – 683 р.
18. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі / Богдан Володимирович Губський. – К.: Наук. думка, 1998. – 390 с.
19. Дука А.П. Теорія і практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навч. посіб. / Анастасія Петрівна Дука. – К.: Каравела, 2007. – 424 с.
20. Боди З. Принципы инвестирования / З.Боди, А.Кейн, А.Маркус; Пер.с англ. - М.: Вильямс, 2002. – 984 с.
21. Luostarinen R., Welch L. International business operations / Helsinki School of Economics, 1997. – 94 р.
22. Johanson J., Vahlne J.-E. The Mechanism of Internationalisation // International Marketing Review. – 1990. - Vol. 7. - № 4. - Р. 11-24.
23. Welch L., Pacifico A. Management Contracts: a role in internationalization? // International Marketing Review. – 1990. –Vol. 7. - № 4. – Р. 64-74.
24. Clark T., Pugh D., Mallory G. The Process of Internationalization in the Operating Firm // International Business Review. – 1997. – Vol. 6. – № 6. – Р. 605–623.
25. Hirsch S. An International Trade and Investment Theory of the Firm // Oxford Economic Paper. – 1976. – Vol.28. – Р. 258–270.
26. Aliber R.Z. The Multinational Paradigm. – The MIT Press, Cambriage. : http://mpra.ub.uni-muenchen.de.
27. World Investments Report. FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development // United Nations Conference on Trade and Development. – 2006. – 372 р.
28. UNCTAD Handbook of Statistics // United Nations Conference on Trade and Development. – 2006. – 514 р.
29. Румянцев А.П. Міжнародна торгівля послугами: Навч. посіб. / А.П. Румянцев, Ю.О. Коваленко.– К.:Центр навч. л-ри, 2003. – 112 с.
30. Данилова Е.В. ВТО: регулирование торговли услугами / Елена Владимировна Данилова. – М.: Академкнига, 2003. – 95 с.
31. Contractor F. J. Licensing compared with foreign equity investment and trading for US-based multinational firms // Journal of Licensing Executives Society. – 1999. - № 6. – С. 1-10.
32. Татаренко Н.О. Теорії інвестицій : Навч. посіб. / Наталія Олексіївна Татаренко. – К. : КНЕУ, 2000. – 160 с.
33. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України : Підруч. / Валерій Євгенович Новицький. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.
34. Гитман Л. Основы инвестирования / Л.Гитман, М.Джонк. – М., 1995. – 1008 с.
35. Razin А. FDI Flows and Domestic Investment: Overview. - Prepared For CES-Ifo Studies. – 2002. – July, 1st. – 12 р.
36. Loungani P., Razin A. How Beneficial Is Foreign Direct Investment For Developing Countries? // Finance and Development. – 2001. – Vol. 38. - № 2, June. - Р. 6 -10.
37. Савельєв Є.В. Європейська інтеграція і маркетинг : Наук. нариси / Євген Васильович Савельєв. – Т. : Карт-бланш, 2003. – 482 с.
38. Bosworth B., Collins S. Capital Flows to Developing Economies: Implications for Saving and Investment // Brookings Papers on Economic Activity. Brookings Institution. - 1999. - Р. 143-169.
39. Mody A., Murshid A. Growing up with Capital flows // IMF Working Paper. – 2002. – 31 с.
40. World Investment Report. Cross-border Mergers and Acquisitions and Development // United Nations Conference on Trade and Development. – 2000. – 368 р.
41. World Investment Report. Transnational Corporations, Extractive Industries and Development // United Nations Conference on Trade and Development. - United Nations, New York and Geneva, 2007. - 323 р.
42. Гл. 39. Спеціальні (вільні) економічні зони // Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. зі змінами і допов. : www.rada.gov.ua.
43. Державне регулювання економіки: Підруч. / І. Михасюк, А. Мель¬ник, М. Крупка, З. Залога ; За ред. І.Р. Михасюка. – 2-ге вид., випр. і допов. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2000. – 592 с.
44. Eingereicht von Claus Knoth Special Economic Zones and Economic Transformation. The Case of the People’s Republic of China. - Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades des Doktors der Wirtschaftswissenschaften des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Universität Konstanz. - Konstanz, März, 2000. – 251 р.
45. Сіваченко І.Ю., Кухарська Н.О., Левицький М.А. Вільні економічні зони: Навч. посіб. / І.Ю. Сіваченко, Н.О. Кухарська, М.А. Левицький. – К.: Дакор; Алерта, 2001. – 480 с.
46. Куртева Т. Роль кластеров как новой формы предпринимательского объединения в развитии города / Т. Куртева. // Севастополь на пути экономической и административно-территориальной реформы / Под общ. ред. О.И. Соскина. – К.: ИТО, 2005. – С. 116-120.
47. Основні аспекти формування інноваційного кластера у Львівській області у контексті розширення ЄС // Вісник Хмельниц. нац. ун-ту. – Сер. Екон. науки. - 2005. – №2. – Т.2. - Хмельницький: Вид – во ХНУ, 2005. – С. 36-39.
48. Прайс В. Людська поведінка: фактор у прикладній економіці // Перспективні дослідження. – 1999. – №2. – С. 3-16.
49. Cortright J. Making Sense of Clusters: Regional Competitiveness and Economic Development // Discussion Paper Prepared for The Brookings Institution Metropolitan Policy Program. – 2006. – 58 p.
50. Carlton D. The location and emplоyment choices of new firms: an econometric model with discrete and continuous endogeneous variables // Review of Economics and Statistics. – 1983. – № 65. – Р. 440-449.
51. Heads K., Ries J., Swenson D. Agglomeration benefits and location choice: evidence from Japanese manufacturing investment in the United States // Journal of International Economics. – 1995. – № 38. – Р. 223-247.
52. Mercier-Suissa C. Determining causes of FDI (Foreign Direct Investment), and New Criteria for the selection of settlement locations // Maître de Conférences IAE - Université Jean Moulin Lyon 3. – 2001. – 20 р.
53. Nachum L., Keeble D. Neo Marshallian nodes, global networks and firm competitiveness: the media cluster of Central London // University of Cambridge, ESRC Centre for Business Research. - Working Paper №138. - Cambridge, 1999. – 13 р.
54. Р’ямампіаніна Р. Модель ефективної міжкультурної «конкуперації» між організаціями / Р. Р’ямампіаніна, Т. Кармайкл. // Сум. держ. ун-т, Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи». Міжнар. наук. журн. Проблеми і перспективи управління в економіці. – 2005. - Т. 3. - № 4. – С. 59-67.
55. Koka B., Prescott J. Strategic alliances as social capital: A multidimensional view // Strategic Management Journal. – 2002. – Vol. 23(9). – Р. 795-797.
56. Нагірний В. США надали Україні статус країни з ринковою економікою : http://cpcfpu.org.ua/projects/foreignpolicy/week_theme/190206/.
57. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / Марк Блауг. – М.: Дело ЛТД, 1994. – 687 с.
58. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / Адам Смит. – М.: Ось-89, 1997. – 255 с.
59. Історія економічної думки України: Навч. посіб. / Р.Х. Васильєва, Л.П. Горкіна, Н.А. Петровська та ін. - К.: Либідь, 1993. – 272 с.
60. Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений / Ш. Жид, Ш. Рист; Пер. с фр.; Предисл. Я.И. Кузьминова. – М.: Экономика, 1995. – 544 с.
61. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Джон Мейнард Кейнс; Пер. с англ. Н.Н. Любимова - М.: Гелиос АРВ, 1999. – 286 с.
62. Макконнелл Кемпбелл Р. Макроекономіка / К.Р. Макконнелл, Л. С. Брю; пер. з англ. – 13 вид.– Л.: Просвіта, 1997. - 671 с.
63. Классики кейнсианства: В 2-х т. Т. 2. Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход / Сост. А.Г. Худокормов. – М.: Экономика, 1997. – 431 с.
64. Шевчук В. Міжнародна економіка : теорія і практика. / Віктор Шевчук. - 2-ге вид. – Л.: Каменяр, 2003. – 719 с.
65. Harrod R. Second Essay in Dynamic Theory // Economic Journal. – 1969. - Vol. 70. – Р. 261-275.
66. Классики кейнсианства. В 2-х т., Т. 1: Харрод Р. Экономические циклы и национальный доход. К теории экономической динамики. – М.: Экономика, 1997. – 416 с.
67. Нуреев Р. Теории развития: кейнсианские модели становления рыночной экономики / Р. Нуреев. // Вопросы экономики. - 2000. - № 4. – С. 137-156.
68. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. - У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 2001. – 517 с.
69. Брагинский С.В. Политическая экономия: дискуссионные проблемы, пути обновления / С.В. Брагинский. – М.: Мысль, 1991. – 300 с.
70. Транснаціональні корпорації: Навч. посіб./ В. Рокоча, О. Плотніков, В. Новицький та ін. - К.: Таксон, 2001. – 304 с.
71. Vernon R. International Investment and International Trade in the Product Cycle // The Quarterly Journal of Economics. – 1966.- Vol. 80. - № 2, May - Р. 190-207.
72. Kindleberger C.D. American business abroad: six lectures on direct investment. - New Haven and London, Yale University Press, 1969.
73. Rugman A.A. New Theory of the Multinational Enterprise: Internationalization versus Internalization // Columbia Journal of World business. – 1980. - Vol. 15. - №1. – Р. 23-29.
74. Dunning J.H. The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future // International Journal of the Economics of Business. – 2001. – Vol. 8. – Issue 2, July. – Р. 173–190.
75. Posner M.V. International Trade and Technical Change. - Oxford Economic Papers, 1961.
76. Лук’яненко Д. Концепція інвестиційних полів в аналізі впливу іноземного капіталу на розвиток виробничо-експортного потенціалу / Д. Лук’яненко, В. Білошапка. – К. : КНЕУ, 1995. – 157 с.
77. Туган-Барановський М. І. Основи політичної економії /Михайло Іванович Туган-Барановський; Автор пер. і вступ. ст. С. М. Злупко. – Л.: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 628 с.
78. Кузьменко В.П. Значення наукової спадщини Михайла Івановича Туган-Барановського // Ін-т еволюційної економіки. – 24.01.2005. : http://iee.¬org.ua/ua/tb/1.
79. Spiethoff A. The «Historical» Character of Economic Theories // The Journal of Economic History. – 1952. – Vol. XII. – №2. – Р. 131-139.
80. Burns A.F., Mitchell W.C. Measuring Business Cycles. – National Bureau of Economic Research. – New York, 1946. – 267 р.
81. Carlos G., Rowland P. Determinants of Investment Flows into Emerging Markets. – Banco de la República, the Colombian Central Bank, 2003. – 55 p.
82. Chuhan P., Claessens S., Mamingi N. Equity and Bond Flows to Latin America and Asia: The Role of Global and Country Factors // Journal of Development Economics. - 1998. – № 55. – Р. 439−463.
83. Мельник М.І. Інвестиційний клімат регіону: теоретичні та прикладні засади дослідження / Мар’яна Іванівна Мельник; НАН України. Ін-т регіональних дослідж. – Л., 2005. – 270 с.
84. Концепція соціальної ринкової економіки. Головні засади, досвід та нові завдання / З передм. колишнього Федерального міністра д-ра Г. Штольтенберга ; Фонд Конрада Аденауера. – Бонн, 1999. – 33 с.
85. Rostow W.W. The stages of economic growth: A non-communist manifesto. Cambridge: Cambridge University Press. : http://www.mtholyoke.edu¬/acad/intrel/ipe/rostow.htm.
86. Філіпенко А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації: Навч. посібн. / Антон Сергійович Філіпенко. – К.: Знання, 2000. – 174 с.
87. Fisher A.G. Production, primary, secondary and tertiary // Economic Record. – 1939. - №15. - Р. 24-38.
88. Clark С. The Conditions of Economic Progress. – London, 1957. – 254 р.
89. Гаврилюк О.В. Послуги у контексті економічного зростання / О.В. Гаврилюк // Фінанси України. – 2000. - №4. – С. 71-79.
90. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социаль¬ного прогнозирования / Даниел Белл; Пер. с англ. - Изд. 2-ое, испр. и доп. – М. : Academia, 2004. - 788 с.
91. Delauney J.C. and Gadrey J. Services in Economic Thought: Three Centuries of Debate. : http://www.oecd.org.
92. Польова І.М. Тенденції розвитку інвестиційного процесу в сфері міжнародних послуг: уроки для України / І.М. Польова // Кредоінвест. – 2006. - № 3. – С. 26-27.
93. Hong Kong: The Facts. : http://www.gov.hk.
94. World Investment Report. Transnational Corporations and the Interna¬tionalization of R&D // United Nations Conference on Trade and Development. – 2005. – 366 р.
95. Мельник А. Міжнародна торгівля послугами і створення глобального ринку послуг / Алла Мельник // Вісник ТАНГ. – 2002. - № 8-1. – С. 94-102.
96. Савельев Є. В. Галузева структура української економіки: нові теоретичні підходи та прогнози / Євген Васильович Савельєв // Фінанси України. - 1997. - №1. - С. 33-39.
97. Савельєв Є. В. Оптимістичні сценарії розвитку міжнародних послуг України у XXI столітті / Євген Васильович Савельєв // Вісник Донец. ун-ту. – Сер. В. Економіка і право. – 2006. - № 1. - С. 364-366.
98. Мокій А. Регіонально-секторальна модель зовнішньо¬економічної інтеграції: передумови і стратегія реалізації / Анатолій Мокій. – Л.: Кооп¬освіта, 1999. – 346 с.
99. Куканова А.М. Розвиток сфери послуг і особливості її становлення у транзитивній вітчизняній економіці / А.М. Куканова // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. – Вип. 1 (32). – К., 2004. – с. 68.
100. Бреев Б. Развитие сферы услуг и экономический рост / Б. Бреев // Российский экономический журнал. - 2000. - №10. – с. 59.
101. Direct investment opportunities in Hong Kong. : www.invest.gov.hk.
102. The One-Stop Business Entry Portal. : http://business.gov.hk.
103. World Investment Report. The Shift Towards Services // United Nations Conference on Trade and Development. – 2004. - 468 р.
104. World Development Report. Making Services Work for Poor People // A Copublication of the World Bank and Oxford University Press. – 2004. – 288 p.
105. Wőlfl Anita The service economy in OECD countries. STI Working Paper. - Organization for Economic Co-operation and Development. – 11.02.2005. – 60 p.
106. Офіційний сайт Агенції розвитку інвестицій та торгівлі Угорщини (Hungarian Investment and Trade Development Agency). : http://www.itd.hu.
107. International Financial Statistics. – International Monetary Fund, June 2007. – 1111 p.
108. Крючкова І. Макроструктурні зрушення в українській економіці у контексті інтеграційних процесів / І. Крючкова, В. Сіденко // Дзеркало тижня.- 2003. - № 24. : www.dt.ua.
109. Інноваційна стратегія українських реформ / Гальчинський А.М., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П. – К.: Знання України, 2002. – 336 с.
110. World Investment Report. Transnational Corporations and Export Competitiveness // United Nations Conference on Trade and Development. – 2002. – 347 р.
111. The service economy. - Organization for Economic Co-operation and Development. – 2000. – 52 р. : http://www.oecd.org.
112. Liesner H. The European common market and British industry // Economic Journal. – 1958. - № 68. – Р. 302-306.
113. Balassa B. Comparative Advantage, Trade policy and Economic Development. – Harvester Wheatsheaf, New York. – 1989. – Р. 41-79.
114. Кончин В. Категорія виявленої порівняльної переваги та оцінка перспектив України на Євроринку / В. Кончин // Журнал європейської економіки. – 2003. - № 1. – С. 135-147.
115. The Trade Performance Index. Background paper. ITC Market Analysis Section. – 28 p.
116. Хе Кінг Фонг Стратегія зовнішнього фінансування економічного розвитку нових індустріальних країн (на прикладі Тайваню) / Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 18 с.
117. East Asian experience can be replicated. : http://www.twnside.org.sg/¬title/east-cn.htm.
118. Нові індустріальні країни: їхнє становлення і економічний розвиток. :(http://www.vuzlib.net/lanovik/75.htm.
119. Asian Development Outlook. Growth amid change. - Asian Development Bank. – 2007. – 388 р.
120. Hong Kong in Figures. 2007 Edition. - Census and Statistics Depart¬ment. Hong Kong Special Administrative Region. – February, 2007. : www.censtatd.gov.hk. – 46 р.
121. Нгуєн Тхі Ханг Інвестування іноземного капіталу в країнах Південно-Східної Азії / Нгуєн Тхі Ханг ; НАН України. Ін-т світової економіки і міжнар. відносин. – К., 2005. – 20 с.
122. Foreign Direct Investment Spurs Asia’s Development. : http://www.adb.org/Documents/News/1999/nr1999024.asp.
123. Hong Kong : Foreign Direct Investment and Trade Linkages in Manufacturing: http://www.idrc.ca/en/ev-68144-201-1-DO_TOPIC.html.
124. Investment Promotion Ambassador Scheme. Roles of an IPA.: http://www.investhk.gov.hk/pages/1/54.aspx.
125. Sanjaya Lall Еxport performance, technological upgrading and foreign direct investment strategies in the Asian newly industrializing economies. With special reference to Singapur. - Investment and Corporate Strategies. Division of Production, Productivity and Managements Unit on Investment and Corporate Strategies. - Santiago, Chile, October, 2000. – 69 р.
126. Jahangir Alam Intra-Regional Foreign Direct Investment- The South Asian Perspective. - University of Chittagong, Bangladesh, 2005. – 25 р.
127. Статистичний щорічник України за 2004 рік / Держ. ком. статистики України. – К., 2005. – Електронна версія на CD-диску.
128. Офіційний сайт Державного комітету статистики України: www.ukrstat.gov.ua.
129. Иностранные инвестиции. Разочарования нет. - 24.03.2006. : www.korrespondent.net.
130. Богута Н. Своевременная продажа / Н. Богута // Експерт - Украина. - 2006. - № 7 (58). : http://www.expert.ua.
131. Барановський О. Недокапіталізована економіка / О. Барановський // Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. : (http://www.uceps.org/).
132. Офіційний сайт Державного агентства з інвестицій та інновацій: www.in.gov.ua.
133. Гражданинова М.П. Оценка аллокативной и технической эффективности российского сельскохозяйственного производства / М.П. Гражданинова, А.С. Усольцев, Ц. Герман // Вопросы экономики. – 2005. - № 6. – С. 17-28.
134. Штанге Г. Аграрный сектор России на подъеме?! Анализ технической эффективности аграрных предприятий / Г.Штанге, А.Лиситса // Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe, Discussion Paper. – 2004. - № 69. – 51 р.
135. Кошелюк Ю.М. Граничный анализ эффективности функционирования российских банков в период 2004-2005 годов. – Гос. ун-т Высшая школа экономики. – М., 2006. : http://d1.hse.ru/data/304/665/1234/К0¬шелюк.doc. – 7 с.
136. Сальников М.И. Оценка экологической эффективности экономики теневых цен загрязнения в странах переходного типа / М.И. Сальников. – М.: EERC, 2005. – 45 с.
137. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях. Методы таксономии и факторного анализа / В. Плюта. – М.: Статистика, 1980. – 151 с.
138. Єлейко В. Основи економетрії : У 2 ч. – Ч. 1. / Василь Єлейко.- Л.: ТзОВ «МАРКА Лтд», 1995. – 192 с.
139. Єріна А.М. Теорія статистики : практикум / А.М. Єріна, З.О. Пальян. – К.: Знання, 1997. – 380 с.
140. Україна в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : Моногр. / За заг. ред. Ю.Г. Рубана. – К.: НІСД, 2007. – 538 с.
141. Поворозник В.О. Фондовий ринок України на сучасному етапі : проблеми та шляхи їх вирішення / В.О. Поврозник. // Стратегічні пріоритети. – 2007. - № 1(2). – С. 127-132.
142. Положення про утворення Міжвідомчої ради з питань інвестицій та інноваційного розвитку : затв. постановою Кабінету Міністрів України № 424 вiд 07.03.2007 р. : www.rada.gov.ua.
143. Положення про утворення Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України : затв.постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2007р. № 37 : www.rada.gov.ua.
144. Положення про Координаційно-моніторинговий комітет з питань модернізації інвестиційного середовища та розвитку інфраструктури ринків капіталу: затв. постановою Кабінету Міністрів України вiд 31.01.2007 р. № 84 : www.rada.gov.ua.
145. Положення про Український центр сприяння іноземному інвестуванню: затв. постановою Кабінету Міністрів України № 666 від 02.08.2005 р., остання редакція від 14.06.2006 р. : www.rada.gov.ua.
146. Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2012 роки : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. №1801: www.rada.gov.ua.
147. Україна. Президент. Про план першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності : Указ Президента України від 10.04.2006 р., № 300 : www.rada.gov.ua.
148. Україна. Президент. Про Консультативну раду з питань іноземних інвестицій в Україні: Указ Президента України № 323 вiд 11.04.1997, остання ред. від 11.06.2007 р. : www.rada.gov.ua.
149. Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу від 18.03.2004 р. : www.rada.gov.ua.
150. Экономический рейтинг Украины растет // Property Times, 27.10.2004. : http://www.property.times.com.ua.
151. Business Environment Risk Intelligence : http://www.beri.com.
152. Данілов О.Д. Інвестування: Навч. посіб. / О.Д. Данілов, Г.М. Іва¬шина, О.Г. Чумаченко. – Ірпінь, 2001. – 377 с.
153. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учеб. курс / И.А. Бланк. – К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. – 448 с.
154. Богуш О. На шляху до лідерства / О. Богуш // Територія бізнесу. – 2007. - №5. : http://www.tb.mk.ua.
155. Бардиш Г.О. Проектне фінансування : Підруч./ Г.О. Бардиш. – Л.: ЛБІ НБУ, 2006. – 463 с.
156. Лысенко Ю.Г. Экономика и кибернетика предприятия : Современные инструменты управления : Моногр. / Ю.Г. Лысенко. – Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд», 2006. – 356 с.
157. Кульпінський С. Інвестиції в Україні до Євро-2012 становитимуть 3-4 млрд. дол. щороку : http://www.zaxid.net/newsua/2007/10/5/123802/.
158. Підготовка до Євро-2012 іде не за планом. – Укр.-польський інформ. проект, 21.08.2007 р. : http://www.proeuropa.info/news/?id=8017.
159. Власюк І. Свої помідори - ближчі. Скільки Україні потрібно банків і де їм узяти стільки капіталу? / І. Власюк // Дзеркало тижня. – 2006. – 10 лютого. : http://www.dt.ua/2000/2040/52510/.
160. Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. : http://www.dfp.gov.ua/.
161. ЄБРР поліпшив прогноз зростання ВВП України. - 09.11.2007 р. : http://ua.proua.com/news/2007/11/09/110921.html.
162. Україна. Кабінет Міністрів. Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2008 рік : Постанова № 976 від 27.07.2007 р. : www.rada.gov.ua.
163. Економічний прогноз МЦПД // Інформ. бюлетень Міжнар. центру перспективних дослідж., № 31(378), 24.09.2007 р. : http://www.icps.com.ua/¬doc/nl_ukr_20070924_0378.pdf.
164. Клоцвог Ф.Н. Перспективы изменения региональной структуры инвестиций России / Ф.Н.Клоцвог, Л.С.Чернова, А.Б.Сухотин // Проблемы прогнозирования. – 2006. - № 5. – С. 47-57.
165. Инвестиционная модель России // Мировая экономика и международные отношения. – 2003. - №11. – С. 3-16.
166. Україна. Держ. ком. з будівництва та архітектури. Про затвердження Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки : Наказ № 13 від 19.07.2002 р. : www.rada.gov.ua.
167. Толмачова Г.Ф. Регулювання розвитку малого підприємництва у перехідній економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. Наук. – Донецьк, 2000. – 19 c.
168. Галапуп Н. Грошово-кредитна система в Україні в контексті міжнародних економічних процесів / Н. Галапуп // Газета Терноп. держ. екон. ун-ту «Академія». – 2005. - 1 грудня.
169. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. http://uk.wikipedia.org/wiki/¬Архітектоніка.
170. Луцишин З. Сучасна світова фінансова архітектоніка : тенденції та суперечності розвитку в умовах глобалізації / Зоряна Луцишин // Економічний часопис. – 2005. - ХХІ, № 5–6. – 8 с.
171. Ткач А.А. Інституціональна економіка. Нова інституціональна економічна теорія : Навч. посіб. / А.А. Ткач. – К. : Центр учбової л-ри, 2007. – 304 с.
172. Росецька Ю.Б. Інституційні рівні та проблеми перехідної економіки / Ю.Б. Росецька // Науч. тр. ДонНТУ. - Сер. экон. - Вып. 103-4. – Донецк, 2006. – С. 79-84.
173. Delali Accolley The determinants and Impact of Foreign Direct Invest¬ments // Munich Personal RePec Archive, Paper № 3084. – 21.10.2003. – 59 р.
174. Республіка Литва. Закон. Про іноземні інвестиції в Республіці Литва : від 29.12.1990 р. : www.uzi.org.ua.
175. Республіка Болгарія. Закон. Про іноземні інвестиції : від 17.05.1991 р. : www.kac.com.ua.
176. Російська Федерація. Про іноземні інвестиції : Федеральний закон від 09.07.1999 р. : www.uzi.org.ua.
177. Инвестиционный кодекс Республики Беларусь от 22.06.2001 г. : http://pravo.by/webnpa/text_html.asp?RN=hk0100037.
178. Law of Georgia «On the Investment Activity Promotion and Guarantees», 12.11.1996. : www.tech.org.ge/INVEST.html.
179. Johanson J., Wiedersheim P. The Internationalization of the firm: four Swedish cases // Journal of Management Studies. – 1975. - Vol. 12. - № 3. - Р. 305-322.
180. The Entry into Force of Bilateral Investment Treaties (BITs). IIA MONITOR, № 3, 2006. – United Nations Conference on Trade and Development, Geneva. – 4 р.
181. Developments in international investment agreements in 2005. IIA MONITOR, № 2, 2006. - United Nations Conference on Trade and Development, Geneva. – 15 р.
182. Політико-правове регулювання підприємництва в Україні: теорія і практика: Монографія / Варналій З.С., Кампо В.М., Мазур І.І., Миронова Г.А. та ін. / За ред. Варналія З.С., Кампо В.М. – К.: Знання України, 2005. – 380 с.
183. World Investment Report. FDI Policies for Development: National and International Perspectives // United Nations Conference on Trade and Development. – 2003. – 322 p.
184. Calvo G.A., Leiderman L., Reinhart C. Capital Inflows and Real Exchange rate Appreciation in Latin America // IMF Staff Papers. – 1993. - № 40 (1). – Р. 108−152 .
185. Chuhan P., Claessens S., Mamingi N. Equity and Bond Flows to Latin America and Asia: The Role of Global and Country Factors // Journal of Development Economics. – 1998. - №55. - Р. 439−463.
186. Montiel P., Reinhart М. Do Capital Controls and Macroeconomic Policies Influence the Volume and Composition of Capital Flows? Evidence from the 1990s // Journal of International Money and Finance. – 1999. – №18. - Р. 619–635.
187. Kim Y. Causes of Capital Flows in Developing Countries // Journal of International Money and Finance. – 2000. - №19. - Р. 235-253.
188. Agenor P., Hoffmaister A. Capital Inflows and the Real Exchange Rate : Analytical Framework and Econometric Evidence // IMF Working Papers 96/137. International Monetary Fund. - 1996. – 27 р.
189. Edwards S. Capital Flows, Foreign Direct Investment and Debt Equity Swaps in Developing Countries // In : Siebert, Horst (ed.). Capital Flows in the World Economy. Tubingen : Mohr., 1991. - Р. 3-28.
190. Claessens S., Oks D., Polastri R. Capital Flows to Central and Eastern Europe and Former Soviet Union // World Bank Policy Research Working Paper № 1976. – Washington : World Bank, 1998. – 36 р.
191. Garibaldi P., Mora N., Sahay R., Zettelmeyer J. What Moves Capital to Transition Economies? // IMF Staff Pаpers. – 2001. -Vol. 48. - Р. 109−145.
192. Loungani P., Mauro P. Capital Flight from Russia // IMF Policy Discussion Paper № 00/6, 2000. – 28 р.
193. De Mello L. Foreign Direct Investment-Led Growth : Evidence from Time Series and Panel Data // Oxford Economic Papers № 51, 1999. – 36 р.
194. Crankovic M., Levine R. Does Foreign Direct Investment Accelerate Economic Growth? // University of Minnesota Working Paper, 2000. – 17 р.
195. Lipsey R. The role of foreign direct investment in international capital flows // NBER Working Paper № 7094, 2000. – 29 р.
196. Еltetо A. The effect of FDI on foreign trade in four small central European countries // Institute for Economic Research Working Paper № 46, 1999. - Р. 66-80.
197. Kinoshita Y. R&D and Technology Spillovers via FDI : Innovation and Absorptive Capacity // CERGE-EI Working Paper № 163, 2000. – 32 р.
198. Knell M. FIEs and productivity convergence in Central Europe // The Vienna Institute for International Economic Studies, Vienna, 2000. - Р. 28-49.
199. Landesmann M., Stehrer R. Potential Switchovers in Comparative Advantage : Patterns of Industrial Convergence // The Vienna Institute for International Economic Studies Working Papers № 14. – Vienna, 2000. – Р. 32-54.
200. Bosco M. Does FDI contribute to technological spillovers and growth? A panel data analysis of Hungarian firms // Transnational Corporations, №(10)1, 2001. - Р. 43-68.
201. Damijan J., Majcen B., Rojec M., Knell M. The Role of FDI, R&D Accumulation and Trade in Transferring Technology to Transition Countries : Evidence from Firm Panel Data for Eight Transition Countries // Institute for Economic Research, Working Paper № 10. – Ljubljana, 2001. – 34 р.
202. Hamar J. The role of foreign and Hungarian-owned firms in the Hungarian industry // Institute for Economic Research, Working Paper № 45, 2001. – 34 р.
203. Hamar J., Nagy А. The role of FDI in the development of the Hungarian economy, in particular certain key sectors. - KOPINT-DATORG. Manuscript. – 2001. – 26 р.
204. Havlik P., Landesmann M., Stehrer R. Competitiveness of CEE Industries : Evidence from Foreign Trade Specialisation and Quality Indicators // The Vienna Institute for International Economic Studies Research Report № 278. – Vienna, WIIW, 2001. – Р. 67-82.
205. Pitti Y. The role of foreign capital in setting the Hungarian economy on a new growth path. – Európai Tükör. – 2001. - № 4. - Р. 25-40.
206. United Nation Economic Commission for Europe Economic Growth and foreign direct investment in the transition economies. - Economic Survey of Europe. – 2001. - № 1. - Р. 185-225.
207. Vince P. Backward and forward linkages of companies // Közgazdasági Szemle. – 2001. - № 48(11). - Р. 980-992.
208. Campos N., Kinoshita Y. Foreign Direct Investment as Technology Transferred : Some Panel Evidence from the Transition Economies // William Davidson Institute Working Paper № 438, 2002. – Р. 246-278.
209. Hunya G. Recent Impacts of FDI on Growth and Restructuring in Central European Transition Countries // WIIW Research Report №284. – Vienna, WIIW, 2002. – Р. 125-138.
210. De Mello L. R. Foreign Direct Investment-Led Growth: Evidence from Time Series and Panel Data // Oxford Economic Papers, № 51, 1999.
211. Crankovic M., Levine R. Does Foreign Direct Investment Accelerate Economic Growth? // University of Minnesota, 2000.
212. Lipsey R. E. The role of foreign direct investment in international capital flows // NBER, Working Paper, № 7094, 2000.
213. Sass M. Competitiveness and Economic Policies Related to foreign Direct Investment. - Strategic Analysis Division. - Ministry of Finance, Hungary. - September 2003. – 37 p.
214. Novаk C. Efficiency growth and foreign ownership in the Hungarian manufacturing industry – cross section estimates.-Külgazdaság. – 2002. - № 46(5).
215. Hartarska V., Thompson H. Foreign Investments and Growth : Central and Eastern Europe in Transition. – Auburn University. – December, 2005. – 19 p.
216. Zhang, Kevin How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth in China? // The Economics of Transition. – 2001. - № 9(3). – Р. 79-94.
217. Clausing K. and Dorobantu C. Re-Entering Europe: Does European Union Candidacy Boost Foreign Direct Investment? // The Economics of Transition. – 2005. - № 13. – Р. 77-104.
218. Borensztein E., De Gregorio J., Jong-Wha Lee (1998) How does Foreign Direct Investment affect Economic Growth //Journal of International Economics. – 1998. - № 45. - Р. 15-35.
219. Hermes N., Lensink R. Foreign Direct Investment, Financial Development and Economic Growth. - University of Groningen, SOM Theme E, Working Papers. – 2000. - № 27.
220. Lim E.-G. Determinants of, and the Relation Between, Foreign Direct Investment and Growth : A summary of the Recent Literature // International Monetary Fond Working Paper, 2001. – 28 p.
221. Alfaro L., Chanda A., Kalemil-Ozcan S., Sayek S. FDI and Economic Growth : The Role of Local Financial Markets. - University of Houston Working Papers. – 2001.
222. Xu B. Multinational Enterprises, Technology Diffusion and Host Country Productivity Growth. // Journal of Development Economics. – 2000.
223. Rodrik D., Subramanian A., Trebbi F. Institutions Rule: The Primacy ofInstitutions Over Geography and Integration in Economic Development // Journal of Economic Growth. – 2004. - № 9(2). – Р. 31-65.
224. Merlevede B., Schoors К. Determinants of Foreign Direct Investment in Transition Economies // Paper presented at Florence Conference, Economic, Econometric and Cross-Disciplinary Aspects of European Union Enlargement, 2004.
225. Blomstrom M., Globerman S., Kokko A. The Determinants of Host Country Spillovers From Foreign Direct Investments // Centre for Economic Policy Research, № 2350. – 2000.
226. Globerman S. Foreign Direct Investments and Spillover Efficiency Benefits in Cabadian Manufacturing Industries // Canadian Journal of Economics. – 1979. - Vol. 12. – Р. 42-56.
227. Imbriani C., Renagati F. International Efficiency Spillover into the Italian Manufacturing Sector. English Summary. // Economia Internacionale. – 1997. - Vol. 50. - Р. 583-595.
228. Kokko A. Thechnology, Market Charakteristics and Spillover // Journal of Development Economics. – 1994. - Vol. 43. – Р. 279-293.
229. Blomstrom M., Kokko A., Zejan M. Host country Competition and Technology Transfer by Multinationals // Centre for Economic Policy and Research, № 1468. – 1994.
230. Aitken B., Hanson G., Harrison A. Spillovers, Foreign Investments, and Export Behavior // Journal of International Economics. – 1997. – Vol. 43. – Р. 103-132.
231. Harrison A. Determinants and Effects of Foreign Direct Investments in Cote d’Ivoire, Morocco and Venezuela // Industrial Evolution in Developing Countries, 1996. – 74 p.
232. Balasubramanyam V., Salisu A., Sapsford D. Foreign Direct Investments and Growth in EP and IS Countries // Economic Journal. – 1999. – Vol. 106. – Р. 92–105.
233. Moran T. Foreign Direct Investments and Development: New Policy Agenda for Developing Countries and Economies in Transition // Institute for International Economics, 1998. – 67 p.
234. Venables A. Equilibrium Locations of Vertically Linked Industries // International Economic Review. – 1996. – № 37. – Р. 41-59.
235. Lankes H., Venebles А. Foreign Direct Investment in Economic Transition : The Changing Pattern of Investments // The Economics of Transition. - 1996. – № 4. – Р. 31-347.
236. Aitken B., Harrison A., Lipsey R. Wages and Foreign Ownership : A Comparative Study of Mexico, Venezuela, and the United States // Journal of International Economics. – 1996. – № 40,. – Р. 45-71.
237. Aitken B., Harrison A. Do Domestic Firms Benefit from Direct Foreign Investment? // American Economic Review. – 1999. – № 89. – Р. 605-618.
238. Bevan A., Estrin S. The Determinants of Foreign Direct Investment in Transition Economies // Centre for Economic Policy Research Discussion Paper №26382000. – 26 р.
239. Bengoa M., Sаnchez-Robles B. FDI, Economic Freedom and Growth: New Evidence from Latin America // European Journal of Political Economy. – 2003. – № 19. – Р.29-45.
240. Waldrich A. The ‘New Regionalism’ and Foreign Direct Investment : The Case of Mexico // The Journal of International Trade and Economic Development. – 2003. – № 12. – Р. 185-216.
241. Konings J. The Effects of Foreign Direct Investment on Domestic Firms : Evidence from Firm-Level Data in Emerging Economies // The Economics of Transition. – 2001. – № 9. – Р. 19-33.
242. Djankov S., Hoekman B. Foreign Investment and Productivity Growth in Czech Enterprises // World Bank Economic Review. – 2000. – Vol. 14. – Р. 49-64.
243. Jakubiak M. Transfer wiedzy i innowacji do Polski. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych i wymiany handlowej. - Zeszyty BRE Bank-CASE «Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce». – 2002. - nr. 62.
244. The One-Stop Business Entry Portal. : (http://business.gov.hk).
245. Козик В.В., Панкова Л.А., Карпяк Я.С. Зовнішньоекономічні комерційні операції та контракти. Навчальний посібник. – Львів: Оксарт, 1998. – 256 с.
246. Internatiol Monetary Fund Statistics, June 2007. – 1129 p.
247. Офіційна статистика Федерально-депозитної страхової корпорації (Federal Deposit Insurance Corporation). : http://www.fdic.¬gov/quicklinks/ana¬lysts.html.
248. Офіційна статистика Європейського Центрального Банку (Europeran Central Bank). : http://www.ecb.int/stats/html/index.en.html.
249. Сохацька О.М. Міжнародні ф’ючерсні ринки: теоретико-методологічні аспекти : Моногр. / Олена Миколаївна Сохацька. – Т.: Карт-бланш, 2002. – 454 с.
250. Новицький В.Є. Економічні ресурси цивілізаційного розвитку : Навч. посіб. / Валерій Євгенович Новицький. – К.: НАУ, 2004. – 268 с.
251. The service economy. - Organization for Economic Co-operation and Development. – 2000. – 52 р. : http://www.oecd.org.
252. Історія економічних учень : підруч. / Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко, А.М. Поручник та ін. ; За ред. Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко. – К.: КНЕУ, 1999. – 564 с.
253. Максименко Г.В. Деякі закономірності розвитку сфери послуг в соціально-орієнтованій економіці (порівняльний аналіз):автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. Наук. – К., 2004. – 24 с.
254. Підприємницьке право : Навч. посіб. / За ред. О.В. Старцева. – К.: Істина, 2006. – 208 с.
255. Румянцев А.П., Климко Г.Н., Рокоча В.В. та ін. Міжнародна економіка: Підручник / А.П.Румянцев, Г.Н.Климко, В.В. Рокоча та ін.; За ред. А.П. Румянцева. – К. : Знання-Прес, 2003. – 448 с.
256. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності: Моногр. / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, М.А. Дудченко та ін. – К. : Знання, 2004. – 304 с.
257. Офіційний сайт Конференції ООН з торгівлі і розвитку (United Nations Conference on Trade and Development) : (http://www.unctad.org).
258. Мокій А.І. Стратегія соціально-економічного розвитку : деякі аспекти обґрунтованості моделі та темпів економічного росту / Анатолій Іванович Мокій // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций : региональный аспект : Сб. науч. тр. – Донецк : ДонНУ, 2005. – С. 668-673.
259. Осика С.Г. Світова організація торгівлі / С.Г. Осика, В.Т. П’ятницький ; 2-ге вид, переробл. і доп. – К.: «К.І.С.», 2004. – 516 с.
260. Сохацька О.М. Біржова справа: Підруч. / Олена Миколаївна Сохацька. – Т.: Карт-бланш, 2003. – 602 с.
261. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ : Моногр. / Кер. авт. кол. і наук. ред. Т.М. Циганкова. – К. : КНЕУ, 2003. – 660 с.
262. Європейська інтеграція та Україна: Навч.-метод. посіб. / За ред. В.Є. Новицького, Т.М. Пахомової, В.І. Чужикова. – Київ-Кельн, 2002. – 480 с.
263. Губський Б.В. Євроатлантична інтеграція України / Богдан Володимирович Губськитй. – К.: Логос, 2003. – 328 с.
264. Глобалізація і безпека розвитку: Моногр. / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 733 с.
265. Кукса В. Жити стало краще. Трудитися стало веселіше. Відповідно до Звіту Світового банку і Міжнародної фінансової корпорації, вести бізнес у Східній Європі стало простіше // Дзеркало тижня. – 2006. - 16-22 вересня. - С. 6-8.
266. Польова І.М. Аналіз факторів впливу на процес інвестування туристичної галузі України (регіональний аспект) / І.М. Польова // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций : региональный аспект. – Сб. науч. тр. – Донецк : ДонНУ. – 2005. – С. 592-597.
267. Польова І.М., Мокій О.А. Інноваційно-інвестиційні аспекти реформування економіки Польщі в процесі євроінтеграції: досвід для України /І.М. Польова, О.А. Мокій // Вісник Львів. комерц. акад. – Сер. Екон. – Вип. 18, Ч. 1. – Л.: Вид-во Львів. комерц. акад., 2005. – С. 269-273.
268. Польова І.М. Інвестування туристично-рекреаційної індустрії як чинник економічного зростання регіону / І.М. Польова // Наук. вісник Чернів. торг.-екон. ін-ту КНЕУ. - Екон. науки. - Вип. IV, Ч.2. – Чернівці: АНТ Лтд, 2005. – С. 143 – 154.
269. Польова І.М., Куревіна І.О. Інвестиційний та соціальний аспекти реструктуризації підприємств вугільної галузі Львівської області / І.М. Польова, І.О. Куревіна // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2005. - №7. – С. 27-35.
270. Польова І.М., Мельник М.І. Оцінка зарубіжного досвіду стимулювання і активізації інвестиційних процесів / І.М. Польова, М.І. Мельник // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні суспільні системи: ресурси і механізми ефективного управління: зб. наук. праць - Вип. 2(58) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; Відп. ред. М.І. Долішній. – Л., 2006. – С. 585-606.
271. Польова І.М. Аналіз світових інвестиційних процесів у сфері послуг та місце України в них / І.М. Польова // Вісник Львів. комерц. акад. – Сер. екон. - Вип. 20. – Л: Вид-во Львів. комерц. акад., 2006. - С. 561-571.
272. Польова І.М., Борщевський В.В. Формування регіональної системи залучення іноземних інвестицій / І.М.Польова, В.В. Борщевський // Регіональна економіка. – 2006. - №4. - С. 41-48.
273. Польова І.М. Стратегічні пріоритети посилення конкурентоспро¬можності України на світовому інвестиційному ринку / І.М. Польова // Вісник Львів. комерц. акад. – Сер. екон. - Вип. 23. – Л.: Вид-во Львів. комерц. акад., 2006. – С. 199-203.
274. Польова І.М. Роль приватних трансфертів мігрантів у інвестиційному процесі в Україні / І.М. Польова // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: Сб. науч. тр. – Т. 2. - Ливадия-Донецк: ДонНУ, 2007. - С. 723-728.
275. Польова І.М. Методологічні засади оцінки потреби та потенціалу адаптивності сфери послуг України в інвестиційних ресурсах / І.М. Польова // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. науч. тр. - Донецк: ДонНУ, 2008. – С. 775-783.
276. Польова І.М. Інвестиційний аспект євроінтеграційної стратегії України / І.М. Польова // Міжнародна торгівля у контексті європейської інтеграції: проблеми теорії і практики : зб. матеріалів VIII міжнар. наук.-прак. конф., 27 травня 2005 р.– К.: УАЗТ, 2005. – С. 239-240.
277. Польова І.М. Інвестиційна складова інноваційного розвитку сфери послуг / І.М. Польова // Розробка міської економічної стратегії для розвитку сфери високих технологій. – Л.: ЛвЦНТЕІ, 2005. - С. 39-42.
278. Польова І.М. Інтенсифікація інвестиційної діяльності як об’єктивна умова активізації інтеграційних процесів в Україні / І.М. Польова // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих науковців. (Луцьк, 18-19 травня 2006 р.): У 2-х т., Т. 2 / Уклад. В.Й.Лажнік, С.В. Федонюк. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – С. 130-133.
279. Польова І.М. Тенденції розвитку інвестиційного процесу в сфері міжнародних послуг: уроки для України / І.М. Польова // Кредоінвест. – 2006. - №3. – С. 26-27.
280. Польова І.М. Інституційна архітектоніка інвестиційної діяльності в Україні / І.М. Польова // Розвиток підприємництва в Україні: економіко-правове забезпечення: Матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. (Львів, 13-14 грудня 2007 р.) / Відп. ред. О.Є. Кузьмін. – Л.: НВФ «Українські технології», 2007. - С. 225-230.
281. Гайдуцький А. Міграційний капітал в Україні: прихована реальність / А. Гайдуцький // Дзеркало тижня. – 2007. - №15. – С. 5.
282. Архірєреєв С.І. Державна трансакційна політика та структурні перетворення економіки України/ Сергій Ігорович Архієреєв. - Х.: Константа, 2006. – 108 с.
283. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект). Наукова монографія / Сергій Аркадійович Єрохін. – К.: Видавництво «Світ Знань». – 2002. – 528 с.
284. Дадалко В.А., Дадалко А.В. Международное экономическое сообщество: современное состояние и перспективы развития / В.А. Дадалко, А.В. Дадалко. – Минск.: «Армита-Маркетинг, Менеджмент», 1999. – 304 с.
285. Школа І.М., Козменко В.М., Бабінська О.В. Міжнародні економічні відносини: Підручник. /І.М. Школа, В.М. Козменко, О.В. Бабінська. – К.: КНТЕУ, 2003. – 580 с.
286. Карбау Р. Міжнародна економіка / Пер. з англійської Романа Косодія / Р. Карбау. – Суми: Вид-во «Козацький вал», 2004. – 652 с.
287. Стонер Джеймс А.Ф., Долан Едвін Г. Вступ у бізнес: Пер. з англ. / Заг. ред. і вступ. ст. Й.С.Завадського. – К.: Вид-во Європ. ун-ту фін., інформ. Систем. Менеджменту і бізнесу, 2000. – 752с.
288. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи. – Центр Разумкова. : http://www.razumkov.org.ua/.
289. Козак Ю.Г., Якубовський С.О. Инвестиционые и инновационные процессы, повышение конкурентоспособности, научно-технический потенциал / Ю.Г. Козак, С.О. Якубовський // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сб. научн. тр. – Донецк: ДонНУ, 2007. – С. 446-453.
290. Михайлов А.П., Шило Д.Д. Основы рыночной экономики: Экономическая теория: Учеб пособие. /А.П. Михайлов, Д.Д. Шило. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2001. – 247с.
291. Практичні аспекти інвестиційної політики на місцевому рівні. -Недержавний аналітичний центр «Інститут Реформ». – Київ, 2003. – 48с.
292. Красильников О.Ю. Оптимизация механизма структурных сдвигов в экономике / Красильников О.Ю. // В сб.: Современная экономическая теория: Проблемы разработки и преподавания: Междунар. науч. конф. «Ломоносовские чтения». - Москва: МГУ, МАКС Пресс, 2001. - С. 46 – 51.
293. Денисенко М.П. Основи інвестиційної діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. / М.П. Денисенко. – К.: Алерта, 2003. – 338с. – Бібліогр.: с. 290-298.
294. Реверчук С.К., Реверчук Н.Й., Скоморович І.Г. та ін. Інвестологія: наука про інвестування: Навчальний посібник / За ред. докт. екон. наук, проф. С.К.Реверчука. – К.: Атіка, 2001. – 264 с.
295. Рассадникова С.И., Шихалева Г.Н. Эколого-экономическое обеспечение инвестирования в рекреационный комплекс (на примере зоны Куяльницкого лимана) / С.И. Рассадникова, Г.Н. Шихалева // Міжнародний конгрес «Проблеми інформатизації рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: перспективи культурного та економічного розвитку». – Трускавець. – 23-28 травня 2000р. – С. 244-247.
296. Полонский В.Г., Белоусова С.В., Белоусов А.М. Корпоративное управление в непроизводственной сфере: Учеб. пособие для студентов экономических специальностей. / В.Г. Полонский, С.В. Белоусова, А.М. Белоусов. – Херсон: ОЛДИ-плюс, 2003. – 460с.
297. Прейгер Д., Малярчук І. Розвиток іноземного туризму в Україні в контексті розбудови міжнародних транспортних коридорів /Д. Прейгер, І. Малярчук // Економіка України, 2001, № 6. - С. 20-28.
298. Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Міжнародна торгівля послугами: Навчальний посібник./ А.П. Румянцев, Ю.О. Коваленко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 112 с.
299. Худо В.В. Ефективність інвестиційних процесів в туризмі / В.В. Худо // Міжнародний конгрес «Проблеми інформатизації рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: перспективи культурного та економічного розвитку». – Трускавець. – 23-28 травня 2000р. – С. 154-160.
300. Павлов В.І. Формування регіонального ринку рекреаційних послуг / В.І. Павлов // Міжнародний конгрес «Проблеми інформатизації рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: перспективи культурного та економічного розвитку». – Трускавець. – 23-28 травня 2000р. – С. 31-34.
301. Підприємницька діяльність Львівщини. Статистичний збірник. // Державний комітет статистики України. Головне управління статистики у Львівській області. – Львів, 2004 р. – 60 с.
302. Прямі іноземні інвестиції Львівщини. Статистичний збірник. // Державний комітет статистики України. Львівське обласне управління статистики. – Львів, 2003 р. – 61 с.
303. Рибчак В.І. Іноземне інвестування в умовах інтеграції України у світову економіку / В.І. Рибчак// Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. - №1 (32). - С. 132 – 135.
304. Репіна І. Регіональна політика залучення іноземних інвестицій / І. Репіна // Проблемы и перспективы сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамкам Черноморского экономического сотрудничества ГУУАМ. – Сборник научных трудов. Донецк: ДонНУ, 2003. – С. 383-387.
305. Катасонов В.Ю. Инвестиционный потенциал экономики: механизмы формирования и использования. / В.Ю. Катасонов. – М., «Анкио», 2005. – 328 с.
306. Мягких О. Формування єдиної стратегії сталого економічного розвитку в країнах Центральної та Східної Європи / О. Мягких // Торгівля і ринок України. – Випуск 10, том 1. –Донецьк. – 2000 р. – С. 144-152.
307. Показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Статистичний бюлетень. – Державний комітет статистики України. – Київ, 2007. – 53 с.
308. Country commercial guide 2001: Hungary. - Central and Eastern Europe Business Information Center (CEEBIC). – 2000. : http://www.mac.¬doc.gov/eebic/countryr/Hungary/ccg2001/.
309. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. Видання друге. Перероблене і доповнене. / В.Ф. Опришко. – К.: КНЕУ, 2003. – 311 с.
310. Пехник А.В. Іноземні інвестиції в економіку України: Навч. посіб. / А.В. Пехник. - К.: Знання, 2007. – 335 с.
311. Кузьмін А.І. Глобалізація та інвестиційна підтримка розвитку інтеграційних процесів / А.І. Кузьмін // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. – Випуск Х, ювілейний: Зб. наук. праць. - №1-2. – Луцьк: «Надстир’я», 2004. – С. 44-50.
312. Качинський А.Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи / А.Б. Качинський // – К., 2003. – 472 с.
313. Мізюк Б.М. Системне управління: Монографія.: Б.М. Мізюк. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. – 388 с.
314. Інституційні основи інноваційного розвитку економіки: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Є. Новицького. – К.: КНТ, 2008. – 360 с.
315. Савченко Е.О. Теоретичні концепції та основні напрями інвестиційної діяльності ТНК / Е.О. Савченко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сб. научн. тр. – Донецк: ДонНУ, 2008. – С. 866-873.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.