У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Количество страниц 201
ВУЗ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Год сдачи 2010
Содержание Вступ
Розділ I. Теоретико-методологічні засади дослідження ринку продуктів дитячого харчування в Україні та його підприємств-виробників.
1.1. Сутність проведення маркетингових досліджень підприємств-виробників дитячого харчування.
1.2. Аналіз методик проведення маркетингових досліджень та адаптація їх для оцінки для ринку продуктів дитячого харчування в Україні.
1.3. Методика прогнозування тенденцій розвитку підприємств дитячого харчування в Україні.
Висновки до розділу I
Розділ II. Аналіз світового та українського ринку продуктів дитячого харчування та проблеми забезпечення його виробників необхідною сировиною.
2.1. Аналіз світового ринку продуктів дитячого харчування і його впливу на розвиток цього підвиду економічної діяльності в Україні.
2.2. Аналіз структури і динаміки ринку продуктів дитячого харчування в Україні та можливостей вітчизняних виробників по задоволенню попиту на них.
2.2.1. Формування макроекономічного середовища і його вплив на розвиток підприємств-виробників дитячого харчування в Україні.
2.2.2. Класифікація та аналіз мікроекономічного середовища підприємств-виробників дитячого харчування в Україні.
2.2.3. Специфіка продукції лікувально-профілактичного призначення та оцінка перспектив освоєння її виробництва в Україні.
2.2.4. Роль вітчизняних підприємств-виробників у забезпеченні потреб у продуктах дитячого харчування.
2.3. Проблеми виробництва якісної та безпечної сировини для підприємств дитячого харчування і необхідність посилення його державного стимулювання.
Висновки до розділу II
Розділ III. Організаційно-економічні інструменти забезпечення перспективного розвитку підприємств-виробників дитячого харчування в Україні.
3.1. Економічні та організаційні інструменти і напрями забезпечення розвитку вітчизняної галузі продуктів дитячого харчування.
3.2. Напрями заповнення продукцією вітчизняних виробників «вільних ніш» ринку продуктів дитячого харчування в Україні.
3.3. Інструменти забезпечення посилення конкурентних позицій вітчизняних підприємств-виробників дитячого харчування в Україні.
Висновки до розділу III
Висновки
Список використаних джерел
Додатки А – Р.4


ВСТУПАктуальність теми. Значення розвитку підприємств дитячого харчування в Україні обумовлене підвищенням рівня народжуваності в перспективі, незадоволеною потребою в продуктах дитячого харчування при зростаючому попиті на них та посиленням інтервенції іноземних виробників. Перспективність та привабливість розвитку підприємств дитячого харчування в Україні зумовлюються соціальною значимістю та можливостями значного зростання обсягів виробництва та реалізації за рахунок розширення контингенту споживачів та освоєння нових сегментів ринку. В зв’язку з цим виникає необхідність пошуку можливих форм та напрямів розвитку підприємств галузі дитячого харчування в розрізі окремих складових ринку: сумішей на молочній основі, рідких молочних продуктів, каш, продукції в банках та лікувально-профілактичного призначення.
Існуюча в Україні державна політика в недостатній мірі стимулює розвиток підприємств-виробників дитячого харчування і не забезпечує комплексної системи управління та підтримки підприємств галузі. В зв’язку з цим виникла необхідність розробки нових підходів щодо перспективного розвитку підприємств досліджуваної галузі з урахуванням необхідності посилення державного регулювання.
Науково-теоретичну основу для проведення маркетингових досліджень заклали у своїх працях такі видатні західні вчені, як Котлер Ф., Портер М., Ламбен Жан-Жак, Маккей Х., Пітерс Т., Енджел Дж. та ін., а також такі російські та вітчизняні вчені, як Азоєв Г.Л., Гаркавенко С.С., Герасимчук В.Г., Голубков Є.П., Долінська М.Г., Єгоров А.Ю., Солов’йов І.А., Старостіна А.О., Кубишина Н.С. та ін. Економічні проблеми функціонування підприємств харчової промисловості України та її окремих галузей висвітлені в наукових працях Мостенської Т.Л., Заїнчковського А.О., Сичевського М.П., Сологуб О.П., Крисанова Д.Ф., Дейнеко Л.В., Кубишиної Н.С., Слободян Н.Г. За роки незалежності проблема розвитку галузі дитячого харчування знайшла своє відображення в дисертаційних роботах таких науковців як: Говорушко Т.А., Юрик Я.І., Яцунь О.М. Роботи були присвячені проблемам визначення потреби в продуктах дитячого харчування, співвідношення попиту та пропозиції на ці продукти, перспективам розвитку галузі. Але в цих роботах не знайшли відображення питання проведення маркетингових досліджень. Для вивчення ситуації на ринку дитячого харчування необхідно застосовувати комплексну методику дослідження, що враховує соціальну спрямованість галузі, швидку зміну факторів мікро-маркетингового середовища та вимагає державного втручання.
В зв’язку з несприятливою екологічною ситуацією, зниженням життєвого рівня населення, погіршенням стану здоров’я вагітних жінок, дітей різних вікових груп, проблема забезпечення грудних дітей та дітей раннього віку високоякісним дитячим харчуванням набула особливої гостроти і пов’язана з таким стратегічним питанням, як збереження здоров’я української нації. В Україні існує значна виробнича база, але коефіцієнт використання потужностей на підприємствах дитячого харчування, за результатами проведених автором досліджень, у 2006 році не перевищував 25%, що значною мірою спричинило їх неприбутковість та важкий фінансовий стан.
Зазначені проблеми обумовили актуальність теми дисертації, мету і напрями дослідження підприємств дитячого харчування в Україні.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є складовою частиною науково-дослідної роботи Національного університету харчових технологій по виконанню комплексних тем, а саме: «Забезпечення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції» (номер державної реєстрації 0107U000476). Внесок автора полягає в уточненні методичних основ визначення конкурентоспроможності продукції та виявленні особливостей їх застосування при виводі на український ринок нового продукту дитячого харчування.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в узагальненні теоретико-методичних засад та розробленні практичних рекомендацій щодо основних напрямів розвитку підприємств дитячого харчування в Україні на основі проведених маркетингових досліджень, а також у виявленні причин виникнення та обґрунтуванні шляхів скорочення існуючого розриву між потребами споживачів та виробничими можливостями підприємств галузі.
Мета наукового дослідження зумовила постановку наступних завдань наукового пошуку:
- визначення особливостей проведення маркетингових досліджень ринку продукції для харчування дітей та розробка авторської методики прогнозування тенденцій розвитку підприємств дитячого харчування в Україні;
- дослідження виробничо-господарської діяльності вітчизняних та іноземних виробників, що діють на території України в галузі дитячого харчування; визначення та аналіз основних техніко-економічних показників їхньої діяльності для оцінки стану, основних тенденцій і перспектив, державного стимулювання та регулювання розвитку підприємств дитячого харчування України;
- обґрунтування перспективної потреби в продуктах дитячого харчування різних видів, виявлення тих груп продукції, потреба в яких задоволена найменше, визначення пріоритетних видів діяльності та основних напрямів забезпечення потреби вітчизняними виробниками цієї продукції;
- обґрунтування необхідності та оцінка можливостей виведення на ринок дитячого харчування нового покоління продукції українського виробництва;
- виділення та обґрунтування пріоритетних напрямків розвитку українських підприємств-виробників дитячого харчування;
- опрацювання організаційно-економічної схеми розвитку підприємств галузі дитячого харчування за продуктовими сегментами;
- обґрунтування пропозицій щодо механізму введення в дію основних положень Закону України «Про дитяче харчування», який встановлює державну політику в цій сфері та організаційні, соціальні та економічні засади її реалізації щодо забезпечення грудних дітей та дітей раннього віку високоякісним дитячим харчуванням.
Об’єктом дослідження є економічні процеси, що опосередковують і безпосередньо впливають на розвиток світового та українського ринку продуктів дитячого харчування та їх виробників.
Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних, та практичних аспектів маркетингових досліджень і виробничої та економічної діяльності підприємств дитячого харчування в Україні як основи їх розвитку в перспективі.
Методи дослідження. Методологічна основа дослідження – об’єктивні закони розвитку суспільного виробництва, положення економічної теорії про складові елементи процесу виробництва, а також основні положення про підприємство, ринок, його місткість, сегменти та прогнозування розвитку. Головним методом дослідження є загальнонауковий діалектичний метод пізнання. Базуючись на ньому, вдалося провести дослідження підприємств дитячого харчування в Україні та виявити вплив сукупності політичних, економічних, технологічних, соціальних факторів. В основу дослідження розв’язання проблем покладені загальнонаукові методи: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз сучасного стану та факторів впливу на розвиток підприємств дитячого харчування в Україні, вивчення структури та динаміки показників їх економічної діяльності), монографічний (аналіз виробничого потенціалу підприємств галузі дитячого харчування), конструктивний та експериментальний (оцінка результатів заходів запропонованої програми), інші.
Для розробки авторської методики дослідження діяльності підприємств дитячого харчування в Україні використано такі види аналізу ринку, як: аналіз ринку в цілому, аналіз за допомогою розрахунку фактичних показників збуту, оцінка обсягів збуту на потенційному ринку на основі методів маркетингових досліджень, метод виокремлення ринкових сегментів, метод оцінки місткості ринку, теорія життєвого циклу товару, прогнозування можливих показників збуту. При здійсненні аналізу державного регулювання діяльності підприємств дитячого харчування в Україні та в світі використовувався порівняльно-правовий метод. З метою дослідження практики застосування методів державного регулювання діяльності підприємств застосовувалися методи узагальнення, аналізу і синтезу інформації.
Інформаційну базу дослідження складають літературні та наукові джерела, закони та законодавчі акти, публікації різних авторів в науково-популярних виданнях, оперативні дані Міністерства АПП, Державного департаменту продовольства України та дані «Інституту м’яса та молока» ААНУ; фінансова звітність компаній та підприємств галузі дитячого харчування.
Наукова новизна одержаних результатів. Проведене дослідження дало можливість одержати наукові результати, які обґрунтовані в дисертаційній роботі, вдосконалити теоретико-методичну базу для проведення аналізу діяльності підприємств дитячого харчування, а також розробити практичні рекомендації щодо державного регулювання їх розвитку. Основні положення дисертаційного дослідження, які визначають його наукову новизну, полягають у наступному:
Вперше:
- обґрунтовано методичні підходи до організації виробництва принципово нового виду продукції на підприємствах дитячого харчування в Україні - сухих швидкорозчинних кисломолочних сумішей.
Удосконалено:
- методику розрахунку перспективної потреби в продуктах дитячого харчування окремих видів для дітей різних вікових груп, виходячи з розрахунку норм споживання за видами продукції та чисельності дитячого населення віком від 0 до 3-х років;
- методику визначення привабливих сегментів ринку на основі розрахунку рівня задоволення потреби в продуктах дитячого харчування різних видів на перспективу та методику виявлення і подолання загроз розвитку українських підприємств-виробників продукції для грудних дітей та дітей раннього віку із використанням теорії життєвого циклу товару та адаптацією моделі Портера М. до особливостей функціонування українських підприємств дитячого харчування.
Дістали подальший розвиток:
- методика проведення маркетингових досліджень: адаптовано до ринку продукції дитячого харчування, узагальнено особливості застосування методики дослідження конкуренції та визначення її сили для підприємств дитячого харчування з використанням методики розрахунку середньозваженого балу експертів;
- організаційно-економічні підходи розвитку підприємств дитячого харчування в Україні: обґрунтовано основні організаційно-економічні засади їх розвитку на період до 2020 року;
- державна програма перспективного розвитку вітчизняних підприємств дитячого харчування в Україні, а саме: розроблено концепцію впровадження у виробництво нових видів продукції лікувально-профілактичного призначення та запропоновано програму розвитку вітчизняного виробництва в розрізі окремих сегментів ринку;
- пропозиції щодо виконання основних положень Закону України «Про дитяче харчування». Зокрема, автором запропоновано: створити Службу підтримки та оперативного реагування на потреби виробників дитячого харчування; організувати промислове виробництво сухих швидкорозчинних кисломолочних сумішей, використовуючи потужності Хорольського та Балтського молочноконсервних комбінатів дитячого харчування; запровадити 50% державне замовлення на продукцію дитячого харчування.
Практичне значення одержаних результатів полягає у визначенні пріоритетних напрямків розвитку підприємств дитячого харчування в Україні, обґрунтуванні програми розширення вітчизняного промислового виробництва продуктів дитячого харчування та підвищенні рівня задоволення потреби в продукції різних видів.
Результати дослідження можуть бути використані при обґрунтуванні планів і програм розвитку окремих підприємств-виробників продуктів дитячого харчування та галузі в цілому, при плануванні випуску нових видів продукції. Розроблена концепція практичного впровадження принципово нового виду сухих молочних сумішей – кисломолочних, з використанням сухих бактерій «Наріне» та «Лактіум».
Практичні рекомендації, розроблені в дисертаційній роботі, рекомендовано до впровадження:
- при організації виробництва рідких кисломолочних продуктів «Наріне» та «Лактіум» на Київському заводі продуктів дитячого харчування «Салюс» у 2006 р. (довідка № Н 47-6);
- на ВАТ «Хорольський молочно-консервний комбінат дитячого харчування» у виробництво нового виду сухих кисломолочних сумішей дитячого харчування (при укладанні угоди № 17/05 від 27.05.05, довідка № Л 25-5);
- в навчальний процес Національного університету харчових технологій при викладанні дисципліни «Економічний аналіз», «Маркетинг» та «Економіка підприємств» (довідка № 305/1 від 14.11.07 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею. Наукові положення, висновки та рекомендації, що виносяться на захист, одержані здобувачем самостійно. З наукової праці, виданої у співавторстві, в дисертації використано ті ідеї та положення, що є результатом особистої роботи здобувача і становлять індивідуальний внесок автора.
Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри обліку і аудиту факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності; кафедри маркетингу та економіки промисловості факультету економіки та менеджменту Національного університету харчових технологій.
Основні положення результатів дослідження обговорені на науково-практичних конференціях Національного університету харчових технологій: «Організаційно-правові та фінансово-економічні проблеми адаптації підприємств АПК до ринкових умов господарювання та шляхи їх вирішення» (м. Київ, 2005 р.), «Проблеми економіки підприємств в умовах сталого розвитку» (м. Київ, 2007 р.), 73-ій науковій конференції молодих учених, аспірантів і студентів (м. Київ, 2007 р.), «Проблеми економіки підприємств в умовах сталого розвитку» (м. Київ, 2008 р.) та міжнародній науково-технічній конференції «Інноваційні технології, проблеми якості і безпеки сировини та готової продукції у м’ясній та молочній промисловості» (м. Київ, 27-28 листопада 2007 р.).
Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 4 одноособові статті та 1 наукова стаття у співавторстві в наукових фахових виданнях загальним обсягом 1,49 д.а., 1 тези доповіді обсягом 0,07 д.а..
Структура та обсяг дисертації визначаються її метою і завданнями. Робота складається із вступу, трьох розділів, що поділяються на дев’ять підрозділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Кожний розділ закінчується висновками до нього. Загальний обсяг дисертації – 217 сторінок. Дисертація містить 16 рисунків та 36 таблиць, з яких повну сторінку займають 4 рисунки та 10 таблиць; 35 додатків на 35 сторінках. Список використаних літературних джерел складається з 184 найменувань на 15 сторінках.
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ1 Закон України «Про дитяче харчування»/ Президент України.-К.: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 44.
2 Наказ «Про затвердження рекомендацій щодо виробництва і реалізації молока від корів, які утримуються у господарствах населення відповідно до вимог ДСТУ 3662-97»/ Міністерство Аграрної Політики України.-К.: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 262.
3 Наказ №19 «Про внесення змін і доповнень до "Порядку заповнення податкового звіту про отриманий прибуток від продажу на митній території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва»/ КМУ.-К.: Відомості ВВР, 1998.
4 Наказ N 187 «Про заходи щодо забезпечення дітей повноцінними продуктами харчування і виробами дитячого асортименту, стимулювання вітчизняного виробництва та реалізації зазначених товарів»/ Міністерство Аграрної Політики України.-К.: Відомості ВВР, 2000.
5 Наказ N 133/241 «Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів на виплату державних дотацій сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності за продане ними молокопереробним підприємствам екологічно чисте молоко для виготовлення спеціальних продуктів дитячого харчування»/ Міністерство Аграрної Політики та Міністерство ФінансівУкраїни. К.: Відомості ВВР, 2001.
6 Наказ N 61 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.09.2000 року N 1389 «Про заходи щодо забезпечення дітей повноцінними продуктами харчування і виробами дитячого асортименту, стимулювання вітчизняного виробництва та реалізації зазначених товарів»/ Міністерство Охорони Здоров’я. К.: Відомості ВВР, 2001.
7 Наказ N 78/168 «Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів на виплату державних дотацій сільськогосподарським товаро-виробникам усіх форм власності за продане ними молокопереробним підприємствам екологічно чисте молоко для виготовлення спеціальних продуктів дитячого харчування у 2002р.»/ Міністерство Аграрної Політики та Міністерство ФінансівУкраїни. К.: Відомості ВВР, 2002.
8 Наказ N 113 «Про затвердження Комісії з питань визначення молокопереробних підприємств, що закуповують екологічно чисте молоко для виготовлення спеціальних продуктів дитячого харчування, на яке виділяються державні дотації»/ Міністерство Аграрної Політики України. К.: Відомості ВВР, 2002.
9 Інструкція N 42 «Про «Порядок безкоштовного забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей»: Офіц. текст. із змін. станом на 30.03.94р. /Міністерство охорони здоров’я України.-К.: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994.
10 Розпорядження «Про заходи щодо стимулювання виробництва»: Офіц. текст із змін. станом на 25.03.91/ Рада міністрів УРСР.-К.: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991.
11 Розпорядження «Про встановлення закупівельної ціни на молоко»: Офіц. текст із змін. станом на 25.03.91/ Рада міністрів УРСР.-К.: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 87-р.
12 Постанова N 859 «Про затвердження переліку спеціальних продуктів дитячого харчування і порядку віднесення таких продуктів до продукції власного виробництва»/ КМУ.-К.: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997.
13 Постанова N 996 Київ «Про перелік вітчизняних продуктів дитячого харчування, операції з продажу яких молочними кухнями, спеціалізованими магазинами та куточками, які виконують функції роздаточних пунктів, звільняються від обкладення податком на додану вартість, та Порядок продажу цих продуктів»/ КМУ.-К.: Відомості ВВР, 1997.
14 Постанова N 1389 «Про заходи щодо забезпечення дітей повноцінними продуктами харчування і виробами дитячого асортименту, стимулювання вітчизняного виробництва та реалізації зазначених товарів»/ КМУ.-К.: Відомості ВВР, 2000.
15 Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. — М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. — 208с. : ил. — (Библиотека хозяйственного руководителя; Кн.3).
16 Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы / Государственный ун-т управления; Национальный фонд подготовки кадров. — М. : ОАО "Типография "НОВОСТИ", 2000. — 256с. — Бібліогр.: с. 251-252.
17 Алексеев С.В. Правовое регулирование маркетинговой деятельности : Учебн. пособие . ─ М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003 . ─ 463с.
18 Анализ и классификация методов сегментации рынка : Маркетинговый инструментарий/ Г.С.Махмутова// Маркетинг в России и за рубежом, 2005. № 1. ─ С. 35-46.
19 Анализ сильных и слабых сторон компании: определение стратегических возможностей / П. Дженстер, Д. Хасси . ─ Пер. с англ. ─ М. : Вильямс, 2003 . ─ 368с. : ил.
20 Андриевская Л.В. и др. «Производство молочных продуктов для детского питания: Образная информация.-М.:ВНИНТЭМмясомолпром, 1983.-51 с.
21 Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Эдвард Дж. Макдоннелл (при содействии)С. Жильцов (пер.с англ.). — С.Пб. : Питер, 1999. — 416с.
22 Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учеб. Для вузов.- 2-е изд.- М.: ИНФРА, 1999.- 804с.
23 Багоцци Р. Маркетинг как обмен / Классика мар¬кетинга. — СПб.: Питер, 2001. — С. 49-62.
24 Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта.– 2-е изд., доп.– М.: Финансы и статистика, 2000.– 208 с.
25 Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ: Учебник. – Харьков: Ун-т внутр. Дел, 1999. – 394 с.
26 Бауэр Рой, Коллар Эмилио, Тан Виктор, Винд Джерри, Хьюстон Патрик. Управление инвестиционным проектом.Опыт IBM: Пер. с англ.. — М. : ИНФА-М, 1995. — 208с.
27 Бедных Б.С., Анисимова Г.А., Корочкина Р.С. «О причинах спада производства продуктов детского питания// Молочная промышленность – 1995-№7- С.3-6.
28 Бейкер М. Дж. Маркетинг — философия или фун¬кция? / Теория маркетинга / Под ред. М. Бейкера. — СПб.: Питер, 2002. — С.13-40.
29 Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 330с.
30 Березин И.Г. Маркетинг и исследования рынков.- Москва: Русская Деловая Литература, 1999.- 416с.
31 Білик М. Удосконалення методичних підходів до аналізу фінансового стану підприємства // Економіст. – 2001. - № 11. – 40с.
32 Блэк С., PR: международная практика: Пер. с англ. / Сэм Блэк (ред.). — М. : Издательский дом "Довгань", 1997. — 180с.
33 Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом: Пер. с англ.. — М. : МТ- Пресс, 2001. — 268с.
34 Бровкина Е.Г. Основы маркетинга. - Киев, 1999. - 118с.
35 Введение в маркетинг: Учеб. Пособие: Пер. с англ./ Г.Армстронг, Ф.Котлер.- 5-е изд.- М.: Издат. Дом «Вильямс», 2000.- 640с.
36 Виробничий маркетинг/ В.Г.Пасічник, О.В.Алікіна.- К.: Центр навч. літ., 2005.- 112с.
37 Виробничий (оперативний) менеджмент: Навч. посіб./ В.О.Василенко, Т.І. Ткаченко.- 2-е вид., випр. І допов.- К.: Центр. навч. літ., 2005.- 532с.
38 Власова А.М. та ін. Організаційна поведінка: Навч. посібник. - Київ, 1998. - 96с.
39 Волгин В.В. Защита интересов индивидуального предпринимателя: Практ. пособие — 2.изд., доп. — М. : Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2002. — 242с.
40 Гайдуцький П.І. Проблеми та перспективи розвитку виробництва продуктів дитячого харчування в умовах переходу до ринкових вїдносин// Тези доповідей науково-приктичної конференції «Науково- технічне татехнологічне забезпечення збільшення виробництва конкурентоспроможних продуктів для дитячого харчування.-Одеса.:ДНВО»Консервпромкомплекс»-1995. — 200с.
41 Гаркавенко С.С. Маркетинг.— К.: Лібра, 1998. — 384с.
42 Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посібник. - Київ, 1994. — 327с.
43 Герцик.В.А. Тексти лекцій з дисципліни " Міжнародний маркетинг" : Навч. посібник . ─ Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2002 . ─ 118с.
44 Гінгстон Пітер. Найкраща книжка про збут і маркетинг: Пер. з англ..- Львов: Сейбр-Світло, 1996. — 208с.
45 Глобальный маркетинг: Пер. с англ./ С. Холленсен.- Минск: Новое Знание, 2004. — 832с.
46 Голубков Е.П. Исследование рынков // Маркетинг в России и за рубежом. 1999. №1. С. 13-35.
47 Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник для студ. вузов, обуч. по экон. спец. — М. : Финпресс, 1999. — 656с.
48 Голубков Е.П., "Маркетинговые исследования: теория, методология и практика", Москва, Издательство "Финпресс", 1998 г.- 416 с.
49 Гордон Ян Х. Маркетинг партнерских отношений . ─ Пер. с англ. ─ Спб. : Питер, 2001 . ─ 384с.
50 Дайновський Ю.А. Маркетингові прийоми: Навч. посібник для вузів.- К.: А.К.С., 1998.- 112 с.
51 Джей Р. Малозатратный маркетинг . ─ СПб. : Питер, 2003 . ─ 240с.
52 Дибб С., Симкин Л. Практическое руководство по сегментированию рынка. - СПб: Питер, 2001. - 240 с.
53 Дихтль Е., Хёршген Х. Практический маркетинг / А.М. Макаров (пер.). — М. : Инфра-М, 1996. — 256с.
54 Долинская М.Г., Соловьев И.А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции.-М.: Изд. Стандартов, 1991.-256 с.
55 Дорин А.В. Экономическая социология: Учеб. пособие. - Минск, 1997. - 254с.
56 Друкер Питер Ф. Рынок: как выйти в лидеры: Практика и принципы. — М : Book chamber international, 1992. — 351c.
57 Евдокимов Ф.И., Гавва В.М. Азбука маркетинга: Учеб. пособие. - Донецк, 1998. - 429 с.
58 Евдокимов Ф.И., Мизина Е.В. Экономическая устойчивость предприятия как фактор его безопасности // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 37. – Донецьк, ДонНТУ, 2001. – 216 с.
59 Егоров А.Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности.- М.:СП «Вся Москва», 1994- 256 с.
60 Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропівного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с., іл.
61 Економічна соціологія: Навч. посібник / За ред. В.М. Ворони, В.Є. Пилипенка. - Київ, 1997. - 272 с.
62 Енджел Дж.., Блэкуэлл Р., Мінард П. Поведінка потребителей.-Спб.:Питер Ком, 1999, 768с.
63 Єременко В.Г. Основи соціальної економіки: Популярний курс. - Київ, 1997. - 168 с.
64 Завьялов П. C. Конкуренция – неотъемлемое свойство развитого рынка // Маркетинг. 1997. №5. С.314.
65 Завьялов Ф. Н., Парфенова Л. Б., Кузьмин И. Г., Новикова Т. Ю. Основы экономической теории: Учеб. пособие / Ярославский гос. ун-т им. П.Г.Демидова / Л.Б. Парфенова (ред.). — Ярославль, 2001. — 139с.
66 Зайнчковская Т.С. , Боровских Н.В. Анализ инвестиционных проектов для организаций в условиях риска. Вестник Омского Государственного Аграрного Университета. Выпуск №4, 2001. — 120с.
67 Зозульов О.В. Сегментація ринку як основа маркетингової стратегії підприємства. // Маркетинг в Україні. - 2000. - № 4 (6) (спецвипуск). - С. 37-38.
68 Інноваційний менеджмент / В.О. Василенко, В.Г. Шматько . ─ К. : ЦУЛ, 2003 . ─ 440с.
69 Інфляційні системи і технології в маркетигу: Навч.- метод. посібник для самост. вивч. дисципл./ Н.С. Пінчук, Г.П.Галузинський, Н.С. орленко.- К.: КНЕУ, 2001.- 296с.
70 Ириков В.А., Дранко О.И., Леонтьев С.В. Технологии экономического обоснования инвестиционных проектов развития фирмы. - М.: УНПК МФТИ, “Школа менеджмента”, 1996. — 320с.
71 Ириков В.А., Поликарпов В.И., Ильдеменов С.В., Воробьев В.П., Леонтьев С.В. Выбор и реализация приоритетов научно-технического прогресса. Учебное пособие. Санкт-Петербург: – Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, 1994. . — 240с.
72 Как заставить маркетинг работать: Перевод с английского : Стратегическое планирование на опыте известных компаний / Б. Д. Смит . ─ М. : Вершина, 2006 . ─ 392с. : ил.
73 Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. - Метод. посібник для самот. вивч. дисц. - К: КНЕУ, 2000. - 124с.
74 Кеворков В.В., Конин В.Н., Лукьянов А.В., Шалимова Т.Г., Организация маркетинговой деятельности на предприятии (в организации): практические рекомендации. Загорск, 1991. — 386с.
75 Классика маркетинга. Составители Энис Б. М., Кокс К. Т., "Питер", 2001. — 752с.
76 Косенков С.И. Маркетинг в схемах : Учеб.-метод. пособие . ─ Харьков : ИНЖЭК, 2003 . ─ 168с.
77 Костусєв О. Захист економічної конкуренції в Україні: стан і проблеми // Економіка України. - 2003. - № 7. - с. 5-11
78 Котлер Ф., "Основы маркетинга", Москва, 2000 г.- 485с.
79 Крылов И.В. Маркетинг: / Социология маркетинговых коммуникаций/ : Учеб. пособие. - М., 1998. - 189с.
80 Курс МБА по маркетингу : Пер. с англ. / Ч. Д. Шив, А. У. Хайэм . ─ 2-е изд. ─ М. : Альпина Бизнес Букс, 2006 . ─ 717с.
81 Кус А. Основи маркетингу: Навч. посібник. - Київ, 1999. - 223с.
82 Лавров С.Н., Злобин С.Ю. Основы маркетинга промышленных объектов. – М.: Внешторгиздат, 1989. – 240с.
83 Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер.с франц. Спб. - М.: Наука, 1996. - 589с.
84 Лебедев О.Т., Филиппова Т.Ю. Основы маркетинга: Учеб. пособие. - Спб, 1997. - 221с.
85 Логистика. Учебное пособие. Под редакцией Аникина Б.А. М.: – Инфра-М, 1997. – 300с.
86 Маккей Харви. Уцелеть среди акул: Деловой бестселлер:Пер.с англ.. — Минск : Парадокс, 1997. — 432с.
87 Маркетинг / Упоряд. А.І. Кредисов. - Київ, 1995. - 399с.
88 Маркетинг: Підручник/ Л.В. Бабанова.-2-ге вид., перероб. І допов.- К.: Знання-Прес, 2004.- 645с.
89 Маркетинг : Учебник / Г. Л. Багиев, В. М.Тарасевич, Х. Анн . ─ 2-е изд., перераб. и доп. ─ М. : Экономика, 2001. ─ 718с.
90 Маркетинг: Навч. посіб./ М.І.Белявцев, Л.М.Іваненко.-К.: ЦНЛ, 2005.- 328с.
91 Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку: Монографія / Ред. С. М. Ілляшенко . ─ Суми : Університетська книга, 2006 . ─ 728 с.
92 Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : Учебник / Под ред. В. А. Алексунина . ─ 2-е изд., перераб. и доп. ─ М. : Дашков и К, 2002 . ─ 614с .
93 Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку/ С.В. Близнюк.- 2-ге вид., випр. і доп.- К.: Політехніка, 2004.- 400 с.: іл.
94 Маркетингове планування: Навч. посіб./ Т.Є. Циба, М.І. Сокур, В.І. Баюра.- К.: Цетр учбової літератури, 2007.- 128с.
95 Маркетинговый анализ. Рынок. Фирма. Товар. Продвижение [ Текст ] / И. С. Березин . ─ М. : Вершина, 2007 . ─ 480 с. : ил.
96 Маркетинг продукции и услуг: Общественное питание : Учеб. пособ. / С. Б. Жабина . ─ М. : Академия, 2005 . ─ 224 с.
97 Маркетинг / Под. ред. Н.П.Ващекина . ─ Изд. 2-е, перераб. и доп. ─ М. : ФБК-ПРЕСС, 2003 . ─ 312с.
98 Маркетинг. Сборник под редакцией Костюхина Д.И., М – , 1974. – 340с.
99 Маркетинг: Учебник / Под ред. А.Н. Романова. - М., 1996. - 558с.
100 Маркетинг: Учебник/ Т.Д. Маслова, С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик.- 2-е изд. Доп.- С.Пб.: Питер, 2002.- 400с.
101 Маркетинговые исследования потребительского рынка : Учеб. пособие / В. Ф. Анурин, И. И. Муромкина, Е. В. Евтушенко . ─ СПб : Питер, 2004 . ─ 270с.
102 Маркетингові дослідження: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ А.В.Войчак.-К.: КНЕУ, 2001.- 119с.
103 Маркетингові дослідження: Навч. посіб./ С.М.Ілляшко, М.Ю. Баскаков.-К.: Центр. навч. літ., 2006.- 192с.
104 Маркетингові дослідження в Україні : Тези доповідей другої Міжнародної науково-практичної конференції. Ялта,27-31 травня 2002 р.- Луганськ: Сну, 2002. -184с.
105 Маркетинг: основи теорії та практики : Навч. посіб. / В.В. Липчук, А.П. Дудяк, С.Я. Бугіль ; ред. В.В. Липчук . ─ Львів : Новий Світ-2000, Магнолія плюс, 2003 . ─ 288с.
106 Маркетинговая товарная политика: Учебно-методическая разработка/ Состю О.Г.Звездкина.- Киев: МАУП, 1998.- 82с.
107 Международный маркетинг: Учеб. пособ./ Е.М.Азарян.-3-е изд.-Х.:Студцентр, 2003.-202с.
108 Мельникова.О.Т. Фокус-группы в маркетинговом исследовании. Методология и техники качественных исследований в социальной психологии. : Учеб. пособие . ─ М. : Академия, 2003 . ─ 272с.
109 Міжнародна економічна діяльність України: Навч. посіб./ І.В.Багрова, О.О.Гетьман, В.Є.Власюк.-К.:Центр. навч.літ., 2004.-384с.
110 Міжнародний маркетинг: Навч. посіб./ Г.П.Гоголь.- Л.: Вид-во НУЛПИ, 2004.- 148с.
111 Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації: Навч. посіб./ О.Л.Каніщенко.- 2-ге вид., перероб.- К.-: Видав. Політехніка, 2004.- 152с.
112 Минетт С. Промышленный маркетинг: принципиально новый подход к решению маркетинговых задач . ─ Пер. с англ. ─ М. : Вильямс, 2003 . ─ 208с.
113 Моделювання та прогнозування у маркетингу: Навч. посіб./ Т.І.Макаренко.- Донецьк: ЦНЛ, 2005.- 160с.
114 Мунтіян В.І. Економічна безпека України: Підручник. – Видавництво КВІСТ. – 1999. – 457с.
115 Окландер М.А. Проблеми формування маркетингової системи країни : Монографія . ─ К. : Наук. думка, 2002 . ─ 167с.
116 Осентон Т. Новые технологии в маркетинге: золотой ключик к лояльности потребителей . ─ Пер. с англ. ─ М. : Вильямс, 2003 . ─ 304с.
117 Основи маркетингу: Навч. посіб./ Т.Л. Мостенська.- К.: Кондор, 2005.- 240 с.
118 Основы менеджмента / М. Мескон и др. - М., 1994. - 701с.
119 Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетинговые исследования: Учеб. пособ.- 2-е изд.- К.: Наук. Думка, 2000.- 172с.
120 Пелішенко В.П. Маркетинговий менеджмент : Навч. посібник . ─ К. : Центр навчальної літератури, 2003 . ─ 200с.
121 Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы: Практические рекомендации. Методические основы. Порядок проведения.- Москва: Ось-89, 1999.- 80с.
122 Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления (опыт лучших компаний). М.: – Прогресс, 1986. – 300с.
123 Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. - Київ, 1998. - 350с.
124 Полторак В.А. Маркетингові дослідження : Навч. посіб. ─ К. : Центр навчальної літератури, 2003 . ─ 386с.
125 Портер Майкл. Конкуренция: Учеб. Пособие: Пер. с англ.- М.: Изд. Дом «Вильямс», 2000.- 495 с.: ил.
126 Портер Майкл. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів/ Пер. з англ.- К.: Основи, 1997.- 390с.
127 Портфель конкуренции и управление финансами (под редакцией Рубина Ю.Б.). М.: – Соминтэк, 1996. — 782с.
128 Привлечение капитала: Учеб. пособие для студ. вузов и слушателей образоват. учреждений повышения квалификации, обуч. по напр. "Менеджмент" / Н. Павлов (пер.) — М. : Джон Уайли энд Санз, 1995. — 464с.
129 Практика исследования рынков./ И. С. Березин . ─ М. : Бератор-Пресс, 2003. ─ 376с.
130 Практический маркетинг./ Пер. с англ. Под общей ред. Ю.Н.Каптуревского.-Санкт-Петербург: Изд-во «Питер», 1999.-400с.
131 Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: Навч. посібник. - Київ, 1994. - 256с.
132 Примак Т.А. Основы маркетинга: Конспект лекций. - Киев, 2000. - 71с.
133 Промисловий маркетинг. Основи теорії і практики: Навч. посіб./ М.В.Вачевський, В.Г.Скотний, О.М.Вачевський.-К.: Центр. навч. літ., 2004.- 256с.
134 Промышленный маркетинг/ И.М.Акимова.-К.: Знання, 2000. - 296с.
135 Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Учебник. – М.: Мастерство, 2001. – 336с.
136 Радугин А.А., Радугин К.А. Введение в менеджмент: социология организаций и управления. - Воронеж, 1995. - 196с.
137 Савицкая Г.В. анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО «Новое знание», 2000. – 688с.
138 Скроман М.Ю. Универсальные слагаемые эффективного менеджмента и маркетинга . ─ М. : ТЕИС, 2003 . ─ 111с.
139 Смит П.Р. Маркетинговые коммуникации:комплексный подход . ─ Пер . с англ. ─ К. : Знання-Прес, 2003 . ─ 796с.
140 Старостина А.А., Зозулёв А.В. Сегментация рынка. //Учебно-методические материалы по сегментации рынка по курсам "Маркетинг", "Промышленный маркетинг" и дипломного проектирования для студентов факультета менеджмента и маркетинга специальности "Маркетинг" всех форм обучения.- К.: НТУУ "КПИ", 1999. - 60с.
141 Старостина А.А., Зозулёв А.В. Теории потребительских мотиваций: Метод. рек. и материалы для изучения дисциплины для студ. фак. менеджмента и маркетинга спец. "Маркетинг" всех форм обучения / Национальный технический ун-т Украины "Киевский политехнический ин-т". Факультет менеджмента и маркетинга. Кафедра промышленного маркетинга. — К., 1999. — 110с. : ил.
142 Старостіна А.О. Маркетингові дослідження: практичний аспект. ДО.: Вияльямс, 1998.-263с.
143 Стратегічний аналіз у бізнесі: Навч. посіб./ К.І.Редченко.- 2-ге вид., допов.- Л.: Новий Світ – 2000; Альтаїр- 2002, 2003.- 272с.
144 Стратегічний менеджмент: Підручник/ М.М.Мартиненко, І.А. Ігнат’єва.- К.: Каравела, 2006.- 320с.
145 Стратегічне уравління: Навч.- метод. Посібник для сам ост. Вивч. диск./ З.Є. Шершньова, С.В. Об орська, Ю.М. Ратушний.- К.: КНЕУ, 2001.- 232с.
146 Ступакова М.В. Девять шагов бизнес-планирования . ─ М. : Олма-Пресс, 2003 . ─ 160c. : ил.
147 Технология и опыт вывода предприятия из критического и банкротного состояния в конкурентоспособное. Библиотека технологий управления. Методика. Годовой опыт ЗАО “Чайковский текстиль”. Под редакцией Ирикова В.А., М.: УНПК МФТИ, 1996. – 320с.
148 Тимо Санталайнен, Эеро Воутилайнен, Перти Поренне, Йоуко Х. Ниссинен. 25. Управление по результатам: Пер. с фин. / Я.А. Лейманн (общ.ред.и предисл.). — М. : Прогресс, 1993. — 319с.
149 Тимонин А.М. Маркетинг : Курс лекций . ─ Х. : ИНЖЭК, 2003 . ─ 76с.
150 Тульчинский Г. Л., Щекова Е. Л. Менеджмент в сфере культуры: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец, "Культурология" / Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств. — 2.изд., испр. и доп. — СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2003. — 528с.
151 Управление конкурентоспособностью: Учеб. пособ. / Е. И. Мазилкина, Г. Г. Паничкина . ─ М. : Омега-Л, 2007 . ─ 325с.
152 Управління міжнародним маркетингом: Навч. посіб./ Т.М. Циганкова.- К.: КНЕУ, 2001.- 132с.
153 Фатхудинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. - М.: ИНФРА - М. - 2000.-312с.
154 Фатхутдинов Р.. Понятийный аппарат по менеджменту. - М., 1997. - 106 с.
155 Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник для ВУЗов.- 2-е изд., доп.- М.:ЗАО Бизнес-школа «Интел-синтез», 1998.-416с.
156 Фегеле Зигфрид. Директ- маркетинг. 99 практических советов как найти потребителя: Пер. с нем.. — 2.изд. — М. : Интерэксперт, 1999. — 256с.
157 Форестер Р. Обновление производства: атакующие выигрывают. М.: – Прогресс, 1987.- 280с.
158 Хан Дитгер. Планирование и контроль (ПиК): концепция контроллинга: Пер.с нем. / А.А. Турчак (ред.и предисл.). — М. : Финансы и статистика, 1997. — 800с.
159 Хартли Р.Ф. Ошибки и успехи в маркетинге . ─ 8-е изд., Пер. с англ . ─ М. : Вильямс, 2003 . ─ 480с.
160 Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. "Современный маркетинг", Москва, "Финансы и статистика", 2000 г.-325с.
161 Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації : Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак . ─ К. : Професіонал, 2004 . ─ 156с.
162 Цысарь А. Японский метод Кано - инструмент для разработки и модификации товаров и услуг. Круглый стол маркетологов, № 7 (13), 2002. – 240с.

163 Черенков В.И. Глобальная маркетинговая среда. Опыт концептуальной интеграции : Монография . ─ Спб. : С.-Петерб. ун-та, 2003 . ─ 367с.
164 Черчилль Гилберт А. Маркетинговые исследования.- СПб.: Изд-во «Питер», 2000.- 752 с.: ил.
165 Ширай В.И. Мировая экономика и международные экономические отношения : Учеб. пособие . ─ М. : Дашков и К, 2003 . ─ 528с.
166 Эванс Д., Берман Б. Маркетинг, М.: Экономика, 1990. – 430с.
167 Экономический анализ : Учеб. пособие / Е. Ф. Кожанова, И. П. Отенко . ─ Харьков : ИНЖЭК, 2003 . ─ 208с.
168 Юданов А.Ю. Конкуренция: теория ип практика: Учеб.- практ. пособие / Ассоциация авторов и издателей "Тандем" — М. : Акалис, 1996. — 272с.
169 Юрик Я.И. Экономический механизм развития промышленного производства продукции детского питания. – Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.07.01 – Экономика промышленности. Объединенный институт экономики НАН Украины, Киев, 2005.
170 Gold J.A., Testing Marketing Prediction // Journal of Marketing Research. - August 1964. – 180с.
171 Doyle Peter. Marketing Management and Strategy. — Prentice Hall, 1994. – 560с.
172 Kotler Philip, Armstrong Gary. Principles of Marketing. — Prentice Hall, 1991.- 787с.
173 Kotler Philip. Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation, and Control. — Prentice Hall, 1991.- 943с.
174 Porter M.E. Competitive Strategy. — New York: The Free Press, 1980. – 680с.
175 SWOT- аналіз – основа формування маркетингових стратегій: Навч. посіб./ Ред.. Л.В. Балабанова.- 2-ге вид., випр. і допов.- К.: Знання, 2005.- 301с.
176 Wind Y. Issues and Advances in Segmentation Research. Journal of Marketing Research, August, 1978, С. 317-337.
177 Експертні методи збору і оцінки інформації в маркетингу: Загальні проблеми економіки / Т. В. Безбородова // Інвестиції: практика та досвід, 2007. № 12. ─ С. 27-30.
178 Інтеграційні стратегії у системі маркетингу : Промисловий маркетинг / А. Длігач // Маркетинг в Україні. 2006. № 3. ─ С. 9-12.
179 Оценка эффективности маркетинговых программ/ В.О.Савчук // Экономика Украины : Политико-экономический журнал. 2005. № 1. ─ С. 47-52.
180 Функціональна модель організації процесу формування каналів розподілу продукції промислового підприємства / І. Г. Гончаренко // Інвестиції: практика та досвід, 2007. № 11. ─ С. 32-36.
181 Газета «Бізнес « №33( 500) від 12.08.2002 р., С. 27.
182 Журнал "Маркетинг в Украине", № 2, 2002г.- 69 с.
183 “Недетские деньги: годовой промышленный обзор рынка детского питания”.- “Бизнес” №5(524) , 03.02.2003г. – С. 64.
184 «Дорогие потомки».- «Бізнес» №6, 07.02.2005. – 48с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.