У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВ
Количество страниц 240
ВУЗ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2010
Содержание ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ТМЦ ПІДПРИЄМСТВ
1.1. Запаси як об’єкт економічного управління
1.2. Сучасні тенденції в управлінні запасами підприємств та моделювання запасів
1.3. Методичні підходи до оцінки ефективності управління запасами ТМЦ
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ТМЦ ПІДПРИЄМСТВ ОБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
2.1. Особливості управління запасами ТМЦ в економіці України
2.2. Оцінка ефективності формування та використання запасів ТМЦ в промисловості
2.3. Сучасний стан менеджменту запасів ТМЦ на промислових підприємствах
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ТМЦ ПІДПРИЄМСТВАМИ ОБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЧЕРКАСЬКОГО РЕГІОНУ
3.1. Передумови формування та ефективного використання моделі управління запасами ТМЦ підприємств
3.2. Обґрунтування основних параметрів моделі управління запасами в умовах підприємств різних видів промислової діяльності
3.3. Прогнозна оцінка результатів впровадження моделі управління запасами ТМЦ підприємствами обробної промисловості
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП
У дисертації на основі проведених досліджень і особистих розробок автора захищаються теоретичні і практичні положення щодо визначення напрямків ефективного управління запасами товарно-матеріальних цінностей на промислових підприємствах обробної промисловості.

Актуальність теми. Внаслідок неадекватного сучасним вимогам менеджменту та недостатнього усвідомлення стратегічної мети розвитку економіка України продовжує знаходитися в умовах системної кризи. При нагальній потребі в інвестиціях промислові підприємства недостатньо результативно здійснюють пошук і використання внутрішніх ресурсних джерел. Значний обсяг оборотних активів, вкладених у запаси, надає вказаній проблемі особливої актуальності. Величина запасів по відношенню до обсягів реалізованої продукції підприємств обробної промисловості України в 2005-2006р.р. становить 18-19%, в машинобудуванні 32-34%, в той час як в обробній промисловості США - всього 9-10%.
Питанням управління запасами товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) промислових підприємств увага приділена багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими і спеціалістами. Різним аспектам цієї проблематики присвячені роботи вітчизняних вчених В.В.Ковальова, Є.С. Стоянової, І.Т. Балабанова, Н.Н. Ушакової, М.Н. Крейніної, І.А.Бланка, А.М. Поддєрьогіна, Л.А. Лігоненко, М.Г. Чумаченка, В.І. Хомякова, В.Я.Нусінова, С.Я. Салиги, А.М. Золотарьова, а також зарубіжних - Є.Ф Брігхема, Джеймс П.Вумека, Даніел Т.Джонса, М.Р. Ліндерса, С. Росса, Б. Коласса, Р. Холта, Дж. Ван Хорна, Дж.К. Шима, Таіті Оно. Науковими дослідженнями управління запасами на основі логістичного підходу займаються Б.А. Анікін, Ю.І. Рижиков, А.М. Гаджинський, А.О. Колобов, Є. В. Крикавський, В.Є. Ніколайчук, В.С. Лукінський, Л.Б. Міротін, М.П. Гордон.
Наукові і прикладні розробки названих та інших вчених значно збагачують методологію і практику реформування економіки України. Проте недостатньо розробленим залишається комплекс теоретичних і прикладних питань щодо формування дієвих механізмів підвищення ефективності використання внутрішніх джерел фінансування підприємств. Об’єктивна необхідність подальшого розвитку методологічних, методичних і практичних аспектів управління запасами ТМЦ підприємств визначили вибір теми дисертаційної роботи, мету, завдання та основні напрямки дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до тематики державної науково-дослідної роботи Черкаського державного технологічного університету №155-06 „Теорія та методологія формування моделі „нової” економіки України в умовах глобалізації” (номер державної реєстрації 0106U004488, 2006 р.), в межах її особисто здобувачем підготовлено розділ „Резерви зростання ефективності функціонування підприємств в умовах „нової” економіки”.
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в науково-методичному і практичному обґрунтуванні, розробці організаційних засад формування і використання ефективної моделі управління запасами ТМЦ та оцінка результативності її впровадження на підприємствах обробної промисловості Черкаського регіону.
Відповідно до зазначеної мети у роботі поставлено та вирішено наступні завдання:
- надано основні характеристики запасів ТМЦ як об’єкту економічного управління;
- визначено економічну сутність і структурні складові запасів ТМЦ в контексті бухгалтерського, фінансово-економічного та логістичного підходів;
- узагальнено науково-методичні і прикладні аспекти управління запасами ТМЦ на промислових підприємствах;
- розширено систему класифікаційних ознак запасів ТМЦ і типів моделей управління ними;
- поглиблено науково-теоретичні аспекти процесу формування моделей управління запасами ТМЦ промислових підприємств;
- запропоновано систему показників оцінки ефективності управління запасами ТМЦ для підприємств обробної промисловості;
- здійснено діагностування результативності менеджменту запасів ТМЦ на досліджуваних підприємствах;
- узагальнено досвід підприємств з ефективного використання запасів з урахуванням зростання цін на енергоносії;
- обґрунтовано основні параметри проектної моделі управління запасами ТМЦ і передумови її впровадження на підприємствах обробної промисловості досліджуваного регіону.
Об’єктом дослідження є процеси забезпечення ефективного управління діяльністю підприємств.
Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних і прикладних питань управління запасами ТМЦ вітчизняних підприємств обробної промисловості.
Методи дослідження. Теоретичним і методичним підґрунтям дослідження слугували наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем підвищення ефективності використання оборотних активів і запасів ТМЦ промислових підприємств. У роботі використано діалектичний метод пізнання з використанням формальної логіки та методології системного підходу (при теоретичному дослідженні конкурентоспроможного рівня промислових підприємств); системно-структурний аналіз (при порівняльній оцінці підприємств, зайнятих різними видами промислової діяльності); математичні методи (при визначенні приросту оборотних коштів внаслідок здійснення ефективної політики управління запасами), статистичні методи та графічне зображення даних, фундаментальні положення економічної теорії функціонування і розвитку ринкової економіки та сучасного управління цими процесами.
Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти Верховної Ради України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні документи міністерств і відомств, інших органів державного та регіонального рівнів управління, аналітичні огляди, звіти і статистичні матеріали Держкомстату України, бюро економічного аналізу і цензів США, а також Черкаського обласного управління статистики про соціально-економічний розвиток області, проектна і звітна документація промислових підприємств Черкаського регіону.
Наукова новизна одержаних результатів. Основним науковим результатом дисертаційної роботи є системне вирішення сукупності проблемних питань управління запасами ТМЦ підприємств обробної промисловості.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному:
вперше:
 обґрунтовано сучасну модель управління запасами ТМЦ, яка включає цільові орієнтири, передумови та принципи впровадження, логіко-структурний взаємозв’язок основних елементів і враховує рівень інвестиційної привабливості, конкурентоспроможного розвитку підприємства на ринку, стан та ефективність використання його ресурсів;
 розроблено систему показників оцінки ефективності менеджменту запасів ТМЦ, яка базується на методичних засадах визначення економії інвестицій в запаси та комплексного впливу економії (перевитрат) інвестицій в запаси і зростання цін на паливно-енергетичні ресурси (ПЕР) на очікувану конкурентоспроможність підприємств, зайнятих різними видами промислової діяльності, що дозволяє вирішити важливе прикладне завдання часткового самофінансування розвитку промислових підприємств;
 запропоновано концепцію економічної стабільності діяльності підприємства на базі оцінки перевищення інвестицій в запаси порівняно з їх критичним значенням, яка дозволяє встановлювати або прогнозувати ступінь кризового стану підприємства;
удосконалено:
- методичні засади оцінки показника ефективності операційного важеля з урахуванням мультиплікаційного ефекту, специфічного для підприємств різних видів промислової діяльності;
- наукову класифікацію запасів ТМЦ та моделей управління ними за найбільш важливими ознаками;
- методику оцінки пріоритетності промислової діяльності підприємств шляхом визначення інтегрального коефіцієнта, який враховує показник економії інвестицій в запаси;
- теоретико-методичні засади економічної сутності управління матеріальними оборотними активами за допомогою показника економії інвестицій в запаси;
одержало подальший розвиток:
- базові елементи системи управління запасами підприємств, а також понятійно-категоріальний апарат з досліджуваної проблематики, що становить теоретичну базу управління запасами підприємств, зокрема, визначена економічна сутність понять „управління”, „запаси”, „управління запасами ТМЦ”.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони слугують вихідною базою для подальших теоретико-прикладних досліджень з управління запасами ТМЦ, а також використовуються в діяльності ВАТ „Черкаський автобус” (довідка №358/550 від 12.03.2007р.), ВАТ „Черкаський Приладобудівний Завод” (довідка №50/80 від 12.02.2007р.), ЗАТ „Юрія” (довідка №1354 від 26.11.2007р.) та АТЗТ „Черкаський шовковий комбінат” (довідка №5 від 10.01.2008р) і при викладанні лекційних курсів „Економіка підприємства”, „Стратегічне управління підприємством”, „Управління потенціалом підприємства” (довідка Черкаського державного технологічного університету № 156/01-11.01 від 22.11.2007).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом власних наукових досліджень. Викладені в дисертації положення, розробки та висновки отримані автором особисто.
Апробація результатів дослідження. Найважливіші положення дисертації доповідались та обговорювались на вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях:
- VІ Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта 2003” (м. Дніпропетровськ, 20-24 січня 2003 р.);
- VІ Міжнародній науково-практичній конференції “Теорія і практика сучасної економіки” (м. Черкаси, 2005 р.);
- Міжвузівській науково-методичній конференції “Проблеми економічної освіти і науковий прогрес” (м. Кривий Ріг, 25 листопада 2005 р.);
- VІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Теорія і практика сучасної економіки” (м. Черкаси, 2006 р.);
- Міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми економічної освіти і науковий прогресс” ( м. Кривий Ріг, 25 листопада, 2006р.)
- ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Економіка підприємства: теорія і практика” (м. Київ, 2008 р.).

Публікації. Основні положення та найважливіші результати опубліковано в 14 наукових працях, загальним обсягом 5,18 д.а., з них особисто автору належить – 4,57 д.а., зокрема 8 статей у фахових виданнях (4,25 д.а.) і 6 статей в інших наукових виданнях.
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ1. Адамов Б.И. Анализ и прогнозирование состояния оборотных средств предприятий региона в условиях рынка / Б.И Адамов, Е.В. Кулиш. - Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998.-16 с.
2. Айзенштейн М.Д. Методика анализа эффективности использования оборотных средств на металлургических предприятиях / М.Д.Айзенштейн, Е.В. Кулиш, Ю.В. Гончаров. – Донецк: НАН Украины, институт экономики промышленности, 1995. – 24 с.
3. Альбеков А.У. Логистика коммерции / А.У. Альбеков, В.П. Федько, О.А. Митько. – Ростов на Дону: Фенікс, 2001. – 512с.
4. Артур А. Томпсон-мл. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / Артур А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд III; 12-е узд, пер. с англ. А.Р. Ганиевой. - Москва: Вільямс, 2007. – 928 с.
5. Аутсоринг: создание высокоэффективных и конкурентоспособных предприятий: [учебник / под ред. Аникина Б.А.]- М.: Инфра-М, 2003.-187с.
6. Базилевич В.Д. Сутність, структура і оборот капіталу / В.Д. Базилевич, О.П. Колчигин, С.М. Свірідов. – К.: КДТЕУ, 1995. – 36с.
7. Барнгольц С.Б. Оборотные средства промышленности СССР / С.Б.Барнгольц. - М.: Финансы,1965 – 283с.
8. Беляев Ю.А. Автоматическое оптимальное оперативное управление материальными запасами предприятий / Ю.А. Беляев. – М.: Финансы, 1989. – 228с.
9. Бережливое производство + шесть сигм: Комбинируя качество шести сигм со скоростью бережливого производства / Майкл Л. Джордж; пер.с англ. – М.: Альпина Бизне Букс, 2005. – 360 с.
10. Бертонеш М. Управление денежными потоками / М. Бертонеш, Р.Найт. - СПб.: Питер, 2004.- 240 с.
11. Бирман А.М. Планирование оборотных средств / А.М.Бирман. - М.: Финансы, 1956 –232с.
12. Бланк І.О. Управління оборотним капіталом: [учбово-практичний посібник] / І.О. Бланк, Є.С.Стоянова, Є.В. Бикова. – М.: Перспектива, 1998. – 285 с.
13. Бродецкий Г.Л. Методические указания к изучению математических методов управления запасами / Г.Л. Бродецкий. - М.: МЦЛОГУ, 2003.
14. Бродецкий Г. Л. Управление запасами: [учебное пособие] / Г.Л.Бродецкий. – М.: ВЭО, 2007. – 400с.
15. Бойчик І.М. Економіка підприємства: [навчальний посібник] / І.М.Бойчик. – К.: Атіка, 2002. – 480с.
16. Бойко Г.А. Управление запасами как составная часть системы управления оборотным капиталом : [Електронний ресурс] / Г.А. Бойко. – Режим доступу:
http://www.smartcat.ru/books/book_56 /
17. Букан Дж. Научное управление запасами / Дж. Букан; перевод с англ. – М.: Наука, 1967 – 424с.
18. Бунич П.Г. Экономико-математические методы управления оборотными средствами / П.Г.Бунич, В.П. Перламутров, Л.Х. Соколовский. – М.: Финансы, 1973. – 240 с.
19. Ван Хорн Дж.К. Основы управления фінансами / Ван Хорн Дж.К.; пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 800 с.
20. Ван Хорн Дж.К., Основы финансового менеджмента / Ван Хорн Дж.К., Д. Вахович; пер. с англ. – М.: Изд. дом „Вильямс”, 2001. – 992с.
21. Василенко В.О. Виробничий (операційний) менеджмент / В.О.Василенко, Т.І. Ткаченко : [навчальний посібник / за ред. В.О.Василенка] – К.: ЦНЛ, 2005.- 532 с.
22. Виханский О.С. Стратегическое управление: [учебник] / О.С.Виханский О.С. – М.: Гардарики, 1999. – 296 с.
23. Гаджинський А.М. Логістика: [навчальний посібник] / А.М.Гаджинський – М.: ІВЦ Маркетинг, 1998. - 228 с.
24. Гвоздьов С. Операційні стратегіїї – стандартні та інноваційні / C.Гвоздьов // Києво-Могилянська бізнес-студія. – 2005. - №11. – Режим доступу:
http:// www. Management.com.ua.
25. Геотехнологии и управление производством XXІ века: [монографія в 2-х томах / под общ. ред. Е.В. Мартяковой]. – Донецк, 2006.
Т.2 Современные проблемы управления производством.
26. Гіл, Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Гіл, В.Л. Чарлз; пер.з англ. А. Олійник, Р. Ткачук. - К.: Основи, 2001. – 856с.
27. Григорьев М. Н. Управление запасами в логистике / М.Н.Григорьев, А.П. Долгов, С.А. Уваров. – К.: Издательство: Бизнес-пресса, 2006. - 368с.
28. Голенко Д.И. Моделирование в технико-экономических системах (управление запасами) / Д.И. Голенко. - Л: Изд-во ЛГУ, 1975.
29. Голоцван Л. Управління запасами / Л. Голоцван //Дистрибуція та логістика. - 2005.- №1.
30. Гончарук В.А. Развитие предприятия / В.А. Гончарук - Режим доступу:
http://www.user.cityline.ru/
31. Гусаков В. Концентрированный элексир эффективности / В.Гусаков. - Режим доступу:
http://www.manadgement.com.ua
32. Джеймс П. Вумек. Бережливое производство: Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании / Джеймс П. Вумек, Джонс Дэниел; пер с англ.. - М.: Альпина Бизнекс Букс, 2004. – 473с.
33. Джонсон Джеймс. Современная логістика / Джеймс Джонсон, Дональд Вуд, Ф. Вордлоу, Деніел Л.; пер. с англ. - [7-е изд.]. – М.: Изд дом Вильямс, 2002 - 624 с.
34. Доналд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс Логистика: интегрированная цепь поставок / Доналд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс .; пер. с англ. - [2-е изд.]. – М.: Издательский дом Олимп-Бизнес, 2005. – 640 с.
35. Доль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость / П. Доль. - СПб.: Питер, 2001.- 480 с.
36. Жиляев І.Б. Циклічність української немонетарної політики / І.Б.Жиляев // Стратегія економічного розвитку України: [науковий збірник; Випуск 2-3; відп. ред. О.П. Степанов]. - К.: КНЕУ, 2000. – 328 с.
37. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні з використанням міжнародних стандартів / В.П. Завгородній. – К.: А.С.К., 2001. – 848 с.
38. Зеваков А.М. Логистика материальных запасов та финансовых активов / А.М. Зеваков. – СПб.: Питер, 2005. - 352с.
39. Зеличенко И.З. Нормирование оборотных средств в тяжелой промышленности / И.З. Зеличенко [под общей ред. Жевтяка П.]. - М.: Финансы, 1968.
40. Зермати П. Практика управления товарными запасами / П. Фермати; сокр. пер. с фран. Т.И. Прокопчук. – М.: Экономика, 1982.
41. Зябин В.К. Сверхнормативные запасы материальных ресурсов в промышленном производстве / В.К. Зябин, В.И. Степанов – М.: Финансы и статистика, 1989. – 224с.
42. Калабухова С.В. Основні напрямки управлінського аналізу оборотного капіталу / С.В. Калабухова. - Донецьк: ІЕПНАН України, 1998. – 49с.
43. Кацеланбаум З.С. Оборотные средства в промышленности СССР / З.С. Кацеланбаум. - М.: Госполитиздат, 1945. – 98с.
44. Качала Т.М. Логістика / Т.М. Качала, О. М. Карпова - Черкаси: ЧДТУ, 2003. – 135с.
45. Кендрик Дж. Тенденции производительности в США / Дж. Кендрик; пер. с. англ.. - М.: Статистика, 1967. – 280с.
46. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: [навчальний посібник] / Г.І. Кіндрацька – К.: Знання, 2006. – 366 с.
47. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент: [навчальний посібник] / Г.Г.Кірейцев. – [2-ге вид., перероб. та доп.]. - К: ЦУЛ, 2002.- 496с
48. Ковалёв В.В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалёв – М.: Финансы и статистика, 1999. – 768с.
49. Комаха О. Управління запасами / О. Комаха - Режим доступу // http://www.cfin.ru/management/manufact 24.10.2002
50. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы / Б. Коласс: [учебное пособие; пер. с франц.] - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. - 576 с.
51. Колобов А.А. Промышленная логистика: логистико-ориентированное управление организационно-экономической устойчивостью предприятия / А.А. Колобок. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1997.-204 с.
52. Копыл В.И. Логистика управления запасами с помощью Excel / В.И.Копыл. – Минск: Харвест, 2007.- 64 с.
53. Кошеленко С.В. (Петрушенко С.В.) Проблеми використання логістичних підходів для управління вітчизняними підприємствами / С.В.Кошеленко (С.В. Петрушенко) // Зб. наук. пр. Черкаського інженерно-технологічного інституту. Серія: Економічні науки. Випуск 2. – Черкаси: ЧІТІ, 2001. - С.88-90.
54. Кошеленко С.В. Методологічна база управління матеріальними потоками промислових підприємств / С.В. Кошеленко // Зб. наук. пр. Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 8. –Черкаси: ЧДТУ, 2003. - С.186-189.
55. Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент: [підручник] / Г.О.Крамаренко, О.Є. Чорна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 520с.
56. Крейнина М.Н. Фінансовій менеджмент: [учебное пособие ] / М.Н.Крейнина - М.: Дело и сервис, 1998.– 304с.
57. Кристофер М. Логистика и управление цепями поставок: как сократить затраты и улучшить обслуживание потребителей / М. Кристофер.- СПб.: Питер, 2004.
58. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: [навчальний посібник] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – Львів: Нац. ун-т «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2002. – 228с.
59. Ларіна Р.Р. Логістика: [навчальний посібник] / Р.Р. Ларіна - Д.: ВІК, 2005.- 335с.
60. Лігоненко Л.О. Управління дебіторською заборгованістю підприємства: [навчальний посібник] / Л.О.Лігоненко, Н.М.Новикова. – К.: КНТЕУ, 2005. – 275 с.
61. Ляшенко Г.П. Управління капіталом підприємства / Г.П. Ляшенко – Ірпінь: ДПАУ, Академія держ. податкової служби України, 2001. - 346 с.
62. Макроекономіка: [підручник / за ред. В.Д. Базидевича]. – К.: Знання, 2004. – 800 с.
63. Мартиненко Н.М. Основи менеджменту / Н.М. Мартиненко. – К.: Каравелла, 2003. – 496с.
64. Мартиненко Н.М. Технологія менеджменту / Н.М. Мартиненко. – К.: МП «Леся», 1997. – 800с.
65. Мартиненко М.М. Стратегічний менеджмент: [підручник] / М.М.Мартиненко, І.А. Ігнатієва. – К.: Каравела, 2006. – 320 с.
66. Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф.Хедоури : [пер. с англ.]. – М.:Диалектика, 2006. – 672с.
67. Модели и методы теории логистики. Классификация – Прогнозирование – Анализ / [под ред. Лукинского В.С.]. – Спб., Питер, 2003. – 175с.
68. Модели и методы управления запасами / [под ред. В.А. Лотоцкого, А.С. Манделя]. - М.: Наука, 1991.-189с.
69. Морозов О.Б. Логистика управления материальными потоками в сферах производства и обращения. Управление запасами / О.Б. Морозов. - Режим доступу: http://// www.apmath.spbu.ru/ru/staff/morozov
70. Наговицына Л.П. Как управлять товарными запасами / Л.П.Наговицына. - М.: Экономика, 1989 – 108с.
71. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: [монографія] / А.П. Наливайко К.: К.НЕУ. - 2001. c.227
72. Николайчук Е.Н. Логистика: [учебное пособие] / Е.Н. Николайчук – СПб.: Питер, 2003.-160с.
73. Николайчук В.Е. Заготовительная и производственная логістика / В.Е. Николайчук – СПб.: Питер, 2001. – с.160
74. Новая стратегия реструктуризации предприятий машиностроительной области. - Режим доступу: http:// www.mashportal.ru
75. Нусинов В.Я. Методологические основы оценки экономических результатов промышленного производства: дис.доктора.економ.наук:08.07.01 / Володимир Якович Нусинов – К.: 1998.
76. Обзор зарубежных экономико-математических методов управления запасами. / [под ред. Тренина С. Л.]. – М.: 1968
77. Основы логистики: [учебное пособие / под ред. Л.Б. Миротина, В.И.Сергеева]. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 200 с.
78. Пархоменко В.М. Реформування бухгалтерського обліку в Україні. План рахунків. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / В.М.Пархоменко, П.П. Баранцев. – Луганськ: Промдрук, 2000. – 272с.
79. Павлов В.С. Оборотные средства промышленности. Формирование и использование / В.С. Павлов. – М.: Финансы, 1974. – 144 с.
80. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия / Л.Н. Павлова. - М.: ЮНИТИ, 1995. - 400 с.
81. Панченко Е.Г. Міжнародний менеджмент / Е.Г. Панченко.- К.: КНЕУ, 2004. - 468с.
82. Парфаньян П.А. Оборотные средства социалистической промышленности / П.А. Парфаньян. - М.: Финансы, 1977 – 224с.
83. Перехідна економіка / [під ред. д.е.н., акад. В.М. Гейця]. - К.: Вища школа, 2003-591с.
84. Пещанская И.В. Финансовый менеджмент: краткосрочная финансовая политика: [учебник] / И.В. Пещанская. – М.: Издательство Экзамен, 2005. – 256с.
85. Питеркин C. Планирование производства и управление запасами / С. Питеркин -2004. - №6 (95). - Режим доступу : http://www.iemag.ru/
86. Поддєрьогін А. М. Фінансовий менеджмент: [підручник] / А.М.Поддєрьогін.- К.: КНЕУ, 2005. - 535 с.
87. Поддерёгин А.Н. Организация оборотных средств и пути повышения эффективности их использования / А.Н. Поддерёгин.- К.: Киевский комитет компартии Укр., Республиканский дом экон. и научно-технич. пропаганды общества „Знание” Украинской ССР, Киевский ин-т н/х им. Д.С. Коротченко. - 1986.-32 с.
88. Пономарьова Ю.В. Логістика: [навчальний посібник] / Ю.В.Пономарьова. - Київ: Центр навч. літератури, 2003. – 132с.
89. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003році: Послання Президента України до Верховної Ради. – К.: ІВЦ Держкомстату України.- 2004.
90. Радионов А.Р. Логистика: управление сбытовыми запасами и оборотными средствами предприятия: [учебное пособие] / А.Р. Радионов, Р.А. Радионов. – М.:ИНФРА-М, 2002. – 398с.
91. Радіонов А.Р. Управління запасами та оборотними активами в умовах ринкової економіки / А.Р. Радіонов, Р.А.Радіонов // Фінансовий менеджмент. – 2003.- №5.
92. Репин В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / В.В. Репин, В.Г. Елиферов. - М.: РИА «Стандарты и качество», 2006. - 408 с.
93. Ричард Б. Чейз Производственный и операционный менеджмент / Чейз Б. Ричард, Джейкобз Ф. Роберт. – [10-е издание]. - Киев : Вильямс, 2007. - 1184с.
94. Росс С. Основы корпоративных финансов / С. Росс, Р. Вестерфильд, Б. Джордано; пер. с англ. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. – 720с.
95. Ротштейн Л.А. Оборотные средства в промышленности / Л.А.Ротштейн. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 95 с.
96. Рубальский Г.Б. Управление запасами при случайном спросе (модели с непрерывным временем) / Г.Б. Рубальский. – М.: Советское радио, 1977. – 160с.
97. Рубинштейн Л.А. Оборотные средства в промышленности / Л.А.Рубинштейн. – М.: 1986.
98. Рыжиков Ю.И. Управление запасами / Ю.И. Рыжиков. - М.: Наука, 1969 – 344с.
99. Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами / Ю.И.Рыжиков. – СпБ.: Питер, 2001. – 384с.
100. Савичев П.И. Анализ финансового положения промышленного предприятия / П.И. Савичев. – М.: Финансы, 1966.
101. Савчук В.П. Управление финансами предприятия / В.П. Савчук. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2003. – 480 с.
102. Саєнко М.Г. Стратегія підприємства: [підручник] / М.Г. Саєнко.- Тернопіль: „Економічна думка”. – 2006.- 390 с.
103. Салыга С.Я., Василичев Д.В. Стратегическое управление оборотным капиталом / С.Я. Салыга, Д.В. Василичев.- Запорожье: ЗЦНТЭИ, Дикое поле, 2003 – 172 с.
104. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: [учебник] / В.И. Сергеев – М.: ИНФРА-М, 2001.-608с.
105. Сеславинский И.С. Оборотные средства промышленных предприятий / И.С. Сеславинский. - М.: Экономиздат, 1961 – 64с.
106. Смиричинський В.В. Основи логістичного менеджменту / В.В.Смиричинський, А.В. Смиричинська. – Т.: Економічна думка, 2003. – 293с.
107. Солопенко М.И. Оборотные средства в новых условиях планирования и экономического стимулирования / М.И. Солопенко. – К.: Знание, 1968. – 115 с.
108. Статистичний щорічник України за 2006 рік / [за ред О.Г. Осауленка]. – Київ: Вид-во „Консультант”, 2007.
109. Стерлигова А.Н. Систематизация элементов моделей управления запасами в звеньях цепей поставок / А.Н. Стерлигова // Логистика и управление цепями поставок. - 2005. -№ 4. С. 36-54.
110. Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепах поставок: [учебник] / А.Н. Стерлигова. – М.: ИНФРА-М, 2008.- 430с.
111. Сток Д.Р. Стратегическое управление логистикой / Д.Р. Сток, Д.М.Ламберт. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 797с.
112. Сударев В.П. Стратегическое нормирование и регулирование производственных запасов / В.П. Сударев. - Донецк, 2002 – 163с.
113. Терешкіна Т. Логістичний підхід до управління запасами / Т.Терешкіна //Логістика. – 2002. - №1.
114. Терешкіна Т. Відгук на статтю “Російські особливості управління запасами та оборотними активами” / Т.Терешкіна // Логістика. - 2004.- №4.
115. Техника эффективного менеджмента. Финансовый менеджмент. – CARANA Corporation/USAID/РЦП, 1997.
116. Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку: [монографія ; Н.П. Гончарова, О.С. Федонін, Г.О. Швиданенко; за заг. ред. проф. Федоніна О.С.]. – К.: КНЕУ, 2006. – 288с.
117. Управление затратами на предприятии: [учебник / В.Г. Лебедев, Т.Г.Дроздова, В.П. Кустарев; под общ. ред. Г.А. Краюхина]. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2000. – 277с.
118. Фасоляк Н.Д. Управление производственными запасами / Н.Д.Фасоляк. – М.: Экономика, 1972. – 270с.
119. Федосова И.В. Моделирование управления запасами в логистических системах / И.В. Федосова; [сб. модели управления в рыночной экономике] / [общ. ред. Ю.Г.Лысенко]; Донецкий нац. ун-т. – Донецк: ДонНУ, 2003.
120. Федосова И.В. Стратегическое нормирование производственных запасов / И.В. Федосова, В.П. Сударєв. - Донецк: Дон ТУЕТ, 2001 – 162с.
121. Фінанси підприємств: [підручник; під ред. проф. А.М.Поддєрьогина]. – К.: КНЕУ, 2000. – 460с.
122. Фінанси України в 2003 році. – Черкаси.: Державний комітет статистики України, головне управління статистики в Черкаській області. - 2004.
123. Фінансово-господарська діяльність підприємств Черкащини за 2006 рік. Статистичний бюлетень. – Черкаси: державний комітет статистики України. – 2007
124. Хаммер М. От эффективности к суперэффективности / М. Хаммер. - Режим доступу: http:// www.manadgement.com.ua
125. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: [підручник] / Ф.І. Хміль. - К.: Академвидав, 2005.- 608с.
126. Холт Роберт Н. Основы финансового менеджмента / Роберт Н Холт; пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, 1995. – 128с.
127. Хоминиг И.П. Финансовая стратегия компаний: [научное издание] / И.П. Хоминиг. - М: Изд-во Рос. эконом, академ., 1998. - 156 с.
128. Хомяков В.І.. Управління потенціалом підприємства / В.І. Хомяков, І.В. Бакум. –К.: Кондор, 2007. – 400 с.
129. Хомяков В.І. Економіка сучасної України / В.І. Хомяков, І.В.Бакум. – Черкаси: ЧДТУ, 2006. – 355 с.
130. Хомяков В.І. Управління потенціалом підприємства // В.І. Хомяков, І.В. Бакум. – Черкаси: ЧДТУ, 2005. – 323с.
131. Хомяков В.І. Динаміка структури оборотних коштів у промисловості / В.І. Хомяков, С.В. Кошеленко // Зб. наук. пр. Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 13. –Черкаси: ЧДТУ, 2005.- С.26-33.
132. Хомяков В.І. Аналіз та управління виробничими запасами промислових підприємств / В.І. Хомяков, С.В. Кошеленко // Зб. наук. пр. Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 14. – Черкаси: ЧДТУ, 2005. - С.226-230.
133. Хомяков В.І. Аналіз дебіторської заборгованості / В.І. Хомяков, С.В. Кошеленко // Зб. наук. пр. Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 15. – Черкаси: ЧДТУ, 2005. - С.100-105.
134. Хомяков В.І. Використання економіко-математичних методів та моделювання в системі управління запасами / В.І. Хомяков, С.В. Кошеленко // Вісник Криворізького технічного університету: Зб. наук. пр.. Випуск 11 – Кривий Ріг: КТУ, 2006. - С. 236-241.
135. Хомяков В.І. Аналіз використання запасів на рівні національних економік України і США / В.І. Хомяков, С.В. Кошеленко // Зб. наук. пр. Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 16. – Черкаси: ЧДТУ, 2006. - С.209-215.
136. Хомяков В.І. Економічний механізм стратегічного управління запасами / В.І. Хомяков, С.В. Кошеленко, І.В. Бакум // Зб. наук. пр. Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 17 – Черкаси: ЧДТУ, 2007. - С.14-19.
137. Хомяков В.І. Менеджмент підприємства / В.І. Хомяков. – [2-ге вид., перероб і доп.]. – Київ: Кондор, 2005. – 434с.
138. Хохлов В.В. Факторы роста оборотного капитала промышленных предприятий и цена источников его формирования / В.В. Хохлов. - Режим доступу:
http://www.smartcat.ru/p_finance/books/book_7/index.shtml
139. Хэнссменн Ф. Применение математических методов в управлении производством и запасами / Ф. Хэнссменн. – М.: Прогресс, 1966. – 415с.
140. Цыганок А. „Золотые”запасы / А. Цыганок // Бизнес. - №52 (519). - Режим доступу:
http:// www.business.ua/i519/
141. Читая Г.О. Выявление резервов снижения издержек управления запасами материальных ресурсов на промышленном предприятии / Г.О.Читая // Справочник экономиста. – 2005. - №4.
142. Шарапов В.М. Технологии управления. Практический менеджмент / В.М. Шарапов, Е.В. Шарапова; [под ред. В.М. Шарапова]. – Черкассы: ЧГТУ, 2005. – 563с.
143. Шахбазян Е.М. Особенности управления оборотными средствами предприятия / Е.М Шахбазян. - Режим доступу:
http:// www.smartcat.ru/p_plant/books/.shtml
144. Шваб Л.І. Економіка підприємства: [навчальний посібник] / Л.І.Шваб. – К.: Каравела, 2004. – 568с.
145. Швиданенко Г.О. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: [монографія] / Г.О. Швиданенко, О.І..Олексюк. – К.: КНЕУ, 2002. – 192 с.
146. Шегда А.В. Основи менеджмента: [навчальний посібник] / А.В.Шегда. – К.:Т-во „Знання”, КОО, 2002. – 583с.
147. Шершньова З.Є. Стратегічне управління / З.Є. Шершньова, С.В.Оборська. – К.: КНЕУ, 1999. – 384с.
148. Шим Джей К. Финансовый менеджмент / Шим К. Джей, Джоэл Г. Сигел; [пер. с англ.]. - М.: Информационно-издательский дом „Филинъ”, 1996. - 400 с.
149. Шрайбфедер Дж. Эффективное управление запасами / Дж. Шрайбфедер; [пер. с англ.]. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 304 с.
150. Шумов Н.С. Оборотные средства промышленных предприятий в новых условиях хозяйствования / Н.С. Шумов. – М.: Финансы, 1968. – 200с.
151. Щиборщ К.В. Управление запасами на промышленном предприятии / К.В. Щиборщ // Фінансовий менеджмент. – 2001.- №5.
152. Экономика предприятия / [под ред. Ф. К. Беа, Э. Дихтла, М. Швайтцера; пер. с нем.]. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 928 с.
153. Экономика США: [учебник для ВУЗов] / [под.ред. В.Б.Супяна]. – СПб.: Питер, 2003. – 651с.
154. Економічний аналіз: [навчальний посібник] / [за ред. Ф.Ф.Бутинця]. – Житомир: ПП „Рута”, 2003. – 680 с.
155. Економічна енциклопедія: [у 3 т.]. Т1 / редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) [та ін.]. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2000. – 864с.
156. Енергетична стратегія України до 2030 року. Режим доступу:
http:// www.energoatom.kiev.ua.
157. Ansoff I. H. Corporate strategy: an analytic approach to business policy for growth and expansion / I. H. Ansoff. - New York: McGraw-Hill, 1965. – 241 p.
158. Brigham E.F. Financial Management: Theory and Practice. / E.F.Brigham, L.C. Gapenski. - Chicago; New York; San Francisco ect.: Dryden Press, 1994
159. Chandler A.D. Strategy and Structure; Chapters in the History of the Industrial Enterprises/ A.D. Chandler. - MIT Press, Cambridge, Mass. - 1962. - 463 p.
160. Economic Report of the President – USA, Washington, 2007.
161. Shell Improves Value through Supplier Managed Inventory. - Purchasing 128, no. 8 (November 27 1997), p. 79.
162. Statistics for Industry Groups and Industries: Annual Survey of Manufactures - USA, Washington, 2007
163. Ross A.S. Essentials of corporate finance / A.S. Ross, W.R. Westerfield, D.B. Jordan. – Irwin McGraw-Hill, 1996. – 528p.
164. U.S. Census Bureau, Benchmark Report For Manufacturers’ Shipments, Inventories and Orders: 1992-2004
165. World Energy Statistics, 2003, 2004
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.