У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Оцінювання конкурентних позицій підприємства в процесі формування його маркетингової стратегії (на прикладі меблевої галузі України)
Количество страниц 215
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА
Год сдачи 2010
Содержание ЗМІСТ


ВСТУП....................................................................................................................4
РОЗДІЛ 1. КОНКУРЕНТНІ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА - ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЙОГО МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ.........................10
1.1. Сутність конкурентної позиції підприємства і складові її аналізу............10
1.2. Класифікації конкурентних позицій підприємства.....................................29
1.3. Різновиди маркетингових конкурентних стратегій відповідно
до конкурентних позицій підприємства.....................................................44
Висновки до розділу 1...........................................................................................58

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ МЕБЛЕВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ.......................................................................63
2.1. Аналіз маркетингового середовища меблевої галузі України...................63
2.2. Різновиди конкурентних маркетингових стратегій
меблевих підприємств........................................................................................90
2.3. Порівняльний аналіз існуючих методів оцінки
конкурентних позицій підприємства.......................................................113
Висновки до розділу 2.........................................................................................123
РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ МЕБЛЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ...........126
3.1. Процес формування маркетингової стратегії підприємства....................126
3.2. Методика визначення конкурентних позицій підприємства
меблевої галузі .............................................................................................143
3.3. Порівняльний аналіз конкурентних позицій однорідних меблевих підприємств та алгоритм визначення конкурентних позицій
підприємства меблевої галузі.....................................................................164
Висновки до розділу 3.........................................................................................175
Висновки..............................................................................................................177
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...............................................182
ДОДАТКИ………………………………………………………………...........194


ВСТУП


Актуальність теми. В умовах поглиблення ринкових відносин в Україні проблема визначення стратегічних напрямів розвитку підприємства та розробка його маркетингової стратегії набуває особливої важливості. Для формування ефективної маркетингової стратегії підприємства перш за все необхідно визначити та адекватно оцінити його конкурентні позиції. Тому розробка методики оцінювання конкурентних позицій підприємства на основі дослідження основних сфер його діяльності має особливу актуальність. В цьому контексті важливого значення набувають методичні засади чисельного оцінювання ринкових позицій підприємства, які акумулюють в собі експертні вагові оцінки та нормативні оцінки факторів. Значну роль при цьому відіграють експертні оцінки факторів конкурентних позицій, які нині є недосконалими через похибки суб’єктивного характеру.
Вагомий внесок в розробку цієї проблеми внесли вітчизняні та зарубіжні економісти: Г.Абрамішвілі, В.Вітлінський, А.Войчак, В.Герасимчук, Є.Голубков, В.Кардаш, І.Крилов, І.Кретов, Н.Куденко, А.Павленко, Т.Решетілова, Р.Фатхутдінов, В.Шорин, І.Ансофф, М.Альберт, Г.Ассель, Г.Армстронг, В.Вонг, Е.Дихтль, Ф.Котлер, Ж.Ж.Ламбен, Дж.Сондерс, С.Маджаро, М.Мак-Дональд, М.Х.Мескон, В.Р.Прауде, Д.Хассі, Х. Хершген.
Разом з тим недостатній рівень розробки проблемних питань оцінювання конкурентних позицій підприємства в процесі формування маркетингової стратегії на основі методів економічного і математичного моделювання з урахуванням особливостей ринкового середовища, в якому працюють підприємства меблевої галузі, і зумовили вибір теми, визначили мету, завдання та логіко-структурну побудову дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконання дисертаційної роботи здійснювалося відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри маркетингу ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за темою “Удосконалення маркетингової діяльності в умовах трансформаційної економіки” (державний реєстраційний номер 0103U004765). У межах зазначеної наукової теми автором досліджено аналітичний інструментарій загальної методики аналізу оцінювання конкурентних позицій підприємств меблевої галузі.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у розробленні методичних підходів до оцінювання конкурентних позицій підприємства на основі комплексного обґрунтування теоретичних і методичних засад організації маркетингового управління підприємством.
Для досягнення поставленої мети в дисертації поставлено та розв’язано наступні наукові та прикладні завдання:
- визначено сутність і зміст конкурентних позицій підприємства з позицій системного підходу;
- досліджено стан і тенденції розвитку галузевого меблевого ринку для формування можливих альтернатив маркетингової стратегії підприємства;
- проведено SWOT- аналіз і визначено рейтинг конкурентних позицій підприємств меблевої галузі;
- надано аналітичну оцінку маркетингового макросередовища меблевого підприємства та встановлено взаємозалежність між чинниками впливу на його маркетингову діяльність;
- розроблено комплексну систему показників оцінювання конкурентних позицій меблевого підприємства;
- удосконалено методичні підходи щодо об'єктивності аналізу ринкових можливостей меблевого підприємства,
- розроблено методику оцінювання конкурентних позицій підприємства при прийнятті маркетингових рішень та адекватну для цих цілей комп’ютерну програму.
Об’єктом дослідження є процеси маркетингового забезпечення конкурентоспроможності діяльності підприємств в умовах розвитку ринкових економічних відносин.
Предметом дослідження є сукупність проблемних теоретичних, методичних і прикладних аспектів оцінювання конкурентних позицій підприємства меблевої галузі в процесі формування його маркетингової стратегії.
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять теоретичні засади розробки маркетингової стратегії підприємства. В процесі дослідження використовувалися методи: системної оцінки, концептуально-логічного аналізу - при формуванні основних теоретичних концепцій розробки маркетингової стратегії меблевого підприємства; економіко-математичного моделювання, комплексний метод, метод попарних порівнянь, експертної оцінки – в процесі аналізу маркетингової стратегії меблевих підприємств і розробки їх маркетингової стратегії.
Теоретико-методичною основою дослідження слугували наукові праці провідних вітчизняних економістів, зарубіжних фахівців, практиків з маркетингу щодо принципів, форм і методів у сфері економічних явищ та процесів, що впливають на розробку маркетингової стратегії меблевого підприємства в умовах ринкових економічних відносин.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному:

вперше:

- розроблено методику оцінювання конкурентної позиції підприємства, що забезпечує виявлення конкурентних переваг у зовнішньому середовищі та оцінку стану його внутрішньоорганізаційного середовища;
- запропоновано метод розрахунку рейтингової оцінки діяльності меблевого підприємства, яка дозволяє отримати результат в залежності від ієрархічного рівня застосування з використанням розробленої комп’ютерної програми даного розрахунку;

удосконалено:

- процес розробки маркетингової стратегії меблевих підприємств на основі оцінювання на кожному рівні зважено-орієнтованого графа, що моделює зв’язок п’яти сфер діяльності меблевого підприємства та їх складових елементів. Для кожного рівня моделі сформовано й обґрунтовано систему показників, які дозволяють врахувати запропонований аналіз ієрархій на рівні структурних підрозділів підприємства;
- методичні підходи до оцінювання об’єктивності аналізу ринкових можливостей меблевого підприємства, а саме методи попарних порівнянь, які дозволяють підвищити ступінь об’єктивності розробки та прийняття маркетингових рішень;

дістало подальшого розвитку:

- методичні засади визначення конкурентної позиції підприємства, що дає можливість побудувати модель поведінки конкурента та спрогнозувати його перспективну ринкову конкурентну позицію;
- математичні моделі, що використовуються у процесі прийняття маркетингових рішень на засадах ранньої діагностики рейтингового оцінювання конкурентних позицій меблевого підприємства.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що нові підходи, методичні та практичні рекомендації, розроблені в дисертації, можуть бути корисними для розробки і прийняття оптимальних маркетингових рішень на підприємстві та на галузевому рівні з метою визначення стану меблевої галузі країни, її стійкості й обґрунтування перспектив функціонування та розвитку.
Результати проведеного наукового дослідження знайшли своє відображення в практичній роботі меблевого підприємства „Екмі” (довідка №1/12-08 від 12.12.07), де використано методику, розроблену автором щодо оцінювання конкурентоспроможності підприємства з метою визначення його становища на ринку, що забезпечує виявлення конкурентних переваг та дає можливість оцінити стан внутрішньо-організаційного середовища підприємства. В меблевому підприємстві „Самплит” (довідка № 101-11 від 22.11.07) була застосована запропонована у роботі комп’ютерна програма розрахунку рейтингової оцінки діяльності меблевого підприємства, що дозволяє визначити ринкову позицію конкурентів. Запропонована методика також має практичне застосування на меблевому підприємстві „Скиф” (довідка №1/10-07 від 18.10.07): використана пропозиція автора щодо розробки маркетингової стратегії на основі експертного оцінювання. В меблевому підприємстві „Біличанка” (довідка № 1777-07 від 19.10.2005) застосовується пропозиція автора щодо аналізу можливостей підприємства та визначення сильних і слабких сторін конкурентів для встановлення рейтингу конкурентних позицій підприємств меблевої галузі.
Теоретичні положення, викладені в дисертації, застосовуються у навчальному процесі ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” при підготовці навчально-методичних матеріалів для викладання курсу: „Маркетинг і стратегічний маркетинг”
( довідка від 16.01.2008).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею. Всі викладені в дисертації наукові результати, отримані автором особисто. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використані лише ті ідеї, положення та розробки, які складають індивідуальний внесок автора.
Апробація роботи. Основні положення дисертації та її результати відображені в публікаціях автора і доповідались на таких науково-практичних конференціях: ІІ міжнародній науково-практичній конференції „Маркетингові дослідження в Україні” (Ялта, 27-31 травня 2002р.); VI міжнародній науково-практичній конференції „Маркетинг: теорія і практика” (Київ, 18-20 вересня 2002р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Україна наукова 2003” (Дніпропетровськ 16-20 червня 2003р.); І Міжнародній науково-практичній конференції „Науковий потенціал світу - 2004” (Дніпропетровськ 1-15 листопада 2004р.).
Публікації. Результати дисертаційної роботи знайшли своє відображення у 8 публікаціях загальним обсягом 1,9 друкованих аркуша, з них 4 - у фахових виданнях загальним обсягом 1,5 д.а. , 4 - в інших наукових виданнях загальним обсягом 0,4 д.а.
Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і додатків. Загальний обсяг роботи складає 181 сторінку комп’ютерного тексту. Робота містить 20 таблиць на 11 сторінках, 28 рисунків на 14 сторінках, 7 додатків на 22 сторінках. Список використаних джерел налічує 155 найменувань, розміщений на 12 сторінках.
Список литературы ВИСНОВКИВ дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано розв’язання наукової проблеми оцінювання конкурентних позицій підприємства в процесі формування його маркетингової стратегії. Основні результати дослідження такі:
1. Визначено конкурентну позицію як позицію, яку займає підприємство в галузі у відповідності із результатами своєї діяльності та із власними перевагами і недоліками в порівнянні з конкурентами. Виділено такі підходи щодо визначення поняття „галузь”: конкурентно орієнтована, товарно орієнтована, споживчо орієнтована. Для вивчення відносних конкурентних позицій підприємств галузі рекомендовано застосовувати процедури графічного стратегічного групування. Для ідентифікації стратегій конкурентів нами запропоновано вивчати: сферу конкуренції, стратегічні претензії конкурентів, їх цілі за розмірами ринку та конкурентні позиції, стратегічну поведінку та конкурентні стратегії. Ринкову конкурентну позицію підприємства нами визначено як місце підприємства по відношенню до виробників і споживачів, що діють у межах ринку, які встановлюються на основі відповідних показників - частки ринку і стійкого уявлення про підприємство та його продукцію.
2. Конкурентна позиція підприємства передбачає визначення факторів, які впливають на ставлення покупців до підприємства та його продукції, оскільки конкурентна позиція підприємства на ринку визначається ступенем відповідності продукції підприємства ключовим факторам прийняття рішення покупцем про купівлю товару. До цих факторів нами віднесено: комерційні умови, організацію збутової мережі, організацію технічного обслуговування продукції, уявлення про підприємство з боку споживачів та вплив тенденцій розвитку кон’юнктури на становище підприємства на ринку.
3. Встановлено, що категорія „конкурентна позиція підприємства” тісно пов’язана з поняттям „позиціонування”. Під позиціонуванням ми розуміємо процес створення іміджу певної цінності для споживачів цільового сегмента, завдяки якому вони вирізнятимуть товар підприємства від товарів конкурентів. Нами виділено три основні способи створення вагомої відмінної переваги: менеджмент підприємства знаходить шляхи збільшення корисності без відповідного зростання витрат; зниження витрат при збереженні рівня корисності; підприємство займає нове становище на ринку і виходить на інші рівні корисності та ціни. Фактори, які забезпечують підприємству високі досягнення, пов’язані з поняттям стратегічних факторів успіху. Основна передумова їх формування полягає у спроможності підприємства з’ясувати та утримати протягом тривалого часу свої переваги як виробника товару в порівнянні з конкурентами. Нами підкреслено необхідність проводити відмінність між стратегічними факторами успіху підприємства і його потенціалом. Такий потенціал характеризує можливості і ресурси підприємства, за допомогою яких воно може стійко забезпечувати високі досягнення.
4. Дістали подальший розвиток методологічні засади визначення конкурентних позицій підприємства на основі системного підходу, що дає можливість побудувати модель поведінки конкурента та спрогнозувати його майбутню ринкову конкурентну позицію. Існуючі методики дослідження конкурентної позиції підприємства розділяються на дві групи: перша група – параметричні методи, друга група – рейтингові оцінки. На наш погляд, необхідно додати ще одну групу методик, пов’язану з більш детальним дослідженням галузі – поглиблений аналіз конкурентів і складання прогнозів розвитку галузі, оскільки потрібна інформація, яка б розкривала внутрішні механізми роботи конкурента. Дана методика дозволяє отримати суттєву перевагу перед конкурентами і дає можливість виграти конкурентну боротьбу. Доведено, що стратегічні фактори успіху в свою чергу спираються на стратегічний потенціал і відрізняються від нього тим, що безпосередньо впливають на ринковий ефект, так як напряму сприймаються споживачем. Для кожного підприємства характерні свої концепції поведінки на ринку, які визначаються тією конкурентною позицією, яку воно займає на цьому ринку. Тому одним з основних базових завдань маркетологів-аналітиків є оцінка конкурентної позиції підприємства.
5. Узагальнено та адаптовано накопичений досвід щодо визначення конкурентних позицій: всі підприємства запропоновано поділити на кілька груп, які представлені нами у вигляді матриці групового ранжирування конкурентів. Подана матриця виділяє такі конкурентні позиції: ринкові лідери, ринкові претенденти, ринкові послідовники, підприємства, які діють у ринковій ніші, та банкрути. Здійснено аналіз конкурентних позицій підприємства меблевої галузі, в основі якого знаходиться комплексна система показників фінансової стійкості і ринкового рейтингу підприємства. Розроблено і апробовано на меблевому підприємстві „Біличанка” методику фінансової оцінки конкурентних позицій і ринкового рейтингу підприємства, яка ґрунтується на аналізі п’яти сфер діяльності меблевого підприємства. Запропонована методика дає можливість проводити об’єктивний аналіз можливостей підприємства, визначати його сильні і слабкі сторони, а також ринковий рейтинг серед підприємств-конкурентів. Система включає п’ять сфер діяльності меблевого підприємства. До складу системи увійшли відносні показники, що в найбільшій мірі характеризують підприємство на ринку і відображають його маркетингову діяльність. Всі вони розраховуються на основі даних експертного рейтингового оцінювання сильних і слабких сторін меблевого підприємства, що робить методику доступною в умовах дефіциту маркетингової інформації.
6. Запропонована методика розробки маркетингової стратегії меблевих підприємств на основі експертного оцінювання на кожному рівні зважено-орієнтованого графа, яка моделює зв’язок таких сфер діяльності як маркетинг, організація, кадри, виробництво, фінанси. Маркетингова стратегія меблевого підприємства розглядається з точки зору прогнозування майбутнього стану підприємства на ринку, тому що маркетинговий прогноз дозволяє розробити сценарії альтернативних стратегій маркетингу і оцінити їх можливі наслідки, підводячи основу вибору оптимального варіанту. Розкрито зміст маркетингової стратегії з позицій системного підходу. Показано, що дослідження зовнішнього середовища меблевого підприємства є вихідним етапом формування його маркетингової стратегії.
7. Розроблено методику оцінювання конкурентної позиції підприємства з метою визначення його становища на ринку, що забезпечує виявлення конкурентних переваг не лише у зовнішньому середовищі, а й оцінку стану внутрішньо організаційного середовища підприємства. Розроблена класифікація чинників макросередовища для з'ясування особливостей прояву чинників зовнішнього середовища меблевого підприємства, оцінки їхнього стану і прогнозування тенденцій розвитку. Наведені основні чинники макросередовища, які формують ринок і визначають маркетингову стратегію підприємства: економічні, політико-правові, науково-технічні, соціально-демографічні, екологічні, регіональні. Проаналізовано стан макросередвища меблевого підприємства і доведено, що економічне середовище відіграє визначальну роль в розвитку меблевого галузевого ринку. Тенденції розвитку ринку меблевого підприємства складаються під впливом змін, що відбуваються в макросередовищі, та проявом закономірностей розвитку, які пояснюються за допомогою теорії життєвого циклу ринку. На основі дослідження тенденцій розвитку меблевого галузевого ринку запропоновано стратегічні альтернативи, які відповідають різним фазам життєвого циклу ринку.
8. Доведено доцільність застосування математичної моделі у процесі прийняття маркетингових рішень на засадах ранньої діагностики рейтингового оцінювання конкурентних позицій меблевого підприємства. Запропонована комп’ютерна програма розрахунку рейтингової оцінки діяльності меблевого підприємства дозволяє приймати ефективні стратегічні рішення. Процес прийняття маркетингових рішень пов’язаний із складністю системи маркетингу і багатокритеріальністю його завдань. В результаті аналізу меблевого підприємства і його діяльності в умовах меблевого ринку розроблена схема його взаємозв’язків з суб’єктами ринку, а також запропоновано алгоритм оцінювання конкурентного стану підприємства меблевої галузі.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Абрамова Г.П. Маркетинг: вопросы и ответы. - М.: Агропромиздат, 1991.-159 с.
2. Абрамишвили Г.Г., Война В.А., Трусов Ю.Ф. Операция «Маркетинг». Стратегия и тактика конкурентной борьбы монополии. М.: «Международные отношения», 1976. -240с.
3. Академия рынка: маркетинг: Пер.с фр./А.Дайан, Ф.Букерель, Р.Ланкар и др.; Научн. ред. А.Г.Худокормов. - М. «Экономика», 1993. - 572 с.
4. Акимова И.М. Промышленный маркетинг. – 2-е изд., стер. - К.: О-во „Знания”, КОО, 2001.- 294 с.
5. Akimova I. Managing Marketing in Ukraine during the
Privatisation/Proc.of the Third Chemnitz Forum.—Chemnitz, 1997.-P.3-17.
6. Аккоф Р. Планирование будущего корпорации. Пер. с англ. / Под ред. В.В.Данилова-Данильяна, - М.: Прогресс, 1985. – 327 с.
7. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. Пер.с англ. /Науч.ред. и авт. Предисл. Л.И.Евенко. - М.: Экономика, 1989. - 519с.
8. Апикеев С.Н. Методика разработки плана маркетинга: Сер. «практика маркетинга». (Издание 2-е, дополненное). - М.: ФОЛИУМ, «Информ - Студио», 1996.-128с.
9. Архипова Л.В., Сребник Б.В. Популярно о маркетинге. - М.: Профиздат \ (Библиотека профсоюзного активиста), 1991.-80 с.
10. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия.-М.: Инфра 1000.-804 с.
11. Барбакадзе М., Телятицкий И., Фадеев В. Моделирование бизнеса. Часть 1. «Риск», 1996, № 2-3 - с.56.
12. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем.Навч.пос. Київ: КНЕУ, 2001. – 215.
13. Белоусов В.Л. Анализ конкурентоспособности фирмы. — М.: Маркетинг в России и за рубежом. — 2001. — № 5(25).
14. Бондаренко Я.И.,Терещенко А.И. Аннотации переводов иностранной экономической литературы. Донецк,1969.- 72 с.
15. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом: Пер. с англ. /Научн. Ред. и авт. Предисл. Ф.А.Крутиков. - М: Экономика. 1991. - 271с.
16. Бове К.Л., Аренс У.Ф. Современная реклама: пер. с англ. - Тольятти: «Издательский Дом Довгань», 1995. - 704 с.
17. Вайсман А. Стратегічне планування: Навч. пос.- К.: ЦУЛ, 2003. – 456 с.
18. Воронов А.А. К оценке уровня конкурентоспособности машиностроительных предприятии //Машиностроитель. — 2000. —№12.— С. 27—29.
19. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник - К.: КНЕУ. 1998-268 с.
20. Bennett, Peter D. Marketing / Peter D. Bennett in elaboration with Robert P.Lamm and Robert A.Fry. McGRAW - HILL BOOK COMPANY. 1988. - 763p.
21. В.В.Вітлінський, П.І.Верченко, А.В.Сігал, Я.С.Наконечний. Економічний ризик: ігрові моделі. Навч. пос. За ред. проф. В.В.Вітлінського. К.: КНЕУ, 2002 .- С.447.
22. В.В.Вітлінський. Моделювання та оптимізація ризику в стратегічному менеджменті // Машинна обробка інформації. – К.:КДЕУ, 1995.- ЗИП.57,- С.91-102.
23. Business Planning: An.Approach to Strategic management. В. Richards Pitman. 1997. - 304p.
24. Все о маркетинге. Сборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб. М.: Азимут-центр., 1992.-367с.
25. Виханский О. С. Стратегическое управление: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Гардарики, 1999.
26. Гаркавенко С.С. Маркетинг. -К.:Лібра, 1996. - 382с.
27. Герасимчук В.Г. Маркетинг i розвиток підприємства Автореферат. К.,1996.- 35с.
28. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія i практика. - К: Вища шк., 1993.- 327с.
29. Герасимчук В.Г. Класифікація маркетингових стратегій. Матерыали міжнародної науково-практичної конференції, 3-4 жовтня 1996 року, Київ, КДЕУ.1996.-С.24-25.
30. Gestion Dominique Roux, Daniel Soulie. Presses Universitares de France.1992.-517p.
31. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. - М.: Внешнеторгиздат,1990. - 263 с .
32. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория методология практика. - М.: Издательство «Финпресс», 1998. - 416с.
33. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. - М: Дело,1995.-192с.
34. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. — М.: Финпресс, 1999.- 365 с.
35. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции. — М.: Изд-во стандар¬тов, 1998.- 355 с.
36. Gfeick J.Chaos: Making New Science.- New York: Vilking.- 1987.
37. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах. Навч. пос. Київ:КНЕУ, 2001.-400 с.
38. Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. - МН.: НПЖ «Финансы, учет, аудит», 1997. - 464с.
39. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учебн.пособие .Пер.с нем. А.М.Макарова; Под ред. Р.С.Минко.-М.: Высш.шк.,1995.- 255 с.
40. Дон Дебелак. Магия маркетинга. Советы эксперта по малому бизнесу. Пер. с англ. - К.: «София», Ltd., 1997. - 288с.
41. Друкер Пітер. Як забезпечити успіх у бізнесі: Новаторство і підприємництво / Пер.с англ. В.С.Гуля. - К.: Україна. 1994. - 319 с.
42. Дж.Мартин. Планирование развития атоматизированных систем. \ Пер.с англ.; Предисл. В.М.Савинкова. - М.: Финансы и статистика,1984.-196с.
43. Джини Грехем Скотт. Учись эффективно продавать и управлять сбытом. К.: Внешнеторгиздат., 1992. - 176 с.
44. Доманов В.Н., Наполъский Б.М. Повышение конкурентоспособности международ¬ных автомобильных перевозчиков на основе сертификации систем качества на соответ¬ствие стандартам ISO 9000. — М.: АСМАП, 2000. - 48 с.
45. Дурович А.П. Маркетинг в туризме. — Минск: Новое знамя, 2004. - 125 с.
46. Жих Е.М., Панкрухин А.П., Соловьев В.А. Маркетинг: Как завоевать рынок?- А.: Лениздат, 1991. - 139с.
47. ”Деревообработка, мебель” Ж. №12(38) 29.09.2006 г с 56. тир.13 т/прм.
48. Захарченко В.И. Оценка и анализ конкурентоспособности предприятий //Машино¬строитель. - 1999. - №11. - С. 13-17.
49. Завьялов П.С, Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг (сто вопросов - сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке).-2-е изд., перераб. и доп., -М.: Междунар. отношения, 1991.-416с.
50. Зулькарнаев И.У., Ильясова Л.Р. Метод расчета интегральной конкурентоспо¬собности промышленных, торговых и финансовых предприятий. — М.: Маркетинг в России и за рубежом. — 2004. — № 4(24).
51. Калмийцев С. Маркетинг и конкурентоспособность полиграфической продук¬ции предприятия. — М.: Маркетинг. — 1996. — № 3.
52. Капустина Н.Е. Теория и практика маркетинга в США.- М.: Экономика, 1981.-160с.
53. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Новч.посібник. - К.: КНЕУ.1997.-156С.
54. Карлоф Б. Деловая стратегия: Пер.с англ./ Научн.ред. и авт. предисл.| В.А.Приписнов. - М.: Экономика, 1991. - 239 с.
55. Каталог постачальників меблевої, деревообробної та лісової промисловості 2007-2008. Дніпропетровськ. 77 с.
56. Каталог: интерьер магазин. №8(18) 2007.193 с.
57. Котлер Ф.Маркетинг менеджмент. СПб: Питер, 1999- 323 с.
58. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер.с англ.\ Общ.ред. и вступ.ст. Е.М.Пеньковой. - М: Прогресс, 1990.-736 с.
59. Котлер Ф. Управление маркетингом: Сокр. Пер. с англ.-М.: Экономика, 1980.-224с.
60. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ.- М: Центр экономики и маркетинга, 1996. - 176с.
61. Койн К., Субраманьям С. Как упорядочить процесс разработки стратегии. Экономические стратегии — Осень.— 2001. -С. 83-91.
62. Kaplan R.S., Norton D.P. The Strategy-Focused Organization: How Balanced Score-card Companies Thrive in the New Business Environment. - Boston, Ma.: Harvard Business School Press, 2001.-23р.
63. Kenn R.A., Mahajan V., Rajan P. Contemporary Perspectives on Strategic Planning. - Boston: Allyn&Bacon, 1990.-231 р.
64. Kelly, Marketing Stategy and Functions, Prentice - Hall, N.Y., 1965. - 466p.
65. Kirkwood C. Strategic Decision Making: Multiobjective Decision Analysis with Spreadsheets, Is1 ed. - Duxbury Press, 1996.- 56-71р.
66. Коротков Э.М., Шестопал Ю.Т., Дорофеев В.Д. Конкурентные позиции бизнеса: Уч. Пособие / Под ред. Профессора Э.М. Короткова. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 261 с., с.91.
67. Козлов В.К. Логистическое обеспечение конкурентного потенциала фирмы: Автореф. дисс. канд. экон. наук. - СПб: Издательство СПбУЭФ, 1995. - 18 с.
68. Криворотов В.В. Конкурентоспособность предприятия: источники формирования и оценка. – Екатеринбург, 2004. – 198 с.
69. Крыжановский Р.А. Маркетинг в СССР и за рубежом. Пособие для менеджеров и бизнесменов. - Одесса: Маркетинг-центр, 1991- 95с.
70. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии: Практическое пособие. - М: АО «Финстат-информ», 1994. - 181с.
71. Крылов И.В. Маркетинг. - М.: Центр 1998. - 192с.
72. Куденко Н.В. Види маркетингових стратегій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 3-4 жовтня 1996 року. Київ КДЕУ. 1996. с. 145-148.
73. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг. КНЕУ,1998.-С.152.
74. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб . пособие для вузов. М.ЮНИТИ-ДАНА, 2001.– 562 с.
75. Кузьмин В. Вопросы развития маркетинговых систем // Проблемы теории и практики управления. - 1997. -К. -с.113-118.
76. Кузин Б., Юрьев, В., Шахдинаров Г. Методы и модели управления фирмой. - СПб Питер, 2001
77. Кревенс Дэвид В. Стратегический маркетинг. — 6-е изд.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильяме», 2003.-455 с.
78. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер.с французского.СПб.: Наука, 1996.- 589 с.
79. Лифиц И.М. Теория и практика конкурентоспособности товара и услуг. — М.: Юрайт-М, 2001.- 259 с.
80. Максимов И. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия. — М.: Маркетинг. — 1996. — № 3.
81. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. Курс лекций. — Москва; Новосибирск: ИНФРА-М: Сибирское соглашение, 2001.- 235 с.
82. Маркетинг, Терміни та визначення основних понять. ДСТУ , 3294-95.Держстандарт України.Київ.- 19 с.
83. Маджаро С. Международный маркетинг: Пер. с англ.- М.: Медународные отношения. 1979.- 264 с.
84. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия. /Под общ. Редакцией Завьялова П.С/ М.: «Внешторгиздат», 1989. - 152с.
85. Marketing. Armand Dayan, Jerome Bon, Alain Cadix, Renaud de Maricourt, etc. Puf fondamental. Presses universitares de France, Paris. 1985. - 456p.
86. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. - М.: Финансы и статистика, 1996. -128с.
87. Маркетингова політика розподілу та товарного руху. / Уклад.: С.Ю.Бондаренко, А.В.Войчак. - К.: КДЕУ, 1994 - 18с.
88. Мак Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга.- Питер,2000.-276 С.
89. MaiselL.S. Performance Management: The Balanced Scorecard Approach // Journal of Cost Management. - Summer 1992. - P. 47-52.
90. McNair C.J., Lynch R.L., Cross K.L. Do financial and non-financial measures have to agree? // Management Accounting (USA). - 1990. - Vol. 72, № 5. - P. 28-39.
91. Moutinho L., Brownlie D. The Stratlogic Approach to the Analysis of Competitive Position // Marketing Intelligence & Planning. - 1994. - Vol. 12, No. 4. - P. 15-21.
92. Marketing. (Mementos de gestion). Pierre Gregory. Editions Dalloz. Paris. і 1993.-196c.
93. Мебель для офиса. №18,2006.С.27.
94. „Меблеві Технології” №3(8) 2006р. Тир .6 т / прм. с 58.
95. „Меблеві Технології” №4(14) 2006р. Тир .7 т / прм. с 56.
96. „Меблеві Технології” №5(15) 2006р. Тир .5 т / прм. с 63.
97. „Меблеві Технології” №9(30) 2006р. Тир .5 т / прм. с 26.
98. „Меблеві Технології” №5(36) 2007р. Тир .3 т / прм. с 50.
99. „Меблеві Технології” №7(38) 2007р. Тир .3 т / прм. с 14.
100. Методика оценки уровня качества продукции с помощью комплексных пока¬зателей качества. — М.: ВНИИС, 1974.- 159 с.
101. Mowen, John С. Consumer Behavoir. Oklahoma State University. Macmillan Publishin Company. New York. 1987. - 480c.
102. Мильнер Б.З., Евенко Л.И., Рапопорт B.C. Системный подход к организации управления., - М.: Экономика, 1983.- 224 с.
103. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер.с англ.-М.: "'Дело", 1992.- 702 с.
104. Маркетинг. Сборник: Пер.с англ. \ Общ.ред. и предисл. Костюхина Д.И.-М.: Прогресс, 1974.- 446 с.
105. Неруш Ю.М. Коммерческая логистика: Учебник для ВУЗов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 271 с.
106. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. - М.: Финансы и статистика, 1991.- 304 с.
107. Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес. (Под ред. О.М.Осипова. М: Ассоциация гуманитарное издание», 1992. - 432с.
108. Окрепилов В.В. Управление качеством. — М.: Экономика, 1998.-345 с.
109. Osel, Roger R. and Wright Robert V.L. Allocating resources: How to Do It in Multi-Industry Corporations. Handbook of Business Problem Solving / New York: McGrow-Hill. 1980, p. 322.
110. Пастернак Є.Л. Особливості маркетингової стратегії конкуренції. Маркетинг: теорія і практика: Матеріали У1 міжнар. наук - практ. конф. 18-20 вересня 2002р. - К.: КНЕУ, 2002. - С.80.
111. Пастернак Є.Л. Зміст та визначення маркетингової стратегії підприємства в умовах конкуренції. Маркетингові дослідження в Україні: Матеріали П міжнар. наук - практ. конф. 27-31 травня 2002р. - Луганськ: Вид-во Східноукр.нац ун-ту, 2002. – С.137-138.
112. Пастернак Є.Л. Стратегічний маркетинг у системі управління підприємством. Зб. наук. праць молодих учених та аспірантів „Економіка та підприємництво”, випуск 11. К.: КНЕУ, 2003. – С.156-161.
113. Пастернак Є.Л. Особливості процесу стратегічного маркетингового планування в умовах сучасного розвитку економіки України. Україна наукова 2003: Матеріали міжнар. наук - практ. конф. 16-20 червня 2003р. Том 22. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. - С.36-38
114. Пастернак Є.Л. Особливості концепції маркетингу. Науковий потенціал світу: Матеріали міжнар. наук - практ. конф. 1-15 листопада 2004р. Том 15. Маркетинг та менеджмент. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С.9-11.
115. Пастернак Є.Л. Визначення важливості деяких сфер маркетингової діяльності при аналізі сильних та слабких сторін фірми. Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України „Формування ринкових відносин в Україні” - № ( ) , 2005.
116. Пастернак Є.Л. Опис і якісна оцінка застосування SWOT-аналізу до підприємства. Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України „Формування ринкових відносин в Україні” - № ( ) , 2006.
117. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції. /Пер. с англ. А. Олійник, Р. Скільский/ - К.: Основи, 1997. - 390с.
118. Портер М. Конкуренция / Пер. С англ..-М.: Вильямс. – 2000.- С.495.
119. Прауде В.Р. Маркетинг (Актуальные вопросы теории и практики). -Рига: Авотс, 1991. – 348 с.
120. Перерва П.Г. Управление маркетингом на машиностроительном предприятии. - Харьков: Основа, 1993. - 288с.
121. Пилдич Дж. Путь к покупателю. О том, как преуспевающие компании делают товары, которые мы с удовольствием покупаем: Пер. С англ. \ Общ.ред. и вступ.ст. Е.М.Пеньковой. - М.: Прогресс, 1991.- 256 с.
122. Podstawy marketingii. Prasa zbiorowa pod redakcja Jerzego Altkorna Wydanie III zmienione i poszersone Instytut Marketingii. Krakow 1996.-436s.
123. Поддубный И.А. Рыночное хозяйство: конъюнктура и цены: Учебное пособие.-К.:УМКВО, 1992.-108с.
124. Репп С, Коллинз Т.Л. Новый максимаркетинг: Пер. с англ. -Челябинск.: «Урал LTD», 1997 - 535с.
125. Roman Niestroj: Zarzadzanie marketingiem. Aspekty strateiczne. WydaWnictwo Naukowe PWN. Warszawa - Krakow 1996/-222p.
126. Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга.-Харьков: НВФ «Студцентр»,1995.-220 с.
127. Романов А.Н., Корлюгов Ю.Ю., Красильников С.А.и др. Маркетинг: Учебник.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.- 560 с.
128. Рудольф Грюниг. Методы и средства стратегического планирования на фирме // Проблемы теории и практики управления. - 1993.- №3.-с.52-57.
129. Савельев E.B. Маркетинг нового продукту: Навч. посібник. - К., 1994. -116 с.
130. Свирейко Н.Е. Оценка конкурентоспособности масложировых продуктов. — М.; Маркетинг в России и за рубежом. — 2004. — № 3(41).
131. Стратегічний маркетинг /Текст лекції/Укл. Н.В.Куденко, - К.: КНЕУ, 1996.-20с.
132. Системный анализ и структура управления. Под общей редакцией проф. В.Г.Шорина.: М., "Знание", 1975. - 303с.
133. Сибилла Заутер-Закс. Управление предприятием с ориентацией на окружающую среду/УПроблемы теории и практики управления. 1993, № 1.- с. 110-117.
134. Старостіна А.О. Промисловий маркетинг: теорія та господарскі ситуації. -К.: Іван Федоров, 1997.-400с.
135. Стратегический маркетинг \ Под ред. А.Н.Бeрлакова, С.С.Голик, Т.И.Чаюн - Винница, 1994.
136. Трууса Ю.А. Диагностика предприятия - основа стратегического управления. -Таллинн: ЭИМ, 1996.
137. Туленков Н. Ключевая позиция стратегического менеджмента в организации// Проблемы теории и практики управления. - 1997. - №4 - с.104-109.
138. Tuominen К Managing Change: Practical Strategies for Competitive Advantage. -Milwaukee, Wiskonsin: ASQ Quality Press, 2000.
139. Теория маркетинга / Под ред . М.Бейкера.- СПб.: Питер, 2002. - 464 с.
140. Томпсон-мл. Артур А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концеп¬ции и ситуации для анализа. — 12-е изд.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Ви¬льямс, 2003.-235 с.
141. Федосеев В.В, Экономико-математические методы и модели в маркетинге: Учебное пособие \ВЗФЭИ.- М.: АО "Финстатинформ", 1996.- 11О с.
142. Р.А.Фатхутдинов. Стратегический маркетинг.з-е издание, Изд-во Питер, 2003. - 346 с.
143. Р.А.Фатхутдинов. Конкурентоспрособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. – М.: Маркетинг, 2002.- С.234.
144. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. — М.: ИНФРА-М, 2000. - 312 с.
145. Федосеев В.В, Экономико-математические методы и модели в маркетинге: Учебное пособие \ВЗФЭИ.- М.: АО "Финстатинформ", 1996.- 110 с
146. Хасси Д. Стратегия и планирование. Путеводитель менеджера.-ПБ.:Питер,2001.- 378 с.
147. Хершген Х. Маркетинг: основы профессионального успеха.-МА.: Инфра - М, 2000, 334 с.
148. Хлусов В.П. Введение в маркетинг.- М: «ПРИОР», 1997. - 160с.
149. Hooley G., Beracs J., Kolos K. Marketing Strategy
Typologies in Hungary // European Journal of Marketing. —
1993. — V. 27. — P. 80—101.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.