У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Количество страниц 225
ВУЗ ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП………………………………………………………………………................
РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………
1.1. Cутність оцінки вартості підприємства, її основні види та принципи проведення…………………………………………………………………………..
1.2. Сучасні методичні підходи до оцінки вартості підприємства: проблеми та напрями їх вирішення ………………………………………………………….....
1.3. Інформаційне забезпечення оцінювання вартості підприємства: обліково-аналітичний аспект …………………………………………………………………
Висновки до розділу 1……………………………………………………...............
РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………..
2.1. Бухгалтерські підходи щодо оцінки активів………..…………………………
2.2. Вплив облікової політики підприємства на формування інформаційного забезпечення оцінки вартості підприємства ….………………………….………..
2.3. Організація та методика опрацювання фінансової звітності у процесі оцінювання вартості підприємства………………………………………………
Висновки до розділу 2……………………………………………………...............
РОЗДІЛ 3. АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………….
3.1. Роль та завдання економічного аналізу в процедурах оцінки вартості підприємства…….……………………………………………………………….….
3.2. Формування аналітичного базису процесу оцінювання вартості компаній
3.3. Аналітична модель узагальнюючої оцінки вартості підприємства …….….
Висновки до розділу 3……………………………………………………….............
ВИСНОВКИ………………………………………………………………..…...........
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………….
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.……………………………………………

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Ринковий вектор розвитку національної економіки висуває нові вимоги до інформаційного забезпечення будь-якого напряму діяльності, у тому числі оцінного. У сучасній економіці оцінна діяльність є важливим інструментом регулювання відносин власності. Специфічні умови перехідного етапу розвитку економіки України суттєво впливають на вибір того чи іншого методу оцінки, обумовлюють необхідність їх адаптації до особливостей вітчизняного ринку та правильної інтерпретації результатів оцінки. З подальшою інтеграцією України до світової економічної спільноти вимоги до якості та неупередженості оцінки дедалі зростатимуть, що, відповідно, потребує нової якості інформаційного забезпечення. Рівень досконалості та достовірності обліково-аналітичного забезпечення є найважливішою умовою об’єктивності оцінки та результативності оцінних процедур, які здійснюються на його основі.
Питання методології оцінки вартості підприємства та бізнесу досліджували у своїх працях багато зарубіжних і вітчизняних учених. У теоретичному аспекті проблему вартісної оцінки підприємства глибоко вивчали такі зарубіжні автори, як П.Белл, Д.Бішоп, Ф.Еванс, Е.Едвардс, Т. Коупленд, Т. Коллер, М. Міллер, Д.Мідлтон, М.Метьюс, Ф. Модільяні, Дж. Муррін, М.Перера, Б. Райан, Д.Фрідман. Водночас слід зазначити, що в Україні дослідження із цієї проблематики є новим науковим напрямом, оскільки ринкові відносини переживають тільки етап становлення. Оцінка як вид економічної діяльності стала розвиватися в Україні та Росії лише від початку дев’яностих років. Проте сьогодні вже створено методологічну основу для практичного використання оцінки при розв’язанні різних організаційно-економічних завдань завдяки працям таких російських учених, як С.В. Валдайцев, В.В. Григор’єва, А.Г. Грязнова, Є.Б.Колбачев, В.І. Кошкін, Н.Е. Сіміонова, Г.І. Сичова, В.А. Сичев, Ф.Б. Ріполь-Сарагосі, М.А. Федотова та українських – В.Є. Воротіна, Л.І. Воротіної, О.К.Гаршиної, О.Т. Євтуха, П.В. Круша, Н.П. Лебідь, О.Г. Мендрула, О.І.Олексюк, В.А. Панкова, С.В. Поліщук, І.М. Рєпіної, Н.В. Тертичної, О.С. Федоніна.
Втім, незважаючи на різноплановість і глибину досліджень у даному напрямі, такий важливий їх аспект, як формування обліково-аналітичного забезпечення оцінки вартості підприємства, в економічній літературі ще не набув достатнього висвітлення. Проблемам оцінки як елементу методу бухгалтерського обліку присвятили наукові праці такі вітчизняні вчені, як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф.Голов, Н.Н. Грабова, В.М. Добровський, Р.С. Коршикова, В.М. Костюченко, М.М. Коцупатрий, М.В. Кужельний, А.М. Кузьмінський, Л.Г. Ловінська, Н.М.Малюга, П.П. Німчинов, В.Г. Лінник, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, Н.М. Урбан, В.О. Шевчук. Аналітичні аспекти фінансової діагностики підприємств, що лежать в основі оцінних процедур, досліджували І.Д. Лазаришина, Є.В. Мних, І.М. Парасій-Вергуненко, М.Г. Чумаченко.
Однак такі практичні питання, як порядок та механізм застосування обліково-аналітичної інформації в процедурах оцінки, її інтерпретація з урахуванням різних користувачів та цілей оцінки, узгоджуваність стандартів оцінки зі стандартами бухгалтерського обліку, в економічній літературі практично не висвітлені. Отже, актуальність, практична значущість і недостатній рівень опрацювання та дослідження теоретичних, методичних і прикладних аспектів обліково-аналітичного забезпечення оцінки вартості підприємства зумовили вибір теми дисертаційної роботи та визначили її мету і завдання.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у Луцькому національному технічному університеті відповідно до держбюджетної теми «Організаційно-економічний механізм управління підприємством в сучасних умовах господарювання» (реєстраційний номер 0105U000804), у межах якої автором розроблено науково-методичні рекомендації щодо вдосконалення обліково-аналітичної інформації для процесу оцінки вартості діючого підприємства з урахуванням специфіки машинобудівної галузі.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування й удосконалення теоретичних положень та розробка методики формування обліково-аналітичного забезпечення процедур оцінки вартості підприємства.
Відповідно до мети дослідження було поставлено й розв’язано такі наукові та практичні завдання:
- визначити місце, роль та завдання обліку й аналізу в процедурах оцінки вартості підприємства, обґрунтувати основні етапи формування та напрями вдосконалення інформаційного забезпечення залежно від об’єктів та цілей оцінки;
- розробити структурно-логічну модель формування обліково-аналітичного забезпечення процесу оцінки вартості підприємства;
- вивчити та систематизувати основні принципи оцінки залежно від напряму дії на результат оцінки та обґрунтувати критерії і сферу їх застосування;
- удосконалити класифікацію видів оцінок, яка б ураховувала мету оцінки, види вартості та методи оцінки;
- уточнити методику розрахунку вартості чистих активів через уточнення порядку визначення вартості окремих видів активів, власного капіталу та зобов’язань;
- удосконалити методику коригування вартості запасів та механізму їх списання з балансу на основі аналізу їхньої оборотності;
- дослідити вплив облікової політики на зміну балансової вартості активів підприємства;
- розробити класифікацію аналітичних показників, що використовуються в оцінній діяльності;
- розробити методику аналізу діяльності компаній для цілей оцінки їх вартості.
Об’єктом дослідження є процеси оцінки вартості підприємств машинобудівної галузі Волинської області.
Предметом дослідження є обліково-аналітичні процедури, що забезпечують інформаційне забезпечення процесів оцінки вартості підприємства.
Методи дослідження. Методологічною базою дослідження є діалектичний метод пізнання, фундаментальні положення економічної теорії, загальнонаукові принципи, методи та прийоми проведення досліджень. Теоретичною основою дисертаційної роботи стали наукові досягнення класиків економічної теорії, праці вітчизняних і зарубіжних учених з питань обліку, аналізу, аудиту, оцінної діяльності.
У дисертаційній роботі використано сукупність загальнонаукових і спеціальних методів і способів наукового дослідження: методи аналізу й синтезу, індукції та дедукції (у процесі дослідження положень сучасних економічних теорій та праць вітчизняних і зарубіжних учених щодо оцінки вартості підприємства та вартості активів); системний і логічний підходи, історичний метод і метод аналогій (у процесі дослідження характеристик підприємства як об’єкта оцінки і його активів та розробки структурно-логічної моделі формування обліково-аналітичного базису оцінки вартості підприємства); експертні методи (під час оцінки фінансового стану та його впливу на оцінку вартості підприємства); балансовий метод (для визначення вартості чистих активів підприємства); метод коефіцієнтів (для дослідження фінансової стійкості та ефективності діяльності підприємств), ряди динаміки (для дослідження тенденцій зміни окремих показників фінансового стану підприємств), середні величини (для дослідження середньогалузевих значень окремих показників діяльності підприємств машинобудівної галузі). Для обробки економічної інформації, побудови таблиць, діаграм, алгоритмів використано сучасні комп’ютерні технології та пакет прикладних програм Microsoft Excel.
Інформаційною базою роботи є офіційні статистичні дані, матеріали науково-практичних конференцій, періодичних видань за досліджуваною тематикою, дані річної звітності підприємств машинобудівної галузі Волинської області, результати наукових досліджень, проведених безпосередньо автором.
У написанні дисертації використано вітчизняні законодавчі акти, що регулюють оцінну діяльність в Україні, міжнародні та національні стандарти оцінки та бухгалтерського обліку і фінансової звітності; чинні методичні рекомендації Кабінету Міністрів та Міністерства фінансів України щодо методики оцінки вартості майна та методики аналізу фінансової звітності, методичні рекомендації Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо оцінки вартості чистих активів підприємства.
Наукова новизна одержаних результатів. Основний науковий результат дисертаційної роботи полягає в удосконаленні обліково-аналітичного базису процесу оцінки вартості підприємства.
Наукова новизна результатів дослідження полягає в такому:
уперше:
- розроблено структурно-логічну модель формування обліково-аналітичного забезпечення оцінки вартості підприємства. Сутність запропонованої моделі полягає в поетапному коригуванні вартості чистих активів, розрахованих за авторською методикою, на узагальнюючий показник, що враховує фінансову стійкість підприємства, його здатність до динамічного зростання, кадровий потенціал, рівень дохідності діяльності;
- запропоновано методику коригування вартості окремих видів активів способом їх уцінки або списання з балансу на основі розрахунку коефіцієнтів оборотності, що суттєво зменшує трудомісткість оцінних процедур і дає змогу наблизити їх вартість до справедливої;
удосконалено:
- класифікацію видів оцінки для формування системи аналітичних показників, що використовуються в оцінній діяльності, через доповнення її такими класифікаційними ознаками та видами оцінки: за часовим періодом; за об’єктом оцінки; за методом оцінки вартості; за формою одержаного результату; за цільовим призначенням. Використання запропонованих класифікаційних ознак дає змогу врахувати різні цілі оцінки та спрощує аналітичну інтерпретацію одержаних результатів оцінки;
- методику розрахунку вартості чистих активів через уточнення порядку визначення вартості власного капіталу, а саме, включенням до його складу різниці між доходами та витратами майбутніх періодів, що посилює точність оцінки;
- процедури аналізу фінансово-економічної стійкості й ефективності діяльності підприємства через обґрунтування системи показників, покладених в основу інтегрального коригувального коефіцієнта вартості підприємства, механізму їх узагальнення та інтерпретації. Такий підхід посилює об’єктивність оцінки на основі формалізованої бухгалтерської інформації і дозволяє використати переваги комбінування витратного (майнового) та дохідного методичних підходів оцінки вартості підприємства;
- класифікацію аналітичних показників, які використовуються в оцінній діяльності в частині ознак: за сферою використання; за інформаційними джерелами; за формою; за часовою спрямованістю; за кількістю параметрів. Урахування цих класифікаційних ознак лежить в основі наукового обґрунтування відбору аналітичних показників, визначення способів їх узагальнення та інтерпретації для цілей оцінки вартості різних об’єктів, дозволяє уникнути їх дублювання;
набули подальшого розвитку:
- систематизація основних положень облікової політики з урахуванням їх впливу на балансову вартість активів та процедури їх контролю для цілей оцінки вартості підприємства;
- класифікація принципів оцінки залежно від напряму дії на результат оцінки, що дозволяє обґрунтувати критерії і сферу їх застосування залежно від специфіки об’єкта оцінки та мети її проведення.
Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного дослідження сприятимуть удосконаленню обліково-аналітичного забезпечення оцінки вартості підприємства. Основні положення, запропоновані автором, можуть використовуватись у практичній діяльності та навчальному процесі.
Окремі розробки автора, які спрощують процедури оцінки вартості підприємств, знижують їх трудомісткість та суттєво підвищують об’єктивність оцінки, впроваджені в практику організацій та підприємств, котрі ведуть оцінну діяльність, що підтверджується довідками про впровадження, зокрема Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Волинській області (довідка № 1138 від 19.12.2007 р.) та Міжнародною юридичною компанією „СОЛОМОН-ГРУПП” (довідка № 262 від 16.12.2007р.).
Основні положення наукового дослідження використовуються в навчальному процесі кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету у процесі викладання дисциплін «Фінансовий облік», «Економічний аналіз», «Податковий облік», «Аудит» (акт про впровадження від 5.12.2007 р.).
Особистий внесок здобувача. Наукові положення, розробки та висновки дисертаційної роботи є результатом самостійно проведеного автором дослідження щодо вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення процедур оцінки вартості підприємства. Особистий внесок у працях, опублікованих у співавторстві, визначено в переліку публікацій.
Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення та практичні результати наукового дослідження доповідались автором й дістали схвалення на восьми міжнародних та всеукраїнських конференціях, зокрема: Міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і аудиту у сфері надання послуг” (м. Тернопіль, 2005), Міжнародній конференції “Становлення та розвиток обліку, контролю та аналізу в Україні” (м. Київ, 2006 р.), ІV Міжнародній науково-практичній конференції „Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку” (м. Тернопіль, 2006 р.), VІ Міжнародній науково-практичній конференції „Теорія і практика сучасної економіки” (м. Черкаси, 2006 р.), IV Міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми розвитку суспільства: історична спадщина, реалії та виклики XXI століття” (м. Київ, МАУП, 2006), I Міжнародній науково-практичній конференції „Європейська наука XXI століття: стратегія і перспективи розвитку - 2006” (м. Донецьк, 2006), Всеукраїнській науково-практичній конференції „Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку економіки України” (м. Тернопіль, 2006), Всеукраїнській науково-практичній конференції „Внутрішній аудит та контроль ризиків бізнесу” (м. Луцьк, 2007).
Публікації. Основні результати дослідження опубліковано в 14 наукових працях, серед яких 6 статей – у наукових фахових виданнях (2,7 друк. арк.), 8 публікацій – у матеріалах науково-практичних конференцій (1,78 друк. арк.). Загальний обсяг публікацій – 4,48 друк. арк., з яких особисто авторові належать 4,38 друк. арк.
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Аналітична довідка про хід виконання Державної програми приватизації на 2000-2002 роки в 2005 р. // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2006. – № 5.– С. 3 - 21.
2. Аналітична довідка про хід виконання Державної програми приватизації на 2000-2002 роки у I півріччі 2006 р. // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2006. – № 10.– С. 5 - 23.
3. Бартнев С.А. История экономических учений / Бартнев С.А. – М.: Юристь, 1998. – 475 с.
4. Баранов П.Ю. О проблемах применения затратного подхода при оценке недвижимости / П.Ю. Баранов // Государственный информационный бюллетень о приватизации. – 2003. – № 8. – С. 41 – 45.
5. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы: Курс лекций / Белолипецкий В.Г. / Под ред. И. П. Мерзлякова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 298 с.
6. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация / Бернстайн Л.А. –М.: Финансы и статистика, 1996. – 624 с.
7. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку / Білуха М.Т. – К.: КДЕУ, 2000. - 692 с.
8. Богатая И.Н. Стратегический учет собственности предприятия / Богатая И.Н. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 320 с.
9. Богатин Ю.В. Оценка эффективности бизнеса и инвестиций: Учеб. пособие / Ю.В. Богатин, В.А. Швандар. - М.: Финансы: ЮНИТИ-ДАНА(М.), 2001. - 254 с.
10. Бондаренко В. В. Оцінка вартості капіталу / В. В. Бондаренко // Облік і фінанси АПК. - 2005. - № 3. - С. 107-109.
11. Бреславцева Н.А. Система балансовых отчетов и концепция балансового управления экономическими процессами / Бреславцева Н.А. – Ростов-на-Дону: Изд-во Северо-Кавказского научного центра высшей школы, 1997. - 165 с.
12. Бриттон Э. Вводный курс по бухгалтерс¬кому учету, аудиту, анализу. Самоучитель: пер. с англ. И.А. Смирновой / Э. Бриттон, К. Ватерстон. / Под ред. проф. Я.В. Соколова. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 328 с., с.67.
13. Бродська І.І. Оцінка вартості компанії: обліковий аспект / І.І. Бродська // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. Науковий журнал ТДЕУ: Випуск 13. / Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту у сфері надання послуг: міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 груд. 2005 р.: тези доп. – Т.: Економічна думка, 2005. - С. 175-180.
14. Бродська І.І. Методичні підходи до обліково-аналітичного забезпечення оціночної діяльності / І.І. Бродська // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр.- Випуск 209. Том I.- Д.: ДНУ, 2005. - С. 44-51.
15. Бродська І.І. Основні принципи оцінки вартості підприємства / І.І.Бродська // Становлення та розвиток обліку, контролю і аналізу в Україні: міжнар. наук. конф., 16-17 берез. 2006 р.: тези доп. / Відп. за вип. В.Г. Лінник – К.: КНЕУ, 2006. - С. 44-49.
16. Бродська І.І. Методика опрацювання фінансової звітності у процесі оцінки вартості підприємства / І.І. Бродська // Економічні науки. Серія „Облік і фінанси”. Зб. наук. пр. - Випуск 3 (12), частина 1. – Луцьк: ЛДТУ, 2006. - С. 21-32.
17. Бродська І.І. Класифікація видів вартості як бази оцінки / І.І.Бродська // Європейська наука XXI століття: стратегія і перспективи розвитку: міжнар. наук.-практ. конф., 22-31 травня 2006 р.: тези доп. Том 12. Економічні науки. – Д.: Наука і освіта, 2006. - С. 5-8.
18. Бродська І.І. Класифікація видів вартості як об’єкта оцінки / І.І. Бродська, І.М. Парасій–Вергуненко // Фінанси, облік і аудит. Зб. наук. пр. – Випуск 8. - К.: КНЕУ, 2006. - С. 250-257.
19. Бродська І.І. Роль оціночної діяльності в умовах поглиблення приватизаційних процесів в Україні / І.І. Бродська, І.М. Парасій–Вергуненко // Формування ринкової економіки. Зб. наук. пр. - Випуск 16.1. - К.: КНЕУ, 2006. - С. 319-326.
20. Бродська І.І. Економічна сутність оцінки вартості підприємства / І.І.Бродська // Економічні науки. Серія „Облік і фінанси”. Зб. наук. пр. - Випуск 4 (16), частина 1.–Луцьк: ЛДТУ, 2007. С. 29-38.
21. Бродська І.І. Економічний аналіз: його місце та роль в процедурах оцінки вартості підприємства / І.І. Бродська // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр.- Випуск 236. Том V.- Д.: ДНУ, 2008. - С. 1253-1261.
22. Бродська І.І. Оцінка вартості компаній: обліковий аспект / І.І. Бродська // Актуальні проблеми розвитку суспільства: історична спадщина, реалії та виклики XXI століття. Дев’яті читання пам’яті В’ячеслава Липинського: міжнар. наук.-практ. конф., 27 квітня 2006 р.: тези доп. – Луцьк: Видавництво „Волинська обласна друкарня”, 2006.- С. 107-109.
23. Бродська І.І. Обліково-аналітичні аспекти оцінки бізнесу / І.І. Бродська // Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку: міжнар. наук.-практ. конф., 10-12 жовтня 2006 р.: тези доп. – Т.: Економічна думка, 2006. - С. 78-80.
24. Бродська І.І. Підготовка фінансової звітності до оцінки вартості підприємства / І.І. Бродська // Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку економіки України: всеукр. наук.-практ. конф., 23-24 листоп. 2006 р.: тези доп. – Т.: Терно-граф. - 2006. - С. 430.
25. Бродська І.І. Класифікація аналітичних показників, що використовуються в оціночній діяльності / І.І. Бродська // Теорія і практика сучасної економіки: міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 жовтня 2006 р.: тези доп. / Відповідальний редактор Хомяков В.І. – Ч.: ЧДТУ, 2006.- С. 215 – 217.
26. Бродська І.І. Роль і задачі економічного аналізу в оціночній діяльності / І.І. Бродська // Внутрішній аудит та контроль ризиків бізнесу: наук.-практ. конф., 2 – 3 липня 2007 р.: тези доп. - ЛДТУ. Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Ліпич Л.Г. - Луцьк 2007. - С. 33-37.
27. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия: Учеб. пособ. для вузов / Валдайцев С.В. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 720 с.
28. Валдайцев С. В. Оценка бизнеса: Ученик / Валдайцев С. В. - М.: Проспект, 2003. - 352 с.
29. Вейсман М.Й. Теория бухгалтерского учета / Вейсман М.Й. – М.: Госместпромидат, 1960. - 279 с.
30. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дор. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. –К.: Ірпінь, ВТ «Перун», 2005. – 1728 с.
31. Велш Г. А. Основи фінансового обліку / Г.А. Велш, Д.Г. Шорт. – К.: Основи, 1997. - С. 833-857.
32. Витвицький Я. Визначення реверсії під час оцінки бізнесу дохідним підходом / Витвицький Я. // Вісник про приватизацію. - 2005. - №8. – С. 32-35.
33. Витвицький Я. Урахування чинника часу під час оцінки бізнесу дохідним підходом / Витвицький Я. // Вісник про приватизацію. - 2006. - №4. – С. 20-24.
34. Гайдук В.Я. Державне регулювання оціночної діяльності / В.Я.Гайдук // Державний бюлетень про приватизацію. - 2005. - №4. – С.27-29.
35. Гальперин Я.М. Краткий курс теории бухгалтерского учета / Гальперин Я.М. – М.: ВУККЗО, 1940. – 147 с.
36. Гатауллина Е.В. Оценка стоимости компании при венчурном инвестировании / Е.В. Гатауллина // Инновации. - 2004. - № 8. - С. 80-82.
37. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник / С.Ф. Голов, В.М.Костюченко. – К.: Лібра, 2004. – 880 с.
38. Фінансовий облік: Підручник / [Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А.]. – К.: Лібра, 2005. - 976 с.
39. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.
40. Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях: Учеб. пособие для студентов вузов / Н.Н. Грабова, В.Н.Добровский. / Под ред. Н.В. Кужельного. – У.: А.С.К., - 2000. - 624 с.
41. Грибовский С.В. Новые возможности сравнительного подхода при решении старых проблем / Грибовский С.В., Сивец С.А., Левикина И.А. // Государственный информационный бюллетень о приватизации. – 2003. – №4. – С. 43 - 48.
42. Григорьев В.В. Оценка предприятий: имущественный поход / В.В.Григорьев, И.М. Островкин. – М.: Дело, 1998. – 326 с.
43. Григорьев В.В. Оценка предприятия: теория и практика: Учебное пособие / В.В. Григорьев, М.А. Федотова. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 318 с.
44. Гулькин К.И. Как определить стоимость предприятия / К.И. Гулькин, И.В. Толстов, О.П. Осадчая // ЭКО. - 2003. - № 5. - С. 159-166.
45. Денисенко В. К. До питання визначення вартості реверсії / В.К.Денисенко // Держ. інформ. бюл. про приватизацію. - 1998. -№10. - С. 79-80.
46. Денисюк О. Приватизація в стратегічно важливих галузях та захист національних інтересів / О. Денисюк // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2005. - №7 - С. 30-32.
47. Деньга С.М. Екаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу. – Ч.2. –Категорії та методологія оцінювання / Деньга С.М. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – 301 с.
48. Джуха В.М. Оценочная деятельность в экономике / Джуха В.М., Усенко Л.Н., Киреев В.Д. – Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2003. – 304 с.
49. Еленева Ю.Я. Обеспечение конкурентоспособности промышленных предприятий / Еленева Ю.Я. - М.: Янус-К, 2001. - 296 с.
50. Есипов В. Оценка бизнеса: Учебник для вузов / Есипов В., Маховикова Г., Терехова В. - СПб.: Питер, 2002. - 416 с.
51. Євтух О.Т. Економіка крізь призму вартості / О.Т. Євтух // Держ. інформ. бюл. про приватизацію. - 2006. - №2 - С. 18-23.
52. Єременко О. Інвестиційна оцінка вартості банку / О. Єременко // Фінансовий ринок України . - 2007. - №3. - С. 3-9.
53. Журавлев О. Оценка стоимости энергокомпаний / О. Журавлев, А.Качурина // РИСК: Ресурсы, инф., снабж., конкуренция. - 2005. - №3. - С. 44-48.
54. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“ від 16.06.99 №996-ХІV, із змінами і доповненнями.
55. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07 2001 р. №2658-ІІІ, із змінами та доповненнями.
56. Захарова М.Ю. К вопросу об использовании ликвидационной стоимости в процессе оценки / М.Ю. Захарова, О.В. Юманова, Е.В.Романенко / Российское общество оценщиков // Вопросы оценки. – 2002. – № 3. – С. 26-34.
57. Звіт про роботу Фонду державного майна України та хід виконання Державної програми приватизації у 2006 році // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2007. – №5 – С.7–27.
58. Інструкція до плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
59. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69.
60. Каллас К.Э. Организация автоматизированной системы бухгалтерского учета / Каллас К.Э. — М.: Финансы и статистика, 1990. — 176 с.
61. Карзаева Н.Н. Оценка и ее роль в учетной и финансовой политике организации / Карзаева Н.Н. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 223 с.
62. Ковалев В.В. Учет в условиях инфляции / В.В. Ковалев, Я.В. Соколов // Бухгалтерский учет. – 1993. - №1. - С. 8-12.
63. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учеб. пособие / Коллас Б. ; пер. с франц. под ред. Я.В. Соколова. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 576 с.
64. Колос І.В. Обґрунтування ключових чинників вартості підприємства / І.В.Колос // Економіка та держава. - 2006. - №11. - С. 30-32.
65. Кольвах О.И. Ситуационно-матричная бухгалтерия: модели и концептуальные решения: автореф. дис. на соискание ученой степени д.е.н. / И.О.Кольвах. – М., 2000. - 64 с.
66. Коршикова Р.С. Вплив інфляції на фінансову звітність підприємства / Р.С. Коршикова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. - №12. - С. 22-28.
67. Костюченко В.М. Облік і аналіз діяльності групи підприємств як єдиної економічної одиниці (Монографія) / Костюченко В.М. –– К.: Центр учбової літератури, 2007.–504 с
68. Костюченко В.М. Аналіз і оцінка діяльності холдингу / В.М.Костюченко // Облік і фінанси АПК. − 2007. − № 6−7 (29−31).− С.115−123.
69. Костюченко В.М. Аналіз консолідованих фінансових звітів групи підприємств за моделями оцінки / В.М. Костюченко // Вісник Нац. ун.-ту „Львівська політехніка”: Зб. наук. праць. Вип. 577. − Львів, 2007. − С. 189−193.
70. Коупленд Т. Стоимость компаний : оценка и управление / Коупленд Т., Коллер Т., Мурин Дж. / Т.Коупленд - 2-е изд., стер. - М.: Олимп-Бизнес, 2000. - 576 с.
71. Круш П. В. Оцінка бізнесу: Навчальний посібник / П.В. Круш, С.В.Поліщук. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 264 с.
72. Кужельний М.В. Теорія бухгалтерського обліку / М.В. Кужельний, В.Г. Лінник. – К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.
73. Кужельний М.В. Теоретичні аспекти бухгалтерського обліку / М.В.Кужельний // Бухгалтерський облік і аудит. - 2005. - №8-9. –С.45-47.
74. Кузьмінський А.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. вузів, що навч. за спец. «облік і аудит» / А.М. Кузьмінський, Ю.А.Кузьмінський. – К.: Редакція газети «Все про бухгалтерський облік», 1999. – 287 с.
75. Кукукина И.Г. Управление финансами: Учеб.-практ. Пособие / Кукукина И.Г. - М.: Юристъ, 2001. - 267 с.
76. Лазаришина І.Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика (Монографія) / Лазаришина І.Д. – Рівне: НУВГП, 2005. – 369 с.
77. Лазаришина І.Д. Стратегія організації економічного аналізу / І.Д.Лазаришина, С.І. Шкарабан // Економічний аналіз: зб. наук. праць кафедри економ. аналізу ТНЕУ. Вип. 2 (18). - Тернопіль: Економічна думка, 2008. – С. 10-15.
78. Лебедь Н.П. Оценка имущества и имущественных прав в Украине: монографія / Лебедь Н.П., Мендрул А.Г., Карцев В.С. и др.. // Под ред. Н.П.Лебедь – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: ООО «информационно-издательская фирма «Принт-Єкспресс», 2003. - 715 с.
79. Лебедь Н.П. Практическое пособие по экспертной оценке предприятий / Н.П. Лебедь, А.Г. Мендрул. - К.: Легалис-Эксперт: Эксперт-Л, 1996. - 280 с.
80. Левчук Ю.Ф. Про співвідношення понять «база оцінки» та «вид вартості» / Ю.Ф. Левчук // Держ. інформ. бюл. про приватизацію. - 2006. - №3 - С. 27-29.
81. Леонтьев Н.А. Теория бухгалтерского учета / Леонтьев Н.А. – М.: Министерство культуры СССР, 1953. – 402 с.
82. Ловінська Л.Г. Грошовий вимірник у сучасній системі бухгалтерського обліку / Л.Г. Ловінська // Фінанси, облік і аудит: Наук. зб. – Вип. 1 / Відп. ред. А.М. Мороз. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 233-241.
83. Ловінська Л.Г. Оцінка в бухгалтерському обліку: Монографія / Ловінська Л.Г. – К.: КНЕУ, 2006. – 256 с.
84. Ловінська Л.Г. Оцінка в сучасній системі бухгалтерського обліку підприємств України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н.: 08.00.09 ˝Бухгалтерський облік, аналіз та аудит˝ / Л.Г. Ловінська. - К., 2007. - 29с.
85. Макаров В.Г. Теория бухгалтерского учета / Макаров В.Г. – М.: Госфиниздат, 1955. – 288 с.
86. Малюга Н.М. Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи (на прикладі підприємств Житомирської області): автореф. дис. на здобутя наук. ступеня д.е.н.: 08.06.04 ˝Бухгалтерський облік, аналіз та аудит˝ / Н.М. Малюга. – К., 1999. – 20 с.
87. Малюга Н.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи. Монографія / Малюга Н.М. – Житомир. - 1998. – 490 с.
88. Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навч. посіб. / Машина Н.І. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с.
89. Международные стандарты оценки // Методика и практика составления отчетов об оценке (с использованием материалов Института экономического развития Всемирного банка). – К.: Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту, 1996. – С. 5-59.
90. Международные стандарты оценки. Кн. 2 / [Микерин Г.И. (руководитель), Недужий М.И., Павлов Н.В., Ящина Н.Н.]. – М.: ОАО «Типография «НОВОСТИ», 2000. – 360 с.
91. Мейер М.В. Оценка эффективности бизнеса: Что будет после BaIanced Scorecard? / Мейер М.В.; пер. с англ. - М.: Вершина, 2004. - 270 с.
92. Мельник О. Вплив інфляції на фінансове становище підприємства / О. Мельник // Вісник НБУ. - 2000. - №2. - С. 30-37.
93. Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємств: Монографія. / Мендрул О.Г. – К.: КНЕУ, 2002. – 272 с.
94. Методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки. Затверджено наказом міністерства фінансів України від 14.02.2006 р. №170.
95. Методика оцінки майна. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.12 2003 р. №1891 ( доп. № 904 від 14.02 2005 р.)
96. Методика оцінки вартості майна під час приватизації. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. №1554 // http://www.rada.kiev.ua
97. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності підприємства (Додаток до листа Міністерства фінансів України від 31.12. 2003 р. № 31-04200-20-5/8622)
98. Методичні рекомендації щодо застосування суттєвості у бухгалтерському обліку, затверджені листом Мінфіну України від 29.07.03 №04230-04108.
99. Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств. Затверджені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.04 №485.
100. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Перекл. з англ. за ред. С.Ф.Голова – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2005. - 1568 с.
101. Міжнародні стандарти оцінки. Принципи, стандарти та правила. / Ред. О.Драпіковський, І.Іванова. – К.: UKRels, 1999. -122 с.
102. Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений / Миддлтон Д.; пер. с англ.: под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 408 с.
103. Милль Дж. С. Основы политической экономии / Дж. С. Милль // Рынок. – К.: Украина, 1995. – С. 74-96.
104. Модильяни Ф. Сколько стоит фирма? Теорема ММ. / Ф. Модильяни, М.Миллер / Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – 397 с.
105. Мэтьюс М.Р. Теория бухгалтерского учета: ученик / М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б.Перера.; пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 663 с.
106. Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» / Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. №1440.
107. Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна» / Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. №1442.
108. Національний стандарт №3 «Оцінка цілісних майнових комплексів» / Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. №1655.
109. Національний стандарт №4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» / Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. №1185.
110. Німчинов П.П. Загальна теорія бухгалтерського обліку / Німчинов П.П. – К.: Вища школа, 1977. - 240 с.
111. Новиков Б.Д. Рынок и оценка недвижимости в России / Новиков Б.Д. – М.: Экзамен, 2000. – 512 с.
112. Огаджанян А.Б. Ретроспективна оцінка вартості / А.Б. Огаджанян // Держ. інформ. бюл. про приватизацію. - 2006. - №2 - С. 14-16.
113. Организация и методы оценки предприятия (бизнеса): Учебник / Ред. В.И. Кошкин. - М.: ЭКМОС, 2002. - 944 с.
114. Оценка бизнеса: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 512 с.
115. Оценка имущества и имущественных прав в Украине: Монография / [Лебедь Н., Мендрул А., Ларцев В., Скрынько С., Жиленко Н., Пашков В.] / Под ред. Н. Лебедь. – К.: ООО “Информационно-издательская фирма “Принт-Экспресс”, 2002. – 688 с.
116. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). Учебное пособие / Под ред. Абдулаева Н.А., Колайко Н.А. – М.: ЭКМОС, 2000. – 352 с.
117. Оцінка майна в Україні. Том.1. Нерухоме майно: Монографія / [Вороніна Л.І., Воротін В.Є., Лісняк В.Г., Поліщук В.М.]. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2005. – 217 с.
118. Оцінка майна та майнових прав: Нормативна база / Роїна О.М. – К.: КНТ, 2005. - 336 с.
119. Павловец В. Введение в оценку стоимости бизнеса / В. Павловец // Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/finanalysis/value.shtml.
120. Палий В.Ф. Введение в теорию бухгалтерского учета / В.Ф. Палий, С.Я. Соколов. – М.: Финансы, 1979. – 304 с.
121. Панков В.А. Теоретические основы определения стоимости предприятия в транзитивной экономике / В.А. Панков, О.К. Гаршина // Вісн. екон. науки України. - 2005. - №2. - С. 91-94.
122. Перекупнева Т. Оцінка вартості малих та середніх підприємств методом галузевих співвідношень (порівняльний підхід) / Т. Перекупнева // Економіка та держава. - 2005. - №1. - С. 23-28.
123. Перекупнева Т.В. Методичні підходи до визначення ринкової вартості малих і середніх підприємств в Україні / Т.В. Перекупнева // Економіка АПК. - 2005. - №5. - С. 91-97.
124. Писарев А.Г. Основные принципы установления лимитов / А.Г.Писарев // Финансовые риски. - 2003. - №2 (33). – С.55-66.
125. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”/ Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87.
126. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”/ Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 № 237.
127. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов`язання”/ Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.01.00 № 20.
128. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”/ Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 26.04.00 № 91.
129. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 “Фінансові інструменти”/ Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.01 № 559.
130. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”/ Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 № 290.
131. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”/ Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318.
132. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 „Податок на прибуток” ”/ Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від № .
133. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об`єднання підприємств”/ Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 № 163.
134. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс ”/ Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87.
135. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 “Консолідована фінансова звітність ”/ Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30.08.99 № 176.
136. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів ”/ Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 10.08.00 № 193.
137. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 “Вплив інфляції ”/ Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 28.02.02 № 147.
138. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 „Діяльність, що припиняється ”/ Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 07.11.03 № 617.
139. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 „Зменшення корисності активів ”/ Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 24.12.04 № 817.
140. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах ”/ Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 № 137.
141. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”/ Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00 № 92.
142. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи ”/ Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 № 242.
143. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”/ Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 № 246.
144. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 / Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від
145. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 / Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від .
146. Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються, а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. N 158.
147. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації. Затверджено наказом Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України від 26.01.2001 р.№49/121.
148. Посібник по оцінці бізнесу в Україні / За заг. ред. Я.I. Маркуса. - К.: УТО, 2002. - 342 с.
149. Програма реформування системи бухгалтерського обліку в Україні, затверджена постановою Кабміну України від 28.10.98 р. № 1706.
150. Пятницкий Д.В. Оценка стоимости корпораций Германии / Д.В. Пятницкий // Мировая экономика и международные отношения. - 2006. – №10. - С. 43-47.
151. Райан Боб. Стратегический учет для руководителя / Райан Боб. ; пер. с англ. под ред. В.А. Микрюкова. – М.:Аудит, ЮНИТИ, 1998. - 616 с.
152. Ревуцкий Л.Д. Потенциал и стоимость предприятия / Ревуцкий Л.Д. – М.: Перспектива, 1997. - 128 с.
153. Ревуцкий Л.Д. Производственная мощность, продуктивность и экономическая активность предприятия. Оценка, управленческий учет и контроль / Ревуцкий Л.Д. – М.: Перспектива, 2002. – 240 с.
154. Ревуцкий Л.Д. Нормативно-доходный метод определения рыночной стоимости и рыночной цены предприятия (бизнеса) / Л.Д. Ревуцкий // Аудит и финансовый анализ. - 2005 - №4. - С. 239-261.
155. Ревуцкий Л.Д. Качество оценок стоимости предприятий методами доходного подхода (мифы и реальность) / Л.Д. Ревуцкий // Аудит и фин. анализ. - 2007. - №1. - С. 158-165.
156. Решоткин К.А. Оценка рыночной стоимости коммерческого банка / Решоткин К.А. - М.: ТЕИС, 2002. - 286 с.
157. Риполь-Сарагоси Ф.Б. Основы оценочной деятельности: Учебное пособие / Риполь-Сарагоси Ф.Б. – М.: «Издательство ПРИОР», 2001. - 240 с.
158. Рішення Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. №15/28 „Про затвердження Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку».
159. Самуэльсон П. Экономика / Самуэльсон П. – Т.1. – М.: МГП «Алгон»: ВНИИСИ, 1992. – 334 с.
160. Симионова Н.Е. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): Учебное пособие / Н.Е. Симионова, Р.Ю. Симионов. - М.: МарТ, 2004. - 463 с.
161. Синявский Н.Г. Оценка бизнеса: гипотезы, инструментарий, практические решения в различных областях деятельности / Синявский Н.Г. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 240 с.
162. Синявский Н.Г. Один поход к решению проблемы оценки бизнеса / Н.Г.Синявский // Аудит и финансовый анализ. - 2003. - №3. – С. 169-190.
163. Сліпачук А. Скільки коштує компанія / А. Сліпачук // Бізнес-консультант. - 2007. - №1. - С. 70-73.
164. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Сопко В.В. - 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.
165. Сычева Г.И. Оценка стои¬мости предприятия (бизнеса): Серия «Высшее образова¬ние» / Сычева Г.И., Колбачев Е.Б., Сычев В.А. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 384 с.
166. Терещенко Н.О. До питання оцінки поточної вартості реверсії / Н.О.Терещенко, А.О. Текутьева // Держ. інформ. бюл. про приватиз. - 2004. - №10. - С. 44-45.
167. Терещенко О.О. Дискримінантний аналіз в оцінці кредитоспроможності підприємства / О.О. Терещенко // Вісник НБУ. - 2003. - №6. – С. 28-31.
168. Терещенко О.О. Антикризове управління фінансами підприємств. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня докт. ек. наук Спец.08.04.01. / Терещенко О.О. - К.: КНЕУ, 2005. - 34с.
169. Тертична Н.В. Комплексна оцінка вартості підприємства. Дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук. 08.06.01. / Тертична Н.В. - Луганськ, 2005. – 203 с.
170. Ткач В.И. Бухгалтерский учет. реорганизации, санации и покупки предприятия / Ткач В.И., Кубасова Т.О., Шумилин Е.П. - М.: «Издательство ПРИОР», 2000. - 128 с.
171. Устименко О.О. Застосування методу ринкової екстракції для розрахунку ставки дисконту і вибору горизонту прогнозування / О.О.Устименко // Держ. інформ. бюл. про приватизацію. - 2006. - №3. – С. 36-39.
172. Урбан Н.М. Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: 08.06.04 ˝Бухгалтерський облік, аналіз та аудит˝ / Н.М. Урбан. –Т., 2004. -20с.
173. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник / Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. – К.: КНЕУ, 2003. – 316 с.
174. Федотова М.А. Сколько стоит бизнес? / Федотова М.А. – М.: Перспектива, 1996. - 450 с.
175. Финансы и бюджетирование для нефинансовых менеджеров / Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 680 с.
176. Фридман Дж. Анализ и оценка прино¬сящей доход недвижимости / Фридман Дж., Орудей Ник. ; пер. с англ. - М.: Дело Лтд, 1995. - 480 с.
177. Хорин А.Н. Раскрытие существенной информации в бухгалтерской отчетности / А.Н. Хорин // Бухгалтерский учет. – 1999. - №9. – С.81-86.
178. Хорн Дж. Основы управления финансами / Хорн Дж., Ван К. ; пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1996. - 380 с.
179. Шкварчук Л.О. Аналіз динаміки цінових тенденцій фондового ринку / Л.О. Шкварчук // Державний бюлетень про приватизацію. - 2005. - №2. – С.36-39.
180. Эванс Ф.Ч. Оценка компаний при слияниях и поглощениях: Создание стоимости в частных компаниях / Ф.Ч. Эванс, Д.М. Бишоп ; пер. с англ. Ф.Ч.Эванс, - М.: Альпина Паблишер, 2004. - 332 с.
181. Яремко І.Й. Економічні категорії в методології обліку: Монографія. / Яремко І.Й. –Львів: Каменяр, 2002. – 192 с.
182. Вaetge, J Früherkennung negativer Entwicklunden der zu prüfenden Unternehmung mit Hilfe Kennzahlen // Die Wirtschaftsprüfung, Heft 22-23-1980-s. 661.
183. Bonbright J.C. Valuation of property. - N.J., McGraw-Hill, 1937. - 120 р.
184. Drucker P.F. Management challenges for the 21st centure. – N.Y. - Harper Collins. - 1999.
185. Edwards E.O., Bell P.W. The theory and measurement of business income. - University of California Press, Berkeley, СА. - 1961. – 115 р.
186. Jensen B. Simplicity – the new competitive advantage. – Cambridge, MA: Perseus Publishing. – 2000. - 120 p.
187. http://news.finance.ua/ua/toplist/~/1/2/109366
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.